Vzájemné zápočty - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Vzájemné zápočty jsou umístěny pod složkou Saldokonta v modulu Účetnictví. Formulář zápočtu otevřete volbou Nový nebo stiskem tlačítka <F2>. Tento formulář obsahuje záložku 1 - Hlavička a záložku 2 - Zápočty.

Záložka 1 - Hlavička

Název

Textové označení zápočtu.


Datum odeslání

Datum, kdy je zápočet odeslán.


Datum potvrzení

Vyplníte datum, kdy Vám bylo druhou stranou doručeno potvrzení zápočtu. Toto datum vyplňujete jako poslední pole zápočtu až po výběru položek zápočtu. (Jeho vyplněním zablokujete možnost dalšího zadávání položek zápočtu a editace údajů.) V případě účtování zápočtu bude toto datum datem účetního případu dokladu. Pokud datum potvrzení spadá do jiného období je uživatel hláškou informován, že dojde k přesunu zápočtu do jiného období. Po zadání datumu potvrzení na hlavičce zápočtu jsou dotaženy také příslušné kurzy ke dni potvrzení zápočtu v závislosti na nastavené konstantě "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví". Najdete ji v menu Možnosti – Konfigurace / správa systému – Systémové konstanty – Účetnictví. Zde nastavíte i volbu "Povolit nevyrovnaný zápočet". V případě, že nebudete mít tuto volbu zaškrtnutou, tak neuložíte nevyrovnaný zápočet po zadání data potvrzení.

Období stavu

Pole se seznamem, vybíráte požadované období stavu z přehledu Období stavu pomocí tlačítka Seznam.jpg


Datum pořízení

Datum, kdy byl zápočet pořízen.


Druh účetního dokladu

Zadáváte číslo druhu účetního dokladu v účetnictví, do kterého se budou zápočty účtovat. Toto číslo můžete zadat buď z klávesnice nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> příp. stiskem tlačítka Tritecky.jpg otevřete přehled Druhy účetních dokladů, tam si požadovaný Druh účetního dokladu vyberete a poklepáním myši nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete do formuláře.


Měna

Zadáváte měnu, ve které chcete zápočet provést. Uložíte -li zápočet, nelze již měnu hlavičky zápočtu editovat. V případě, že pořizujete zápočet v CZK, měnu nevyplňujete.

Upozornění Je-li měna zadána, jsou všechny faktury vstupující do daného zápočtu, které jsou vystaveny v jiné měně, přepočítány na zadanou měnu zápočtu.


Poznámka

Textová poznámka k zápočtu.


Pohledávky, Závazky, Saldo ev. Pohledávky CM, Závazky CM a Saldo CM

Tato pole jsou nepřístupná pro editaci. Jedná se o položky zápočtu, které se sem načítají ze zadaných údajů na záložce 2 – Zápočty. (Je -li zápočet pouze v CZK, pole s CM se nezobrazují.)

Hlavičky zápočtů

Editor zapocet.jpg


Zápočet po vyplnění základních údajů na záložce 1 - Hlavička uložte. Po opětovném otevření zápočtu můžete začít vyplňovat záložku 2 - Zápočty. Editor je přizpůsoben zadaným hlavičkovým údajům.

Záložka 2 – Zápočty

Na této záložce jsou již zadávány konkrétní údaje zápočtů.
Po stisku tlačítka Nový se otevře přehled saldokonta. Zde zvolíte saldokontní skupiny, ze kterých budete vybírat údaje pro zápočet. Po stisku tlačítka Přenos se zobrazí stav označených saldokont. Odtud vybíráte, které případy (faktury) se mají započíst. Po jejich označení a po stisku tlačítka Započíst se označené saldokontní řádky přenesou na záložku 2 - Zápočty včetně přepočtených údajů na zadanou cizí měnu. Stav saldokontních skupin zůstane i nadále otevřen pro možnost výběru dalších saldokontních případů (faktur) k započtení.

Hlavička zápočtu - záložka 2 - Zápočty

Vzajemny zapocet.jpg


Při přenosu faktury na zápočet nebo při zadání cizí měny na hlavičce zápočtu jsou dotaženy příslušné kurzy pro měnu zápočtu a měnu faktury ke dni pořízení zápočtu. Těmito kurzy je dopočítána částka v hlavní měně na zápočtu. Kurz je dotažen dle nastavení konstanty (viz datum potvrzení). Kurz zápočtu lze také na řádku zápočtu ručně měnit akcí Kurz.

Poklepáním myši si můžete zobrazit podrobnosti každého přeneseného řádku zápočtu. Editor řádku zápočtu má 4 podoby :

 • řádek zápočtu je v hlavní měně - standardní podoba editoru
 • řádek zápočtu neobsahuje cizí měnu, ale zápočet je veden v cizí měně - editor je rozšířen o položky cizí měny na zápočtu
 • řádek zápočtu je v cizí měně stejné, jako je zadána na hlavičce zápočtu nebo na hlavičce není zadána žádná měna -editor je rozšířen o položky cizí měny na zápočtu a údaje na faktuře
 • řádek zápočtu je v cizí měně jiné, než je zadána na hlavičce zápočtu -editor je rozšířen o údaje jako ve druhém případu a navíc o částku v měně faktury na zápočtu a v měně zápočtu na faktuře

Klepnutím pravého tlačítka myši nad řádky zápočtu otevřete místní nabídku. Aktuální volby místní nabídky jsou

 • Nabídni řádky k dorovnání - nabídne vhodný řádek k dorovnání zápočtu.
 • Dorovnej zápočet - na řádku vybraném k dorovnání je provedeno dorovnání hlavní i cizí měny na zápočtu, případně přepočítána i částka v měně faktury na zápočtu.


Menu místní nabídky pro zápočty

Po potvrzení zápočtů v CM (= vyplnění Datumu potvrzení) je nutno provést dvě akce Přepočet zápočtů dle kurzů a Kurzový rozdíl - ty jsou přístupné formou dvou specifických voleb místní nabídky. Obě akce lze spustit buď pro označené zápočty, nebo přímo pro jeden konkrétní zápočet v editoru hlavičky zápočtu:

 • Přepočet zápočtů dle kurzů - částka v hlavní měně jednotlivých řádků se přepočítá kurzem ke dni potvrzení zápočtu. Tento kurz musí být zadaný v kurzovním lístku.
 • Kurzový rozdíl - vypočítá se kurzový rozdíl pro řádky zápočtu v cizí měně jako rozdíl poměrné částky v hlavní měně na faktuře a částky v hlavní měně na zápočtu. Na dané měně (modul - Číselníky - Kurzovní lístek - Kódy měn) musíte mít vyplněný účet kurzového zisku a ztráty. Není-li nalezen, je dotažen účet z hlavní měny. Hodnota kurzového rozdílu lze zobrazit v přehledu řádků zápočtu. Takto vypočítaný kurzový rozdíl je zaúčtován společně s účtováním zápočtu jako kurzový zisk / ztráta.
 • Účtování - provede se zaúčtování zápočtů a to buď jednotlivě, nebo hromadně. Pokud dojde k chybě týkající se chyby transakce, tak to znamená, že se jedná o případ, kdy systém není schopen dohledat příslušný účetní účet.
 • Řádky všech zápočtů -zobrazí položky všech zápočtů
 • Navázané zápočty - zobrazí přehled navázaných dokladů k danému zápočtu.
Upozornění V důsledku zaokrouhlování může u zápočtu v cizí měně dojít k rozdílu v CZK ve výši 0,01 Kč. V tomto případě je třeba vyřešit problém v editaci před zaúčtováním, buď ručním přidáním nového řádku s haléřovým dorovnáním, nebo editací jednoho z řádků, které Helios Orange vygeneruje.další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export