Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Novinka Pro přehlednější kontrolu účtování bankovních výpisů byl do přehledů Řádky bankovního výpisu doplněn sloupec "Účetní účty úhrad", kde se zobrazují účetní účty z úhrad, oddělené čárkou. Číslo účtu se zobrazuje pouze jednou i když je použito na více úhradách.


Novinka Při zpracování zejména zahraničních bankovních výpisů, kdy není vyplněný variabilní symbol a faktura se dohledává z údajů v účelu platby, se v případech, kdy dohledaná faktura nebyla zaúčtovaná, nevyplnil atribut variabilní symbol na úhradě řádku bankovního výpisu. Nyní se doplňuje variabilní symbol, podle kterého se dohledala faktura. V ostatních případech se variabilní symbol dotahuje ze zaúčtování faktury z párovacího znaku podle nastavení saldokontního účtu - použit prioritně.


Novinka V editoru Peněžní ústavy se po zadání hodnoty SWIFT předvyplní atribut Země. Hodnota musí existovat v číselníku Země, jinak zůstane prázdný. Po aktualizaci na novou verzi se u stávajících záznamů, kde je vyplněn SWIFT, doplní ISO kód země.


Oprava Opraveno chybné načtení měny položek kartového centra formátu KB CSV.


Novinka Do uživatelských konstant Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice byl přidán atribut "Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury:" s možnosti nastavení:
 • dle globální konfigurace
 • pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
 • i na již uhrazené nebo přeplacené faktury
 • nepovolit přeplatek faktury


Novinka V přehledech bankovních výpisů 99 a 100 byla doplněna možnost nastavit přístupová práva na akce Automatické přiřazení úhrad a Generování bankovních spojení. Pozor! Pokud máte nastavený negativní režim práv, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "Zakázáno"!


Oprava Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů přes Zprávy, Generování zpráv neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.


Novinka Při spuštění akce Přechod na nové bankovní spojení nad přehledem Bankovní spojení byla doplněna konverze čísla účtu do IBAN.


Oprava Na řádku bankovního výpisu a úhradě při prokliku atributu Variabilní symbol do přehledu Účetní deník celkem přes období se neaplikovala přednastavená sestava. Opraveno.


Novinka V přehledu Úhrady faktur byla vytvořena akce "Spárovat úhradu v přípravě" - ruční spárování úhrady s předpisem. Po označení záznamů v přípravě (platební příkaz nebo úhrada kartou) a bankovního výpisu nebo ruční úhrady se kontroluje hodnota úhrad. Rozdíl záznamů v přípravě se musí rovnat 0. Pokud ne se zobrazí hláška "Rozdíl částek úhrad v přípravě: NNNN,NN". Musí být označeno minimálně dva záznamy, každý s jinou hodnotou V přípravě. Tyto záznamy dostanou jedinečné číslo párování úhrady a u předpisu se vynuluje hodnota Částky po bance. U záznamů úhrad typu platební příkaz a úhrada kartou se zruší příznak v přípravě.

Akce "Zrušit spárování úhrady v přípravě" vynuluje číslo párování úhrady u všech záznamů s aktuálním ID úhrady v přípravě a u úhrad typu platební/inkasní příkaz a úhrada kartou nastaví příznak v přípravě, dále se obnoví Částka po bance.


Novinka Nové nastavení v globálních konstantách Banky, záložka Bankovní výpisy/Úhrady "Přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku". Po odškrtnutí se nebudou přenášet z deníku atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky.


Oprava Přehled v záložce 4 Detail editoru zahraničních platebních příkazů, nereagoval na změnu velikosti okna. Opraveno.


Novinka V Globálních nastavení Banky - Tuzemské plat.příkazy byla doplněna konstanta "Nedohledávat bankovní účet dodavatele, pokud není vyplněn na přijaté faktuře". Při generování tuzemských platebních příkazů, když bude nový atribut zaškrtnutý a na faktuře bude chybět bankovní spojení se zobrazí chybová hláška "Není vyplněn bankovní účet dodavatele" a platební příkaz se nevygeneruje.


Oprava Na řádku bankovního výpisu, který je již zaúčtován, bylo možno měnit typ transakce. Opraveno.


Novinka Hromadná změna atributů na nezaúčtovaných řádcích bankovního výpisu, mimo atribut Příjmy a výdaje, byla povolena i v případech existence záznamů úhrad.


Oprava Jeden bankovní výpis se nekorektně zaúčtuje do více účetních dokladů v deníku pokudi se jedná o první účtování, tj. doklad v deníku ještě neexistuje a účtuje se z přehledu řádků, kde se zobrazí řádky z více bankovních výpisů a tyto řádky nejsou setříděný podle čísla bankovního výpisu. U takových výpisů následně nefunguje korektně odúčtování. Opraveno.


Oprava Pokud bylo povoleno přiřazení bankovních úhrad na již uhrazené faktury a na vydané faktuře bylo Číslo dod.faktury stejné jako Párovací znak, další úhrada se již nepřiřadila - hláška Nalezeno více vydaných faktur. Opraveno.


Oprava Při kopii řádku bankovního výpisu se chybně kopírovaly i hodnoty atributů Stav autom. přiřazení úhrad, Výsledek autom. přiřazení úhrad, Stav přípravy účtování a Výsledek přípravy účtování. Opraveno.


Oprava V editoru bankovního spojení se neukládalo zaškrtnutí atributu SEPA. Opraveno.


Oprava Při generování platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) se neakceptovalo jiné než přednastavené vlastní bankovní spojení. Opraveno.


Oprava Opraven přenos organizace na úhradu řádku bankovního výpisu při přiřazení faktury automatickým přiřazením úhrad a v editoru úhrady výběrem z přehledu Pohledávky / Závazky


Novinka Ošetření procesů při vícenásobném zobrazení řádků v přehledu řádků bankovních výpisu.

Jsou-li některé řádky zobrazeny vícenásobně (1:N) v rámci označených řádků, nelze spustit tyto akce:

 • Příprava účtování řádku
 • Test účtování řádku
 • Účtování řádku
 • Odúčtování řádku z účetnictví
 • Zrušení příznaku účtování
 • Zrušit přípravu účtování
 • Pohled do účetního deníku
 • Úhrady označených řádků
 • Generování bankovních spojení
 • Hromadné změny
 • Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad
 • Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení
 • Přiřazení úhrad - Auto.přiřazení úhrad - uživ.definice
 • Kartové centrum - Připojit celé výkazy
 • Kartové centrum - Připojit vybrané položky
 • Kartové centrum - Odpojit kartové centrum

Tyto akce se nespustí a zobrazí se chybové hlášení: "Vybrané záznamy obsahují řádky, které jsou zobrazeny vícenásobně. Akci nelze provést."

Je-li požadována akce "Oprava" a daný záznam je zobrazen v přehledu vícenásobně, opravu nelze provést a zobrazí se chybové hlášení : "Záznam je v přehledu zobrazen vícenásobně. Operaci nelze použít."

Řešením uvedených chybových situací je zajistit, aby záznamy v přehledu byly zobrazeny pouze jednou. Většinou se toho docílí tak, že se ze zobrazení odstraní sloupce z vazeb, které mají v názvu text "pozor - vazba 1:N".


Oprava Na bankovním výpisu v editoru řádky, při změně kódu měny se zobrazovala chybová hláška: "Field 'DatumVypisu' not found". Opraveno.


Novinka Do přehledů Bankovní výpisy - úhrady a Bankovní výpis - řádky a úhrady byly doplněny vazby Bankovní spojení, Účtový rozvrh, Číselník organizací, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Organizační struktura, Zaměstnanci a Karty vozidel.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - import xml zprávy CZ599A - při importu byly testovány kódy DPH a v případě kolize v číselníku DPH byla zobrazena hláška.

Upraveno, test nebude prováděn.


Novinka Nastavení parametrů / změny přednastavených atributů pro F2 Nová:
 • Převody dokladů / kopie kontejnerů - [ false ]
 • Posílat hash na CÚ - [ false ]
 • Provádět kontrolu - [ false ]
 • Automatické vyplňování odstavce 31 [ true ]


Novinka Úprava exportu zahraničních záruk pro xml zprávy:
 • DNPODD
 • DNPODDCN
 • DNSD
 • DNUKO
 • DNPRISD
 • Dotazovací zpráva na záruky
 • Kontrola dokladu v ICS vůči délce označení záruky na 17 znaků.

Zahraniční záruka bude exportována v elementu GUF01Z, česká v GUF01.


CRM

Novinka Dokumenty – přehled Aktivity (193), který byl používán pro zobrazování záznamů v tabulce Aktivity (TabKontaktJednani), k nimž je připojený daný dokument (viz akce Vazby na doklady v přehledu dokumentů), při opravě neaplikoval editor příslušející agendě QMS/CRM, do níž záznam patřil. Proto byl nahrazen společným přehledem Aktivity a agendy QMS (1733). Přehled 1733 byl zároveň doplněn do hlavní nabídky v modulu QMS ve skupině Další. Dosud byl tento přehled používán v akcích nad číselníkem Organizace.


Novinka Organizace, Kontaktní osoby – do Nastav doplněny vazby na přednastavené kontakty Hromadně pro e-mail


Doprava

Novinka Nad sklad zásilek byla přidána akce pro fakturaci. Pro tuto akci lze nastavit práva)


Novinka Ve stazce byl upraven typ atributů PS nádrže a KS nádrže na numeric. Zároveň byl upraven atribut pro zobrazení nadspotřeby v editoru Stazky, který nyní zobrazuje nadspotřebu v litrech a procentech.


Novinka Struktura tabulky pro zpracování záznamů o transakcích platebních karet PHM byla rozšířena o vazbu na zaměstnance.


Novinka Do přiznání k silniční dani byly doplněny údaje o podepisující osobě. Doplněno do editace a do XML. Doplněno do editace a do XML


EET

Oprava Za určité konstelace nešel uložit certifikát EET v Uživatelských lokálních nastaveních s chybou:

"Nalezeno více stejných hodnot položky Vystaveno pro:!". Opraveno


eServer

Novinka Nové přehledy zobrazující informace o eServer notifikacích:

Notifikační služba eServer

 • Registr přihlášených zařízení
 • Mobilní notifikace
 • Mailové zprávy a Přílohy mailů


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Přehled záznamů datových schránek, akce Nový, proklik do kontaktů, akce Vyhledávání datových schránek, zadat typ subjektu a např. IČO organizace (na obrázku dohledání fyzické osoby). Stisk tlačítka Vyhledej, vygeneruje záznam s ID datové schránky do výsledků vyhladávání. Správný výsledek se přidá do kontaktů DS přes Akce, Přidat do kontaktů.

Zde byla opravena chyba v editoru Vyhledávání datových schránek, Najít schránku pomocí jména. Zobrazovala se chybová hláška - Unauthorized (401) - ¨https://ws.mojedatovaschranka.cz/DS/df¨


Fakturace

Novinka Při ručním vytváření zápočtů ve fakturaci a v saldu je číslo zápočtu přednastaveno s ohledem na existující mezery v číselné řadě - systém najde první mezeru. Uživatel je informován hlášením "Zápočet bude vložen do mezery v číselné řadě".

Pro generování zápočtů v Návrháři zápočtů je uplatněn tentýž algoritmus (informativní hlášení se nezobrazuje). Výchozí třídění přehledů zápočtů ve fakturaci a v saldu je doplněno o sloupec "Číslo", aby se zápočty zobrazovaly setříděné dle čísla a datumu pořízení.


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně k faktuře v cizí měně v modulu Fakturace se nově v procesním okně vypíše upozornění na nesouladměn


Oprava U tiskových formulářů -1470, -1471, -1473, -1474, -1475, -1476, -1546 se nedotahoval kód PDP. Na místo toho se zobrazovalo ID záznamu. Opraveno.


Oprava V přehledu faktur Faktury k datu v definici počítaných sloupců Saldo, Saldo před splatnosti a Saldo po splatnosti chyběl prefix tabulky. Opraveno.


Oprava Opraveno vyhodnocení salda v editoru úhrad faktury, pro faktury zadané minusem.


Oprava V úhradách faktur bylo opraveno vyhodnocení minusových hodnot salda faktury a částky úhrady. Dále ruční úhrady již neovlivňuje konfigurace banky "nepovolit přeplatek faktury".


Oprava K faktuře přijaté nebylo možné připojit doklad k přijaté platbě se samovyměřením. Opraveno


Oprava Opravena chyba, pokud je označeno zaškrtávátko Záloha do výše realizace a připojuje se záloha a zatím NENÍ ULOŽENA faktura, tak se záloha nepřenesla. Údaje faktury se před navázáním nově před navázáním zálohy uloží napřed do tabulky.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v přehledu faktur k datu - Denní přehled faktur - zohledňuje nově i datum uvolnění zádržného.


Firemní aktivity

Novinka Stahování pošty z Outlooku – měl-li uživatel na stanici více účtů v Outlooku a nastavil v "Uživatelské konstanty -> Firemní aktivity -> Přednastavená složka" složku z jiného účtu, než z výchozího, tak nešlo poštu akcí "Firemní aktivity -> Další -> E-mail -> Pošta v Outlooku nebo Z přednastavené složky" spustit. Končilo chybovou hláškou: "TRwMAPITable.findFirst has raised the following exception: The given EntryID is not a valid EntryID! (-2147221241)"


Oprava Cena z návazné skupiny karet platná pro výchozí množství nastavené na kmenové kartě se při vložení nové položky ihned neaplikovala, a to ani v případě, že platila od množství 0. Cena se uplatnila až po zadání/změně množství. Opraveno.


Novinka Do přehledu Úkoly spuštěného z přehledu aktivit, nebo zobrazeného v editoru aktivity je nově k dispozici akce "Generování úkolů s opakováním", která byla dříve implementována pouze k úkolům agend QMS.


Novinka Položky aktivity – do Nastav doplněna vazba Organizace, která odkazuje na organizaci z aktivity, v níž je položka zadána.


Majetek

Novinka V protokolu zavedení pro 3.pohyby nebo pohyby umístění, jsou do záhlaví přehledu doplněny údaje typ číslo a název majetku.


Oprava Byla opravena akce Uzávěrka, kdy změna data uzávěrky neoprávněně změnila na protokolu zavedení datum platnosti počátečního stavu daňového pohybu.


Oprava Při generování karty majetku z protokolu zavedení se v některých případech mohla zobrazit hláška:

[SQL:8162] The formal parameter "@MaKar_CisloMaj" was not declared as an OUTPUT parameter, but the actual parameter passed in requested output. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Daň srážková - měsíční přehled

Pokud existovala výplata s nulovým základem zálohové daně a současně s opravnou MS opravující srážkovou daň, nedostal se zaměstnanec s touto výplatou do výše uvedeného tiskového formuláře.

Upraveno


Oprava Evidence DNP - import XML notifikací z ePortálu

Při importu souboru notifikace z webové aplikace ePortálu docházelo k chybě při konverzi datumu platnosti notifikace

Opraveno


Novinka Evidence DNP - upraveny kontroly před přenosem docházek do předzpracování

Při stisknutí akce DNP k proplacení dochází před vlastním zobrazením přehledu k nové kontrole, která sumačně informuje o stavu dávek v aktuálním období. Informuje o dávkách, které nemají ke konci měsíce datum pokračování nebo datum ukončení.

Existují neukončené dávky NP (bez dokladu) k poslednímu dni zpracovávaného období. Počet neukončených PN generovaných z eNeschopenek: (počet) Počet neukončených dávek NP zadaných ručně: (počet) Chcete generovat docházkové MS i pro tyto neukončené dávky NP (bez dokladu)?


Novinka Evidence DNP - DNP k proplacení - přenos ukončených pracovních poměrů

Pokud měl zaměstnanec pracovní neschopnost po ukončení praovního poměru, tato neschopnost byla zadána do Evidence DNP, tato neschopnost se nenabízela v akcei DNP k proplacení. Nově se tento zaměstnanec bude v nabídce DNP k proplacení nabízet tehdy, pokud bude mít ve Mzdových údajích zatržen atribut - Do výpočtu po konci PP/vynětí.


Novinka Exekuce - výpočet nezabavitelné částky v souvislosti s odstupným/odchodným

Zákonem 191/2020 Sb. dochází ke zpřesnění § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ (odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce). Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že se nezabavitelná částka od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

V případě, že v Heliosu Orange je použita mzdová složka vyplacení odstupného/ odchodného, která patří do mzdové skupiny Prémie a odměny, vstupním formulářem jsou procenta a má nastaven základ pro výpočet Odstupné při ukončení PP nebo Odchodné při ukončení PP, pak se při výpočtu nezabavitelné částky zohlední počet měsíců (procenta zadaná pří výpočtu MS). Zohlední se tak, že měsíční nezabavitelná částka se vynásobí počtem měsíců odstupného. Částka, která vznikne je uložena na položce Exekuce - nezabavitelná částka - navýšení za odstupné a bude se přičítat k měsíční hodnotě nezabavitelné částky konkrétního měsíce.

Pokud je odstupné zadáváno jako částka ručně, automatické navýšení nefunguje a je třeba částku NČ upravit ručně.


Novinka Doplňující údaje - upravené formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU a Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU

Byl upraven vzhled formulářů pro zaměstnávání cizinců.


Novinka Hlášení o ukončení nemoci - pobočky

V případě, že ve firmě je využíváno evidence na pobočky, nedotahoval se správně variabilní symbol z definice pobočky (údaj byl dosazován ze Mzdových konstant).

Upraveno tak, aby byly respektovány variabilní symboly jednotlivých poboček.


Novinka Hlášení o ukončení - Návrat do zaměstnání - Datum

Jestliže zaměstnanec poslední den pracoval, zobrazovalo se ve výše uvedeném atributu datum dalšího dne, nikoliv datum, kdy již zaměstnanec pracoval.

Upraveno


Novinka {{{1}}}


Novinka Insolvence - Datum platnosti do

Jestliže je do Paušálů a srážek zadávána mzdová složka, která má ve své definici zatrženo Insolvenční srážka, proběhne při ukládání editoru kontrola prostřednictvím měkké hláška o tom, zda je vyplněno Datum platnosti do. Důvod je ten, aby nedocházelo k delšímu srážení částek než odpovídá zákonu.


Novinka Nezabavitelná částka uplatněná jinde

Pokud ve Mzdových údajích zatrhete atribut Nezabavitelná částka uplatněná jinde, máte nově možnost při ukládání říct, že tato nezabavitelná částka se má propsat i do následujícíh období (např. u důchodců apod.). Není nutné tedy částku vyplňovat každý měsíc opakovaně.


Novinka Exekuce - Oznámení o skončení zaměstnání

Nově lze tisknout tento formulář do "okénkové" obálky. O tom, zda chcete, či nechcete formulář do okénkové obálky tisknout rozhodujete v editoru před tiskem.


Novinka Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát

Od června 2020 dochází ke zvýšení hranice, do které je plátcem pojistného stát. Hranice nově činí částku 11607 Kč. K nastavení konstanty dojde automaticky - nejdříve v měsíci, kde nebyly doposud vypočítané mzdy.


Novinka Zdravotní a sociální pojištění za více období

Z důvodu většího komfortu (pro uživatele, pro kontrolní orgány) vznikly nad Ročními sestavami nové formuláře:

 • Sociální pojištění - přehled za více období
 • Zdravotní pojištění - přehled za více období

Nově lze tedy tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně pojištění za více období najednou. V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete. Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotivě v jednotlivých vybraných obdobích. Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).


Novinka Vyloučené doby pro přílohu k žádosti o DNP

Pokud byla ve výpočtu generována přečerpaná dovolená, její dny chybně ovlivňovaly vyloučené doby.

Opraveno


Novinka Statistické sestavy - Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Upraveny řádky týkající se OON (DPP a DPČ), kde došlo k rozšíření podmínek podle druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.


Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Jestliže měl zaměstnanec nastaven jiný typ daně než Základní daň (např. po ukončení pracovního poměru), nezobrazoval se tento zaměstnanec ve výše uvedeném tiskovém formuláři, když mu bylo vyplaceno roční zúčtování (MS 097).

Upraveno


Mzdy (SK)

Novinka {{{1}}}


Novinka NOVINKA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov

Pri zahájení výpočtu mzdy za JANUÁR sa odteraz kontroluje aj to, či nedošlo pri decembrovej uzávierke predchádzajúceho roka k nepreneseniu zostatku dovolenky z minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať nasledovnou hláškou:

"Existujú zamestnanci so zostatkom nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov, ktorých nárok vznikol pred a po MD/RD/PN a zároveň do konca roku návratu do ES nedošlo k jeho vyčerpaniu. Pre zobrazenie zoznamu týchto zamestnancov vstúpte do prehľadu Dohadné položky a použite distribučný tlačový formulár Neprenesené zostatky dovolenky z MR. Pred samotným výpočtom mzdy za január je možné zostatok z minulých rokov navýšiť priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v atribúte Zostatok MR. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, tak pokračuje vo výpočte mzdy (tj ignoruje túto hlášku), ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa výpočet mzdy nezaháji a systém očakáva, že používateľ si pred samotným výpočtom miezd za JANUÁR skontroluje tieto neprenesené zostatky dovoleniek, aby bolo možné nahľad tlačového formulára Neprenesené zostatky dovolenky z MR, je potrebné mať vygenerované Dohohadné položky. V prípade, že sa rozhodne, že navýši zostatok dovolenky z MR v Mzdových údajoch zamestnanca v JANUÁRI o neprenesené nevyčerpané zostatky z minulých rokov, je potrebné, aby nezabudol následne pregenerovať prehľad Dohadné položky.

Nad prehľadom Dohadné položky vznikol distribučný tlačový formulár: Sys. č. Názov -400422 Neprenesené zostatky dovolenky z MR

Tento tlačový formulár zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí sa počas minulého roka vrátili do evidečného stavu (napr. z MD/RD alebo dlhodobej PN) a nevyčerpali si dovolenku z minulých rokov k 31. 12. minulého roka a tento nevyčerpaný zostatok sa nepreniesol do nového roka.

Zamestnávateľ môže po zvážení v týchto prípadoch neprenesenú dovolenku do aktuálneho roka preniesť tým, že navýši v mzdovej karte za JANUÁR na záložka Dovolenka atr. Zost. MR. Následne ak vygeneruje dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku, tak sa zostatok z MR zaktualizuje podľa hodnoty v mzdových údajoch.


Novinka NOVINKA - Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde

Pokiaľ v Mzdových údajoch zaškrtnete atribút Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde, má používateľ odteraz možnosť si pri ukladání zvoliť, či sa táto nepostihnuteľná čiastka má prepísať aj do nasledujúcich období (napr. pri dôchodcoch a pod.). Nie je nutné teda čiastku vyplňovať každý mesiac opakovane.Novinka ÚPRAVA - Číselník Dane - atribúty pre Potvrdenie o zdan. mzde
=====================================

V editore číselníka Dane so symbolom ZD na záložke Zúčtovanie dane sa od mzdového obdobia 1/2016 nebudú odteraz zobrazovať atribúty (už nie sú súčasťou tohto tlačiva):

 • MZ - príjem podľa § 32 ods. 1a bod 4
 • MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o skončení zamestnania exekútorovi
=================================

Odteraz je možné vytlačiť distribučný tlačový formulár sys. č. -403230 Oznámenie pre exekútora o odchode zamestnanca do "okienkovej" obálky (cesta: Ročné zostavy). O tom, či chce/nechce používateľ tlačový formulár tlačiť do okienkovej obálky rozhoduje v dialógu pred tlačou.


Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav
=====================================

Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná! [SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Záporný VZ na ZP a SP
==============

V prípade záporného vymeriavacieho základu pre ZP a SP, ktorý vo väčšine prípadov vzniká pri prečerpanej dovolenke, nie je povolený záporný vymeriavací základ v riadnom mesačnom výkaze. Z toho dôvodu, ak vo výpočte mzdy vznikne záporný VZ pre ZP aj SP, tak sa vynuluje a záporný VZ nevznikne.

Takejto situácii by sa malo podľa metodického oddelenia ZP UNION vyhnúť a ak to nie je možné, tak by mal zamestnávateľ postupovať podľa nasledovných usmernení, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prípadu, kedy zamestnanec v 6/2017 ukončil PP a zároveň mu bolo zrazené prečerpanie dovolenky, vďaka ktorému vznikli záporné VZ na ZP a SP:

zdroj: VšZP

V mesiaci 6/2017 bude vykázaný daný poistenec s nulami. Suma vymeriavacieho základu zamestnanca vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa nesmie byť v mínusovej položke. Vysporiadať prečerpanú dovolenku je potrebné vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa ( dávka 514 s charakterom A - aditívny, alebo O - opravný ) v ktorom mal daný zamestnanec príjem - vymeriavací základ, kde opravíte sumu vymeriavacieho základu zamestnanca, tzn. znížite vymeriavací základ o sumu prečerpanej dovolenky. Napr. ak v marci 2017 čerpal dovolenku a po skončení pracovného pomeru (PP) sa ukáže že prečerpal dovolenku, tak oprava sa vykoná nie v mesiaci jún 2017 kedy sa ukončil PP ale v mesiaci marec 2017, kde bola dovolenka čerpaná.

V prípade, že následne vznikne preplatok v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur.

Pre informáciu Vám uvádzame, že nie u každého poistenca sa vykonáva RZ a teda čakať na vykonanie RZ v uvedenom prípade nie je potrebné, ale postupuje sa v zmysle vyššie uvedeného. Ďalej Vám uvádzame, že pokiaľ bude mať uvedený zamestnanec neplatené voľno, tak počas neplateného voľna sa fyzická osoba nepovažuje na účely zákona o zdravotnom poistení za zamestnanca, nakoľko nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti (§ 11 odsek 3, druhá veta). Zamestnávateľ má na zmenu platiteľa uvedenú v § 11 odsek 3, druhá veta podľa § 24 písmeno c) oznamovaciu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje a následne prihlasuje kódom 2N a to v oznamovacej lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec si určí iného platiteľa poistného do 8 dní.


zdroj: ZP UNION V prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok, musí mu zamestnávateľ na predmetné obdobie zaevidovať ospravedlnenú neprítomnosť v práci, tzv. neplatené voľno. Zamestnanec si za toto obdobie musí odviesť preddavky na verejné zdravotné poistenie sám. Súčasne musí zamestnávateľ opraviť výkaz preddavkov za obdobie, kedy k takému čerpaniu dovolenky došlo.


zdroj: ZP Dovera v riadnom mesačnom výkaze nemôže byť uvedený mínusový vymeriavací základ. Poistencovi je možné tento mínusový príjem uviesť len v aditívnom výkaze.


zdroj: www.socpoist.sk V situácií týkajúcej sa „prečerpanej dovolenky” sa postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, minimálne ale nulový vymeriavací základ.

Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykoná vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou”. To znamená, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporný, t.j. nemôže byť v mínusových hodnotách.

V prípade, ak v dôsledku zrazenia náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku je výsledný vymeriavací základ za kalendárny mesiac, za ktorý sa zráža táto náhrada mzdy, záporný, na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha za tento kalendárny mesiac zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ vo výške 0 a poistné na sociálne poistenie v sume 0.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku

Východzie prehľady Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku bol vzhľadom k zmene vo výkazoch za obdobie 4/2020 upravený nasledovne:

1. Opatrenie 1,3A: - atribút Základ SP bol odstránený - atribút Hrubý príjem bol pridaný

2. Opatrenie 3B: - atribút Základ SP bol odstránený - atribút Vyplatená mzda bol odstránený - atribút Hrubý príjem bol pridaný

Covid - 19 definícia bola upravená, že položka "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (MZ)" bola premenovaná na "Odpočítaj z príjmu (MZ) - platí pre všetky opatrenia (MZ)". Zároveň pomocou tejto definície je možné odteraz tu vymenovanými MZ-kami znížiť stĺpčeky Hrubá mzda, Hrubý príjem a Úhrn príjmov z prehľadu Podklad pre účely vyplenenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Nad prehľadmi Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku vznikli systémové zostavy: Distribučný výkaz za 3/2020 Distribučný výkaz za 4/2020

Výberom z týchto zostáv si používateľ zobrazí stĺpčeky platné pre konkrétny výkaz.

UPOZORNENIE: Vzhľadom k tomu, že sa rôznia názory na to, čo je očakávané v stĺpčeku Vyplatená mzda/Hrubá mzda, zostavy zobrazujú v týchto stĺpčekoch Úhrn príjmov pre daň, používateľ si môže tento stĺpček podľa potreby zmeniť pomocou tlačidla Nastav a znížiť o konkrétne MZ-ky pomocou Covid-19 definície.

POZOR: Ak ste si sťahovali používateľské filtre z nášho webu z Poradni SK, je potrebné tieto filtre vymazať.


Novinka ZMENA - Prenos RZD 2019

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.

Na základe tohto ustanovenia sme upravili možnosť prenosu RZD za rok 2019 až do mzdového obdobia 9/2020 (štandardne je prenos umožnený max. do 4. mesiaca nasledujúceho po roku, za ktorý sa RZD vykonáva).


{{New|ZMENA - Tvorba dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku pri MD/RD/celoročnej PN

Odteraz sa pri do tvorby dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku z minulého roka bude kumulovať doteraz nevyčerpaný zostatok z minulých rokov (doteraz sa do tvorby dostali len zostatky z nárokov predchádzajúceho roka). Ide o zostatky, ktoré nemohli byť čerpané lebo zamestnanec bol do konca roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria, na MD, RD alebo celoročnej PN. Čiže zostatok dovolenky z MR v mzdových údajoch za január bude odteraz totožný s tvorbou dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku v prehľade Dohadné položky.

Príklad: Zostatok z MR k 31.12. 2018 je 22 dní Počas celého roka 2019 je zamestnanec na RD, tj nečerpá si dovolenku na zotavenie Zostatok z MR k 31.12. 2019 je 22 dní (je to zostatok, ktorý vznikol z nárokov pred rokom 2019, počas roka 2019 nevznikol žiadny nárok)

Riešenie: Zostatok z MR v MÚ 1/2020 bude 22 dní, tvorba dohadných položiek za rok 2019 bude taktiež 22 dní. V prípade návratu zamestnanca z RD do ES počas roka 2020 by malo dôjsť k čerpaniu tohto zostatku dovolenky z minulých rokov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo došlo k tejto zmene je to, že je tu snaha vytvoriť rezervu na tieto dovolenky v čo najpribližnejšej výške, v ktorej by sa táto nevyčerpaná dovolenka čerpala v novom roku.

UPOZORNENIE: Na základe tejto zmeny je potrebné vystornovať interným dokladom dohadné položky za tieto nevyčerpané dovolenky k 31. 12. roka, ktorý predchádza roku novej tvorby dohadných položiek (inak by boli v tvorbe toľkokrát koľkrát sa prenášali do nasledujúcich rokov).


Obecné

Novinka Pokud je v licenci více legislativ, tak přednastavená legislativa při generování nové databáze je nyní vždy česká.


Novinka Při generování nové databáze se u Formy úhrady Platebním příkazem zaškrtne atribut Bezhotovostní.


Novinka Možnosti / Globální konstanty / Systémové konstanty – nad konkrétní databází akce: Seznam externích doplňků - lze zafiltrovat na speciální procedury.

aktualizován přehled ep_ procedur, všech, včetně nevytvořených na SQL serveru.


Novinka Číselníky - přidán přehled Elektronické certifikáty zobrazující seznam elektronických certifikátů použitých v agendách:
 • Definice zpráv - tabulka šifrovacích certifikátů
 • Definice zpráv - tabulka podepisovacích certifikátů
 • Glob.konstanty – šifrovací certifikát pro PDF
 • Uživ. konstanty – certifikát pro podpis PDF
 • Uživ. konstanty – podpis dokumentů pro archivaci
 • Mzdové konstanty – eNeschopenky, šifrovací certifikát
 • CLA – komunikační certifikáty - správcovské certifikáty
 • CLA – komunikační/podepisovací certifikáty za celou firmu
 • CLA – komunikační/šifrovací certifikáty za celou firmu
 • Kontakty – šifrovací certifikáty
 • EET certifikáty

V přehledu je vidět, na koho je vystaveno, platnost a přes F4 Nastav lze zobrazit konkrétní záznamy, kde je certifikát použit.


Novinka Kurz. lístek - přidána podpora volání uživ. uložené SQL procedury na konci importu.

dbo.ep_KurzLi @CisloKurzListku INT, @DruhImportu INT


Novinka Do informace o uživateli ve stavovém hlavního okna či přehledu bylo doplněno zobrazení názvu počítače.


Oprava Při zavření editoru z akce "Práva na data" v přehledu uživatelů či rolí může dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Po obnově systémové DB do systémové DB, ale jiného jména, se u vícedatových instalací objevovala chyba, kdy při prvním spuštění HELIOSU do této obnovené DB zůstalo ve výběrovém dialogu původní systémové jméno a pokud DB takového jména neexistovala, nabízelo se její vytvoření.

Při druhém spuštění již bylo vše OK (v dialogu bylo správné, tj. nové systémové jméno). Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy po importu daňových režimů a klíčů ze starších vzorových TXT souborů nedošlo k naplnění vazeb na řádky DPH a části KH. Vzorové soubory DANKLICE_202001.TXT a starší.


Novinka Organizace – doplněna kontrola na duplicitu DIČ DPH pro organizace z jiných zemí než CZ/SK. Pokud nezačíná DIČ DPH znaky CZ/SK a je nalezen záznam se stejnou hodnotou, objeví se upozornění s možností zobrazit přehled s duplicitními záznamy, obdobně jako se to děje při zadávání IČO


Oprava Opravena komunikace při použití PROXY serveru u Ověření DIČ - VIES (EK), Kontroly nespolehlivých plátců a Komunikátoru EET.


Oprava Při zadávání záznamu do vazby 1:1 v rámci vícenásobných vztahů může dojít při kontrole duplicity k přehození názvů klíčových atributů a tím vyvolání chyby "Neplatný název sloupce". Opraveno.


Novinka Zprávy - byla přidána podpora šifrovaného přenosu SFTP (SSH2 FTP) na LINUX/UNIX systemy, podpora autentikace:
 • jmeno:heslo
 • SSH klice (PPK soubor)
 • SSH Keyagent (napr. PuTTY klient)


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2019 vol 2.8


Novinka Organizace - optimalizace rychlosti aktualizace Archivu změn - významné pro hromadné aktualizace přes Ares/Finstat


Oprava Do Archivu změn k číselníku Organizace se zapisoval po provedení změn i záznam, který byl předtím založen a uložen, aniž uživatel vyplnil jakýkoliv v archivu sledovaný údaj. Opraveno.


Oprava Pokud je v některém návazném kroku automatu nastaveno přerušení běhu, tak se automat přeruší pouze na dané úrovni, nikoliv centrálně. Opraveno.


Oprava Oprava chování práva "Oprava":

V některých situacích se mohlo stát, že při odebrání práva na Opravu a ponechání práva na Nový nešlo pořídit nový záznam - projevilo se např. v přehledu Interní komentáře (1536), kde přes pravý infopanel šlo komentáře zadávat, ale při použití cesty: Systém -> Interní komentáře -> Přidat interní komentář (Shift + Ctrl + Q), se objevila se hláška, že chybí právo Oprava a nový záznam nešlo pořídit.


Novinka V rámci info políček pro přenos hodnoty pro externí sloupec nešlo použít jiný uživatelský či externí sloupec.


Oběh zboží

Novinka Algoritmus pro nabízení nové hodnoty výrobního čísla pro kmenovou kartu VČ byl upraven tak, aby po 100 neúspěšných pokusech najít další nepoužitou hodnotu v řadě k naposledy založené kmenové kartě VČ nabídl další hodnotu k maximální hodnotě VČ. V akci "Nové výrobní číslo" nad záložkou Stav výrobních čísel v editoru položky dokladu se při generování další hodnoty v rámci generované sady tlačítkem Generuj po 100 neúspěšných pokusech akce přeruší s dosud vygenerovanými záznamy pohybů, stavů a kmenových karet VČ. Pro vygenerování dalších výrobních čísel je třeba akci spustit znovu a upřesnit navrženou "startovací" hodnotu výrobního čísla.


Novinka Došlé objednávky - do procedury hp_DosleObj_ZapisDoZajisteni02, která řeší zajištění stavem skladu při zadávání položky na objednávku i v rámci akce Aktualizace zajištění stavem skladu, bylo implementováno volání slepé procedury ep_DosleObj_VratIDZboSklad. V proceduře lze ošetřit zajišťování z více skladů dle vlastních pravidel.


Novinka Výrobní čísla/šarže

Kmenová karta VČ – nový příznak "Vč/šarže k prověření" (výchozí nastavení 0 – není k prověření). Nastavit/zrušit nastavení příznaku lze v editoru i akcemi

 • Vč/šarže k prověření
 • Vč/šarže prověřena

nad aktuálním/označenými záznamy.

Řada dokladů typu Výdejka/Výdejka v evidenční ceně – nový příznak "Povolit výdej Vč/šarže k prověření" - výchozí nastavení 0 – při tomto nastavení je uživatel při výběru VČ/šarže ve stavu k prověření na výdejku varován, a pokud přesto pohyb Vč s tímto nastavením na kmenové kartě VČ zadá, výdejku nebude možné realizovat, dokud se stav na kartě nezmění.


Novinka {{{1}}}


Novinka Generování návazných dokladů z došlých objednávek - úprava, aby bylo možné lépe spojovat akce do automatu.

Tam kde je výběr položek, je nově k dispozici zatržítko s volbou "Zobrazit vygenerovaný doklad". Dále na profil generování návazného dokladu přidána volba "Zobrazit vygenerovaný doklad". Funguje pro libovolnou akci generování návazných profilů. Chování zatržítka při výběru položek:

 - v případě, že je na profilu zatržena volba "Zobrazit vygenerovaný doklad", je volba na editoru výběru položek zatrhnutá a pouze ke čtení
 - v případě, že na profilu není volba zatržena, je volba na editoru výběru položek ne/zatržena dle poslední volby uživatele (toto nastavení je pro uživatele a je společné pro doklady DOBJ i OZ) a je editovatelná.

Pozn.: V případě (např. při generování faktury vydané z výdejky), že uživatel doklad vystornuje (tedy se neuloží) a měl zatrženo "Zobrazit vygenerovaný doklad", nezobrazí se již příslušný přehled.


Oprava Kompletační položky na došlých objednávkách - při nastavení na profilu pro generování výdejky - Způsob převodu:
 • Kompletační položky s přenosem položek objednávky
 • Položky objednávky s přenosem kompletačních položek

v případě, že uživatel upravil množství dílů ve výrobku zadaném na řádku došlé objednávky, nebo v kompletačních položkách, neprošla realizace návazné výdejky s chybovým hlášením "Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku." Opraveno - kontrola se nyní provádí pouze v případě, že počty dílů na položce došlé objednávky odpovídají definici kompletu v TPV.


Oprava Je-li na skladě vedena evidence zásob včetně výrobních čísel a umístění, pak je možné provádět změny umístění konkrétních dílčích zásob zboží mezi jednotlivými umístěními. V takovém případě se při každém pokusu o přeskladnění určitého množství zboží nejprve kontroluje, zda není zboží na výchozím umístění blokováno tzv. rozpiskou umístění, která může být součástí dosud nerealizované výdejky. Tato kontrola byla však nedostatečná a hlídala jen celkový stav zásob na umístění a nikoliv dílčí zásobu pro dané VČ. Při pokusu o přeskladnění určitého VČ tak mohlo dojít k nežádoucímu stavu, kdy bylo zboží přeskladněno i přesto, že mělo zůstat na zdrojovém umístění blokováno rozpiskou umístění nerealizované výdejky. Opraveno, doplněna kontrola pro konkrétní VČ.


Novinka Při položkovém převodu z výdejky vygenerované z došlé objednávky do příjemky se mohla objevit chyba "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést" a položku nebylo možno z výdejky do příjemky převést. Opraveno


Novinka V přehledu stavu skladu jsou přidány nové sloupce "Poslední příjem (Sk. dat. real.)" a "Poslední výdej (Sk. dat. real.)". Sloupce zobrazují poslední datum příjmu/výdeje. Na řadách dokladů příjmů, výdejů a storen lze přednastavit, zda se má daná řada napočítávat pro tyto nové sloupce. K přednastavení slouží zatržítka "Poslední příjem (datum)" a "Poslední výdej (datum)".

Díky těmto sloupcům je pak hned vidět, kdy se odehrál poslední příjem a výdej - je možné např. identifikovat karty, kde se dlouho nepříjimalo/nevydávalo. Díky možnosti přednastavení na řadě je možné např. vyřadit převodky a výdeje do spotřeby, aby nedocházelo ke zkreslení informace.


Novinka Výkaz lihu pro ORO bude možné provést i pro více organizací bez IČO. Seskupí se pod jeden záznam.


Novinka Došlé objednávky - do stromu návazných dokladů je zahrnut i doklad obsahující textovou položku přenesenou z došlé objednávky.


Personalistika (CZ)

Novinka Uchazeč o zaměstnání - nevyplněný zdravotní stav

Pokud v editoru Uchazeči o zaměstnání uživatel klikne do položky Zdravotní stav (na záložce Nástupní údaje), ale nic nevyplni, ani nepřenese, objeví se při uložení editoru chybová hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná! [SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav

Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná! [SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upravené


Pokladna

Oprava Opraven výpočet DPH po změně Sazby DPH, na hlavičce i na položce pokladního dokladu. Hodnoty základu daně, DPH a celkem s DPH se přepočítají podle nastavení v konfiguraci na řadě pokladny.


Oprava Na řádcích pokladních dokladů bylo opraveno plnění sloupce Druh sazby DPH. Dále obdobné sloupce byli doplněny na hlavičce pokladního dokladu (Druh Sazby DPH 1 až 4). Do těchto atributů se zapisuje odpovídající hodnota z číselníku Sazeb DPH.


Novinka Nastavení na řadě pokladny "Záporný stav zakázat" se nyní akceptuje i při generování pokladního dokladu z jiných modulů (Fakturace, Leasing apod.).


Novinka Upravena kontrola na Záporný stav pokladny při ukládání položek pokladního dokladu - jedná-li se o pořizování první položky pokladního dokladu, je při kontrole počítáno i s případnou původní částkou na hlavičce.


Oprava V rekapitulaci DPH pokladních dokladů se chybně určoval směr plnění DPH v případě, že byla na dokladu položka "Nová záloha" (vyúčtování vydané nebo přijaté zálohy) a tato záloha byla ve stejné nebo vyšší hodnotě než součet položek. Opraveno.


Novinka Při generování nové databáze, se již v číselníku Výčetka platidel pro CZK negenerují záznamy pro bankovky v hodnotě 20 a 50 Kč.


Oprava Při použití akce Hromadné generování pokladního dokladu ve fakturách se na pokladní doklad nepřenášelo nastavení zaokrouhlení na jednotky z konfigurace. Opraveno.


Novinka Po změně způsobu zaokrouhlení Částky HM pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje" na hlavičce PD je již okamžitě počítáno s tímto novým stavem.


Pokladní prodej

Novinka Do konfigurace pokladního prodeje byl doplněn nový parametr "Na konci hledat název". Po jeho zapnutí se mezi pole, kde se hledání provádí doplní i název skladové karty. Pokud se karta nenajde, tak se bez ohledu na právě nastavené hledání zobrazí seznam karet setříděný dle názvu.


Novinka Novým parametrem přidaným do konfigurace pro pokladní prodej je nastavení, oproti čemu se má provádět kontrola (dostatečného) množství při uložení prodejky. Zda oproti množství skladem, jako dosud, či např. brát zřetel i na blokace z došlých objednávek. Je dispozici šest variant nastavení kontroly.


Novinka Při zadávání dotace / odvodu se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.


Novinka Při zadávání storna se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.


Přepravní služby

Novinka 1. nad seznamem objednávek přidána akce pro hromadnou fakturaci zásilek - z označených zásilek vzniknou hromadné faktury

2. v Nastavení parametrů/záložka fakturace je parametr "Zakmknout zásilku po fakturaci" - po jeho zaškrtnutí se budou objednávky po vyfakturování automaticky uzamykat a bude znemožněna další editace.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Bez práv pro rušení nešlo odebrat zaměstnance z Distribučního seznamu, i když na tuto akci bylo přiděleno právo. Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka {{{1}}}


Účetnictví

Novinka Byl upraven proces rozúčtování v účetním deníku. Nově se generují i účetní řádky s nulovou částkou.


Novinka Opravu DPH v účetním deníku lze nově provést jak v editoru účetního řádku, tak i v přehledu účetních dokladů. Pro obě akce lze nastavit nové společné právo. POZOR !

Pokud máte nastavený NEGATIVNÍ REŽIM PRÁV, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "ZAKÁZÁNO"! Uživatelům (rolím), kteří mají mít možnost Opravu DPH provádět, je nutno v tomto případě právo na akci Oprava DPH povolit.

V editoru účetního deníku: Pomocí akce "Oprava DPH". Akce již nevyžaduje zadání hesla, editor na změnu daně se zobrazí ihned a pole pro zadání základu a/nebo částky DPH jsou přístupná. Není třeba použít zaškrtávátko "Ruční DPH".

V přehledu Účetní deník: V menu "Změny" je k dispozici nová akce "Oprava DPH". Otevře se podobný editor jako při použití akce "Oprava DPH" v editoru. V editoru změny DPH lze použít šipky pro posun mezi záznamy.

Pro obě varianty platí: - pro řádek základu DPH je přístupné pouze pole pro změnu základu DPH - pro řádek částky DPH je přístupné pouze pole pro změnu částky DPH - pro řádek s účtem Samovyměření jsou přístupná obě pole - pro obě akce lze nastavit nové společné právo

Akci "Oprava DPH" nelze provést v těchto případech (obě pole pro změnu základ a částka DPH jsou nepřístupná): - nejedná se o daňový řádek - období / období stavu / uživatelské období je uzavřeno - účetní doklad je ve fázi "Uzavřeno" - není nastaven plátce DPH - období DPH je uzavřeno - není zadáno datum DUZP / Doručení - účetní řádek spadá do uzavřeného KH DPH CZ / KV DPH SK/ výkaz MOSS - účetní řádek je řádkem přeúčtování daně


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně ze Saldokonta k faktuře v cizí měně, se nově v procesním okně vypíše upozornění "Měna saldokontního případu je jiná než hlavní měna."


Oprava V přehledu Účetní a fakturační saldo k datu byla opravena definice a názvy sloupců s opravnými položkami k datu:

- DOP uplatněno k datu - NOP uplatněno k datu - OP uplatněno k datu


Novinka Podmínky správného účtování starších sazeb DPH :

- u sazby DPH nesmí buď nesmí být nastaveno "Datum ukončení" nebo musí být "Datum ukončení" vyšší než datum DUZP na dokladech - Daňový klíč musí obsahovat také vazbu a účty na starší sazbu DPH - v Účtovém rozvrhu musí existovat příslušné účty DPH se starší sazbou pro dané období

Princip úpravy: Při účtování faktur/dobropisů a leasingu systém kontroluje, zda na Daňovém klíči existují vazby na sazby DPH zadané na položkách dokladů (nejen aktuální sazby DPH ale i starší). V případě, že vazby existují dojde k účtování v dané (starší sazbě DPH).

Funkcionalita starších sazeb DPH je dále zavedena do těchto oblastí účetních dokladů v deníku : - rozúčtování - samovyměření - kopie, kopie pro SH, kopie pro KH - krácení poměrným koeficietem - generování kurzového rozdílu - export a import dokladů


Novinka Došlo ke změnám v editoru výsledku kontroly dokladů pro DPH.

Kontrola pro "Faktury a dobropisy" byla rozdělena do dvou řádků - zvlášť pro vydané faktury a dobropisy a pro přijaté faktury a dobropisy. U řádků s výsledkem kontroly "Nalezeny nezaúčtované doklady" lze pomocí akce (tlačítka) "Zobrazení přehledu" zobrazit příslušný přehled, který obsahuje nezaúčtované doklady. Z přehledu lze doklady zaúčtovat. Dojde-li k otevření jakéhokoliv přehledu dokladů, je poté aktivní i akce (tlačítko) "Opakovat kontrolu". Pomocí této akce lze opětně spustit kontrolu dokladů. Platí pouze pro prvotní doklady (faktury/dobropisy, doklady pokladny, doklady pokladního prodeje a případně doklady Leasingu).


Novinka Období DPH se dotahuje na kopírovaný doklad dle cílového datumu DUZP resp. datumu doručení podle stejných pravidel, jako při akci Nový.


Novinka V globálních konstantách Účetnictví jsou nastavení "Dohledání kurzu pro DPH", "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" a "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" rozšířeny o volbu "kurz předchozího dne".

Dále v globálních konstantách Banka - Bankovní výpisy je nastavení "Způsob dohledání kurzu (hlavička i řádky" rozšířeno o volbu "kurz předchozího dne". Stejně tak jsou rozšířeny volby na druhu účetního dokladu (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH") a na přiznání k DPH (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH").

Při nastavení "kurz předchozího dne" systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.

Při dohledávání kurzu pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni se nová volba neuplatní - je dohledáván vždy kurz aktuálního dne.


Oprava Byla opravena chyba při zobrazování obratové tabulky se syntetickými účty (collate).


Novinka V editorech saldokontních skupin účetního salda a účetního fakturačního salda lze nyní i při zakládání nové saldokontní skupiny ihned navazovat účty resp. druhy dokladů zboží.

Pro tuto funkcionalitu je nutné napřed zadat číslo saldokontní skupiny, které vyhovuje požadavkům : - číslo saldokontní skupiny nesmí být prázdné, - číslo saldokontní skupiny nesmí být rovno "000", - číslo saldokontní skupiny se nesmí již vyskytovat v přehledu saldokontních skupin účetního ani účetního fakturačního salda. Jsou-li tyto požadavky splněny, číslo saldokontní skupiny je ihned po zadání uloženo do databáze (proto je nadpis pole tučným písmem). Jsou-li navázány účty nebo druhy dokladů zboží, zadané číslo saldokontní skupiny již nelze změnit.


Novinka Účtování pohybů splátek leasingu v případě, že dojde k přeplacení celkové částky (při úhradě poslední splátky je zaplacen více).

POZOR, je nutno napřed VŽDY spustit automatické přiřazení úhrad.

Akce Příprava účtování. Je-li řádek BV připraven k účtování (pomocí akce přípravy k účtování) a částka na řádku BV je vyšší než součet částek na úhradách leasingu, je v editoru řádku BV zobrazena nová záložka "3-Dorovnání leasingu". Na záložce jsou pole potřebná k účtování dorovnání úhrad leasingu : - Částka - dorovnání leasingu - Částka transakce - dorovnání leasingu - Měna - dorovnání leasingu - Účetní účet - dorovnání leasingu - Variabilní symbol - dorovnání leasingu - Datum párování - dorovnání leasingu - Organizace - dorovnání leasingu Hodnoty polí jsou předvyplněny z předmětu leasingu, lze je editovat. O nutnosti dorovnání úhrad leasingu je uživatel informován v procesním okně přípravy účtování textem "(!) pozor, částka transakce a částka úhrady v leasingu se liší – dogenerován rozdíl dorovnání leasingu". Není-li dotažen účetní účet, je zobrazen text "(!) účet pro rozdíl dorovnání leasingu nebyl dotažen". 3. Účtování - dorovnání leasingu je účtováno stejným principem jako řádek BV. Údaje jsou dotaženy z polí viz výše, dimenze (kromě organizace) jsou dotaženy z řádku BV. Není-li zadán účetní účet, je zobrazena chyba "Není zadán účet pro rozdíl dorovnání leasingu" a účtování neproběhne. Po úspěšném zaúčtování nelze pole viz výše editovat.

Pozn. Přípravu účtování je nutné provádět pomocí akce přípravy účtování. Ruční zadání účetního účtu v editoru řadku BV neprovede vyhodnocení nutnosti provést dorovnání úhrad leasingu.


Novinka Byl upraven nápočet salda a účetního fakturačního salda. Dříve mohl vzniknout saldokontní případ bez navázaných účetních řádků (vznikl např. opravou párovacího znaku nebo organizace a pod.), nyní se tak nestane.

Proto při běžné práci již nebude třeba spouštět akci "Údržba salda" pro vymazání nulových saldokontních případů.


Novinka V editoru saldokontních skupin je nová oblast "Saldokonto ke dni/období stavu". Zde je nové zaškrtávátko "Aktualizace salda včetně archivu". Výchozí stav je zaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, probíhá aktualizace salda stejně jako dříve, tedy včetně deníkových záznamů s vazbou na archivní saldo. Není-li zaškrtávátko zaškrtnuto, aktualizace napočítá pouze ty deníkové záznamy, které nemají vazbu na archivní saldo.


Novinka Akce zakázání nebo blokování účtu doplněna o dotazy:

Jsou-li nalezena následující období, je zobrazen příslušný dotaz : "Zakázat i v následujících obdobích ?" "Zablokovat i v následujících obdobích ?" "Povolit i v následujících obdobích ?" "Odblokovat i v následujících obdobích ?"

Po potvrzení "Ano" dojde k nastavení blokování/zakázání i v následujících obdobích (neuzavřených).


Oprava Byla opravena chyba při aktualizaci kontrolního výkazu DPH SK, kdy se načetlo méně řádků z účetního deníku nebo skupinové registrace. V případě, že účetní doklad obsahoval "shodné" řádky (které mají i stejné částky základu DPH a DPH), které se liší pouze číslem řádku, byl do KV DPH načten jen jeden takový řádek (tj. částka byla nižší).

Do doby opravy lze použít opravný patch: - Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0403. - Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726_405.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0405.


Výkazy a finanční analýza

Novinka CSUIS - INBOX - v dialogu pro zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje bylo zrušeno tlačítko Tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb. Dtto bylo zrušeno pole Číslo zásilky - pro tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb.

(příloha č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. byla zrušena novelou č. 437/2011 Sb. )


Výroba

Novinka Na číselníku kooperací a v přehledu Evidence kooperací je možné zadat Místo určení výběrem z číselníku organizací.

Místo určení se automaticky přenáší mezi Kooperační objednávkou, Evidencí kooperací a Fakturou přijatou.


Novinka Přidána podpora pro logování změn výrobních parematerů kmenové karty (např. parametry dílců, parametry materiálů apod.)


Novinka Byla provedena optimalizace procedury realizace Dodatečných souvisejících nákladů s vazbou na výrobu.


Novinka Zobrazení přehledu Výrobních příkazů nad výrobním plánem nyní umožňuje práci s více označenými výrobními plány.

Dosud bylo možné zobrazit výrobní přízkazy pouze jednoho výrobního plánu.


Novinka Byla provedena optimalizace rychlosti v rámci kontroly výdeje materiálu na první operaci.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export