Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Novinka Při účtování dokladů Kartového centra se do účetních dokladů přenáší datum transakce jako datum splatno/uhrazeno bez času.

Je tím umožněno seskupování řádků účetního dokladu.
Platí pro všechny podporované formáty Kartového centra.


Novinka Akce Hromadné změny položek bankovních výpisů - nabízejí se pouze Pomocné texty, určené pro modul Banka. Pokud na záznamu textu je vyplněn účetní účet, přednabídne se do editoru hromadných změn.


Novinka Na řádcích účetního kódu pro Kartové centrum lze nově zadat do párovacího znaku volbu "Identifikátor platby", kam se načítá hodnota atributu „paymentNo“. Do účetního deníku se následně přenáší párovací znak jako Identifikátor platby (prvních 20 znaků zleva).


Novinka V Definici zprávy pro Six Payments se nezobrazovala záložka pro Kartové centrum. Zde lze přednastavit účetní kontace, která se po načtení souboru doplňuje do výpisu kartového centra.


Novinka Do Globálních a Uživatelských konstant Banky / Úhrady doplněno nastavení Dohledávat bankovní spojení podle VS, SS a KS.

Automatické přiřazení úhrad při dohledání bankovního spojení protistrany bude rozlišovat podle symbolů VS, SS nebo KS (pokud jsou vyplněny na bankovním spojení). Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn hláškou v procesním okně "Hledání bankovního spojení podle symbolů".


Novinka Tuzemské platební příkazy lze nově označit Druhem platby:
 • 0 - Běžná (default)
 • 1 - Okamžitá
 • 2 - Expresní

Prioritní nebo také expresní úhrada a okamžitá platba je druh bezhotovostního bankovního převodu, tedy příkazu k úhradě, který banka zpracovává ve zrychleném režimu.
Pokud klient zadá prioritní úhradu ve stanoveném časovém limitu (v pracovní dny a do 14 hodin), jsou peněžní prostředky v bance příjemce ten samý den, kdy byl převod zadán. Na rozdíl od okamžité platby, u prioritní úhrady není žádný limit v částce a lze ji zaslat do jakékoli banky. U okamžitých plateb je limit 400 000 Kč. Okamžitá platba proběhne v případě, když banka příjemce umí Okamžité platby přijímat, jinak je připsána ve standardním režimu, tedy následující pracovní den. Další informace k okamžitým platbám a seznam účastníků, zveřejňuje ČNB na svých webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/.

Na slovenském bankovním trhu se plánuje spuštění okamžitých plateb 1.2.2022.
Okamžité platby budou dostupné v 36 zemích SEPA: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer.

Dle konkrétních požadavků budeme následně upravovat formáty v bankovních pluginech.


Novinka Upraveno Generování bankovního spojení nad řádkem bankovního výpisu. U CZ a SK účtů dochází k výpočtu čísla účtu nebo IBAN, podle toho, co je uvedeno v bankovním výpisu.


Novinka V přehledu Bankovní spojení byla rozšířena akce Hromadné změny o atributy:
 • Prioritní
 • Konstantní symbol
 • Variabilní symbol


Novinka Při vytváření nové úhrady na řádku bankovního výpisu, se pro výběr faktury nově předfiltrují záznamy v přehledu Pohledávky popř. Závazky dle zadané organizace na teto úhradě.

Akce "Zobrazit i uhrazené" rovněž akceptuje podmínku zadané organizace.
Akce "Zobrazit všechny" zobrazuje všechny záznamy bez ohledu na zadanou organizaci.


Oprava Příprava účtování výpisu a účtování výpisu nerespektovala nastavení konstanty "Kurz pro zaúčtování řádku výpisu" - Dohledat v kurzovním lístku v případě existence kurzu transakce na řádku výpisu (měna transakce je jiná než měna výpisu). Opraveno.


Oprava Opraveno přiřazení úhrad prostřednictvím vygenerovaných sdružených platebních příkazů, ve vztahu k nastavení parametru Banky "Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury" pro zahraniční platební příkazy.


Oprava Pokud na vlastní organizace nebylo přednastaveno bankovní spojení, při generování platebních příkazů se zobrazila hláška "Není přednastaveno bankovní spojení pro vlastní organizaci." a platební příkaz nešlo vystavit. Opraveno.


Oprava Pro generování platebních příkazů se neakceptovalo nastavení u organizací „Bankovní spojení vlastní organizace pro platební příkazy“. Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly QP505:

"JESTLIŽE datum podání, nebo, v případě havarijního postupu, datum propuštění deklarace je roven nebo vyšší než 1.1.2021
PAK Referenční číslo celního úřadu výstupu NESMÍ obsahovat celní úřady Velké Británie (začínající znaky GB)"


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - upraveno zaokrouhlování fakturované částky (na 2des.místa) v elementech TRAN02 v podávacích zprávách:

CZ415A, CZ417A
CZ515A, CZ513A


Oprava Položky deklarace - akce kopie : pokud se změnila hlavička deklarace (PgUp/Down) na přehledu pod editorem, pak neproběhla akce Kopie položky.

Opraveno.


CRM

Novinka Do editoru Kontaktní osoby byla doplněna kontrola rodného čísla zadávaného ve formátu xxxxxx/nnnn. Je-li zadané číslo formálně správné, naplní se po jeho vyplnění datum narození a pohlaví.


Novinka Zadavatel - zaměstnanec se nově nastavuje dle přihlášeného uživatele i v případě, že uživatel zvolí kategorii úkolu až dodatečně, nebo ji změní a údaj ještě není vyplněn. Nastavení se uplatní i při generování úkolu ze vzoru, který má vyplněnou kategorii a nemá vyplněného zadavatele.


Novinka Úprava počítané poštovní adresy u organizace - v případě, že není zadaná Ulice a je zadán Název části obce a číslo popisné/orientační, použije se jako v počítaném sloupci Ulice s čísly Název části obce místo Ulice


Oprava Organizace - akce Hromadné změny nenabízela pro sloupec Právní forma hodnoty: Soukromá osoba, Neurčeno. Opraveno.


Doprava

Novinka Pokud není zakoupená doprava, nebyly v iNUVIO k dispozici pojistné události k vozidlům. Opraveno


Doprava (SK)

Novinka Zapracována změna zákona o dani z motorových vozidel. Změny ještě nejsou zapracovány do generování elektronických podkladů pro podání na EPO, protože portál ještě nepublikoval změny struktur. Vzhledem k posunu termínu podání DP tyto změny půjdou pravděpodobně do verze 1Q/2021.


EET

Novinka Následné čerpání nebo zúčtování
 • V případě, že účtenka nepodléhala režimu EET (ať už povinnosti EET nepodléhal plátce nebo jednotlivá účtenka), se v rekapitulaci DPH úhrada s příznakem "Následné čerpání nebo zúčtování" a s nastavenou sazbou DPH neuplatnila, ačkoliv to požaduje zákon o DPH bez ohledu na zákon o EET. Opraveno
 • Možnost nastavovat u úhrad příznak "Následné čerpání nebo zúčtování" je nadále vázána na globální konstantu "Používat částku určenou k následnému čerpání nebo zúčtování" ve skupině EET. Konstantu lze ale nastavit i v případě, že je konstanta "Používat elektronickou evidenci tržeb" nastavena na režim Vypnuto.


Evidence pošty a datové schránky

Oprava Byla opravena chyba při stahování datové schránky, kdy dojde k chybě "Access Violation at address 557C868 in module HeLCS.bpl. Read of address 0000000C".

K chybě docházelo za situace, kdy je alespoň jedna zpráva v datové schránce určena do vlastních rukou a přitom uživatel, který ji stahuje, není jejim adresátem.
Zprávy určené do vlastních rukou, kdy uživatel, který ji stahuje, není jejim adresátem se nestáhnou, ostatní zprávy se stáhnou.


Oprava Evidence pošty, přehledy Došlá pošta a Odeslaná pošta. Na záznamu došlé nebo odeslané pošty, akce Pohyby pošty, otevře se přehled Pohyby pošty.

Byla opravena chyba, kdy se v případě použití externích sloupců do přehledu Pohyby pošty se při vytváření nového záznamu v editoru tyto externí atributy nezobrazovaly, zobrazily se až při uložení a opravě záznamu.


Fakturace

Novinka V přehledu textových položek na faktuře přidána vazba do Nastav - možno nově zobrazit i účetní údaje např. o účtu, názvu účtu atd.


Novinka Pokud se pořizuje faktura přijatá z Došlé pošty akcí Připojit fakturu - Nový - je doplněno předvyplnění i druhého párovacího znaku.
Novinka Na vrubopis (ťarchopis - fakturu) lze po označení zaškrtávátka Opravný doklad navázat původní fakturu (viz pole Číslo dobropisu).
 • Přidávání zádržného na tento vrubopis (fakturu) probíhá standardně.
 • Při zachování stávající metodiky - použití dobropisu se zápornou částkou - lze přidávat zádržné na tuto zápornou fakturu se zápornými částkami na zádržném.


Novinka Při navazování zálohových faktur nebo zaškrtnutí zaškrtávátka "Realizační" na realizační faktuře s navázanými zálohami dojde k haléřové korekci položek záloh a doplňkových položek tak, aby rekapitulace DPH neobsahovala haléřové rozdíly.

Týká se faktur v cizí měně, které jsou zálohou vyrovnány v cizí měně ve stejné částce.

Pozor, je nutno zapnout konstantu ZalHalKorekce tímto skriptem:

UPDATE TabHGlob SET ZalHalKorekce=1


Novinka Je doladěno správné zobrazování sloupců ve fakturách k datu:
 • Saldo před splatností
 • Saldo po splatnosti celkem
  • Saldo po splatnosti (1-14 dní)
  • Saldo po splaJetnosti (15-30 dní)
  • Saldo po splatnosti (31-60 dní)
  • Saldo po splatnosti (61-90 dní)
  • Saldo po splatnosti (91-120 dní)
  • Saldo po splatnosti (121-365 dní)
  • Saldo po splatnosti (>365 dní)

Poznámka - veřejný název sloupce je dynamický podle nastavených intervalů po splatnosti.


Novinka V globální konfiguraci pro DPH byl rozšířen parametr "Hranice zaokrouhlení DPH" o další dvě varianty "v abs. hodnotě". Tj. "Aritmetické zaokrouhlení 0,5 v abs. hodnotě směrem nahoru" a "Aritmetické zaokrouhlení 0,5 v abs. hodnotě směrem dolů". Defaultní hodnotou je původní "Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru" a slouží pro ty případy, kdy se na fakturách nezadávají záporná čísla (tj. všechny doklady jsou s kladným číslem a opačný směr je řešen příslušným druhem dokladu dobropisu). Pro ty zákazníky, kteří používají záporná čísla na fakturách (nedoporučovaná varianta), tak jsme připravili možnost si nastavit "Aritmetické zaokrouhlení 0,5 v abs. hodnotě směrem nahoru", kde by jim to ve všech případech mělo zaokrouhlovat správným způsobem. U těchto zákazníků je tedy třeba parametr ručně nastavit na novou hodnotu a bude tak docházet ke správnému zaokrouhlování ve všech případech.


Oprava Datum kurzu a kurz na vygenerovaném dobropisu je třeba zachovat i při změně data případu dle zdrojového dokladu. Opraveno.


Oprava Chyba ve výpočtu kontrolního součtu CRC32 v QR kódu platby a faktury CZ. Opraveno.


Oprava Přehled Denní přehled faktur. Při zpbrazení sloupců (hnědé sloupce):
 • Prodlení zaplacených faktur
 • Prodlení nezaplacených faktur
 • Prodlení faktur

se mohla zobrazit hláška "Ambiquous column name DatUhrady" a pod. Opraveno


Oprava Opraven výpočet kurzových rozdílů v úhradách faktur, které jsou přeplacené a následném dorovnání minusovou úhradou. V případě generování celkových kurzových rozdílů, se nyní kurzové rozdíly doplní k první úhradě, která dorovná celkovou částku faktury.


Oprava Nesrovnalosti v editoru řady dokladů - v novém záznamu po změně druhu pohybu z Příjem na sklad na jiný, např. Faktura vydaná, zůstala v editoru některá nastavení pro příjem a některá určená pro aktuálně nastavený druh dokladu chyběla. Opraveno


Firemní aktivity

Novinka Do číselníku Kategorie aktivit / Kategorie QMS bylo doplněno textové pole Poznámka.


Novinka Text do pole předmět v záznamech aktivit/QMS/CRM lze vybírat z nového číselníku "Texty pro firemní aktivity" určeného pro tyto agendy. U záznamu textu lze upřesnit, pro kterou oblast (Aktivity, QMS, CRM) je text určen a případně pro kterou kategorii je určen. Není-li určeno nic, nabízí se příslušný text pro pole Předmět všude. Jinak se nabízí pouze v určené oblasti a (nebo) u konkrétní kategorie.

iNUVIO: Číselník je k dispozici v hlavní nabídce v modulu Číselníky v části Konstanty a číselníky

2.0: Číselník je k dispozici v hlavní nabídce v modulu Pomocné číselníky


Novinka Úkoly - při zakládání nového úkolu se údaj "Zadavatel - zaměstnanec" nastavoval automaticky dle přihlášeného uživatele pouze v případě, že byla přednastavena kategorie úkolu a na ní bylo nastaveno "Předvyplnit zadavatele". Bylo upraveno tak, aby se nastavil i v případě, že uživatel zvolí kategorii úkolu až dodatečně, nebo ji změní a "Zadavatel - zaměstnanec" ještě není vyplněn.


Oprava Při zakládání dokladů z firemní aktivity (např. faktury) a převzetí organizace do dokladu se neplnila poznámka přednastavená pro organizaci v číselníku Poznámky k dokladům. Opraveno


Oprava Akce Načíst kalendář z MS Outlook načítala některé záznamy z kalendáře spadající mimo požadované období. Opraveno.


Oprava Při pořizování vydané faktury ve firemních aktivitách pro organizaci přebíranou z aktivity se neaplikovalo bankovní spojení vlastní organizace přednastavené u příslušné organizace. Opraveno


Intrastat

Novinka Akce OK+Kontrola u Jednotlivých operací i Měsíčního hlášení rozšířena o kontrolu zadání celočíselného množství u měrných jednotek NAR a NPR.


Novinka Upravena kontrola kódu země původu, nově v Intrastatu nebude k zadání povolen kód RS, který je určen pouze pro celní účely.


Novinka Akce OK+Kontrola u Měsíčního hlášení rozšířena o detekci 2 nových chybových stavů: záporné množství a záporná hmotnost.


Novinka Kontrola kódu země odeslání (při přijetí) nebo země určení (při odeslání) je připravena na brexit. GB bude povolena pro veškerá hlášení před brexitem a nebude hlášena chyba. Pro hlášení brexitu se nabízet nebude.

Podmínkou pro správnou funkcionalitu budou aktuální celní číselníky.


Novinka Změna v kontrole malých zásilek u Jednotlivých operací.

Pokud je JO označena jako MZ, hlídá se stanovený maximální limit 200 EUR.
Naopak pokud JO příznak MZ zaškrtnut nemá, kontrola limitu se nově neprovádí, protože i malou zásilku lze vykazovat běžným způsobem.


Majetek

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při zaúčtování pohybu vyřazení resp. pohybu přemístění vynulovalo datum vyřazení na kartě majetku.


Majetok (SK)

Novinka Do daňových odpisů modulu majetek je zapojeno uplatnění vlivu časového rozlišení tržeb z pronájmu podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) daňovými výdavkami sú aj odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

Funkcionalitu pronájmů majetku zapnete v konstantách majetku, [4] Daňové pohyby, zaškrtnout pole Pronájem majetku.
Na příslušných kartách hmotného majetku poskytnutého pro pronájem zaškrtnete na záložce 2 - Opis zaškrtávátko Pronajem.
Pod přehledem Karty majetku je nový přehled Nájemní smlouvy, kde zadáte Číslo smlouvy, Název smlouvy a datum Platnost od. Ostatní údaje jsou nepovinné.
Vlastní údaje k pronájmu zadáte na označené kartě majetku, Akce, Akce, Pronájem majetku. Pozor, za každé účetní období (rok) se zadávají údaje zvlášť!
Vyberete Nájemní smlouvu a Účetní období. Zadáte Datum od a Datum do - časový interval, ve kterém se pronájem uskutečňoval. Jedná se o interval v rámci účetní období (roku).
Dále zadáte část hmotného majetku pro účelu pronájmu. Pokud je pronajímán celý, tak 1. Pokud je pronajímána pouze např. 1/2 danéjo majetku, tak zadáte 0,5.
Do pole Časové rozlišení tržeb nájmu zadáte příslušnou částku časového rozlišení tržeb nájmu v eurech.
V přehledu Karta majetku-Daňové pohyby nebo Daňové pohyby si pomocí nástroje Nastav zobtazíte údaje z přehledu Odpisy pronájmu majetku. Zde jsou k dispozici nové sloupce - Uplatněný odpis a Neuplatněný odpis. Uplatněný odpis je nižší z hodnot odpisu nebo časového rozlišení tržeb nájmu za dané období. Neuplatněný odpis = odpisu - uplatněný odpis. Neuplatněný odpis lze uplatnit v obdobích po ukončení doby odepisování pro příslušnou odpisovou skupinu.


Mzdy (CZ)

Novinka Dovolená 2021

Funckionalita dovolené 2021 je popsána v dokumentu v Poradně na tomto místě:

https://help.helios.eu/wikics/Dovolen%C3%A1_2021_-_Poradna_(CZ)


Novinka Kontroly před výpočtem mezd za leden 2021

Jedná se o první část kontrolního mechanismu. Druhý bude následovat s další verzí, jestliže dojde ke schválení daňového balíčku. Nyní je kontrolováno:

 • zda došlo k přepočtu zůstatku na dovolenou z roku 2020
 • zda došlo k přepočtu nároku na dovolenou za rok 2021
 • nastavení MS 163 (od roku 2021 zapocitavat jako Vykon prace)
 • nastavení MS 219 (od roku 2021 zapocitavat jako Omluvenou absenci, ne jako Vykon prace)


Novinka Zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění:

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení této částky na 3 500 Kč.


Novinka Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 701 168 Kč.


Novinka Minimální mzda

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na částku 15 200 Kč a hodinové minimální mzdy na částku 90,50 Kč.


Novinka Zaručená mzda 2021

Zaručená mzda se od ledna 2021 mění následujícím způsobem:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina prací ...... Nejnižší úroveň zaručené mzdy
.................... v Kč za hodinu .... v Kč za měsíc
1. .................. 90,50 ............ 15 200
2. .................. 99,90 ............ 16 800
3. ................. 110,30 ............ 18 500
4. ................. 121,80 ............ 20 500
5. ................. 134,40 ............ 22 600
6. ................. 148,40 ............ 24 900
7. ................. 163,90 ............ 27 500
8. ................. 181,00 ............ 30 400


Novinka Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení hranice, do které je plátcem pojistného stát.
Hranice nově činí částku 13 088 Kč.


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2020 do roku 2021 automaticky je náhrada v roce 2021 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice ....... 206,85
2. redukční hranice ....... 310,28
3. redukční hranice ....... 620,38


Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2021 se zvyšují nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského poijštění.
V programu HELIOS Orange mají tyto hodnoty pouze informativní charakter.

1. redukční hranice ....... 1 182 Kč
2. redukční hranice ....... 1 773 Kč
3. redukční hranice ....... 3 545 Kč


Novinka Nastavení mzdových složek 163 a 219 (Konto přesčasů, Otcovská)

Od ledna 2021 dojde ke změně nastavení mzdových složek:

 • 163 - bude nastaven atribut Započítat jako výkon práce na Ano
 • 219 - bude nastaven atribut Započítat jako výkon práce Ne, Započítat do omluvené absence Ano.


Novinka NOVINKA - Zaměstnanci vs Hromadně pro e-mail

Vznikla nová vazba na přednastavený Druh spojení "Hromadně pro e-mail" nad přehledy:

Zaměstnanci
Odeslání zaheslovaného PDF

Tzn. že pomocí tlačítka Nastav si může uživatel do těchto přehledů zobrazit údaje z druhu spojení "Hromadně pro e-mail".


Novinka Přepočtené stavy - více třídících hledisek

Nad přehledem Přepočtené stavy po spuštění akce Stavy za období je nyní možné nastavit 3 sumační a třídící hlediska (doposud bylo pouze 1), s tím, že rozpad za Druh PP zůstal zachovaný.


Novinka Definice mzdových nákladů - nová akce

Nad přehledem Definice mzdových nákladů vznikla nová akce Zaměstnanci, která se dělí na:

Přiřazený v definici
Pomocí této akce uživatel zjistí, v kterých definicích mzdových nákladů se zvolený zaměstnanec nachází.
Ve výsledném přehledu Definice mzdových nákladů - výskyt zaměstnance č.XXXXXX je možné pomocí akce "Vyřadit" - hromadně vyřadit daného zaměstnance z vybraných definic.

Nepřiřazení do definic
Pomocí této akce uživatel zjistí, v kterých definicích mzdových nákladů se vybraný zaměstnanec nenachází.
Ve výsledném přehledu Definice mzdových nákladů - chybí zaměstnanec č.XXXXXX, je možné pomocí akce "Zařadit" hromadně zařadit daného zaměstnance do vybraných definic.

UPOZORNĚNÍ!

Vždy je možné hledat jen jednoho zaměstnance.


Novinka Definice mzdových nákladů - nová akce

Nad přehledem Definice mzdových nákladů vznikla nová akce Mzdové složky, která se dělí na:

Přiřazené v definici
Pomocí této akce uživatel zjistí, v kterých definicích mzdových nákladů se vybraná mzdová složka (MS) nachází
Ve výsledném přehledu Definice mzdových nákladů - výskyt mzdové složky XXX je možné pomoc akce "Vyřadit" hromadně vyřadit danou mzdovou složku z vybraných definic

Nepřiřazené v definici
Pomocí této akce uživatel zjistí, v kterých definicích mzdových nákladů se vybraná MS nenachází.
Ve výsledném přehledu Definice mzdových nákladů - chybí mzdová složka XXX je možné pomoc akce "Zařadit" hromadně zařadit danou MS do vybraných definic.

UPOZORNĚNÍ!

Vždy je možné hledat jen jednu mzdovou složku.


Novinka Odeslání zaheslovaného PDF s přílohou

V Definici zaheslovaného PDF zál.č.i 2 - E-mail atribut Text pro e-mail je možné na záložce Dokumenty přidat existující dokument, který se následně odešle jako příloha emailu se zaheslovaným PDF.


Novinka Paušály a srážky, Stav srážek, Historie vybraných srážek

Nově lze zobrazit historiii nejen pouze jedné srážky, ale je možné zobrazit historii vybraných (označených) srážek.
Program kontroluje, zda označené mzdové složky jsou ze skupiny = Srážky ze mzdy.
Pokud nikoliv, upozorní na to uživatele hláškou a historii nezobrazí.


Novinka Měsíční kontrola Mzdových údajů - Nárok na důchod

Měsíční kontrola Mzdových údajů - Nárok na důchod byl upraven tak, že nyní neproíhá kontrola u zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem.


Novinka Aktualizace konstant - úprava hlášky

Došlo k úpravě hlášky, která se zobrazuje při aktualizaci konstant tak, aby to odpovídalo verzi iNUVIO.


Novinka Výplatní lístek - seskupení docházkových mzdových složek podle Docházky od, do

Nově je možné upravit výplatní lístek tak, aby docházelo k seskupení mzdových složek podle atributů Docházka od, Docházka do, které jsou zadány v Předzpracování.

Lze využít v případě, kdy importujete např, dovolenou pouze v hodinách (MS 211), ale v Předzpracování máte zadány i výše uvedené datumy.


Novinka Vynětí z evidenčního stavu - Datum porodu dítěte

Ve Mzdových údajích, na záložce Pracovní poměr, sekce Vynětí z evidenčního stavu - H - historie záznamů lze nyní nově pomocí nástroje Nastav přiřadit do přehledu Datum porodu dítěte.


Novinka Roční ELDP - Hromadné odesílání zaheslovaného PDF

V přehledu Roční ELDP je možné odesílat hromadně formuláře v zaheslovanamém PDF.


Novinka NOVINKA - Stav pracovního poměru - Nedefinovaný

Nad přehledem Mzdové údaje, Zaměstnanci je možné si pomocí tlačítka Nastav zobrazit atribut "Stav pracovního poměru". Tento atribut hovoří o aktuálním stavu pracovního poměru zaměstnance, nabízí následující stavy:

 • 0 - ve stavu
 • 1 - vyňat z ES
 • 2 - PP nezahájení
 • 3 - PP ukončen
 • 4 - PP archivován (dosud byl tento stav označen jako "nedefinovaný", jedná se o pracovní poměry, které byly letou uzávěrkou zarchivované na základě nastavení mzdové konstanty "Roky uchování")
 • 5 - příprava PP (dosud byl tento stav označen jako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistují a zaměstnanec se nachází v přehledu Příprava nástupní do PP)
 • 6 - bez PP (dosud byl tento stav označený jako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistují)
 • 10 - nedefinovaný


Oprava Formuláře exekučních srážek pro ČSSZ

V případě insolvence nedocházelo k tisku spisové značky insolvence, datumu zahájení a datumu rozhodnutí.

Opraveno


Oprava V případě, že jsou ve mzdovém či personální generátoru sestav definována filtrační a třídící hlediska, mohlo při spuštění výpočtu po opuštění editoru hledisek dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zoznam profesií

Nad prehľadom "Zoznam profesií" sa po spustení akcií:

"Priradiť zamestnancom Kód profesie" zobrazoval CZ prehľad č. 207 a nie SK prehľad č. 379
"Priradiť zamestnancom Kód profesie, SK ISCO-08, KZAM" zobrazoval CZ prehľad č. 207 a nie SK prehľad č. 379

Upravené


Novinka NOVINKA - Zamestnanci vs Hromadne pre e-mail

Vznikla nová väzba na prednastavený Druh spojenia "Hromadne pre e-mail" nad prehľadmi:

Zamestnanci
Odoslanie zaheslovaného PDF

Tzn. že pomocou tlačidla Nastav si môže používateľ do týchto prehľadov zobraziť údaje z druhu spojenia "Hromadne pre e-mail".


Novinka NOVINKA - Prepočítané stavy - viac triediacich atribútov

Nad prehľadom Prepočítané stavy po spustení akcie Stavy za obdobie je odteraz možné nastaviť 3 sumačné a triediace atribúty (doteraz bol 1), s tým že rozpad za Druh PP zostal zachovaný.Novinka NOVINKA - Odoslanie zaheslovaného PDF s prílohou

V Definícii zaheslovaného PDF v sekcii 2 - E-mail atribút Text pre e-mail je možné na záložke Dokumenty pridať existujúci dokument, ktorý sa následne odošle ako príloha mailu so zaheslovaným PDF.


Novinka NOVINKA - Definícia mzdových nákladov - nové akcie

Nad prehľadom Definicía mzdových nákladov (cesta: Uzávierky a účtovanie miezd/Účtovanie miezd) vznikla nová akcia Mzdové zložky, ktorá sa rozvetnuje na:

Priradené do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciach mzdových nákladov sa nimi vybraná MZ-ka nachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - výskyt mzdovej zložky XXX je možné pomocou akcie "Vyradiť" hromadne vyradiť danú mzdovú zložku z vybraných definícií.

Nepriradené do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciach mzdových nákladov sa nimi vybraná MZ-ka nenachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - chýba mzdová zložka XXX je možné pomocou akcie "Zaradiť" hromadne zaradiť danú mzdovú zložku do vybraných definícií.

UPOZORNENIE: vždy je možné hľadať len 1 mzdovú zložku.


Novinka NOVINKA - Definícia mzdových nákladov - nová akcia

Nad prehľadom Definicía mzdových nákladov (cesta: Uzávierky a účtovanie miezd/Účtovanie miezd) vznikla nová akcia Zamestnanci, ktorá sa rozvetnuje na:

Priradený do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciach mzdových nákladov sa nimi zvolený zamestnanec nachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - výskyt zamestnanca č. XXXXXX XY je možné pomocou akcie "Vyradiť" hromadne vyradiť daného zamestnanca z vybraných definícií.


Nepriradený do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciach mzdových nákladov sa nimi vybraný zamestnanec nenachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - chýba zamestnanec č. XXXXXX XY je možné pomocou akcie "Zaradiť" hromadne zaradť daného zamestnanca do vybraných definícií.


UPOZORNENIE: vždy je možné hľadať len 1 zamestnanca.


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2020

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403319 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2020

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty

Na základe novely č. 294/2020 Z.z. zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zo dňa 20.10.2020 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2021 na nasledovné hodnoty:

MININÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2021

Stupeň ... Koeficient ... Hod. MMN pri 40 hod./týžd. ... Mesačný MMN    
1. ....... 1,0 .......... 3,580 ........................ 623,00 
2. ....... 1,2	.......... 4,247 ........................ 739,00 
3. ....... 1,4	.......... 4,914 ........................ 855,00 
4. ....... 1,6	.......... 5,580 ........................ 971,00 
5. ....... 1,8	.......... 6,247 ...................... 1 087,00 
6. ....... 2,0	.......... 6,914 ...................... 1 203,00 

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2021 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2021.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0 https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

pre edíciu iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčt. príjmoch (POT39_5v21) od 1/2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch prijmoch platné od roku 2021, ktoré už neobsahuje riadky súvisiace s príjmom vyplateným pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Na základe tejto novinky boli vykonané v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403231 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2021


Novinka ZMENA - Pomocník vyhľadávania SK ISCO-08

V editore Klasifikácie SK ISCO-08 je pomocník pre fulltextové vyhľadávanie, link na toto vyhľadávanie je odteraz zmenený na:

https://www.hisco.sk/


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2021 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2021, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2021:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403513 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2021

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka INFO - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2021 (ÚNP 1-01)

Pre vystavenie Ročného výkazu o úplných nákladoch práce pre rok 2021 (ÚNP 1-01) sa naďalej používa výkaz platný od roku 2019.

Výkaz používateš nájde nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403316 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2019

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:

ÚNP 1-01 - XML

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2021 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp


Novinka INFO - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 pre rok 2021

Napriek novému tlačivu platnému od r. 2021 sa elektronická forma Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 nemení, tj. použije sa výkaz platný od roku 2018.

Výkaz vygenerujete nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ISCP 1-04 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 - XML

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz je možné zo systému HELIOS Orange vyexportovať len v XML formáte a odoslať cez portál firmy TREXIMA:

https://zbery.trexima.sk/


Novinka ZMENA - Paušály a zrážky - Stav zrážok - História vybraných zrážok

Odteraz je možné zobraziť históriu nie len jednej zrážky, ale je možné zobraziť históriu vybraných (označených) zrážok.
Systém kontroluje, či všetky označené mzdové zložky sú zo skupiny mzdových zložiek "Zrážky zo mzdy".
Pokiaľ nie sú všetky označené v skupine "Zrážky zo mzdy", tak históriu nezobrazí a upozorní na to používateľa hláškou:

"Pre zobrazenie nebola vybraná zrážka zo mzdy."


Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 28. 12. 2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2021, ku ktorému dôjde dňa 29. 12. 2020 v poobedných hodinách.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Registračné listy FO:

1. bol upravený formát správ:
Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR:
Pri generovaní správy sa systém spýta:
"Použiť štruktúru XML pre rok 2021?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, bude súbor vygenerovaný v novej štruktúre v2021, ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, vygeneruje sa v štruktúre v2019.

2. vznikol nový distribučný tlačový formulár a doteraz používanému bola doplnená platnosť do:

Sys. číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-400424 / Registračný list FO / 29. 12. 2020


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2020

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2020 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2020 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2020 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2020 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2020:

1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):

6-násobok minimálnej mzdy € 3480,-
12-násobok minimálnej mzdy € 6960,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 6027,36

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka:

Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) (symbol NČM) pre rok 2020 € 4035,84
Nezdaniteľná čiastka na DDS (symbol DDS) pre rok 2020 € 180,-
Daňový bonus na zaplatené úroky (symbol DBUR) pre rok 2020 € 400,-
Kúpeľná starostlivosť (symbol KS) pre rok 2020 € 50,-
Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci (symbol KSRP) pre rok 2020 € 50,-/osoba

Poznámka:
Pri krátení symbolu ZNČ a NČM bolo upravené zaokrúhľovania na matematicky na 2 DM.

UPOZORNENIE:
Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či sú MZ-ky určené pre prenos výsledkov RZD priradené pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové/boli upravené distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Poznámka
-403510 / Žiadosť o RZD / 01.01.2020
-403511 /Ročné zúčtovanie dane/ 01.01.2020
-403496 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2018/Upravené zaokrúhľovanie riadku č. 13 od roku 2020 matematicky

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:

2.0 https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)

edícia iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola MÚ - Nárok na dôchodok

Mesačná kontrola MÚ - Nárok na dôchodok bola upravená tak, že odteraz neprebieha u zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom.


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty a IČPV

1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 7 644,00

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2021 vo výške € 731,64 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2021 je € 71,8027

4. Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2021 vo výške 8,75 % z vymeriavacieho základu.

5. Vznikol nový idetifikátor pracovného pomeru, tzv. Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu. Najneskôr do 31. januára 2021 Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľom IČPV zamestnancov, ktorí sú k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ ich z tohto dôvodu prihlásil pred 1. januárom 2021 do registra. Pri právnych vzťahoch zamestnancov, ktoré nahlásil zamestnávateľ po 31. decembri 2020, oznámi Sociálna poisťovňa IČPV zamestnávateľovi bezodkladne.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli Sociálnej poisťovni:
https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 7 644,00 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 731,64 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

3. Maximálny DVZ novej DNP = 71,8027 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky

4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 8,75 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

5. V editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie vznikol od mzdového obdobia 1/2021 nový atribút IČPV.

POZOR: Používatelia, ktorí používajú vlastný editor si musia tento atribút do editora zobraziť.


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0 https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

pre edíciu iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021


Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • IČPV - indentifikačné číslo právneho vzťahu


Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2021

Tlačivo ako aj XSD schéma "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac" a "Potvrdenie o podaní prehľadu" ostáva v platnosti a je bez zmien.

(zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/vzory-tlaciv/vzory-urcenych-tlaciv-podla-5-zakona-dani-z-prijmov/rok-2020/)

Používateľ teda použije pre rok 2021 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403497 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF) / 1.1.2019
-403168 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF) / 1.1.2019

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2021 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane nasledovný formát správy:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty a vykazovanie

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend vyplatených v roku 2021 za účtovné obdobie 2013-2016 je € 65520,00

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2021 je € 731,64 €.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 65520,00 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 731,64 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

UPOZORNENIE:
Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (mesačný výkaz) výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad za obdobie 12/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme.

(zdroj: https://www.vszp.sk/novinky/zmeny-od-01-01-2021.html )

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0 https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

pre edíciu iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

Použité skratky: VZ - vymeriavací základ ZP - zdravotné poistenie DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka INFO - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti .... za rok 2020

Tlačivo ako aj XSD schéma "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti....za rok" a "Potvrdenie o podaní hlásenia" ostáva v platnosti a je bez zmien.

(zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/vzory-tlaciv/vzory-urcenych-tlaciv-podla-5-zakona-dani-z-prijmov/rok-2020/)

Používateľ systému HELIOS Orange teda použije pre rok 2020 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403504 / ROČNÉ hlásenie (V. časť) / 1.1.2019
-403503 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť) / 1.1.2019
-403502 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) / 1.1.2019
-403469 / ROČNÉ hlásenie - potvrdenie / 1.1.2012

Pre elektronickú komunikáciu použije aj pre rok 2020 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane nasledovný formát správy:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013 do trvá


Novinka ZMENA - Oznamovanie kategórie práce 2 od 21. 7. 2020 - zrušené

Na základe zákona č. 198/2020 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji zdravia sa s účinnosťou od 21.7.2020 ruší oznamovacia povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak sa používateľ pokúsi vygenerovať formát správy "Oznamovanie kategórie práce 2" na období vyššom ako je 12/2019, tak sa mu zobrazí upozornenie:

"Pokúšate sa generovať neplatný formát správy. Platnosť tohto formátu skončila 31. 12. 2019. Chcete aj tak vygenerovať výkaz? Áno/Nie".

Ak používateľ zvolí tlačidlo "Áno", tak dôjde k vygenerovaniu správy, po zvolení tlačidla "Nie" ku generovaniu nedôjde.


Novinka NOVINKA - Import IČPV zo súboru .CSV

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová akcia Import IČPV, ktorá má 2 podakcie: 1. CSV súbor 2. Webová služba (čakáme na zverejnenie Sociálnou poisťovňou)

Používateľ si môže vyexportovať pridelené IČPV priamo na portáli Sociálnej poisťovni v menu „Register“ tlačením tlačidla "na stiahnutie do súboru“, čím spustí generovanie a download .CSV súboru.

Štruktúra súboru:

rodne_cislo ... typ_roly ... datum_zaciatku ... datum_ukoncenia icpv

Súbor následne je možné naimportovať do systému HELIOS Orange pomocou tejto novej akcie Import IČPV/CSV súbor, ktorá sa pokúsi spárovať jednotlivé IČPV s príslušným pracovným pomerom.

O výsledku importu je používateľ informovaný v procesnom okne.


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 174/2020 sa od 1. 7. 2020 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 214,83, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2021:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 37981,94/rok (t.j. € 3165,16/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa nad 6 rokov je € 278,64/rok (t.j. € 23,22/mesiac/dieťa)
3. daňový bonus na dieťa do 6 rokov je € 557,28/rok (t.j. € 46,44/mesiac/dieťa)
4. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 4511,43/rok (t.j. € 375,95/mesiac)
5. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 4124,74/rok

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 3165,16 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 37981,94 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 278,64 a Ročná čiastka 2 = 557,28 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 4511,43 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 4124,74 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0 https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

pre edíciu iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

Použité skratky:

 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Oznámenie o zrážkovej dani (OZN4311_21) platné od 1/2021

FR SR vydalo nové tlačivo pre Oznámenie o zrážkovej dan (OZN4311_21) platné od 1/2021.

V systéme HELIOS Orange vznikli nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - Zrážková daň:

1. nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403508/ Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 1.1.2021
-403509 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 1.1.2021

2. nová štruktúra xsd schémy platná od mzdového obdobia 1/2021 bola zapracovaná do definícia správy :
Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka NOVINKA - Dovŕšenie dôchodkového veku a priznanie dôchodku od 1. 1. 2021

Oproti stavu po tzv. zastropovaní dôchodkového veku pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k zmenám, ktoré sú súčasťou prílohy zákona č.


Na základe tejto zmeny boli v systemé HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.


Novinka NOVINKA - Zmena minimálnej sadzby pre mzdové príplatky od 1/2021

V súlade so zákonom č. 294/2020 zo dňa 20. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledovné druhy príplatkov:

 • mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,
 • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce,
 • náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska.

Do 31.12.2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca (pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok), pričom priemerný hodinový zárobok zamestnanca nemohol byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo nemohol byť nižší ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). Ak došlo k nárastu minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu.

Počnúc 1.1.2021 dochádza k zmene a to takej, že príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, za prácu v noci, za sťažený výkon práce, náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska a príplatky pre dohodárov už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, ale budú ustanovené pevnou sumou priamo v Zákonníku práce. Inak ako u zamestnancov v pracovnom pomere je naďalej ustanovená u dohodárov odmena za prácu vo sviatok, kedy po 1.1.2021 dohodárovi patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 € (do 31.12.2020 išlo o odmenu zvýšenú najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej Nariadením vlády SR).

Minimálne sadzby vybraných príplatkov sa menia nasledovne:

Typ príplatku ............................. Klasická sadzba ... Derogačná klauzula
Príplatok za sobotu ....................... € 1,79 ............ € 1,61
Príplatok za nedeľu ....................... € 3,58 ............ € 3,22 
Príplatok za nočnú prácu .................. € 1,43 ............ € 1,25        
Príplatok za nočnú prácu (riziková práca) . € 1,79             
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon ....... € 0,72
Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska ... € 0,72

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. Mesačná uzávierka za 12/2020 nastaví od v 1/2021 distribučné mzdové zložky (DMZ) nasledovne:

Číslo MZ ... Názov ...................................... Základ pre výpočet ... Percento ... Hod. sadzba
450 ........ Príplatok za sobotu ........................ žiadny ............... 100 ........ 1,79 €
455 ........ Príplatok za nedeľu ........................ žiadny ............... 100 ........ 3,58 €
452 ........ Príplatok za nočnú prácu ................... žiadny ............... 100 ........ 1,43 €
457 ........ Príplatok za nočnú prácu (riziková práca) .. žiadny ............... 100 ........ 1,79 €  
442 ........ Mzdová kompenzácia za sťažený výkon ........ žiadny ............... 100 ........ 0,72 € 
453 ........ Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska .... žiadny ............... 100 ........ 0,72 € 

Po úspečnej mesačnej uzávierke za 12/2020 na tejto verzii sa používateľovi zobrazí vykonané zmeny v protokole o zmenách MZ. Protokol je možné zobraziť aj neskôr priamo nad prehľadom Mzdové zložky pomocou tlačidla Protokol o zmenách MZ.


2. Ak používateľ vykonal mesačnú uzávierku za 12/2020 na staršej verzii, tak k vyššie popísanému nastaveniu DMZ dôjde po spustení výpočtu mzdy za 1/2021.

Zároveň po spustení výpočtu mzdy za 1/2021 dôjde ku kontrole nastavenia tých používateľských mzdových zložiek (PMZ), ktoré majú nastavenú referenčnú mzdovú zložku č. 450,455,452,457,442,453:

a./v prvej fáze kontrola hľadá PMZ, ktoré sú nastavené podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2020 a tieto nastaví podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2021. O tomto automatickom nastavení je používateľ upozornení hláškou:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2021- Mzdové zložky príplatkov.

V číselníku mzdové zložky boli nastavené platné sadzby týchto príplatkov:

XXX - XXXXXXXXXX

b./ v druhej fáze kontrola hľadá PMZ, které NIE SÚ nastavené podľa nami dodávanej legislativy platnej pre rok 2020 ani pre rok 2021. Ak také nájde zobrazí dialógové okno:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2021 - Mzdové zložky príplatkov.

V číselníku mzdové zložky sa nachádzajú príplatkové mzdové zložky, ktorých nastavenie bolo používateľom zmenené oproti nastaveniu ich referenčnej MZ. Zvážte prosím, či sa ich tiež netýkajú zmeny sadzieb. Ide o tieto príplatkové MZ:

XXX XXXXXXXXXX

Chcete pokračovať vo výpočte mzdy aj napriek týmto nezrovnalostiam?
(Ak nechcete už túto otázku zobrazovať, aktivujte klávesou ikonu Storno).

ÁNO/NIE/STORNO"

Ak používateľ použije tlačidlo "ÁNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí vždy pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom.

Ak používateľ použije tlačidlo "NIE", tak preruší zahájenie výpočtu mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom. Používateľ by mal následne vykonať kontrolu príp. opravu týchto nájdených mzdových zložiek, ktoré nemajú nami dodávané nastavenie.

Ak používateľ použije tlačidlo "STORNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto hláška už nikdy nikomu nezobrazí.

UPOZORNENIE 1:
Nami dodávané nastavenie nastavuje vždy klasickú sadzbu, nie degoračnú klauzulu.

UPOZORNENIE 2:
Ak si používateľ vytvoril PMZ pre výplatu príplatkov z úplne iných referenčných MZ-iek napr. pre "dohodárov" je potrebné aj tieto PMZ skontrolovať a nastaviť.

Príklad:

"PMZ - Príplatok za sviatok - dohoda" vznikla z DMZ MZ č. 700 - 702, v ktorej je nastavené pre rok 2020:
Vstupný formulár - Hodiny x Sadzba
Hodinová sadzba - 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy

Pre rok 2021 by mala byť pri týchto MZ-kách vykonaná nasledovná zmena: Hodinová sadzba - 3,58


Novinka NOVINKA - Stav pracovného pomeru - Nedefinovaný

Nad prehľadom Mzdové údaje, Zamestnanci je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribút "Stav pracovného pomeru". Tento atribút hovorí o aktuálnom stave pracovného pomeru zamestnanca, ponúka nasledovné stavy:

0-v stave

1-vyňatý z ES

2-PP nezahájený

3-PP ukončený

4-PP archivovaný (doteraz bol tento stav označený ako "nedefinovaný", jedná sa o pracovné pomery, ktoré boli ročnou uzávierkou zarchivované na základe nastavenia mzdovej konštanty "Roky uchovania")

5-príprava PP (doteraz bol tento stav označený ako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistujú a zamestnanec sa nachádza v prehľade Príprava nástupov do PP)

6-bez PP (doteraz bol tento stav označný ako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistujú)

10-nedefinovaný


Nástroje přizpůsobení

Novinka Pro parametr externí akce typu Upozornění byla doplněna možnost nastavit způsob zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed).


Novinka Do definice externí akce typu Uložená procedura bylo doplněno zaškrtávátko 'Obnovit přehled po ukončení akce'. Implicitní hodnota je zaškrtnuto.

Toto zaškrtávátko nijak neovlivňuje funkcionalitu ohledně nastavení na konkrétní záznam po ukončení akce. Pro připomenutí: sloupec Cislo v #TabExtKomPar pro Popis = 'NEWID' detekuje ID záznamu, na který se má přehled nastavit. Samozřejmě pokud dojde v uložené proceduře k vytvoření nového záznamu a nedojde k občerstvení přehledu, tak toto hledání záznamu selže.


Novinka Do externí akce typu Přehled bylo doplněno zaškrtávátko 'Obnovit přehled po ukončení akce'. Implicitní hodnota u nového záznamu je zaškrtnuto.

Po přechodu na novou verzi bude u existujících akcí typu Přehled zachován stav nezaškrtnuto z důvodů zpětné kompatibility. Stejně tak import souboru s definicí externí akce, který byl vytvořen před verzí 2020.0982, zachová u akcí typu Přehled stav nezaškrtnuto. Ovšem jakékoliv skripty pro vytvoření externí akce (včetně Exportu do HQL) nastaví implicitní hodnotu - tedy zaškrtnuto.


Obecné

Novinka Umožněno rozkopírování číselníků do databází ležících na jiném SQL serveru. Platí pro číselníky, u kterých je povoleno rozkopírování mezi licencemi (příznak "Lze rozkopírovat do databáze jiné licence nebo na jiný SQL server" u jednotlivých číselníků).

Je nutné nejprve vytvořit Linked server. Toto lze provést například v HeO - "Nástroje přizpůsobení", "Definované přehledy", "Externí datový zdroj".
Zde je nutné (kromě názvu, systémového názvu atd.) zadat správně "Typ" jako "MS SQL Server".
V přehledu "Linked servery a databáze pro rozkopírování" lze nově zadat (kromě názvu databáze jiné licence) systémový název Linked serveru a název databáze na tomto Linked serveru, oddělené tečkou.
Příklad : LinkedServer01.Helios001
Pokud je vše korektní, záznam se uloží.
Možné chyby:

 • "Linked server není zadán."
 • "Linked server XXX nebyl nalezen v systémovém seznamu linkovaných SQL serverů."
 • "Databáze není zadána."
 • "Databáze YYY neexistuje nebo není ve správném stavu (suspend, offline) nebo do ní nemá uživatel přístup."
 • "Databáze YYY není databází systému Helios Orange."

Vlastní rozkopírování (ruční nebo automatem) potom probíhá standardně, jako kdyby se jednalo o databázi na stejném serveru (včetně zápisu chyb do protokolu).

Dále bylo ošetřeno rozkopírování do databáze s jiným tříděním, než má zdrojová databáze.


Novinka Tisky - ReportBuilder - byla přidána funkce pro zaokrouhlování: RoundN( A: extended, N: integer): extended.

N - počet míst pro zaokrouhlení.

funkci lze nalézt na záložce Kalkulace, vpravo dole spodní záložka Jazyk / Nástroje: Jazyk - skupina funkcí Helios.


Novinka Tisky - vlastní organizace, byly doplněny atributy:
 • Městská část
 • Název části obce
 • Název okresu
 • Kód adresního místa
 • Zeměpisná šířka a délka


Novinka Akce pro aktualizaci skupin organizací nad přehledem Skupiny organizací - zrušeno zadávání hesla po spuštění akce.


Novinka Pro instalace bez licence na rozšiřující modul Zakázky byla uvolněna následující část funkcionalit nad číselníkem Zakázky:
 • Je umožněno používat akce:
  • Uzavření zakázky
  • Otevření zakázky
 • Stav lze měnit i v editoru zakázky, včetně hodnoty Blokováno
 • V editoru zakázky jsou dále k dispozici i vazby, které automaticky plní akce Generování návazné zakázky:
  • Nadřízená zakázka
  • Návazná zakázka


Novinka Detekce nové verze nezafunguje v případě, že uživatel nemá práva pro PING.


Novinka Kurzovní lístek - přidána možnost definovat právo na samostatnou akci Import celních kurzů.


Novinka Byl upraven mechanismus otevírání dokumentů. HELIOS se snaží při otevření dokumentu uloženého v databázi najít program asociovaný s daným dokumentem, aby ho mohl spustit a hlídat jeho existenci a následně testovat změnu daného dokumentu a změněný dokument uložit zpět do databáze. Ovšem některé programy jsou asociovány způsobem, který nelze detekovat pomocí Windows API a HELIOS pak hlásil chybu. V tomto mechanismu je nyní změna - pokud HELIOS nenajde asociovaný program, pak spustí dokument přímo bez jeho hlídání. V takovém případě je v přehledu Práce s dokumenty typ události "Dokument byl otevřen bez hlídání". S tím souvisí i další věc - dokument se z databáze ukládá do TEMP adresáře systému a zůstává tam, jelikož jeho smazání by způsobilo nefunkčnost zobrazení.


Novinka V podmínce filtru v F4-Nastav je možno nově použít i parametr "Aktuální týden" a "Aktuální týden (ISO)".


Novinka Do definice parametru externí akce byla doplněna volba "Zobrazit v editoru". Implicitně je zaškrtnuto. Umožňuje definovat tzv. skryté parametry - jsou použity při předání do uložené procedury, ale nejsou vidět v editoru parametrů při spuštění akce.

POZOR! Viditelnost je řízena na úrovni editoru, tudíž v případě, že všechny parametry označíte jako skryté, tak se zobrazí prázdný editor.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 9.3.2


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2020 vol 1.5


Novinka Byla doplněna možnost zapnout šifrovanou komunikaci mezi aplikací a SQL Serverem. Pro zapnutí je nutno doplnit parametr Encrypt do Helios.INI do sekce SQLServer. Dalším parametrem (TrustServerCertificate) je možno vypnout validaci certifikátu. Implicitní hodnota obou parametrů je 0.
[SQLServer]
Encrypt=1
TrustServerCertificate=1


Novinka V definici sloupce v rámci vícenásobných vztahů byl upraven datový typ u Konverze, a to z NVARCHAR(255) na NTEXT.


Novinka Do Automatu lze nyní zařadit i neveřejné externí akce.


Novinka Možnost ovlivnit zobrazení ext. akce:

pomocí uživatelské uložené SQL procedury ep_ExtEdAction_JMENOTABULKY lze ovlivnit zobrazení externí akce.
Volá se 1x pro konkrétní tabulku, s BID přehledu, zpět se očekává SELECT seznamu: GuidAkce, Stav

Stav 0-visible, 1-readonly (nepovinné, def. false)
podobně jako u ep_ExtEd_JMENOTABULKY

1. příklad:

CREATE PROCEDURE dbo.ep_ExtEdAction_hvw_C28808F70DAC463AA134DAC6110D3B1A @BID INT AS
-- 0-visible false, -- 1-readonly
SELECT '1F9824D8-F334-45C2-BE2C-2589EDABFFB4'
--pro def.přehledy je @BID zbytečný, naopak export/import ho může změnit!, jednoznačnost přehledu je dána názvem, tedy i názvem ep_ procedury

2. příklad:

CREATE PROCEDURE dbo.ep_ExtEdAction_TabNCTS @BID INT AS
--zde je @BID důležitý ! - určí mi druh dokladu nad stejnou tabulkou, např. TabDokladyZbozi (Výdejky, Příjemky, Faktury,...), TabNCTS (celní doklady),...
IF @BID=1070 -- ICS Dovoz
BEGIN
 SELECT 'EB8EF6D3-E50F-431E-83CC-9994C7815D7E',1
 UNION SELECT '9A045934-197F-425C-816A-FF93737D46D6',1
 UNION SELECT '12345934-197F-425C-816A-FF93737D46D6',0
END ELSE
IF @BID=888 -- ECS Vývoz
BEGIN
 SELECT '4622F8E9-9F73-4353-891E-DD39E466DD21', 0 -- visible false
 UNION SELECT 'CD7AA77E-65EA-475E-A753-783F0BE1A516', 1  --1-readonly
 UNION SELECT '0A176D1C-62DE-4B01-9D67-82600C7CD219', 1  --1-readonly
 UNION SELECT '6320DE4B-200E-408A-8C33-BEAF7DD46D43', 1  --1-readonly
END

nejprve se viditelnost akce nastaví dle nastavení akce podle toho zda je veřejná nebo ne, až poté to může daná ep_ přenastavit.


Novinka Pro doplňující informační políčka přenosu z jiného číselníku byla doplněna podpora sloupců s konverzí.


Novinka {{{1}}}


Novinka Odsazení řádků v Opisu přehledu bylo sníženo ze 3 bodů na 0. Díky tomu je výsledný tisk kratší a tím i spořivější na papír.


Novinka Systémové konstanty - do přehledu databází byl přidán atribut Velikost Filestream.


Novinka Do nastavení pro filtraci v přehledu sloupců v F4 - Nastav byl doplněn přepínač Konverze. Je tak možno zafiltrovat za sloupce, které mají překlad hodnot.


Novinka Doplněno zobrazení bublinové nápovědy (včetně případné klávesové zkratky) pro tlačítka, která jsou generována pro Automaty a Dataskopy.


Novinka Dokumenty - rozšířen sloupec Typ o podporu PDF.

může nabývat hodnot:

 • Bitmap
 • GIF
 • JPEG
 • Icon
 • PNG
 • TIFF
 • PDF


Novinka Do externí akce typu Přehled byla doplněna možnost nastavit chování pro posun po záznamech (Výchozí, Vynutit posun, Zakázat posun).


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 20.04.


Novinka Byla upravena akce "Hromadné přiřazení uživatelů a rolí" v přehledu Sestavy.

Při přidávání uživatelů nebo rolí: 1. Nebyl respektován výběr uživatelů či rolí a sestava se jako výchozí zařadila všem, kteří ještě tuto sestavu jako výchozí neměli. Opraveno - přiřazuje se pouze označeným uživatelům či rolím. 2. Nyní se kontroluje unikátnost přehledů sestav. Pokud je označeno více sestav jednoho přehledu, objeví se chybové hlášení 'Uživatel či role nemůže mít pro jeden přehled více výchozích sestav!' a akce neproběhne. 3. Před nastavením jsou nejprve zrušeny původní přiřazení výchozích sestav pro daný přehled a vybrané uživatele či role. Jinými slovy - pokud měl uživatel či role v daném přehledu nějakou výchozí sestavu, je vazba na ni zrušena a nahrazena vazbou na nvou sestavu.


Oprava V textech pro email se nepoužil specifikátor CurrentUserPhoneNumber, pokud byl použit samotný.(tj. bez nových CurrentUserMobile nebo CurrentUserEMail).

Opraveno.


Oprava Při vytvoření uživatelského editoru u dokladu se nectila konstanta z globální konfigurace "Zobrazovat sklad na samostatné záložce". Opraveno.


Oprava Pokud byla definována uložená procedura ep_PredTiskemFormulare, došlo při vstupu do editoru tiskového formuláře k chybě Access Violation Error. Opraveno.

Poznámka: v okamžiku editace tiskového formuláře je parametr IDTiskForm = 0.


Oprava Definice zpráv, Hromadná změna certifikátů - byla potřeba mít české prostředí windows (resp. nastavení datumů).

Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Personální organizační struktura - ukládání změn

V přpadě, kdy uživatel provede změnu v Personální organizační struktuře a okno Personální organizační struktury se zavře tlačítkem X v pravém horním rohu, program se zeptá:

"Uložit změny v organizační struktuře?"

Jestliže uživatel odpoví ano, změny se uloží, pokud odpoví ne, k uložení změn nedojde.

Doposud se po potvrzení ANO změny neuložily.


Novinka NOVINKA - Školicí akce a prohlídky - Účastníci

Nad přehledem Účastníci v editoru školící akce je nyní možné vytvářet tiskové formuláře, byly zpřístupněny akce Tisk formulářem / Tisk formulářem - jednotlivě.


Novinka NOVINKA - Plán školení a lékařských prohlídek - Generuj plán

Přímo v editoru Plán školení a prohlídek vznikla nová akce Generuj plán. Pomocí této akce je možné generovat plán pouze pro tohoto zaměstnance, kterého plán má uživatel otevřený.

Je to stejná akce jako je v editoru Školení a lékařské prohlídky na záložce Účastníci.


Novinka ÚPRAVA - Personální organizační struktura - pracovní pozice bez obsazenosti

Pokud se do struktury přidala pozice bez obsazení tak: 1. po opětovném otevření struktury se nezobrazoval název dané pracovní pozice bez obsazení - název se nyní zobrazuje.

2. se nezobrazí počet obsazených / plánovaných zaměstnanců / kontaktních osob - počet se nyní zobrazuje.


Novinka ÚPRAVA - Dosažené vzdělání - název školy

V editoru Dosažené vzdělání (v Doplňujících údajích zaměstnance i v evidenci Uchazeče o zaměstnání) byl atribut Název školy rozšířen na 255 znaků (původně 50).


Novinka Hromadný přenos účastníků školení z plánu školení

Při hromadném přenosu účastníků z plánu školení se v případě, že je více plánovaných účastí bere nyní ten, který je datumově nejstarší.


Novinka Personalistika - Hromadné zadávání platnosti certifikátu

Modul Personalistika. Přehled "Školící akce, lékařské prohlídky". Na formuláři zadáno "Certifikát, zkouška". Na záložce "2 - účastníci" zadáni účastníci. Pomocí akce "Hromadné nastavení atributu + certifikován zapni" zadáno, kdo obdržel ze školení certifikát. Z tohoto místa nebylo možné zadat hromadně, do jakého data certifikáty platí. Doplněna možnost zvolit akci Platnost do.


Oprava ÚPRAVA - Obsazení pracovních pozic k zaměstnanci - výchozí filtr

Nad přehledem Obsazení pracovních pozic k zaměstnanci po stisknutí tlačítka Přidat se zobrazí přehled (přenosové okno) Pracovní pozice. Pokud měl přehled Pracovní pozice zapnutý výchozí filtr a uživatel zapnul akci Filtr dočasně vypnut a následně vybral pracovní pozici, která nespadá do výchozího filtru, tak po spuštění akce Přenos nedošlo k přenosu této vybrané pracovní pozice.

opraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Personálna organizačná štruktúra - ukladanie zmien

V prípade, kedy používateľ uskutoční nejakú zmenu v Personálnej organizačnej štruktúre a okno Personálnej organizačnej štruktúry zatvorí tlačidlom X v pravom hornom rohu, sa systém spýta:

"Uložiť zmeny v organizačnej štruktúre?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde u uloženiu zmien ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa zmeny neuložia. Doteraz sa pri zvolení tlačidla ÁNO zmeny neuložili.


Novinka NOVINKA - Školiace akcie a prehliadky - Účastníci

Nad prehľadom Účastníci v editore Školiacej akcie je odteraz možné vytvárať tlačové formuláre, boli sprístupnené akcie Tlač formulárom/Tlač formulárom - jednotlivo.


Novinka NOVINKA - Plán školení a lekárskych prehliadok - Generuj plán

Priamo v editore Plán školení a prehliadok vznikla nová akcia Generuj plán. Pomocou tejto akcie je možné generovať plán len pre tohto jedného zamestnanca, ktoré plán má používateľ otvorený.

Je to rovnaká akcia ako je v editore Školenia a lekárske prehliadky na záložke Účastníci.


Novinka ÚPRAVA - Personálna organizačná štruktúra - pracovná pozícia bez obsadenosti

Ak sa do štruktúry pridala pozícia bez obsadenia tak: 1. po opätovnom otvorení štruktúry sa nezobrazoval názov danej pracovnej pozície bez obsadenia - názov sa odteraz zobrazuje.

2. sa nezobrazol počet obsadených/plánovaných zamestnancov/kontaktných osôb - počet sa odteraz zobrazuje.


Novinka ÚPRAVA - Dosiahnuté vzdelanie - názov školy

V editore Dosiahnuté vzdelanie (v Doplňujúcich údajoch zamestnanca ako aj v evidencii Uchádzača o zamestnanie) bol atribút Názov školy rozšírený na 255 znakov (pôvodne 50).


Novinka ZMENA - Hromadný prenos účastníkov školenia z plánu školení

V editore Školiacej akcie na záložke Účastníci pri použití akcie Hromadný prenos účastníkov z plánov školení sa v prípade, že je viac plánovaných účastí, berie odteraz ten účastník, ktorý je dátumovo najstarší.


Novinka ÚPRAVA - Obsadenie pracovných pozícií k zamestnancovi - východzí filter

Nad prehľadom Obsadenie pracovných pozícií k zamestnancovi po stlačení tlačidla Pridať sa zobrazí prehľad (prenosové okno) Pracovná pozícia. Ak mal prehľad Pracovná pozícia zapnutý východzí filter a používateľ zapol akciu Filter dočasne vypnutý a následne vybral pracovnú pozíciu, ktorá nespadá do východzieho filtra, tak po spustení akcie Prenos nedošlo k prenosu tejto vybranej pracovnej pozície.

Upravené


Novinka Školiace akcie, lekárske prehliadky - hromadné zadanie platnosti ceritikátu

Do editora Školiace akcie, lekárske prehliadky na záložku 2 - Účastníci pribudla nová akcia "Platnosť do" pre hromadné zadanie dátumu, do ktorého platí obdržaný certifikát.

Dátum, ktorý sa prednapĺňa do dialógového okna je maximálny dátum z atr. Absolvovať do z Plánu školenia, ku ktorému sa pripočíta periodu zo školenia, ktoré je naviazané na certifikát. Ak tam nie je perioda alebo dátum, tak sa prednaplní aktuálny systémový dátum.


Pokladna

Novinka Při účtování pokladního dokladu v CM systém přepočítával částky DPH a základu daně, zadaným kurzem z hodnot v hlavní měně. Nyní přebírá částky a kurz ze zdrojového dokladu pokladny.


Novinka Byla doplněna funkcionalita odesílání pokladních dokladů emailem.

Při odesílání tiskového formuláře na email se do pole "Komu" přednabízí "Přednastavený email" u dané organizace. Email se přebírá z kontaktů organizace, pokud organizace není vyplněna tak z fakturačního zaměstnance, jinak prázdné.


Novinka Do editoru pokladních dokladů byla doplněna záložka 4 - Doklady, kde se zobrazuje přehled připojených faktur, popř. dobropisů. Zobrazení záložky lze vypnout v konfiguraci řady pokladny.

Nově akce Připojit fakturu/dobropis přenese z dokladu na pokladní doklad další hodnoty atributů: Organizace, popř. Fakturační zaměstnanec, Zaměstnanec a další Účetní vazby, Párovací znak (dle nastavení na řadě faktury) a Druhý párovací znak.


Novinka Upravena podmínka kontroly DIČ DPH pro KH – Pokud na pokladní dokladu je nastaveno pro limit KH - "Vždy pod limit" - kontrola DIČ DPH se neprovede.


Novinka Přidáno upozornění při zobrazení Výčetky platidel, pokud není výčetka definována na příslušné měně.


Oprava V modulu Pokladna se při zúčtování zálohy vydané se nepřednastovavovala do pole Zúčt. zálohy vydané automaticky částka, když záloha přes párovací znak je vybrána. Opraveno.

Akcí Přenos se přenáší hlavní měna. Akcí Přenos CM se přenáší cizí měna.


Oprava Opravena kontrola na zakázaný záporný stav pokladny v rámci akce Připojit odpovídající fakturu/dobropis v případech částečných úhrad faktur.


Oprava Opravena chyba při kontrole DIČ DPH u pokladních dokladů, které vznikly kopií ze starších pokladních dokladů před zavedením funkcionality Kontrola DIČ DPH v pokladně.


Pokladní prodej

Novinka Kontrola množství při uložení účtenky

Ve volbě "Kontrolovat množství oproti" v konfiguraci je nová možnost "Množství po výdeji a po příjmu"


Novinka Do konfigurace pro pokladní prodej bylo doplněno nastavení "Hledat také čárový kód zákazníka v poli pro zboží". Nebude se tak nutné nikam přepínat pro dohledání zákazníka a jeho identifikační karta se prostě načte stejně jako zboží. Je silně doporučeno mít číselnou řadu pro zákaznické karty jinou, než jaké se může objevit ve zboží. Případě shody se dotáhne jak zákazník, tak zboží.


Novinka V řadách účtenek / záložka zadávání lze nastavit, zda se má zadávání odběratele řídit nastavením konfigurace (výchozí hodnota) či je vždy nutné ho zadávat nebo se naopak jeho zadání nemá zobrazit.


Novinka Zadání položek na finanční vratku bylo upraveno tak, že se automaticky přepočítávají částky základ / částka dph / celkem dle zadávaných hodnot. Pokud by bylo nutné zadat částku, která tomuto přepočtu nevyhovuje, je možné přepočet vypnout pomocí "Přepočítávat částku".


Novinka Do přehledu pokladního prodeje jsou doplněny sloupce, kde se částka úhrady zobrazuje rozdělena na jednotlivé úhrady nadefinované v konfiguraci (Hotovost,Karty,....). Dále je zde sloupec, který v textu zobrazuje názvy úhrad použitých na konkrétním dokladu. Ten však nelze použít, pokud používáte SQL server 2016 a starší. Zde se tento nebude ani zobrazovat / nabízet v nastav.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Nová akce Generuj reklamaci na materiál nad přehledem Materiály a polotovary pro výrobu
 • Určena pro vadný materiál detekovaný až po výdeji do výroby
 • V rámci dialogu Parametry reklamace lze po zadání skladu a řady vygenerovat vratku na reklamované množství - generování ověřuje, zda reklamované množství je ještě ve stavu výroby, a je-li již méně, množství poníží (reklamované množství v dialogu reklamace se pak sníží a podbarví červeně) a případně doplní i VČ, je-li jedno na stavu (doplněné VČ se vyplní do dialogu a opět podbarvní červeně)
 • Na vybraných kmenových kartách VČ k příslušnému materiálu lze nastavit příznak VČ/šarže k prověření


Novinka Nová akce Generuj reklamaci vydanou v agendě Reklamace přijaté pro případ, kdy reklamovaná položka má závadu, která vznikla na straně dodavatele.
 • Z přijaté reklamace se převezmou vybrané údaje, které je možno v dialogu před vygenerováním změnit
 • Pohyb z příjemky, kterou byla položka pořízena, je třeba doplnit až ve vygenerované reklamaci


Novinka V případě, že se vyráběný dílec ve výrobním plánu na opravu neshodoval s dílcem v reklamaci, nebo interní neshodě, nezobrazoval se v editoru reklamace, nebo interní neshody příslušný výrobní plán při prokliku do přehledu výrobních plánů. Opraveno. Zároveň bylo do přehledu výrobních plánů doplněno tlačítko Zrušit výběr pro dílec, které zcela potlačí výběr výrobních plánů dle vyráběného dílce, který je předmětem reklamace, nebo interní neshody, a umožní tak uživateli vybrat libovolný výrobní plán.


Sklady, nákup a prodej

Novinka Vylepšení ergonomie práce s aktuálním a dalšími dodavateli ke kmenové kartě
 • Při změně aktuálního dodavatele na kmenové kartě za jiného
  • v případě, že ještě není v dalších dodavatelích k dané kartě, se nabídne jeho uložení
  • jinak se nabídne aktualizace parametrů v záznamu v dalších dodavatelích hodnotami zadanými na kmenové kartě
 • Je-li nově zadaný aktuální dodavatel uveden v dalších dodavatelích, převezmou se odtud parametry na kmenovou kartu
 • Aktuálního dodavatele lze vybrat z dalších dodavatelů přímo v editoru Kmenové karty pomocí tlačítka Z dalších vedle vazby Aktuální dodavatel


Novinka V kmenových kartách je přidána akce "Aktualizace poslední příjem/výdej", která napočte datumové sloupce nad stavem skladu pro poslední příjem a poslední výdej. Zda napočítávat tyto sloupce lze u řad pohybových dokladů nastavit na první záložce pomocí "Poslední příjem (datum)" nebo "Poslední výdej (datum)". Všechny doklady nastavených řad budou při nápočtu vzaty pro výpočet. Spustit akci by mělo stačit pouze jednorázově. Sloupce nad stavem skladu se aktualizují na základě realizace příslušných pohybových dokladů.

Akce může být časově náročnější především u DB s větším množstvím pohybů, doporučujeme spustit mimo hlavní provoz - přes noc, popř. přes víkend. Akci se pokusíme u příštích verzích rychlostně optimalizovat.


Novinka iNUVIO:

Do přehledů

 • Stav položky
 • Stavy skladů

které jsou k dispozici nad přehledem Stav skladu, byly doplněny další přehledy týkající se výrobních čísel tak, jako jsou právě v přehledu Stav skladu

2.0: Do přehledů

 • Sklady aktuální položky
 • Stavy skladů

které jsou k dispozici nad přehledem Stav skladu, byly doplněny další přehledy týkající se výrobních čísel tak, jako jsou právě v přehledu Stav skladu


Novinka Přidáno přednastavení na skupině karet pro nově zakládané kmenové karty, kde je možno přednastavit Běžný záznam nebo Archivní záznam. Funguje zatím jen v kombinaci přednastavených filtrovaných sestav, kde je možné archivní karty odfiltrovat.


Novinka Nabídky - při nastavení příznaku Druh cenotvorby - vstup (nákup) se k zadávané položce nastavovala výstupní měrná jednotka místo vstupní. Opraveno


Novinka Na položky dokladů přidána možnost přikládat dokumenty.


Novinka Upravena procedura pro generování návazného dokladu hp_DosleObj_GenHlavickuNavaznyDoklad02 tak, aby nastavovala atribut Hlavní měna na hlavičce dokladu (TabDokladyZbozi.SamoVyMenaDPHHM) pro všechny druhy generovaných dokladů. Dosud tak činila pouze pro faktury a údaj se aktualizoval až při otevření záznamu hlavičky dokladu pro editaci.


Novinka U textových položek dokladů přidány akce "Přesun na pozici", navíc u dokladů došlých objednávek chyběly akce "Přesun řádku nahoru" a "Přesun řádku dolu".


Novinka Přehled Stav skladu - do nabídky Umístění byly doplněny akce pro informativní zobrazení přehledů
 • Rozpis dílčích umístění aktuální položky
 • Rozpis dílčích umístění aktuálního skladu

Usnadní to dohledání množství blokovaného na rozpiskách.


Novinka Vylepšení zjednodušeného zadávání položek dokladu (Ctrl + S).

Klávesovou zkratkou možnost přepnout „aktivní“ pole. Na pozadí se nově rovnou načítají zadávané položky, je tak možné vizuálně překontrolovat, které položky už jsou na dokladu zadané.


Novinka Automaticky generovaný doklad na základě realizace dokladu - nepřenášely se údaje intrastatu přednastavené na řadě dokladu (Druh dopravy, Dodací podmínky, Povaha transakce). Opraveno.


Novinka Při převodu mezi sklady se nepřenášel na nově založenou skladovou kartu výrobního čísla kód zakázkové modifikace. Opraveno.


Novinka Kombinace VČ a umístění, kde není používána rozpiska umístění + souvislost s neumístěným zbožím korekční příjemky. Akcí inventurního vyrovnání docházelo k nesouladu na skladě. Opraveno.


Novinka Chyba při generování vydané objednávky v cizí měně - místo částky v cizí měně zobrazuje kurzem přepočtený ekvivalent hlavní měny. Vyřešeno.


Novinka Při přesunu neumístěného výrobního čísla (VČ) akcí Změna umístění... na umístění se do záznamu Historie změn umístění neukládal odkaz na VČ. Opraveno


Splátkování a leasing

Novinka Editor časového rozlišení upraven tak,aby se dynamicky měnil dle účelu.


Novinka V editoru leasingu je nově možno zadat Datum odkupu.

Když nebude vyplněno, pohyb s typem pohybu odkupní hodnota bude mít datum pohybu totožný s datem posledního pohybu s typem pohybu rozpis splátek. Když bude Datum odkupu vyplněno, pohyb s typem pohybu odkupní hodnota bude mít datum pohybu podle Datum odkupu.


Novinka Je doplněna funkcionalita přenášení kontace zadané na Druhu pohybu Opakovaná platba na první pohyb Opakované platby.


Oprava V modulu Leasing, přehled Skupiny je odstraněna chyba při listování (posunu šipkami v editoru), která se projevovala hláškou "Dataset not in edit or insert mode".


Oprava Je opraven problém, kdy u opakovaných plateb někdy nešla zrušit faktura vygenerovaná z pohybu.


Oprava Leasing - Splátky - Pohyby splátek.

Opraveno generování platebního příkazu ze splátky, kdy se nepřenesl do platebního příkazu druhý párovací znak.


Oprava V kontacích leasingu byla opravena chyba, kdy se do účetního deníku nedostal Text v případě využití definovaného sloupece _TextDoUctaUziv k tabulce TabSTDLeaPohyb, viz řádek kontace, Text do účta: Uživatelský sloupec.


Účetnictví

Novinka Účetnictví -> Přeúčtování režií -> Přehled Rozpouštění režií.

Do přehledu nástroje Nastav jsou přidány 2 nové vazby: 1. "Účet MD - rozpustit na" 2. "Účet Dal - rozpustit na" Pomocí těchto vazeb se dají zobrazit přehledy účtových rozvrhů včetně uživatelských sloupců.


Novinka Rozšířeny sloupce pro ID partnera v číselníku Partneří PAP a v číselníku organizací.

Vytvořen nový vzorový soubor PARTPAP_CZ_202101.TXT a CiselnikyPO_CZ202101.zip pro Store. Pro rok 2021.


Novinka Přidávání a mazání číselníkových záznamů navázaných na řádky výkazů, skupin nebo přehledů, již nezakáže zakázání práv na akce "Nový" a "Zrušit" v odpovídajících číselnících.

Úprava provedena pro : Číselník účtů : navazování na řádky výkazů DPH, Kontrolního hlášení DPH CZ, Kontrolního výkazu DPH SK, MOSS, do skupin stavů účtů, saldokont a účetního fakturačního salda Daňové klíče : navazování na řádky výkazů DPH, Kontrolního hlášení DPH CZ, Kontrolního výkazu DPH SK a MOSS Řady dokladů logistika : navazování do skupin účetního fakturačního salda Organizační struktura : navazování do skupin stavů účtů Linked servery a databáze pro rozkopírování : navazování do přehledu rozkopírování automatem


Novinka V souvislosti s brexitem je umožněno od 1.1.2021 používat severoirská DIČ DPH. Tato DIČ DPH začínají písmeny XI (místo původních prvních 2 písmen GB).


Novinka V Účetnictví ->Přeúčtování režií -> Rozpouštění režií - Účty způsob - Účty dle výběru na záložce 4 - účty, akce Připojit se chybně zobrazoval účtový rozvrh. Opraveno.


Novinka Nebylo možné vystavit upomínku na fakturu odběratele, na kterou byl vystaven pokladní doklad a následně stornován. Opraveno.


Novinka Opraveno dotahování párovacího znaku a PZ2 při účtování faktur se zálohami pro řádky :

Záloha - kurz.rozdíl doklad celkem Záloha – kurzový rozdíl základ daně Záloha – kurzový rozdíl částka daně Záloha - kurz.rozdíl částka celkem


Novinka Byl opraven proces účtování faktur a dobropisů v případě, že na daňovém klíči jsou navázány 2 a více sazeb DPH stejného druhu.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Nový vzor SK výkazu DPH

Byl přidán nový vzor výkazu DPH - SK2021. Výkaz obsahuje řádky dle legislativního požadavku:

 • řádky 1-10 jsou shodné se vzorem SK2012
 • původní řádky 11-12 se spojily do řádků 9-10
 • původní řadky 13-27 jsou posunuty na řádky 11-25
 • řadky 26-27 jsou nové
 • řádek 28 je shodný se vzorem SK2012
 • řádek 29 je nový
 • původní řádky 29-34 jsou posunuty na řádky 30-35
 • původní řádky 35-36 jsou zrušeny
 • původní řádky 37-38 jsou posunuty na řádky 36-37

Od roku 2021 je potřeba zadávat nová období DPH s tímto vzorem výkazu. Jestliže je pořizováno první období DPH v roce 2021, jsou údaje převzaty z posledního období DPH roku 2020 a vazby účtů/daňových klíčů na řádky výkazu jsou přeneseny s ohledem na rozdíly v řádcích. Totéž platí pro generování prvního období DPH v roce 2021 systémem (např. při zadavání účetního doklady do roku 2021). Dále jsou zabezpečeny všechny funkce výkazu DPH pro nový vzor:

 • generování dodatečného výkazu DPH
 • nápočet výkazu DPH
 • přehledy daňových dokladů
 • kontroly výkazu DPH a daňových dokladů
 • účtování výkazu DPH
 • tisk výkazu DPH formulářem
 • elektronické podání výkazu DPH
 • nápočet vypořádání DPH
 • skupinová registrace výkazu DPH

Kontrolní výkaz DPH SK

Pro kontrolní výkazy DPH SK od roku 2021 je v přehledu vazeb na účty/daňové klíče pro části výkazu C.1. a C.2. umožněno zadávání účtů/daňových klíčů do 2 řádků - původní řádek a nový řádek se zatržením nového příznaku "Oprava základu". Dále jsou zabezpečeny všechny funkce kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021 :

 • generování dodatečného kontrolního výkazu SK
 • nápočet kontrolního výkazu SK
 • řádky dokladů
 • kontrola dokladů
 • nápočet kontrolního výkazu SK
 • elektronické podání kontrolního výkazu SK
 • skupinová registrace dokladů kontrolního výkazu SK

Přechod na novou verzi

Přechodem na novou verzi dojde ke generování nebo úpravě těchto údajů :

 • generování nového vzoru výkazu DPH SK 2021 včetně textů
 • existují-li již založené výkazy DPH v roce 2021, jsou změněny na vzor SK 2021 (vazby na účty/daňové klíče je potřeba doplnit ručně)
 • pro již založené kontrolní výkazy SK v roce 2021 dojde ke generování nových vazebních řádků pro části C.1. a C.2. (vazby na účty/daňové klíče je potřeba doplnit ručně)
 • doplnění sady daňových klíčů pro SK od roku 2021 :
  • OUT-Tuz-ZN-Koefic-Opr-Nevym
  • OUT-Tuz-ZN-Nekoef-Opr-Nevym
  • OUT-Tuz-ZS-Koefic-Opr-Nevym
  • OUT-Tuz-ZS-Nekoef-Opr-Nevym
  • Pom-DodTov-DanPrij-NeSV-Opr-Ne
  • IN-Tuz-ZN-BezN-Opr-Nevym
  • IN-Tuz-ZN-Krat-Opr-Nevym
  • IN-Tuz-ZN-Plny-Opr-Nevym
  • IN-Tuz-ZS-BezN-Opr-Nevym
  • IN-Tuz-ZS-Krat-Opr-Nevym
  • IN-Tuz-ZS-Plny-Opr-Nevym

Pozn. Výkaz DPH - pro doplnění vazeb na účty/daňové klíče je možno využít akce v přehledu řádků výkazu DPH - "Přenos jen vazeb na účty/daňové klíče" a zvolit jako vzor poslední výkaz DPH z roku 2020. Kontrolní výkaz - pro doplnění vazeb na daňové klíče je možno využít akce v přehledu řádků výkazu DPH - "Automat daňových klíčů".

Daňové klíče ¨ Po přechodu na novou verzi budou nové daňové klíče dogenerovány systémem (viz výše). K dispozici je i nový vzorový TXT soubor DANKLICE_202101.TXT a je možné ze Store stahovat soubor DANKLICE_202101.zip.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Je opravena aktualizace výkazu za segmenty v modulu Účetní standardy, přehled Výkazy standardů

Když je na výkazu označeno "Segment" a na záložce "Segmenty" se přiřadí příslušné segmenty, po aktualizaci se zobrazily nulové hodnoty.


Novinka Je upraveno generování názvu účtu účtového rozuvrh standardu, když je nastaveno Kopírovat totožné rozvrhy. Nyní se do názvu účtu přenáší název účtu v originálním jazyku a nikoli v angličtině.


Novinka Doplněna možnost uzavírat podle jednotlivých "Období výkazu detail".


Novinka Doplněno automatické doplňování segmentu .


Výroba

Novinka Při odvádění zmetků na sklad neshod se nově přenese na sklad i výrobní číslo, pokud bylo v rámci evidované operace zadáno.

Tuto novou vlastnost je možné aktivovat na řadě výrobních příkazů nastavením parametzru "Předvyplnit výrobní čísla při příjmu zmetku".


Oprava Nad položkou došlé objednávky je možné v rámci funkce „Specifikace vyráběného dílce“ zadat i zakázkovou modifikaci a zkontrolovat vyrobitelnost dílce.

Funkce Vyrobitelnost dílce nerespektovala zadanou zakázkovou modifikaci. Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export