Účetnictví a Daňová evidence - Kontrolní hlášení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Kódy DPH

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost, dle §101c  zákona o DPH,  podávat Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Celková problematika – povinnost podání, náležitosti a způsob podání, lhůty podání  kontrolního hlášení i následky za porušení povinnosti podání kontrolního hlášení - je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH (viz dokument na webu Finanční správy). Plátci DPH budou mít počínaje 1.1.2016 povinnost poskytnout pro sestavení kontrolního hlášení údaje z daňových dokladů, které se budou vykazovat na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Přiřazení jednotlivých plnění do příslušných oddílů kontrolního hlášení bude provádět HELIOS Red na základě kódů DPH, které jsou uváděny na každé položce prvotního dokladu. Z tohoto důvodu byla definice kódů DPH rozšířena o údaje zařazení do příslušného oddílu kontrolního hlášení v případě dosažení nebo nedosažení limitu 10.000,- Kč z celkové částky dokladu včetně daně.

Kódy DPH

Vzhledem ke specifikám některých oddílů kontrolního hlášení a plnění do nich spadajících bylo nutné rozšířit seznam kódů DPH platných od 1.2016 o další samostatné kódy, které zahrnují plnění dle §89 (zvláštní režim pro cestovní službu), §90 (zvláštní režim pro použité zboží), §30 (splátkový kalendář) a §31a (platební kalendář), jejichž způsob zařazování do oddílu kontrolního hlášení je poněkud odlišný od běžných plnění užívajících základní kódy DPH a musí se proto v HELIOS Red pro účely kontrolního hlášení evidovat pod samostatnými kódy.
V případě potřeby evidence dalších specifických plnění má uživatel možnost si samozřejmě obdobným způsobem do číselníku nadefinovat i vlastní kódy pokrývající jeho požadavky.

Evidenční číslo daňového dokladu

Mezi povinnými údaji kontrolního hlášení k DPH je i Evidenční číslo daňového dokladu, které se jako takové doposud v programech HELIOS Red samostatně neevidovalo a v podstatě bylo nahrazováno variabilním symbolem faktury či označením pokladního dokladu. Pro správné sestavení kontrolního hlášení je nyní možné na prvotních daňových dokladech zadávat i tento údaj.
V případě uskutečněných plnění záleží zcela na uživateli, zda na svých tištěných nebo elektronických daňových dokladech tento údaj uvádí, a pak tedy také eviduje v podkladech evidence DPH. U přijatých plnění však musí uživatel zaevidovat číslo daňového dokladu od dodavatele vždy přesně podle skutečných údajů na něm uvedených. Pokud není na vystaveném nebo přijatém dokladu uvedeno samostatně speciální evidenční číslo daňového dokladu, doporučujeme pro účely kompletní evidence DPH i do tohoto údaje uvádět variabilní symbol, resp. označení pokladního dokladu.
V HELIOS Red se toto týká dokladů pohledávek/závazků a dokladů pokladny DPH. Jako výchozí hodnota je do tohoto údaje přenášen variabilní symbol (faktura) nebo označení dokladu (pokladna), ale lze ho ručně editovat a změnit, maximální možná délka je 60 znaků. U pohledávek a příjmových pokladních dokladů tento údaj není však na formulářích dostupný běžným pohybem po formuláři klávesou TAB nebo ENTER, ale až po kliknutí myší do pole údaje.

Evidenční číslo daňového dokladu

Tento údaj je možné též zadat pomocí překryvného okna „Kompletní identifikace dokladu“ (obdoba údajů partnera na dokladu). V okně lze naráz zadávat/editovat i ostatní identifikační údaje (jsou-li dostupné dle typu dokladu): variabilní symbol/označení dokladu, dodací list/interní číslo, inventární (párovací) znak. Okno se vyvolá v prohlížecím režimu klikem na název údaje s odkazem, v editačním režimu pak klávesou F2 nebo dvojklikem přímo na poli údaje Var.symbol/Interní číslo/ Doklad/Označení dokladu.

Kompletní identifikace dokladu

V konfiguraci modulu lze přednastavit, že se na konkrétním typu dokladu při prvním vstupu do variabilního symbolu/označení dokladu automaticky otevře okno "Kompletní identifikace dokladu".

Kompletní identifikace dokladu - Konfigurace

Údaj "Evidenční číslo daňového dokladu" lze v případě potřeby přidat do přehledových seznamů záznamů v jednotlivých evidenčních knihách a pomocí generátoru sestav zařadit i do tisku přehledů z prvotních dokladů (přehledy faktur, pokladní kniha, záznamní povinnost…)

Formulář

Vlastní "Kontrolní hlášení" za zvolené období se sestaví pomocí nové volby "C. Kontrolní hlášení..." v hlavní nabídce programu (DPH / C. Kontrolní hlášení...).

Kontrolní hlášení

Nejprve dojde k načítání zdanitelných plnění za zvolené období spadajících do Kontrolního hlášení a pak proběhnou základní kontroly těchto dat (existence DIČ, duplicita evidenčních čísel daňových dokladů...). Případné nalezené nesrovnalosti jsou vypsány formou přehledu propustných chyb (pak lze pokračovat v sestavení hlášení) nebo nepropustných chyb (v tomto případě nelze pokračovat v sestavení hlášení).
Následně je zobrazen předvyplněný formulář Kontrolního hlášení se záložkami, které odpovídají jednotlivým oddílům Kontrolního hlášení.
Vyplnění titulní strany Záhlaví a Plátce je v podstatě shodné s běžným formulářem přiznání k DPH (dojde k předvyplnění právě jeho údaji) a práce s celým formulářem Kontrolního hlášení je podobná jako u formuláře "Přiznání k DPH" nebo formuláře "Souhrnné hlášení" (možnost editace údajů, tisk, export, import, zobrazení pokynů k vyplnění).

Kontrolní hlášení - záložka Záhlaví a Plátce

Na každé záložce je zobrazen seznam plnění spadajích do daného oddílu Kontrolního hlášení, je možné provádět dodatečné opravy formou editace záznamu, případně jeho zrušením či založením zcela nového záznamu ručním vyplněním požadovaných údajů. Dále je možné zobrazit i přehled všech prvotních dokladů evidence DPH jejichž plnění jsou zohledněna v příslušném oddílu a formou odkazu na návazné doklady i tyto doklady přímo zobrazit.

Kontrolní hlášení - záložky A.1. až B.2.

Poslední záložka obsahuje kromě sumačních oddílů plnění do limitu 10.000,- Kč (A.5. a B.3.) i oddíl C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP).

Kontrolní hlášení - záložka A.5. + B.3. + C

Údaje z oddílu C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH lze vzájemně zkontrolovat s údaji získanými přímo na formuláři Přiznání k DPH, kde je po volbě tisku nově možné kromě jiného zvolit i tisk  C. Pouze kontrolní řádky na "Kontrolní hlášení KH1".

Přiznání k DPH - tisk kontrolních řádků na KH

Při tisku samotného Kontrolního hlášení (Opis kontrolního hlášení) je v případě potřeby také možné zvolit, které oddíly budou do tisku zařazeny a které ne. Dostupné pro tisk jsou pouze ty oddíly, které obsahujé nějaké údaje.

Opis kontrolního hlášení

Podrobné infomace o obsahu Kontrolního hlášení a obecné pokyny k jeho vyplnění jsou obsaženy v dokumentu "Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH" který se zobrazí po stisku tlačítka "Pokyny" na formuláři.

Data na prvotních dokladech DPH

Plátci DPH mají v souvislosti s novým Kontrolním hlášením DPH počínaje 1.1.2016 povinnost poskytnout pro jeho sestavení údaje z daňových dokladů, které se budou vykazovat na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Pro přesnou evidenci potřebných údajů byly na prvotní doklady s DPH v HELIOS Red doplněny další potřebné datové údaje, spolu s tím se pro uživatele i částečně mění způsob používání dosud existujících datových polí. Nyní má tedy plátce DPH na prvotních dokladech pohledávek / závazků celkem 6 datových polí a na prvotních dokladech pokladny s DPH celkem 4 datová pole.

Data - faktury

Data - pokladna

Vystaveno / Doručeno – datum vystavení / doručení dokladu, tedy datum fyzického vystavení dokladu pohledávky (vydané faktury), příjmového / výdajového pokladního dokladu s DPH nebo datum skutečného doručení dokladu závazku (přijaté faktury).
Toto datum program běžně předvyplňuje aktuálním kalendářním datem, případně datem zadaným při spuštění programu. V případě použití speciálního nastavení v konfiguraci modulu (je-li pro dané doklady dostupné) může být předvyplněno i datem z předchozího dokladu.
Tento údaj musí být zadán a nesmí být menší než datum blokování dokladů s DPH v konfiguraci modulu. Navíc probíhá i doplňková kontrola, zda zadaná hodnota alespoň přibližně odpovídá rozsahu zpracovávaného období.

DUZPdatum uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu.
Toto datum u uskutečněných plnění program předvyplňuje hodnotou data „Vystaveno“, v případě použití speciálního nastavení v konfiguraci modulu (je-li pro dané doklady dostupné) může být předvyplněno i datem z předchozího dokladu. Uživatel může v případě potřeby změnit na skutečné datum, kdy se plnění uskutečnilo. U přijatých plnění se datum nepředvyplňuje a uživatel musí vyplnit pouze skutečný údaj uvedený na daňovém dokladu dodavatele, nemůže ho již měnit podle potřeb zařazení dokladu do období přiznání k DPH !
V případě, že se nejedná o doklad zálohy (přijatá / poskytnutá záloha), musí být tento údaj zadán a nesmí být menší než datum blokování dokladů s DPH v konfiguraci modulu. Navíc probíhá i doplňková kontrola, zda zadaná hodnota alespoň přibližně odpovídá rozsahu zpracovávaného období.

Přiznání DPHdatum rozhodující pro zařazení plnění z dokladu do přiznání k DPH, v podstatě se jedná o datum povinnosti přiznat daň z uskutečněných plnění, resp. datum uplatnění nároku na odpočet daně z přijatých plnění.
Toto datum program předvyplňuje podle platných legislativních postupů, tedy v případě uskutečněných plnění je přeneseno datum „DUZP“ a u přijatých plnění je přeneseno větší z dvojice dat „Doručeno“ a „DUZP“. U přijatých plnění může navíc uživatel toto datum měnit a nastavit tak zařazení plnění z dokladu do přiznání k DPH (uplatnění nároku na odpočet) podle svých potřeb.
Pozn.: V případě plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nebo samovyměření je toto vždy zařazeno podle datumu „DUZP“ nezávisle na nastavení „Přiznání DPH“.
V případě, že se nejedná o doklad zálohy (přijatá / poskytnutá záloha), musí být tento údaj zadán a nesmí být menší než datum blokování dokladů s DPH v konfiguraci modulu. Navíc probíhá i doplňková kontrola, zda zadaná hodnota alespoň přibližně odpovídá rozsahu zpracovávaného období. V případě, že se jedná o uskutečněné plnění nebo jsou všechny položky dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti nebo samovyměření, nesmí být toto datum odlišné od data „DUZP“. U přijatých plnění nesmí být toto datum menší než větší z dvojice dat „Doručeno“ a DUZP“, ale uživatel může nastavit libovolné datum vyšší a tím posunout uplatnění odpočtu daně třeba i do jiného měsíce či čtvrtletí.

Účtovat - datum pro zaúčtování dokladu, tedy datum, které bude uvedeno na dokladu zaúčtování prvotního dokladu a tím se jeho doklad zaúčtování zařadí do příslušného období.
Předvyplnění tohoto údaje provádí program pro konkrétní typ dokladu podle nastavení v konfiguraci modulu, lze předvyplňovat hodnotami „Vystaveno“, „DUZP“ i „Přiznání DPH“. Uživatel může toto datum měnit a nastavit tak vlastní období pro zaúčtování dokladu.
Tento údaj musí být zadán a nesmí být nižší než datum blokování dokladů s DPH v konfiguraci modulu. Navíc probíhá i doplňková kontrola, zda zadaná hodnota alespoň přibližně odpovídá rozsahu zpracovávaného období.

Splatnodatum splatnosti dokladu, informační údaj o splatnosti dokladu pohledávek / závazků, je používán na výstupních sestavách pro výpočty hodnot prodlení.
Program tento údaj předvyplňuje vzhledem k datu „Vystaveno“ podle počtu dní splatnosti uvedených v konfiguraci modulu nebo na kartě partnera. U přijatých plnění by však uživatel měl vždy vyplnit údaj uvedený na prvotním dokladu DPH od dodavatele.
Tento údaj musí být zadán, navíc probíhá i doplňková kontrola, zda zadaná hodnota alespoň přibližně odpovídá rozsahu zpracovávaného období.

Uhrazenodatum poslední evidované úhrady dokladu, a to i v případě pouze částečné úhrady.
Program automaticky postupně doplňuje vždy při párování úhrad poslední datum úhrady podle jednotlivých plateb (pokladnou / bankou).
V ojedinělých případech může uživatel toto datum nastavit i ručně, ale musí počítat s tím, že případný kontrolních chod na spárování plateb nemusí jeho ručně zadanou hodnotu akceptovat a odstraní ji.

Typ položky odečtu zálohy

Pro správné zařazení daňových dokladů konečného vyúčtování s položkami odečtu záloh do Kontrolního hlášení DPH byly položky pohledávek/závazků doplněny o nový údaj "Typ položky".
Základní hodnota tohoto údaje je pro většinu položek dokladů stále stejná, a to "bežná položka". Pouze v případě, že se jedná o položku odečtu dříve přijaté/poskytnuté zálohy na dokladu konečného vyúčtování, musí tento údaj nabýt jiné hodnoty, a to buď "odečet daňové zálohy" (položka dříve vystaveného daňového dokladu na zálohu) nebo "odečet nedaňové zálohy" (položka původní evidované zálohy bez DPH).

Typ položky odečtu zálohy

V případě zpracování záloh a jejich vyúčtování postupy doporučovanými pro HELIOS Red, tedy používání druhového člěnění dokladů s vazbou na příznaky Zálohová faktura a Daňový doklad zálohy, je hodnota typu položky dokladu nastavována vždy automaticky a uživatel nemusí již nic měnit.
Pokud však uživatel provádí zadávání položek odečtu záloh ručně, musí vždy správně tento údaj sám nastavit na každé jednotlivé položce odečtu ! Pozn.: Údaj "Typ položky" je možné změnit pouze klikem myši.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export