Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Volba Hromadné změny nad bankovními spojeními byla rozšířena o atribut Měna. Hodnotu lze vybírat z číselníku měn.


Novinka Při zadávání bankovního výpisu se na položkách předvyplňuje měna, podle zadáné měny na hlavičce dokladu.


Novinka Automatické přiřazení úhrad v případě detekování bankovního spojení bez vazby na organizaci nebo zaměstnance, nalezení více bankovních spojení a pro záznamy, kde není vyplněný bankovní účet protistrany nyní pokračuje v hledání úhrad bez bankovního spojení.


Novinka Při vytvoření sdružené tuzemské platby se nyní uvádí všechny VS do účelu platby.


Novinka V přehledu Bankovní výpisy pro akci Dokumenty byla doplněna klávesová zkratka Shift+Ctrl+D.


Novinka U zahraničních platebních příkazů u Bankovního spojení příkazce byla odstraněna kontrola, zda bankovní ústav na vlastním bankovním spojení je nastaven jako tuzemský.


Novinka Při generování zveřejněných bankovních účtů se nově automatický provede konverze do tvaru IBAN nebo opačně. Byly rozšířený informační hlášky v procesním okně s výsledkem aktualizace jednotlivých bankovních účtů.


Novinka Nově lze hromadně změnit obsah atributu Text nad řádky bankovního výpisu i v případech, kdy k řádku byla přiřazená úhrada.


Novinka V rámci akce nad bankovním výpisem Generování bankovních spojení bylo odstraněno omezení na existenci nevyrovnaného salda pro organizaci a párovací znak.


Novinka Kartové centrum:

Upraven import souborů CS Flat a CS Flat DCC.


Novinka Úprava kontroly před účtováním

V případě, že je globální konstanta Banka - Kartové centrum - "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek", provádí se před účtováním kontrola na datum transakce na položkách.

Dříve kontrola před účtováním kontrolovala, zda mají všechny položky daného kartového centra datum transakce stejného období, jako kartové centrum (hlavička). V případě, že tomu tak nebylo, byla zobrazena chybová hláška : "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička." a účtování nebylo provedeno.

Nově se kontroluje to, zda datum transakce všech položek daného kartového centra spadá do stejného období (bez ohledu na hlavičku kartového centra). V opačném případě je zobrazena chybová hláška : "Položky dokladu spadají do více období." a účtování není provedeno.

Úprava účtování

Při účtování, je-li globální konstanta Banka - Kartové centrum - "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek", pak se určuje období a hlavní měna dle datumu transakce položky, která má nejstarší datum transakce. Období stavu se určuje dle datumu transakce každé položky zvlášť.


Novinka V definicích zpráv pro import Kartového centra je k dispozici nový formát "Kartové centrum - ČSOB XML". Pomocí tohoto formátu lze importovat data ze souborů typu XML.


Novinka Upravena akce Automatické přiřazení úhrad pro dohledání specifického symbolu. Nově se specifický symbol hledá ve variantách včetně úvodních nul a bez nich.


Novinka Do přehledu Řádky a detaily nad záznamy Platebních příkazů tuzemských a Inkasních příkazů tuzemských byla doplněna vazba na Bankovní spojení příjemce.


Novinka V některých případech v rámci připojení faktury se nevyplnil VS na úhradě. Pro tyto případy se nově do VS na úhradě bankovního řádku dotahne párovací znak, v případě závazků se zapisuje číslo dodavatelské faktury.

Jestliže není Variabilní symbol na úhradě bankovního výpisu zadán, systém nastaví VS z řádku bankovního výpisu.


Novinka V editoru Hromadné změny nad řádky výpisů se nyní při zadání účetního účtu dotahují atributy Typ změny a Příjmy a výdaje. Typ změny se přednastavuje podle typu aktualního záznamu (Debet/Kredit) a Částky.


Novinka V Globálních konstantách Banky jsou nové atributy:
 • Zapisovat výsledky přípravy účtování
 • Zapisovat výsledky autom. přiřazení úhrad

Default je zaškrtnuto. Nastavení atributů řídí zapisování výsledků do tabulky řádků bankovního výpisu. Z tabulky úhrad byli tyto atributy vymazány.


Novinka Datum párování se při přípravě účtování bankovního výpisu s vazbou na Leasing dohledává v těchto krocích:

1) z účetního deníku (z účetního dokladu s vazbou na prvotní zaúčtování pohybu Leasingu) 2) není-li dotaženo nebo je dotaženo datumů více, pak přímo z pohybu Leasingu s vazbou na řádek bankovního výpisu 3) není-li dotaženo, pak stejně jako pro FA, tzn. nejstarší datum párování z úč.deníku


Oprava V bankovním výpisu na řádku při prokliku přes variabilní symbol do účetního deníku se neakceptovalo uživatelské nastavení výchozí sestavy vč. filtru - opraveno.


Oprava Opraveno dotahování kurzu na úhradu faktury podle nastavení v konstantách - Kurz pro řádky výpisu brát z hlavičky výpisu / řádky výpisu při připojení faktury na na řádek bankovního výpisu přenosem z přehledu Závazky/Pohledávky.


Celní případy

Novinka Souhrnná deklarace - pro zprávu DN_PRISD zrušena kontrola vyplněnosti Místa.


Novinka Souhrnná deklarace - ošetřen export podání DN_SD CZ380A, nelze podat pro Oznámení o příjezdu.

Pro tuto variantu lze podat pouze zprávu DN_PRISD CZ392A.


Novinka ECS Vývoz - upravena akce Kalkulace slev a přirážek.

Pro částky v cizí měně budou dílčí rozpočtené částky přičteny přímo do fakt.ceny na položkách.


Novinka Souhrnná deklarace - do kontrol vyplněnosti dokladu pro zprávu CZ392A DNPRISD byla přidána kontrola PO228_POV:

JESTLIŽE "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" je roven "9N01" nebo "9NCK" PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" nesmí být použita, JINAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" musí být použita.


Novinka Souhrnná deklarace : přidány kontroly povinných atributů pro zprávu CZ392A v předchozích dokladech.


Novinka Souhrnná deklarace - nad přehledem položek a nad přehledem předchozích dokladů bude povolena akce: Odpis z dočasného skladu.


Novinka Souhnná deklarace : upraven výčet hodnot pro způsob proclení na položkách deklarace:

Kód / Popis 1 / Zboží osvobozené od cla dle nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 3 / Zboží fyzicky uložené do dočasného skladu 4 / Zboží v postavení dočasně uskladněného zboží umístěné mimo prostory dočasného skladu C / Zboží Společenství T / Zboží již propuštěné do režimu tranzitu, nebo přepravované v režimu AZS, doč.použití nebo cel.skladu

Změna exportu hodnot : DN_SD + DN_PRISD : přednost bude mít položková hodnota před hodnotou deklarace.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola vyplněnosti Způsobu proclení :

kontrolováno pro podání DN_SD + DN_PRISD.


Doprava

Novinka cestovní náhrady

přehled 10536 nastavení - zakázání práv: změna stavu - schváleno změna stavu - vypořádáno

OK je to, že zakázání těchto práv ma vliv na situaci, kdy mám otevřený editor cestovního příkazu a snažím se změnit stav

chyba je ale v tom, že i při zakázaném právu si mohu měnit stav akcemi: změna stavu - schváleno změna stavu - vypořádáno


Novinka Námět ke zvážení:

změny stavu cestovního příkazu na otevřeno / schváleno / vypořádáno by bylo vhodné ukládat do nějakého logu

aby bylo vidět pro každý cestovní příkaz, který uživatel a kdy ho schválil atd.

- Změny stavu logovány do žurnálu.


Novinka Při kopirování cestovních příkazu se do nového příkazu přenese původní kurz i když není povoleno ruční zadávaní. S tímto starým kurzem se cesťák vypočítá. Teprve při otevření se dotáhle příslušný kurz odpovídající datumu a cesťák se s tímto novým kurzem přepočte.

Požadavek: - už při kopii použít kurz odpovídající datumu nového cesťáku a ceťák podle něho přepočíta aniž by se musel otevřít. - nový kurz použit vždy ať je povoleno nebo nepovoleno ruční zadávání. - Upraveno


eServer

Novinka Vyloučení odesílání notifikace bez tokenu, nebo bez platformy. Zaznamenání tohoto stavu při pokusu o odeslání do záznamu notifikace.


Novinka eServer akceptuje prázdný text ve jméně firmy (nastavení v systémové konstanty).


Fakturace

Novinka Je umožněno vytvořit opravný daňový doklad podle novely ZDPH od 1.4.2019.

"N" - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky "P" - jedná se o opravu podle § 74a ZDPH "A" - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019. Pro podání kontrolního hlášení od 1.10.2019 se mění struktura XML KH v části A.4. resp. B.2. Tato funkcionalita se projeví poprvé pro kontrolní hlášení za 9/2019 resp. 3. čtvrtletí 2019 u plátců, co podávají KH měsíčně.

"P" - jedná se o opravu podle § 74a ZDPH - oprava základu daně i daně "A" - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019. - oprava pouze daně (původní postup opravného daňového dokladu u pohledávek v insolvenčním řízení).


Novinka V přehledu Faktury k datu datumové atributy byly rozšířeny o formáty DMR, D, M, Q, R, T.

Jedná se o tyto atributy: Datum pořízení, Datum realizace, Datum účtování, Datum realizace, Datum změny a Datum úhrady.


Novinka Proces navázání zálohových faktur na realizační fakturu je upraven tak, že pokud je zaškrtnuto zaškrtávátko "Záloha do výše realizace" a je vybráno pro navázání více faktur, jejichž suma je vyšší než je částka realizační faktury, jsou zálohové faktury navazovány postupně a v případě, že celková navázaná částka záloh dosáhne částky na realizační faktuře, je navazování ukončeno s tím, že z poslední navazované zálohové faktury se naváže pouze odpovídající část.

Zálohové faktury se navazují vždy v tomto pořadí : - od nejvyšší již navázané částky zálohové faktury (platí pro zálohové faktury, které jsou již alespoň z části navázány a nejsou navázány úplně) - od nejvyššího (nejnovějšího) data případu


Novinka Přehled úhrad lze nově zobrazit z více označených faktur.


Novinka {{{1}}}


Novinka Do přehledů Přijaté a Vydané faktury byly doplněný sloupce Je dorovnání úhrad a Účtováno - dorovnání úhrad.


Novinka Do přehledu Druhy dokladů pohybu zboží ve Fakturách k datu byla doplněna vazba na Řady dokladů. Lze tak zobrazit jakýkoliv sloupec z navázaného číselníku.


Oprava V ojedinělých případech se mohlo stát, že na položce faktury byl jiný kurz, než na hlavičce faktury. Opraveno.


Oprava Při převodu z Došlé objednávky do faktury se nerespektovalo nastavení na řadě faktury, že se má vzít vlastní IČO dle nastavení na řadě faktur. Opraveno.


Oprava Doplňková položka dokladu faktury se nesprávně zohledňovala při výpočtu údajů pro PDP a to mělo vliv na to, že se to nesprávně zobrazilo v PDP, ač na dokladu PDP vůbec není. V případě výpočtu PDP se doplňkové položky nemají zohledňovat, což se v některých případech dělo. Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Při generování dokladu s požadovaným přenosem poznámky z aktivity se v případě, že poznámky nebyla vyplněna, objevila chyba: "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)." Opraveno.


Novinka Pokud se do firemní aktivity přidalo v přehledu položek více položek najednou, neaplikovala se na ně nastavená cenotvorba. Opraveno


Novinka Náhrada přehledu Aktivity (221) v návazných dokladech k dokladům přehledem:
 • Aktivity a agendy QMS (1733) – zobrazuje pohromadě záznamy z firemních aktivit, z agend QMS, z poptávek přijatých a vydaných
 • Dosud se používal nad číselníkem Organizace
 • Výše uvedené agendy mají různé skupiny tiskových formulářů – pro aktuální záznam se nově nabídnou vždy tiskové formuláře patřící do skupiny formulářů určených agendě, do níž daný záznam patří (původně se nabízely v přehledu vždy formuláře pro firemní aktivity)


GDPR

Novinka Při anonymizaci osobních údajů zaměstnance, se nyní anonymizují i navázané rodinné příslušníky.


Intrastat

Novinka Po vygenerování Měsíčního hlášení Intrastat z Fakturace či dokladů modulu Oběh zboží, jsou údaje pro Intrastat přístupné pouze ke čtení (Druh dopravy, Dodací podmínky, Povaha transakce, Země, Datum, PONx, ...).


Novinka Akce v editorech Jednotlivých operací a Podkladech pro opravná hlášení byly doplněny o ikonky.


Majetek

Novinka Sloupeček TabMaTyp.OperativniEvidence je nastaven jako veřejný, aby se dal použít v sestavách.


Novinka Datum platnosti pohybu zavedení se posunutím uzávěrky směrem nahoru:

- na protokolu zavedení, z něhož doposud není vygenerována karta majetku, se datum zavedení a data platnosti počátečních stavů pohybů změní, - na protokolu zavedení, z něhož je vygenerována karta majetku, se uvedené datumy nemění. Co se týká číslování, bude řešeno v rámci jiné připomínky.


Novinka Editor Daňové pohyby – záložka Další, bylo upraveno pořadí polí Počátek období a Konec období. Správné pořadí jezleva doprava: Počátek období a Konec období.


Novinka Při hromadném přetypování majetku z jednoho typu majetku na druhý, pokud se zatrhne pole "Změna čísla majetku" a nastaví první číslo majetku, program čísluje přetypované karty majetku podle nastavení konstant tak, že najde buď první volné číslo nebo dohledá nejvyšší a přičte 1.

Dříve se zobrazila hláška, že číslo majetku existuje.


Novinka Přehled Karty majetku, akce Účtování, Účtování daňových pohybů bude neaktivní, pokud je TabMaInfo.DP_Uctovani nezaškrtnuto.


Novinka Do modulu majetek, přehled účetních pohybů byl přidán nový sloupec sloupec na sumu technického zhodnocení učetních pohybů k datu za celou historii majetku:

Veřejný název sloupce: UP Techn. zhodnocení změna Zkrácený název sloupce: UP TZ st.


Novinka Bylo optimalizováno sestavení dotazu pro výběr účetních řádků z účetního deníku v těchto přehledech :

- Účetní pohyby - Daňové pohyby - 3.pohyby - Umístění


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek: Pokud se zadá na odepisovaný majetek (nehmotný) Technické zhodnocení - první odpis byl pokrácen, další odpisy byly spočteny špatně a poslední odpis byl nesmyslně vysoký.


Oprava Opravena chyba v modulu majetek, protokol zavedení:

Je otevřený editor protokolu majetku. Zaškrtnuté políčko UP kontace odpisu, avšak žádnou kontace se nedoplní. Editor protokolu majetku se zavře. Vygeneruje se kartu majetku. Vygenerovaná karta majetku se otevře. Před opravou se zobrazila se chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr). Po opravě hláška: Není vyplněn údaj "UP Kontace odpisu"


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek, která se projevovala takto: Majetek byl odepisován DP do UP, při zadání daňového pohybu TZ


Oprava Byla opravena chyba při časovém odepisování, pokud se označilo pole Měsíc po, délka odepisování se zkrátila o 1 měsíc.

Pokud se na první záložce protokolu zavedení uvede datum zavedení, dotáhne se správně po nastavení Druhu pohybu i do data platnosti. Po opravě data zavedení dopředu (na novější) se data platnosti správně sama posunou. Pokud se datum zavedení posune zpět, uživatel bude upozorněn dotazem, zda posunout Ano (posunout), Ne (ponechat).


Oprava Byla opravena chyba, kdy nebylo možno v účetních pohybech majetku měnit kontaci zaúčtování (pro různé pohyby). Po otevření do opravy lze zaškrtnout pole UP uživatelská kontace?, ale pole UP kontace zůstane šedé, nepřístupné.

Poznámka: Pohyb nesmí mít závoru vyšší, než je datum platnosti pohybu. Nesmí být zaúčtovány následné pohyby.


Oprava Byly opraveny chyby:

Pokud se založil nový druh pohybu ÚP pro počáteční stav nad typem majetku, nemohl se přednastavit na daném typu majetku. (Nebyl vidět v seznamu druhu pohybů pro zavedení (PS).

Pokud byl předvyplněný na typu majetku druh pohybu a zadal se do tohot typu majetku protokol zavedení - zobrazila se hláška před výběrem DP nebo ÚP: Could not convert variant typu (NULL) into type (Double)


Oprava Editor Účetních pohybů v protokolu zavedení, byla opravena chyba, kdy se

po zadání nenulové vstupní ceny a nulové zůstatkové ceny nedoplnila hodnota oprávek.


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Typ majetku bez UP, DP Založí se nová kartu majetku (vyplní se např. jen název karty) Nad touto kartou akce Pohyby umístění, Nový (v sestavě karet nesmí být zobrazen "Název majetku"). Při akci Nový se zobrazí hláška Access violation at address 1CD2E09D in module 'HeLCS2.bpl'. Read of address 00000000 Poznámka: pokud byl v sestavě karet zobrazen sloupec "Název majetku", fungovalo O.K.


Oprava Pokud se u Typu majetku předvyplnil výchozí Druh pohybu DP, UP, UM, 3.P, tak se na konci řádku v posledním editovatelném políčku předvyplnil Typ pohybu Počáteční stav. Ten se ale po uložení vymaže a je prázdný. Opraveno Typ pohybu Počáteční stav se nevymaže.


Oprava Při zadání nového pohybu např. Zvýšení ceny, přednabídl program sice datum posledního uzavřeného pohybu, ale s chybným časem, takto vytvořený zápis bylo možno smazat až po odúčtování odpisu.

Opraveno, pokud je zaúčtovaný pohyb (např. odpis), program přednabídne stejné datum, ale vyšší čas. Pokud je zaúčtovaný pohyb (např. odpis) a časem 23:59:59 , program přednabídne další den s časem 00:00:01.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek, pokud se zadala hromadně změna a chtělo se přes tento přehled zadat nový druh pohybu (DP,ÚP i 3P), vyskočila hláška "Command text was not set for the command object) - OK a ve skupině pohybů bzlo vyplněno 22 a nebzlo možno změnit.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se u DP zvýšení ceny se způsobem jiný (časový), dojde k tomu, že se vynuluje počet měsíců. Následně se při ukládání objeví hláška Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby - OK - poté další hláška SQL 517,16 hp_Ma_DatumOdpisu, line 9 Adding a value to a 'datetime' column caused an overflow. Výsledkem je, že zmízí všechny odpisy po tomto datumu a musel by se zadat pohyb změna odpisování....


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek: Protokol majetku, šlo se přes opravu do daňových nebo účetních pohybů, při opuštění chybová hláška:

Could not convert variant of type (Null) into type (Double). Navození chyby: když si např. na účetním pohybu se zvolí ÚP číslo účetního pohybu na -4. počtem měsíců do cílové ceny, uloží se a pak se vrátí a změní se na původní hodnotu -1.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek. Vyřazení na majetku, která má opravky. Následný vstup do editoru (po vyřazení): oprávky byly záporné a uložení editoru končilo chybovou hláškou "Stav oprávek je záporný. Pohyb nemůže být uložen".

Poznámka - 1. evidence v databázi byla O.K., chyběn bylo pouze zobrazení čísel v editoru,


Oprava V návazných skupinách karet při zadávání ceny ke kmenové kartě byly zobrazovány všechny měrné jednotky. Opraveno. Nyní se zobrazují jen měrné jednotky přiřazené u kmenové karty.


Mzdy (CZ)

Novinka Kontrola duplicitních slev na poplatníka

V programu máme již dlouhou dobu ošetřeno to, že nelze konkrétní slevy a zvýhodnění zadat pro zaměstnance 2x (slevu na poplatníka, slevu na 1. a 2. dítě...).

Jestliže se však stalo, že mzdová účetní zadala omylem slevu do běžného období a následně i do období aktuálního, neupozornila na tuto skutečnost měsíční kontrola ani výpočet mzdy a sleva byla u zaměstnance uplatněna 2x.

Nyní proto: 1. Na tyto nestandardní situace upozorňuje Měsíční kontrola mzdových údajů na řádku Kontrola daňových slev/zvýhodnění 2. Pokud vám tato skutečnost při měsíční kontrole unikne, nedovolí program vypočítat zaměstnanci mzdu - při výpočtu se objeví hláška: "Vícenásobný výskyt slevy/zvýhodnění". V tuto chvíli musíte jít do Mzdových údajů a nežádoucí slevy opravit/zrušit.


Novinka Tiskové formuláře ELDP RELDP kopie pro organizaci A4 2011 a RELDP - 2 na stranu - kopie pro organizaci A4 2011

Tiskové formuláře pro tisk kopie ELDP obsahují větu, která oznamuje, zda byl ELDP odeslán a přijat na ČSSZ.

V případě detekce stav odesláno nebo přijato na PVS/VREP Evidenční list důchodového pojištění byl "DatumOdeslani" elektronicky odeslán na ČSSZ.

V případě detekce stavu Zpracováno na ČSSZ Evidenční list důchodového pojištění byl "DatumOdeslani" elektronicky odeslán na ČSSZ a ta ho "DatumZpracovaniCSSZ" přijala a zaevidovala.


Novinka Tiskový formulář - Měsíční přehled - zálohová daň

Nad výpočtem mzdy je výkaz měsíční přehled - zálohová daň. Pokud je více pracovních poměrů, kteří mají nastaveno danění srážkovou daní. Příjmy jsou tak velké že sám žádný pracovní poměr hranici nepřekročí, ale v součtu hranici pro danění zálohovou daní je překročen, tak ve výkazu se neobjeví.

Opraveno


Novinka Tiskové formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU, Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU a Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR

Pokud není vyplněno v číselníku zaměstnanců číslo pasu, tiskne se číslo občanského průkazu. Položka pas vydal se tiskne pouze v případě vyplněného čísla pasu.


Novinka Hlášení změn ZP - export do souboru

Doposud platilo, že při exportu Hlášení změn byly exportovány všechny záznamy za vybranou pojišťovnu, které neměly zatržen příznak exportu (tzn. nebyly již vyexportovány). Nově se export chová stejně jako tisk. Tzn. před exportem se objeví dialogové okno, kde je přednastavena pojišťovna (ze záznamu, na kterém právě stojíte) a máte možnost datumově vymezit, které záznamy budou exportovány.


Novinka Hlášení změn ZP - telefon z přihlášeného uživatele

Do formulářů Hlášení změn ZP se doposud doplňoval telefon z vlastní organizace (tzn. telefon, který jste měli vyplněný u vaší organizace). Nově se vyplňuje telefon z přihlášeného uživatele.


Novinka Příprava nástupu do PP - Typ mzdy

V případě, že byly údaje zadávány přes Přípravu nástupu do PP a byla zadána hodinová mzda, při přenosu do Mzdových údajů se tento typ mzdy změnil na Měsíční.

Opraveno.


Novinka Předzpracování - importy

Abychom zamezili případným nesrovnalostem při importování souborů, byly provedeny úpravy v těchto typech imprtů: - XML - TXT (mzdové složky) - TXT2 (předzpracování) - Firemní aktivity - Externí procedura - Definované importy - mzdové složky - Definované importy - docházka

Pokud by při importu nastala nějaká nestandardní situace, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn hláškou.


Novinka Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem

Nově se kontroly odpracovaných hodin do limitu provádí pouze pro zaměstnance, kteří jsou ve stavu nebo vyjmutí ze stavu (nikoliv už tedy u ukončených praovních poměrů) Týká se to těchto limitů: - přesčasů - pohotovosti - dohod


Novinka Paušály a srážky - Kontrola na celkem srazit

Jestliže byla nastavena srážková mzdová složka tak, že měla zatržen atribut Kontrola na celkem srazit (netýká se mzdových složek výkonu rozhodnutí), tak v případě, že zadaná částka byla dosrážená, tak se mzdová složka dostala do výpočtu s nulovou hodnotou.

Upraveno tak, aby tato mzdová složka ve výpočtu již nefigurovala.


Novinka Formulář Potvrzení pro soud

V případě srážkové daně nedocházelo k promítnutí částky do potvrzení. Nyní se promítá do řádku Daň z příjmu fyzických osob, sražená daň.


Novinka Přehled o platbě pojistného na SP

Nad Výpočtem mzdy byly upraveny formuláře týkající se sociálního pojištění.

- Sociální pojištění - přehled - Sociální pojištění - přehled s limity - Sociální pojištění - přehled nad limit

Do výše uvedených formulářů byly doplněny sloupce:

- Hrubý příjem (do všech formulářů) - Druh pracovního poměru (do všech formulářů) - Stav pracovního poměru (není - nevešel se do formulářů limitních)


Novinka Statistická sestava P1c-01 - nové skupiny profesí

Pro výkaz statistické sestavy P1c-01 bylo upraveno rozdělení pedagogických pracovníků do skupin profesí.

Kategorie pedagogů 1 - Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131) – kromě učitelů pod kódem 9 2 - Vychovatelé (102, 140) 3 - Učitelé odborného výcviku (206) – kromě učitelů pod kódem 9 4 - Asistenti pedagoga v běžné třídě (oddělení) (151) 5 - Speciální pedagogové (148) – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací! 6 - Psychologové (149) 7 - Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 218) 8 - Trenéři (212) 9 - Učitelé předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování (154) a učitelé praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění (155) 0 - Asistenti pedagoga ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 (153)

Po instalaci nové verze Helios Orange není nutné provádět žádné další úkony. Pouze vygenerovat (vypočítat) sestavu P1-04.


Novinka Zdravotní pojištění přehled - formulář

Do tohoto formuláře, který je umístěn nad Výpočtem mzdy byly přidány sloupce:

- Druh pracovního poměru - Stav pracovního poměru - Hrubý příjem


Novinka ZPS - plnění povinného podílu

Rozšířena položka pro zadání většího počtu mzdových složek pro nápočet odpracovaných hodin.


Novinka ÚPRAVA - Identifikátor definovaného importu

Po importu do Předzpracování pomocí akce Definované importy se do identifikátoru importu nezapisoval název importovaného souboru, ale cesta adresáře, ze kterého se import spouštěl. Nyní se zapisuje název importního souboru, stejně jako u ostatních druhů importů.

Nad přehledem Předzpracování je možné si pomocí nástroje Nastav zobrazit identifikátory importů:

Datum importu - zobrazí datum / čas provedení importu Import - jméno souboru - zobrazí název souboru, ze kterého byl import spuštěn Import - identifikátor - zobrazí identifikaci importní dávky, která je složena z: název importního souboru + den a měsíc z data importu + čas provedení importu

UPOZORNĚNÍ: Název souboru z definovaných souborů se zapíše pouze pokud je vyplněn v definici definovaného importu link Importní soubor.


Oprava PVPOJ - Portál VREP ČSSZ

V případě odeslání storna podání PVPOJ v přehledu měsíční exporty za organizaci došlo k chybě a portál vrátil chybovou hlášku. Je chybná struktura XML souboru.

Opraveno


Oprava Export APF formátu penzijního fondu

Pokud existovalo více bankovních spojení v definicích platebních příkazů na stejnou MS představující srážku penzijního připojištění. Vyskytovaly se ve zprávě chybné údaje.

Opraveno


Obecné

Novinka Byla doplněna možnost napojení pluginu na standardní editory a tím do určité míry zpřístupněna možnost úpravy chování editorů.


Novinka V přehledu databází v globální konfiguraci je možno nad konkrétní databází spustit akci Anonymizovaná záloha. Tato akce provede zálohu vybrané databáze, následně tuto zálohu obnoví do databáze AnonymizovanaDB_ASOL, kterou poté anonymizuje. Jako poslední krok provede zálohu a drop anonymizované databáze. Záloha je k nalezení v adresáři pro BACKUP a je ji možno zaslal pro případné testy aniž by obsahovala citlivá data.


Novinka V definici práv pro přehled 1298 Asistent je nyní nové právo - Editovat firemní. Pokud je uživateli právo odebráno nebo implicitně zakázáno z důvodu nastavení negativních práv, nemůže uživatel v žádném přehledu editovat firemní text Asistenta. Nemůže ani v přehledu asistentů vytvořit nový firemní, pouze uživatelský.


Novinka Do zobrazení informací o záznamu (Alt+B) byla přidána možnost zobrazit Monitor, a to v případě, že je záznam zablokován. Je tak možno zjistit, jestli je blokující uživatel stále aktivní.


Novinka Kopie Automatu nekopírovala tyto sloupce:
 • Ikonka Automatu
 • Definice pokročilého grafu
 • Akce, když přehled není


Novinka Úpravy v definici stavového sloupce (přehled Uživatelské sloupce):
 • pro výběr ikonky pro stav je možno použít výběr z číselníku pomocí Ctrl+Enter
 • počet zobrazených ikonek při výběru ze seznamu byl zvýšen z 8 na 20


Novinka Pokud se v rámci definice vlastností políček nastaví podbarvení políčka typu výběr ze seznamu (např. Měna na fakturách), je obarven text nikoliv podklad. Upraveno - barva se nastaví podkladu, text se obarví kontrastní barvou.


Novinka V rámci definice externích sloupců byl doplněn typ VARBINARY(MAX) a s tím související příznak Obrázek. Dále byla doplněna možnost definovat si pro přenosová pole tzv. informativní atributy.


Novinka V info panelu a v odesílání e-mailu (akce 'Přidat přílohu z navázaných dokumentů') se nezobrazují všechny navázané dokumenty k zaměstnanci. Opraveno.


Novinka {{{1}}}


Novinka {{{1}}}


Novinka Výsledek běhu automatu (přehled Automat - historie) byl rozšířen o další stavy:
 • Konec programu - speciální akce
 • Konec programu - uložená procedura
 • Konec programu - akce nenalezena
 • Konec programu - přehled nenalezen


Novinka Opraveno ztrácení formátováni RTF v definici sdruženého pohledu v Dataskopu.


Novinka Pokud je v F4 - Nastav zafiltrovaný seznam sloupců pro zobrazení (na 1. záložce), pak se na záložce 2 - Třídění a 3 - Podmínky v seznamu Zobrazované zobrazují pouze ty sloupce, které jsou přítomny po zafiltrování. Opraveno.


Novinka Změny vzhledu hlavního stromečku pro následující moduly:

- Celní sklad - Daňové sklady - Intrastat


Novinka Byla doplněna možnost logování odesílání MAPI/SMTP e-mailu. Logování se spouští v hlavním okně klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+Alt+F11. Soubor s logem se vytváří na ploše a má název HeliosMail.log.


Novinka Pro možnost externího volání údržby databáze byl volaný skript zapouzdřen do uložené procedury dbo.hp_UdrzbaDatabaze. Zároveň byla vytvořena i uložená procedura, která vytvoří pro údržbu úlohu na SQL Serveru - dbo.hp_VytvorJobProUdrzbuDB.

V přehledu databází v globální konfiguraci HELIOSu je nová akce "Vytvořit úlohu", která tuto uloženou proceduru volá pro označenou databázi.


Novinka Upraveno generování uživatelských datových typů do již existující prázdné databáze.


Novinka Editor hodnot vazební tabulky vícenásobných vztahů byl převeden na nový vzhled a byla v něm umožněna možnost Uživatelské editory.


Novinka {{{1}}}


Novinka Organizace
 • Nadpis u atributu DIČ DPH se v editoru organizace nerefrešoval v závislosti na změně nastavení příznaků Aktuální DIČ... v tabulce DIČ DPH. Opraveno
 • Údaj Číslo organizace nelze nyní v novém záznamu organizace změnit, jakmile je k záznamu připojen záznam z tabulky DIČ DPH


Novinka Do zobrazení nepřímo navázaných dokumentů k zakázce byla doplněna podmínka na Došlé objednávky (v řešení).


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.1.6


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.520, která řeší
 • chybný export do TXT


Novinka Při změně atributu Aktuální DIČ v přehledu DIČ na Organizaci se aktualizuje i hodnota Plátce DPH. Rovněž se aktualizuje datum a autor změny v číselníku organizací.


Novinka Do přehledu DIČ byl doplněn sloupec, který zobrazuje datum a čas posledního ověření DIČ službou VIES s výsledkem "Platné DIČ".


Novinka Byla upravena podmínka pro zobrazení archívu změn. Při zobrazení všech změn chyběla filtrace na externí tabulky. Stejně tak byly o externí tabulky doplněny vazby v F4 - Nastav.


Oprava V okně s výběrem databází nefunguje kolečko myši. Opraveno.


Oprava V definici automatu u akcí "MS Excel XLS (pouze hodnoty)" a "MS Excel XLSX (pouze hodnoty)" nelze zadat název výsledného souboru. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba v Textech prediktivní analýzy důsledků, kdy se nekopírovala veřejná poznámka.


Oprava Při vyvolání nápovědy se volá hledání ve WIKI. V některých případech může dojít k chybnému kódování diakritiky a tím nenalezení hledaného tématu. Opraveno.


Oprava V některých případech nelze spustit návrhář vzhledu uživatelského editoru. Opraveno.


Oprava Definované přehledy v určitých případech nerespektují nastavení práv na sloupce. Opraveno.


Oprava V editoru došlých ojednávek je v dolní části zobrazena částka celkem v měně dokladu, případně i částka v hlavní měně. Tyto částky nereagují na nastavení práv na sloupce. Opraveno - částky reagují na práva na sloupce SumaValPoZao a SumaKcPoZao.


Oprava V editoru dokladů oběhu zboží je v dolní části zobrazena částka celkem v měně dokladu, případně i částka v hlavní měně. Tyto částky nereagují na nastavení práv na sloupce. Opraveno - částky reagují na práva na sloupce SumaValPoZao a SumaKcPoZao.


Oprava Zobrazení stromu návazných dokladů nezobrazuje rozlilšení sudých a lichých řádků. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Pozor! Byla implementována nová funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel.

Důležité podrobnosti naleznete v Poradně Na databázích, kde se ve velkém rozsahu využívají výrobní čísla, může aktualizace na novou verzi trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.

iNUVIO: https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Kmenov%C3%A9_karty_v%C3%BDrobn%C3%ADch_%C4%8D%C3%ADsel_-_Poradna_(CZ)

2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kmenov%C3%A9_karty_v%C3%BDrobn%C3%ADch_%C4%8D%C3%ADsel_-_Poradna_(CZ)


Novinka Při generování vydané objednávky z došlé objednávky docházelo k tomu, že se na všech položkách kromě té první doplnilo "Požadované datum dodání" na hodnotu 31.12.9999. Dělo se v případech, kdy na došlé objednávce tento údaj nebyl vyplněn. Opraveno, nově údaj zůstává na všech položkách nevyplněný.


Novinka Pro formát zprávy "EDITEL(R)-XML 9/2004 (export)" byl pro dobropis doplněn chybějící atribut s číslem objednávky order_number (TabDokladyZbozi.NavaznaObjednavka).


Novinka Vrácena funkcionalita, aby na nabídce typu ceník nebylo možné zadávat slevy.


Novinka Přidána možnost k opravnému dokladu ve smyslu § 46 a následujících, zejm. § 46e navázat další doklady k fakturám vydaným i dobropisům vydaným jíné faktury/dobropisy vydané ke stejné organizaci. Byla pro to vytvořena akce "Návazné doklady k opravnému dokladu". Je na uživateli, které doklady si naváže. - jedná se o předchozí opravy.


Novinka Došlé objednávky a kompletační položky. Pokud bylo na doklad zařazeno ve smyslu kompletačních položek "Zadání dílu na doklad", tak nebylo možné z došlé objednávky dogenerovat doklad výdejky na částečné množství "Nelze stanovit množství výrobku". Opraveno. Lze tedy buď generovat částečné množství a zbytek dogenerovat později, popř. vygenerovat celek, ponížit na cílovém dokladu a dogenerovat zbylé množství.


Novinka Došlé objednávky a kompletace - byl problém u vygenerovaných dokladů, kde následovala převodka - ignorovalo to kompletační položky + případné nastavení záměny dílů a výrobků přednastavitelné na řadě výdejky. Opraveno.


Novinka Do společného pohledu na došlé objednávky v přehledu Došlé objednávky (971), který je k dispozici nad přehledy firemních aktivit a agend QMS, byly do Nastav doplněny vazby:

- Stav - na číselník Stavy objednávek - Došlé objednávky (v řešení) - umožňuje získat Stav vykrytí (není k dispozici ve vazbě Došlé objednávky, kde sloupec při vložení do sestavy havaroval) - Došlé objednávky (pořízené) - umožňuje získat Stav vykrytí - Došlé objednávky (archiv) - umožňuje získat Stav vykrytí


Novinka Podpora pro externí řešení – výdeje dle Došlých objednávek (DObj)
 • Připraveno TabKryStSklView – poskytuje informace o stavu vykrytí, zajištění, blokování daného řádku DObj
 • View se využívá nově ve WMS Gatema (nové verze pluginů jsou uvolněny spolu s touto verzí), kde jsou nyní k dispozici v konfiguraci 3 možnosti vykrývání pro DObj:
  • živé - generuje se výdej na dosud nevykryté množství
  • zajištěné - generuje se výdej na zajištěné množství
  • blokované - generuje se výdej na blokované množství


Novinka Na řadě expedičních příkazů doplněna na záložce 4- Návazné doklady možnost pro navázanou řadu faktur přednastavit i "Datum případu návaz. doklad" a "DUZP návazného dokladu".


Novinka U storna příjmu výrobního čísla, kde už není výrobní číslo skladem se zobrazovala chybová hláška dělení nulou. Nově se zobrazuje chybová hláška, že není dostatek výrobních čísel a to i s identifikací položky, u které se tak děje.


Novinka Storno příjemky z vydané objednávky/z výroby, která zajišťovala došlou objednávku, nevrátilo stornované množství do množství krytého příslušnou vydanou objednávkou/výrobním plánem. Opraveno. Při realizaci storna program přiděluje stornované množství ze zajištění stavem skladu na příslušná zajištění došlých objednávek vydanou objednávkou/výrobním plánem.


Novinka V akci "Výrobní čísla" nad přehledem "Stavy všech skladů" (akce v přehledu stav skladu) se nezobrazovaly správné údaje z důvodu chybného filtrování. Opraveno.


Novinka Výkaz lihu - Při filtraci odkladů podle data se používala funkce BETWEEN, takže datum pořízení bylo v přesnosti na čas k 00:00:00.000 - zahrnulo se tedy do hlášení dvou dnů, což bylo špatně. Funkce BETWEEN nahrazena rozepsáním na 2 porovnání.


Pokladna

Novinka Hromadná úhrada nezaokrouhlených faktur přes pokladnu – v pokladně dochází k zaokrouhlení celkové částky na celé Kč, do EET šla částka nezaokrouhlená. Opraveno: úhrady u jednotlivých faktur jsou nadále nezaokrouhlené, ale Celková tržba EET je zaokrouhlená a částka zaokrouhlení je promítnuta do základu a daně v sazbě s nejvyšší částkou s DPH.


Novinka Na pokladní doklad nešlo připojit fakturu, pokud nebyla vyplněna organizace nebo zaměstnanec. Opraveno.


Novinka Na řádku pokladního dokladu se již nedotahuje daňový klíč, pokud je zadaná sazba PDP.


Novinka Při nastavení volby Účtování na Def. OK se neakceptovalo přístupové právo na akci Účtování. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Dotykový režim – nerespektoval zákaz slev na kmenové kartě položky při ruční zadávání slevy. Slevy šlo zadávat. Opraveno. Nyní nejsou tlačítka Změnit na záložkách pro zadání slev aktivní.


Novinka Pokud nebylo na řadě účtenek v pokladním prodeji zaškrtnuto "Vyžadovat dnešní kurz měny", byly kurzy dohledávány z přehledu Kurzovní lístek (nejmladší kurz), nehledě na to, co bylo zadáno v číselníku pokladního prodeje Prodejní kurzy (i kdyby tam náhodou byl dnešní kurz). Toto chování bylo změněno. Dohledává se nejmladší kurz v číselníku Prodejní kurzy. Kurzovní lístek se v pokladním prodeji nepoužije nikdy.


Novinka Zobrazení přehledu Sklad nebylo po aplikaci uživatelského editoru v editoru účtenky k dispozici. Opraveno


Novinka Storno účtenky - pokud se akce neaktivovala nad standardní prodejkou, ale třeba nad stornem, nebo položkovou vratkou,..., nebylo možné v dialogu pro zadání čísla stornovaného dokladu zvolit způsob úhrady a pokus o pokračování tlačítky OK/Def OK končil chybou: „Položka 'Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka' musí být zadána !“ Opraveno.


Novinka V některých případech nebylo možno zadat položkovou vratku k účtence z dřívějšího než aktuálního období. Objevilo se hlášení: „Prodejka již byla zcela vrácena.“ Opraveno.


Novinka Storno účtenky, položková vratka - doplněna možnost pro jiný zvolený způsob úhrady než volbou "Shodný s účtenkou" zadávat definovatelná pole nastavená na zvoleném způsobu úhrady. Pro volbu "Shodný s účtenkou" se údaje nezobrazují, naplní se shodně s původní prodejkou, a nelze je tedy změnit.


Novinka Na zákaznickém displeji se jako oddělovač stovek a tisícovek zobrazoval znak "á". Opraveno


Přepravní služby

Novinka Přepočítávací koeficienty pro cbm/ldm byly rozšířeny o atributy Typ zásilky, Organizaci, Směr zásilky, Stát a Statistický údaj. Změna určena pro detailnější členění koeficientů a pro automatické doplňování při EDI přenosech.


Novinka Do sledování vratných obalů (saldo obalů) byly zavedeny atributy pro interního vlastníka obalu (středisko) a příjemce/dodavatele obalu (středisko). Změna slouží pro sledování pohybů obalů mezi středisky.


QMS Systém řízení kvality

Novinka {{{1}}}


Novinka V přehledech dokumentů řízené dokumentace se mohly objevit i dokumenty, které byly připojeny k jiným agendám. Opraveno


Novinka Současné reklamování více položek – akce Generuj reklamaci z výdejek (reklamace přijaté)/z příjemek (reklamace vydané) byla upravena:
 • Režim nad 1 položkou bez VČ, nebo s 1 VČ – odpovídá původnímu stavu řešení
 • Režim nad 1 položkou s více VČ
  • Lze zvolit konkrétní VČ a Vadné množství – pokud VČ nezadám, generuje se pro každé VČ nová reklamace na dosud nereklamované množství (je-li 0, negeneruje se pro ono VČ)
  • Množství položky - Suma VČ > 0 – nelze akcí reklamovat – je třeba zadat reklamaci z QMS
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušný doklad)
 • Režim nad více položkami 1 dokladu
  • Nelze zadávat Vadné množství, ani VČ – generuje se pro každou položku, nebo pro každé VČ na položce nová reklamace na dosud nereklamované množství (je-li 0, negeneruje se pro onu položku, nebo VČ)
  • VČ hromadně – je-li zatrženo, generuje se pouze 1 nová reklamace pro každou položku
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušný doklad)
 • Režim nad více položkami z více dokladů
  • Dialog Reklamace je shodný jako nad více položkami 1 dokladu
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušné doklady)Novinka V editoru "QMS" - "Řízená dokumentace", pokud se do pole „Označení dokumentace“ skupiny „[2] Popis“ zadá text delší než 100 znaků, tak při uložení vyskočí chyba "String or binary data would be truncated". Opraveno.Splátkování a leasing

Novinka Kontace leasingu.

Pro druhy řádků:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky
 • Zaokrouhlení
 • Časové rozlišení
 • Odkupní hodnota-základ daně
 • Odkupní hodnota-částka daně
 • Odkupní hodnota-částka celkem
 • Odkupní hodnota-zaokrouhlení
 • Odkupní hodnota-ostatní částky
 • Hodnota úroku základ daně
 • Hodnota úmoru základ daně

kontace Leasingu lze nově nastavit pro "Text do účta" volbu "Uživ.sloupec-detail pohybu". Do textu do účetnictví se přenese uživatelem definovaný sloupec z tabulky TabSTDLeaPohybDetail.


Účetnictví

Novinka Opravé položky v saldokontu:

Je-li nastaveno : Zařazeno pro OP dle § 8 - nezaškrtnuto Zařazeno pro OP dle § 8a - nezaškrtnuto Zařazeno pro OP dle § 8c - nezaškrtnuto Zařazeno pro účetní OP - zaškrtnuto systém generuje nově opravné položky jen účetní.


Novinka {{{1}}}


Novinka Účty samovyměření - vstup, častka daně je rozúčtována na jednotlivé účty základu daně daného účetního dokladu.

Případný zaokrouhlovací rozdíl je účtován na účet zaokrouhlení.


Novinka Do hromadných změn druhů účetních dokladů je doplněno nastavení těchto hodnot :

- DPH počítat vždy z hlavní měny - předvyplnit datum doručení - kontrolovat nespolehlivé plátce a jiné důvody ručení DPH


Novinka Do hromadných změn nad účtovým rozvrhem byla doplněna možnost hromadného nastavení DIČ organizace.


Novinka V případě, že jsou v importním souboru číselníkové údaje, které nejsou obsaženy v číselnících databáze, do které se import provádí, zobrazí se v procesním okně přenosu dat z importního deníku (TabDenikImp) do účetního deníku (TabDenik) chybové hlášení :

"Neexistují údaje : " a následuje seznam všech číselníkových údajů, které by se v rámci importu celého dokladu nemohly naimportovat, protože neexistují v číselnících. Import skončí chybou. V přehledu "Účetní deník - Import" jsou importovaná data zanechána, sloupec "Chybová hláška 255" obsahuje seznam chybných číselníkových údajů pro daný deníkový řádek.

Seznam kontrolovaných číselníkových údajů : CisloUcet, UcetDPH, Mena, CisloZakazky, CisloNakladovyOkruh, CisloOrg, DICOrg, CisloZam, Utvar, IdVozidlo, TypZmeny, OrganizaceTransakce, IdDanovyKlic, ISOKodZeme, IdPrijmyVydaje, KontaktOsoba

Pozn. v případě, že uživatel zaškrtne v editoru před přenosem dat z importního deníku do účetního deníku generování číselníkových údajů, nemělo by k výše uvedeným chybám docházet.


Novinka Akce Kopie účetního dokladu. Je-li označen pouze jeden doklad (jeden účetní řádek) je v editoru kopie přístupné nově i zaškrtávátko pro Časový posun. Je-li zaškrtnuto, je možné zadat časový posun datumů.


Novinka Byly doplněny nové skupiny tiskových formulářů:

411 - pro počáteční stavy 412 - pro konečné stavy Byly vytvořeny nové tiskové formuláře do nových skupin.


Novinka Do kopie účetní kontace doplněno kopírování sloupece "Uplatnění DPH záloh".


Novinka Je-li instalován modul daňových klíčů a je zapnuto používání daňových klíčů, lze v editoru DUD zadan Daňový režim pro daný DUD.

V editoru účetního dokladu je potom výběr Daňovývh klíčů zafiltrován na zadaný Daňový režim na příslušném DUD. V editoru Samovyměření je výběr daňových klíčů ošetřen takto :

 - jestliže není na příslušném DUD nastaven DR --> nabídne všechny DK Samovyměření (původní stav)
 - jestliže je na příslušném DUD nastaven DR a obsahuje nějaké DK Samovyměření --> nabídne tyto
 - jestliže je na příslušném DUD nastaven DR a neobsahuje žádné DK Samovyměření --> nabídne všechny DK Samovyměření (původní stav)

Řešení pro akce "Kopie dokladu" (i hromadná kopie) a "Přesun dokladu do jiného DUD" v přehledu účetního deníku. Pomocí těchto akcí lze změnit DUD na účetním dokladu, je proto nutné správně nastavit i daňový klíč na cílovém dokladu tak, aby odpovídal přednastavenému daňovému režimu cílového DUD. Nastavení daňového klíče proběhne dle těchto principů : (DR - daňový režim, DK - daňový klíč) - cílový DUD nemá přednastavený DR - DK se přenese beze změny - cílový DUD má přednastavený stejný DR jako zdrojový DUD - DK se přenese beze změny - cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje stejný DK - DK se přenese beze změny - cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje jiný DK, který je ale stejně nastaven - DK se změní - cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje pouze jiné DK - DK se vymaže

Dojde-li k vymazání DK, je uživatel informován hlášením : "Na některých řádcích nebyl dohledán daňový klíč odpovídající přednastavenému daňovému režimu na novém DUD. Daňový klíč na dokladu byl vymazán. Je nutné doplnit daňové údaje!"

Dojde-li ke změně DK, je uživatel informován hlášením : "Na některých řádcích byl změněn daňový klíč dle přednastaveného daňového režimu na novém DUD. Je nutné zkontrolovat daňové údaje!"

Dojde-li k vymazání DK a změně DK zároveň v rámci úč.dokladu, je uživatel informován hlášením : "Na některých řádcích nebyl dohledán odpovídající daňový klíč, na některých řádcích byl změněn daňový klíč. Je nutné zadat a zkontrolovat daňové údaje!"


Novinka Do kontroly dokladů období DPH přidána kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku.

V případě nesouladu je zobrazeno hlášení : "Nesoulad směru plnění daňoveho účtu a strany".


Novinka Byla opravena chyba v rozkopírování příznaku "Přednastaveno" u daňových klíčů.

Doplněno rozkopírování vazeb daňový režim - daňový klíč při rozkopírování daňových klíčů.

Upozornění : Pro úspěšné rozkopírování daňových režimů a daňových klíčů je nutno provádět rozkopírování jednotlivě v tomto pořadí : - Účtový rozvrh - Sazby DPH - Daňové klíče - Daňové režimy


Novinka Opravena akce rozúčtování deníkového řádku, která skončila chybou :

"Cannot insert the value NULL into column Castka..." V případě, že není na hlavičce účetního kódu zadán "Způsob výpočtu daně" a účetní kód obsahuje řadky "Částka daně".

Byly doplněny úpravy : - při ukládání editoru hlavičky účetního kódu se provádí kontrola, zda je zadán "Způsob výpočtu daně" (pouze v případě, že účetní kód obsahuje řádek "Částka daně"), v případě, že není zadán, je zobrazena chybová hláška "Způsob výpočtu daně musí být zadán" - při účtování se kontroluje výsledná částka pro zápis do účetního deníku, je-li NULL nebo nula, řádek se do účetního dokladu nezapíše.


Novinka {{{1}}}


Novinka Po přiřazení úhrady faktury na již zaúčtovaný řádek bankovního výpisu se nově doplňuje odkaz na fakturu, k odpovídajícímu záznamu v účetním deníku. Tím dojde ke sparování úhrad v účetním fakturačním saldu.


Novinka Jestliže není na řádku kontace "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" nebo "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)" zadán účet, je při účtování dotažen z účetní konfigurace.

Týká se účtování : - faktur a dobropisů vydaných a přijatých - pokladních dokladů - dokladů pokladního prodeje - kartového centra - přiznání DPH vzor CZ 18/19/20/21 - výkazu MOSS

Druhy řádků jsou přejmenovány : "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" na "Zaokrouhlení výnos (hlavička)" "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)" na "Zaokrouhlení náklad (hlavička)"


Novinka Upomínky a penalizační faktury, byla provedena oprava:

Když se spustí akce tisk: F8 a odeslat emailem, tak se nedoplní do příjemce email přednastavený na organizaci stejně jak to funguje třeba u FAV.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Komunikace s CSUIS - při odesílání výkazu byl zobrazen dialog pro výběr certifikátu a následně zobrazena chyba : Unspecified certificate from client.

Opraveno.


Novinka Při generování XML zprávy schvalování účetní záverky se do elementu <Popis> dostal zakódovaný text.

Opraveno.


Výroba

Novinka Při výdeji alternativy materiálu, která nebyla přednastavená, se chybně neponížila hodnota atributu Blokováno pro výrobu u přednastaveného materiálu.

Opraverno


Novinka Podpora vytváření kmenových karet výrobních čísel.

Zajištění návaznosti na výrobní moduly.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export