Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Celní případy

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla: PO213_skupiny PO219_GTCE PO213_elementy PO230 .....


Doprava (SK)

Novinka Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML


Mzdy (CZ)

Novinka Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad

Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.

Upraveno


Novinka Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020. Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání. Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)


Novinka ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)

Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba) nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".

upraveno


Novinka Poštovní poukázky typu B - nové sazby

Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.


Novinka Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování

V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené. Výpočet nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.


Oprava Přehled o výši pojistného

Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>

Opraveno.


Oprava Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování

V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.

Opraveno


Oprava Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění

Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění. Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021 -403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021 -403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020 -403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.; b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.; c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z., d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92. v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR. Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii: 1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch: Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Nárok - počet mesiacov: 12 Rozdiel - čiastka: 22,72 Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

Upravené


Obecné

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno


Účetnictví

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

  • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
  • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
  • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
  • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
  • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:

Řádné Opravné Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné


Zakázky

Oprava V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export