Účetnictví - Faktoring (postoupení pohledávek)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Obsah

Co je to Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky je smluvní převod pohledávky postupitelem (původním věřitelem) postupníkovi (novému věřiteli) i bez souhlasu dlužníka.

Nastavení Faktoringu

Konfigurace

Funkce se aktivuje v konfiguraci modulu na záložce "Datová napojení" výběrem formátu dat pro postoupení pohledávek. Základní nastavení Bez datových přenosů umožnuje běžné vystavování (hromadné postoupení), účtování a párování postoupených pohledávek tak, jako tomu je u ostatních faktur. Další volitelné formáty obsahují pak i možnost datových přenosů mezi faktorem a klientem. Faktor totiž může kromě tištěných sestav požadovat i zasílání seznamů postoupených pohledávek v elektronické podobě pro své vlastní zpracování, zasílání jednotlivých postoupených faktur v PDF formátu. Zpět může vracet též v elektronické podobě seznamy přijatých nebo vyřízených pohledávek.

Konfigurace


Druhové členění - předkontace

Po aktivaci funkce je prvním důležitým krokem nastavení správného druhového členění. Použité druhy musí obsahovat všechny předkontace, aby vše při zpracování probíhalo automaticky!
Příklad minimálně nastaveného číselníku druhového členění:

Druhové členění


Na hlavičkovém druhu „FK“ Postoupená pohledávka jsou nastaveny kontace vlastních faktoringových dokladů, jejich úhrad, odepsání postoupených pohledávek a kontace pro účtování výnosu z postoupené pohledávky:

Druhové členění
Účtování faktoringových dokladů je většinou přes účet 315. Ten musí být po úhradách všech postoupených pohledávek nulový, nejlépe je použít jeho konkrétní analytiku. Odpis postoupených pohledávek se provádí většinou přes účet 546, resp. konkrétní jeho analytiky, zvlášť pro daňově uznatelnou (546100) a neuznatelnou část (546200). Pozor na správné nastavení příznaku nedaňového účtu v účtovém rozvrhu u použité analytiky účtu 546!

Nastavení účtu


Výnos z postoupené pohledávky se pak účtuje na účet 646.
Pozn.: Odpis pohledávky lze daňově uznat pouze do výše výnosu z jejího postoupení, zbylá část je nedaňovým nákladem.

Do-nastavení konfigurace

Jakmile je nastaveno druhové členění, je možné do konfigurace modulu doplnit tyto druhy jako přednastavené parametry:

Konfigurace


 • číselná řada pro postoupené pohledávky - „Řada“
 • druh pro doklady postoupených pohledávek - „Druh F“
 • druh pro účtování původních dokladů vydaných faktur - „Druh U“
 • druh pro úhrady postoupené faktury - „Druh B“
 • případně dohodnuté % rozdílu mezi nominální hodnotou a postoupenou hodnotou pohledávky - „Rozdíl postoupené částky %“ – dle tohoto % je přednastaven při výpočtu skutečný výnos oproti původní postoupené hodnotě
 • lze zachovat splatnost původního dokladu na faktoringových dokladech, a to volbou parametru „Původní splatnost“
 • pro označení všech předem vybraných pohledávek k postoupení je třeba zvolit parametr „Označit všechny“
 • je možné si určit, zda faktoringové doklady budou evidovány jako faktury vydané – evidence „Faktury“ nebo jako Ostatní pohledávky – evidence „Ostatní“


V Helios Red je k dispozici i formát, který obsahuje datové přenosy – ČSOB Faktoring. V konfiguraci modulu se pak při volbě tohoto formátu mohou nastavovat další parametry:

 • číslo koncernu / číslo klienta - „Koncern / Klient“
 • účet faktoringové banky - „Banka“
 • určení složky, kam jsou při tisku vydané faktury v modulu Fakturace ukládány kopie faktur v PDF formátu, tj. odkud si následně modul účetnictví tyto kopie faktur PDF vybírá - „Faktury z“
 • určení složky pro uložení faktoringových dat odesílaných bance - „Uložit do“:


Konfigurace


!!!! Složku pro ukládání kopií faktur v PDF formátu je potřeba také nastavit na formuláři v modulu Fakturace. V Číselníky / Formuláře zvolte formulář, který je použit při vystavení faktury určené k postoupení. Na záložce Výpočty a ceny je pak v dolní části na konci volba „Při tisku vytvářet kopii dokladu ve formátu PDF v adresáři“, kam vyberete složku, do které bude program kopie faktur v PDF formátu ukládat:

Složka pro PDF


ČSOB Faktoring – Fakturace i Účetnictví:
Vystavená vydaná faktura v modulu fakturace je při tisku ukládána ještě v kopii v PDF formátu do zvoleného adresáře (nastavení na formuláři).
Vydané faktury musí být exportovány do modulu Účetnictví. Zde pak probíhá vlastní postupování pohledávek (detailní postup viz popis níže), na jejímž konci je možnost vytvoření Nabídkového listu pro elektronický přenos pro banku plus jsou vybrány PDF kopie postupovaných faktur.

Nabídkový list


Fungování Faktoringu v Helios Red

Po nastavení Faktoringu je na dokladech v Účetnictví v evidenci vydaných faktur viditelné pole "Postoupeno", které informuje o stavu pohledávky (ve výjimečných případech lze přes rozšířenou opravu tento příznak i ručně měnit a tím například vyřadit konkrétní pohledávku z celého procesu postoupení nebo ji naopak znovu do procesu zařadit):

Postoupeno


V agendě Pohledávky a závazky / Vstup pohledávek / Vydané faktury je v přístupných funkcích k dispozici hromadná funkce ALT+F5 "Postoupení pohledávek", která umožňuje výběr konkrétních dokladů podle zadaných parametrů. Vybrané doklady je ještě možné ručně označit či odznačit v seznamu pro zpracování. Skutečný výnos je možné u každé pohledávky v případě potřeby samostatně měnit (do sloupců „Výnos“ lze ručně zapisovat!).

Po provedení zpracování je možné vytisknout protokol o provedeném postoupení pohledávek.

Optimální stav je, když jsou všechny pohledávky v seznamu pro postoupení zaúčtovány.

Postoupení pohledávek


Příklad

Pohledávka je na hodnotu 20.055,15 Kč. Vzhledem k nasmlouvané provizi faktoringové společnosti 10% (viz. konfigurace) bude konečný výnos pouze ve výši 18 049.64 Kč, tj. o 10% nižší než je nominální hodnota faktury.

Postoupení pohledávekPo spuštění funkce Postoupení pohledávek ALT+F5 a jejím dokončení jsou všechny vybrané a zpracované pohledávky označeny jako uhrazené (úhrada zbývající výše pohledávky převodním interním dokladem v hodnotě 20 055,15 Kč) a v poznámce je pak uveden zápis o postoupení.

Postoupená pohledávkaSoučasně jsou vygenerovány nové záznamy neuhrazených postoupených pohledávek na částku skutečného výnosu (výnos 18 049,64 Kč je hodnotou nové pohledávky) a v poznámce je uveden zápis o jejich vzniku postoupením.

Postoupená pohledávkaPůvodní pohledávky byly zaúčtovány běžným způsobem (částka 20 055,15 Kč na MD 311). Automatickým vytvořením převodního interního účetního dokladu je vyrovnán i zbytek na účtu Odběratelů (částka 20 055,15 Kč na DAL 311), jako by byly původní pohledávky běžným způsobem zaplaceny.

Nově vzniklé pohledávky z postoupení jsou zaúčtované také tímto převodním interním dokladem (výnos 18 049,64 Kč na MD 315) a čekají na svou úhradu.

Rozúčtování dokladu zohledňuje daňově uznatelnou (odpis 18 049,64 Kč na MD 546100) a neuznatelnou (odpis 2 005,51 Kč na MD 546200) část odpisu původní pohledávky a skutečný výnos z postoupení pohledávky (výnos 18 049,64 Kč na DAL 646).

Rozúčtování dokladuÚhrady postoupených pohledávek lze provádět buď z běžné banky či pokladny (částka 18 049,64 Kč na MD 221 nebo 211) nebo v případě formátů s datovými přenosy ve speciálně založené faktoringové bance (ručně nebo pomocí načítání elektronických výpisů, případně importem platebních žurnálů).

Úhrady jsou účtovány podle předkontace na příslušný účet a ten je tím vyrovnáván (částka 18 049,64 Kč na DAL 315):

ÚhradaUPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE HELIOS RED VERZE 9

Nastavení Faktoringu ve verzi 9 je téměř totožné s verzí 10, je zde ale pár odlišností v konfiguraci a ve funkčnosti.
Nastavení Druhových členění je stejné s verzí 10.
V konfiguraci modulu je nastavení na záložce Faktury vlevo dole:

Verze 9/10


kde

 • „F“ znamená faktoringové doklady evidovat do agendy Faktur vydaných
 • „O“ znamená faktoringové doklady evidovat do agendy Ostatních pohledávek

Ve verzi 9 není možné ukládat doklady vydaných faktur do PDF formátu (nastavení ve Fakturaci) a tudíž není možné automaticky posílat bance jednotlivé doklady vydaných faktur v PDF.

Zbývající nastavení a práce s funkcí Faktoring programu se již od V10 neliší.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export