Účetnictví - Účtování v cizí měně

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Účtování v cizích měnách

Funkce "Účtování v cizích měnách" umožňuje vést analytickou evidenci na účtech v cizích měnách.

V konfiguraci modulu na záložce "Všeobecné" lze v sekci "Cizí měna" aktivovat účtování v cizí měně. Pak lze zadávat i interní doklady s určením měny a kurzu a jednotlivé položky přepočítávat ze zadaných částek cizí měny (obdoba bankovních a pokladních dokladu v cizí měně). Takto lze zadávat i vzorové doklady a počáteční stavy. Doklady lze pak tisknout buď v Kč nebo v konkrétní cizí měně (dotaz před tiskem). U jednotlivých účtů typu "1" v účtovém rozvrhu je možnost doplnění měny pro analytiku a určení účtu (Účet KR) pro vyúčtování kurzových rozdílů z účetních dokladů v cizí měně na konci roku (obdoba rozvahových kurzových rozdílů u pohledávek/závazků). Při roční uzávěrce jsou zpracovávány rozvahové kurzové rozdíly analytického členění a generovány počáteční stavy podle jednotlivých měn analytické evidence.

POZOR - v případě aktivované funkce "Účtování v cizí měně" je nutné zadávat počáteční stavy účtů podle jednotlivých měn odděleně, tj. pro každou měnu (dle AE) je nutné zadat samostatný doklad počátečního stavu a to včetně počátečního stavu čistě korunových dokladů. Např. je-li zůstatek účtu 321 (AE 321100) na čistě korunových dokladech 1000,- Kč a na dokladech v EUR (AE 321200) 20,- EUR = 600,- Kč, pak nelze zadat jen jeden doklad počátečního stavu pro účet 321 s částkou 1600,- Kč a 20,- EUR. Musí být zadány dva doklady - jeden na dokladu v Kč (AE 321100) na částku 1000,- a druhý na dokladu v EUR (321200) na 20,- EUR = 600,- Kč.

Ve všech přehledech z dat účetního deníku byla doplněna možnost výběru cizí měny, pro kterou se má sestava tisknout. Pokud se měna nezadá, tisknou se všechny doklady (tedy čistě korunové i ty v cizích měnách), pokud se měna zadá, tisknou se pouze doklady zadané v této vybrané měně. Pomocí generátorů lze do sestav zařadit údaje v Kč i v cizí měně. Pokud je vybrána konkrétní měna, jsou údaje v cizí měně též součtovány, jako údaje v Kč.


Co je třeba nastavit

1. Konfigurace modulu/sekce Cizí měna/Účtování v cizí měně - označit.
2. Tamtéž je potřeba nastavit účet pro změnu měny, který se použije v případě, že je faktura hrazená v jiné cizí měně, než ve které je zaevidovaná. Použijte např. účet 395, nejlépe s analytikou viz příklad na obrázku:
Konfigurace
3. Číselníky/účtový rozvrh - pro požadované účty nastavit měnu. Stejně jako dosud bylo pro banku nebo pokladnu v cizí měně. U účtů, které jsou pouze v korunách se kód měny nevyplňuje. Pro každou měnu je nutné nastavit zvlášť analytiku.
Účtová osnova
Zapsání faktur, zaúčtování, úhrada, zaúčtování kursového rozdílu - zůstává stejné.
4. V kompletních dokladech je nová funkce - Zaúčtování změn měny - použije se v případě viz bod 2.
5. Ve volbě Uzávěrka / Roční uzávěrka / Roční kursové rozdíly přibyly nové volby: Změna měny a Rozvahové kursové rozdíly III. pro ostatní analytickou evidenci cizí měny.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export