Zboží a služby - Doplňkové číselníky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Verze z 25. 4. 2017, 14:46; Ivana.zahradnikova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Názvy nabídkových cen

Pomocí číselníku Názvy nabídkových cen nadefinujete jednotlivé úrovně nabídkových cen zboží, tj. jejich číslo úrovně a název.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Orange objeví záznamy jednotlivých cenových úrovní, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybraného názvu nabídkové ceny, který můžete opravovat.


Přehled: Názvy nabídkových cen
Nazvy nabidkovych cen.jpg

Novou cenovou úroveň zboží definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Orange vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou cenovou úroveň také vymazat.

Volba místní nabídky Nabídkové ceny zobrazí ceny v dané cenové úrovni. Ceny zde lze opravovat.


Seznam cen v dané cenové úrovni
Seznam cen v cenove urovni.jpg

Novou nabídkovou cenu definujete buď v přehledu Zboží a služby nebo v přehledu Stav skladu. Záleží na tom, jak máte v konfiguraci modulu Oběh zboží nastavenou konstantu Platnost nabídkových cen, jestli pro všechny sklady nebo pro každý sklad samostatně. Cenu definujete tak, že pravým tlačítkem myši vyvoláte místní nabídku a použijete volbu Nabídkové ceny. Tím zobrazíte všechny cenové úrovně a nabídkové ceny daného zboží.

Při nastavení nabídkové ceny je nutno postupovat následujícím způsobem:

  • nejdříve v globální konfiguraci (hlavní nabídka Možnosti, Konfigurace/Správa systému, Oběh zboží) nastavíte platnost nabídkových cen pro všechny sklady nebo pro každý sklad samostatně
  • zde současně nastavíte úroveň nabídkové ceny, která se má použít jako výchozí
  • dále je možno přiřadit úroveň nabídkové ceny ke zboží zařazenému do Návazné skupiny zboží a k Organizaci.


Přímo v editoru lze na záložce 2 - Organizace - cenová úroveň k dané cenové úrovni přidat organizace pro cenovou úroveň prodej, analogicky na záložce 3 - Organizace - cenová úroveň nákup, se přidají organizace pro cenovou úroveň nákup.


Organizace přidané v cenové úrovni prodej
Pridani organizace do cenove urovne.jpg

Při výběru nabídkové ceny se systém Helios Orange snaží nalézt cenovou úroveň u Návazné skupiny zboží, potom u Organizace a nakonec v Konfiguraci/Správě systému.

Termínované slevy

Ke konkrétní nabídkové ceně lze zadávat slevu nebo přirážku, která je časově omezená. Hodnota slevy a termíny se zadávají v číselníku termínovaných slev, přiřazení slevy se provádí v přehledu nabídkových cen ke zboží nebo hromadně v přehledu Stav skladu.

V seznamu nabídkových cen ke zboží si lze funkcí Nastav zobrazit příznak, který informuje, zda k nabídkové ceně existuje platná termínovaná sleva. V přehledu Stav skladu si lze funkcí Nastav zobrazit příznak, který informuje, zda ke zboží existuje nabídková cena s platnou termínovanou slevou.


Akce

V přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Akce definujete prodejní akce pro vybrané skladové položky.

Záložka 1 - Akce

Název

Uživatelský název akce.

Typ

Vybíráte typ akce. Jednotlivé typy akcí se liší funkcionalitou. Vybíráte z možností:

  • Skladové karty - zadáváte název akce a potom do ní přes pravé tlačítko myši zařazujete skladové karty volbou Skladové karty v akci. Takto definovaná akce slouží při vystavování nových pohybových dokladů jako pomocný filtr pro vyhodnocování prodeje v rámci akce. Zařazení zboží do akce nemá žádný vliv na prodejní ceny zboží.
  • Ceníková akce - typ akce, který umožňuje nadefinovat speciální ceny v rámci akce. Viz dále
  • Pokladní prodej - pouze pro modul Pokladní prodej

Ceníková akce

Pokud vyberete typ akce Ceníková akce, přibydou ve formuláři akce pole Ceník a Uplatnit slevy. V poli Ceník vybíráte přes tlačítko Tritecky.jpg ceník, který bude platný pro akci. Zaškrtávacím polem Uplatnit slevy určujete, zda se z ceníkové ceny platné pro akci mají nebo nemají uplatňovat standardně nastavené slevy (sleva ke zboží, sleva k organizaci, ...).

Upozornění Do ceníkové akce patří ty karty zboží, které jsou na ceníku přiřazeném akci. Platnost akce je omezena datumy, které jsou v přiřazeném ceníku zadány v polích Termín dodávky a Splatnost.


Jeden ceník lze přiřadit pouze jedné akci. Jestliže je pro dané datum případu nalezeno více ceníkových akcí pro danou kartu zboží, bere se ta s nejmladším ceníkem, posuzuje se datum vytvoření ceníku.

Záložka 2 - Zakázané organizace/Povolené organizace

Název záložky závisí na nastavení přepínače Typ zadaných organizací. Při nastavení přepínače na hodnotu Povolené máte možnost na záložce vybrat organizace, pro které se mají uplatnit "akční" ceny. Pro ostatní organizace se pak "akční" ceny neuplatní. Při nastavení přepínače na hodnotu Zakázané máte možnost na záložce vybrat organizace, pro které se nemají uplatnit "akční" ceny.

Záložka 3 - Zakázané řady účtenek/Povolené řady účtenek

Pouze pro Pokladní prodej. Název záložky závisí na nastavení přepínače Typ zadaných řad účtenek. Při nastavení přepínače na hodnotu Povolené máte možnost na záložce vybrat řady účtenek, ve kterých se mají uplatnit "akční" ceny. Při nastavení přepínače na hodnotu Zakázané máte možnost na záložce vybrat řady účtenek, pro které se nemají uplatnit "akční" ceny.


Pokladní prodej

Typ akce pouze pro modul Pokladní prodej. Umožňuje nastavit slevy nebo dárky v závislosti na výsledné částce prodejky. Každý podtyp (sleva - částka, sleva - procento, dárek) se posuzuje samostatně. Může se tak stát, že bude uplatněno více podtypů.

Stav

Nastavujete jednu z možností:

  • Aktivní
  • Blokovaná

Při tvorbě nové akce je stav nastaven na Blokovaná, aby se akce neuplatňovala. Uživatel musí stav přepnout do stavu Aktivní.

Datum od, Datum do - rozmezí platnosti akce.

Záložka 2 - Zakázané organizace/Povolené organizace

Název záložky závisí na nastavení přepínače Typ zadaných organizací. Při nastavení přepínače na hodnotu Povolené máte možnost na záložce vybrat organizace, pro které se mají uplatnit "akční" ceny. Pro ostatní organizace se pak "akční" ceny neuplatní. Při nastavení přepínače na hodnotu Zakázané máte možnost na záložce vybrat organizace, pro které se nemají uplatnit "akční" ceny.

Záložka 3 - Zakázané řady účtenek/Povolené řady účtenek

Pouze pro typ akce Pokladní prodej. Název záložky závisí na nastavení přepínače Typ zadaných řad účtenek. Při nastavení přepínače na hodnotu Povolené máte možnost na záložce vybrat řady účtenek, ve kterých se mají uplatnit "akční" ceny. Při nastavení přepínače na hodnotu Zakázané máte možnost na záložce vybrat řady účtenek, pro které se nemají uplatnit "akční" ceny.

Záložka 4 - Slevy a dárky

Přehled slev a dárků, které se při akci uplatňují. Po stisknutí tlačítka Nový na záložce se objeví formulář pro zadání slevy nebo dárku.

Typ

Vybíráte z možností Sleva - částka, Sleva - procento, Dárek

Od hranice

Hranice, od které sleva nebo dárek platí.

Sleva/Množství, Karta zboží pro vyjádření slevy / Dárek

Výše slevy/Množství dárků a karta zboží a služby pro slevu/dárek

Poznámky k dokladům

Zde definujete texty poznámek k jednotlivým dokladům. Jedná se o "vzory", které pak můžete přenášet do konkrétních dokladů do polí Poznámka 1, 2, 3, 4 a tam je případně dál upravit nebo doplnit.

Pokud je v poli Přednastaveno vybraná některá z Poznámek 1-4, přenese se poznámka na doklad automaticky při vystavení nového dokladu. Pokud je v poli Přednastaveno hodnota (není), k automatickému přenosu poznámky na doklad nedojde.

Prostřednictvím zaškrtávacích políček definujete, na kterých dokladech chcete příslušnou poznámku používat.

Na záložce 2 - Organizace můžete ovlivnit, pro které organizace se má daná poznámka použít. Pokud na záložce 2 - Organizace není zařazená žádná organizace, platí poznámka pro všechny organizace.

Obdobně na záložce 3 - Druhy dokladů můžete určit, pro které řady dokladů se poznámka použije. Opět platí, že pokud není vybraná žádná řada, platí poznámka pro všechny řady.

Na dokladu (např. vydané faktuře) vyvoláte text předdefinované poznámky na záložce 1-Hlavička volbou místní nabídky Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P>.

Sortiment

Volbou Sortiment, kterou najdete v hlavní nabídce programu pod volbou Zboží a služby, lze nadefinovat sortiment zboží formou sortimentních kategorií. Kategorie mají stromovou strukturu o hloubce až 5 úrovní. Zboží se zařazuje do kategorií ve formuláři přehledu Zboží a služby na záložce Základní údaje. Případně je možno využít hromadné zařazení karet do příslušného sortimentu - přehled Zboží a služby, akce Hromadné změny. Pomocí funkce Nastav si můžete zařazení zboží do sortimentu zobrazit v přehledech Zboží a služby, Stav skladu a Pohyby zboží.

Balicí skupiny

Balicí skupiny představují předpisy pro zabalení zboží. Pro každé zboží a měrnou jednotku si lze vytvořit předpis, kolik kusů v dané měrné jednotce se vejde do daného přepravního obalu (např. 6 ks limonády se vejde do 1 kartonu). Je vhodné si pro každé zboží a používanou měrnou jednotku nadefinovat tento vztah.

Formulář balicí skupiny obsahuje pole

Balicí skupina

Třímístné označení balicí skupiny.

Název

Název balicí skupiny

Poznámka

Uživatelská poznámka kbalicí skupině.

V menu místní nabídky přehledu Balicí skupiny najdete volby

Zboží v balicí skupině

Zobrazí přehled zboží zařazeného do balicí skupiny. Zařazení dalšího zboží provádíte volbou Nový. Vybíráte měrnou jednotku a zadáváte množství zboží, které se "vejde" do daného balení.

Zakázat/Povolit

Umožňuje zakázat a povolit balicí skupinu.

Změnit nastavení Společná


Upozornění Vždy musí existovat jedna balicí skupina, která je označena jako Společná. Označení skupiny jako společné se provádí v přehledu balicích skupin volbou místní nabídky Změnit nastavení společná. Do společné skupiny budou patřit všechny kombinace zboží a měrných jednotek, které nemají definovanou vlastní balicí skupinu.


Pomocí balicích skupin je definován předpis, podle kterého bude probíhat vlastní balení. Balení se provádí v přehledu dokladů zboží akcí Nový balící list ke zboží z akt. dokladu (či vybraných dokladů).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export