Vyráběné dílce - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

V přehledu Vyráběné dílce se zobrazí seznam všech kmenových karet z Oběhu zboží - Zboží a služby, u nichž je nastaven příznak Dílec. Z toho vyplývá, že se jedná o běžnou kmenovou kartu jejíž vlastnosti jsou popsány v oběhu zboží.
Mezi vyráběné dílce řadíme všechny finální výrobky, součástky, podskupiny nebo polotovary, které se přímo ve firmě vyrábí či kompletují. V žádném případě se nejedná o nakoupený, dosud neopracovaný materiál ani o nakoupenou součástku bez opracování. Na dílec většinou existuje výkresová dokumentace a technologický postup.

Nové dílce můžete založit přímo v tomto přehledu volbou <F2> nebo načtením z již existujících kmenových karet Oběhu zboží funkcí "Přidání položky z kmene zboží". Nový dílec se automaticky zobrazí v seznamu kmenových karet v oběhu zboží. S takto založenou položkou můžete dále pracovat v Oběhu zboží podle standardních zvyklostí.

Kmenová karta může mít příznak dílce, materiálu, nářadí a vedlejšího produktu. Tyto příznaky se můžou různě kombinovat s jedinou výjimkou - karta nemůže označovat současně dílec a materiál.

Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - vyráběné dílce jsou pouze podmnožinou tabulky Kmen zboží. Obsahují tedy standardní atributy kmene zboží. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na výrobu, případně ovlivňují chování některých funkcí ve výrobních modulech.

 • Skupina zboží - Toto pole se odkazuje na číselník skupin zboží. Jedná se o povinný údaj. Skupina zboží musí obsahovat 3 alfanumerické znaky.
 • Registrační číslo – Spolu se skupinou zboží tvoří registrační číslo jednoznačnou identifikaci vyráběného dílce. Způsob zarovnání a maximální délku registračního čísla si můžete nastavit v globální konfiguraci oběhu zboží. Registrační číslo může obsahovat až 30 alfanumerických znaků. Jako registrační číslo lze použít např. číslo výkresu podle výkresové dokumentace.
 • Název 1-4 – Slouží k přesnému pojmenování dílce. Každý z názvů může obsahovat až 100 alfanumerických znaků.
 • MJ evidence – Měrnou jednotku lze vybrat z číselníku měrných jednotek. Pokud se daná měrná jednotka nenachází v seznamu, založte ji jako novou položku do číselníku měrných jednotek. Jedná se o skladovou měrnou jednotku. V těchto jednotkách je zboží uloženo na skladech. Pokud se zboží nachází na skladě, nelze MJ Evidence změnit. Kdekoliv se ve výrobních modulech setkáme s množstvím zboží a není li řečeno jinak, jedná se právě o množství v této "MJ evidence".
  V číselníku měrných jednotek také můžete na dané měrné jednotce zaškrtnout příznak Nedělitelná MJ. Při automatickém generování výrobních požadavků na sklad se zaokrouhlí požadované množství na celé číslo (zaokrouhlí vždy směrem nahoru).
 • Číslo výkresu – Nepovinný údaj. Můžete jej vyplnit, pokud se číslo výkresu liší od registračního čísla dílce.
 • Obrázek – Obrázek ve formátu BMP, JPG nebo GIF, uložený přímo na kartě kmene zboží. Tento obrázek lze využít i v tiskových výstupech systému Helios Orange.
 • Blokováno – Tento atribut může nabývat dvou hodnot – Běžný záznam nebo Archivní záznam. Při vytvoření nové položky se jedná vždy o běžný záznam. Příznak archivní záznam nastavte, pokud již nebudete chtít s danou položkou pracovat. Systém vás při každém výběru archivní položky upozorní, že chcete pracovat s neplatnou položkou. Současně tato položka je vyřazena z některých výpočtů např. generování objednávek atd.
  Stav Archivní záznam většinou využijete tehdy, když danou kartu nechcete používat - chtěli byste ji smazat, ale vzhledem k tomu, že již byla navázaná např. v kusovníku, nelze ji smazat.
  Většinou se při používání Archivních záznamů vytváří sestava, která tyto záznamy odfiltruje a zobrazuje uživatelům pouze Běžné záznamy.
 • Kmenové středisko - viz slovník pojmů
 • Režijní položka – viz slovník pojmů
 • Záložka rozměry - Na této záložce je možné zadat rozměry dílce do jednotlivých rozměrových polí. Jedná se o informativní údaje, které můžete použít v tiskových výstupech. Rozměry lze využít také jako konstanty, které mohou vstupovat do vzorce pro výpočet spotřeby materiálů (viz Číselník vzorců).
 • Montáž - viz slovník pojmů
 • Varianta - Specifikace dané modifikace - varianty výrobku. Pokud se jedná o variantní dílce, tak je tento údaj povinný u všech variant mimo základní variantu. Údaj se načítá z Číselníku variant.
 • Je základní varianta - Informuje, zda daný dílec je základní variantou ve skupině variant. Pokud se nepoužívají variantní dílce, je každý dílec automaticky základní variantou a ve skupině variant se nachází pouze tento jediný dílec.
 • Variantní položka - Informuje, zda k danému dílci existuje jiný variantní dílec.
 • Základní varianta - Zobrazuje Skupinu zboží, Registrační číslo a Název1 dílce, který je základní variantou k danému dílci.


Parametry dílců

(skupina výrobních atributů, které rozšiřují vlastnosti kmenové karty typu dílec):

 • Blokace výroby - Definuje stav daného dílce pro potřeby výroby. Rozhoduje, zda daný dílec může být vpuštěn do výroby. Změna stavu se provádí pomocí akce Změna stavu výrobní blokace. Výrobní blokace může nabývat následujících hodnot:
  • Neblokovat - Dílec není blokován - může se vyrábět.
  • Blokovat standardní výrobu - Dílec je blokován při výrobě podle standardní dokumentace. Zakázkové modifikace jsou povoleny.
  • Blokovat (včetně zakázkových modifikací) - Výroba dílce je blokovaná. Jedná se o blokaci jak standardní výroby, tak i všech zakázkových modifikací.
 • Datum platnosti – Zobrazuje datum, od kterého je aktuální používaná změna v konstrukci a technologii daného dílce platná. Používaná změna je dána Datem TPV, které je nastaveno na spodní liště přehledu.
  Tzn. Dnes je 4.května - na spodní liště je datum nastaveno na dnešní den. Pokud jsem 1.května provedl první změnu v konstrukci a na 7.května jsem si připravil do budoucna další platnou změnu, pak tento atribut zobrazí hodnotu 1.května. Pokud na liště změním datum TPV na 8.května, pak tento atribut zobrazí hodnotu 7. května.
 • Číslo změny platnosti – Zobrazuje číslo aktuální platné změny ve stejném smyslu jako "Datum platnosti" tzn. vzhledem k datu TPV které je nastaveno na stavové liště.
 • Rozpracovaná změna – Zobrazuje číslo rozpracované změny v konstrukci a technologii.
 • Typ dílce – Určuje, zda daný vyráběný dílec je Finální výrobek nebo Polotovar.
 • Sdružený vyráběný dílec - Informuje, zda daný dílec je součástí alespoň jednoho sdružení vyráběných dílců.
 • Existuje zakázková modifikace - Informuje, zda daný dílec obsahuje zakázkovou modifikaci.
 • Výrobní evidenční jednotka - viz slovník pojmů
 • Řada výrobního příkazu - Přednastavená řada výrobního příkazu, která bude přiřazena výrobku, pokud bude zadán do výroby.
 • Skupina účetních kódů NV - Přednastavená skupina účetních kódů pro účtování pohybů nedokončené výroby. Tato skupina bude přiřazena výrobnímu příkazu v případě zadání daného dílce do výroby.
 • Datum pro výpočet expirace - Volba datumu, od kterého se provádí výpočet expirace u nových výrobních čísel vznikajících v rámci výrobního procesu při odvádění dílce na sklad. Při výpočtu se současně vychází z nastavení údaje "Záruka výstup".
 • Způsob odvedení z výroby - Pomocí této volby je možné definovat povolené způsoby odvádění daného dílce z výroby. Na výběr je z těchto možností:
  • Nedefinováno - Způsob odvedení není stanoven. Odvedení se bude řídit nastavením na Řadě výrobního příkazu.
  • Sklad/Přímý převod - Pro daný dílec je povolen jak přímý převod do nadřízeného výrobního příkazu, tak i odvedení na sklad.
  • Pouze sklad - Daný dílec může být odveden pouze na sklad.
  • Pouze přímý převod - Daný dílec může být pouze převeden do nadřízeného výrobního příkazu.
 • Výchozí sklad pro odvádění - Přednastavený sklad pro odvedení výrobku z výroby na sklad. Je nadřazen nastavení z kmenového střediska.
 • Odvádět na základní variantu - Má význam jen u variantních dílců. Označuje tzv. technologické modifikace konkrétního dílce. Tento dílec (základní varianta) je možné vyrábět několika způsoby. Každý tento způsob definuje varianta tohoto dílce s příznakem "Odvádět na základní variantu". Z tohoto důvodu se při odvádění z výroby na sklad tento variantní dílec odvede na skladovou kartu základní varianty výrobku - na skladě nerozlišujeme, jak daný dílec vznikl.
  Takto označené dílce by neměli mít vlastní skladovou kartu a neměli by se nacházet ani v kusovníku na pozici nižší. Ve všech zmiňovaných případech by měla figurovat základní varianta výrobku. Teprve v procesu zaplánování v Řízení výroby, kdy z výrobního plánu vznikají konkrétní výrobní příkazy, by se mělo stanovit, která z variant by se měla vyrábět.
 • Sklad neshod - Přednastavený sklad pro odvedení neopravitelných zmetků na sklad. Jedná se o zmetky, které vzniknou při výrobě daného dílce.

Plánovací parametry

Zaplánování dílce do výroby:

 • Procento ztrát – Jedná se o procento navýšení požadovaného množství o předpokládané ztráty ve výrobě (předpokládané procento zmetkovitosti). Zadám-li do výroby požadavek na 10 ks (jedná se o čisté požadované množství) a nastavím-li 20% ztrát. Bude vytvořen výrobní požadavek na 12 ks.
 • Fixní množství ztrát - Jedná se o pevné navýšení požadovaného množství ve výrobě. Ať vyrábím 10 ks nebo 100 ks, pak při zadání tohoto dílce do výroby bude požadavek navýšen přesně o toto fixní množství ztrát. Procento ztrát a Fixní množství ztrát je možné mezi sebou různě kombinovat.
  Pokud zadám požadavek 10 ks, procento ztrát je 20% a fixní množství ztrát je 5 ks pak do výroby bude zadáno (10+20%) + 5 = 17 ks.
 • Typ plánovací doby, Průběžná doba výroby dávky, Doba přerušení mezi příkazy, Typ průběžné doby, Plánovací dávka – Tyto atributy se využívají ve funkci Zaplánování do výroby v Plánu Řízení výroby. Slouží k výpočtu plánovaného termínu zahájení a ukončení výrobního příkazu. Typ plánovací doby může být:
  • Zadaný hrubý čas ve dnech - Čas je definován konstantou "Průběžná doba výroby dávky" [dny].
  • Zadaný čistý čas v hodinách - Čas je definován konstantou "Průběžná doba výroby dávky" [hod].
  • Vypočtený čas z technologického postupu - Čas je vypočten podle aktuálně platného technologického postupu.
Pokud je typ průběžné doby zadaný ručně konstantou, tak parametr Typ průběžné doby upřesňuje význam zadané hodnoty. Při pevné průběžné době je doba výroby dílce (libovolného množství) rovna přesně "Průběžné době výroby dávky". Při proměnné průběžné době je doba výroby dílce rovna "množství požadavku" / "Plánovací dávka" * "Průběžná doba výroby dávky". Jinými slovy zjistím z kolika "Plánovacích dávek" se skládá můj požadavek a každá plánovací dávka mi trvá stanovenou "Průběžnou dobu výroby dávky".
Atribut "Doba přerušení mezi příkazy" stanovuje odstup mezi příkazem na daný dílec a příkazem na nadřízený dílec.
 • Minimální dávka - Každý výrobní požadavek, který bude nižší než toto minimum bude navýšen na tuto hodnotu.
 • Zadávat násobky minimální dávky - Pokud zaškrtnu toto nastavení, pak můj výrobní požadavek bude navýšen na nejbližší vyšší násobek minimální dávky.
 • Vyřadit z generování podřízených příkazů - Při funkci Zaplánování do výroby bude takto označený podřízený dílec vyřazen z generování výrobních příkazů. Může se například jednat o podsestavu, která se vždy vyrábí samostatně na sklad v optimálních dávkách a není žádoucí, aby se na tuto sestavu vystavoval výrobní příkaz v rámci finální zakázky.


Pokročilé plánování výroby:

 • Transportní dávka - Tento údaj definuje velikost plánovacích dávek u vlastních operací daného dílce v modulu Pokročilé plánování výroby. Pokud je hodnota rovna nule, tak celá výrobní dávka výrobních příkazů daného dílce je vždy jedna nedělitelná plánovací dávka.

Parametry kmene zboží

(skupina výrobních atributů, které rozšiřují vlastnosti kmenové karty):

 • Zadáno ve výrobě – Zobrazuje celkový počet živých čistých kusů na výrobních příkazech, které se nacházejí v modulu Řízení výroby. Předpokládá se jejich odvedení na sklad hotových výrobků nebo na výrobní mezisklad.
 • Blokováno pro výrobu – Zobrazuje nevydané množství materiálových/polotovarových požadavků zadaných nebo předzpracovaných výrobních příkazů.
 • Zadáno všech variant ve výrobě - Stejně jako "Zadáno ve výrobě" s tím, že zobrazuje sumu za všechny varianty daného dílce. Používá se pokud je nastaveno "Odvádět na základní variantu".
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů
 • Dodatečné % ztrát kusovníku - Pomocí tohoto údaje je možné navýšit spotřebu dané položky ve všech kusovníkových vazbách, kde se daná položka nachází na pozici nižšího. Při jednotlivých výpočtech v modulu TPV má uživatel možnost definovat, zda se dané navýšení má či nemá aplikovat. Při generování materiálových/polotovarových požadavků v modulu Řízení výroby se toto navýšení aplikuje vždy a to tak, že se původní "% ztrát" z kusovníkové vazby navýší o zadané "Dodatečné % ztrát".
 • Výchozí sklad pro výdej do výroby – Přednastavený sklad, ze kterého bude prováděn výdej do výroby. Je nadřazen nastavení z kmenového střediska.
 • Přednastavené fixní množství - Hodnota fixního množství, která se přednastaví při zakládání nové kusovníkové vazby s tímto polotovarem.
 • Přednastavené % ztrát - Hodnota procenta ztrát, která se přednastaví při zakládání nové kusovníkové vazby s tímto polotovarem.
 • Přednastavený vzorec pro výpočet spotřeby materiálů - Jedná se o přednastavení pro nové kusovníkové vazby, ve kterých bude použit tento materiál/dílec. Tato vlastnost se hlavně využívá u nakupovaných materiálů. Pomocí tohoto vzorce je možné provést výpočet spotřeby množství v závislosti na libovolných vstupních údajích. Např. z rozměru plechu A x B x koef. lze vypočítat množství potřebného plechu v kg (viz Číselník vzorců).

Funkce

Následuje popis funkcí spojených s výrobním modulem. Popis funkcí převzatých z kmenové karty z oběhu zboží naleznete v dokumentaci oběhu zboží.


Přidání položky z kmene zboží

Funkce Přidání položky z kmene zboží umožní přidat do přehledu vyráběných dílců položky z kmene zboží. Funkci je vhodné využít v případě, kdy již máte všechny potřebné položky dílců nadefinovány v kmeni zboží a služeb (nebo na skladech). Funkce nastaví u vybraných položek kmene zboží parametr Dílec a tím se zobrazí v seznamu vyráběných dílců.
Doporučujeme nové vyráběné položky zadávat přímo v přehledu vyráběných dílců. Tím se položka automaticky zobrazí ve výrobě i v Oběhu zboží.


Odebrání položky ze seznamu dílců

Funkce zruší položku pouze ze seznamu vyráběných dílců. Zanechá ji však v číselníku kmene zboží a služeb. Funkce neproběhne, bude-li položka navázaná ve výrobních modulech.


Zrušit

Touto funkcí vymažete vyráběný dílec ze seznamu vyráběných dílců i z kmene zboží. Funkce se nejprve pokusí zrušit vazby na výrobu. Pokud proces úspěšně skončí, přejde do fáze odmazání záznamu z kmene zboží. To znamená, pokud dílec bude mít skladovou kartu, tak se korektně zruší příznak dílce, karta již nebude zařazena mezi výrobní položky, ale smazat z kmene zboží nepůjde z důvodu navázání na skladovou kartu - ze seznamu dílců zmizí, ale v seznamu kmenových karet bude i nadále figurovat.


Přehledy pohybů

Dispozice na skladech

Funkce pro vybrané karty zboží zobrazí přehled očekávaných pohybů. Pomocí tohoto přehledu je možné sledovat, jak se bude vyvíjet stav skladu v čase.
Popis atributů tohoto přehledu je popsán ve funkci Generování objednávek dle denních dispozic.

Funkce:
Konfigurace
Pomocí této funkce se definují typy pohybů, které se mají respektovat při nápočtu tohoto výhledu.

Zdrojový doklad
Funkce zobrazí originální doklad/záznam, který dal podnět ke vzniku daného záznamu ve výhledu.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Dokumenty

Ke každé položce lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Kopie

Funkce slouží k vytvoření nového vyráběného dílce s možností zkopírování některých údajů z aktuálního dílce.
Zobrazí se formulář, ve kterém musíte zadat skupinu zboží a registrační číslo nového dílce. Dále se můžete rozhodnout, které návazné údaje se mají z aktuálního dílce zkopírovat. Lze kopírovat nabídkové ceny, kusovníkové vazby, technologické postupy s vazbami nářadí, jejich externí atributy, alternativy vazeb atd. Základní údaje z karty vyráběného dílce se kopírují automaticky. K přenosu externích atributů dojde jenom tam, kde je u externího atributu zatrženo „Kopírovat“ (výchozí hodnota je nezatrženo). Zkopírované hodnoty je samozřejmě nutné zkontrolovat, případně upravit.
V případě kopírování navázaných výrobních údajů, které podléhají změnovému řízení musíte zadat i číslo změny, pod kterou bude nový dílec zařazen do systému.
Pokud funkci kopie vyvoláte v přehledu "Varianty kmene zboží", kde vidíte pouze varianty konkrétního výrobku, musíte zadat i kód varianty výrobku. V tomto případě bude nový dílec automaticky zařazen mezi varianty právě zobrazeného výrobku.

Hromadné změny

 • Hromadné změny parametrů dílců

Funkce u všech označených dílců umožňuje změnit speciální výrobní atributy z kmenové karty. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


 • Změna stavu výrobní blokace

Pomocí této akce se provádí změna stavu parametru dílce Blokace výroby.


 • Náhrada dílce v kusovníkových vazbách

Funkce umožňuje nahradit právě označený dílec ve všech kusovníkových vazbách, které se nacházejí na pozici nižší. Ve formuláři v kolonce "Čím nahradit" vybereme náhradní dílec či materiál. V přehledu "Seznamu dílců" je zobrazen seznam všech dílců, které ve svých kusovníkových vazbách mají požadovaný dílec k náhradě. V tomto seznamu označíme ty dílce, u kterých výměnu požadujeme. Současně musíme také vybrat změnu, pod kterou se výměna dílce provede.
Tato funkce současně vedle výměny dílců umožňuje i odebrání vybraného dílce. Pokud do kolonky "Čím nahradit" nevybereme náhradní položku kusovníku, dojde pouze k odmazání vazeb, které obsahují inkriminovaný dílec.


 • Hromadné změny kusovníkových vazeb

Při aktivaci této funkce se zobrazí všechny kusovníkové vazby (poslední stav ve změnovém řízení - platné i rozpracované). Označíme záznamy, u kterých si přejeme provést změnu a vyvoláme funkci "Hromadná změna". Vybereme rozpracovanou změnu, pod kterou se změna atributů provede. Změna se uplatní jen u těch atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".

Pokud chceme provést změnu údajů také u alternativních vazeb, je nutné nejdříve funkcí "Hromadné změny alternativních vazeb" zobrazit přehled se všemi alternativními vazbami a dále pak pokračovat stejným způsobem.


 • Hromadné změny technologických postupů

Při aktivaci této funkce se zobrazí všechny technologické postupy (poslední stav ve změnovém řízení - platné i rozpracované). Označíme záznamy, u kterých si přejeme provést změnu a vyvoláme funkci "Hromadná změna". Vybereme rozpracovanou změnu, pod kterou se změna atributů provede. Změna se uplatní jen u těch atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".

Pokud chceme provést změnu údajů také u alternativních operací. Je nutné nejdříve funkcí "Hromadné změny alternativních operací" zobrazit přehled se všemi alternativními operacemi a dále pak pokračovat stejným způsobem.

Hromadné změny údajů nelze provádět u typových operací. V zobrazeném přehledu je možné u typových operací pouze zrušit příznak "Typová operace". Provedením této akce se z typové operace stane klasická (editovatelná) operace. !Klasickou operaci již nelze zpátky překlopit na typovou operaci!.


 • Hromadné změny vazeb OPN

Při aktivaci této funkce se zobrazí všechny vazby OPN (poslední stav ve změnovém řízení - platné i rozpracované). Označíme záznamy, u kterých si přejeme provést změnu a vyvoláme funkci "Hromadná změna". Vybereme rozpracovanou změnu, pod kterou se změna atributů provede. Změna se uplatní jen u těch atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


 • Hromadné změny parametrů změn

Funkce u všech označených dílců umožňuje pod vybranou změnou z číselníku změn změnit Parametry změny. Jedná se o údaje z definice Konstrukce a technologie.
Změna se uplatní jen u těch atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


 • Zrušení rozpracované změny


Tato funkce provede u označených dílců odmazání právě rozpracované změny v konstrukci a technologii. Data konstrukce a technologie vrátí na poslední platný stav.


 • Automatické nastavení typu dílce

Funkce se pokusí u označených dílců nastavit atribut "Typ dílce". U každého dílce zjistí, zda se nachází v kusovníkových vazbách na pozici nižší. Z tohoto důvodu se funkce na začátku zeptá na Datum TPV (k tomuto datu prochází platné kusovníkové vazby). U dílce, který se nenachází v žádné kusovníkové vazbě na pozici nižší nastaví "Typ dílce" na hodnotu "Finální výrobek". V opačném případě nastaví hodnotu "Polotovar".


 • Přepočet hmotnosti z kusovníku

Pomocí této funkce je možné provést výpočet/aktualizaci údaje "Hmotnost" u označených vyráběných dílců. Funkce nabízí dva způsoby. Buď sečte všechny hmotnosti materiálů, které jsou součástí kompletního kusovníku daného dílce nebo provede součet hmotností materiálů a polotovarů z první úrovně kusovníku tohoto dílce. Stejným způsobem se při výpočtu zohlední i hmotnosti vedlejších produktů, které výslednou hmotnost poníží.
Vzhledem k tomu, že se procházejí data ovlivněná změnovým řízením, je nutné taky zadat Datum TPV, ke kterému se provede výpočet kusovníku a popřípadě upřesnit, zda se má využít dočasná platnost či nikoliv.


 • Změna vyráběného dílce na materiál

Funkce se pokusí převést označené dílce na materiál. Pokud se jedná o variantní dílec, je převedena celá skupina variant tohoto dílce.
Převod nelze uskutečnit, pokud daný dílec je již použit ve významu vyráběného dílce (má definovanou vlastní konstrukci a technologii, je na něj výrobní příkaz atd.) nebo pokud se nachází v materiálových a polotovarových požadavcích výrobních příkazů !!!


 • Aktualizaci údajů blokováno a zadáno pro výrobu


Pomocí této funkce se provede aktualizace atributů "Zadáno ve výrobě" a "Blokováno pro výrobu" u všech kmenových karet ve výrobě. Význam těchto atributů byl popsán v seznamu atributů. Tuto funkci není nutné za běžných podmínek spouštět. Pro provedení této akce je vyžadováno správcovské heslo systému Helios Orange.

Zobrazení všech variant


Tento přepínač určuje, zda v přehledu mají být zobrazeny jen základní varianty dílců nebo všechny dílce včetně jejich variant.


Varianty

 • Zobrazit varianty


Funkce zobrazí přehled s celou skupinou variant daného dílce. Každý dílec, který se zde založí funkcí F2 Nový se automaticky přiřadí do právě zobrazené skupiny variant.


 • Přidání do varianty


Tato funkce je přístupna jen v přehledu vyvolaném funkcí "Zobrazit varianty". Umožní do právě zobrazené skupiny variant přidat již existující položky kmene zboží, které splňují přesně definovaná kritéria:
- daná kmenová karta má stejné výrobní příznaky - dílec, montáž, materiál, nářadí, vedlejší produkt
- karta má nastaven kód varianty, který ještě v této skupině variant nebyl použit
- karta není v jiné skupině variant
- karta nemá vlastní definici konstrukce a technologie


 • Odebrání z variant


Funkce provede odebrání daného dílce ze skupiny variant, pokud pro něj neexistuje konkrétní variantní vazba v konstrukci a technologii. Tento dílec nadále bude figurovat v seznam dílců.


Konstrukce a technologie - prohlížení


Funkce umožňuje pouze zobrazit data konstrukce a technologie bez možnosti změny. Nejdříve je nutné zadat datum, ke kterému chcete zobrazit data konstrukce a technologie. Po jeho potvrzení se zobrazí formulář s podobnými volbami, jako při editaci dat. Datum pro prohlížení je možné změnit během prohlížení i tak, že změníte datum TPV na spodní liště přehledu.


Konstrukce a technologie - změny

Tato funkce umožňuje vkládat nová data, případně upravovat stávající data konstrukce a technologie. Veškerá data je třeba zadávat pod jednoznačným číslem změny. V daném okamžiku může být na výrobku rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Konstrukce a technologie" jako "Permanentní". Tato změna bude stále platná od nastaveného datumu a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny konstrukce a technologie dílce ...". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které ovlivnily daný dílec. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změny konstrukce a technologie na aktuálním dílci. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.
V případě zahájení změny na variantním dílci se změny provádí automaticky na všech variantách daného dílce.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu konstrukce a technologie na aktuálním dílci. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav konstrukce a technologie k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se provede akce "Konstrukce a technologie - prohlížení" k datu platnosti této změny. Pokud se jedná o neplatnou změnu, zobrazí se poslední rozpracovaný stav Konstrukce a technologie, kde je možné měnit všechny potřebné údaje. !!! Nové údaje nebude možné využít v řízení výroby dokud na této změně nebude nastavena platnost.


Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti konstrukce a technologie, dotaz na změnu se nezobrazuje a funkce automaticky přejde do stavu editace konstrukce a technologie.


Formulář Konstrukce a technologie se skládá ze sedmi záložek (Kusovníkové vazby, Technologický postup, Vazby nářadí, Vazby OPN, Vedlejší produkty, Výrobní dokumentace, Parametry změny) a z informace o aktuálním dílci. Jak velkou dávku popisuje daná konstrukce a technologie stanovuje Dávka TPV, která se definuje na záložce Parametry změny.
Pokud se jedná o variantní dílec, je možné se zde pomocí tlačítka "Změna varianty" přepínat mezi jeho modifikacemi.
Na každé záložce je možné vyvolat (popřípadě skrýt) pomocí tlačítka "Strom" kusovníkový strom aktuálního dílce v grafickém uspořádání. Akcí na pravé tlačítko myši přímo v tomto zobrazeném stromě můžeme určit, zda se mají ve stromě zobrazovat jen polotovary nebo i nakupované materiály. Pomocí další akce je možné definovat masku zobrazovaných údajů ve stromě.

Pomocí tohoto zobrazeného stromu je možné se rychlým způsobem přepínat mezi jednotlivými podsestavami celého finálního výrobku.
Pokud se provádí editace pod změnou, tak položky ve stromě, na kterých také probíhá změnové řízení pod danou změnou, jsou zobrazeny tučně. O probíhajícím změnování na vybraném dílci vás současně informuje i spodní panel okna. Pokud u daného dílce nebylo zahájeno pod danou změnou změnové řízení, tak pro tento dílec v tomto formuláři je zobrazena standardní konstrukce a technologie daného dílce platná k datu TPV zobrazeného na spodní liště okna. Zahájení změnování na podsestavách se provede pomoví funkce Zahájit změnování TPV. Ke zrušení změnování na daném dílci slouží funkce Zrušit změnování TPV.
Pokud aktivujete možnost Automatické zahájení změnového řízení, tak při přepínání mezi dílci ve stromě se pro každý dílec ihned začne provádět změnové řízení pod právě aktivní rozpracovanou změnou.
Položky, které jsou blokovány pro výrobu, jsou ve stromě zobrazeny červenou barvou. Stav výrobní blokace právě zobrazeného dílce je zobrazen i na spodní liště fomuláře, kde pomocí dvojkliku je možné provést okamžitou změnu výrobní blokace.


Kusovníkové vazby

V kusovníkových vazbách se definuje rozpiska materiálů a dílců, potřebných pro výrobu dané součásti, polotovaru nebo finálu. Přehled obsahuje seznam položek, které vstupují do daného dílce. Nesmí pochopitelně nastat případy, že vyšší je roven nižší a že vyšší je materiál. Tyto skutečnosti se kontrolují.
Pro každou vyráběnou položku je nutné specifikovat výchozí komponenty (materiály, podsestavy), které se dále zhodnocují ve výrobním procesu definovaném technologickým postupem. Na základě výkresu zde můžete přiřadit veškerý vstupující materiál, příp. polotovary. Množství musí být uvedeno v evidenčních měrných jednotkách daného materiálu. Jednotlivé kusovníkové vazby lze mezi sebou kopírovat.

Seznam atributů:

 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná vazba je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Globální - U variantních dílců určuje, zda daná vazba je společná všem variantám daného dílce (je globální) nebo zda se jedná o vazbu, která se vyskytuje pouze u této jedné konkrétní varianty (je variantní). Kolonka je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněný "Kód varianty". !!! U základní varianty variantních dílců není vyžadováno zadání "Kódu varianty". Pokud si ale přejeme definovat variantní vazbu na tomto dílci, je nutné tento "Kód varianty" vyplnit.
 • Kmen zboží vyšší - Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Kmen zboží nižší - Odkaz na položku, evidovanou v kusovníku. Položka může být vyráběná nebo nakupovaná. U vyráběných položek je nutné vytvořit další úroveň kusovníku.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Konstrukční a technologická dávka - Velikost dávky, na kterou je definována daná kusovníková vazba. (viz Dávka TPV)
 • Pozice – Číslo pozice na výkrese sestavy. Nepovinný údaj. Zarovnání tohoto údaju se děje dle nastavení v konfiguraci. Konfigurace současně stanovuje, zda se tento údaj bude automaticky přednabízet u nově pořízených záznamů.
 • Operace – Číslo operace technologického postupu. Určuje, na kterou operaci postupu bude materiál/polotovar požadován. V případě neuvedení čísla operace bude systém předpokládat, že položka bude požadována na 1. operaci technologického postupu.
 • Fixní množství - Množství v evidenčních měrných jednotkách, které je zapotřebí k výrobě pouze jedenkrát bez ohledu na velikost výrobní dávky.
 • Množství – Množství položky kusovníku v evidenčních měrných jednotkách na Dávku TPV.
 • % ztrát – Předpokládané procento ztrát. O toto procento bude navýšeno požadované množství.
 • Množství se ztrátou – Hrubé množství materiálů/polotovarů, které bude nutné ze skladu vydat. Jedná se o "množství" navýšené o předpokládané "% ztrát".
 • Počet kusů z přířezu – Informativní údaj. Slouží k zadání počtu kusů (přířezů), které je třeba připravit z položky kusovníku na Dávku TPV nadřízených dílců. Využívá se při tisku výrobní dokumentace.
 • Spotřební rozměr - Informativní textový údaj. Využívá se při tisku výrobní dokumentace.
 • Výchozí sklad pro výdej do výroby - Přednastavený sklad, ze kterého bude prováděn výdej do výroby. Je nadřazen nastavení z kmenového střediska a nastavení z parametrů materiálů/dílců.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů
 • Poznámka – Do poznámky je možné psát údaje o rozměrech, pokyny pro dělení materiálů, které nejsou součástí technologického postupu apod.
 • AltKV k datu - Informuje, zda daná vazba má k Datu TPV alternativní kusovníkovou vazbu.
 • AltKV k poslední změně - Informuje, zda daná vazba má k poslední použité změně (využívá se při rozpracovaném stavu) alternativní kusovníkovou vazbu.
 • Vzorec pro výpočet spotřeby materiálu - viz Číselník vzorců. Při novém záznamu je automaticky dotahován z přednastavení na kmenové kartě zboží.
 • A, B, C, D, E - Při použití vzorce pro výpočet spotřeby materiálu obsahují tyto atributy vstupní koeficienty pro vzorec.

Pokud jsou definovány externí atributy nad kusovníkovými vazbami, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy i do materiálových požadavků řízení výroby, je zapotřebí nad přehledem těchto požadavků definovat stejné externí atributy jako v kusovníkových vazbách (testuje se shoda systémového názvu atributů).

Příklad Příklad výpočtu množství:
Potřebuji vyrobit 8 ks dílce D, který se skládá z materiálu M. Kusovníková vazba je definována: dávka TPV=1, fixní množství=3 kg, množství=10 kg, % ztrát=20 %. Pro výrobu 8 ks dílce D bude zapotřebí materiálu M = 8 x (10+20%) + 3 = 8 x 12 + 3 = 99 kg.
Příklad Stejný příklad výpočtu množství, ale za využití Dávky TPV:
Potřebuji vyrobit 8 ks dílce D, který se skládá z materiálu M. Kusovníková vazba je definována: dávka TPV=100, fixní množství=3 kg, množství=1000 kg, % ztrát=20 % - jedná se o ekvivalentní kusovníkovou vazbu jako byla použita v předešlém příkladě. Pro výrobu 8 ks dílce D bude zapotřebí materiálu M = 8 x (1000/100+20%) + 3 = 8 x 12 + 3 = 99 kg.


Funkce:

Konstrukce a technologie - vnoření
Potvrzením této volby se zobrazí nový formulář Konstrukce a technologie pro aktuální polotovar v přehledu pod stejným číslem změny nebo pod stejným datem TPV. Úroveň vnoření je zobrazena dole vlevo na liště. Volba je tedy přístupná pouze na dílcích, na materiálech tato volba není aktivní. Zavřením formuláře se vrátíte zpět na místo, odkud jste tuto funkci zavolali.

Alternativní kusovníkové vazby
Pro aktuální kusovníkovou vazbu v přehledu je možné touto funkcí definovat náhradu pomocí tzv. alternativních vazeb. Alternativních vazeb může k jedné původní vazbě existovat hned několik. Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech definovaných náhradních vazeb. Zde je možné definovat nové alternativní vazby podobným způsobem jako originální kusovníkovou vazbu. U těchto náhradních vazeb se navíc definuje priorita náhrady (1 je nejvyšší). Naopak zde není možné definovat "Pozice" a "Operace" - tyto atributy jsou převzaty z původní kusovníkové vazby. Po zadání výrobku do řízení výroby jsou všechny materiálové požadavky včetně těch náhradních (alternativních) přeneseny mezi požadavky. Zde se pak definuje, která z alternativ bude použita pro výrobu jako výchozí. Standardně je přednastaven původní (základní) požadavek.

Alternativy kmene zboží
Funkce zobrazí přehled alternativních položek pro právě označenou položku v přehledu kusovníkových vazeb.

Změna základních kalkulací
viz Změna základních kalkulací

Změna kalkulačních cen
viz Změna kalkulačních cen

Kopie vazeb

 • Načtení

Funkce umožňuje zkopírovat kusovníkové vazby včetně externích atributů a alternativních vazeb z jiného vyráběného dílce.
Postup při kopírování:
- Po potvrzení volby vyberte dílec, z kterého budete kusovník kopírovat.
- Zvolte, zda chcete zkopírovat platná data k určitému datu nebo data rozpracovaná pod určitým číslem změny. Podle potřeby tedy vyplňte datum nebo číslo změny.
- Zobrazí se přehled kusovníkových vazeb, které je možné zkopírovat. Je-li u kusovníkové vazby zatrženo políčko Konflikt, daná položka zkopírovat nepůjde. Položky můžete dle potřeby upravit. Opravou můžete položku změnit tak, aby nebyla v konfliktu s jinými položkami zadanými v kusovníku. Stejně tak tomu je i s alternativními kusovníkovými vazbami, které je možné zobrazit pomocí akce v místní nabídce. !!! Externí atributy zde nejsou zobrazeny, ale automaticky se kopírují.
- Označte položky, které chcete zkopírovat. Volbou "Přenos" se kopírování dokončí.

 • Rozkopírování

Funkce umožní označené kusovníkové vazby v aktuálním přehledu rozkopírovat do vybraných dílců (včetně externích atributů).
Postup při rozkopírování:
- Označte požadované vazby.
- Aktivujte funkci a v zobrazeném přehledu vyberte dílce, na které chcete rozkopírování provést.
- Vyberte rozpracovanou změnu, pod kterou chcete kopírování provést.
- Po výběru změny se dokončí rozkopírování dle zadaných kritérií.

Hromadné změny

 • Přečíslování pozic

Tato funkce umožní přečíslovat označené položky kusovníku. Po aktivaci funkce systém bude vyžadovat zadání počáteční hodnoty a kroku číslování. Po potvrzení vstupních parametrů se podle těchto hodnot provede u označených položek nápočet atributu "Pozice". Pokud zvolíme počáteční hodnotu 100 a krok 10, pak do atributu "Pozice" budou přiřazeny hodnoty 100, 110, 120, ...

 • Aktualizace množství podle vzorce pro výpočet spotřeby

Tato funkce provede u vybraných záznamů aktualizaci údaje "Množství" podle aktuální definice zadaného vzorce pro výpočet spotřeby materiálů.

 • Zrušení příznaku "globální"

Funkce umožní u aktuální globální kusovníkové vazby v přehledu (vazba je společná všem variantám a je definovaná pouze na jediném místě) zrušit příznak "Globální" dvěma způsoby. Zobrazí se dotaz "Zachovat položku ve všech variantách ?". Při odpovědi ANO se vazba rozkopíruje ke každé variantě daného dílce. Při odpovědi NE se vazba stane tzv. variantní - zůstane platná pouze pro aktuální variantní dílec. Funkce je aktivní, pokud má každá kmenová karta vyplněn "Kód varianty".

Přehledy

 • Kusovníkové vazby všech variant

Funkce zobrazí přehled kusovníkových vazeb všech variant daného dílce. Zobrazí všechny globální - společné vazby a všechny variantní vazby od všech variantních dílců.

 • Historie změn kusovníkových vazeb

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách v kusovníkových vazbách daného dílce. Stav k dané změně se zobrazí funkcí "Zobrazení" v místní nabídce.

 • Inverzní kusovník

Zachycuje inverzní rozpad aktuální položky z přehledu. Zobrazuje seznam všech vyšších dílců, případně finálních výrobků, do kterých daná položka vstupuje. Jedná se pouze o informativní přehledovou sestavu.

Technologické postupy

V technologických postupech se eviduje posloupnost jednotlivých výrobních operací. Přehled obsahuje výrobní postup (recepturu) na výrobu daného dílce. Jedná se v podstatě o popis přetváření nižších položek (materiálů, dílců, součástí, podsestav apod.), uvedených v kusovníkových vazbách, na vyšší vyráběnou položku (finál).
Pořadí operací je dáno číslem operace v technologickém postupu. Doporučujeme tedy číslovat operace např. po desítkách, aby bylo možné dodatečně vkládat další operace. Název operace by měl obsahovat krátký výstižný popis operace. Detailní popis operace se uvádí do "Textu operace" technologického postupu.
Při definici technologických postupů je možné využívat připravené tzv. typové operace z číselníku typových operací. V tomto případě se při definici konkrétní operace zadává už jen číslo operace a popřípadě "Násobek TAC".

Operace mohou být trojího druhu:
Jednicové operace - jsou klasické operace, vyráběné vlastní výrobou. Jsou ohodnoceny časem a mzdou. Mzda bývá zpravidla přepočítávána přes zadaný výrobní tarif (určuje globální konfigurace). Je nutné vyplnit číslo střediska a pracoviště, kde bude daná operace probíhat. U jednicové operace můžete evidovat až 3 různé časy (určuje globální konfigurace) - Přípravný čas (TBC), Jednicový čas (TAC), Ukončovací čas (TEC).
Režijní operace - se většinou do postupu nezahrnují. Pokud je do postupu zahrnete, budou ohodnoceny pouze časovou normou. Mzdu na režijní operace v technologickém postupu nelze zadat, neboť bývá započtena v režiích střediska nebo pracoviště. Režijní operace se tedy promítnou do cenové kalkulace výrobku jako náklady za režii pracoviště a současně ovlivní kapacitní náročnost pracoviště.
Kooperace - jsou operace technologického postupu, které probíhají externě u jiného dodavatele. Při evidenci kooperace uvedete řadu a kód kooperace (z číselníku kooperací) a kooperační množství. Měrná jednotka kooperačního množství a cena za měrnou jednotku je uvedena v číselníku kooperací. Cenu a časovou náročnost kooperace je možné u každé operace stanovit i individuálně.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží – Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná operace je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Globální - U variantních dílců určuje, zda daná operace je společná všem variantám daného dílce (je globální) nebo zda se jedná o operaci, která se vyskytuje pouze u této jedné konkrétní varianty (je variantní). Kolonka je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněný "Kód varianty". !!! U základní varianty variantních dílců není vyžadováno zadání "Kódu varianty". Pokud si ale přejeme definovat variantní operaci na tomto dílci, je nutné tento "Kód varianty" vyplnit.
 • Odváděcí operace - Označuje tzv. odváděcí operaci daného dílce.
 • Typ – Určuje, zda se jedná o operaci režijní, jednicovou nebo kooperaci.
 • Typové označení - Kódové označení operace. Nepovinný údaj. Jeho hodnotu je možné vybrat z návazného číselníku.
 • Číselník kódů sdružení operací - Odkaz na kód sdružení, pomocí kterého je možné spojit konkrétní operace z důvodu specifického technologického postupu.
 • Konstrukční a technologická dávka - Velikost dávky, na kterou je definován daný technologický postup. (viz Dávka TPV)
 • Operace – Číslo operace technologického postupu. Povinný údaj. Určuje pořadí operace v rámci technologického postupu.
 • Alternativa - Označení alternativní operace.
 • Název – Název operace - krátký výstižný popis.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém se bude daná jednicová či režijní operace provádět.
 • Stroj - Odkaz na kokrétní stroj zvoleného pracoviště, na kterém se bude daná jednicová či režijní operace provádět. Jedná se o nepovinný údaj.
  Pokud je stroj vyplněn, tak se automaticky přednabízí při evidenci operací v modulu Řízení výroby. Současně se toto nastavení využije i v modulu Pokročilé kapacitní plánování, kde je plánování takovéto operace omezeno pouze na daný stroj.
 • Tarif - Odkaz na tarif, podle kterého se mají dopočítávat mzdy u jednicové operace. Předvyplňování tarifu je možné přednastavit pro jednotlivá pracoviště v Číselníku pracovišť.
 • Obrázek - Odkaz na číselník obrázků.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci z číselníku kooperací. Podle této kooperace se bude provádět oceňování této operace, ale jen v tom případě, pokud není stanovena individuální cena přímo v definici dané operace.
 • Přípravný čas strojní – Čas stroje na přípravu operace (seřízení stroje, nasazení formy atd.).
 • Přípravný čas obsluhy – Čas obsluhy na přípravu operace. Do celkové kalkulační ceny výrobku se započítává podle nastavení globální konfigurace.
 • Přípravná mzda – Mzda za přípravný čas obsluhy. Dle nastavení konfigurace se buď počítá automaticky z tarifu nebo se zadává ručně.
 • Jednicový čas strojní – Čas stroje, který je zapotřebí na provedení základního úkonu při výrobě dílce.
 • Jednicový čas obsluhy – Čas obsluhy, který je zapotřebí na provedení základního úkonu při výrobě dílce.
 • Jednicová mzda – Mzda za jednicový čas obsluhy. Dle nastavení konfigurace se buď počítá automaticky z tarifu nebo se zadává ručně.
 • Násobek TAC - Počet základních úkonů k vyhotovení "Počtu kusů" (viz níže) výrobků.
 • Celkový jednicový čas strojní – Čas stroje potřebný na výrobu Dávky TPV daného výrobku. Jedná se o násobek "Jednicového času stroje" a "Násobku TAC" povýšený o Dávku TPV.
 • Celkový jednicový čas obsluhy – Čas obsluhy potřebný na výrobu Dávky TPV daného výrobku. Jedná se o násobek "Jednicového času obsluhy" a "Násobku TAC" povýšený o Dávku TPV.
 • Celková jednicová mzda –Mzda za celkový jednicový čas obsluhy.
 • Ukončovací čas strojní – Čas stroje na ukončení operace (sundání formy, úklid pracoviště atd.). Pokud je ukončovací čas započten v přípravném čase, nemusíte jej používat.
 • Ukončovací čas obsluhy – Čas obsluhy na ukončení operace. Do celkové kalkulační ceny výrobku se započítává opět podle nastavení globální konfigurace.
 • Ukončovací mzda – Mzda za ukončovací čas obsluhy. Dle nastavení konfigurace se buď počítá automaticky z tarifu nebo se zadává ručně.
 • Kooperační množství – Viz Kooperační množství. Tento údaj podléhá Dávce TPV.
 • Kalkulační dávka, Cena dávky, Cena za MJ - Jedná se o atributy individuální kalkulace kooperace, které je možné definovat u operace typu kooperace. Pokud je individuální kalkulace vyplněna, tak má přednost před kalkulací z číselníku kooperací.
 • Zpracovatelská dávka, Doba zpracování dávky - Jedná se o atributy individuální kapacity kooperace, které je možné definovat u operace typu kooperace. Pokud je individuální kapacita vyplněna, tak má přednost před definicí kapacity z číselníku kooperací. Tyto údaje stanovují dobu trvání vybrané kooperace a uplatní se v kapacitním plánování.
 • Text operace – Detailní popis operace.
  Text operace může být definován jako prostý text a nebo jako text formátovaný. Formátovaný text oproti prostému textu může navíc obsahovat různé typy fontů, může měnit vlastnosti textu jako tučný, kurzíva, podtržený a provádět různé zarovnávání textů. Typ textu se definuje pomocí zaškrtávátka "Prostý text", které se nachází pod Textem operace. Po výběru typu textu je možné provést dvojklik na textu operace. Ten způsobí aktivaci interního textového editoru, který umožní využít všech popisovaných vlastností.
 • Číslo typové operace – Odkaz do číselníku typových operací. Tento atribut má význam pouze tehdy, když firma používá typové operace.
 • Typová operace – Příznak, který určuje, zda se jedná o typovou operaci.
 • Počet kusů - Počet současně vyráběných kusů jednou operací. Časová i mzdová norma v postupu ("Jednicový čas", "Násobek TAC", "Jednicová mzda") je tedy určena pro tento počet kusů.
 • Počet lidí – Určuje počet lidí, kteří budou současně provádět jednu danou operaci. Podle počtu lidí se tedy zvýší mzdová náročnost operace.
 • Koeficient vícestrojové obsluhy - KVO – Viz Slovník pojmů.
 • AltO k datu - Informuje, zda daná operace má k Datu TPV alternativní operaci.
 • AltO k poslední změně - Informuje, zda daná operace má k poslední použité změně (využívá se při rozpracovaném stavu) alternativní operaci.
 • Počet profesí - Zobrazuje celkový počet nadefinovaných profesí, které jsou zapotřebí k dané operaci.
 • Mezioperační čas - Určuje technologickou přestávku mezi touto operací a operací následující. Využívá se při výpočtu v kapacitním plánu.
 • Typ mzdy – Může nabývat hodnot: Podle nastavení pracoviště, Normovaná a nebo Časová. Tato hodnota slouží jako nastavení "Typu mzdy" při odvádění dané operace v přehledu Evidence výrobních operací v Řízení výroby.
 • Vyřadit z kontroly posloupnosti operací - Tímto příznakem jsou označovány operace, které můžou ale nemusí být provedené. Můžou to být například namátkové kontrolní operace. Tyto operace jsou vyjmuty z kontrolních mechanismů jako jsou: kontrola posloupnosti operací, kontrola na odvedení operací při odvádění hotového dílce apod.
 • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda daná operace se bude kapacitně plánovat a nebo zda bude vynechána v procesu kapacitního plánování.
 • Základní kapacitní plánování:
  • Způsob zaplánování - Přednastavený způsob zaplánování dané operace pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, který je nadřazený globálnímu nastavení.
  • Minimální plánovací dávka - Přednastavená minimální plánovací dávka dané operace pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, která je nadřazená globálnímu nastavení.
 • Pokročilé plánování výroby:
  • Způsob blokování kapacit pracoviště/kooperace, Způsob použití TBC, Způsob použití TEC, Přerušení transportní dávky, Přerušení operace, Paralelní zpracování transportních dávek - Toto nastavení je využito v modulu Pokročilé plánování výroby. V popisu tohoto mudulu se nachází i detailnější vysvětlení těchto parametrů.
   Nastavení na operaci je nadřazeno nastavení na pracovišti/kooperaci i globálnímu nastavení jednotlivých kapacitních plánů.

Výrobní profese:
Ke každé operaci je možné přiřadit Výrobní profese, které budou zapotřebí k provedení dané operace. U výrobní profese technologického postupu se definuje:

 • Výrobní profese - Odkaz na konkrétní profesi.
 • Množství - Počet požadovaných profesí.
 • Parametry pokročilého kapacitního plánování:
  • Počet současně obsluhovaných strojů - Stanovuje množství strojů, které při vykonávání dané operace může personální zdroj z dané profese současně obsluhovat.
  • Způsob blokování kapacit profese, Povolit změnu výrobního personálního zdroje v rámci jedné dávky - Toto nastavení je využito v modulu Pokročilé plánování výroby. V popisu tohoto mudulu se nachází i detailnější vysvětlení těchto parametrů.


Jsou-li definovány externí atributy nad technologickým postupem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy i do výrobních operací v řízení výroby, pak je zapotřebí nad přehledem výrobních operací definovat stejné externí atributy jako v tomto přehledu (kontroluje se shoda systémového názvu externího atributu).

Příklad Příklad výpočtu celkového jednicového času stroje:

Dávka TPV=10, Násobek TAC=3, Jednicový čas stroje=5 min, Počet kusů=2 - jednicový čas stanovuje dobu trvání základního úkonu např. vyvrtání jedné díry. Pokud se daný úkon provede 3x, tak vzniknou 2 ks výrobku. Celkově tedy k výrobě 2 kusů je zapotřebí 5x3=15 min. Celkový jednicový čas stroje, který ale podléhá Dávce TPV bude 15 min * 10 / 2 = 75 min.
Pokud by Dávka TPV byla například 9, tak je zapotřebí při výpočtu celkového jednicového času si uvědomit, že vykonáním operace nám vždy vznikají 2 kusy (atribut "Počet kusů") a tedy nelze provést výrobu pouze jednoho kusu. V tomto případě by celkový potřebný čas byl také 75 min - zde by však vznikl jeden nadbytečný kus.


Funkce

Nová
Volba slouží k vytvoření nové operace technologického postupu. Při jejím vytvoření je možné využít funkci "Přednastavení operace", která se nachází v místní nabídce editoru technologického postupu.
Při pořizování režijní nebo jednicové operace se funkcí "Přednastavení operace" zobrazí přehled "Přednastavení pro operace postupu pracovišť". Pokud jste již v nové operaci definovali pracoviště, zobrazí se tento přehled zafiltrovaný pouze na záznamy s přednastavením pro zadané pracoviště. Konkrétní přednastavení je možné vybrat volbou Přenos.
Při pořizování operace typu kooperace se funkcí "Přednastavení operace" zobrazí přehled "Přednastavení pro operace postupu kooperací". Pokud jste již v nové operaci definovali kooperaci, tak se zobrazí tento přehled pouze se záznamy s přednastavením pro tuto konkrétní kooperaci. Konkrétní přednastavení je možné vybrat volbou Přenos.

Nová (typová)
Volba slouží k zařazení typové operace do technologického postupu. Při aktivaci funkce se provede výběr typové operace z číselníku typových operací a následně v editoru se doplní pouze číslo (pořadí) operace v rámci aktuálního postupu a popřípadě "Násobek TAC".

Nastavení odváděcí operace
Tato funkce umožní u vybrané operace nastavit nebo zrušit příznak Odváděcí operace.

Alternativní operace
Pro aktuální operaci v přehledu je možné touto funkcí definovat náhradu pomocí tzv. alternativní operace. Alternativních operací může k jedné původní operaci existovat hned několik. Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech definovaných náhradních operací. Zde je možné definovat nové alternativní operace podobným způsobem jako originální operace v technologickém postupu. U těchto náhradních operací se navíc definuje priorita náhrady (1 je nejvyšší). Naopak se zde nedá definovat číslo operace - tento atributy je převzat z původní operace. Po zadání výrobku do řízení výroby jsou všechny operace včetně těch náhradních (alternativních) přeneseny mezi výrobní operace. Zde se pak definuje, která z alternativ bude využita při výrobě daného výrobku. Standardně je přednastavena původní (základní) operace.

Alternativy pracoviště
Funkce zobrazí přehled alternativních pracovišť pro pracoviště z právě označené jednicové nebo režijní operace v přehledu.

Kopie vazeb

 • Načtení

Funkce umožňuje zkopírovat technologický postup včetně externích atributů a alternativních operací z jiného vyráběného dílce.
Postup při kopírování:
- Po potvrzení volby vyberte dílec, z kterého budete technologický postup kopírovat.
- Zvolte, zda chcete zkopírovat platná data k určitému datu nebo data rozpracovaná pod určitým číslem změny. Podle potřeby tedy vyplňte datum nebo číslo změny.
- Zobrazí se přehled operací, které je možné zkopírovat. Je-li u operace zatrženo políčko Konflikt, daná operace zkopírovat nepůjde. Operace můžete dle potřeby upravit. Opravou můžete operaci změnit tak, aby nebyla v konfliktu s jinými operacemi zadanými v technologickém postupu. Stejně tak tomu je i s alternativními operacemi, které můžete zobrazit pomocí akce v místní nabídce. !!! Externí atributy zde nejsou zobrazeny, ale při kopírování se přenášejí.
- Označte operace, které chcete zkopírovat. Volbou "Přenos" se kopírování dokončí.

 • Rozkopírování

Funkce umožní označené operace z technologického postupu v aktuálním přehledu rozkopírovat do vybraných dílců (včetně externích atributů).
Postup při rozkopírování:
- Označte požadované operace.
- Aktivujte funkci a v zobrazeném přehledu vyberte dílce, na které chcete rozkopírování provést.
- Vyberte rozpracovanou změnu, pod kterou chcete kopírování provést.
- Po výběru změny se dokončí rozkopírování dle zadaných kritérií.

Hromadné změny

 • Přečíslování operací

Tato funkce umožní přečíslovat označené operace. Po aktivaci funkce systém bude vyžadovat zadání počáteční hodnoty a kroku číslování. Po potvrzení vstupních parametrů se podle těchto hodnot provede u označených operací nápočet atributu "Operace". Pokud zvolíme počáteční hodnotu 100 a krok 10, pak do atributu "Operace" budou přiřazeny hodnoty 100, 110, 120, ...

 • Zrušení příznaku "globální"

Funkce umožní u aktuální globální operace v přehledu (operace je společná všem variantám a je definovaná pouze na jediném místě) zrušit příznak "Globální" dvěma způsoby. Zobrazí se dotaz "Zachovat položku ve všech variantách?". Při odpovědi ANO se operace rozkopíruje ke každé variantě daného dílce. Při odpovědi NE se operace stane tzv. variantní - zůstane platná pouze pro aktuální variantní dílec. Funkce je aktivní, pokud má kmenová karta základní varianty vyplněný "Kód varianty".

Přehledy

 • Postupy všech variant

Funkce zobrazí přehled operací všech variant daného dílce. Zobrazí všechny globální - společné operace a všechny variantní operace od všech variantních dílců.

 • Historie změn postupů

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách v technologickém postupu daného dílce. Stav k dané změně se zobrazí funkcí "Zobrazení" v místní nabídce.

Vazby nářadí

Záložka Vazby nářadí obsahuje přehled přípravků a nářadí, které jsou potřebné pro výrobu daného dílce. Každé nářadí by mělo být navázáno na konkrétní operaci technologického postupu. V číselníku nářadí jsou definovány základní parametry nářadí jako je "Typ nářadí" a "Typ životnosti". Atribut "Typ životnosti" určuje, v jakých jednotkách se životnost udává. Životnost nářadí je možné evidovat v počtech užití (množstevní životnost) nebo dobou použití nářadí (časová životnost). V případě množstevního typu životnosti je třeba zadat množství (počet přípravků nebo nářadí) a počet užití (kolikrát je dané nářadí použito na výrobu Dávky TPV výrobků). V případě časové životnosti se nezadává počet užití, ale doba použití přípravku. Doba použití může být určena dobou trvání operace technologického postupu nebo konkrétní hodnotou zadanou ve vazbě nářadí.
Koeficient opotřebení je konstanta, kterou se násobí výsledný stupeň opotřebení. Výchozí hodnota této konstanty je rovna 1.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží - dílec – Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Kmen zboží - nářadí – Odkaz do číselníku nářadí.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná vazba je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Globální - U variantních dílců určuje, zda daná vazba je společná všem variantám daného dílce (je globální) nebo zda se jedná o vazbu, která se vyskytuje pouze u této jedné konkrétní varianty (je variantní). Kolonka je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněn "Kód varianty". !!! U základní varianty variantních dílců není vyžadováno zadání "Kódu varianty". Pokud si ale přejeme definovat variantní vazbu na tomto dílci, je nutné "Kód varianty" vyplnit i u základní varianty.
 • Operace – Číslo operace technologického postupu, ke které se dané nářadí vztahuje. Jedná se o nepovinný údaj. V případě jeho nevyplnění systém přiřadí nářadí na 1. operaci technologického postupu.
 • Alternativa operace - Nářadí je možné přiřadit ke konkrétní operaci dvěma způsoby. Pokud údaj "Alternativa operace" není vyplněn, tak dané nářadí bude vyžadováno u všech alternativ dané operace. Pokud údaj obsahuje konkrétní označení alternativy operace, tak toto nářadí bude zapotřebí pouze k této jedné konkrétní altrantivě dané operace. Přiřazení nářadí k jedné konkrétní alternativní operaci se provádí při definici vazeb nářadí v editoru konrétní operace.
 • Množství – Počet potřebných přípravků (nářadí).
 • Počet užití – Počet užití nářadí při výrobě Dávky TPV dílců v rámci operace technologického postupu při životnosti nářadí typu "Množstevní".
 • Doba použití podle – Atribut je aktivní pouze při časové životnosti nářadí. Nabývá dvou hodnot:
  • Dle operace - Doba použití nářadí je dána dobou trvání operace technologického postupu, ke kterému se váže dané nářadí.
  • Dle vazby - Doba použití je ručně zadána ve vazbě nářadí. Používá se v případě, kdy se doba použití liší od času trvání operace technologického postupu.
 • Doba použití - Konkrétní hodnota doby používání nářadí s časovou životností a s dobou použití "Dle vazby" při výrobě Dávky TPV dílců.
 • Koeficient opotřebení – Konstanta, kterou se násobí výsledný stupeň opotřebení.
 • Úkon – Pořadí nářadí v rámci operace technologického postupu.
 • Poznámka – Libovolný textový popis.
 • AltNV k datu - Informuje, zda daná vazba má k Datu TPV alternativní vazbu nářadí.
 • AltNV k poslední změně - Informuje, zda daná vazba má k poslední použité změně (využívá se při rozpracovaném stavu) alternativní vazbu nářadí.

Jsou-li definovány externí atributy nad vazbami nářadí, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Alternativní vazby nářadí
Pro aktuální vazbu nářadí v přehledu je možné touto funkcí definovat náhradu pomocí tzv. alternativních vazeb. Alternativních vazeb může k jedné původní vazbě existovat hned několik. Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech definovaných náhradních vazeb. Zde je možné definovat nové alternativní vazby podobným způsobem jako originální vazbu nářadí. U těchto náhradních vazeb se navíc definuje priorita náhrady (1 je nejvyšší). Po zadání výrobku do řízení výroby jsou všechny požadavky na nářadí včetně těch náhradních (alternativních) přeneseny mezi požadavky. Zde se pak definuje, která z alternativ bude použita pro výrobu jako výchozí. Standardně je přednastaven původní (základní) požadavek.

Změny cen nářadí
viz Změna cen nářadí

Kopie vazeb

 • Načtení

Funkce umožňuje zkopírovat vazby nářadí včetně externích atributů a alternativních vazeb z jiného vyráběného dílce.
Postup při kopírování:
- Po potvrzení volby vyberte dílec, z kterého budete vazby nářadí kopírovat.
- Zvolte, zda chcete zkopírovat platná data k určitému datu nebo data rozpracovaná pod určitým číslem změny. Podle potřeby tedy vyplňte datum nebo číslo změny.
- Zobrazí se přehled vazeb nářadí, které je možné zkopírovat. Je-li u vazby zatrženo políčko Konflikt, daná vazba zkopírovat nepůjde. Vazby nářadí můžete dle potřeby upravit. Opravou můžete danou vazbu změnit tak, aby nebyla v konfliktu s jinými vazbami zadanými ve vazbách nářadí. Přestože v tomto přehledu nejsou zobrazeny externí atributy, kopírují se také.
- Označte záznamy, které chcete zkopírovat. Volbou "Přenos" se kopírování dokončí.

 • Rozkopírování

Funkce umožní označené vazby nářadí v aktuálním přehledu rozkopírovat do vybraných dílců (včetně externích atributů).
Postup při rozkopírování:
- Označte požadované vazby.
- Aktivujte funkci a v zobrazeném přehledu vyberte dílce, na které chcete rozkopírování provést.
- Vyberte rozpracovanou změnu, pod kterou se nové položky založí.
- Po výběru změny se dokončí rozkopírování dle zadaných kritérií.

Hromadné změny

 • Zrušení příznaku "globální"

Funkce umožní u aktuální globální vazby nářadí v přehledu (vazba je společná všem variantám a je definovaná pouze na jediném místě - u základní varianty) zrušit příznak "Globální" dvěma způsoby. Zobrazí se dotaz "Zachovat položku ve všech variantách ?". Při odpovědi ANO se vazba rozkopíruje ke každé variantě daného dílce. Při odpovědi NE se vazba stane tzv. variantní - zůstane platná pouze pro aktuální variantní dílec. Funkce je aktivní, pokud má kmenová karta základní varianty vyplněn "Kód varianty".

Přehledy

 • Vazby nářadí všech variant

Funkce zobrazí přehled vazeb nářadí všech variant daného dílce. Zobrazí všechny globální - společné vazby a variantní vazby od všech variantních dílců.

 • Historie změn vazeb nářadí

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách ve vazbách nářadí daného dílce. Stav k dané změně se zobrazí funkcí "Zobrazení" v místní nabídce.

Vazby OPN

Záložka Vazby OPN (Ostatních Přímých Nákladů) obsahuje přehled všech dalších nákladů, které zatěžují kalkulaci daného výrobku. Mezi OPN můžeme zařadit dodatečné náklady za elektřinu, zapůjčení nářadí, náklady na dopravu atd. Veškerý seznam OPN se udržuje v číselníku OPN. V tomto přehledu se současně udržuje i sazebník nákladů.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží - dílec – Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • OPN – Odkaz do číselníku OPN.
 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná vazba je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Globální - U variantních dílců určuje, zda daná vazba je společná všem variantám daného dílce (je globální) nebo zda se jedná o vazbu, která se vyskytuje pouze u této jedné konkrétní varianty (je variantní). Kolonka je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněný "Kód varianty". U základní varianty dílců není vyžadováno zadání "Kódu varianty". Pokud si ale přejeme definovat variantní vazbu na tomto dílci, je nutné "Kód varianty" vyplnit i na základní variantě.
 • Fixní náklady – Pokud je tento příznak nastaven, tak definované náklady se nemění s velikostí výrobní dávky.
 • Množství – Počet měrných jednotek OPN potřebných k výrobě. Pokud se jedná o fixní náklady, tak toto množství se nemění s velikostí výrobní dávky. V opačném případě je toto množství definované pro výrobu Dávky TPV dílců.
 • Cena - Zobrazuje cenu nákladů propočtenou z "množství" a ceny ze sazebníku OPN k datumu TPV.
 • Poznámka – Libovolný textový popis.

Pokud jsou definovány externí atributy nad vazbami OPN, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Změna sazeb
viz Změna sazeb v číselníku OPN.

Kopie vazeb

 • Načtení

Funkce umožňuje zkopírovat vazby OPN včetně externích atributů z jiného vyráběného dílce.
Postup při kopírování:
- Po potvrzení volby vyberte dílec, z kterého budete vazby OPN kopírovat.
- Zvolte, zda chcete zkopírovat platná data k určitému datu nebo data rozpracovaná pod určitým číslem změny. Podle potřeby tedy vyplňte datum nebo číslo změny.
- Zobrazí se přehled vazeb OPN, které je možné zkopírovat. Je-li u vazby OPN zatrženo políčko Konflikt, daná vazba zkopírovat nepůjde. Vazby OPN můžete dle potřeby upravit. Opravou lze danou vazbu změnit tak, aby nebyla v konfliktu s jinými vazbami zadanými ve vazbách OPN. Přestože v tomto přehledu nejsou zobrazeny externí atributy, kopírují se také.
- Označte záznamy, které chcete zkopírovat. Volbou "Přenos" se kopírování dokončí.

 • Rozkopírování

Funkce umožní označené vazby OPN v aktuálním přehledu rozkopírovat do vybraných dílců (včetně externích atributů).
Postup při rozkopírování:
- Označte požadované vazby.
- Aktivujte funkci a v zobrazeném přehledu vyberte dílce, na které chcete rozkopírování provést.
- Vyberte rozpracovanou změnu, pod kterou chcete nové položky založit.
- Po výběru změny se dokončí rozkopírování dle zadaných kritérií.

Hromadné změny

 • Zrušení příznaku "globální"

Funkce umožní u aktuální globální vazby OPN v přehledu (vazba je společná všem variantám a je definovaná pouze na jediném místě) zrušit příznak "Globální" dvěma způsoby. Zobrazí se dotaz "Zachovat položku ve všech variantách ?". Při odpovědi ANO se vazba rozkopíruje ke každé variantě daného dílce. Při odpovědi NE se vazba stane tzv. variantní - zůstane platná pouze pro aktuální variantní dílec. Funkce je aktivní, pokud má kmenová karta základní varianty vyplněn "Kód varianty".

Přehledy

 • Vazby OPN všech variant

Funkce zobrazí přehled vazeb OPN všech variant daného dílce. Zobrazí všechny globální - společné vazby a variantní vazby od všech variantních dílců.

 • Historie změn vazeb OPN

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách ve vazbách OPN daného dílce. Stav k dané změně se zobrazí funkcí "Zobrazení" v místní nabídce.

Vedlejší produkty

Ve vazbách vedlejších produktů evidujeme veškeré výrobní odpady, které vznikají během výrobního procesu daného dílce. Tyto odpady můžou být dále zpracovány jako materiál nebo polotovar. Tyto produkty snižují kalkulaci daného výrobku.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží - dílec – Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Vedlejší produkt – Odkaz do číselníku vedlejších produktů.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná vazba je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Globální - U variantních dílců určuje, zda daná vazba je společná všem variantám daného dílce (je globální) nebo zda se jedná o vazbu, která se vyskytuje pouze u této jedné konkrétní varianty (je variantní). Kolonka je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněný "Kód varianty". U základní varianty není vyžadováno zadání "Kódu varianty". Pokud si ale přejeme definovat variantní vazbu na tomto dílci, je nutné "Kód varianty" vyplnit i na základní variantě.
 • Operace - Označuje operaci, po které vedlejší produkt vznikne. Pokud operace není vyplněna, předpokládá se odvedení vedlejšího produktu po poslední operaci.
 • Množství – Počet vedlejších produktů, které vzniknou při výrobě Dávky TPV dílců.
 • Cena pro odvádění - Tento atribut udává způsob přednabízení ceny v Řízení výroby při odvádění vedlejšího produktu na sklad. Existují dvě varianty:
  - Dle pevné ceny - Cena se načte z přednastavené ceny v TPV. Ceník vedlejších produktů se definuje v číselníku vedlejších produktů.
  - Dle skutečných nákladů - Při této volbě se provede nápočet odváděcí ceny stejným způsobem, jakoby se odváděl dílec z daného výrobního příkazu, kde se tento vedlejší produkt nachází. Atribut % pak udává, jaký podíl z této vypočtené ceny bude přiřazen na příjemku vedlejšího produktu.
  Tato kombinace se například využívá při lisování plastikářských výrobků, kde při jedné výrobní fázi lisováním vzniká levý a pravý díl výrobku. Výrobní příkaz se uvede na levý díl - pravý díl figuruje jako vedlejší produkt, který vzniká při výrobě levého dílu. Ceny těchto dílů jsou stejné. Atribut "%" tedy nastavíme na hodnotu 50. Ve výrobě vzniknou náklady, které jsou pak při odvádění stejnou měrou rozděleny jak na pravý, tak i levý díl. Pro správné ocenění se musí nejdříve odvádět z výroby vedlejší produkty, a pak teprve hlavní dílec z výrobního příkazu.
 • Poznámka – Libovolný textový popis.

Pokud jsou definovány externí atributy nad vazbami vedlejších produktů, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Změna cen vedlejších produktů
viz Změna cen vedlejších produktů v číselníku vedlejších produktů.

Kopie vazeb

 • Načtení

Funkce umožňuje zkopírovat vazby vedlejších produktů včetně externích atributů z jiného vyráběného dílce.
Postup při kopírování:
- Po potvrzení volby vyberte dílec, z kterého budete vazby vedlejších produktů kopírovat.
- Zvolte, zda chcete zkopírovat platná data k určitému datu nebo data rozpracovaná pod určitým číslem změny. Podle potřeby tedy vyplňte datum nebo číslo změny.
- Zobrazí se přehled vazeb vedlejších produktů, které je možné zkopírovat. Je-li u vazby zatrženo políčko Konflikt, daná vazba zkopírovat nepůjde. Vazby vedlejších produktů můžete dle potřeby upravit. Opravou lze danou vazbu změnit tak, aby nebyla v konfliktu s jinými vazbami zadanými ve vazbách vedlejších produktů. Přestože v tomto přehledu nejsou zobrazeny externí atributy, kopírují se také.
- Označte záznamy, které chcete zkopírovat. Volbou "Přenos" se kopírování dokončí.

 • Rozkopírování

Funkce umožní označené vazby vedlejších produktů v aktuálním přehledu rozkopírovat do vybraných dílců (včetně externích atributů).
Postup při rozkopírování:
- Označte požadované vazby.
- Aktivujte funkci a v zobrazeném přehledu vyberte dílce, na které chcete rozkopírování provést.
- Vyberte rozpracovanou změnu, pod kterou chcete kopírování provést.
- Po výběru změny se dokončí rozkopírování dle zadaných kritérií.

Hromadné změny

 • Zrušení příznaku "globální"

Funkce umožní u aktuální globální vazby vedlejšího produktu v přehledu (vazba je společná všem variantám a je definovaná pouze na jediném místě) zrušit příznak "Globální" dvěma způsoby. Zobrazí se dotaz "Zachovat položku ve všech variantách ?". Při odpovědi ANO se vazba rozkopíruje ke každé variantě daného dílce. Při odpovědi NE se vazba stane tzv. variantní - zůstane platná pouze pro aktuální variantní dílec. Funkce je aktivní, pokud má kmenová karta vyplněný "Kód varianty".

Přehledy

 • Vazby vedlejších produktů všech variant

Funkce zobrazí přehled vazeb vedlejších produktů všech variant daného dílce. Zobrazí všechny globální - společné vazby a variantní vazby od všech variantních dílců.

 • Historie změn vazeb vedlejších produktů

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách ve vazbách vedlejších produktů daného dílce. Stav k dané změně se zobrazí funkcí "Zobrazení" v místní nabídce.

Vazby výrobní dokumentace

Záložka Výrobní dokumentace zobrazuje výrobní dokumenty napojené k danému vyráběnému dílci. Z tohoto místa je možné dokumenty přímo zakládat a nebo napojovat již existující dokumenty ze Standardního TPV, opravovat, odebírat či rušit.
Tak jako změny výrobních dokumentů podléhají změnovému řízení, tak i vazby výrobních dokumentů k danému dílci se řídí pravidly změnového řízení.
Seznam atributů a funkcí je popsán v globálním přehledu Výrobní dokumentace.

Parametry změny

Parametry změny obsahují obecné informace k danému dílci v konstrukci a technologii. Tyto informace v případě variantních dílců jsou společné pro všechny varianty daného dílce. V parametrech je možné definovat Dávku TPV, Optimální výrobní dávku, Indexy změn a textový popis změny.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží - dílec – Odkaz na vyšší dílec (je zobrazen v záhlaví formuláře).
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázková modifikace - Informuje o stavu, kdy daná vazba je součástí speciálních úprav zakázkově modifikovaného dílce.
 • Konstrukční a technologická dávka (Dávka TPV) - viz Konstrukční a technologická dávka
 • Optimální výrobní dávka - viz Optimální výrobní dávka.
 • Index změny 1 - Textový informativní údaj.
 • Index změny 2 – Textový informativní údaj. Na řadě změn je možné zapnout funkci "Kontrola plnění indexu změny". Po zapnutí této funkce systém bude při nastavení platnosti změny kontrolovat řádné vyplnění indexů změn a dbát na to, aby nový index změny byl jiný, než ve změně předešlé.
 • Důvod změny – Libovolný textový popis.

  Jsou-li definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto atributy také změnovému řízení.

Funkce:

Změna konstrukční a technologické dávky
Pomocí této funkce je možné změnit Dávku TPV.

Přehledy

 • Historie změn parametrů změny

Funkce zobrazí všechny platné i rozpracované změny, které se podepsaly na změnách v "parametrech změn" daného dílce. Současně je zobrazen i zakonzervovaný stav jednotlivých údajů k odpovídající změně.

Zakázkové modifikace

Funkce zobrazí přehled všech zakázkových modifikací vybraného dílce z přehledu.

Změna základních kalkulací

Základní kalkulace je ocenění 1 ks vyrobeného dílce v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Kalkulační cenu je možné pořídit ručně nebo automatickým přepočtem podle platných dat TPV.
V modulu Řízení výroby se základní kalkulace uplatní při výpočtu ceny pro odvádění hotového výrobku, pokud "Typ odvedení" v řadě výrobních příkazů je nastaven na hodnotu "Dle pevné základní kalkulace". Ze základní kalkulace je možné načítat ceny i při "Typu odvedení" nastaveném na hodnotu "Dle kalkulačního vzorce". Ze základní kalkulace se načítají jednotlivé složky cenového vektoru, které mají nastaven zdroj ceny P - dle pevné základní kalkulace. (viz číselník kalkulačních vzorců)
Základní kalkulace podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na kalkulačních cenách rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Změna kalkulační ceny" jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny základních kalkulací". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily ceny v základních kalkulacích. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v základních kalkulacích vyráběných dílců. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v základních kalkulacích. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav základních kalkulací k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, data se zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, zobrazí se poslední rozpracovaný stav základních kalkulací, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny kalkulačních cen", odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace kalkulačních cen.

Přehled základních kalkulací zobrazí seznam všech vyráběných dílců a jejich kalkulačních cen.

Seznam atributů:

 • Materiál – Celková kalkulační cena za materiály.
 • Materiál (A/B/C) – Celková kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Materiálová režie - Celková kalkulační cena za materiálovou režii.
 • Kooperace – Celková kalkulační cena za kooperace.
 • Přípravná mzda – Celkové mzdové náklady na přípravný čas.
 • Jednicová mzda – Celkové mzdové náklady na jednicový čas.
 • Ukončovací mzda – Celkové mzdové náklady na ukončovací čas.
 • Režie střediska – Celková režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie provozu – Celková režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie pracoviště – Celková režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Náklady pracoviště – Celkové náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • OPN - Celková kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
 • Výnos z vedlejších produktů - Celková kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo. Do kalkulačního vzorce však vstupuje záporně - tzn. výslednou cenu ponižuje.
 • Opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Celková cena – Součet všech celkových nákladů.
 • Přímé náklady na materiál – Přímá kalkulační cena za materiály.
 • Přímé náklady na materiál (A/B/C) – Přímá kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Přímé náklady na materiálová režie - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii.
 • Přímé náklady na kooperaci – Přímá kalkulační cena za kooperace.
 • Přímé náklady na přípravnou mzdu – Přímé mzdové náklady na přípravný čas.
 • Přímé náklady na jednicovou mzdu – Přímé mzdové náklady na jednicový čas.
 • Přímé náklady na ukončovací mzdu – Přímé mzdové náklady na ukončovací čas.
 • Přímá režie středisek – Přímá režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režie provozu – Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režie pracoviště – Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímé náklady pracoviště – Přímé náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • Přímé OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
 • Přímé výnosy z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo. Do kalkulačního vzorce však vstupuje záporně - tzn. výslednou cenu ponižuje.
 • Přímé náklady na opotřebení nářadí – Přímá cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Součet přímých nákladů – Součet všech přímých nákladů.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.

Obecně rozlišujeme náklady přímé, nepřímé a celkové. Pokud nás zajímají pouze celkové náklady na dílec, stačí v základních kalkulacích vyplnit ceny celkové a přímé nechat nulové. Automaticky všechny náklady padnou do oblasti nepřímých nákladů.


Funkce:

Přepočet kalkulace
Tato volba provede přepočet kalkulací na označených položkách. Přepočet se provede podle platných dat konstrukce a technologie a podle platných kalkulačních cen k datu, které je zadáno obsluhou.
Po zadání datumu a doplňujících údajů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, ...) se zobrazí dotaz na velikost dávky pro výpočet. Výsledná kalkulace je vždy napočtená na jednu MJ evidenční. Velikost dávky pouze zpřesňuje způsob výpočtu. Definuje množství, na které se mají rozpočítat fixní náklady jako jsou například přípravné časy a podobně. Po zadání dávky následuje výběr kalkulačního vzorce pro přepočet. V případě, že je definován pouze jeden kalkulační vzorec, dotaz na vzorec se neuplatní.

Při přepočtu základních kalkulací vyráběných dílců je možné zvolit způsob rozpouštění dávkových časů a fixního množství následovně:

 • Ručně zadané množství
 • Evidenční jednotka
 • Transportní dávka
 • Optimální výrobní dávka
 • Minimální dávka


Načtení posledních platných hodnot
Volba slouží k načtení poslední platné základní kalkulace pro označené záznamy v přehledu. Tato volba nemá význam, jestliže budete používat pro změny kalkulačních cen permanentní změnu.

Historie změn kalkulační ceny
Funkce zobrazí seznam všech změn, které v minulosti proběhly na kalkulačních cenách daného výrobku. U každé změny je zobrazeno datum platnosti a hodnoty kalkulačních cen v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.

Alternativy

Alternativy kmene zboží slouží k definici náhrad dílce či materiálu za jiný materiál či dílec v přesně stanoveném poměru. Tato náhrada se uplatní v Řízení výroby u každého výrobku, který ve svých materiálových požadavcích obsahuje daný dílec či materiál. Náhrada je definována pouze v jednom směru. Pokud chci, aby náhrada byla oboustranná, je nutné dogenerovat i alternativu z druhé strany a to buď ručně nebo funkcí "Generování zpětných alternativ".
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled náhrad pro aktuální dílec (materiál) v přehledu.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží – Aktuální dílec (materiál), pro který chci definovat náhrady.
 • Kmen zboží - náhrada - Dílec nebo materiál, který může být použit namísto původního dílce (materiálu).
 • Množství - Množství náhrady na jednu MJ původního dílce (materiálu).
 • Priorita - Priorita náhrady (1 nejvyšší).
 • Oboustranná - Zobrazuje informaci, zda daná položka je nahraditelná z obou stran = položka A je nahraditelná položkou B a položka B je nahraditelná položkou A.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý text.

Funkce:

Generování zpětných alternativ
Funkce pro označené záznamy v přehledu vygeneruje alternativy (náhrady) z druhé strany. Pokud vytvoříme nový záznam o náhradě, daný záznam říká, že položka A je nahraditelná položkou B ale ne naopak. Pokud chceme, aby byla i položka B nahraditelná položkou A, je zapotřebí právě touto funkcí vygenerovat alternativu (náhradu) i z druhé strany.

Změna priority (Zvýšení/Snížení)
Funkce mění prioritu náhrady u právě označeného záznamu.


Sdružené vyráběné dílce

Tato funkce zobrazí Sdružené vyráběné dílce, které ve svém sdružení obsahují aktuální dílec z přehledu.

Kontrola vyráběných dílců

Tato funkce slouží k prověření úplnosti a korektnosti zadaných dat TPV u označených vyráběných dílců. Typ kontrol, které se budou provádět, se definuje v úvodním formuláři této funkce.

Výrobní přehledy

Pro každý vyráběný dílec je možné provést různé druhy výpočtů. Přehledy jsou napočítávány pouze z platných dat TPV k zadanému datu.
Vedle datumu je možné u některých přehledů zadat i následující parametry:

Množství - Velikost dávky, pro kterou má být proveden nápočet. Pokud se systém neptá na množství, tak je nápočet proveden pro 1 MJ dílce.
Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců - Při zaškrtnutí této volby systém automaticky navýší množství každého dílce v sestavě podle zadaných parametrů "Procento ztrát" a "Fixní množství ztrát".
Respektovat dodatečné % ztrát kusovníku - Při zaškrtnutí této volby systém automaticky navýší množství každého požadavku z kusovníkové vazby podle zadaného parametru na kartě zboží "Dodatečné % ztrát kusovníku".
Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou - Jakékoliv fixní dávky (TBC, TEC podle konfigurace) či množství (Fixní množství ztrát, Fixní množství z kusovníkových vazeb) jsou standardně v systému při všech nápočtech aplikovány právě jednou bez ohledu na velikost výrobní dávky. Pokud toto fixní množství je plánováno na specifickou velikost dávky - v tomto případě na velikost optimální výrobní dávky, tak pomocí této volby docílíme, že se fixní množství uplatní u každé optimální dávky z celkové zadané výrobní dávky.
Pokud je optimální dávka 100 ks, fixní množství ztrát dílce je 2 ks a zadané množství pro výpočet je 250 ks, pak fixní množství ztrát bude aplikováno 2,5x tedy dílec bude navýšen o 5 ks.
Respektovat nedělitelnost měrných jednotek - U položek kusovníku s nedělitelnou měrnou jednotkou zajistí, že vypočtené množství položky se zaokrouhlí na celé číslo směrem nahoru.
Zahrnout nulové požadavky kusovníku - Způsobí, že seznam položek kusovníku bude obsahovat i případné položky s nulovým množstvím.
Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni - Stanovuje, zda se kalkulační ceny (materiálů, OPN, tarifů, vedlejších produktů, ...) budou napočítávat ze zadaného data TPV nebo zda se ceny budou dohledávat vždy k dnešnímu dni.
Vypočítat kalkulaci jednotlivých položek - Ke každé položce výsledného přehledu dopočítá kalkulaci dané položky podle zadaného kalkulačního vzorce.


Kusovník - strom

Zobrazí stromovou strukturu kusovníku aktuálního výrobku z přehledu. Tato volba zobrazí přehledně, z jakých materiálů a polotovarů je daný dílec vyráběn. Kompletní kusovník lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí kusovník zobrazující finál a první úroveň kusovníkových vazeb. Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Materiál - V editoru zobrazí údaje o aktuálním materiálu.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Alternativní kusovníkové vazby - Zobrazí přehled alternativních kusovníkových vazeb k dané vazbě. Položky, které obsahují alternativní kusovníkové vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.


Inverzní kusovník - strom

Touto volbou se zobrazí inverzní stromový rozpad aktuální položky. V přehledné formě je vidět, do kterých vyšších dílců a finálních výrobků daná položka vstupuje. Kompletní inverzní kusovník lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí kusovník zobrazující aktuální položku a seznam vyšších dílců, do nichž vstupuje.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní kusovníkové vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních kusovníkových vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Materiál - V editoru zobrazí údaje o aktuálním materiálu.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.


Strukturní kusovník

Přehled zobrazuje kompletní konstrukční stromovou strukturu vyráběného dílce. Zobrazí stejné položky, jako volba "Kusovník - Strom". Výsledek není v grafické podobě, ale v podobě přehledové sestavy, kterou můžete seskupovat, tisknout apod.
Sestava může sloužit pro kontrolu úplnosti kusovníkového stromu. V případě zacyklení vazeb je zobrazeno chybové hlášení.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - vyšší - Vyšší dílec z kusovníkové vazby.
 • Kmen zboží - nižší - Položka kusovníkového rozpadu.
 • Kusovníkové vazby - Odkaz na kusovníkovou vazbu, z které vnikla položka kusovníkového rozpadu.
 • Množství na finál - Potřeba množství položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Celkem kusů z přířezu - Celkový počet kusů z přířezu na zadané množství finálního výrobku.
 • Patro - Úroveň vnoření položky v kusovníkovém rozpadu. Finální výrobek se nachází na patře 0.
 • Strom - Tento atribut slouží k třídění přehledu. V atributu je zakonzervován stromový rozpad kusovníku.
 • Kalkulační cena - Atribut obsahuje jednotkovou kalkulační cenu materiálu nebo v případě polotovaru cenu dílce ze základních kalkulací.
 • Celková kalkulační cena - Atribut obsahuje napočítanou celkovou kalkulační cenu položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů

Funkce:

Alternativní kusovníkové vazby
Funkce zobrazí přehled alternativních kusovníkových vazeb k aktuální vazbě z přehledu.

Alternativy kmene zboží
Funkce zobrazí alternativy kmene zboží k aktuální položce v přehledu.

Souhrnný kusovník

Přehled zobrazuje souhrnnou (stejné položky jsou sečteny) potřebu materiálů a dílců pro výrobu zadaného množství výrobku. Vzhledem k tomu, že se jedná o souhrnný přehled, není zde možné zobrazit, do kterého vyššího dílce daný materiál/dílec vstupuje.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - nižší - Položka kusovníkového rozpadu.
 • Kalkulace - Napočtená detailní kalkulace k položce kusovníkového rozpadu.
 • Finální výrobek - Příznak označuje záznam, který reprezentuje vyráběný dílec, pro který byl nápočet proveden.
 • Množství na finál - Potřeba množství položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Kalkulační cena - Atribut obsahuje jednotkovou kalkulační cenu materiálu nebo v případě polotovaru cenu dílce ze základních kalkulací.
 • Celková kalkulační cena - Atribut obsahuje napočítanou celkovou kalkulační cenu položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů

Funkce:

Alternativy kmene zboží
Funkce zobrazí alternativy kmene zboží k aktuální položce v přehledu.

Materiály a polotovary pro výrobu

Přehled zobrazuje požadavky na materiály a polotovary stejným způsobem, jako na výrobním příkaze v Řízení výroby. Tzn. že přehled obsahuje všechny materiály a nemontážní polotovary daného dílce a současně materiály a nemontážní polotovary montážních podsestav.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - vyšší - Vyšší dílec z kusovníkové vazby.
 • Kmen zboží - nižší - Položka kusovníkového rozpadu.
 • Kusovníkové vazby - Odkaz na kusovníkovou vazbu, ze které vznikla položka kusovníkového rozpadu.
 • Množství vyššího na finál - Potřeba množství vyššího dílce z kusovníkové vazby na zadané množství finálního výrobku.
 • Množství nižšího na finál - Potřeba množství položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Celkem kusů z přířezu - Celkový počet kusů z přířezu na zadané množství finálního výrobku.
 • Kalkulační cena - Atribut obsahuje jednotkovou kalkulační cenu materiálu nebo v případě polotovaru cenu dílce ze základních kalkulací.
 • Celková kalkulační cena - Atribut obsahuje napočítanou celkovou kalkulační cenu položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů

Funkce:

Alternativní kusovníkové vazby
Funkce zobrazí přehled alternativních kusovníkových vazeb k právě aktuální vazbě z přehledu.

Alternativy kmene zboží
Funkce zobrazí alternativy kmene zboží k aktuální položce v přehledu.

Stavebnicový kusovník

Výpočet stavebnicového kusovníku zachycuje všechny dílce, které jsou ve vazbách rozepsány - každá podsestava se zobrazí jen jednou - sumačně. U každého z těchto dílců jsou zobrazeny všechny přímo vstupující kusovníkové vazby. Opis jednotlivých stavebnicových kusovníků je pak vhodný jako archivní dokumentace spolu s výkresy.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - vyšší - Vyšší dílec z kusovníkové vazby.
 • Kmen zboží - nižší - Položka kusovníkového rozpadu.
 • Kusovníkové vazby - Odkaz na kusovníkovou vazbu, z které vnikla položka kusovníkového rozpadu.
 • Množství vyššího na finál - Potřeba množství vyššího dílce z kusovníkové vazby na zadané množství finálního výrobku.
 • Množství nižšího na finál - Potřeba množství položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Celkem kusů z přířezu - Celkový počet kusů z přířezu na zadané množství finálního výrobku.
 • Kalkulační cena - Atribut obsahuje jednotkovou kalkulační cenu materiálu nebo v případě polotovaru cenu dílce ze základních kalkulací.
 • Celková kalkulační cena - Atribut obsahuje napočítanou celkovou kalkulační cenu položky na zadané množství finálního výrobku.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů

Funkce:

Alternativní kusovníkové vazby
Funkce zobrazí přehled alternativních kusovníkových vazeb k právě aktuální vazbě z přehledu.

Alternativy kmene zboží
Funkce zobrazí alternativy kmene zboží k aktuální položce v přehledu.

Stavebnicový postup

Stavebnicový postup zobrazuje operace všech dílců, které se vyskytují v libovolné úrovni kusovníku daného finálního výrobku. Opis stavebnicového postupu je vhodný jako archivní dokumentace spolu s výkresy. Označením všech operací stavebnicového postupu je možné tisknout formulářem kompletní technologickou dokumentaci finálního výrobku.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - dílec - Dílec, u kterého se daná operace provádí.
 • Technologický postup - Odkaz na definici oerace.
 • Množství vyššího na finál - Potřeba množství dílce na zadané množství finálního výrobku.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů

Funkce:

Alternativní operace
Funkce zobrazí přehled alternativních operací k právě aktuální operaci z přehledu.

Alternativy pracoviště
Funkce zobrazí alternativy pracoviště k aktuálnímu pracovišti v přehledu.

Inverzní kusovník

V přehledu se zobrazí všechny vyšší dílce a finální výrobky, do kterých daná položka vstupuje.
Tento přehled Vám zobrazí všechny dílce, které budou ovlivněny změnou na aktuální položce.
Přehled současně zobrazuje i informace o vyrobitelnosti jednotlivých návazných dílců. Výpočet probíhá na základě stavu skladu dané inverzované položky. Výběr skladu se provádí na spodní liště přehledu. (Příklad použití: pokud mám na skladě 8 kol, kolik z nich vyrobím automobilů?)

Atributy:

 • Kmen zboží - nižší - Položka, pro kterou je přehled právě napočten.
 • Kmen zboží - vyšší - Vyšší dílec z kusovníkové vazby, do kterého daná položka vstupuje.
 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, který je možné z dané položky vyrobit.
 • Kusovníkové vazby - Odkaz na kusovníkovou vazbu mezi položkou (nižší) a vyšším dílcem.
 • Celkové množství na vyšší - Potřeba množství položky pro výrobu vyššího výrobku.
 • Vyrobitelné množství vyššího - Zobrazuje kolik je možné vyrobit vyššího dílce z aktuálního stavu skladu dané položky.
 • Celkové množství na finál - Potřeba množství položky pro výrobu finálního výrobku.
 • Vyrobitelné množství finálu - Zobrazuje kolik je možné vyrobit finálního dílce z aktuálního stavu skladu dané položky.
 • Vnoření - Úroveň vnoření položky v kusovníku finálního výrobku.

Výrobní dokumentace

Tento přehled zobrazí k aktuálnímu dílci a zadanému datumu TPV platnou Výrobní dokumentaci. V přehledu se zobrazí dokumenty, které jsou svázané jak s vybraným dílcem, tak i s polotovary potřebnými k výrobě vybraného dílce.

Souhrnné kapacity

Zobrazí kapacitní vytížení jednotlivých středisek a pracovišť jak aktuálního dílce, tak i jeho podsestav, při výrobě zadaného množství výrobku.
Systém provede rozpad vybraného výrobku na jeho podsestavy. Každou podsestavu rozpadne na jednotlivé pracoviště a kooperace na nichž se daná podsestava zpracovává. Následně se provede výpočet kalkulační ceny u každé podsestavy na jednotlivých pracovištích a kooperacích v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Z tohoto důvodu systém požaduje výběr kalkulačního vzorce. Při tomto výpočtu nelze využít kalkulačních vzorců, které se opírají o pevnou základní kalkulaci.
Vedle kalkulační ceny je napočtena i časová náročnost podsestav na těchto pracovištích.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - dílec - Dílec z kusovníkového rozpadu finálního výrobku, pro který jsou dané hodnoty vypočteny.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, jehož kapacity jsou vytěžovány.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci z Číselníku kooperací, jejíž kapacity jsou vytěžovány.
 • Počet kusů na sestavu - Potřeba množství dílce na zadané množství finálního výrobku.
 • Přípravný čas strojní - TBC strojní - Celkový přímý přípravný čas strojů potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Přípravný čas obsluhy - TBC obsluhy - Celkový přímý přípravný čas obsluhy potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Přípravná mzda - TBC_KC - Přímé mzdové náklady na přípravný čas vzniklé při výrobě dílce na daném pracovišti.
 • Jednicový čas strojní - TAC strojní - Celkový přímý jednicový čas strojů potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Jednicový čas obsluhy - TAC obsluhy - Celkový přímý jednicový čas obsluhy potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Jednicová mzda - TAC_KC - Přímé mzdové náklady na jednicový čas vzniklé při výrobě dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací čas strojní - TEC strojní - Celkový přímý ukončovací čas strojů potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací čas obsluhy - TEC obsluhy - Celkový přímý ukončovací čas obsluhy potřebný na výrobu dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací mzda - TEC_KC - Přímé mzdové náklady na ukončovací čas vzniklé při výrobě dílce na daném pracovišti.
 • Cena materiálu - Přímá kalkulační cena za materiál, který je potřeba pro výrobu dílce na zadaném pracovišti/kooperaci.
 • Cena materiálu (A/B/C) - Přímá kalkulační cena za materiál v dané kalkulační skupině materiálů, který je potřeba pro výrobu dílce na zadaném pracovišti/kooperaci.
 • Náklady na materiálovou režie - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii, která by vznikla při výrobě dílce na zadaném pracovišti/kooperaci.
 • Cena kooperace - Přímá kalkulační cena za danou kooperaci, kterou je zapotřebí vykonat při výrobě dílce.
 • OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady, které by vznikly při výrobě dílce.
 • Výnos z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů, které by vznikly při výrobě dílce na zadaném pracovišti/kooperaci. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Cena opotřebení nářadí - Přímá cena za opotřebení nářadí, které je potřebné k výrobě dílce na zadaném pracovišti.
 • Režie střediska - Přímá režie střediska vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie provozu - Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie pracoviště - Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Celkové náklady pracoviště - Přímé náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • Celkem - Přímé náklady - součet všech předešlých (z tohoto seznamu) nákladů.

Kalkulace

Zobrazí kalkulační cenu zadaného množství vyráběného dílce v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Vedle kalkulační ceny je napočtena i časová náročnost výroby daného dílce.
Tento výpočet je možné provést pro označené dílce z přehledu. Při aktivaci funkce se navíc zobrazí dotaz na kalkulační vzorec. Zde je možné vybrat současně několik vzorců najednou. Výsledný přehled nakonec zobrazí kalkulace pro každý vybraný dílec ve všech vybraných kalkulačních vzorcích.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kalkulační vzorec - Odkaz na kalkulační vzorec, dle kterého byl proveden výpočet.
 • Náklady celkové
  • Náklady na materiál – Celková kalkulační cena za materiály.
  • Náklady na materiál (A/B/C) – Celková kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
  • Náklady na materiálovou režie - Celková kalkulační cena za materiálovou režii.
  • Náklady na kooperaci – Celková kalkulační cena za kooperace.
  • Celkový přípravný čas strojní - Celkový přípravný čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový jednicový čas strojní - Celkový jednicový čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový ukončovací čas strojní - Celkový ukončovací čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový přípravný čas obsluhy - Celkový přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový jednicový čas obsluhy - Celkový jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový ukončovací čas obsluhy - Celkový ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Náklady na přípravnou mzdu – Celkové mzdové náklady na přípravný čas.
  • Náklady na jednicovou mzdu – Celkové mzdové náklady na jednicový čas.
  • Náklady na ukončovací mzdu – Celkové mzdové náklady na ukončovací čas.
  • Režie středisek – Celková režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Režie provozu – Celková režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Režie pracoviště – Celková režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Náklady pracoviště – Celkové náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
  • OPN - Celková kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
  • Výnos z vedlejších produktů - Celková kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
  • Náklady na opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
  • Celkové náklady – Součet všech celkových nákladů.
 • Náklady přímé
  • Přímé náklady na materiálPřímá kalkulační cena za materiály.
  • Přímé náklady na materiál (A/B/C) – Přímá kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
  • Přímé náklady na materiálovou režii - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii.
  • Přímé náklady na kooperaci – Přímá kalkulační cena za kooperace.
  • Přímý přípravný čas strojní - Celkový přímý přípravný čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý jednicový čas strojní - Celkový přímý jednicový čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý ukončovací čas strojní - Celkový přímý ukončovací čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý přípravný čas obsluhy - Celkový přímý přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý jednicový čas obsluhy - Celkový přímý jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý ukončovací čas obsluhy - Celkový přímý ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímé náklady na přípravnou mzdu – Přímé mzdové náklady na přípravný čas.
  • Přímé náklady na jednicovou mzdu – Přímé mzdové náklady na jednicový čas.
  • Přímé náklady na ukončovací mzdu – Přímé mzdové náklady na ukončovací čas.
  • Přímá režie středisek – Přímá režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímá režie provozu – Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímá režie pracoviště – Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímé náklady pracoviště – Přímé náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
  • Přímé OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
  • Přímé výnosy z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
  • Přímé náklady na opotřebení nářadí – Přímá cena za opotřebení přípravků a nářadí.
  • Součet přímých nákladů – Součet všech přímých nákladů.
 • Jednotkové náklady - Obsahuje jednotlivé složky celkových nákladů v kalkulačním rozpadu ceny na jednu MJ evidenční.
 • Jednotkové náklady přímé - Obsahuje jednotlivé složky přímých nákladů v kalkulačním rozpadu ceny na jednu MJ evidenční.

Kalkulace po operacích

Zobrazí kalkulační cenu zadaného množství vyráběného dílce po jednotlivých operacích tohoto dílce. Zobrazená cena k dané operaci reprezentuje náklady, které vznikly do dané operace. (Takže např. zobrazená kalkulační cena na operace 20 obsahuje náklady z operace 10 i 20).
Cena je napočtená v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Tento výpočet je možné provést pro označené dílce z přehledu. Při aktivaci funkce se navíc zobrazí dotaz na kalkulační vzorec. Zde je možné vybrat současně několik vzorců najednou. Výsledný přehled nakonec zobrazí kalkulace pro každý vybraný dílec ve všech vybraných kalkulačních vzorcích.
Při výpočtu kalkulace po operacích nelze využít kalkulačních vzorců, které se opírají o pevnou základní kalkulaci.

Atributy:
Atributy tohoto přehledu jsou shodné s atributy přehledu Kalkulace. Přehled je pouze obohacen o odkaz na konkrétní operaci technologického postupu, pro kterou je daný záznam napočten.

Detailní kalkulace

Tento výpočet slouží k zobrazení detailního rozpadu všech vstupních nákladů, které jsou spojeny s výrobou vybraných dílců z přehledu.
Po výběru a potvrzení kalkulačního vzorce se zobrazí seznam všech materiálů, operací, OPN a dalších jednotlivých složek, které mají vliv na výslednou kalkulační cenu vyrobku.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případnou zakázkovou modifikazi.
 • Kalulační vzorec - Odkaz na zvolený kalkulační vzorec.
 • Parametry nápočtu - Odkaz na definic vstupních parametrů nápočtu.
 • Kmen zboží - vyšší - Vyšší dílec z kusovníkové vazby.
 • Kusovníkové vazby - Odkaz na kusovníkovou vazbu.
 • Materiál / Polotovar - Odkaz na kmenovou kartu typu materiál/polotovar.
 • Technologický postup - Odkaz na definici operace.
 • Vazby nářadí - Odkaz na vazbu nářadí.
 • Nářadí - Odkaz na kmenovou kartu typu nářadí.
 • Vazby OPN - Odkaz na vazbu OPN.
 • OPN - Odkaz na položku z číselníku Ostatních přímých nákladů.
 • Vazby vedlejších produktů - Odkaz na vazbu vedlejšího produktu.
 • Vedlejší produkt - Odkaz na kmenovou kartu vedlejšího produktu.
 • Strom - Tento atribut slouží k třídění přehledu. V atributu je zakonzervován stromový rozpad kusovníku.
 • Patro - Úroveň vnoření položky v kusovníkovém rozpadu. Finální výrobek se nachází na patře 0.
 • Typ - Definuje druh zobrazené položky z rozpadu kalkulace. Rozlišujeme následující typy: Finál, Materiál, Polotovar, Operace, Kooperace, Nářadí, OPN, Vedlejší produkt.
 • Popis - Textová identifikace položky.
 • Množství na finál - Potřeba množství položky (materiálu/polotovaru) na zadané množství finálního výrobku.
 • Přímé - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - Viz slovník pojmů.
  Položky, které jsou vyjmuty z kalkulace, jsou zobrazeny, ale jejich kalkulační cena je nulová.
 • Kalkulační cena - Obsahuje jednotlivé složky nákladové ceny v kalkulačním rozpadu.
 • Jednotková kalkulační cena - Obsahuje jednotlivé složky nákladové ceny v kalkulačním rozpadu na jednu MJ evidenční.

Souhrnná potřeba nářadí

Přehled zobrazuje souhrnnou potřebu nářadí pro výrobu daného finálního výrobku. V přehledu je možné zobrazit dobu použití nářadí a cenu za jeho opotřebení.

Atributy:

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na dílec - finální výrobek, pro který je daná sestava vypočítaná.
 • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec z kusovníkového rozpadu, jehož nářadí potřebné k jeho výrobě jsou v sestavě.
 • Kmen zboží - nářadí - Odkaz na nářadí, které je zapotřebí při výrobě dílce.
 • Vazby nářadí - Odkaz na vazby nářadí, z nichž vznikl požadavek na potřebu nářadí.
 • Celkové množství – Celková potřeba nářadí na výrobu dílce.
 • Celkové použití - Celkový počet / doba použití nářadí.
 • Typ životnosti – Udává v jakých jednotkách je sledovaná životnost nářadí (Množstevní, Časová [hod,min,sec])
 • Celková cena - Celková cena za opotřebení nářadí.

Funkce:

Alternativní vazby nářadí
Funkce zobrazí přehled alternativních vazeb nářadí k aktuální vazbě z přehledu.

Inverzní alternativy kmene zboží

Tato sestava zobrazuje seznam všech materiálů a dílců, které mohou být nahrazeny aktuálním dílcem v přehledu. Jedná se o inverzní pohled na alternativní náhrady materiálů a dílců. Viz přehled alternativ.

Vyrobitelnost dílce

Pomocí této funkce se vypočítá množství vybraného dílce, které je možné vyrobit na základě stavu skladu všech jeho potřebných komponent.
Po spuštění funkce se zobrazí konfigurační formulář. Ve formuláři je možné nastavit:

 • Sklad - Definice skladu, jehož stav skladu se má akceptovat.
 • Množství na skladě - Druh skladového množství pro výpočet.
 • Respektovat množství na vydaných objednávkách - Definuje, zda při výpočtu zahrnout i množství, které je již objednané na sklad pomocí vydaných objednávek.
 • Respektovat polotovary na skladě - Stanovuje, zda se při výpočtu má zohlednit i stav skladu předvyrobených polotovarů a nebo zda výpočet bude kalkulovat pouze se stavy materiálů na skladě.

Po potvrzení konfigurace výpočtu se zobrazí již napočtený výsledek:
Atributy:

 • Kmen zboží - Odkaz na dílec, pro který byl proveden nápočet.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případnou zakázkovou modifikaci vybraného dílce.
 • Optimální výrobní dávka - Hodnota optimální výrobní dávky.
 • Počet vyrobitelných dávek - Vypočtené množství dávek, které je možné vyrobit.
 • Vyrobitelné množství - Vypočtené množství dílce, které je možné vyrobit.

Pokud je výpočet spuštěn pro označené dílce z přehledu, tak stav skladu není rozložen mezi jednotlivé dílce, ale při výpočtu každého dílce se využívá celý obsah stavu skladu.

Funkce je spustitelná z místní nabídky vyráběného dílce, popř. z funkce "Specifikace vyráběného dílce..." spustitelné z položek Expedičního příkazu, Došlé objednávky nebo Firemní aktivity.

Výrobní plán

Pro vybraný dílec z přehledu zobrazí seznam existujících výrobních plánů.

Výrobní příkaz

Pro vybraný dílec z přehledu zobrazí seznam existujících výrobních příkazů.

Materiály a polotovary na výrobní příkaz

Pro vybraný dílec z přehledu zobrazí seznam existujících požadavků nad výrobními příkazy.

Importy

Import údajů se skládá ze dvou fází: fáze importu dat do Importní tabulky a fáze převodu naimportovaných dat do dat ostrých. První fázi je možné provést dvojím způsobem:

 • Import ze souboru - jedná se o klasický textový soubor, kde data jsou zapsána následujícím způsobem.
  - Na prvním řádku souboru je výčet systémových názvů požadovaných atributů importního přehledu. Tento seznam je oddělený čárkami.
  Seznam systémových názvů požadovaných atributů zjistím následujícím způsobem: do přehledu pomocí funkce "Nastav" si vytáhnu všechny atributy, které chci importovat, v záhlaví každého sloupce (po najetí myší) se zobrazí bublinková nápověda, kde na druhém řádku je zobrazen systémový název daného sloupce.
  - Na všech následujících řádcích importního souboru se nacházejí data (v pořadí, které je uvedeno na prvním řádku), které chcete načíst.
  • textová data musí být v apostrofech .. 'XXX'
  • desetinným oddělovačem číselných hodnot je tečka .. 58.23
  • datumy se zadávají ve tvaru 'RRRRMMDD' a navíc v apostrofech .. '20040928'
  • pravdivostní hodnoty (fajka) se zadávají nulou nebo jedničkou ... 0/1
  • výčtový typ (např. Typ operace) se zadává pořadovým číslem .. Režijní operace => 0; Jednicová operace => 1; Kooperace => 2
Příklad Příklad pro kusovníkové vazby:

Vyssi_SkupZbo, Vyssi_RegCis, Nizsi_SkupZbo, Nizsi_RegCis, Pozice, Mnozstvi
'100', 'A800-NK', '200', 'M280-PM', '1', 5.82
'100', 'A800-NK', '200', 'M120-PM', '2', 2
'100', 'A800-NK', '200', 'M150-PM', '3', 3.5

 • Import ze schránky - jedná se o data, která jsou uložena např. v Excelu. Tyto data se v Excelu označí a zkopírují do schránky. Následně v programu Helios Orange se touto funkcí "Import ze schránky" data načtou do importní tabulky.
  Jak připravit data v Excelu, aby jim systém Helios Orange rozuměl:
  Do importního přehledu pomocí funkce "Nastav" si vytáhnu všechny atributy, které chci importovat. Funkcí "MS Office - MS Excel" (Ctrl-E) se provede vyexportování hlavičky do Excelu - 1.řádek. Na dalších řádcích se pořídí odpovídající data a na závěr se označí celý blok dat včetně hlavičky a zkopíruje.


Jakmile jsou údaje načteny do importního přehledu, tak samotný import do ostrých dat se provede funkcí "Převod". Korektně převedené záznamy z importní tabulky se automaticky odmažou.
Pokud si přejete načíst údaje včetně externích atributů např. do kusovníkových vazeb, tak je zapotřebí, aby stejné externí atributy, jako jsou v kusovníkových vazbách byly definovány i nad importním přehledem kusovníkových vazeb. Tyto atributy lze naplnit a převést je současně se standardními údaji do ostrých dat.


Konstrukce a technologie - import

Data do konstrukce lze převádět jako celek (kusovníky, postupy, nářadí, parametry změny) nebo po jednotlivých částech samostatně (viz níže). Tato funkce podporuje první popsanou variantu. Zobrazený přehled umožňuje naimportovat seznam dílců včetně informací o parametrech změny. Atributy tohoto přehledu kopírují atributy z ostrých Parametrů změn.
Pro jednotlivé dílce lze zobrazit přehled importovaných kusovníkových vazeb, technologických postupů a vazeb nářadí.
Při volání funkce "Převod" se zobrazí dialogové okno, kde se nastavují parametry převodu pro jednotlivé oblasti. Tyto parametry jsou popsány níže.


Import kusovníkových vazeb

Atributy importního přehledu kopírují atributy v ostrých Kusovníkových vazbách. Vyšší se zde může specifikovat dvojím způsobem: buď pomocí veřejných atributů "Skupina zboží" a "Registrační číslo" nebo pomocí systémového čísla ID "Vyšší-ID", které je nadřazeno předešlému způsobu. Stejně tomu tak je i u specifikace položky nižší.
Při volání funkce "Převod" se zobrazí dialogové okno, kde se nastavují parametry převodu:

 • Generovat - Zde se určuje, jaké údaje převodní funkce může automaticky založit, pokud nejsou nalezeny v databázi. Obecně lze vyplnit v importních datech například u položky nižší i údaje (Název 1, MJ Evidence, SKP, ...) , které nabývají význam teprve tehdy, pokud se daná kmenová karta zakládá (generuje). Pokud se negeneruje, stačí plnit hlavní údaje, jako jsou "Skupina zboží" a "Registrační číslo".

Za zmínku stojí atribut "Nižší - dílec" (0/1), který v případě generování kmenové karty nižšího určuje, zda se má založit jako materiál nebo dílec.
Pokud potřebujete s novou kartou zboží založit i její externí údaje, tak je zapotřebí, aby odpovídající externí atributy z kmenové karty byly založeny i v importní tabulce kusovníkových vazeb. Pro import externích údajů k položce Vyšší tento externí atribut musí mít systémové jméno stejné jako externí atribut karty zboží plus prefix "_Vyssi". Pro import externích údajů k položce Nižší zase prefix "_Nizsi".

 • Aktualizovat množství podle vzorce pro výpočet spotřeby - Pokud importní data obsahují informaci o vzorci pro výpočet spotřeby, tak množství kusovníkové vazby je vypočteno právě podle tohoto vzorce. Pokud tato volba není zaškrtnuta, tak se množství převezme z importních dat.
 • Upřednostnit procento ztrát z parametrů kmenové karty - Volba stanoví, že v případě, kdy v parametrech kmenové karty je přednastaveno "procento ztrát", tak tato hodnota bude upřednostněna před importní hodnotou procenta ztrát.
 • Nadřízený dílec - pro položky bez udání dílce - Pokud naimportujete data bez odkazu na nadřízený dílec, tak touto volbou určíte, ke kterému dílci se dané kusovníkové vazby přiřadí.
 • Přepsat existující vazby - Pokud dílce, jejichž kusovníkové vazby importujete již kusovník mají definovaný, pak bez zaškrtnutí této volby nelze převod uskutečnit.
 • Převzít Konstrukční a technologickou dávku - Importní data je možné zadávat včetně specifické Dávky TPV. Při zaškrtnutí této volby se Dávka TPV importovaného dílce nastaví na Dávku TPV z importních dat. V opačném případě budou importované hodnoty přepočteny na aktuální Dávku TPV daného dílce.
 • Změna konstrukce a technologie - Zde se udává změna z číselníku změn, pod kterou se údaje převedou do ostrých dat.

Import technologického postupu

Atributy importního přehledu kopírují atributy v ostrém Technologickém postupu. Při volání funkce "Převod" se zobrazí dialogové okno, kde se nastavují parametry převodu:

 • Generovat - Zde se určuje, jaké údaje převodní funkce může automaticky založit, pokud nejsou nalezeny v databázi. Obecně lze vyplnit v importních datech například u dílce i údaje (Název 1, MJ Evidence, SKP, ...) , které nabývají význam teprve tehdy, pokud se daný dílec zakládá (generuje). Pokud se negeneruje, stačí plnit hlavní údaje, jako jsou "Skupina zboží" a "Registrační číslo" dílce.
 • Nadřízený dílec - pro položky bez udání dílce - Pokud naimportujete data bez odkazu na dílec, tak touto volbou určíte, ke kterému dílci se dané operace přiřadí.
 • Přepsat existující vazby - Pokud dílce, jejichž operace importujete již technologický postup mají definovaný, tak bez zaškrtnutí této volby nelze převod uskutečnit.
 • Převzít Konstrukční a technologickou dávku - Importní data je možné zadávat včetně specifické Dávky TPV. Při zaškrtnutí této volby se Dávka TPV importovaného dílce nastaví na Dávku TPV z importních dat. V opačném případě budou importované hodnoty přepočteny na aktuální Dávku TPV daného dílce.
 • Změna konstrukce a technologie - Zde se udává změna z číselníku změn, pod kterou se údaje převedou do ostrých dat.


Import vazeb nářadí

Atributy importního přehledu kopírují atributy v ostrých Vazbách nářadí. Při volání funkce "Převod" se zobrazí dialogové okno, kde se nastavují parametry převodu:

 • Generovat - Zde se určuje, jaké údaje převodní funkce může automaticky založit, pokud nejsou nalezeny v databázi. Obecně lze vyplnit v importních datech například u dílce i údaje (Název 1, MJ Evidence, SKP, ...) , které nabývají význam teprve tehdy, pokud se daný dílec zakládá (generuje). Pokud se negeneruje, stačí plnit jen hlavní údaje, jako jsou "Skupina zboží" a "Registrační číslo" dílce.
 • Nadřízený dílec - pro položky bez udání dílce - Pokud naimportujete data bez odkazu na dílec, tak touto volbou určíte, ke kterému dílci se dané vazby nářadí přiřadí.
 • Přepsat existující vazby - Pokud dílce, jejichž vazby nářadí importujete již vazby nářadí mají definovaný, pak bez zaškrtnutí této volby nelze převod uskutečnit.
 • Převzít Konstrukční a technologickou dávku - Importní data je možné zadávat včetně specifické Dávky TPV. Při zaškrtnutí této volby se Dávka TPV importovaného dílce nastaví na Dávku TPV z importních dat. V opačném případě budou importované hodnoty přepočteny na aktuální Dávku TPV daného dílce.
 • Změna konstrukce a technologie - Zde se udává změna z číselníku změn, pod kterou se údaje převedou do ostrých dat.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export