Mzdová evidence - pandemie koronaviru (COVID-19)

Z Asseco Solutions
Verze z 30. 6. 2020, 13:08; Jan.kundrt (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto článku jsme se pokusili shrnout všechny problémy ve mzdové evidenci související s mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s pandemií COVID-19.


Informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme.


Obsah

Překážky v práci

Pokud zaměstnanec nepracuje, je třeba rozlišovat dvě základní situace.

Zaměstnanci je nařízena karanténa

Jedná se v podstatě o druh "nemoci". Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. náhrada se počítá jako 60% z redukovaného průměrného výdělku.

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.

 • Stát hradí zaměstnavateli plnou výši náhrady mzdy (vládní program "Antivirus" - viz níže).


Karanténa v HELIOS Red

Ve Mzdové evidenci v menu Zpracování / Nepřítomnost je třeba zadat nepřítomnost druh Nemoc s upřesněním, že se jedná o karanténu.

Karanténa

Ostatní pole se vyplňují standardně jako u běžné nemoci.

Zaměstnanec nemůže pracovat, protože je firma uzavřená

Jedná se o situaci, kdy firma nefunguje z nějakého z níže uvedených důvodů. V tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu v příslušné procentuální výši průměrného výdělku.

 • Firma nefunguje z nařízení vlády (restaurace, obchody, ...) Zaměstnanci pobírají 100 % průměrného výdělku.
 • Firma funguje jen omezeně, protože 30 % zaměstnanců je v karanténě nebo pečuje o dítě. Zaměstnanci pobírají 100 % průměrného výdělku.
 • Firma funguje jen omezeně kvůli horší dostupnosti surovin, výrobků, služeb a jiných vstupů nezbytných k činnosti. Zaměstnanci pobírají 80 % průměrného výdělku.
 • Firma funguje jen omezeně kvůli slabší poptávce po službách nebo výrobcích (výnosy jsou menší o 30 %). Zaměstnanci pobírají 60 % průměrného výdělku.


Výše uvedené náhrady (nebo jejich část) stát proplácí zaměstnavateli na základě programu "Antivirus" Ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda (tzv. "kurarzbeit").
Mechanismus českého kurzarbeitu počítá s tím, že firma nejprve zaplatí zaměstnancům, teprve poté jí částku proplatí stát. Takže v samotné Mzdové evidenci se kurzarbeit nijak neprojeví. Pokud má zaměstnavatel problémy s cashflow, má se obrátit na svou banku.


Detailní info zde:
https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zam%C4%9Bstnanec+nevykon%C3%A1v%C3%A1+pr%C3%A1ci+proto%C5%BEe+do%C5%A1lo+k+uzav%C5%99en%C3%AD+pracovi%C5%A1t%C4%9B+nebo+omezen%C3%AD+jeho+provozu.pdf/


Usnesení vlády o přijetí krizového opatření je dostupné na:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf


Z výše uvedeného plyne, že dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu jednoho z paragrafů § 207, 208 nebo 209 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.

Překážka v práci v HELIOS Red

Ve Mzdové evidenci v menu Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu / záložka Sazby / sekce Náhrady si nastavte procento náhrad u Prostoje 1 a Prostoje 2 podle Vašich podmínek.

Prostoje - sazby

Druh nepřítomnosti Prostoje 1 nebo Prostoje 2 pak použijte v menu Zpracování / Nepřítomnost v záznamu nepřítomnosti zaměstnance.

Prostoje v nepřítomnosti

Prostoje ve svátek

Podle výkladu MPSV se v případě, že do doby překážek na straně zaměstnavatele spadá placený svátek, má za takový svátek počítat stejná náhrada mzdy jako za tyto překážky, nikoliv jako za svátek. V programu tedy byl v tomto smyslu upraven výpočet odpracované doby u nepřítomností "Prostoje 1" a "Prostoje 2".
Příklad: "Prostoje 1" od 1.4.2020 do 30.4.2020, základní kalendář, úvazek 40 hod. týdně. Program vypočte odpracovanou dobu 0 dnů/0 hodin, placený svátek 0 dnů/0 hod., "Prostoje 1" 22 dnů/176 hod. Dříve by vypočetl prostoje 20 dnů/160 hod. + placené svátky 2 dny/16 hod. (u mzdy s náhradou za svátek) nebo odpracovanou dobu 2 dny/16 hod.(u měsíční mzdy, kde se mzda za svátek nekrátí).

Poznámka: Upraveno v HELIOSu RED verze Mzdové evidence 9.20.0036/10.20.0041 ze dne 13.5.2020.

Doplatek zdravotního pojištění při nedosažení minimálního vyměřovacího základu

Při použití prostojů může zaměstnanci klesnout vyměřovací základ pro zdravotní pojištění pod povinné minimum.
Při nedosažení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění hradí doplatek většinou zaměstnanec. Pouze ve výjimečných případech, kdy nebyl dosažen z důvodu na straně zaměstnavatele, hradí tento doplatek zaměstnavatel a to je právě případ výše uvedených prostojů.
Ve Mzdové evidenci je v tom případě nutné změnit nastavení na mzdových záznamech zaměstnanců. V menu Zpracování / Mzdové záznamy / záložka Podklady změňte hodnotu pole "Dopl.min.VZ zdr." na "Zaměstnavatel".

Doplatek ZP

Hodnotu tohoto pole lze změnit i hromadně nad všemi nebo vybranými záznamy (menu Zpracování / Mzdové záznamy / Přístupné funkce / Hromadná změna Alt+H).

Hromadná změna doplatku ZP

V dialogovém okně v poli "Změna hodnoty" vyberte "D. Doplatek do min. VZ zdravotního pojištění" a v poli "Doplatek do minimálního VZ zdravotního pojištění platí" vyberte "Zaměstnavatel".
Pomocí dalších tří polí můžete aplikovat změnu pouze na některé mzdové záznamy podle Druhu mzdy, Střediska nebo Druhu pracovního poměru.
Další možností, jak hromadnou změnu aplikovat pouze na některé zaměstnance, je vyfiltrovat mzdové záznamy před spuštěním hromadné změny standardní funkcí Výběr záznamů podle sloupce.


Program ochrany zaměstnanosti Antivirus A a B

MPSV ČR zpřístupnilo webovou stránku https://antivirus.mpsv.cz, kde je možné požádat o poskytnutí náhrady od státu za překážky v práci.

Zde uvádíme základní informace, podrobné informace a návody jsou na webu MPSV ČR:

 • Postup se skládá z žádosti a z vyúčtování
  • Žádost je formulář, který se generuje na základě údajů vyplněných na stránkách a vyžaduje přílohy, které jsou popsané v písemném nebo video návodu pro sestavení žádosti.
  • Vyúčtování je formulář obsahující souhrnné údaje, čestná prohlášení (formát PDF) a excelový soubor obsahující jmenný seznam pracovníků, kde jsou vyčísleny náhrady včetně pojištění za zaměstnavatele.
 • Žádost i vyúčtování je nutné podat výhradně elektronicky a to datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem. Poštou nikoliv!!!
 • Žádost jako formulář do HELIOS Red neplánujeme zapracovat.
 • Součást vyúčtování - seznam pracovníků v XLSX je možné vyexportovat z HELIOS Red (viz níže).
 • Termíny
  • Žádost je možné podat již teď (od 6. dubna 2020).
  • Vyúčtování je zaměstnavatel povinen doručit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.


Vyúčtování - měsíční výkazy v HELIOS Red

Výkazy v Excelu, které jsou potřeba pro poskytnutí náhrad od státu, je možné vytvořit v HELIOS Red ve Mzdové evidenci v menu Výplata / Výkazy 'Antivirus'.

Výkazy Excel

Měsíc a rok - lze vybrat období, za které se mají výkazy vytvořit.
Vybrat jen některé zaměstnance - po zaškrtnutí tohoto příznaku lze vybrat pouze část zaměstnanců pro výkazy. Do seznamu se nabízejí pouze ti zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro zahrnutí do výkazů. Individuální výběr zaměstnanců má význam pouze ve výjimečných případech, viz poznámka č.2 na konci kapitoly.
Režim A, Režim B - vyberte, do kterého režimu programu Antivirus spadáte (je možné vybrat i oba současně, vytvoří se dva soubory Excel).
Překážky, Prostoje 1, Prostoje 2 - pro překážky, které se zahrnují do výkazu, lze použít nepřítomnosti typu Překážky, Prostoje 1 a Prostoje 2, přičemž u prostojů je možné nastavit procento náhrady uživatelsky. Proto nelze ze mzdových záznamů jednoznačně určit, které nepřítomnosti patří do kterého režimu a musí to zaškrtnout uživatel. V režimu A je výjimkou náhrada za karanténu, která je jednoznačná a do výkazu se započítává náhrada za nemoc s označením "Karanténa" (viz kapitola v tomto článku výše Karanténa v HELIOS Red).
Důležité upozornění: V případě, že v označených náhradách, tj. Překážkách, Prostojích 1 a Prostojích 2 máte u některých zaměstnanců i nepřítomnosti/náhrady, které nesplňují podmínky pro zařazení do programu „Antivirus“, musíte příslušné řádky z výkazu ručně odstranit nebo je upravit. Příklad: V Překážkách máte překážky na straně zaměstnance (svatba, návštěva lékaře, apod.) a současně překážky na straně zaměstnavatele (uzavření provozu z nařízení vlády).
Číslo dohody - vyplňte číslo dohody, které Vám přidělil úřad práce.
Místně příslušné pracoviště ÚP - úřad práce, pod který spadáte.
Výkazy uložit do složky - vyberte cestu, kam se mají uložit vytvořené soubory Excel.
Zachovat vždy jen poslední výkaz pro daný režim a období - pokud vytvoříte výkaz za stejné období opakovaně, bude mít vždy jiný název souboru (podle požadavku MPSV je v názvu souboru i datum a čas vytvoření včetně vteřin). Pokud nechcete při opakovaném vytváření výkazů předchozí výkazy zachovat, zaškrtněte tento příznak. V tom případě se vždy před vytvořením nového výkazu smažou ve zvolené složce všechny předchozí výkazy pro dané období a režim. Parametr je přístupný pouze při nezaškrtnutém parametru "Neformátovaný Excel95".
Otevřít výkaz po jeho vytvoření - pokud toto pole zaškrtnete, vytvořený soubor se automaticky otevře. Parametr je přístupný pouze při nezaškrtnutém parametru "Neformátovaný Excel95".
Neformátovaný Excel95 - v případě, že na počítači nemáte nainstalovaný MS Excel, nelze vytvořit formátovaný soubor ve formátu XLSX přesně podle šablony MPSV. V takovém případě můžete využít tento příznak, který vytvoří soubor ve starším formátu Excelu (XLS), z něhož pak můžete data do šablony MPSV nakopírovat. Při zpracování nesmí být dříve vytvořené výkazy otevřené. Pokud MS Excel nemáte a přesto tento příznak nezaškrtnete, program to zjistí a nabídne vytvoření souborů ve formátu Excel95.
Pokud se vytváří formátované výkazy ve formátu XLSX, mají název ve tvaru "Antivirus-IČO-vyuctovani-ROK-MĚSÍC-DATUMTČAS-A.xlsx" a "Antivirus-IČO-vyuctovani-ROK-MĚSÍC-DATUMTČAS-B.xlsx", např. "Antivirus-12345678-vyuctovani-2020-03-20200414T114746-A.xlsx".
Pokud se vytváří neformátované výkazy ve formátu XLS (Excel95), vytváří se soubory vždy se stejným názvem ve tvaru "antivirus-ROK-MĚSÍC-a.xls" a "antivirus-ROK-MĚSÍC-b.xls", např. "antivirus-2020-03-a.xls".


Do výkazů se zahrnují všechny mzdy zpracované ve zvoleném období s výjimkou dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (kódy druhu pracovního poměru začínající „6“ a „7“). Dále se nezahrnují zaměstnanci, kteří mají v osobní kartě vyplněné datum výpovědi (bez ohledu na jeho hodnotu) nebo mají vyplněné datum ukončení pracovního poměru, které je menší nebo stejné jako datum posledního dne měsíce, za které se výkaz sestavuje. Další případy, kdy není nárok na příspěvek, program neřeší a je nutné to vyřešit ruční úpravou vytvořeného výkazu.

Každý zaměstnanec je do výkazu zařazen pouze jedním řádkem. Pokud má více pracovních poměrů, vkládá se do náhrady a pojistného součet ze všech pracovních poměrů. Částky se sčítají při shodě údajů Příjmení + Jméno + Rodné číslo.


Poznámka 1 k postupu měsíčního vyúčtování na https://antivirus.mpsv.cz/:

V případě, že z HELIOSu vygenerujete soubory XLSX, nemusíte stahovat šablonu a tento krok můžete přeskočit tlačítkem "Šablonu už mám".
Šablonu už mám

V opačném případě (generujete z HELIOSu neformátované XLS Excel95, protože např. nemáte nainstalovaný Excel), je třeba si šablony z MPSV stáhnout (tlačítko "Pokračovat a stáhnout šablonu XLSX") a data do nich nakopírovat.


Poznámka 2 k rozdílnému používání druhů nepřítomností (Překážky, Prostoje 1 a Prostoje 2) u různých zaměstnanců:

Pokud byste potřebovali vytvořit výkaz pro různé skupiny zaměstnanců, u kterých se význam náhrad za překážky a prostoje liší, je možné to obejít tak, že zaškrtnete příznak "Vybrat jen některé zaměstnance", označíte ty, u kterých je způsob zařazení do výkazů shodný a vytvoříte výkazy. Tento postup můžete podle potřeby opakovat. Vytvoříte tím několik výkazů, které pak ručně spojíte. V tomto případě samozřejmě nemůžete mít zaškrtnutý příznak "Zachovat vždy jen poslední výkaz", a pokud použijete "Neformátovaný Excel95", pak musíte vytvořený výkaz vždy přejmenovat, protože program původní soubor přepíše.


Poznámka 3 k případnému dosažení maximálnímu vyměřovacímu základu sociálního pojištění:

Pokud zaměstnanec už dosáhl maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění v minulých měsících, neplatí v aktuálním měsíci již žádné sociální pojištění, takže i u náhrad bude sociální pojištění ve výkazu nulové.
Pokud zaměstnanec dosáhne maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění právě v aktuálním v měsíci, za který je sestavován výkaz, počítá se pojistné z náhrady násobené poměrem (základ do max.VZ) / (základ plný).Program ochrany zaměstnanosti Antivirus C

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 (přijatý návrh zde) promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru (web MPSV ČR).

Uplatnění snížení sociálního pojištění v HELIOS Red

Snížení se nastavuje ve volbě Výplata / Výkazy 'Antivirus' pomocí tlačítka „Antivirus C - snížení sociálního pojištění zaměstnavatele“. Tlačítko je přístupné pouze pro období 6-8/2020 a pouze v případě, že není zaškrtnutý ani jeden z režimů A a B. Protože se snížení týká pouze „zaměstnanců v pracovním poměru“ (tzn. netýká se např. dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), zahrnuje program do zpracování pouze vybrané druhy pracovních poměrů (výchozí 1,2,3,4,B). Seznam těchto druhů je v případě potřeby možné před zpracováním upravit.

Antivirus C

Pro správné fungování je nutné mít spočítané (aktualizované) všechny mzdy v daném měsíci. Po potvrzení tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je zobrazeno osm podmínek pro uplatnění snížení.
První tři (počet zaměstnanců, snížení počtu zaměstnanců a snížení úhrnu vyměřovacích základů v porovnání se stavem k 31.3.2020) vyhodnotí program. V závorce se zobrazuje zjištěná hodnota, u porovnání s obdobím 3/2020 je uvedeno, o kolik procent se ukazatel snížil, záporné procento tedy znamená, že došlo ke zvýšení počtu nebo úhrnu vyměřovacích základů. Při stanovení počtu zaměstnanců počítá program každý pracovní poměr (osobní číslo) jako jednoho zaměstnance. U zaměstnání malého rozsahu, tj. s režimem pojištění 3 nebo 5, se zaměstnanec započte pouze v případě, že vyměřovací základ sociálního pojištění je ve zpracovávaném měsíci větší než 0. Splnění prvních tří podmínek je možné uživatelsky korigovat, ale je to určeno pouze pro výjimečné případy a standardně to není doporučeno. Pro vyhodnocení ostatních podmínek nejsou v programu podklady a jejich splnění je nutné označit ručně.

Antivirus C

Při splnění (zaškrtnutí) všech podmínek se zpřístupní tlačítko „Uplatnit snížení“. Pokud ho potvrdíte, při zavření okna se tato informace uloží do databáze a program v daném měsíci počítá sociální pojištění zaměstnavatele ze snížených vyměřovacích základů následovně:

 • Snižuje se vyměřovací základ pouze u zaměstnanců v pracovním poměru (tzn. nesnižuje se např. u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), tj. těch, u kterých je na mzdovém záznamu druh pracovního poměru patřící do seznamu zadaného při přípravě výkazu Antivirus C (viz výše).
 • U mzdových záznamů, kde vyměřovací základ sociálního pojištění nepřevyšuje 52 253 Kč, se počítá s vyměřovacím základem 0.
 • U mzdových záznamů, kde vyměřovací základ sociálního pojištění převyšuje 52 253 Kč, se počítá s vyměřovacím základem, který je snížen o 52 253 Kč.
 • To neplatí pro osobní čísla, u kterých je na osobní kartě vyplněné datum „Výpověď“ a zároveň je v poli „Důvod“ v textu uvedeno „§52a“ nebo „§52b“ nebo „§52c“ – v takovém případě se použije plný vyměřovací základ ze mzdového záznamu. V případě, že zaměstnanec dostal od zaměstnavatele výpověď z důvodu uvedeného v zákoníku práce v § 52, písmeno a) až c), je tedy nezbytné, aby byly údaje na osobní kartě správně vyplněny, jinak program sníží vyměřovací základ neoprávněně.

Zda je nebo není v aktuálním období uplatňováno snížení, program signalizuje hláškou.

Ne/uplatnění snížení

Snížení vyměřovacího základu se projeví v následujících výstupech: Sociální pojištění / Seznam, Rekapitulace, Sestava, Export / Účetnictví, Export / Příkazy (dobírka), Export / Ostatní závazky. V "Přehledu o výši pojistného" se použije nový formulář se sníženým vyměřovacím základem, a to v období 6 - 8/2020, pokud je snížení uplatněno. Za stejných podmínek se vytváří i nová verze elekronického podání přehledu (PVPOJ20).
Vyhodnocení prvních tří podmínek probíhá vždy při spuštění okna "Program Antivirus C - snížení sociálního pojištění zaměstnavatele". Pokud je z předchozího spuštění funkce nastaveno uplatnění snížení, program již označí splnění všech podmínek. V případě, že od minulého nastavení došlo ke změně v počtech zaměstnanců nebo výši vyměřovacích základů (úpravám mezd), je možné, že podmínky nově nebudou splněny. To bude signalizováno červenou barvou příslušné podmínky. Důrazně doporučujeme v takovém případě snížení neuplatňovat (tlačítko "Neuplatnit snížení"). Pokud uživatel podmínku zaškrtne ručně, přestože ji program vyhodnotil jako nesplněnou, také bude zobrazena červeně.

Podmínky

Pomocí tlačítka "Tisk" je možné pro kontrolu zobrazit seznam zaměstnanců, přitom u každého jsou uvedeny pro období 3/2020 a zpracovávaný měsíc vyměřovací základy, zda byl nemocensky pojištěn ("---" znamená, že v období nebyl ve stavu) a zda je u něj na osobní kartě zadána výpověď z důvodů dle § 52, písm. a) až c). Správný postup uplatnění snížení:

1. Zpracovat mzdy
2. Spustit funkci "Antivirus C"
a. v případě splnění podmínek nastavit uplatnění snížení
b. v případě nesplnění podmínek nenastavovat/vypnout uplatnění snížení
3. Zpracovat výstupy

Pokud po zpracování kroků 2 a 3 dojde ke změně mzdových údajů, doporučujeme zopakovat krok 2 a samozřejmě i 3!!!

Historie operací

Do historie operací uživatelů (modul Správa systému / Protokoly / Přehled protokolů) se zaznamenává uplatnění případně neuplatnění snížení pojistného. Zapisují se tam informace o zvolených pracovních poměrech a pokud program vyhodnotí nesplněné podmínky, zaznamená se to také (! a číslo podmínky). Např. na obrázku níže je v prvním řádku zaznamenáno, že bylo snížení uplatněno v červnu 2020 ("06/2020 UPLATNIT"), ale uživatel ručně zaškrtl podmínku č. 3 (podmínka snížení úhrnu vyměřovacích základů), přestože ji program vyhodnotil jako nesplněnou ("!3"). Druhým řádkem je pak zaznamenáno, které pracovní poměry program zahrnul do zpracování ("PP06: 1,2,3,4,B").

Protokol - historie operací

Ošetřování

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění.

 • Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
 • Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.
 • Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.
 • Výše vyplácené dávky je 60% DVZ po celou dobu trvání OČR v souvislosti s mimořádným opatřením.


Další info zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Poznámka: Není „dlouhodobé“ ošetřovné jako Dlouhodobé ošetřovné.
V médiích nebo mezi veřejností se někdy používá termín dlouhodobé ošetřovné a označuje se jím ošetřování související s COVID-19. Ale jedná se o klasické ošetřovné, které zákonem bylo dočasně upraveno, že se proplácí delší dobu.
Dlouhodobého ošetřovného, které bylo přijato už v roce 2018, se to vůbec netýká. To je ošetřování člena rodiny po hospitalizaci atd.

Ošetřování v HELIOS Red

Zadání nepřítomnosti

Pro ošetřování z důvodu uzavření škol a dalších zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením vlády při epidemii COVID-19 platí některá odlišná pravidla, a proto byl do záznamu nepřítomnosti "Ošetřování" doplněn příznak "Mimořádné opatření při epidemii". Tento příznak můžete u nového záznamu zadat buď ručně po výběru druhu "Ošetřování" nebo vybrat nově přidaný druh nepřítomnosti "Uzavření škol - epidemie", který založí záznam "Ošetřování" s nastaveným příznakem.

Ošetřování

Ošetřování

Program u ošetřování s tímto příznakem počítá placené dny ("Placeno") vždy z rozdílu dat Do – Od, tj. nebere v úvahu limit 9, resp. 16 dnů jako u běžného ošetřování. Počet placených dnů neslouží k výpočtu mzdy (dávku platí ČSSZ), ale používá se při stanovení vyloučených dob pro ELDP.
Program při označeném příznaku zjišťuje, zda již pro dané osobní číslo existuje předchozí ošetřování s příznakem "Mimořádné opatření při epidemii". Pokud ano, označí aktuální záznam ošetřování jako pokračování a do data "Začátek nepřítomnosti" vyplní datum začátku předchozího ošetřování s příznakem "Mimořádné opatření při epidemii" a to i v případě, že data záznamů na sebe přímo nenavazují. To je proto, že u tohoto druhu ošetřování se ošetřující osoby mohou libovolně střídat. Příznak je možné zadat jen u ošetřování od 11.3.2020 (viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 a následné Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020.

Příklad zadání takto "přerušovaného" ošetřování:

Příklad nepřítomnosti

Poznámka: Pokud jste do programu zadali ošetřování z důvodu uzavření výchovného zařízení při epidemii před instalací verze, která zavádí příznak "Mimořádné opatření při epidemii" , je nutné příznak zaškrtnout, potvrdit všechny zadané hodnoty klávesou Enter a záznam uložit. V případě více záznamů to udělejte u všech záznamů a to v pořadí od nejstaršího po nejnovější.

Upozornění: V případě, že importujete ošetřování z docházkového systému, musíte do záznamů v nepřítomnosti příznak "Mimořádné opatření při epidemii" doplnit ručně.

Ošetřování a ELDP

V nepřítomnosti je důležité použít druh Ošetřování se zaškrtnutým příznakem "Mimořádné opatření při epidemii", protože z takového ošetřování se do vyloučených dob v evidenčním listu důchodového pojištění načítá celá doba ošetřování a není omezena jen na 9/16 dnů jako u klasického ošetřování.


Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Zaměstnanec, který má ošetřování z důvodu uzavření škol a dalších zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením vlády při epidemii COVID-19 je povinen vždy po skončení kalendářního měsíce vyplnit společně se zaměstnavatelem tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Zaměstnavatel do tiskopisu vyplní, další údaje o potřebné k ošetřování.

Další info zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Výkaz v HELIOS Red

V HELIOS Red jsme pro Vás připravili funkci, pomocí které můžete "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" kompletně vyplnit a vytisknout.
Ve Mzdové evidenci v menu Zpracování / Nepřítomnost je možné nad záznamy "Ošetřování - epidemie" (Ošetřování se zaškrtnutým příznakem "Mimořádné opatření při epidemii") spustit funkci "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" CTRL+O.

Funkce Výkaz péče o dítě...

Pokud záznam nad kterým funkci spustíte spadá do jednoho měsíce, otevře se přímo okno s tiskopisem. Pokud záznam spadá do více měsíců, program se zeptá, za který měsíc chcete výkaz vytvořit.
Program předvyplní údaje o zaměstnanci - žadateli o dávku, podle zadaných záznamů ošetřování s příznakem "Mimořádné opatření při epidemii" označí dny péče o dítě, podle kalendáře označí směny, které měl zaměstnanec odpracovat a podle označených dnů péče o dítě a kalendáře směny, které zaměstnanec skutečně odpracoval.

Výkaz péče o dítě...

Ve výkazu je možné doplnit dítě, které zaměstnanec ošetřoval (pomocí výběru z číselníku rodinných příslušníků - děti).

Identifikace dítěte

Dále je možné označit, že se zaměstnanec v péči střídal s druhou osobou a vybrat z číselníku (rodinní příslušníci - manžel/ka) a označit dny, ve kterých pečovala druhá osoba (lze označit jen ty dny, kdy nebylo ošetřování u zaměstnance).

Identifikace druhé pečující osoby

Adresa dítěte i druhé pečující osoby se předvyplní po výběru z číselníku podle osobní karty zaměstnance a údaje je možné libovolně upravit.


Ve výchozím nastavení se tiskne pouze druhá strana výkazu - Záznamy zaměstnavatele. Pokud se vybere dítě nebo druhá pečující osoba, označí program příznak tisku i 1. strany výkazu, příznak je možné nastavit podle potřeby ručně.

Příznak tisku první strany

Formulář je možné zavřít pomocí tlačítka "Uložit", v takovém případě se identifikační údaje uloží a při dalším otevření formuláře načtou. Pokud se okno zavře tlačítkem "Zavřít", data se neukládají.

Uzavření formuláře

Údaje o dnech ošetřování zaměstnance, rozvrhu směn a skutečně odpracovaných dnech se při každém otevření formuláře znovu načítají z dat aktuálně uložených v programu, ve formuláři nelze tyto údaje měnit.

Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění k ošetřování

Vzhledem k tomu, že potvrzení o uzavření školy nebo podobného zařízení nemá žádné číslo rozhodnutí, tak ani na přílohu k žádosti o dávky nelze žádné číslo zadat a takovou přílohu nebylo původně možné poslat elektronicky (na portál VREP nebo XML datovou schránkou), protože podání neprojde kontrolami na ČSSZ.

ČSSZ ale zveřejnila následující pokyn "Po přechodnou dobu (do odvolání) je v souvislosti s mimořádnými opatřeními povoleno označit/zaškrtnout pole „Zahraniční mimo Slovenska“ i v případě, kdy je Příloha k žádosti o dávku zasílána elektronicky pro druh dávky ošetřovné z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).".

V HELIOS Red se tedy v příloze příznak automaticky zaškrtne

Zahraniční mimo Slovenska

a takové podání na ČSSZ projde bez chyb.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export