Mzdy (SK) - Výsledok RZZP od r. 2011

Z Asseco Solutions
Prejsť na: navigácia, hľadanie
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Výkaz nedoplatkov a Oznámenie o preplatkoch RZZP

Zdravotná poisťovňa v lehote na vykonanie zúčtovania zdravotného poistenia (30.9., resp. 31.10.) zašle zamestnávateľovi, samoplatiteľovi a szčo :

- ak výsledkom je preplatok, písomné oznámenie o výsledku rzzp
- ak výsledkom je nedoplatok, výkaz nedoplatkov  
Warning Nedoplatky a preplatky do 5 € sa neuhrádzajú a nevracajú.

Odvolanie sa proti výsledku RZZP

Proti výsledku zúčtovania môže platiteľ poistného do 15 dní odo dňa doručenia výkazu podať nesúhlasné stanovisko alebo námietky. Ak námietky nepodá, je zamestnávateľ povinný uhradiť pohľadávku voči zdravotnej poisťovni najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Example Príklad: Zamestnávateľ XY obdrží výkaz nedoplatkov 31.8.2012. Od 1.9.2012 mu začne plynuť 15- dňová lehota na podanie námietok. Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že námietky nepodá, je povinný uhradiť pohľadávku voči zdravotnej poisťovni najneskôr do 30.10.2012.

Zadanie výsledkov RZZP do výpočtu mzdy

Výsledky zapíšete priamo do výpočtu miezd alebo od roku 2016 ich môžete zapísať alebo naimportovať aj do prehľadu Predspracovanie pomocou mzdových zložiek určených pre RZZP. V číselníku Mzdové zložky - distribučné ponúkame nasledovné MZ:

Vzorová štvorica MZ pre RZZP
Dotaz alebo informativná hláška Preplatok aj nedoplatok sa zapisuje znamienkom plus.
Warning Dôležité je nastavenie týchto mzdových zložiek v číselníku Poisťovne na záložke Ročné zúčtovanie poistenia v mzdovom období, v ktorom boli zadané do výpočtu mzdy.
Ukážka nastavenia štvorice MZ pre RZZP.

Úhrada nedoplatku z RZZP

Suma nedoplatku (zložená zo sumy nedoplatku s preplatkov za zamestnancov a za zamestnávateľa) sa bude uhrádzať jednou sumou, a to s nasledovnou identifikáciou platby:

  • Číslo účtu – bude identické a číslom účtom, na ktoré zamestnávateľ zasiela preddavky na zdravotné poistenie
  • Variabilný symbol – „jedinečné číslo“ vygenerované poisťovňou osobitne pre každého zamestnávateľa alebo číslo výkazu nedoplatkov
  • Špecifický symbol - RRRRMM alebo MMRRRR alebo RRRR99(, kde R=rok, M=mesiac)
  • Konštantný symbol - 3558

Nastavenie položky definície platobného príkazu

V prehľade Definícia platobných príkazov bude okrem položky pre úhradu preddavkov na ZP vytvorená položka pre úhradu RZZP:

Vzor nastavenia položky platobného príkazu pre úhradu RZZP
Detail bankového spojenia
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
dokumentácia
návody a tipy
interná dokumentácia
Nástroje
ďalšie nástroje
Tlačiť/exportovať