Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - řešení nesrovnalostí

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Pokud program zpracoval výkazy Rozvahu i Výkaz zisků a ztrát dle Vámi zvoleného období, je možné při kontrole těchto dvou výkazů narazit na následující nesrovnalosti:

  1. Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o jednotku, tj. o jeden tisíc, jedná se o nesoulad z důvodu zaokrouhlení hodnot. V tomto případě je výkaz Rozvaha počítaná v celých Kč (tzv. pracovní) v pořádku – Aktiva se rovnají Pasivům
  2. Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o vyšší hodnotu. I výkaz Rozvahy počítaný v celých Kč (pracovní) má nesoulad hodnot Aktiva a Pasiva
  3. Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát se liší o jednotku, tj. jeden tisíc (nesoulad z důvodu zaokrouhlení hodnot).
  4. Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát se liší o vyšší částku, nejedná se tedy o rozdíl ze zaokrouhlení.


Řešení jednotlivých rozdílů se liší a je následující:
1. Pokud se Aktiva nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o jednotku doporučujeme zaškrtnout volbu AutoSoučty, která po stisknutí tlačítka Výpočet znovu sečte již zaokrouhlené hodnoty jednotlivých řádků.
Pokud funkce Autosoučty nepomohla, zaškrtněte volbu AutoKorekce, která při výpočtu automaticky upravuje křížové součty výkazu.

Autokorekce, Autosoučty


V případě, že ani jedna z funkcí nedokázala odstranit jednotkový rozdíl mezi Aktivy a Pasivy, zaškrtněte volbu AutoPřepočet. Tato funkce Vám umožní vstoupit do jakéhokoliv řádku a sloupce (kromě výpočtových, tj. nelze upravovat hodnoty ve sloupci Netto v Aktivech) a upravit vybranou hodnotu o 1 jednotku. Program pak veškeré součtové řádky přepočítá a měli byste touto úpravou dosáhnout souladu hodnot Aktiv a Pasiv.
Sloupec Minulá období zůstává beze změn, tj. nepřepočítává se, aby nedošlo k rozdílům oproti výkazu z předchozího účetního období.

Autopřepočty, Autokorekce, Autosoučty


2. V případě, že Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o vyšší hodnotu než jednotku zaokrouhlení na tisíce, pravděpodobně chybí v definici výkazu Rozvahy účet, na kterém je zůstatek.
Doporučujeme v první řadě znovu vytvořit definici dle dodávaného vzoru v programu – zvolením tlačítka VZORY. Pokud jste již původní vzorovou definici upravovali, je vhodné si tuto definici vytisknout pro evidenci změn – tlačítko TISK.
Pokud ani na nově vytvořené vzorové definici není rovnost Aktiv a Pasiv v pořádku, je potřeba zjistit , které účty mají zůstatek a nejsou obsaženy v definici. K tomu slouží tlačítko KONTROLY:

  • Kontrola použitých účtů vypíše veškeré účty, na kterých bylo účtováno, ale nejsou obsaženy v definici Rozvahy. Z tohoto seznamu je nutné zkontrolovat, zda některý účet nemá zůstatek. V případě, že ano, je potřeba jej zadat do příslušného řádku definice rozvahy a to použitím tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku.
  • Kontrola duplicity účtů provede kontrolu a vypíše veškeré účty, které jsou v definici obsaženy 2x. V případě, že je nějaký účet v definici 2x, je třeba jej z definice vyjmout (tlačítko OPRAVA na řádku, kde účet nemá být definován).

Po provedení zmíněných kroků by již měla být Rozvaha správně nadefinována.

3. V případě, že se Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát liší o jednotku, hospodářský výsledek z Výkazů zisků a ztrát odpovídá výsledku hospodaření v účetnictví (např. obratová předvaha) a zároveň je výkaz Rozvahy vyrovnaný (Aktiva = Pasiva), nedoporučujeme již do výkazů zasahovat.
Pokud je zároveň výkaz Rozvahy nevyrovnaný (Aktiva se nerovnají Pasivům) je potřeba učinit kroky popsané v kroku 2. V okamžiku, kdy je výkaz Rozvahy vyrovnaný, hospodářský výsledek z Výkazů zisků a ztrát odpovídá výsledku hospodaření v účetnictví (např. obratová předvaha) a hospodářský výsledek se stále liší vůči rozvaze, platí doporučení již do výkazů nezasahovat.

4. Pokud se Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát liší o vyšší částku, je nutné nejdříve zkontrolovat, zda výsledek hospodaření ve Výkazu zisků a ztrát odpovídá výsledku hospodaření v účetnictví (např. obratová předvaha).

  • Pokud NE – doporučujeme zkontrolovat definici Výkazu zisků a ztrát (stejným způsobem jak je popsáno v kroku 2. pro rozvahu).
  • Pokud ANO – definice Výkazu zisků a ztrát je v pořádku. Zbývá tedy zkontrolovat definici výkazu Rozvahy – viz krok 2.

V okamžiku, kdy jsou definice obou výkazů zkontrolovány a v pořádku, výkazy by na sebe již měly souhlasit.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export