Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Obsah

Hlavní změny

Mezi hlavní změny patří kategorizace účetních jednotek, nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), úprava účtového rozvrhu podnikatele, vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, resp. výnosů a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností.

Kategorie účetních jednotek

určuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně §1b, kde jsou specifikována kritéria zařazení účetní jednotky:

  • odst. 1 - Mikro účetní jednotky
  • odst. 2 - Malé účetní jednotky
  • odst. 3 - Střední účetní jednotky
  • odst. 4 - Velké účetní jednotky


Účtový rozvrh podnikatele

Od 1. ledna dochází k přejmenování nebo dokonce úplnému zrušení některých účtů účtové osnovy. A vznikají účty nové:

  • Je zrušena účtová skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti, účtová skupina 62 – Aktivace a účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy.
  • Ruší se účtová skupina 58 – Mimořádné náklady v jejím původním významu a zakládá se účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, která přebírá účtování za zrušené skupiny 61 a 62.
  • Účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry je přejmenována na 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.
  • Nová vyhláška ruší jeden z účtů pro dlouhodobý nehmotný majetek, a to 011 – Zřizovací výdaje. Pokud k poslednímu dni účetního období byl na tomto účtu zůstatek, je nutné jeho hodnotu v roce 2016 přeúčtovat na jiný platný účet pro nehmotný majetek, například na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
  • Mimořádné náklady a výnosy se v rámci tiskopisu Výkaz zisku a ztráty přesouvají do provozních, resp. finančních nákladů a výnosů.
  • Je zavedena nová metoda účtování změn stavu zásob vytvořených vlastní činností. O přírůstcích nebo úbytcích zásob se již neúčtuje jako o výnosech, ale prostřednictvím nově zavedeného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace. O přírůstku zásob bude účtováno v jeho prospěch, o úbytku zásob zase na jeho vrub.


Výkazy

Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky.

Rozvaha

Při sestavování účetní závěrky za účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později bude nutné věnovat náležitou pozornost zejména správnému zachycení jednotlivých položek aktiv a pasiv na správném řádku. V mnoha případech má stejná položka nově jiné označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých výkazech také vykazována.


Příklad: oddíl B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Oddíl B.I.


Při sestavení závěrky roku 2016 bude tedy nutné přetřídit položky závěrky roku 2015 pro srovnatelné minulé období. Pokud by např. goodwill byl stále na řádku B.I.5. rozvahy v minulém období nového výkazu, stala by se z něj Poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek nebo Nedokončený majetek, jak je tento řádek B.I.5. definován pro rok 2016.
Je tedy potřeba najít odpovídající číslo řádku v novém výkazu a do minulého období zadat údaj z jiného čísla řádku, který ale obsahově odpovídá novému označení.
Zřizovací výdaje vypadly jako položka nehmotného majetku úplně, protože je již účetní předpisy nedefinují jako dlouhodobý majetek. Stávající zřizovací výdaje se postupně doodepíší. Jelikož pro ně již není speciální řádek v rozvaze, musí se zařadit do jiného řádku (B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek).

Obdobně bude nutné přetřídit i položky v oddílech Aktiv.
Např.: Nelze ponechat vyplněný řádek C.IV. v roce 2015 ve starém výkazu a uvést na stejný řádek C.IV. v roce 2016 údaje ve sloupci minulé období. Pro rok 2015 tento řádek označuje Krátkodobý finanční majetek (peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly, pořizovaný krátkodobý finanční majetek), pro rok 2016 je tento řádek vyčleněn již jen peněžním prostředkům (v pokladně a na účtech).

Příklad přetřídění:
2015

Přetřídění 2015

2016

Přetřídění 2016


U aktiv zůstalo zachováno označení velkými písmeny oddílů A, B, C a D, je pouze nutné je přetřídit s jiným vnitřním uspořádáním, rozlišeným římskými a následně arabskými čísly.
V pasivech však došlo ke změně již v samotných oddílech:

Pasiva - změny v oddílech


Při přetřídění položek pasiv je nutné se zaměřit nejen na číselná označení, ale i na prvotní písmena, jinak by položka byla i v úplně jiném oddílu. Jako příklad můžeme uvést přetřídění bankovních úvěrů:
2015

Přetřídění 2015


Rok 2016 – minulé období (vybrané položky oddílu C):

Přetřídění 2016


Příprava na účetní závěrku roku 2016 bude muset být prováděna s dostatečným časovým předstihem, aby bylo dopředu zřejmé, který řádek roku 2015 kam zařadit.
Změn je podstatně více, proto doporučujeme se s nimi seznámit v novém Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.


Výkaz zisků a ztrát

Stejně jako u rozvahy nebude možné při sestavování účetní závěrky za rok 2016 vycházet ve sloupci minulé období z řádků výkazu, který byl použit do konce roku 2015.
Pro názornost přehled označení řádků výnosů v provozní oblasti ve výkazu v plném rozsahu:

Výnosy


Z výnosů byly odstraněny řádky aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby vzhledem ke změně v účtování těchto položek (místo výnosů v účtové třídě 61x a 62x budou účtovány do nákladů v účtové třídě 58x).
Hodnoty v těchto řádcích výsledovky roku 2015 budou ve výsledovce roku 2016 ve sloupci minulé období přesunuty do řádku C. Aktivace (tedy nákladového řádku, samozřejmě s opačným znaménkem, než jak tomu bylo v řádné výsledovce roku 2015, jinak by nevyšel provozní výsledek hospodaření ve stejné výši).
Změnu ve výsledovce představuje poslední řádek nového výkazu čistý obrat za účetní období, stejně tak zrušení vykazování obchodní marže jako rozdílu mezi tržbou za zboží a nákladem na prodej tohoto zboží.
Ve výkazu již není vykazovaný řádek přidaná hodnota. Pozor na pojem výkonová spotřeba – v roce 2015 sem spadaly řádky Spotřeba materiálu a energie + Služby, od roku 2016 je navíc přiřazen řádek Náklady vynaložené na prodané zboží. Stejný pojem, ale u řady firem naprosto odlišná hodnota mezi roky 2015 a 2016.
Ve výsledovce byl odstraněn oddíl Mimořádný výsledek hospodaření - byl odstraněn i ze způsobu účtování a účtová třída 58x pro bývalé mimořádné náklady je nyní využita pro aktivaci a změnu stavu zásob vlastní výroby.
Příklad změn v označení jednotlivých řádků výsledovky:
oddíl E. Úpravy hodnot v provozní oblasti – patří sem zejména odpisy a opravné položky, ale již nejsou takto jednoznačně ve výsledovce pojmenovány. Kam se tyto náklady zařadí, uvádí následující převodový můstek, který naleznete pro celý výkaz v Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Převodový můstek


Pozor na nutnost popsat všechny změny ve vykazování řádků minulého období také do přílohy k účetní závěrce, protože u řady řádků bývalého vzoru výsledovky se ztratí návaznost na nové řádky nového výkazu.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export