Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Celní případy

Novinka Převod dokladů ECS Výstup/Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný:

Byla přidána podpora převodu více označených dokladů. V takovém případě se všechny označené doklady převedou do jednoho výsledného dokladu s položkami všech zdrojových dokladů. Jsou vyplněny organizace na položkách ( z hlavičky dokladu), předchozí doklady, aktualizován celkový počet nákladových kusů,... položky nejsou seskupovány.


Novinka Upraven převod dokladu na CMR.

připojené doklady budou na 4místa, a místo "NCTS" se uvede "MRN".


Novinka Hromadné změny nad položkami : upravena hromadná změna pro Zvláštní záznamy - tak aby šlo použít prázdný text a jen vyplněný kód.

použití např. pro QP364: JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad („Druh předchozího dokladu“ =CO/EX/EU) a současně element „Předchozí režim“ se rovná hodnotě 10 PAK MUSÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2" JINAK NESMÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2"


Doprava

Novinka Úprava algoritmu výpočtu silniční daně podle EPO tak, aby šlo v tomto okamžiku podat DP bez zbytečných průtahů, ale s rizikem, že dojde v dalším období k dodatečným úpravám na straně EPO.


Mzdy (CZ)

Novinka Statistické sestavy - ÚNP 4-01

Byl zaktualizován obsah podkladů pro ÚNP 4-01 podle změn pro rok 2020.


Novinka Roční sestavy - Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani v angličtině

V ročních sestavách jsou nyní formuláře platné pro rok 2021.


Novinka Povinný podíl - nápočet přepočteného stavu ve vztahu ke karanténě

Byly zapracovány podmínky pro nápočet přepočteného stavu, kdy do odpracovaných hodin má být zahrnuta karanténa pouze do hranice 14 kalendářních dnů (po dobu náhrady). Zároveň zapracování související s OČR v případě uzavření škol.

Úpravy byly provedeny ve vlastním podávacím formuláři, tak ve formulářích podkladů pro ZPS.


Novinka Kontrola před výpočtem mzdy za leden - speciální daňové sazba

Jestliže byly speciální daňové sazby nastaveny nestandardním způsobem (standardně - první řádek - dohody o provedení práce a limit 10 000 Kč, druhý řádek ostatní přijmy s hranicí do 3 500 Kč), nedošlo správně k aktualizaci nových hranic pro jiné příjmy (3 500), a nebylo možné provést výpočet (Helios stále detekoval špatné nastavení speciálních daňových konstant). Upraveno.


Novinka Maximální hranice pro daňový bonus - měsíční hranice

Od ledna 2021 není výše daňového bonusu ohraničena maximální částkou, ale tato skutečnost se týká pouze ročního limitu, nikoliv měsíčního. Existuje nesoulad v zákoně. Maximální hranice je tedy zrušená z hlediska ročnho daňového bonusu a není zrušena z hlediska měsíčního daňového bonusu.


Novinka Stravenkový paušál - zadávání částky na desetinná místa

V Definici stravného lze nově zadat výši příspěvku u Stavenkového paušálu na desetinné místo, tzn. lze např. zadat hodnotu stravného v limitní hranici 75,60 Kč.


Novinka Formulář Výplatní lístek 2021

V distribuci je upravený formulář Výplatní lístek 2021. Překrývá se sumační část hrubé mzdy a seznam vyplacených mzdových složek.


Novinka Kalendáře s nerovnoměrnou pracovní dobou zkrácené procentem

Jestliže byl zadán kalendář s nerovnoměrnou pracovní dobou zkrácenou procentem, nebyl správně určen týdenní úvazek při výpočtu nároku na dovolenou. Upraveno tak, aby byl týdenní úvazek pokrácen o příslušné procento zadané v hlavičce kalendáře.


Novinka Formuláře mzdových listů

V ročních sestavách jsou nové formuláře mzdových listů, které jsou platné od roku 2021. Obsahují změny dovolené a nového způsobu zdanění.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Chybový protokol - rozšírený o atr. IČPV

Po spustení generovanie správy pre RLFO sa v prípade, kedy atribút "Identifikačné číslo právneho vzťahu" nie je vyplnený, ale je povinný, zobrazí sa v chybovom protokole:

Popis chyby - Nie je zadaný povinný atribút Názov atribútu - Identifikačné číslo právneho vzťahu

Používateľ na základe tohto protokolu vstúpi do mzdových údajov zamestnanca na záložku Odvody podzáložku Poistenie a zadá pridelené IČPV, príp. nad prehľadom Mzdové údaje spustí akciu Import IČPV.

Tip: Pred samotným generovaním správy je možné spustiť akciu Kontrola, ktorá nad označenými záznamami vykoná kontrolu povinných atribútov.


Novinka NOVINKA - Mzdový list - IČPV

Do nasledovných distribučných tlačových formulárov bola doplnená položka IČPV (identifkačné číslo právneho vzťahu):

Sys.č./ Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Poznámka -403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0 -403132 / Mzdový list / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0 -400362 / Mzdový list / 20.1.2021 / 1.1.2009 / iNUVIIO


Novinka ÚPRAVA - Import IČPV - rozšírenie

Akcia Import IČPV/CSV súbor bola rozšírená aj o import IČPV zamestnacov, ktorí sú:

  • vyňatý z ES
  • majú zadaný dátum ukončenia PP, ktorý je vyšší ako posledný kalednárny deň vybraného mzdového obdobia (tj dátumu ukončenia doby určitej).


Novinka OPRAVA - Export MVPP/VPP do XML

Pri generovaní XML výkazov MVPP/VPP mohol systém hlásiť chybovú hlášku:

"Field "ICPV" not found."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov

Nad výpočtom mzdy za január je kontrola, ktorá informuje používateľa o tom, že u niektorých zamestnacov sa nepreniesla nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov, vzhľadom k tomu, že sa v MR vrátili do ES a nevyčerpali si ju.

Táto kontrola bola upravená v prípade, kedy v decembri predchádzajúceho roka dôjde k návratu do ES a následne v decembri k opätovnému vyňatiu z ES.

Príklad:

MD od 5. 5. 2020 Návrat do ES 28.12.2020 Datum zmeny na RD 28.12. 2020

V takomto prípade systém nesprávne informoval o neprenesení dovolenky do zostatku MR, dovolenka bola, ale v skutočnosti prenesená, čo je OK.


Novinka ZMENA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP - r. B1,B2

Nápočet riadkov r. B1 a r. B2 bol upravený tak, aby do neho nevstupovali ani nasledovné druhy PP:

11-majiteľ firmy 12-štatutárny zástupca firmy 14-komandista, spoločník 18-učni 19-konateľ

Touto úpravou sa automaticky upraví aj zoznam občanov so ZP na distribučném tlačovom formulári: Sys. č. / Názov -400375 / Evidencia občanov so ZP za rok


Novinka CHYBA - Konštanty pre výpočet exekúcií

Ak používateľ spúšťal aktualizáciu mzdových konštánt na verzii 2.0.2020.0919/3.0.2020.0919 až 2.0.2021.0100/3.0.2021.0100, nesprávne sa nastavila konštanta Životné minimum pre výpočet exekúcií a nepostihnuteľné sumy (viď v editore Mzdové konštanty záložka Ostatné sekcia Výkon rozhodnutia, odbory).

Riešenie: Súčasťou tento verzie je už správny aktualizačný súbor, po update na túto verziu je potrebné spustiť aktualizáciu konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím. Ak sú už vypočítané mzdy, tak je potrebné mzdy s exekúciami prepočítať.

V prípade, že máte exekúcie vypočítané s nesprávnou hodnotou životného minima a nepostihnuteľných súm v uzavretých mzdových obdobiach je potrebné tieto obdobia odomknúť, upraviť konštanty a opätovne prepočítať dotknuté mzdy. V takomto prípade, prosím volajte službu hotline systému HELIOS Orange.


Novinka NOVINKA - Dovolenka v roku dovŕšenia 33 rokov vs starostlivosť o dieťa

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová distribučná systémová zostava (cesta: tlačidlo Uložené zostavy/SYSTEM):

"Dovolenka - zamestnanci 33 rokov"

Táto zostava zobrazí nad vybraným mzdovým obdobím zamestnancov, ktorí vo vybranom roku dovŕšia 33 rokov veku a zároveň ich základný nárok na dovolenku je vyšší ako je mzdová konštanta Vyšší nárok. Týmto zamestnancom je nutné nad JANUÁROM zmeniť nárok BR na vyšší z konštánt, ak mu nepatrí iná hodnota v zmysle vnútorných predpisov zamestnávateľa.

Popis situácií, ktoré môžu nastať: Príklad č. 1: Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu starostlivosti o dieťa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok (20) v konštantách v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade nie je žiaduce, zamestnanec by mal mať nárok BR 25 dní. Takéhoto zamestnanca by mala podchytiť práve systémová zostava "Dovolenka - zamestnanci 33 rokov".


Príklad č. 2: Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu priznaneného benefitu zamestnávateľa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní do 32 rokov vrátane, v roku dovŕšenia 33 rokov je jeho nárok BR 30 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (20) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože vybraný zamestnanca ako je aj tento majú vyšší nárok (základný 25 a vyšší od 33 rokov 30 dní).

Príklad č. 3: Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a v mzdových konštantách má zamestnávateľ zvýšené nároky o 5 dní (tj. základný je 25 a vyšší 30) v zmysle vnútornej smernice, tj jeho nárok BR bol 25 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (25) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (30), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože zamestnanec dovŕši v novom roku 33 rokov a patrí mu vyšší nárok z konštánt.


Obecné

Novinka V HELIOS.INI je možno nově zadat odkazy na dodavatele systému. Ty se potom objeví v sekci O programu.
[Reseler]
Name=Dodavatel
Address=Adresa
Telefon=+420 123 123 123
Hotline=+420 987 654 321
EMail=xx@xx.cz 
Web=www.xxxxxxxxx.com


Pokladna

Novinka Při nastavení konstant na řadě pokladny Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem a zároveň Datum případu dle data pořízení, mohlo dojít k situaci, kdy při zadávání pokladních dokladů do minulého období, byly doklady založeny správně k poslednímu dni vybraného období, ale s časem 23:59:59, což způsobovalo problém při zobrazení Stavu pokladny a při kopii pokladního dokladu.


Splátkování a leasing

Novinka Byl upraven editor Opakovaných plateb – Místo organizace Číslo dealera (které mělo informativní význam) je nově na Místo určení.

Faktura vydaná vygenerovaná z opakovaných plateb převezme Číslo organizace z atributu Číslo odběratele na opakované platbě jako doposud. Pokud bude na opakované platbě vyplněno i Místo určení, převezme se toto i do Místo určení na faktuře.


Novinka Do přehledu Část předmětu je doplněno nové pole Číslo účtu pro textové položky faktur.

Při generování faktur se do příslušné textové položky dostane číslo účtu z pole Číslo účtu pro textové položky faktur příslušné části předmětu.


Účetnictví

Novinka Do výchozího pohledu v definici řádků výkazu byly přidány sloupce Účty brutto a Účty korekce.


Novinka Byla doplněna funkcionalita pro Pořadové číslo původní faktury pro kontrolní výkaz DPH (SK).

1. Nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH V případě, že je Země DPH = SK a je na faktuře/dobropisu označeno zaškrtávátko Opravný daňový doklad, je k dispozici nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH. Toto pole slouží k ručnímu zadání pořadového čísla původní faktury KV DPH (SK), pokud se nejedná o vazbu prostřednictvím pole Číslo původní faktury (původní faktura / dobropis). Například, pokud se jedná o doklady, které nejsou fakturami, jsou vytvořeny např. v pokladně, pokladním prodeji, opakovaných platbách a pod. nebo v jiném sysytému.

2. Účtování Pokud nebude vyplněno pole "Původní faktura / dobropis", podle kterého se dohledává pořadové číslo původní faktury pro KV DPH při účtování do účetního deníku, zaškrtávátko "Opravný daňový doklad" bude zaškrtnuto a zároveň bude vyplněno pole "Pořadové č.pův. fa KV DPH", tak do účetního deníku do "Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH" se zaúčtuje text z "Pořadové č.pův. fa KV DPH".


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při účtování faktury vydané netvořil řádek pro zasílání zboží (řádek 26 příp. 24 Přiznání k DPH CZ) a zároveň se používají daňové klíče.


Oprava Byla opravena chyba při účtování faktur, která se projevovala hláškou "Nenalezn účet pro řádek xx Základ DPH" na řádku kontace Ostatní částky.

Chyba se projevovala za situace:

  • na realizační faktuře jsou pouze položky bez sazby DPH (není).
  • na záložce Zálohy jsou pnavázány doklady o přijaté platbě, z nichž alespoň jedna položka má nenulovou sazbu DPH.


Oprava Opraveno zaokrouhlování koeficientu.

Koeficient se zaokrouhlí na haléře vždy nahoru. Oprava se týká výkazů DPH SK EU 2012 (platný do roku 2020) a SK EU 2021 (platný od roku 2021).


Oprava Podklady pro přiznání k dani z příjmu právnických osob, Řádky daň. přiznání, řádek 40 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje, rozpis podle účtových skupin:

Pro účtovou skupinu 55 - Odpisy,rezervy,kompl.nákl.příš.období,opr.pol.v prov.obl. - příliš dlouhý název, nepřenese se do EPA. Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Opravena funkcionalita přednabízení segmetu podle útvaru, pokud se jedná o útvar 2. až 5. úrovně.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v některých případech při aktualizaci PAP X-XIII - doplňovalo 111 místo konkrétních IČO.

Poznámka - pokud organizace není zadaná nebo organizace nemá vyplněno IČO nebo ID partnera, tak se doplňuje 111 - fyzická osoba.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export