Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - zpracování výkazů od 1. 1. 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto článku jsme pro Vás připravili návod, jak zpracovat účetní výkazy Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát po změnách od roku 2016. Stejným tématem se zabývá i webinář, jehož záznam si můžete zakoupit zde.

Obsah

Legislativní změny s ohledem na účetní výkazy od 1. 1. 2016

Vzhledem k legislativním změnám popsaným v článku Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016 jsme provedli úpravy i v Helios Red.

Noví uživatelé Helios Red

Pro nové uživatele, kteří si zakoupí Helios Red již po této změně, tj. po 1. 1. 2016, byla upravena výchozí směrná účetní osnova, která je v menu Číselníky / Účtový rozvrh / Účty v nainstalovaném Helios Red nebo ke stažení v tomto článku. V této osnově jsou již nastaveny analytiky účtů, které mohou vstupovat do více řádků výkazů a to v závislosti na obsahu účtování.
Definice Rozvahy i Výkazu zisků a ztrát je postavena na tomto výchozím účtovém rozvrhu, tj. obsahuje přednastavené analytické účty. Je tedy zřejmé, že pokud uživatel do těchto analytik nezasáhne, není potřeba ani zasahovat do nastavené definice Rozvahy ani definice Výkazu zisků a ztrát a postup zpracování výkazů uvedený v tomto článku níže se ho netýká.

Stávající uživatelé Helios Red

Stávajícím uživatelům nemůžeme zasahovat do jejich již nastaveného účtového rozvrhu, proto námi předdefinované analytiky obsažené v definicích výkazů nemusí být obsaženy v existující účtové osnově a může dojít k rozdílům mezi analytikami účtů obsažených v definici a analytikami, které má uživatel nastaveny ve svém účtovém rozvrhu. Do programu byla zabudovaná kontrola existence účtů uvedených v definici. Tato kontrola je automaticky spouštěna při výpočtu výkazů.


Postup zpracování výkazů v Helios Red

Určení rozsahu výkazů

Při určování, zda účetní jednotka má povinnost sestavit výkazy v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu záleží na tom, jestli účetní jednotka spadá do kategorie velké, střední a malé, resp. mikro. Dalším kritériem je i to, zda má účetní jednotka účetní závěrku ověřovanou auditorem či ne.
Vyhláška č. 500/2002 Sb. (upravena vyhláškou č. 250/2015 Sb.) určuje v § 3a druh výkazu, který má být sestaven:

 • Odst. 1 - Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a sestavuje ji účetní jednotka, která je
a) velkou účetní jednotkou,
b) střední účetní jednotkou,
c) malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
d) mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 • Odst. 2 - Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje
a) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a C.II.2. Krátkodobé pohledávky a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
b) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny, a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 • Odst. 3 - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce a sestavuje ji
a) účetní jednotka, která je obchodní společností, a
b) z ostatních účetních jednotek ta, která je
1. velkou účetní jednotkou,
2. střední účetní jednotkou,
3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 • Odst. 4 - Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce, a to pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky, a může ji sestavit malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která
a) není obchodní společností a
b) nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Nastavení druhu výkazů

Nastavení je možné v Číselníky / Druhy výkazů:

Rozvaha
Rozvaha
 • V plném rozsahu je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 1
 • Ve zkráceném rozsahu (Z) je pro malé účetní jednotky dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 2, písm. a)
 • Ve zkráceném rozsahu (M) je pro mikro účetní jednotky dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 2, písm. b)


Výsledovka (Výkaz zisků a ztrát)
Výkaz zisků a ztrát
 • V plném rozsahu je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 3 dle přílohy č. 2
 • Ve zkráceném rozsahu (Z) je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 4
 • Účelový v plném rozsahu (U) je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 3 dle přílohy č. 3


Načtení vzoru

Vzor, který byl nastaven v Číselníku, je potřeba také načíst v definici výkazu. Tento krok se provádí v Přehledy / Rozvaha, kde je vpravo nahoře volba Definice. V následujícím okně pak opět po pravé straně tlačítkem vzory načtěte požadovaný vzor výkazu. Stejný postup platí i pro Výkaz zisků a ztrát.

Vzor
Vzor


Po zvolení vzoru výkazu se objeví upozornění, že vybraný vzor definice výkazu přepíše stávající. Pokud jste tedy měli již ručně upravenou definici výkazu, veškeré Vámi zaznamenané změny budou přepsány novou vzorovou definicí.
V případě, že nepoužíváte námi definované analytiky vzorové účetní osnovy, bude v případě potřeby nutné definici upravit. Volbou ANO načtete nový vzor definice:

Vzor

Následující okno umožňuje volbu jazykové verze výkazu. Také je zde opět upozornění, že v případě rozdílných analytik ve Vaší osnově oproti vzorové, bude pravděpodobně třeba definici zkontrolovat a upravit.
Načtení vzoru je dokončeno volbou tlačítka Pokračovat:

Vzor


Poté doporučujeme spuštění kontrol definic obou výkazů - jsou umístěny v pravém dolním rohu nad tlačítkem Tisk – po načtení vzoru definice. Lze zvolit:

 • Kontrolu použitých účtů – kontrola vypíše veškeré účty, na kterých bylo účtováno, ale nejsou obsaženy v definici Rozvahy. Z tohoto seznamu je nutné zkontrolovat, zda některý účet nemá zůstatek. V případě, že ano, je potřeba jej zadat do příslušného řádku definice rozvahy a to použitím tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku.
 • Kontrolu duplicity účtů – provedená kontrola vypíše veškeré účty, které jsou v definici obsaženy 2x. V případě, že je nějaký účet v definici 2x, je třeba jej z definice vyjmout (tlačítko OPRAVA na řádku, kde účet nemá být definován).
 • Kontrolu existence účtů – proběhne kontrola účtů v definici, zda jsou obsaženy i v účtovém rozvrhu. Pokud se jedná o účty s konkrétními analytikami a syntetický účet jako takový pro účtování používáte, je potřeba zkontrolovat Vaše analytiky s analytikami ve vzorové definici a eventuálně dle potřeby v definici opravit (za použití tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku).
Oprava definice


Výpočet údajů výkazu dle definice

Samotný výpočet výkazu lze provést buď v korunách na haléře – volba Pracovní, nebo v tisících Kč – volba Formulář. Zvolte Období / Datum od – do, výpočet spusťte tlačítkem Výpočet.
Během výpočtu probíhá i kontrola existence účtů, tj. zda účty s analytikami obsažené v definici existují ve Vaší účtové osnově. Program zobrazí přehled s účty včetně analytik obsaženými v definici výkazu, ale neexistujícími v účtové osnově. Aby přehled nebyl příliš dlouhý, jsou z něj zároveň vyřazeny všechny syntetické účty, které v osnově vůbec nejsou nebo na ně nebylo účtováno.
Pokud je tedy v definici obsažen účet např. 091 120, tato analytika není nalezena v účtové osnově, zároveň ale na účtu 091 nebylo vůbec účtováno, nebude 091 120 součástí přehledu. Naopak, pokud by program při kontrole zjistil, že na jakékoliv analytice nebo samotné syntetice účtu 091 bylo účtováno, účet 091 120 do přehledu kontroly zařadí. Uživatel by pak měl zkontrolovat definici a svoje existující analytiky zařadit na odpovídající řádky výkazu (volba Definice, na konkrétním řádku tlačítko OPRAVA a zapsat účet).
Příklad přehledu:

Přehled

Z výše uvedeného příkladu plyne, že účet 391 je při účtování používán a uvedené účty 391 x (syntetika a první číslo analytiky) nejsou uvedeny v účtovém rozvrhu. Nicméně je potřeba zkontrolovat i stávající analytiky, jelikož ty se mohou shodovat s našimi vzorovými, v definici jsou ale v jiném řádku než by měly být. Proto doporučujeme, v našem příkladu v nastavení definice zkontrolovat pro všechny analytiky účtu 391.
Výpočet výkazu je tedy vhodné provést až po kontrole definice, jinak může nastat načtení hodnot dle neúplné definice a výsledkem bude výkaz s chybnými hodnotami.

Hodnoty ve sloupci Minulé, tj. hodnoty konečných zůstatků předchozího roku

Pro sestavení výkazů je nutné uvést i hodnoty minulého období, tj. hodnotu zůstatků předchozího roku. Až doposud (do roku 2015) bylo možné v případě výpočtu výkazu Rozvahy pro načtení těchto hodnot využít Počáteční stavy zadané v účetnictví. Druhou možností pro Rozvahu a jedinou možností pro Výkaz zisků a ztrát bylo využití funkce ve volbě tlačítka Min.úč.období – program načetl hodnoty do Definice do sloupce Min.úč.období ze zvolené agendy – např. z Výkazu zisků a ztrát předchozího roku, tj. hodnot k uzávěrce k 31.12. předchozího roku:

Minulé období

Pokud tuto volbu využijete i v roce 2016, program nebude schopen načíst z roku 2015 správné údaje Min.úč.období do správných řádků výkazu v 2016. Důvodem je změna v uspořádání a označování položek v účetních výkazech na základě legislativních změn v účetnictví platných od 1. 1. 2016.
Proto je nutné, aby si uživatel v roce 2016 navedl hodnoty do definice do sloupce Min.úč.období ručně a to přesně dle výkazu roku 2015. V Definici výkazu stačí vstoupit do políčka ve sloupci Min.úč.období a vepsat hodnotu z loňského výkazu a přidat 000 (např. Tržby z prodeje výrobků a služeb měly hodnotu v tisících Kč 2 500, do sloupce Min.úč.období do řádku Tržby z prodeje výrobků a služeb zapíšete 2 500 000). K posunu do dalšího řádku stačí stisknout na klávesnici šipku dolů:

Minulé období


Doporučení na závěr

Vámi upravené definice výkazů Rozvahy i Výkazu zisků a ztrát doporučujeme uchovat - buď uložit mimo instalaci soubor definice a nebo definici vytisknout, označit změny a uchovat v papírové formě. A to pro případ, že byste v budoucnu znovu natahovali vzor, kterým se stávající ( včetně Vámi vypracovaných změn) přepíše.

a) Záloha definičního souboru výkazu:
V průzkumníku Windows či nějakém souborovém manažeru (např. Total Commanderu) najděte adresář s instalací Helios Red pro rok 2016, zde podadresář UCTO (ev. v případě multilicence název_firmy/Ucto), ve kterém je uložen soubor s definicemi. Jejich název naleznete v Číselníky / Druhy Výkazů:
Záloha
Tyto soubory je potřeba v průzkumníku Windows (nebo např. Total Commanderu) zkopírovat na Vámi zvolené úložiště. V případě potřeby bude možné je nakopírovat zpět.
b) Tisk definice výkazu:
Tisk definice
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export