Účetnictví - Zádržné (pozastávka)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Co je to Zádržné

Zádržné představuje předem sjednanou část z fakturované částky (vyjádřena bývá nejčastěji v procentech), která má pozdější datum splatnosti oproti sjednanému datu splatnosti faktur za zhotovení díla.

Zádržné je tedy důsledkem smluvních platebních podmínek, tj. zadržení fakturované částky/pozastavení platby za dílo. Představuje určité jištění odběratele pro případ, kdy vzniknou vady díla nebo se zjistí nedodělky a bude nutné je odstranit odpovědným zhotovitelem díla (dodavatelem). Z tohoto důvodu je zádržné sjednáváno zpravidla na období záruční doby od okamžiku převzetí díla.

Z účetního hlediska to znamená nejprve v souladu se zákonem o účetnictví rozlišit při vzniku účetního případu (převzetí, fakturaci stavebního díla) jak závazek na straně investora (odběratele), tak i pohledávku na straně zhotovitele díla (dodavatele), a to na dlouhodobou část (tj. zádržné) a krátkodobou část (zbytek fakturované částky) podle sjednané doby splatnosti. Toto rozlišení různě splatných částek se provádí pomocí analytických účtů k syntetickým účtům závazků (pohledávek). Následně jsou účetní jednotky povinny v souladu s prováděcí vyhláškou pro podnikatele rozlišit k rozvahovému dni tytéž závazky (pohledávky), a to opět podle doby.

Zádržné v Helios Red

V programu Helios Red je zabudována funkce POUZE pro EVIDENCI částek zádržného, nikoliv pro jeho účtování.
Zaúčtování pohledávek / závazků z hlediska hodnoty pozastavené platby je potřeba učinit ručně interním dokladem ve volbě Účetní doklady / Kompletní doklady.

Evidence zádržného je k dispozici na prvotních dokladech faktur – pohledávek / vydaných faktur i závazků / přijatých faktur. V hlavičce je vidět standardní sjednané datum splatnosti, v dolní části formuláře faktury pak pole s hodnotou zádržného:

Datum splatnost


Hodnota zádržného


Zadání hodnot zádržného (tj. částek, které nebudou prozatím hrazeny) a to i dle dat splatnosti je možné pomocí funkce ALT+Z Zádržné – oprava (v nabídce funkcí, při spuštění této funkce je nutné stát v seznamu záznamů na konkrétní faktuře, ke které chcete zaznamenat zádržné):

Oprava zádržného


V okně pro zadání zádržné zvolte funkci F4 Nová položka a zadejte hodnotu pozastávky a datum, do kterého je částka pozastavena:

Zadání zádržného


Přes funkci ALT+Z Zádržné oprava lze kdykoliv vstoupit do evidence zádržného, další částku přidat, případně opravit, pokud dojde ke změně smluvních podmínek dodatkem ke smlouvě o dílo.

Po zadání hodnot zádržného je NUTNÉ provést AKTUALIZACI zádržného spuštěním funkce CTRL+Z Zádržné – aktualizace (v nabídce funkcí):

Aktualizace zádržného


Pro aktualizaci zádržného je nutné zadat datum, ke kterému bude aktualizace provedena:

Datum aktualizace


A potvrdit Vaši volbu:

Potvrzení aktualizace


Aktualizace zádržného je prováděna vždy pro veškeré faktury se zadaným zádržným.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme provést CTRL + Z Aktualizaci zádržného vždy po zadání nového zádržného, vždy po změně částek již zadaných hodnot zádržného a VŽDY předtím než spustíte jakýkoliv přehled včetně evidence pozastávek.

PŘEHLEDY Pohledávek / závazků

Sestava ZÁDRŽNÉ


Sestava Zádržné


Před spuštěním jakékoliv sestavy nechte program aktualizovat zádržné, spusťte funkci CTRL+Z Aktualizace zádržného.
Sestava Zádržné ukazuje přehled faktur a k nim evidované hodnoty pozastávek s datem. Se sestavou se pracuje jako se všemi ostatními tiskovými sestavami v Helios Red včetně možnosti nastavení generátoru sestav.

Příklad sestavy s aktualizací k 25.9.2017, tj. Aktuální hodnota zádržného je počítána k tomuto datu, v našem případě je to tedy celková hodnota zadaných pozastávek:

Sestava Zádržné


Pokud provedu aktualizaci ke dni 31.12.2017, v sestavě bude Aktuální hodnota zádržného přepočítána a bude tedy nižší o ty pozastávky, jejichž datum splatnosti již minulo:

Sestava Zádržné


Sestava Kniha pohledávek / závazků s volbou ZÁDRŽNÉHO

Další možností výstupu včetně evidence hodnot Zádržného a vypočtené částky zbývající k úhradě pohledávek / závazků je Kniha pohledávek / Kniha závazků.
Zde je na uživateli, zda chce započítat evidované pozastávky do celkové sumy k úhradě jednotlivých pohledávek.
Parametr Započítat zádržné je vpravo nahoře. Pokud není aktivní, nebude program do výpočtu „kolik zbývá uhradit“ zádržné vůbec zahrnovat:

Kniha pohledávek


Kniha pohledávek


Pokud bude parametr Započítat zádržné aktivní, částky k úhradě budou o hodnoty zádržného ve splatnosti poníženy:

Kniha pohledávek


Kniha pohledávek


V případě sestavení Knihy pohledávek k datu, které je již po splatnosti jedné částky zádržného, suma k úhradě se opět změní:

Kniha pohledávekOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export