Dôležité:

Import HOREC - Rozširujúce moduly

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin Import Horec je určený pre zákazníkov, ktorý pre svoj biznis využívajú software HOREC pre hotelové prevádzky. Import výstupov z Horca je import denných tržieb. Samotný import je možný jedným z dvoch spôsobov:

 • import xml súboru generovaného ručne v Horci
 • import dát pomocou objektu volaného cez webservices priamo z Helios Orange do Horca

Spracovanie naimportovaných dát je rovnaké pri obidvoch spôsoboch.


Inštalácia

Po obdržaní licenčného kódu postupovať podľa návodu:

viď: Spoločné kapitoly (CZ)


Nastavenia a kontroly importu

Nastavenia potrebné dodržať v Horci:

 1. Povinne vyplniť číselník Účtovné druhy ( Accouting Types )
 2. Každý PRODUKT v číselníku produktov musí byť zaradený do účtovného druhu ( okrem zľiav, kód produktu začína na XD)
 3. Atribút Názov PRODUKTU pre zľavu z účtu (nie položky) musí začínať *

Kontroly v HeO:

 1. Kontrola na IČO : v importovanom súbore dát musí byť zadané rovnaké IČO firmy ako v nultej organizácii v číelníku organizácii

Ico hlaska.jpg

 1. Kontrola na dvojnásoný import rovnakého súboru alebo objektu: Systém dovolí importovať opakovane rovnaké dáta, ale pri účtovaní systém upozorní a procedúra neprebehne. Import vymazať z importnej tabuľky (hvw_ImportBlueGastroHeader )
 2. Kontrola na predchádzajúci import: Systém nedovolí importovať ďalšie dáta, ak predchádzajúci import v importnej tabuľke hvw_ImportBlueGastroHeader nie je presunutý ( importovaný ) do účtovného denníka TabDenik.

Kon importu.jpg

 1. Kontrola na vyplnenie prevodných tabuliek: Systém kontroluje naplnenie prevodných tabuliek Prevodná tabuľka MD a Prevodná tabuľka D. Pri importe dát do TabDenik upozorní hláškou, ktoré atribúty nie sú prepojené.

H1.JPG

Warning Import do účtovného denníka ( účtovanie importovanýcg dát z Horca) je možný ako celok, teda nie je možné účtovať iba vybrané položky. Importovaný súbor alebo objekt je možné zmazať ako celok. Pri mazaní alebo importe do účtovného denníka nie je potrebné riadky označovať.

Naplnenie číselníkov a prevodových tabuliek v HeO

Všetky číselníky sú naplňané importom, užívateľ dopĺňa prevody podľa popisu nižšie.

 • Prevodná tabuľka MD: Prevodový mostík, v ktorom je možné nastaviť účtovanie typu platby. Typ platby je číselník spôsobu platby v pokladni - systémový číselník z Horca. Povinné.
 • Prevodná tabuľka DAL: Prevodový mostík, v ktorom je možné nastavenie účtovania účtovného druhu a strediska na ľubovoľnú analytiku. Povinné.
 • Účtovné druhy: Číselník účtovných druhov, napĺňaný importom, mení sa po každom importe (pokiaľ je zmenené v Horci)
 • Ďalšie účty: Prevodový mostík, v ktorom užívateľ nastaví účtovanie účtov DPH, zaokrúhlenia základov DPH, zálohy a zľavy. Užívateľ vyberie všetky ponúkané možnosti cez Pôvod účtu a doplní k nim účtovné účty.

Postup pri importe

 • Import hlavička, akcia a voľba Import a import xml súboru alebo import WS

Akciaimport.jpg

pri importe z Webservices je treba zadať http adresu na databázu Horec. Zadáva sa Nástroje prispôsobenia - Externé akcie- Vybrať akciu zo skupiny Horec, ako na obrázku, Popis akcie a do stĺpca parameter zapísať metódu volania.

Metoda.jpg

 • Po správnom načítaní importu sa naplní tabuľka, a zároveň sa naplnia číselníky. Po prvom importe užívateľ vyplní prevodové mostíky a tabuľky ako je uvedené vyššie. Pri ďalších importoch doplní iba pridané atribúty, napr. ak pribudne nový účtovný druh. Systém na túto skutočnosť upozorní.
 • Posledným krokom je import údajov do účtovného denníka. Import hlavička - akcia Import - Import do účtovného denníka. Celý import sa prenesie do účtovného denníka do DUD naplneného v číselníku Prevodná tabuľka MD a tabuľka sa vyprázdni, čím je pripravená na ďalší import.

Riadok v importnej tabuľke je jedna účtenka. Na akciu *Import je možnosť nad každou účtenkou zobraziť

 • Riadky importu - riadky účtenky
 • Rekapituláciu DPH - rekapitulácia DPH na účtenke
 • Spôsob Platby - spôsob platby za účtenku (hotovosť, karta...).

Účtovný doklad

Po importe sa dáta zobrazia v účtovnom denníku zaúčtované podľa prevodných tabuliek, ktoré nastavil užívateľ. Párovací znak na doklade je číslo účtenky. V riadkoch základov DPH je vyplnený text, ktorý je z názvu Produktu podľa číselníka Produktov v Horci.

Účtovný doklad je možné účtovať aj sčítaním čiastok za jednotlivé účtovné druhy. V prípade, ze účtovná jednotka používa obdobie stavov je možné nastaviť. Uvedené je potrebné nastaviť: Nástroje prispôsobenia - Externé akcie - Akcia miestnej ponuky - Špeciálne pluginy - Vybrať PluginImportHOREC - Akcia miestnej ponuky - Konfigurácia - Oprava

BG1.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
V iných jazykoch
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať