Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 5. 2019

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Legislatívne zmeny platné od 1. 5. 2019

Warning Legislatívne zmeny platné od 1. 5. 2019 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2019.0401 zo dňa 9. 4. 2019.

Príplatky

Novelou č. 63/2018 Z.z. zo dňa 8. 3. 2018 sa mení zákon č. 311/2001 Zákonník práce, kde s účinnosťou od 1. 5. 2019 sa menia minimálne sadzby príplatkov. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca alebo práca v sobotu alebo v nedeľu, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia:

Mzdové zvýhodnenia od 5/2019


Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2019 automaticky nastaví nové sadzby v číselníku Mzdové zložky - distribučné, o čom používateľa upozorní protokolom o zmenách MZ:

Protokol o zmenách MZ

Na základe tohto protokolu o vykonaných zmenách sa používateľ rozhodne, či potrebuje upraviť minimálne sadzby v číselníku v Mzdové zložky, ktoré používa alebo nie. Ak sa rozhodne pre zosúladenie minimálnych sadzieb zadaných v používateľskom číselníku Mzdové zložky s dodávanými v číselníku Mzdové zložky - distribučné, tak vstúpi pred spustením výpočtu mzdy za mzdové obdobie 5/2019 do prehľadu Konštanty a číselníky voľba Mzdové zložky, kde si označí mzdové zložky používané pre účely vyplácania týchto príplatkov a spustí akciu Porovnaj/Mzdové zložky. Systém zobrazí zistené rozdiely:

Porovnanie mzdových zložiek
Dotaz alebo informativná hláška Porovnanie prebieha na základe odkazu na distribučnú mzdovú zložku, ktorý je nastavený na používateľskej mzdovej zložky ako referenčná mzdová zložka.

Popis najdôležitejších stĺpcov:

Stav: Odlišný informuje, že sa našiel rozdiel medzi používateľskou a distribučnou mzdovou zložkou
Číslo/Názov mzdovej zložky: identifikácia používateľskej mzdovej zložky
Číslo/Názov mzdovej zložky: identifikácia distribučnej mzdovej zložky
Názov: názov atribútu, na ktorom bol zistený rozdiel
Hodnota - používateľská - názov: hodnota nastavená v používateľskej mzdovej zložke na atribúte, na ktorom je zistený rozdiel
Hodnota - distribučná - názov: hodnota nastavená v distribučnej mzdovej zložke na atribúte, na ktorom je zistený rozdiel

Tip Ak sa priblížite myškou k záhlaviu stĺpca objaví sa bublinka pre podrobnejší popis.
Warning Venujte prosím, pozornosť názvom atribútov, v ktorých bol zistený rozdiel a zároveň majú legislatívnu povahu, t. j. napríklad atribúty Použiť v predspracovaní alebo Použiť v Paušáloch spadajú pod používateľské nastavenie, čo znamená že sa môžu odlišovať od nami dodávaného nastavenia.

Rozdiely zistené porovnaním, ktoré chce používateľ zosúladiť s nastavením na distribučnej mzdovej zložke označí a nad nimi spustí akciu Nahraj hodnoty z referenčnej MZ.


Nad výpočtom mzdy je kontrola, ktorá kontroluje minimálnu hranicu sadzby na používateľskej mzdovej zložke, ktorá má nastavený odkaz na distribučnú MZ 452 - Príplatok za nočnú. Ak kontrola zistí, že je pod minimálnou zákonnou hranicou zobrazí sa hláška:

Kontrola na minimálnu sadzbu.


Warning Ak používateľ spustil mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2019 na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2019.

Peňažné plnenie - za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

NR SR dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa zákon dani z príjmov.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Ak používateľ zadá do Výpočtu mzdy za mzdové obdobie 5/2019 mzdovú zložku určenú pre výplatu Peňažného plnenia - za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (distribučná MZ 656 - Odmena - letné dovolenky) s čiastkou nižšou ako € 500,- bude upozornený hláškou:

Výpočet mzdy 5/2019 - kontrola na min. hodnotu letnej odmeny
Warning Pokiaľ používateľ nezadá čiastku aspoň vo výške € 500,-, stav výpočtu mzdy bude chybný.
Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať