Rozpad mzdových nákladov (mzdových zložiek) - Mzdy (SK)

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Obsahom prehľadu Rozpad nákladov je evidencia rozúčtovania mzdových nákladov (mzdových zložiek) podľa organizačnej štruktúry (stredisko, zákazka, nákladový okruh a vozidlo) podľa percentuálneho zaťaženia a priradenia tohto rozpadu ku všetkým alebo k jednotlivým zamestnancom.

Formulár definície rozpadu nákladov

Prehľad definície rozpadu nákladov

V module mzdy pod voľbou Konštanty a číselníky vznikol nový prehľad Definícia rozpadu nákladov.

Formulár definície rozpadu nákladov.

Definícia rozpadu nákladov

Formulár mzdové zložky je rozdelený na tri časti :

Záložka rozpad nákladov

Kód

Unikátny alfanumerický údaj označujúci definíciu rozpadu.

Názov

Popis definície rozpadu.

Zamestnanci

Rozpad nákladov je možné definovať pre všetkých zamestnancov, ktorým sú vypočítané mzdy alebo pre vybraných zamestnancov. Týto zamestnanci sa vyberajú na záložke 3 – Zamestnanci.

  • Všetci
  • Vybraní

Položky rozpadu

Vložený prehľad slúži pre zadanie percentuálneho zaťaženía organizačnej štruktúry. Pri zadávaní údajov sa vykonáva kontrola na prekročenie 100%. Cez tlačítko nový otvoríte formulár.

RN 3.gif

Do poľa Percento zadáte hodnotu percentuálneho zaťaženia k zadanej kombinácii organizačnej štruktúry (účtovných atribútov), ktoré vyplníte v poliach útvar, zákazka, nákladový okruh a vozidlo.

Záložka Mzdové zložky

Vložený prehľad slúži k zadaniu mzdových zložiek vstupujúcich do rozpadu nákladov. Prehľad je štandardne prázdny a je len na užívateľovi, ktoré mzdové zložky budú rozpadnuté. Cez tlačítko Nový vložíte z náväzného číselníka číslo mzdovej zložky.

RN 4.gif

Záložka Zamestnanci

V prehľade je možné zvoliť zamestnanca, ktorý v danom mzdovom období bude mať rozpadnuté mzdové náklady resp. mzdové náklady zložené z čiastok zo zoznamu mzdových zložek zo záložky 2 – Mzdové zložky. Zamestnanca je možné pridať len v prípade, ak atribút Zamestnanci zo záložky rozpad nákladov je nastavený na Vybraní.

RN 5.gif

Postup generovania predkontácií

V prípade existencie definície rozpadu nákladov je tento spôsob zaúčtovania uprednostňovaný pred ostatnými spôsobmi rozúčtovania mzdových zložiek. Jedná sa o zadanie účtovných atribútov v Predspracovaní alebo rozúčtovanie mzdovej zložky podľa definície v číselníku mzdových zložiek (tlačítko R).

1. V prvom kroku sa zišťuje, či existuje rozpad nákladov pre kombinácie číslo mzdovej zložky a osobné číslo zamestnanca. Pokiaľ áno vykoná sa rozpad čiastky.
2. Pokiaľ takáto kombinácia neexistuje, hľadá proces generovania predkontácie rozpad platný pre číslo mzdovej zložky a všetkých zamestnancov. Pokiaľ áno vykoná sa rozpad čiastky.
3. Pokiaľ takáto kombinácia neexistuje, postupuje generovanie predkontácií v štandardnej funkcionalite podľa zadania mzdových zložiek v predspracovaní a rozúčtovania podľa definície nad mzdovou zložkou.
4. Posledným krokom je generovanie predkontácií pre rozúčtovanie poistenia (sociálne, zdravotného poist..).

Kontrola vygenerovaných predkontácií

Pre lepšiu kontrolu vygenerovaných predkontácii podľa rozpadu nákladov, vznikli priamo v editore výpočtu mzdy jednotlivých zamestnacov dve nové akcie. Tieto akcie je možné vyvolať z miestnej ponuky editora nad prehľadom vypočítaných mzdových zložiek v podmenu Predkontácie mzdových zložiek.

Jedná sa o nasledovné detailné kontroly, ktoré je možné robiť až po vygenerovaní kontácií:

  • Označených záznamov – zobrazia nad označenými MZ riadky vygenerovaných kontácií podľa rozpadu

RN 6.gif

  • Celá mzda – označí vygenerované predkontácie zamestnanca a všetkých MZ vo výpočte mzdy

RN 7.gif

Example Príklad rozpadu nákladov na útvary pre mzdové zložky 001, 651 a vybraných zamestnancov

Zadanie

Požadujem, aby hrubé mzdy určitej skupiny zamestnancov boli rozpadnuté na tri strediská nasledovne:

  • Útvar 001 40%,
  • Útvar 002 40%
  • Útvar 003 20%

Hrubá mzda zamestnancov sa skladá zo mzdových zložiek 001 – Základná mzda = 2000, 651 - Prémie = 400.

Riešenie

Na základe tohto zadania bude definícia rozpadu nákladov nastavená nasledovne. Na záložke Rozpad nákladov sú nastavené položky rozpadu.

  • Útvar 001 40%,
  • Útvar 002 40%
  • Útvar 003 20%

RN 8.gif

Na záložke Mzdové zložky sú uvedené mzdové zložky 001 a 651 a na záložke Zamestnanci zoznam zamestnancov podliehajúcich rozpadu.

Po vygenerovaní mzdových predkontácií sú jednotlivé mzdové zložky za jednotlivých zamestnancov rozpadnuté podľa zadania. Interný doklad vyzerá nasledovne:

RN 9.gif

Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať