Majetek - Navedení karet dlouhodobého majetku

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pokud je potřeba do systému HELIOS Red navést již (někde jinde) odpisované a zhodnocené karty majetku, může nastat několik problémů.

Hmotný majetek a daňové odpisy

Pokud na kartě v historii nedošlo k žádnému zhodnocení majetku a používal se standardní způsob odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený), stačí navést kartu do systému HELIOS Red se správnou vstupní cenou, správnými oprávkami a do správné skupiny, program pak naváže a pokračuje v odpisování. V odpisech může vzniknout zaokrouhlením rozdíl v řádu několika korun za rok, který není nijak na závadu.
Pokud během historie odpisování (rovnoměrného nebo zrychleného) došlo ke zhodnocení majetku, pak je nutné do programu zapsat i zvýšení vstupní ceny (zhodnocení) a to ke dni, ve kterém ke zhodnocení došlo, a to i v případě, že ke zhodnocení došlo dříve, než se karta takového majetku navádí do systému HELIOS Red. Bez zadání zhodnocení ke správnému datu program není schopen navázat na již provedené odpisy a pokračovat správně v odpisování. I zde mohou vlivem zaokrouhlení vzniknout rozdíly v řádu korun, které nejsou na závadu. Vstupní cena se aktualizuje automaticky o velikost zadaných zhodnocení po proběhnutí prvního výpočtu odpisů.

Nehmotný majetek a daňové odpisy

Daňové odpisy nehmotného majetku mají jiný způsob výpočtu než majetek hmotný. Zde výše daňového odpisu závisí na zákonem daném počtu měsíců, po který se má majetek rovnoměrně odpisovat a v případě zhodnocení majetku i na zůstatkové ceně k okamžiku zhodnocení a době, po kterou byl majetek již odpisován. Z tohoto důvodu je nutné do programu zadat další nebo jiné údaje než u majetku hmotného. Především je to hodnota zvýšené vstupní ceny.
K odblokování vstupu do této hodnoty slouží parametr v konfiguraci úlohy:

Konfigurace modulu

Pak je nutné správně vyplnit aktuální vstupní cenu:

Aktuální vstupní cena

Odpisová skupina pro nehmotný majetek je VŽDY N8 – nehmotný majetek. U karty nehmotného majetku je nutné vyplnit dobu, po kterou se má majetek odpisovat:

Doba odepisování

Původní délka odepisování je počet měsíců (nebo dnů), po který se má majetek odpisovat, pokud je nový a nezhodnocený. Tento údaj je daný zákonem.
Trvání je pak počet dnů (měsíců), po který se má majetek odpisovat nyní, tedy po případném zhodnocení a zákonem stanovené změně délky odpisování. Tato hodnota je buď rovná původní délce odepisování (majetek nebyl zhodnocen nebo byl zhodnocen před uplynutím poloviny doby odpisování), nebo polovině této hodnoty, pokud byl majetek zhodnocený po uplynutí poloviny původní délky odpisování (viz zákon o dani z příjmu, par. 32a) nebo došlo ke zhodnocení již zhodnoceného majetku.
Na základě zadání (aktuální) délky odpisování a (zvýšené) vstupní ceny program nabídne očekávanou hodnotu měsíčního odpisu. Programem nabízená hodnota odpovídá u nového nebo nezhodnoceného majetku. U již odpisované (a případně zhodnocené) karty je nutné hodnotu ručně upravit tak, aby odpovídala dosud uplatňované měsíční (denní) částce daňového odpisu. Tato ruční úprava je nutná proto, že pro automatickou úpravu nejsou známé všechny hodnoty – program nemá k dispozici zůstatkovou hodnotu k okamžiku zhodnocení, která je pro správný výpočet nezbytná. Částka by měla být podle zákona zaokrouhlená na celé koruny nahoru.
Odpisy s přesností na dny lze použít pouze u pronajatého nehmotného majetku, který odpisuje nikoli vlastník, ale nájemce (viz zákon o dani z příjmu, par. 32a).
V případě (dalšího) zhodnocení karty již v systému HELIOS Red, se provede přepočet délky odpisování i sazby automaticky při nejbližším výpočtu daňových odpisů.
Pro skupinu N8 není třeba navádět technické zhodnocení starší, než je počátek evidence majetku v systému HELIOS Red.

Účetní odpisy

Délka a ani způsob účetního odpisování dlouhodobého majetku není v zákonech přesně specifikován. Je však řečeno, že účetní odpis by měl korespondovat s používáním a opotřebením majetku, bez rozdílu, zda se jedná o majetek hmotný nebo nehmotný.
HELIOS Red dovoluje použít pro účetní odpisy až na několik výjimek vlastně všechny skupiny odpisování, tedy i ty, které jsou primárně určené pro odpisy daňové. Je ovšem potřeba si uvědomit, že užití "daňové" skupiny pro účetní odpisy je často (zejména v roce zařazení a v roce vyřazení) velmi diskutabilní a může dát (skoro) nesmyslné hodnoty. Výhodou naopak může být, že u karet, které se nemění, mohou být rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy minimální až nulové.
Mnohem správnější je ale použít pro účetní odpisování buď skupinu CA (odpisuje se zadaným procentem z aktuální vstupní ceny), nebo skupinu Z8 (odpis podle délky používání). Skupina X1 (zůstatková cena se odpisuje stanovenou dobu) se způsobem výpočtu více blíží daňovému odpisování nehmotného majetku a proto se pro účetní odpisování hmotného majetku příliš nehodí.
U všech těchto skupin (CA, Z8 a X1), pokud jsou užity pro již odpisovaný (a zhodnocený) majetek, je pro správný výpočet nutné nastavit aktuální vstupní cenu (tedy po zhodnocení) přímo na kartu majetku. Je jedno, zda se jedná o hmotný nebo nehmotný majetek. Pole se opět zpřístupní využitím příslušného parametru pro navedení karet v konfiguraci modulu:

Aktuální vstupní cena

U skupin Z8 a X1 je pak nutné ještě zadat délku odpisování a provést výpočet a korekci měsíční odpisové sazby:

Délka odepisování

Délka odepisování

Nastavení pro skupinu X1 je obdobné.
Po navedení zvýšených vstupních cen je lépe parametr "navedení karet majetku" v konfiguraci modulu zablokovat. Zabrání se tak nechtěnému přepisu hodnot:

Konfigurace modulu

Pro skupiny CA, X1 a Z8 (a daňovou skupinu N8) není třeba navádět technické zhodnocení starší, než je počátek evidence majetku v systému HELIOS Red. Všechny ostatní skupiny toto navedení vyžadují, jak je uvedeno výše.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export