Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 4. 2019

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Tip Text tipu.
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Legislatívne zmeny platné od 1. 4. 2019

Warning Legislatívne zmeny platné od 1. 4. 2019 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2019.0401 zo dňa 9. 4. 2019.

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mení od 1. 4. 2019:

§ 33 Daňový bonus, kde ods. 1 znie:
"Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom; pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne alebo
b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

a za § 52zv sa vkladá § 52zw, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zw

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.“

Výpočet mzdy za 4/2019 - neexistujú vypočítané mzdy

Pri prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy, ktorý neobsahuje vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 sa objaví hláška:

DB bez mzdy.jpg
Warning Dôjde k automatickému nastavenie nového daňového bonusu.

Výpočet mzdy za 4/2019 - existujú vypočítané mzdy

V prípade, že v čase update už boli vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 a vyššie, tak sa zobrazí hláška:

DB so mzdou.jpg
Warning T.j. pre aktualizáciu už vypočítaných miezd je potrebné spustiť akciu Prepočet miezd.

Kontrola daňového bonusu

Nad prehľadom Rodinní príslušníci vznikla nová akcia Daňový bonus, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:

a.Kontrola nastavenia daňových bonusov - akcia kontroluje zadanie dátumu narodenia dieťaťa a nastavenie daňových bonusov podľa veku dieťaťa v danom období v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

b.Oprava chybne nastavených daňových bonusov - akcia nastavuje daňový bonus podľa dátumu narodenia dieťaťa v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

Warning Tieto podakcie je možné použiť od mzdového obdobia 4/2019 a fungujú nad označenými záznamami.

Dátum narodenia dieťaťa

Warning V editore Rodinného príslušníka nie je možné meniť dátum narodenia dieťaťa, pokiaľ má priradený daňový bonus.

Odpočty a bonusy

Nad prehľadom Odpočty a bonusy je možné si vytiahnuť pomocou tlačidla Nastav nový atribút Typ daňového bonusu:

Nie je daň.bonus od 04/2019
Sadzba 1 (dieťa nad 6 rokov)
Sadzba 2 (dieťa do 6 rokov)

Dotaz alebo informativná hláška Na základe tohto atribútu si vie používateľ skontrolovať, či prebehlo nastavenie nového daňového bonusu platné od 4/2019.
Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať