Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obecné)
(Obecné)
 
(Není zobrazeno 61 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
+
===Banka===
  
  
===Banka===
+
{{New|V přehledech bankovních výpisů 99 a 100 byla doplněna možnost nastavit přístupová práva na akce Automatické přiřazení úhrad a Generování bankovních spojení.
  
 +
POZOR !!
  
{{New|Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".<br/>
+
Pokud máte nastavený Negativní režim práv, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "Zakázáno"!}}
V jiných formátech sloupec není plněn.
+
  
Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:
 
*Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
 
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
 
  
V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:
+
{{New|Pro přehlednější kontrolu účtování bankovních výpisů byl do přehledů Řádky bankovního výpisu doplněn sloupec "Účetní účty úhrad", kde se zobrazují účetní účty z úhrad, oddělené čárkou. Číslo účtu se zobrazuje pouze jednou i když je použito na více úhradách.}}
*Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
+
 
*Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
+
 
*Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
+
{{New|Při zpracování zejména zahraničních bankovních výpisů, kdy není vyplněný variabilní symbol a faktura se dohledává z údajů v účelu platby, se v případech, kdy dohledaná faktura nebyla zaúčtovaná, nevyplnil atribut variabilní symbol na úhradě řádku bankovního výpisu. Nyní se doplňuje variabilní symbol, podle kterého se dohledala faktura. V ostatních případech se variabilní symbol dotahuje ze zaúčtování faktury z párovacího znaku podle nastavení saldokontního účtu - použit prioritně.}}
*Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
+
 
*Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra
+
 
 +
{{New|V editoru Peněžní ústavy se po zadání hodnoty SWIFT předvyplní atribut Země. Hodnota musí existovat v číselníku Země, jinak zůstane prázdný. Po aktualizaci na novou verzi se u stávajících záznamů, kde je vyplněn SWIFT, doplní ISO kód země.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Do uživatelských konstant Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice byl přidán atribut "Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury:" s možnosti nastavení:
 +
*dle globální konfigurace
 +
*pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
 +
*i na již uhrazené nebo přeplacené faktury
 +
*nepovolit přeplatek faktury}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Při spuštění akce Přechod na nové bankovní spojení nad přehledem Bankovní spojení byla doplněna konverze čísla účtu do IBAN.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|V přehledu Úhrady faktur byla vytvořena akce "Spárovat úhradu v přípravě" - ruční spárování úhrady s předpisem. Po označení záznamů v přípravě (platební příkaz nebo  úhrada kartou) a bankovního výpisu nebo ruční úhrady se kontroluje hodnota úhrad. Rozdíl záznamů v přípravě se musí rovnat 0. Pokud ne se zobrazí hláška "Rozdíl částek úhrad v přípravě: NNNN,NN". Musí být označeno minimálně dva záznamy, každý s jinou hodnotou V přípravě. Tyto záznamy dostanou jedinečné číslo párování úhrady a u předpisu se vynuluje hodnota Částky po bance. U záznamů úhrad typu platební příkaz a úhrada kartou se zruší příznak v přípravě.
 +
Akce "Zrušit spárování úhrady v přípravě" vynuluje číslo párování úhrady u všech záznamů s aktuálním ID úhrady v přípravě a u úhrad typu platební/inkasní příkaz a úhrada kartou nastaví příznak v přípravě, dále se obnoví Částka po bance.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Nové nastavení v globálních konstantách Banky, záložka Bankovní výpisy/Úhrady "Přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku". Po odškrtnutí se nebudou přenášet z deníku atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky.
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.  
+
{{New|V Globálních nastavení Banky - Tuzemské plat.příkazy byla doplněna konstanta "Nedohledávat bankovní účet dodavatele, pokud není vyplněn na přijaté faktuře". Při generování tuzemských platebních příkazů, když bude nový atribut zaškrtnutý a na faktuře bude chybět bankovní spojení se zobrazí chybová hláška "Není vyplněn bankovní účet dodavatele" a platební příkaz se nevygeneruje.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Hromadná změna atributů na nezaúčtovaných řádcích bankovního výpisu, mimo atribut Příjmy a výdaje, byla povolena i v případech existence záznamů úhrad.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Ošetření procesů při vícenásobném zobrazení řádků v přehledu řádků bankovních výpisu.
 +
 
 +
Jsou-li některé řádky zobrazeny vícenásobně (1:N) v rámci označených řádků, nelze spustit tyto akce:
 +
*Příprava účtování řádku
 +
*Test účtování řádku
 +
*Účtování řádku
 +
*Odúčtování řádku z účetnictví
 +
*Zrušení příznaku účtování
 +
*Zrušit přípravu účtování
 +
*Pohled do účetního deníku
 +
*Úhrady označených řádků
 +
*Generování bankovních spojení
 +
*Hromadné změny
 +
*Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad
 +
*Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení
 +
*Přiřazení úhrad - Auto.přiřazení úhrad - uživ.definice
 +
*Kartové centrum - Připojit celé výkazy
 +
*Kartové centrum - Připojit vybrané položky
 +
*Kartové centrum - Odpojit kartové centrum
 +
 
 +
Tyto akce se nespustí a zobrazí se chybové hlášení:<br/>
 +
"Vybrané záznamy obsahují řádky, které jsou zobrazeny vícenásobně. Akci nelze provést."
 +
 
 +
Je-li požadována akce "Oprava" a daný záznam je zobrazen v přehledu vícenásobně, opravu nelze provést a zobrazí se chybové hlášení :
 +
"Záznam je v přehledu zobrazen vícenásobně. Operaci nelze použít."
 +
 
 +
Řešením uvedených chybových situací je zajistit, aby záznamy v přehledu byly zobrazeny pouze jednou. Většinou se toho docílí tak, že se ze zobrazení odstraní sloupce z vazeb, které mají v názvu text "pozor - vazba 1:N".
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.}}
+
{{New|Do přehledů Bankovní výpisy - úhrady a Bankovní výpis - řádky a úhrady byly doplněny vazby Bankovní spojení, Účtový rozvrh, Číselník organizací, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Organizační struktura, Zaměstnanci a Karty vozidel.}}
  
  
{{Error|Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.}}
+
{{Error|Na řádku bankovního výpisu a úhradě při prokliku atributu Variabilní symbol do přehledu Účetní deník celkem přes období se neaplikovala přednastavená sestava. Opraveno.}}
  
  
{{Error|Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.}}
+
{{Error|Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů přes Zprávy, Generování zpráv neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.
 +
}}
  
  
{{Error|Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16  line 8 Nehradit".}}
+
{{Error|Přehled v záložce 4 Detail editoru zahraničních platebních příkazů, nereagoval na změnu velikosti okna. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Na řádku bankovního výpisu, který je již zaúčtován, bylo možno měnit typ transakce. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Jeden bankovní výpis se nekorektně zaúčtuje do více účetních dokladů v deníku pokudi se jedná o první účtování, tj. doklad v deníku ještě neexistuje a účtuje se z přehledu řádků, kde se zobrazí řádky z více bankovních výpisů a tyto řádky nejsou setříděný podle čísla bankovního výpisu. U takových výpisů následně nefunguje korektně odúčtování. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Pokud bylo povoleno přiřazení bankovních úhrad na již uhrazené faktury a na vydané faktuře bylo Číslo dod.faktury stejné jako Párovací znak, další úhrada se již nepřiřadila - hláška Nalezeno více vydaných faktur. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Na bankovním výpisu v editoru řádky, při změně kódu měny se zobrazovala chybová hláška: "Field 'DatumVypisu' not found". Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Opraveno chybné načtení měny položek kartového centra formátu KB CSV.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Při kopii řádku bankovního výpisu se chybně kopírovaly i hodnoty atributů Stav autom. přiřazení úhrad, Výsledek autom. přiřazení úhrad, Stav přípravy účtování a Výsledek přípravy účtování. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|V editoru bankovního spojení se neukládalo zaškrtnutí atributu SEPA. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Při generování platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) se neakceptovalo jiné než přednastavené vlastní bankovní spojení. Opraveno.}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Opraven přenos organizace na úhradu řádku bankovního výpisu při přiřazení faktury automatickým přiřazením úhrad a v editoru úhrady výběrem z přehledu Pohledávky / Závazky}}
  
  
Řádka 40: Řádka 115:
  
  
{{New|JSD Dovoz - starý Dovoz + ZJCD Dovoz byly přesunuty pod "Staré celní postupy".}}
+
{{New|ECS Vývoz - import xml zprávy CZ599A - při importu byly testovány kódy DPH a v případě kolize v číselníku DPH byla zobrazena hláška.<br/>
 +
Upraveno, test nebude prováděn.}}
  
  
{{New|ICS Dovoz, NCP:<br/>
+
{{New|Nastavení parametrů / změny přednastavených atributů pro F2 Nová:
úprava exportu elementů GZB05, GZB06 Národní přídavný kód.<br/>
+
*Převody dokladů / kopie kontejnerů - [ false ]
Pro kódy RXXX bude exportováno pouze pokud je uveden DPH kód B00.
+
*Posílat hash na CÚ - [ false ]
 +
*Provádět kontrolu - [ false ]
 +
*Automatické vyplňování odstavce 31 [ true ]
 +
}}
  
Týká se xml zpráv DN_PODD a DN_DNCP (CZ415A, CZ423A).}}
 
  
 +
{{New|Úprava exportu zahraničních záruk pro xml zprávy:
 +
*DNPODD
 +
*DNPODDCN
 +
*DNSD
 +
*DNUKO
 +
*DNPRISD
 +
*Dotazovací zpráva na záruky
 +
*Kontrola dokladu v ICS vůči délce označení záruky na 17 znaků.
  
{{New|Souhrnná deklarace - nová zpráva CZ392A, DN_PRISD - Oznámení o příjezdu zboží SD}}
+
Zahraniční záruka bude exportována v elementu GUF01Z, česká v GUF01.}}
 +
 
 +
 
 +
===CRM===
 +
 
 +
 
 +
{{New|Dokumenty – přehled Aktivity (193), který byl používán pro zobrazování záznamů v tabulce Aktivity (TabKontaktJednani), k nimž je připojený daný dokument (viz akce Vazby na doklady v přehledu dokumentů), při opravě neaplikoval editor příslušející agendě QMS/CRM, do níž záznam patřil. Proto byl nahrazen společným přehledem Aktivity a agendy QMS (1733). Přehled 1733 byl zároveň doplněn do hlavní nabídky v modulu QMS ve skupině Další. Dosud byl tento přehled používán v akcích nad číselníkem Organizace.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Organizace, Kontaktní osoby – do Nastav doplněny vazby na přednastavené kontakty Hromadně pro e-mail}}
  
  
Řádka 56: Řádka 151:
  
  
{{New|1.u elektromobilů a hybridních vozidel se při generování karty SD  automaticky uplatní par.3, písm.f a vozidlo je osvobozeno od SD<br/>
+
{{New|Nad sklad zásilek byla přidána akce pro fakturaci. Pro tuto akci lze nastavit práva)}}
2.měsíce provozu reagují na datum pořízení (a vyřazení) v aktuálním roce
+
}}
+
  
  
{{Error|Ze souboru výpisu platebních karet PHM Slovnaft se z kódu produktu načítaly pouze první tři znaky.<br/>
+
{{New|Ve stazce byl upraven typ atributů PS nádrže a KS nádrže na numeric. Zároveň byl upraven atribut pro zobrazení nadspotřeby v editoru Stazky, který nyní zobrazuje nadspotřebu v litrech a procentech.}}
Opraveno}}
+
 
 +
 
 +
{{New|Struktura tabulky pro zpracování záznamů o transakcích platebních karet PHM byla rozšířena o vazbu na zaměstnance.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Do přiznání k silniční dani byly doplněny údaje o podepisující osobě. Doplněno do editace a do XML. Doplněno do editace a do XML}}
  
  
Řádka 68: Řádka 166:
  
  
{{New|Nová akce '''Zruš certifikát u neregistrované tržby''' v přehledu EET Tržby
+
{{Error|Za určité konstelace nešel uložit certifikát EET v Uživatelských lokálních nastaveních s chybou:<br/>
*Akce je aktivní pouze v případě, že se tržbu nepodařilo úspěšně zaregistrovat s certifikátem dohledaným v okamžiku založení tržby
+
"Nalezeno více stejných hodnot položky Vystaveno pro:!". Opraveno
*Následně lze použít akci '''Opakované zaslání''', která se pokusí tržbu zaregistrovat s aktuálně dohledaným certifikátem EET
+
*Pro akci '''Zruš certifikát  u neregistrované tržby''' je možné nastavit práva
+
 
}}
 
}}
  
Řádka 78: Řádka 174:
  
  
{{New|eServer: Pokud je v externí akci popis akce pomocí GUID, pak GUID již eServer nepřepíše překladem v nastaveném jazyce. }}
+
{{New|Nové přehledy zobrazující informace o eServer notifikacích:
 +
 
 +
Notifikační služba eServer  
 +
*Registr přihlášených zařízení
 +
*Mobilní notifikace
 +
*Mailové zprávy a Přílohy mailů
 +
}}
  
  
Řádka 84: Řádka 186:
  
  
{{New|Datové schránky
+
{{New|Přehled záznamů datových schránek, akce Nový, proklik do kontaktů, akce Vyhledávání datových schránek, zadat typ subjektu a např. IČO organizace (na obrázku dohledání fyzické osoby). Stisk tlačítka Vyhledej, vygeneruje záznam s ID datové schránky do výsledků vyhladávání. Správný výsledek se přidá do kontaktů DS přes Akce, Přidat do kontaktů.<br/>
*Na stanicích s OS Windows 7 je třeba od stávající verze HELIOS Orange upravit registry. Pokud  tedy potřebujete komunikovat s datovými schránkami z takových stanic, kontaktujte hotline, který Vám poskytne skript pro změnu registrů.
+
Zde byla opravena chyba v editoru Vyhledávání datových schránek, Najít schránku pomocí jména. Zobrazovala se chybová hláška - Unauthorized (401) - ¨https://ws.mojedatovaschranka.cz/DS/df¨
*Standardní dialog Windows používaný pro přihlašování do datových schránek v případě, že není heslo zadáno v přístupových právech ke schránce, byl nahrazen interním dialogem HELIOS Orange. V přístupových právech ke schránce musí být vyplněno "Přihlašovací jméno k datové schránce". Pokud uživatel zadá v dialogu pro přihlášení heslo chybně, je třeba dialog znovu aktivovat zopakováním příslušné akce vyžadující přihlášení.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{Error|Po zavedení limitu pro velikost příloh odesílané zprávy z datové schránky nešlo od verze x.0.2019.0401 nastavit zprávu v režimu "Hromadná zpráva" do stavu "Připravena k odeslání". Objevilo se jedno z chybových hlášení: "Incorrect syntax near <nowiki>=</nowiki> ", nebo "Není zadán Příjemce". Opraveno.}}
+
===Fakturace===
  
  
===Fakturace===
+
{{New|Při ručním vytváření zápočtů ve fakturaci a v saldu je číslo zápočtu přednastaveno s ohledem na existující mezery v číselné řadě - systém najde první mezeru. Uživatel je informován hlášením "Zápočet bude vložen do mezery v číselné řadě".<br/>
 +
Pro generování zápočtů v Návrháři zápočtů je uplatněn tentýž algoritmus (informativní hlášení se nezobrazuje).<br/>
 +
Výchozí třídění přehledů zápočtů ve fakturaci a v saldu je doplněno o sloupec "Číslo", aby se zápočty zobrazovaly setříděné dle čísla a datumu pořízení.
 +
}}
  
  
{{New|V editoru položky dokladu na záložce cena je možné pomocí klávesové zkratky CTRL + A, +B, +C atd., měnit druh vstupní ceny. Jedna z druhů vstupní ceny "CC s DPH valuty" vycházela na Ctrl + H, což už je obsazeno systémovou informací k záznamu. Pro "CC s DPH valuty" doplněna zkratka CTRL + I.}}
+
{{New|Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně k faktuře v cizí měně  v modulu Fakturace se nově v procesním okně vypíše upozornění na nesouladměn}}
  
  
{{New|V saldu je třeba dodržet, aby fakturační zaměstnanec (TabDokladyZbozi.FakturacniZam) a zaměstnanec (TabDokladyZbozi.CisloZam ) byl roven stejné hodnotě. Chování editoru dokladu bylo upraveno tak, aby to bylo zajištěno, tj. fakturační zaměstnanec se propisuje do pole zaměstnanec a zaměstnanec nelze změnit.}}
+
{{Error|U tiskových formulářů -1470, -1471, -1473, -1474, -1475, -1476, -1546 se nedotahoval kód PDP. Na místo toho se zobrazovalo ID záznamu. Opraveno.}}
  
  
{{New|V editoru dokladu faktur byly doplněny klávesové zkraty Alt + o na Dodavatelskou fakturu a Alt + i na Evidenční číslo daňového dokladu.}}
+
{{Error|V přehledu faktur Faktury k datu v definici počítaných sloupců Saldo, Saldo před splatnosti a Saldo po splatnosti chyběl prefix tabulky. Opraveno.}}
  
  
{{New|Úpravy v souvislosti s parametrem globální konfigurace "Kurz při generování položek dokladu" (Zachovat kurz/Dohledat kurz podle data případu):
+
{{Error|Opraveno vyhodnocení salda v editoru úhrad faktury, pro faktury zadané minusem.}}
  
Pokud je na řadě cílového dokladu zatržen parametr "Opravný doklad", tak se má brát vždy kurz zdrojového dokladu bez ohledu na parametr "Kurz při generování položek dokladu". Tj. má se ignorovat hodnota kurzu dle data případu.
 
  
Upřesnění:
+
{{Error|V úhradách faktur bylo opraveno vyhodnocení minusových hodnot salda faktury a částky úhrady. Dále ruční úhrady již neovlivňuje konfigurace banky "nepovolit přeplatek faktury".}}
a) např. u dobropisů a storen není dialog, bere se tedy dle globální konfigurace popř. parametru "Opravný doklad" viz výše.
+
  
b) u kopie dokladu je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..." - hodnota tohoto parametru se přednabízí dle globální konfigurace a bere se v potaz i zatržítko zdrojového dokladu "Opravný doklad". Tj. pokud je "Opravný doklad" zatržen, tak bude v dialogu přednabídnut zatržený "Zachovat datum kurzu..." bez ohledu na Globální konfiguraci. Pokud zatržený nebude, tak se má hodnota přednabídnout dle globální konfigurace.
 
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.
 
  
c) ve fakturaci u generování DDPP/Real. je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
{{Error|K faktuře přijaté nebylo možné připojit doklad k přijaté platbě se samovyměřením. Opraveno}}
Výchozí v dialogu bude vždy přednabídnut NEzatržený "Zachovat datum kurzu..."<br/>
+
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.}}
+
  
  
{{New|Byla doplněna funkcionalita přednastavování volby v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur".<br/>
+
{{Error|Opravena chyba, pokud je označeno zaškrtávátko Záloha do výše realizace a připojuje se záloha a zatím NENÍ ULOŽENA faktura, tak se záloha nepřenesla. Údaje faktury se před navázáním nově před navázáním zálohy uloží napřed do tabulky.}}
"Způsob přepočtu zálohových faktur" se přenese z přadnastavení na řadě dokladů i v případech, kdy pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" původně zobrazeno nebylo. Např. když se dodatečně na faktuře zvolí cizí měna.
+
V případě, že nebyl "Způsob přepočtu zálohových faktur" nastaven, je určen takto:
+
*u faktur, u kterých existují přiřazené zálohy - dle výše přiřazených záloh.
+
*u faktur, u kterých neexistují přiřazené zálohy - dle nastavení na řadě dokladů.
+
}}
+
  
  
{{New|Upraven export faktury EDITEL®-Inhouse (export). Není-li 2. snížená sazba DPH použita, neexportuje se.}}
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se v přehledu faktur k datu - Denní přehled faktur - zohledňuje nově i datum uvolnění zádržného.}}
  
  
{{New|Vydaný dobropis - datum potvrzení přijetí dobropisu odběratelem.
+
===Firemní aktivity===
  
Funkcionalita pouze pro ZEMĚ DPH <nowiki>=</nowiki> CZ.<br/>
 
Pouze pro dobropisy vydané.
 
  
Globální konstanta
+
{{New|Stahování pošty z Outlooku – měl-li uživatel na stanici více účtů v Outlooku a nastavil v "Uživatelské konstanty -> Firemní aktivity -> Přednastavená složka" složku z jiného účtu, než z výchozího, tak nešlo poštu akcí "Firemní aktivity -> Další -> E-mail -> Pošta v Outlooku nebo Z přednastavené složky" spustit. Končilo chybovou hláškou: "TRwMAPITable.findFirst has raised the following exception: The given EntryID is not a valid EntryID! (-2147221241)"}}
  
V systémových konstantách Účetnictví lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných".<br/>
 
Po jeho zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů.<br/>
 
Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod.<br/>
 
Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů.<br/>
 
Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit.
 
  
 +
{{New|Do přehledu Úkoly spuštěného z přehledu aktivit, nebo zobrazeného v editoru aktivity je nově k dispozici akce "Generování úkolů s opakováním", která byla dříve implementována pouze k úkolům agend QMS.}}
  
Účtování
 
  
Účtování dokladů v přehledu "Vydané faktury".<br/>
+
{{New|Položky aktivity – do Nastav doplněna vazba Organizace, která odkazuje na organizaci z aktivity, v níž je položka zadána.}}
Jestliže je zatržena výše uvedená konstanta, jedná se o dobropis vydaný, země DPH je CZ, datum doručení na dokladu není vyplněno a na dokladu je zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů", potom je na účetní doklad vzniklý účtováním nastaveno jako období DPH období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ".
+
  
Nové akce v přehledu "Vydané faktury"
 
  
V přehledu "Vydané faktury" jsou 2 nové akce "Nastav potvrzení doručení" a "Zruš potvrzení doručení".<br/>
+
{{Error|Cena z návazné skupiny karet platná pro výchozí množství nastavené na kmenové kartě se při vložení nové položky ihned neaplikovala, a to ani v případě, že platila od množství 0. Cena se uplatnila až po zadání/změně množství. Opraveno.}}
Slouží k "přeúčtování" daného dokladu z období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" do příslušného období DPH dle DUZP / Datumu doručení a naopak. Akce lze spustit nad označenými záznamy. V případě požadavku nastavení datumu doručení je zobrazen formulář pro zadání datumu doručení.<br/>
+
Nastavení / zrušení datumu doručení:
+
*jestliže se nejedná o dobropis vydaný nebo země DPH není CZ nebo není na dokladu zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů" - systém zahlásí chybu "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže není zaškrtnuta glob.konstanta "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" - systém zahlásí chybu "Není zaškrtnuta globální konstanta pro potvrzování data doručení u dobropisů vydaných. Přeúčtování nelze provést."
+
*jestliže není dobropis zatím zaúčtován, systém provede pouze nastavení datumu doručení a zahlásí info "Bylo nastaveno datum potvrzení dobropisu"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován a je zároveň na dobropisu vyplněno datum doručení - systém zahlásí info "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
+
*jestliže je dobropis již zaúčtován, je požadováno nastavení datumu doručení a ve formuláři pro zadání datumu doručení nebylo zadáno žádné datum - systém zahlásí chybu "Není zadáno datum potvrzení"
+
*jestliže z nějakého důvodu zatím neexistuje období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", systém se pokusí toto období DPH založit, v případě, že se tato operace nezdaří, systém zahlásí chybu "Období DPH pro nepotvrzené dobropisy CZ neexistuje"
+
*dále proběhne kontrola na období (zda je otevřeno), zda není zaúčtovaný doklad v deníku blokován a zda existuje příslušné období DPH dle DUZP / Datumu doručení a zda je toto období DPH otevřeno - systém případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže příslušné období DPH neexistuje, je založeno
+
*je vždy povoleno dotažení období DPH následujícího roku (DUZP<nowiki>=</nowiki>prosinec, Datum doručení<nowiki>=</nowiki>leden)
+
*dále proběhnou kontroly, zda účetní doklad v deníku nespadá do uzavřeného souhrnného hlášení nebo uzavřeného kontrolního hlášení - systém opět případně zahlásí příslušná hlášení
+
*jestliže proběhnou všechny kontroly ok a je vše správně nastaveno, dojde k vlastí akci :
+
*akce "Nastav potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" dotaženým období DPH dle DUZP / Datumu doručení, zadané Datum doručení se doplní jak do účetního dokladu v deníku tak i do dobropisu
+
*akce "Zruš potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH odpovídající danému DUZP / Datumu doručení na účetním dokladu obdobím DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", Datum doručení je vymazáno jak v účetního dokladu v deníku tak i v dobropisu
+
}}
+
  
  
{{New|Úhrady kartou - umožněno vyřadit z EET
+
===Majetek===
*Do globálních konstant Fakturace byl doplněn parametr:
+
**"Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" - je-li zatržen, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET. Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ <nowiki>=</nowiki> "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.
+
*Akce "Úhrada EET kartou" v přehledu faktur byla přejmenována na "Úhrada kartou"
+
*Akce "Karta EET - Nový" v přehledu úhrad faktury byla přejmenována na "Karta - Nový".
+
*Při generování nové databáze HELIOS Orange je parametr "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" nezatržen, pro aktualizované databáze z nižších verzí je zatržen}}
+
  
  
{{New|Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení pro doklady OZ (Fakturace, skladové pohyby atd.) - Default nastaven na 0<nowiki>=</nowiki>Ze sumy položek v hlavní měně.
+
{{New|V protokolu zavedení pro 3.pohyby nebo pohyby umístění, jsou do záhlaví přehledu doplněny údaje typ číslo a název majetku.}}
}}
+
  
  
{{New|Upraven algoritmus porovnání sumy na zálohách a celkové výše realizační faktury.<br/>
+
{{Error|Byla opravena akce Uzávěrka, kdy změna data uzávěrky neoprávněně změnila na protokolu zavedení datum platnosti počátečního stavu daňového pohybu.}}
Při zaškrtnutí atributu "Záloha do výše realizace" ve faktuře na záložce Sum. slevy, zálohy, rekapitulace DPH se záloha přepočítá nově podle částky dokladu po zaokrouhlení. }}
+
  
  
{{New|Do systémových atributů k anonymizaci záznamu v číselníku Organizace byly přidány:<br/>
+
{{Error|Při generování karty majetku z protokolu zavedení se v některých případech mohla zobrazit hláška:<br/>
Odpovědná osoba (archiv změn na organizaci)<br/>
+
[SQL:8162] The formal parameter "@MaKar_CisloMaj" was not declared as an OUTPUT parameter, but the actual parameter passed in requested output.<br/>
a Údaj o zápisu do obchodního rejstříku (archiv změn na organizaci).}}
+
Opraveno.}}
  
  
 +
===Mzdy (CZ)===
  
{{Error|Přehled Faktury k datu. Byla opravena chyba při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni, kdy číslo kontace je vysoké (např.: 600002), kurzový rozdíl se nevygeneroval, skončil chybou "Error converting data type int to nvarchar".}}
 
  
 +
{{New|Daň srážková - měsíční přehled
  
{{Error|Úhrady faktur - ve specifických případech nastavení na úhradě docházelo k tomu, že Celková tržba EET byla rovna 0. Opraveno.
+
Pokud existovala výplata s nulovým základem zálohové daně a současně s opravnou MS opravující srážkovou daň, nedostal se zaměstnanec s touto výplatou do výše uvedeného tiskového formuláře.
}}
+
  
 +
Upraveno}}
  
{{Error|Opraveno dotahování kurzu cizí měny na úhradu při generování úhrad EET z přehledu vydaných faktur.}}
 
  
 +
{{Error|Evidence DNP - import XML notifikací z ePortálu
  
===Fakturácia (SK)===
+
Při importu souboru notifikace z webové aplikace ePortálu docházelo k chybě při konverzi datumu platnosti notifikace
  
 +
Opraveno}}
  
{{Error|Kópia prijatej faktúry v cudzej mene nefungovala správne pri vypnutom parametre "Zachovať dátum kurzu podľa pôvodného dokladu". Ponúkal sa najstarší dátum kurzu a dátum nebolo možné zmeniť. Opravené}}
 
  
 +
{{New|Evidence DNP - upraveny kontroly před přenosem docházek do předzpracování
  
{{Error|Při kopii dokladu faktury přijaté ve valutách trvala kopie v některých případech neúměrně dlouho nebo končila chybou. Opraveno..}}
+
Při stisknutí akce DNP k proplacení dochází před vlastním zobrazením přehledu k nové kontrole, která sumačně informuje o stavu dávek v aktuálním období.<br/>
 +
Informuje o dávkách, které nemají ke konci měsíce datum pokračování nebo datum ukončení.
  
 +
Existují neukončené dávky NP (bez dokladu) k poslednímu dni zpracovávaného období.<br/>
 +
Počet neukončených PN generovaných z eNeschopenek: (počet)<br/>
 +
Počet neukončených dávek NP zadaných ručně: (počet)<br/>
 +
Chcete generovat docházkové MS i pro tyto neukončené dávky NP (bez dokladu)?}}
  
===Firemní aktivity===
 
  
 +
{{New|Evidence DNP - DNP k proplacení - přenos ukončených pracovních poměrů
  
{{New|Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM
+
Pokud měl zaměstnanec pracovní neschopnost po ukončení pracovního poměru, tato neschopnost byla zadána do Evidence DNP, tato neschopnost se nenabízela v akcei DNP k proplacení.<br/>
 +
Nově se tento zaměstnanec bude v nabídce DNP k proplacení nabízet tehdy, pokud bude mít ve Mzdových údajích zatržen atribut - Do výpočtu po konci PP/vynětí.}}
  
Poznámka:<br/>
 
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".}}
 
  
 +
{{New|Exekuce - výpočet nezabavitelné částky v souvislosti s odstupným/odchodným
  
{{New|U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
+
Zákonem  191/2020 Sb.  dochází ke zpřesnění  § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ  (odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce).  Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že  se nezabavitelná částka  od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ neplátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ (neplátce)''
+
*Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku '''Aktuální DIČ plátce DPH''' <nowiki>=</nowiki> 1 - změní se popis na: ''DIČ DPH (aktuální)''
+
*Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: ''DIČ DPH (neaktuální)''
+
*Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: ''DIČ DPH''}}
+
  
 +
V případě, že v Heliosu Orange je použita mzdová složka vyplacení odstupného/ odchodného, která patří do mzdové skupiny Prémie a odměny, vstupním formulářem jsou procenta a má nastaven základ pro výpočet Odstupné při ukončení PP nebo Odchodné při ukončení PP, pak se při výpočtu nezabavitelné částky zohlední počet měsíců (procenta zadaná pří výpočtu MS). Zohlední se tak, že měsíční nezabavitelná částka se vynásobí počtem měsíců odstupného. Částka, která vznikne je uložena na položce Exekuce - nezabavitelná částka - navýšení za odstupné a bude se přičítat k měsíční hodnotě nezabavitelné částky konkrétního měsíce.
  
{{Error|Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.}}
+
Pokud je odstupné zadáváno jako částka ručně, automatické navýšení nefunguje a je třeba částku NČ upravit ručně.
 +
}}
  
  
===Intrastat===
+
{{New|Doplňující údaje - upravené formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU a Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU
  
 +
Byl upraven vzhled formulářů pro zaměstnávání cizinců.}}
  
{{New|Při generování CSV pro InstatDesk se u vybraných měrných jednotek množství větší než 1 zaokrouhlí na celé číslo.
 
Jedná se o tyto MJ: PCE, NEL, NPR, GRM.}}
 
  
 +
{{New|Hlášení o ukončení nemoci - pobočky
  
===Majetek===
+
V případě, že ve firmě je využíváno evidence na pobočky, nedotahoval se správně variabilní symbol z definice pobočky (údaj byl dosazován ze Mzdových konstant).
  
 +
Upraveno tak, aby byly respektovány variabilní symboly jednotlivých poboček.}}
  
{{New|V modulu Majetek byly editory:
 
*Protokol zavedení
 
*Karta majetku
 
*Daňové pohyby
 
*Účetní pohyby
 
*Třetí pohyby
 
*Pohyby umístění
 
převedeny do nové verze.
 
  
Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.<br/>
+
{{New|Hlášení o ukončení - Návrat do zaměstnání - Datum
Nové funkcionality:
+
Detaily
+
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:
+
*Protokol zavedení
+
*Karta majetku
+
Na protokolu zavedení lze i listovat
+
  
Přehledy:
+
Jestliže zaměstnanec poslední den pracoval, zobrazovalo se ve výše uvedeném atributu datum dalšího dne, nikoliv datum, kdy již zaměstnanec pracoval.
*Daňové pohyby
+
*Účetní pohyby
+
*Třetí pohyby
+
*Pohyby umístění
+
se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.
+
  
 +
Upraveno}}
  
{{Error|Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.}}
 
  
 +
{{New|Importy do předzpracování přes XML soubor
  
{{Error|Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.}}
+
Pokud importní soubor neobsahuje data pro import. Například:
}}
+
  
 +
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
 +
<TabPredzp>
 +
</TabPredzp>
  
===Mzdy (CZ)===
+
nebo
  
 +
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
 +
<TabPredzp>
 +
<Obdobi>
 +
<Rok>2020</Rok>
 +
<Mesic>4</Mesic>
 +
</Obdobi>
 +
</TabPredzp>
  
{{New|Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci
+
Nedojde k importu a uživatel je upozorněn, že soubor neobsahuje žádná data pro import.
 +
Nyní končilo chybou a zamrznutím programu.
 +
}}
  
Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.<br/>
 
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.
 
  
Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.<br/>
+
{{New|Insolvence - Datum platnosti do
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.}}
+
  
 +
Jestliže je do Paušálů a srážek zadávána mzdová složka, která má ve své definici zatrženo Insolvenční srážka, proběhne při ukládání editoru kontrola prostřednictvím měkké hláška o tom, zda je vyplněno Datum platnosti do.
 +
Důvod je ten, aby nedocházelo k delšímu srážení částek než odpovídá zákonu.}}
  
{{New|Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně
 
  
Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.<br/>
+
{{New|Nezabavitelná částka uplatněná jinde
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).<br/>
+
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).
+
  
Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.
+
Pokud ve Mzdových údajích zatrhete atribut Nezabavitelná částka uplatněná jinde, máte nově možnost při ukládání říct, že tato nezabavitelná částka se má propsat i do následujícíh  období (např. u důchodců apod.). Není nutné tedy částku vyplňovat každý měsíc opakovaně.}}
}}
+
  
  
{{New|Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy
+
{{New|Exekuce - Oznámení o skončení zaměstnání
  
Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.
+
Nově lze tisknout tento formulář do "okénkové" obálky.<br/>
 +
O tom, zda chcete, či nechcete formulář do okénkové obálky tisknout rozhodujete v editoru před tiskem.}}
  
Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".
 
}}
 
  
 +
{{New|Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát
  
{{New|Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích
+
Od června  2020 dochází ke zvýšení hranice, do které je plátcem pojistného stát.<br/>
 +
Hranice nově činí částku 11607 Kč.<br/>
 +
K nastavení konstanty dojde automaticky - nejdříve v měsíci, kde nebyly doposud vypočítané mzdy.}}
  
Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".<br/>
 
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.
 
}}
 
  
 +
{{New|Zdravotní a sociální pojištění za více období
  
{{New|Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva
+
Z důvodu většího komfortu (pro uživatele, pro kontrolní orgány) vznikly nad Ročními sestavami nové formuláře:
 +
*Sociální pojištění - přehled za více období
 +
*Zdravotní pojištění - přehled za více období
  
ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.<br/>
+
Nově lze tedy tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně pojištění za více období najednou.<br/>
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.
+
V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.<br/>
 +
Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotivě v jednotlivých vybraných obdobích.<br/>
 +
Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).}}
  
Opraveno}}
 
  
 +
{{New|Vyloučené doby pro přílohu k žádosti o DNP
  
{{New|Výplatní listina
+
Pokud byla ve výpočtu generována přečerpaná dovolená, její dny chybně ovlivňovaly vyloučené doby.
  
Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.
+
Opraveno
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Přehled odvodu zálohové daně
+
{{New|Statistické sestavy - Čtvrtletní výkaz práce P2-04
  
V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři.
+
Upraveny řádky týkající se OON (DPP a DPČ), kde došlo k rozšíření podmínek podle druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.
Opraveno.}}
+
}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Daň zálohová - měsíční přehled odvodů
 +
 
 +
Jestliže měl zaměstnanec nastaven jiný typ daně než Základní daň (např. po ukončení pracovního poměru), nezobrazoval se tento zaměstnanec ve výše uvedeném tiskovém formuláři, když mu bylo vyplaceno roční zúčtování (MS 097).
 +
 
 +
Upraveno}}
  
  
Řádka 337: Řádka 399:
  
  
{{New|NOVINKA - Generovanie kontácií - párovací znak s parametrom MR
+
{{New|NOVINKA - Importy do Predspracovania cez XML súbor
  
Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu, ktorý obsahuje parameter MR (kde M znamená mesiac a R - rok mzdového obdobia) z definície platobného príkazu.
+
Ak importný súbor neobsahuje údaje pre import, napríklad:
  
Príklad:
+
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
1. mzdove obdobie 6/2019 - v definicíí PP typu Štátne platby je položka definície typu "Social. poistenie bez nemoc. davok", na ktorú je naviazané bankové spojenie s variabilným symbolom MM99RRRR
+
<TabPredzp>
 +
</TabPredzp>
  
2. generovanie platobného príkazu vytvorí do platobného príkazu variabilný symbol správne vo formáte: 06992019
+
alebo
  
3. generovanie kontácií vytvorí párovací znak správne formáte: 06992019 (doteraz vo formáte MM99RRRR)
+
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
 +
<TabPredzp>
 +
<Obdobi>
 +
<Rok>2020</Rok>
 +
<Mesic>4</Mesic>
 +
</Obdobi>
 +
</TabPredzp>
 +
 
 +
Nedôjde k importu a používateľ je upozornený nato, že súbor neobsahuje žiadne údaje pre import.<br/>
 +
Doteraz to skončilo chybou a zamrznutím systému.
 
}}
 
}}
  
  
{{New|NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2019 - mzdové konštanty
+
{{New|NOVINKA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov
  
Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2019.
+
Pri zahájení výpočtu mzdy za JANUÁR sa odteraz kontroluje aj to, či nedošlo pri decembrovej uzávierke predchádzajúceho roka k nepreneseniu zostatku dovolenky z minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať nasledovnou hláškou:
  
Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií).
+
"Existujú zamestnanci so zostatkom nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov, ktorých nárok vznikol pred a po MD/RD/PN a zároveň do konca roku návratu do ES nedošlo k jeho vyčerpaniu.<br/>
 +
Pre zobrazenie zoznamu týchto zamestnancov vstúpte do prehľadu Dohadné položky a použite distribučný tlačový formulár Neprenesené zostatky dovolenky z MR.<br/>
 +
Pred samotným výpočtom mzdy za január je možné zostatok z minulých rokov navýšiť priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v atribúte Zostatok MR.
 +
Pokračovať?"
  
Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, tak pokračuje vo výpočte mzdy (tj ignoruje túto hlášku), ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa výpočet mzdy nezaháji a systém očakáva, že používateľ si pred samotným výpočtom miezd za JANUÁR skontroluje tieto neprenesené zostatky dovoleniek, aby bolo možné nahľad tlačového formulára Neprenesené zostatky dovolenky z MR, je potrebné mať vygenerované Dohohadné položky. V prípade, že sa rozhodne, že navýši zostatok dovolenky z MR v Mzdových údajoch zamestnanca v JANUÁRI o neprenesené nevyčerpané zostatky z minulých rokov, je potrebné, aby nezabudol následne pregenerovať prehľad Dohadné položky.
 +
 +
Nad prehľadom Dohadné položky vznikol distribučný tlačový formulár:
 +
Sys. č. / Názov
 +
-400422 / Neprenesené zostatky dovolenky z MR
  
Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
+
Tento tlačový formulár zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí sa počas minulého roka vrátili do evidečného stavu (napr. z MD/RD alebo dlhodobej PN) a nevyčerpali si dovolenku z minulých rokov k 31. 12. minulého roka a tento nevyčerpaný zostatok sa nepreniesol do nového roka.
  
verzia 2.0:
+
Zamestnávateľ môže po zvážení v týchto prípadoch neprenesenú dovolenku do aktuálneho roka preniesť tým, že navýši v mzdovej karte za JANUÁR na záložka Dovolenka atr. Zost. MR. Následne ak vygeneruje dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku, tak sa zostatok z MR zaktualizuje podľa hodnoty v mzdových údajoch.
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019
+
 
+
verzia iNUVIO:
+
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|ÚPRAVA - Generovanie kontácií - párovací znak z Definície platobného príkazu
+
{{New|NOVINKA - Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde
  
Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu.
+
Pokiaľ v Mzdových údajoch zaškrtnete atribút Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde, má používateľ odteraz možnosť si pri ukladání zvoliť, či sa táto nepostihnuteľná čiastka má prepísať aj do nasledujúcich  období (napr. pri dôchodcoch a pod.). Nie je nutné teda čiastku vyplňovať každý mesiac opakovane.
  
Príklad:
 
Kontácia pre odvod sociálneho poistenia za zamestnanca/firmu ma na riadku kontácie pri účte 336 nastavený Párovací znak <nowiki>=</nowiki> Definícia platobného príkazu.
 
 
Pri vygenerovaní kontácií sa v stĺpčeku Párovací znak pri účte 336 zobrazí variabilný symbol s bankového spojenia priradeného na položke definície platobného príkazu pre úhradu sociálneho poistenia (tj Typ odvodu <nowiki>=</nowiki> Sociálne poistenie bez nem. dávok). Doteraz sa párovací znak načítal len pri zákonnom poistení so symbolom SP a to len za zamestnanca, na ostatných položkách kontácii bola uvedená hodnota "Nenájdený".
 
 
}}
 
}}
  
  
{{New|ÚPRAVA - Prehľad Rodinní príslušníci v editore Mzdové údaje
+
{{New|ÚPRAVA - Číselník Dane - atribúty pre Potvrdenie o zdan. mzde
  
Odteraz je možné aj v prehľade Rodinní príslušníci si vytvárať vlastné zostavy, ktoré rešpektujú nastavenie "východzia".  
+
V editore číselníka Dane so symbolom ZD na záložke Zúčtovanie dane sa od mzdového obdobia 1/2016 nebudú odteraz zobrazovať atribúty (už nie sú súčasťou tohto tlačiva):
 +
*MZ - príjem podľa § 32 ods. 1a bod 4
 +
*MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti
 
}}
 
}}
  
  
{{New|ÚPRAVA - Výplatná listina
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o skončení zamestnania exekútorovi
  
Odteraz je možné si pomocou tl. Nastav nastaviť vlastnú šírku jednotlivých stĺpčekov.
+
Odteraz je možné vytlačiť distribučný tlačový formulár sys. č. -403230  Oznámenie pre exekútora o odchode zamestnanca do "okienkovej" obálky (cesta: Ročné zostavy).<br/>
 +
O tom, či chce/nechce používateľ tlačový formulár tlačiť do okienkovej obálky rozhoduje v dialógu pred tlačou.
 
}}
 
}}
  
  
{{New|ÚPRAVA - Výpočet položky Čistá mzda
+
{{New|ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav
  
Odteraz sa atribút Čistá mzda nepočíta z Hrubej mzdy, ale z Hrubého príjmu a to nasledovne (zjednodušene):
+
Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:  
  
Hrubý príjem - Nepeňažný príjem* -  Daň - Poistné zamestnanec + Daňový bonus + Ročné zúčtovanie dane.
+
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!<br/>
 +
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
  
*napr.: Auto do dane, Produkty vlastnej výroby, Príspevok na ubytovanie, Príspevok zamestnávateľa na II./III. dôchodkový pilier a pod.
+
Upravené}}
}}
+
  
  
{{New|ZMENA - Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (dávka 514)
+
{{New|ÚPRAVA - Záporný VZ na ZP a SP
  
Odteraz pri exporte Mesačného výkazu pre ZP pomocou Formátu správ "Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)" sa do:
+
V prípade záporného vymeriavacieho základu pre ZP a SP, ktorý vo väčšine prípadov vzniká pri prečerpanej dovolenke, nie je povolený záporný vymeriavací základ v riadnom mesačnom výkaze. Z toho dôvodu, ak vo výpočte mzdy vznikne záporný VZ pre ZP aj SP, tak sa vynuluje a záporný VZ nevznikne.
1. vety záhlavia dávky napočítajú len údaje z prílohy
+
2. vety tela dávky sa zapíše zamestnanec do 2 riadkov:
+
1. riadok storno údajov z výpočtu
+
2. riadok správna čiastka - tj finálny výsledok po vykonanej korekcii
+
  
POZOR:
+
Takejto situácii by sa malo podľa metodického oddelenia ZP UNION vyhnúť a ak to nie je možné, tak by mal zamestnávateľ postupovať podľa nasledovných usmernení, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prípadu, kedy zamestnanec v 6/2017 ukončil PP a zároveň mu bolo zrazené prečerpanie dovolenky, vďaka ktorému vznikli záporné VZ na ZP a SP:
Typ výkazu Aditívny je odteraz možné vytvoriť len v elektronickej forme (tj v papierovej už nie).
+
}}
+
  
 +
zdroj: VšZP
 +
 +
V mesiaci 6/2017 bude vykázaný daný poistenec s nulami.
 +
Suma vymeriavacieho základu zamestnanca vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa nesmie byť v mínusovej položke.<br/>
 +
Vysporiadať prečerpanú dovolenku je potrebné vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa ( dávka 514 s charakterom A - aditívny, alebo O - opravný ) v ktorom mal daný zamestnanec príjem - vymeriavací základ, kde opravíte sumu vymeriavacieho základu zamestnanca, tzn. znížite vymeriavací základ o sumu prečerpanej dovolenky.<br/>
 +
Napr. ak v marci 2017 čerpal dovolenku a po skončení pracovného pomeru (PP) sa ukáže že prečerpal dovolenku, tak oprava sa vykoná nie v mesiaci jún 2017 kedy sa ukončil PP ale v mesiaci marec 2017, kde bola dovolenka čerpaná.
 +
 +
V prípade, že následne vznikne preplatok v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je povinná  vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur.
 +
 +
Pre informáciu Vám uvádzame, že nie u každého poistenca sa vykonáva RZ a teda čakať na vykonanie RZ v uvedenom prípade nie je potrebné, ale postupuje sa v zmysle vyššie uvedeného. <br/>
 +
Ďalej Vám uvádzame, že pokiaľ bude mať uvedený zamestnanec neplatené voľno, tak počas neplateného voľna sa fyzická osoba nepovažuje na účely zákona o zdravotnom poistení za zamestnanca, nakoľko nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti (§ 11 odsek 3, druhá veta). Zamestnávateľ má na zmenu platiteľa uvedenú v § 11 odsek 3, druhá veta podľa § 24 písmeno c) oznamovaciu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje a následne prihlasuje kódom 2N a to v oznamovacej lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec si určí iného platiteľa poistného do 8 dní.
  
===Obecné===
 
  
 +
zdroj: ZP UNION<br/>
 +
V prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok, musí mu zamestnávateľ na predmetné obdobie zaevidovať ospravedlnenú neprítomnosť v práci, tzv. neplatené voľno. Zamestnanec si za toto obdobie musí odviesť preddavky na verejné zdravotné poistenie sám.<br/>
 +
Súčasne musí zamestnávateľ opraviť výkaz preddavkov za obdobie, kedy k takému čerpaniu dovolenky došlo.
  
{{New|Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.}}
 
  
 +
zdroj: ZP Dovera<br/>
 +
v riadnom mesačnom výkaze nemôže byť uvedený mínusový vymeriavací základ. Poistencovi je možné tento mínusový príjem uviesť len v aditívnom výkaze.
  
{{New|Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:<br/>
 
Connection lost due to error 10060.<br/>
 
Opraveno.
 
  
Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2}}
+
zdroj: www.socpoist.sk<br/>
 +
V situácií týkajúcej sa „prečerpanej dovolenky” sa postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, minimálne ale nulový vymeriavací základ.
  
 +
Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykoná vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou”. To znamená, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporný, t.j. nemôže byť v mínusových hodnotách.
  
{{New|Optimalizace výkonu vytváření a mazání výdejek navázaných na došlou objednávku. Problém s rychlostí mohl být především při existenci více položek na dokladu.}}
+
V prípade, ak v dôsledku zrazenia náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku je výsledný vymeriavací základ za kalendárny mesiac, za ktorý sa zráža táto náhrada mzdy, záporný, na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha za tento kalendárny mesiac zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ vo výške 0 a poistné na sociálne poistenie v sume 0.
 +
}}
  
  
{{New|Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.}}
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku
  
 +
Východzie prehľady Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku bol vzhľadom k zmene vo výkazoch za obdobie 4/2020 upravený nasledovne:
  
{{New|Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.}}
+
1. Opatrenie 1,3A:
 +
*atribút Základ SP bol odstránený
 +
*atribút Hrubý príjem bol pridaný
  
 +
2. Opatrenie 3B:
 +
*atribút Základ SP bol odstránený
 +
*atribút Vyplatená mzda bol odstránený
 +
*atribút Hrubý príjem bol pridaný
  
{{New|V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.}}
+
Covid - 19 definícia bola upravená, že položka "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (MZ)" bola premenovaná na "Odpočítaj z príjmu (MZ) - platí pre všetky opatrenia (MZ)". Zároveň pomocou tejto definície je možné odteraz tu vymenovanými MZ-kami znížiť stĺpčeky Hrubá mzda, Hrubý príjem a Úhrn príjmov z prehľadu Podklad pre účely vyplenenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku.
  
 +
Nad prehľadmi Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku vznikli systémové zostavy:
 +
*Distribučný výkaz za 3/2020
 +
*Distribučný výkaz za 4/2020
  
{{New|Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).}}
+
Výberom z týchto zostáv si používateľ zobrazí stĺpčeky platné pre konkrétny výkaz.
  
 +
UPOZORNENIE:<br/>
 +
Vzhľadom k tomu, že sa rôznia názory na to, čo je očakávané v stĺpčeku Vyplatená mzda/Hrubá mzda, zostavy zobrazujú v týchto stĺpčekoch Úhrn príjmov pre daň, používateľ si môže tento stĺpček podľa potreby zmeniť pomocou tlačidla Nastav a znížiť o konkrétne MZ-ky pomocou Covid-19 definície.
 +
 +
POZOR:
 +
Ak ste si sťahovali používateľské filtre z nášho webu z Poradni SK, je potrebné tieto filtre vymazať.
 +
}}
  
{{New|Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.
 
  
Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID <nowiki>=</nowiki> Suser_Sname()
+
{{New|ZMENA - Prenos RZD 2019
  
Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName<br/>
+
Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)<br/>
+
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor<nowiki>=</nowiki>ISNULL(':LoginName',''))
+
  
Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole<br/>
+
Na základe tohto ustanovenia sme upravili možnosť prenosu RZD za rok 2019 až do mzdového obdobia 9/2020 (štandardne je prenos umožnený max. do 4. mesiaca nasledujúceho po roku, za ktorý sa RZD vykonáva).
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)<br/>
+
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole<nowiki>=</nowiki>ISNULL(:IdRole,0)))
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
+
{{New|ZMENA - Tvorba dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku pri MD/RD/celoročnej PN
  
 +
Odteraz sa pri do tvorby dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku z minulého roka bude kumulovať doteraz nevyčerpaný zostatok z minulých rokov (doteraz sa do tvorby dostali len zostatky z nárokov predchádzajúceho roka). Ide o zostatky, ktoré nemohli byť čerpané lebo zamestnanec bol do konca roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria, na MD, RD alebo celoročnej PN. Čiže zostatok dovolenky z MR v mzdových údajoch za január bude odteraz totožný s tvorbou dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku v prehľade Dohadné položky.
  
{{New|Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.}}
+
Príklad:<br/>
 +
Zostatok z MR k 31.12. 2018 je 22 dní<br/>
 +
Počas celého roka 2019 je zamestnanec na RD, tj nečerpá si dovolenku na zotavenie<br/>
 +
Zostatok z MR k 31.12. 2019 je 22 dní (je to zostatok, ktorý vznikol z nárokov pred rokom 2019, počas roka 2019 nevznikol žiadny nárok)
  
 +
Riešenie:<br/>
 +
Zostatok z MR v MÚ 1/2020 bude 22 dní, tvorba dohadných položiek za rok 2019 bude taktiež 22 dní. V prípade návratu zamestnanca z RD do ES počas roka 2020 by malo dôjsť k čerpaniu tohto zostatku dovolenky z minulých rokov.
  
{{New|Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.}}
+
Jedným z hlavných dôvodov, prečo došlo k tejto zmene je to, že je tu snaha vytvoriť rezervu na tieto dovolenky v čo najpribližnejšej výške, v ktorej by sa táto nevyčerpaná dovolenka čerpala v novom roku.
  
 +
UPOZORNENIE:<br/>
 +
Na základe tejto zmeny je potrebné vystornovať interným dokladom dohadné položky za tieto nevyčerpané dovolenky k 31. 12. roka, ktorý predchádza roku novej tvorby dohadných položiek (inak by boli v tvorbe toľkokrát koľkrát sa prenášali do nasledujúcich rokov).
  
{{New|Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.}}
 
  
 +
===Obecné===
  
{{New|Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.}}
 
  
 +
{{New|Pokud je v licenci více legislativ, tak přednastavená legislativa při generování nové databáze je nyní vždy česká.}}
  
{{New|Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.
 
  
Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.<br/>
+
{{New|Při generování nové databáze se u Formy úhrady Platebním příkazem zaškrtne atribut Bezhotovostní.}}
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.}}
+
  
  
{{New|Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.}}
+
{{New|Možnosti / Globální konstanty / Systémové konstanty – nad konkrétní databází akce: Seznam externích doplňků - lze zafiltrovat na speciální procedury.<br/>
 +
aktualizován přehled ep_ procedur, všech, včetně nevytvořených na SQL serveru.}}
  
  
{{New|Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.<br/>
+
{{New|Číselníky - přidán přehled Elektronické certifikáty zobrazující seznam elektronických certifikátů použitých v agendách:
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.
+
*Definice zpráv - tabulka šifrovacích certifikátů
 +
*Definice zpráv - tabulka podepisovacích certifikátů
 +
*Glob.konstanty – šifrovací certifikát pro PDF
 +
*Uživ. konstanty – certifikát pro podpis PDF
 +
*Uživ. konstanty – podpis dokumentů pro archivaci
 +
*Mzdové konstanty – eNeschopenky, šifrovací certifikát
 +
*CLA – komunikační certifikáty - správcovské certifikáty
 +
*CLA – komunikační/podepisovací certifikáty za celou firmu
 +
*CLA – komunikační/šifrovací certifikáty za celou firmu
 +
*Kontakty – šifrovací certifikáty
 +
*EET certifikáty
  
 +
V přehledu je vidět, na koho je vystaveno, platnost a přes F4 Nastav lze zobrazit konkrétní záznamy, kde je certifikát použit.
 +
}}
  
{{New|Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
 
  
 +
{{New|Kurz. lístek - přidána podpora volání uživ. uložené SQL procedury na konci importu.
  
{{New|Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".}}
+
dbo.ep_KurzLi @CisloKurzListku INT, @DruhImportu INT
 +
}}
  
  
{{New|V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.}}
+
{{New|Do informace o uživateli ve stavovém hlavního okna či přehledu bylo doplněno zobrazení názvu počítače.}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Organizace – doplněna kontrola na duplicitu DIČ DPH pro organizace z jiných zemí než CZ/SK. Pokud nezačíná DIČ DPH znaky CZ/SK a je nalezen záznam se stejnou hodnotou, objeví se upozornění s možností zobrazit přehled s duplicitními záznamy, obdobně jako se to děje při zadávání IČO}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Zprávy - byla přidána podpora šifrovaného přenosu SFTP (SSH2 FTP) na LINUX/UNIX systemy, podpora autentikace:
 +
*jmeno:heslo
 +
*SSH klice (PPK soubor)
 +
*SSH Keyagent (napr. PuTTY klient)
 +
}}
  
  
{{New|Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.}}
+
{{New|V rámci info políček pro přenos hodnoty pro externí sloupec nešlo použít jiný uživatelský či externí sloupec.}}
  
  
 
{{New|Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).
 
{{New|Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).
Verze 2018 vol 2.7}}
+
Verze 2019 vol 2.8}}
  
  
{{New|Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.}}
+
{{New|Organizace - optimalizace rychlosti aktualizace Archivu změn - významné pro hromadné aktualizace přes Ares/Finstat }}
  
  
{{New|Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.}}
+
{{Error|Při zavření editoru z akce "Práva na data" v přehledu uživatelů či rolí může dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
  
===Oběh zboží===
 
  
 +
{{Error|Po obnově systémové DB do systémové DB, ale jiného jména, se u vícedatových instalací objevovala chyba, kdy při prvním spuštění HELIOSU do této obnovené DB zůstalo ve výběrovém dialogu původní systémové jméno a pokud DB takového jména neexistovala, nabízelo se její vytvoření.<br/>
 +
Při druhém spuštění již bylo vše OK (v dialogu bylo správné, tj. nové systémové jméno). Opraveno.}}
  
{{New|U cenové úrovně je možno přednastavit Typ ceny (s DPH/bez DPH), což se přednabídne i při zadávání ceně k položce.}}
 
  
 +
{{Error|V souvislosti s panelem Aktuality mohlo dojít při ukončení HELIOSu k chybě Access Violation Error, popř. zůstal HELIOS viset v seznamu spuštěných procesů, i když žádné okno již nebylo vidět.}}
  
{{New|Pro doklady DSN doplněno "Datum pořízení".}}
 
  
 +
{{Error|Byla opravena chyba, kdy po importu daňových režimů a klíčů ze starších vzorových TXT souborů nedošlo k naplnění vazeb na řádky DPH a části KH. Vzorové soubory DANKLICE_202001.TXT a starší.
 +
}}
  
{{New|Po vygenerování vydané objednávky z došlé objednávky se automaticky nedotáhla cena na položku dokladu. Opraveno.}}
 
  
 +
{{Error|Opravena komunikace při použití PROXY serveru u Ověření DIČ - VIES (EK), Kontroly nespolehlivých plátců a Komunikátoru EET.}}
  
{{New|Nedotahovalo se správně místo určení a fakturační adresa v případě, že byla na doklad nejprve vyplněna kontaktní osoba, která je vyplněna u organizace označené jako místo určení a zároveň má toto místo určení nastavenou nadřízenou organizaci, které je označeno jako fakturační adresa. Opraveno.}}
 
  
 +
{{Error|Při zadávání záznamu do vazby 1:1 v rámci vícenásobných vztahů může dojít při kontrole duplicity k přehození názvů klíčových atributů a tím vyvolání chyby "Neplatný název sloupce". Opraveno.}}
  
{{New|Kopie výdejky převodky kopíruje nově i „Čís. skladu pro převod“ a „Druh dokl. převodu“.
 
}}
 
  
 +
{{Error|Do Archivu změn k číselníku Organizace se zapisoval po provedení změn i záznam, který byl předtím založen a uložen, aniž uživatel vyplnil jakýkoliv v archivu sledovaný údaj. Opraveno.}}
  
{{New|Vazba kmenová karta/obal nerespektovala přepočet množstevní jednotky při přidání obalu na doklad. Opraveno.
 
  
}}
+
{{Error|Pokud je v některém návazném kroku automatu nastaveno přerušení běhu, tak se automat přeruší pouze na dané úrovni, nikoliv centrálně. Opraveno.}}
  
  
{{New|Realizace výdeje – chybová hláška doplněna o identifikaci problémové položky. Jde o chyby v souvislosti množství k dispozici na a umístění + nesoulad množství na skladě a umístění.
+
{{Error|Oprava chování práva "Oprava":<br/>
}}
+
V některých situacích se mohlo stát, že při odebrání práva na Opravu a ponechání práva na Nový nešlo pořídit nový záznam - projevilo se např. v přehledu Interní komentáře (1536), kde přes pravý infopanel šlo komentáře zadávat, ale při použití cesty:<br/>
 +
Systém -> Interní komentáře -> Přidat interní komentář (Shift + Ctrl + Q), se objevila se hláška, že chybí právo Oprava a nový záznam nešlo pořídit.}}
  
 +
===Oběh zboží===
  
{{New|U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu. <br/>
 
Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku.<br/>
 
Opraveno.}}
 
  
 +
{{New|Algoritmus pro nabízení nové hodnoty výrobního čísla pro kmenovou kartu VČ byl upraven tak, aby po 100 neúspěšných pokusech najít další nepoužitou hodnotu v řadě k naposledy založené kmenové kartě VČ nabídl další hodnotu k maximální hodnotě VČ. V akci "Nové výrobní číslo" nad záložkou Stav výrobních čísel v editoru položky dokladu se při generování další hodnoty v rámci generované sady tlačítkem Generuj po 100 neúspěšných pokusech akce přeruší s dosud vygenerovanými záznamy pohybů, stavů a kmenových karet VČ. Pro vygenerování dalších výrobních čísel je třeba akci spustit znovu a upřesnit navrženou "startovací" hodnotu výrobního čísla.}}
  
{{New|V akci „Zásoby za období vybraných položek“ u „Stav skladu k datu“ (skladová uzávěrka) - napočetla se pouze první položka opakovaně. Opraveno.
+
 
 +
{{New|Došlé objednávky - do procedury hp_DosleObj_ZapisDoZajisteni02, která řeší zajištění stavem skladu při zadávání položky na objednávku i v rámci akce Aktualizace zajištění stavem skladu, bylo implementováno volání slepé procedury ep_DosleObj_VratIDZboSklad. V proceduře lze ošetřit zajišťování z více skladů dle vlastních pravidel. }}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Výrobní čísla/šarže
 +
 
 +
Kmenová karta VČ – nový příznak "Vč/šarže k prověření" (výchozí nastavení 0 – není k prověření). Nastavit/zrušit nastavení příznaku lze v editoru i akcemi
 +
*Vč/šarže k prověření
 +
*Vč/šarže prověřena
 +
nad aktuálním/označenými záznamy.
 +
 
 +
Řada dokladů typu Výdejka/Výdejka v evidenční ceně – nový příznak "Povolit výdej Vč/šarže k  prověření" - výchozí nastavení 0 –  při tomto nastavení je uživatel při výběru VČ/šarže ve stavu k prověření na výdejku varován, a pokud přesto pohyb Vč s tímto nastavením na kmenové kartě VČ zadá, výdejku nebude možné realizovat, dokud se stav na kartě nezmění.  
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Akce „Přesun množství“ v „Umístění všech položek“ přidán v editoru výběr měrné jednotky. Akce je aktivní pro jeden záznam, uplatnění konkrétní měrné jednotky je tedy jednoznačné.
+
{{New|Účtování DSN.
 +
V přehledu na záložce "Účtování" souvisejících nákladů byl přidán nový sloupec "Číslo řádku účetního kódu".<br/>
 +
Obsahuje číslo řádku účetního kódu (kontace), ze kterého byl řádek účtování generován.<br/>
 +
Chybí-li při účtování na některém řádku účet, je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet pro řádek (X)!" kde v závorkách je X<nowiki>=</nowiki>číslo řádku účtování. Není-li číslo řádku účtování naplněno (v případě, že příprava účtování byla provedena starší verzí HeO), je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet".
 
}}
 
}}
  
  
===Personalistika (CZ)===
+
{{New|Generování návazných dokladů z došlých objednávek - úprava, aby bylo možné lépe spojovat akce do automatu.<br/>
 +
Tam kde je výběr položek, je nově k dispozici zatržítko s volbou "Zobrazit vygenerovaný doklad".<br/>
 +
Dále na profil generování návazného dokladu přidána volba "Zobrazit vygenerovaný doklad". Funguje pro libovolnou akci generování návazných profilů.<br/>
 +
Chování zatržítka při výběru položek:
 +
*v případě, že je na profilu zatržena volba "Zobrazit vygenerovaný doklad", je volba na editoru výběru položek zatrhnutá a pouze ke čtení
 +
*v případě, že na profilu není volba zatržena, je volba na editoru výběru položek ne/zatržena dle poslední volby uživatele (toto nastavení je pro uživatele a je společné pro doklady DOBJ i OZ) a je editovatelná.
 +
Pozn.: V případě (např. při generování faktury vydané z výdejky), že uživatel doklad vystornuje (tedy se neuloží) a měl zatrženo "Zobrazit vygenerovaný doklad", nezobrazí se již příslušný přehled.
 +
}}
  
  
{{New|Personalistika - Zaměstnanci, Lékařské prohlídky- Aktuální pracovní pozice
+
{{New|Při položkovém převodu z výdejky vygenerované z došlé objednávky do příjemky se mohla objevit chyba "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést" a položku nebylo možno z výdejky do příjemky převést. Opraveno}}
  
V Nastav lze nově vybrat ve skupině Aktuální pozice i atribut Volných pracovních míst.<br/>
 
Zkrácený název byl upraven na Neobsazené<br/>
 
V Plánu školení a lékařských prohlídek byla přidána vazba na Aktuální pracovní pozici.
 
}}
 
  
 +
{{New|V přehledu stavu skladu jsou přidány nové sloupce "Poslední příjem (Sk. dat. real.)" a "Poslední výdej (Sk. dat. real.)". Sloupce zobrazují poslední datum příjmu/výdeje. Na řadách dokladů příjmů, výdejů a storen lze přednastavit, zda se má daná řada napočítávat pro tyto nové sloupce. K přednastavení slouží zatržítka "Poslední příjem (datum)" a "Poslední výdej (datum)".<br/>
 +
Díky těmto sloupcům je pak hned vidět, kdy se odehrál poslední příjem a výdej - je možné např. identifikovat karty, kde se dlouho nepříjimalo/nevydávalo. Díky možnosti přednastavení na řadě je možné např. vyřadit převodky a výdeje do spotřeby, aby nedocházelo ke zkreslení informace.}}
  
{{New|Dovednosti zaměstnanců - Nový
 
  
Nad přehledem Dovednosti zaměstnanců vzniklo tlačítko Nový, pomocí kterého můžete nyní i z tohoto  přehledu zadávat  Dovednosti zaměstnanců (doposud bylo nutné přejít do modulu Mzdy)}}
+
{{New|Výkaz lihu pro ORO bude možné provést i pro více organizací bez IČO. Seskupí se pod jeden záznam.}}
  
  
{{New|Pracovní pozice úpravy
+
{{New|Došlé objednávky - do stromu návazných dokladů je zahrnut i doklad obsahující textovou položku přenesenou z došlé objednávky.}}
  
Do výchozího nastavení Nastav v přehledu pracovních pozic byly přidány sloupce s obsazeností pracovních pozic (tzn. na pozici má být zaměstnanců, je zaměstnanců, rozdíl)
 
  
V přehledu Pracovní pozice se při změně obsazení PP neobčerstvila obsazenost pozic. Opraveno
+
{{Error|Kompletační položky na došlých objednávkách - při nastavení na profilu pro generování výdejky - Způsob převodu:
}}
+
*Kompletační položky s přenosem položek objednávky
 +
*Položky objednávky s přenosem kompletačních položek
 +
v případě, že uživatel upravil množství dílů ve výrobku zadaném na řádku došlé objednávky, nebo v kompletačních položkách, neprošla realizace návazné výdejky s chybovým hlášením "Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku." Opraveno - kontrola se nyní provádí pouze v případě, že počty dílů na položce došlé objednávky odpovídají definici kompletu v TPV.}}
  
  
{{New|Generování jubileí
+
{{Error|Je-li na skladě vedena evidence zásob včetně výrobních čísel a umístění, pak je možné provádět změny umístění konkrétních dílčích zásob zboží mezi jednotlivými umístěními. V takovém případě se při každém pokusu o přeskladnění určitého množství zboží nejprve kontroluje, zda není zboží na výchozím umístění blokováno tzv. rozpiskou umístění, která může být součástí dosud nerealizované výdejky. Tato kontrola byla však nedostatečná a hlídala jen celkový stav zásob na umístění a nikoliv dílčí zásobu pro dané VČ. Při pokusu o přeskladnění určitého VČ tak mohlo dojít k nežádoucímu stavu, kdy bylo zboží přeskladněno i přesto, že mělo zůstat na zdrojovém umístění blokováno rozpiskou umístění nerealizované výdejky. Opraveno, doplněna kontrola pro konkrétní VČ.}}
  
Akce pro generování jubileí byla upravená tak, aby v případě, že za vybrané rozmezí období vznikne více jubileí, aby se zobrazila všechna jubilea, nejen poslední.
 
}}
 
  
 +
===Personalistika (CZ)===
  
{{New|Školící akce - kopie
 
  
Nad přehledem Školící akce, prohlídky přibyla nová akce a sice Kopie.<br/>
+
{{New|Uchazeč o zaměstnání - nevyplněný zdravotní stav
Nyní tedy nemusíte totožnou školící akci zadávat zcela znovu, stačí ji zkopírovat.}}
+
  
 +
Pokud v editoru Uchazeči o zaměstnání uživatel klikne do položky Zdravotní stav (na záložce Nástupní údaje), ale nic nevyplni, ani nepřenese, objeví se při uložení editoru chybová hláška:
  
{{New|ÚPRAVA - Personální organizační struktura - Obsazení pracovní pozice
+
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!<br/>
 +
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
  
V editoru Personální organizační struktury na záložce Obsazení pracovní pozice se omylem zobrazovalo tlačítko Přidat. Tlačítko bylo odstraněno.
+
Upraveno}}
}}
+
  
  
{{New|Pracovní pozice a Profese v Doplňujících údajích
+
===Personalistika (SK)===
  
Pracovní pozice má v platném detailu uvedenou nově  profesi, zaměstnanec má v doplňujících údajích v aktuálním mzdovém období záznam doplňujících údajů kde profese není vyplněna a neexistuje ve výpočtu mzdy vypočtená mzda, pak se přednastavená profese z pracovní pozice přenese sem.
 
  
Zároveň při přenosu profese může být uložen u profese ještě číslo CZ-ISCO a K-ZAM. Pokud jsou, zároveň se přenesou do doplňujících údajů. }}
+
{{New|ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav
  
 +
Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:
  
===Pokladna===
+
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!<br/>
 +
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
  
 +
Upravené}}
  
{{New|Při hromadném generování pokladního dokladu z faktur se nyní do pokladního dokladu propisuje zaměstnanec z účetních vazeb, pokud je na všech fakturách stejný,}}
 
  
 +
===Pokladna===
  
{{New|Rozšířena možnost doplnění útvaru podle zakázky, tuto možnost lze nastavit na řadě pokladny.}}
 
  
 +
{{New|Při generování nové databáze, se již v číselníku Výčetka platidel pro CZK negenerují záznamy pro bankovky v hodnotě 20 a 50 Kč.}}
  
{{Error|Opravena třídicí kriteria v distribučních sestavách přehledu Pokladní doklady.
 
*Pokladní kniha
 
*Pokladní kniha CM
 
*Pokladní kniha - měsíční obraty.
 
*Pokladní kniha - měsíční a denní obraty
 
}}
 
  
 +
{{New|Nastavení na řadě pokladny "Záporný stav zakázat" se nyní akceptuje i při generování pokladního dokladu z jiných modulů (Fakturace, Leasing apod.).}}
  
{{Error|Opraveno dotahování kurzu k datu při  Generování dokladu kurzového rozdílu.}}
 
  
 +
{{New|Po změně způsobu zaokrouhlení Částky HM pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje" na hlavičce PD je již okamžitě počítáno s tímto novým stavem.}}
  
{{Error|Po připojení faktury na pokladní doklad, se přepsalo i uživatelské období (období stavu) podle faktury. Opraveno. Období stavu odpovídá datu případu na pokladním dokladu.}}
 
  
 +
{{New|Upravena kontrola na Záporný stav pokladny při ukládání položek pokladního dokladu - jedná-li se o pořizování první položky pokladního dokladu, je při kontrole počítáno i s případnou původní částkou na hlavičce.}}
  
{{Error|Opraveno nastavení focusu na odpovídající záznam v číselníku textů při zadávání textu na položce pokladního dokladu.}}
 
  
 +
{{Error|Opraven výpočet DPH po změně Sazby DPH, na hlavičce i na položce pokladního dokladu. Hodnoty základu daně, DPH a celkem s DPH se přepočítají podle nastavení v konfiguraci na řadě pokladny.}}
  
{{Error|Pokud v cizoměnové pokladně v daném roce nebyl žádný pohyb, nešlo zobrazit výčetku v měně pokladny - opraveno.}}
 
  
 +
{{Error|Na řádcích pokladních dokladů bylo opraveno plnění sloupce Druh sazby DPH. Dále obdobné sloupce byli doplněny na hlavičce pokladního dokladu (Druh Sazby DPH 1 až 4). Do těchto atributů se zapisuje odpovídající hodnota z číselníku Sazeb DPH.}}
  
===Pokladňa (SK)===
 
  
 +
{{Error|V rekapitulaci DPH pokladních dokladů se chybně určoval směr plnění DPH v případě, že byla na dokladu položka "Nová záloha" (vyúčtování vydané nebo přijaté zálohy) a tato záloha byla ve stejné nebo vyšší hodnotě než součet položek. Opraveno.}}
  
{{New|Generovanie dokladu kurzového rozdielu
 
  
Pri generovaní dokladu ku kurzovému rozdieľu k bilančnému dňu nesprávne ťahalo kurz k 31.12.}}
+
{{Error|Při použití akce Hromadné generování pokladního dokladu ve fakturách se na pokladní doklad nepřenášelo nastavení zaokrouhlení na jednotky z konfigurace. Opraveno.}}
  
  
Řádka 635: Řádka 771:
  
  
{{New|Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.}}
+
{{New|Do konfigurace pokladního prodeje byl doplněn nový parametr "Na konci hledat název". Po jeho zapnutí se mezi pole, kde se hledání provádí doplní i název skladové karty. Pokud se karta nenajde, tak se bez ohledu na právě nastavené hledání zobrazí seznam karet setříděný dle názvu.}}
  
  
{{New|Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
+
{{New|Novým parametrem přidaným do konfigurace pro pokladní prodej je nastavení, oproti čemu se má provádět kontrola (dostatečného) množství při uložení prodejky. Zda oproti množství skladem, jako dosud, či např. brát zřetel i na blokace z došlých objednávek. Je dispozici šest variant nastavení kontroly.}}
*Globální konstanty (Pokladní prodej)
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
+
  
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
 
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
 
***2 - ''Nabízet hotovost'' (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem '''Lze použít pro storna a vratky'''
 
  
*Řady účtenek (záložka EET)
+
{{New|Při zadávání dotace / odvodu se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.}}
**'''Výchozí způsob úhrady pro storno''' – uplatní se pro storno účtenky:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
+
+
**'''Výchozí způsob úhrady pro vratku''' – uplatní se pro položkovou vratku:
+
***0 - ''Shodný s účtenkou'' - použijí se ty, které byly na původní účtence
+
***1 - ''Vždy hotovost'' - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
+
***2 - ''Nabízet hotovost'' - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
+
***3 - ''Dle globální konfigurace'' (výchozí nastavení)
+
+
*Způsoby úhrady
+
**'''Lze použít pro storna a vratky''' - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.  
+
  
*''Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti''
 
}}
 
  
 +
{{New|Při zadávání storna se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.}}
  
{{New|Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
 
*Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
 
*Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
 
*Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
 
**Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
 
**Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"
 
}}
 
  
 +
===Přepravní služby===
  
{{New|Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.}}
 
  
 +
{{New|1. nad seznamem objednávek přidána akce pro hromadnou fakturaci zásilek - z označených zásilek vzniknou hromadné faktury<br/>
 +
2. v Nastavení parametrů/záložka fakturace je parametr "Zakmknout zásilku po fakturaci" - po jeho zaškrtnutí se budou objednávky po vyfakturování automaticky uzamykat a bude znemožněna další editace.}}
  
{{New|Uzávěrka účtenek
 
*Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
 
*Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů}}
 
  
 +
===QMS Systém řízení kvality===
  
{{New|Umožněno načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.  
+
 
*Je třeba nastavit novou globální konstantu pokladního prodeje "Zpracovávat váhové čárové kódy"
+
{{Error|Bez práv pro rušení nešlo odebrat zaměstnance z Distribučního seznamu, i když na tuto akci bylo přiděleno právo. Opraveno.}}
*Formát kódu je  PPXXXXKVVVVVK, kde
+
 
**PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
+
 
**XXXX - kód zboží <nowiki>=</nowiki> PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
+
===Splátkování a leasing===
**PP+XXXX – kód zboží <nowiki>=</nowiki> čárový kód – alternativně k PLU kódu
+
 
**K - kontrolní číslice pro kód zboží
+
 
**VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
+
{{New|Na řádcích účetních kódů pro Leasing lze nově zadat "Párovací znak" <nowiki>=</nowiki> "Pár.znak na dokladu". Při tomto nastavení se do účetních řádků dotahuje párovací znak z pohybů Leasingu.<br/>
**K - kontrolní číslice pro váhu
+
Párovací znak 2 se i nadále nastavuje standardním způsobem.
*Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
+
*Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
+
*Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky}}
+
{{New|1. v Přepravní služby/Nastavení parametrů přidán paramert identifikace v systémech RAAL a TimoCom (pro tiskové sestavy)
+
2. úprava funkce "Hledej zásilku" nad přehledem Sběrná služba - více informací s možností přímé editace zásilky
+
3. nad přehledem Sběrná služba přidána funkce pro zobrazení všech nakládek a vykládek ze všech zásilek, které jsou v označených pozicích
+
 
}}
 
}}
  
  
{{Error|Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.}}
+
===Účetnictví===
  
  
{{Error|Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.
+
{{New|Byl upraven proces rozúčtování v účetním deníku. Nově se generují i účetní řádky s nulovou částkou.
 
}}
 
}}
  
  
{{Error|Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.}}
+
{{New|Opravu DPH v účetním deníku lze nově provést jak v editoru účetního řádku, tak i v přehledu účetních dokladů. Pro obě akce lze nastavit nové společné právo.  
  
 +
POZOR !!
  
{{Error|Rekapitulace DPH
+
Pokud máte nastavený NEGATIVNÍ REŽIM PRÁV, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "ZAKÁZÁNO"!<br/>
*při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
+
Uživatelům (rolím), kteří mají mít možnost Opravu DPH provádět, je nutno v tomto případě právo na akci Oprava DPH povolit.
*při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0
+
Opraveno}}
+
  
 +
V editoru účetního deníku:<br/>
 +
Pomocí akce "Oprava DPH". Akce již nevyžaduje zadání hesla, editor na změnu daně se zobrazí ihned a pole pro zadání základu a/nebo částky DPH jsou přístupná. Není třeba použít zaškrtávátko "Ruční DPH".
  
===Přepravní služby===
+
V přehledu Účetní deník:<br/>
 +
V menu "Změny" je k dispozici nová akce "Oprava DPH". Otevře se podobný editor jako při použití akce "Oprava DPH" v editoru. V editoru změny DPH lze použít šipky pro posun mezi záznamy.
  
 +
Pro obě varianty platí:
 +
*pro řádek základu DPH je přístupné pouze pole pro změnu základu DPH
 +
*pro řádek částky DPH je přístupné pouze pole pro změnu částky DPH
 +
*pro řádek s účtem Samovyměření jsou přístupná obě pole
 +
*pro obě akce lze nastavit nové společné právo
  
{{New|1. fakturace s výběrem kalkulací (zásilek) přidána i do přehledu Spedice a Sběrná služba,<br/>
+
Akci "Oprava DPH" nelze provést v těchto případech (obě pole pro změnu základ a částka DPH jsou nepřístupná):
2. funkce Párování došlých faktur přidána do přehledu Sběrná služba,<br/>
+
*nejedná se o daňový řádek
3. do funkce Párování došlých faktur bylo přidáno tlačítko "Spáruj a realizuj fakturu" <nowiki>=</nowiki> po napárování nákladů na kalkulace se došlá faktura automaticky realizuje.
+
*období / období stavu / uživatelské období je uzavřeno
 +
*účetní doklad je ve fázi "Uzavřeno"
 +
*není nastaven plátce DPH
 +
*období DPH je uzavřeno
 +
*není zadáno datum DUZP / Doručení
 +
*účetní řádek spadá do uzavřeného KH DPH CZ / KV DPH SK/ výkaz MOSS
 +
*účetní řádek je řádkem přeúčtování daně
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V editoru nad skladem zásilek bylo vyžadováno vyplnění vazby na sběrné místo.
+
{{New|Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně ze Saldokonta k faktuře v cizí měně, se nově v procesním okně vypíše upozornění "Měna saldokontního případu je jiná než hlavní měna."}}
  
Kontrola odstraněna.}}
 
  
 +
{{Error|V přehledu Účetní a fakturační saldo k datu byla opravena definice a názvy sloupců s opravnými položkami k datu:
 +
*DOP uplatněno k datu
 +
*NOP uplatněno k datu
 +
*OP uplatněno k datu}}
  
===Splátkování a leasing===
 
  
 +
{{New|Podmínky správného účtování starších sazeb DPH :
 +
*u sazby DPH nesmí buď nesmí být nastaveno "Datum ukončení" nebo musí být "Datum ukončení" vyšší než datum DUZP na dokladech
 +
*Daňový klíč musí obsahovat také vazbu a účty na starší sazbu DPH
 +
*v Účtovém rozvrhu musí existovat příslušné účty DPH se starší sazbou pro dané období
  
{{New|Opakované platby,<br/>  
+
Princip úpravy:<br/>
jsou upraveny názvy sloupců Párovací znak a Druhý párovací znak.<br/>
+
Při účtování faktur/dobropisů a leasingu systém kontroluje, zda na Daňovém klíči existují vazby na sazby DPH zadané na položkách dokladů (nejen aktuální sazby DPH ale i starší). V případě, že vazby existují dojde k účtování v dané (starší sazbě DPH).
Do párovacího znaku se přenáší číslo smlouvy.<br/>
+
 
Druhéhý párovací znak se generuje podle nastavení na skupině.
+
Funkcionalita starších sazeb DPH je dále zavedena do těchto oblastí účetních dokladů v deníku :
 +
*rozúčtování
 +
*samovyměření
 +
*kopie, kopie pro SH, kopie pro KH
 +
*krácení poměrným koeficietem
 +
*generování kurzového rozdílu
 +
*export a import dokladů
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Při generování faktur z opakovaných plateb se nově z předmětu kopíruje na fakturu nastavení pro limit kontrolního hlášní.}}
+
{{New|Došlo ke změnám v editoru výsledku kontroly dokladů pro DPH.
  
 +
Kontrola pro "Faktury a dobropisy" byla rozdělena do dvou řádků - zvlášť pro vydané faktury a dobropisy a pro přijaté faktury a dobropisy.
 +
U řádků s výsledkem kontroly "Nalezeny nezaúčtované doklady" lze pomocí akce (tlačítka) "Zobrazení přehledu" zobrazit příslušný přehled, který obsahuje nezaúčtované doklady. Z přehledu lze doklady zaúčtovat.
 +
Dojde-li k otevření jakéhokoliv přehledu dokladů, je poté aktivní i akce (tlačítko) "Opakovat kontrolu". Pomocí této akce lze opětně spustit kontrolu dokladů.
 +
Platí pouze pro prvotní doklady (faktury/dobropisy, doklady pokladny, doklady pokladního prodeje a případně doklady Leasingu).
 +
}}
  
===Účetnictví===
 
  
 +
{{New|Období DPH se dotahuje na kopírovaný doklad dle cílového datumu DUZP resp. datumu doručení podle stejných pravidel, jako při akci Nový.
 +
}}
  
{{New|V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.<br/>
 
Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).<br/>
 
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.<br/>
 
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".<br/>
 
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.
 
  
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:
+
{{New|V globálních konstantách Účetnictví jsou nastavení "Dohledání kurzu pro DPH", "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" a "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" rozšířeny o volbu "kurz předchozího dne".<br/>
*export / import
+
Dále v globálních konstantách Banka - Bankovní výpisy je nastavení "Způsob dohledání kurzu (hlavička i řádky" rozšířeno o volbu "kurz předchozího dne".<br/>
*rozúčtování deníku
+
Stejně tak jsou rozšířeny volby na druhu účetního dokladu (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH") a na přiznání k DPH (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH").
*generování kurzového rozdílu
+
*kopie dokladu a hromadná kopie
+
*kopie pro KH resp. pro SH
+
*samovyměření
+
*krácení poměr.koeficientem
+
*přeúčtování DPH SK
+
  
Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.
+
Při nastavení "kurz předchozího dne" systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.
  
Návazné úpravy:<br/>
+
Při dohledávání kurzu pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni se nová volba neuplatní - je dohledáván vždy kurz aktuálního dne.
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.<br/>
+
}}
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.<br/>
+
Jedná se o tyto procesy:
+
*účtování zádržného
+
*všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
+
*všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
+
*účtování opravných položek ze salda
+
*účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)
+
  
Banka<br/>
 
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.
 
  
Pokladna<br/>
+
{{Error|Byla opravena chyba při zobrazování obratové tabulky se syntetickými účty (collate).
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.}}
+
}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|V editorech saldokontních skupin účetního salda a účetního fakturačního salda lze nyní i při zakládání nové saldokontní skupiny ihned navazovat účty resp. druhy dokladů zboží.
 +
Pro tuto funkcionalitu je nutné napřed zadat číslo saldokontní skupiny, které vyhovuje požadavkům :
 +
*číslo saldokontní skupiny nesmí být prázdné,
 +
*číslo saldokontní skupiny nesmí být rovno "000",
 +
*číslo saldokontní skupiny se nesmí již vyskytovat v přehledu saldokontních skupin účetního ani účetního fakturačního salda.
 +
Jsou-li tyto požadavky splněny, číslo saldokontní skupiny je ihned po zadání uloženo do databáze (proto je nadpis pole tučným písmem).
 +
Jsou-li navázány účty nebo druhy dokladů zboží, zadané číslo saldokontní skupiny již nelze změnit.
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|Účtování pohybů splátek leasingu v případě, že dojde k přeplacení celkové částky (při úhradě poslední splátky je zaplacen více).
  
 +
POZOR, je nutno napřed VŽDY spustit automatické přiřazení úhrad.
  
{{New|Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.<br/>
+
Akce Příprava účtování. Je-li řádek BV připraven k účtování (pomocí akce přípravy k účtování) a částka na řádku BV je vyšší než součet částek na úhradách leasingu, je v editoru řádku BV zobrazena nová záložka "3-Dorovnání leasingu". Na záložce jsou pole potřebná k účtování dorovnání úhrad leasingu :
Poznámka:<br/>
+
*Částka - dorovnání leasingu
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.}}
+
*Částka transakce - dorovnání leasingu
 +
*Měna - dorovnání leasingu
 +
*Účetní účet - dorovnání leasingu
 +
*Variabilní symbol - dorovnání leasingu
 +
*Datum párování - dorovnání leasingu
 +
*Organizace - dorovnání leasingu
  
 +
Hodnoty polí jsou předvyplněny z předmětu leasingu, lze je editovat.<br/>
 +
O nutnosti dorovnání úhrad leasingu je uživatel informován v procesním okně přípravy účtování textem "(!) pozor, částka transakce a částka úhrady v leasingu se liší – dogenerován rozdíl dorovnání leasingu".
 +
Není-li dotažen účetní účet, je zobrazen text "(!) účet pro rozdíl dorovnání leasingu nebyl dotažen".<br/>
 +
3. Účtování - dorovnání leasingu je účtováno stejným principem jako řádek BV. Údaje jsou dotaženy z polí viz výše, dimenze (kromě organizace) jsou dotaženy z řádku BV.<br/>
 +
Není-li zadán účetní účet, je zobrazena chyba "Není zadán účet pro rozdíl dorovnání leasingu" a účtování neproběhne.<br/>
 +
Po úspěšném zaúčtování nelze pole viz výše editovat.
  
{{New|Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.
+
Pozn. Přípravu účtování je nutné provádět pomocí akce přípravy účtování. Ruční zadání účetního účtu v editoru řadku BV neprovede vyhodnocení nutnosti provést dorovnání úhrad leasingu.
 
}}
 
}}
  
  
{{New|V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows <nowiki>=</nowiki>, !<nowiki>=</nowiki>, <, <<nowiki>=</nowiki> , >, ><nowiki>=</nowiki> or when the subquery is used as an expression". Opraveno.}}
+
{{New|Byl upraven nápočet salda a účetního fakturačního salda. Dříve mohl vzniknout saldokontní případ bez navázaných účetních řádků (vznikl např. opravou párovacího znaku nebo organizace a pod.), nyní se tak nestane.
 +
Proto při běžné práci již nebude třeba spouštět akci "Údržba salda" pro vymazání nulových saldokontních případů.
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
{{New|V editoru saldokontních skupin je nová oblast "Saldokonto ke dni/období stavu".  Zde je nové zaškrtávátko "Aktualizace salda včetně archivu". Výchozí stav je zaškrtnuto.<br/>
 +
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, probíhá aktualizace salda stejně jako dříve, tedy včetně deníkových záznamů s vazbou na archivní saldo.<br/>
 +
Není-li zaškrtávátko zaškrtnuto, aktualizace napočítá pouze ty deníkové záznamy, které nemají vazbu na archivní saldo.
 +
}}
  
  
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:<br/>
+
{{New|Akce zakázání nebo blokování účtu doplněna o dotazy:
Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !}}
+
  
 +
Jsou-li nalezena následující období, je zobrazen příslušný dotaz :
 +
*"Zakázat i v následujících obdobích ?"
 +
*"Zablokovat i v následujících obdobích ?"
 +
*"Povolit i v následujících obdobích ?"
 +
*"Odblokovat i v následujících obdobích ?"
  
{{Error|V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)
+
Po potvrzení "Ano" dojde k nastavení blokování/zakázání i v následujících obdobích (neuzavřených).
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
{{Error|Byla opravena chyba při aktualizaci kontrolního výkazu DPH SK, kdy se načetlo méně řádků z účetního deníku nebo skupinové registrace. V případě, že účetní doklad obsahoval "shodné" řádky (které mají i stejné částky základu DPH a DPH), které se liší pouze číslem řádku, byl do KV DPH načten jen jeden takový řádek (tj. částka byla nižší).
 +
 
 +
Do doby opravy lze použít opravný patch:
 +
*Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0403.
 +
*Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726_405.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0405.
 
}}
 
}}
  
Řádka 808: Řádka 964:
  
  
{{New|Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat  místo organizace na zaměstnance<br/>
+
{{New|CSUIS - INBOX - v dialogu pro zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje bylo zrušeno tlačítko Tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb. Dtto bylo zrušeno pole Číslo zásilky - pro tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb.
+
 
Pro  výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera <nowiki>=</nowiki> 111.}}
+
(příloha č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. byla zrušena novelou č. 437/2011 Sb. )}}
 +
 
 +
 
 +
===Výroba===
  
  
{{New|Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP}}
+
{{New|Na číselníku kooperací a v přehledu Evidence kooperací  je možné zadat Místo určení výběrem z číselníku organizací.<br/>
 +
Místo určení se automaticky přenáší mezi Kooperační objednávkou, Evidencí kooperací a Fakturou přijatou.}}
  
  
{{New|Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.}}
+
{{New|Přidána podpora pro logování změn výrobních parematerů kmenové karty (např. parametry dílců, parametry materiálů apod.)}}
  
  
{{New|Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).}}
+
{{New|Byla provedena optimalizace procedury realizace Dodatečných souvisejících nákladů s vazbou na výrobu.}}
  
  
===Zakázky===
+
{{New|Zobrazení přehledu Výrobních příkazů nad výrobním plánem nyní umožňuje práci s více označenými výrobními  plány.<br/>
 +
Dosud bylo možné zobrazit výrobní přízkazy pouze jednoho výrobního plánu.}}
  
  
{{Error|Editor přehledu Termíny nenabízel uživatelské sloupce pro editaci u nově založeného záznamu. Opraveno.}}
+
{{New|Byla provedena optimalizace rychlosti v rámci kontroly výdeje materiálu na první operaci.}}
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Aktuální verze z 19. 6. 2020, 10:08

Obsah

Banka

Novinka V přehledech bankovních výpisů 99 a 100 byla doplněna možnost nastavit přístupová práva na akce Automatické přiřazení úhrad a Generování bankovních spojení.

POZOR !!

Pokud máte nastavený Negativní režim práv, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "Zakázáno"!


Novinka Pro přehlednější kontrolu účtování bankovních výpisů byl do přehledů Řádky bankovního výpisu doplněn sloupec "Účetní účty úhrad", kde se zobrazují účetní účty z úhrad, oddělené čárkou. Číslo účtu se zobrazuje pouze jednou i když je použito na více úhradách.


Novinka Při zpracování zejména zahraničních bankovních výpisů, kdy není vyplněný variabilní symbol a faktura se dohledává z údajů v účelu platby, se v případech, kdy dohledaná faktura nebyla zaúčtovaná, nevyplnil atribut variabilní symbol na úhradě řádku bankovního výpisu. Nyní se doplňuje variabilní symbol, podle kterého se dohledala faktura. V ostatních případech se variabilní symbol dotahuje ze zaúčtování faktury z párovacího znaku podle nastavení saldokontního účtu - použit prioritně.


Novinka V editoru Peněžní ústavy se po zadání hodnoty SWIFT předvyplní atribut Země. Hodnota musí existovat v číselníku Země, jinak zůstane prázdný. Po aktualizaci na novou verzi se u stávajících záznamů, kde je vyplněn SWIFT, doplní ISO kód země.


Novinka Do uživatelských konstant Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice byl přidán atribut "Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury:" s možnosti nastavení:
 • dle globální konfigurace
 • pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
 • i na již uhrazené nebo přeplacené faktury
 • nepovolit přeplatek faktury


Novinka Při spuštění akce Přechod na nové bankovní spojení nad přehledem Bankovní spojení byla doplněna konverze čísla účtu do IBAN.


Novinka V přehledu Úhrady faktur byla vytvořena akce "Spárovat úhradu v přípravě" - ruční spárování úhrady s předpisem. Po označení záznamů v přípravě (platební příkaz nebo úhrada kartou) a bankovního výpisu nebo ruční úhrady se kontroluje hodnota úhrad. Rozdíl záznamů v přípravě se musí rovnat 0. Pokud ne se zobrazí hláška "Rozdíl částek úhrad v přípravě: NNNN,NN". Musí být označeno minimálně dva záznamy, každý s jinou hodnotou V přípravě. Tyto záznamy dostanou jedinečné číslo párování úhrady a u předpisu se vynuluje hodnota Částky po bance. U záznamů úhrad typu platební příkaz a úhrada kartou se zruší příznak v přípravě.

Akce "Zrušit spárování úhrady v přípravě" vynuluje číslo párování úhrady u všech záznamů s aktuálním ID úhrady v přípravě a u úhrad typu platební/inkasní příkaz a úhrada kartou nastaví příznak v přípravě, dále se obnoví Částka po bance.


Novinka Nové nastavení v globálních konstantách Banky, záložka Bankovní výpisy/Úhrady "Přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku". Po odškrtnutí se nebudou přenášet z deníku atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky.


Novinka V Globálních nastavení Banky - Tuzemské plat.příkazy byla doplněna konstanta "Nedohledávat bankovní účet dodavatele, pokud není vyplněn na přijaté faktuře". Při generování tuzemských platebních příkazů, když bude nový atribut zaškrtnutý a na faktuře bude chybět bankovní spojení se zobrazí chybová hláška "Není vyplněn bankovní účet dodavatele" a platební příkaz se nevygeneruje.


Novinka Hromadná změna atributů na nezaúčtovaných řádcích bankovního výpisu, mimo atribut Příjmy a výdaje, byla povolena i v případech existence záznamů úhrad.


Novinka Ošetření procesů při vícenásobném zobrazení řádků v přehledu řádků bankovních výpisu.

Jsou-li některé řádky zobrazeny vícenásobně (1:N) v rámci označených řádků, nelze spustit tyto akce:

 • Příprava účtování řádku
 • Test účtování řádku
 • Účtování řádku
 • Odúčtování řádku z účetnictví
 • Zrušení příznaku účtování
 • Zrušit přípravu účtování
 • Pohled do účetního deníku
 • Úhrady označených řádků
 • Generování bankovních spojení
 • Hromadné změny
 • Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad
 • Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení
 • Přiřazení úhrad - Auto.přiřazení úhrad - uživ.definice
 • Kartové centrum - Připojit celé výkazy
 • Kartové centrum - Připojit vybrané položky
 • Kartové centrum - Odpojit kartové centrum

Tyto akce se nespustí a zobrazí se chybové hlášení:
"Vybrané záznamy obsahují řádky, které jsou zobrazeny vícenásobně. Akci nelze provést."

Je-li požadována akce "Oprava" a daný záznam je zobrazen v přehledu vícenásobně, opravu nelze provést a zobrazí se chybové hlášení : "Záznam je v přehledu zobrazen vícenásobně. Operaci nelze použít."

Řešením uvedených chybových situací je zajistit, aby záznamy v přehledu byly zobrazeny pouze jednou. Většinou se toho docílí tak, že se ze zobrazení odstraní sloupce z vazeb, které mají v názvu text "pozor - vazba 1:N".


Novinka Do přehledů Bankovní výpisy - úhrady a Bankovní výpis - řádky a úhrady byly doplněny vazby Bankovní spojení, Účtový rozvrh, Číselník organizací, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Organizační struktura, Zaměstnanci a Karty vozidel.


Oprava Na řádku bankovního výpisu a úhradě při prokliku atributu Variabilní symbol do přehledu Účetní deník celkem přes období se neaplikovala přednastavená sestava. Opraveno.


Oprava Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů přes Zprávy, Generování zpráv neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.


Oprava Přehled v záložce 4 Detail editoru zahraničních platebních příkazů, nereagoval na změnu velikosti okna. Opraveno.


Oprava Na řádku bankovního výpisu, který je již zaúčtován, bylo možno měnit typ transakce. Opraveno.


Oprava Jeden bankovní výpis se nekorektně zaúčtuje do více účetních dokladů v deníku pokudi se jedná o první účtování, tj. doklad v deníku ještě neexistuje a účtuje se z přehledu řádků, kde se zobrazí řádky z více bankovních výpisů a tyto řádky nejsou setříděný podle čísla bankovního výpisu. U takových výpisů následně nefunguje korektně odúčtování. Opraveno.


Oprava Pokud bylo povoleno přiřazení bankovních úhrad na již uhrazené faktury a na vydané faktuře bylo Číslo dod.faktury stejné jako Párovací znak, další úhrada se již nepřiřadila - hláška Nalezeno více vydaných faktur. Opraveno.


Oprava Na bankovním výpisu v editoru řádky, při změně kódu měny se zobrazovala chybová hláška: "Field 'DatumVypisu' not found". Opraveno.


Oprava Opraveno chybné načtení měny položek kartového centra formátu KB CSV.


Oprava Při kopii řádku bankovního výpisu se chybně kopírovaly i hodnoty atributů Stav autom. přiřazení úhrad, Výsledek autom. přiřazení úhrad, Stav přípravy účtování a Výsledek přípravy účtování. Opraveno.


Oprava V editoru bankovního spojení se neukládalo zaškrtnutí atributu SEPA. Opraveno.


Oprava Při generování platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) se neakceptovalo jiné než přednastavené vlastní bankovní spojení. Opraveno.


Oprava Opraven přenos organizace na úhradu řádku bankovního výpisu při přiřazení faktury automatickým přiřazením úhrad a v editoru úhrady výběrem z přehledu Pohledávky / Závazky


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - import xml zprávy CZ599A - při importu byly testovány kódy DPH a v případě kolize v číselníku DPH byla zobrazena hláška.

Upraveno, test nebude prováděn.


Novinka Nastavení parametrů / změny přednastavených atributů pro F2 Nová:
 • Převody dokladů / kopie kontejnerů - [ false ]
 • Posílat hash na CÚ - [ false ]
 • Provádět kontrolu - [ false ]
 • Automatické vyplňování odstavce 31 [ true ]


Novinka Úprava exportu zahraničních záruk pro xml zprávy:
 • DNPODD
 • DNPODDCN
 • DNSD
 • DNUKO
 • DNPRISD
 • Dotazovací zpráva na záruky
 • Kontrola dokladu v ICS vůči délce označení záruky na 17 znaků.

Zahraniční záruka bude exportována v elementu GUF01Z, česká v GUF01.


CRM

Novinka Dokumenty – přehled Aktivity (193), který byl používán pro zobrazování záznamů v tabulce Aktivity (TabKontaktJednani), k nimž je připojený daný dokument (viz akce Vazby na doklady v přehledu dokumentů), při opravě neaplikoval editor příslušející agendě QMS/CRM, do níž záznam patřil. Proto byl nahrazen společným přehledem Aktivity a agendy QMS (1733). Přehled 1733 byl zároveň doplněn do hlavní nabídky v modulu QMS ve skupině Další. Dosud byl tento přehled používán v akcích nad číselníkem Organizace.


Novinka Organizace, Kontaktní osoby – do Nastav doplněny vazby na přednastavené kontakty Hromadně pro e-mail


Doprava

Novinka Nad sklad zásilek byla přidána akce pro fakturaci. Pro tuto akci lze nastavit práva)


Novinka Ve stazce byl upraven typ atributů PS nádrže a KS nádrže na numeric. Zároveň byl upraven atribut pro zobrazení nadspotřeby v editoru Stazky, který nyní zobrazuje nadspotřebu v litrech a procentech.


Novinka Struktura tabulky pro zpracování záznamů o transakcích platebních karet PHM byla rozšířena o vazbu na zaměstnance.


Novinka Do přiznání k silniční dani byly doplněny údaje o podepisující osobě. Doplněno do editace a do XML. Doplněno do editace a do XML


EET

Oprava Za určité konstelace nešel uložit certifikát EET v Uživatelských lokálních nastaveních s chybou:

"Nalezeno více stejných hodnot položky Vystaveno pro:!". Opraveno


eServer

Novinka Nové přehledy zobrazující informace o eServer notifikacích:

Notifikační služba eServer

 • Registr přihlášených zařízení
 • Mobilní notifikace
 • Mailové zprávy a Přílohy mailů


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Přehled záznamů datových schránek, akce Nový, proklik do kontaktů, akce Vyhledávání datových schránek, zadat typ subjektu a např. IČO organizace (na obrázku dohledání fyzické osoby). Stisk tlačítka Vyhledej, vygeneruje záznam s ID datové schránky do výsledků vyhladávání. Správný výsledek se přidá do kontaktů DS přes Akce, Přidat do kontaktů.

Zde byla opravena chyba v editoru Vyhledávání datových schránek, Najít schránku pomocí jména. Zobrazovala se chybová hláška - Unauthorized (401) - ¨https://ws.mojedatovaschranka.cz/DS/df¨


Fakturace

Novinka Při ručním vytváření zápočtů ve fakturaci a v saldu je číslo zápočtu přednastaveno s ohledem na existující mezery v číselné řadě - systém najde první mezeru. Uživatel je informován hlášením "Zápočet bude vložen do mezery v číselné řadě".

Pro generování zápočtů v Návrháři zápočtů je uplatněn tentýž algoritmus (informativní hlášení se nezobrazuje).
Výchozí třídění přehledů zápočtů ve fakturaci a v saldu je doplněno o sloupec "Číslo", aby se zápočty zobrazovaly setříděné dle čísla a datumu pořízení.


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně k faktuře v cizí měně v modulu Fakturace se nově v procesním okně vypíše upozornění na nesouladměn


Oprava U tiskových formulářů -1470, -1471, -1473, -1474, -1475, -1476, -1546 se nedotahoval kód PDP. Na místo toho se zobrazovalo ID záznamu. Opraveno.


Oprava V přehledu faktur Faktury k datu v definici počítaných sloupců Saldo, Saldo před splatnosti a Saldo po splatnosti chyběl prefix tabulky. Opraveno.


Oprava Opraveno vyhodnocení salda v editoru úhrad faktury, pro faktury zadané minusem.


Oprava V úhradách faktur bylo opraveno vyhodnocení minusových hodnot salda faktury a částky úhrady. Dále ruční úhrady již neovlivňuje konfigurace banky "nepovolit přeplatek faktury".


Oprava K faktuře přijaté nebylo možné připojit doklad k přijaté platbě se samovyměřením. Opraveno


Oprava Opravena chyba, pokud je označeno zaškrtávátko Záloha do výše realizace a připojuje se záloha a zatím NENÍ ULOŽENA faktura, tak se záloha nepřenesla. Údaje faktury se před navázáním nově před navázáním zálohy uloží napřed do tabulky.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v přehledu faktur k datu - Denní přehled faktur - zohledňuje nově i datum uvolnění zádržného.


Firemní aktivity

Novinka Stahování pošty z Outlooku – měl-li uživatel na stanici více účtů v Outlooku a nastavil v "Uživatelské konstanty -> Firemní aktivity -> Přednastavená složka" složku z jiného účtu, než z výchozího, tak nešlo poštu akcí "Firemní aktivity -> Další -> E-mail -> Pošta v Outlooku nebo Z přednastavené složky" spustit. Končilo chybovou hláškou: "TRwMAPITable.findFirst has raised the following exception: The given EntryID is not a valid EntryID! (-2147221241)"


Novinka Do přehledu Úkoly spuštěného z přehledu aktivit, nebo zobrazeného v editoru aktivity je nově k dispozici akce "Generování úkolů s opakováním", která byla dříve implementována pouze k úkolům agend QMS.


Novinka Položky aktivity – do Nastav doplněna vazba Organizace, která odkazuje na organizaci z aktivity, v níž je položka zadána.


Oprava Cena z návazné skupiny karet platná pro výchozí množství nastavené na kmenové kartě se při vložení nové položky ihned neaplikovala, a to ani v případě, že platila od množství 0. Cena se uplatnila až po zadání/změně množství. Opraveno.


Majetek

Novinka V protokolu zavedení pro 3.pohyby nebo pohyby umístění, jsou do záhlaví přehledu doplněny údaje typ číslo a název majetku.


Oprava Byla opravena akce Uzávěrka, kdy změna data uzávěrky neoprávněně změnila na protokolu zavedení datum platnosti počátečního stavu daňového pohybu.


Oprava Při generování karty majetku z protokolu zavedení se v některých případech mohla zobrazit hláška:

[SQL:8162] The formal parameter "@MaKar_CisloMaj" was not declared as an OUTPUT parameter, but the actual parameter passed in requested output.
Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Daň srážková - měsíční přehled

Pokud existovala výplata s nulovým základem zálohové daně a současně s opravnou MS opravující srážkovou daň, nedostal se zaměstnanec s touto výplatou do výše uvedeného tiskového formuláře.

Upraveno


Oprava Evidence DNP - import XML notifikací z ePortálu

Při importu souboru notifikace z webové aplikace ePortálu docházelo k chybě při konverzi datumu platnosti notifikace

Opraveno


Novinka Evidence DNP - upraveny kontroly před přenosem docházek do předzpracování

Při stisknutí akce DNP k proplacení dochází před vlastním zobrazením přehledu k nové kontrole, která sumačně informuje o stavu dávek v aktuálním období.
Informuje o dávkách, které nemají ke konci měsíce datum pokračování nebo datum ukončení.

Existují neukončené dávky NP (bez dokladu) k poslednímu dni zpracovávaného období.
Počet neukončených PN generovaných z eNeschopenek: (počet)
Počet neukončených dávek NP zadaných ručně: (počet)
Chcete generovat docházkové MS i pro tyto neukončené dávky NP (bez dokladu)?


Novinka Evidence DNP - DNP k proplacení - přenos ukončených pracovních poměrů

Pokud měl zaměstnanec pracovní neschopnost po ukončení pracovního poměru, tato neschopnost byla zadána do Evidence DNP, tato neschopnost se nenabízela v akcei DNP k proplacení.
Nově se tento zaměstnanec bude v nabídce DNP k proplacení nabízet tehdy, pokud bude mít ve Mzdových údajích zatržen atribut - Do výpočtu po konci PP/vynětí.


Novinka Exekuce - výpočet nezabavitelné částky v souvislosti s odstupným/odchodným

Zákonem 191/2020 Sb. dochází ke zpřesnění § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ (odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce). Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že se nezabavitelná částka od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

V případě, že v Heliosu Orange je použita mzdová složka vyplacení odstupného/ odchodného, která patří do mzdové skupiny Prémie a odměny, vstupním formulářem jsou procenta a má nastaven základ pro výpočet Odstupné při ukončení PP nebo Odchodné při ukončení PP, pak se při výpočtu nezabavitelné částky zohlední počet měsíců (procenta zadaná pří výpočtu MS). Zohlední se tak, že měsíční nezabavitelná částka se vynásobí počtem měsíců odstupného. Částka, která vznikne je uložena na položce Exekuce - nezabavitelná částka - navýšení za odstupné a bude se přičítat k měsíční hodnotě nezabavitelné částky konkrétního měsíce.

Pokud je odstupné zadáváno jako částka ručně, automatické navýšení nefunguje a je třeba částku NČ upravit ručně.


Novinka Doplňující údaje - upravené formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU a Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU

Byl upraven vzhled formulářů pro zaměstnávání cizinců.


Novinka Hlášení o ukončení nemoci - pobočky

V případě, že ve firmě je využíváno evidence na pobočky, nedotahoval se správně variabilní symbol z definice pobočky (údaj byl dosazován ze Mzdových konstant).

Upraveno tak, aby byly respektovány variabilní symboly jednotlivých poboček.


Novinka Hlášení o ukončení - Návrat do zaměstnání - Datum

Jestliže zaměstnanec poslední den pracoval, zobrazovalo se ve výše uvedeném atributu datum dalšího dne, nikoliv datum, kdy již zaměstnanec pracoval.

Upraveno


Novinka Importy do předzpracování přes XML soubor

Pokud importní soubor neobsahuje data pro import. Například:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
</TabPredzp>

nebo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
<Obdobi>
<Rok>2020</Rok>
<Mesic>4</Mesic>
</Obdobi>
</TabPredzp>

Nedojde k importu a uživatel je upozorněn, že soubor neobsahuje žádná data pro import. Nyní končilo chybou a zamrznutím programu.


Novinka Insolvence - Datum platnosti do

Jestliže je do Paušálů a srážek zadávána mzdová složka, která má ve své definici zatrženo Insolvenční srážka, proběhne při ukládání editoru kontrola prostřednictvím měkké hláška o tom, zda je vyplněno Datum platnosti do. Důvod je ten, aby nedocházelo k delšímu srážení částek než odpovídá zákonu.


Novinka Nezabavitelná částka uplatněná jinde

Pokud ve Mzdových údajích zatrhete atribut Nezabavitelná částka uplatněná jinde, máte nově možnost při ukládání říct, že tato nezabavitelná částka se má propsat i do následujícíh období (např. u důchodců apod.). Není nutné tedy částku vyplňovat každý měsíc opakovaně.


Novinka Exekuce - Oznámení o skončení zaměstnání

Nově lze tisknout tento formulář do "okénkové" obálky.
O tom, zda chcete, či nechcete formulář do okénkové obálky tisknout rozhodujete v editoru před tiskem.


Novinka Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát

Od června 2020 dochází ke zvýšení hranice, do které je plátcem pojistného stát.
Hranice nově činí částku 11607 Kč.
K nastavení konstanty dojde automaticky - nejdříve v měsíci, kde nebyly doposud vypočítané mzdy.


Novinka Zdravotní a sociální pojištění za více období

Z důvodu většího komfortu (pro uživatele, pro kontrolní orgány) vznikly nad Ročními sestavami nové formuláře:

 • Sociální pojištění - přehled za více období
 • Zdravotní pojištění - přehled za více období

Nově lze tedy tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně pojištění za více období najednou.
V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.
Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotivě v jednotlivých vybraných obdobích.
Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).


Novinka Vyloučené doby pro přílohu k žádosti o DNP

Pokud byla ve výpočtu generována přečerpaná dovolená, její dny chybně ovlivňovaly vyloučené doby.

Opraveno


Novinka Statistické sestavy - Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Upraveny řádky týkající se OON (DPP a DPČ), kde došlo k rozšíření podmínek podle druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.


Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Jestliže měl zaměstnanec nastaven jiný typ daně než Základní daň (např. po ukončení pracovního poměru), nezobrazoval se tento zaměstnanec ve výše uvedeném tiskovém formuláři, když mu bylo vyplaceno roční zúčtování (MS 097).

Upraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Importy do Predspracovania cez XML súbor

Ak importný súbor neobsahuje údaje pre import, napríklad:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
</TabPredzp>

alebo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
<Obdobi>
<Rok>2020</Rok>
<Mesic>4</Mesic>
</Obdobi>
</TabPredzp>

Nedôjde k importu a používateľ je upozornený nato, že súbor neobsahuje žiadne údaje pre import.
Doteraz to skončilo chybou a zamrznutím systému.


Novinka NOVINKA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov

Pri zahájení výpočtu mzdy za JANUÁR sa odteraz kontroluje aj to, či nedošlo pri decembrovej uzávierke predchádzajúceho roka k nepreneseniu zostatku dovolenky z minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať nasledovnou hláškou:

"Existujú zamestnanci so zostatkom nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov, ktorých nárok vznikol pred a po MD/RD/PN a zároveň do konca roku návratu do ES nedošlo k jeho vyčerpaniu.
Pre zobrazenie zoznamu týchto zamestnancov vstúpte do prehľadu Dohadné položky a použite distribučný tlačový formulár Neprenesené zostatky dovolenky z MR.
Pred samotným výpočtom mzdy za január je možné zostatok z minulých rokov navýšiť priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v atribúte Zostatok MR. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, tak pokračuje vo výpočte mzdy (tj ignoruje túto hlášku), ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa výpočet mzdy nezaháji a systém očakáva, že používateľ si pred samotným výpočtom miezd za JANUÁR skontroluje tieto neprenesené zostatky dovoleniek, aby bolo možné nahľad tlačového formulára Neprenesené zostatky dovolenky z MR, je potrebné mať vygenerované Dohohadné položky. V prípade, že sa rozhodne, že navýši zostatok dovolenky z MR v Mzdových údajoch zamestnanca v JANUÁRI o neprenesené nevyčerpané zostatky z minulých rokov, je potrebné, aby nezabudol následne pregenerovať prehľad Dohadné položky.

Nad prehľadom Dohadné položky vznikol distribučný tlačový formulár: Sys. č. / Názov -400422 / Neprenesené zostatky dovolenky z MR

Tento tlačový formulár zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí sa počas minulého roka vrátili do evidečného stavu (napr. z MD/RD alebo dlhodobej PN) a nevyčerpali si dovolenku z minulých rokov k 31. 12. minulého roka a tento nevyčerpaný zostatok sa nepreniesol do nového roka.

Zamestnávateľ môže po zvážení v týchto prípadoch neprenesenú dovolenku do aktuálneho roka preniesť tým, že navýši v mzdovej karte za JANUÁR na záložka Dovolenka atr. Zost. MR. Následne ak vygeneruje dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku, tak sa zostatok z MR zaktualizuje podľa hodnoty v mzdových údajoch.


Novinka NOVINKA - Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde

Pokiaľ v Mzdových údajoch zaškrtnete atribút Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde, má používateľ odteraz možnosť si pri ukladání zvoliť, či sa táto nepostihnuteľná čiastka má prepísať aj do nasledujúcich období (napr. pri dôchodcoch a pod.). Nie je nutné teda čiastku vyplňovať každý mesiac opakovane.Novinka ÚPRAVA - Číselník Dane - atribúty pre Potvrdenie o zdan. mzde

V editore číselníka Dane so symbolom ZD na záložke Zúčtovanie dane sa od mzdového obdobia 1/2016 nebudú odteraz zobrazovať atribúty (už nie sú súčasťou tohto tlačiva):

 • MZ - príjem podľa § 32 ods. 1a bod 4
 • MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o skončení zamestnania exekútorovi

Odteraz je možné vytlačiť distribučný tlačový formulár sys. č. -403230 Oznámenie pre exekútora o odchode zamestnanca do "okienkovej" obálky (cesta: Ročné zostavy).
O tom, či chce/nechce používateľ tlačový formulár tlačiť do okienkovej obálky rozhoduje v dialógu pred tlačou.


Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav

Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Záporný VZ na ZP a SP

V prípade záporného vymeriavacieho základu pre ZP a SP, ktorý vo väčšine prípadov vzniká pri prečerpanej dovolenke, nie je povolený záporný vymeriavací základ v riadnom mesačnom výkaze. Z toho dôvodu, ak vo výpočte mzdy vznikne záporný VZ pre ZP aj SP, tak sa vynuluje a záporný VZ nevznikne.

Takejto situácii by sa malo podľa metodického oddelenia ZP UNION vyhnúť a ak to nie je možné, tak by mal zamestnávateľ postupovať podľa nasledovných usmernení, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prípadu, kedy zamestnanec v 6/2017 ukončil PP a zároveň mu bolo zrazené prečerpanie dovolenky, vďaka ktorému vznikli záporné VZ na ZP a SP:

zdroj: VšZP

V mesiaci 6/2017 bude vykázaný daný poistenec s nulami. Suma vymeriavacieho základu zamestnanca vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa nesmie byť v mínusovej položke.
Vysporiadať prečerpanú dovolenku je potrebné vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa ( dávka 514 s charakterom A - aditívny, alebo O - opravný ) v ktorom mal daný zamestnanec príjem - vymeriavací základ, kde opravíte sumu vymeriavacieho základu zamestnanca, tzn. znížite vymeriavací základ o sumu prečerpanej dovolenky.
Napr. ak v marci 2017 čerpal dovolenku a po skončení pracovného pomeru (PP) sa ukáže že prečerpal dovolenku, tak oprava sa vykoná nie v mesiaci jún 2017 kedy sa ukončil PP ale v mesiaci marec 2017, kde bola dovolenka čerpaná.

V prípade, že následne vznikne preplatok v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur.

Pre informáciu Vám uvádzame, že nie u každého poistenca sa vykonáva RZ a teda čakať na vykonanie RZ v uvedenom prípade nie je potrebné, ale postupuje sa v zmysle vyššie uvedeného.
Ďalej Vám uvádzame, že pokiaľ bude mať uvedený zamestnanec neplatené voľno, tak počas neplateného voľna sa fyzická osoba nepovažuje na účely zákona o zdravotnom poistení za zamestnanca, nakoľko nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti (§ 11 odsek 3, druhá veta). Zamestnávateľ má na zmenu platiteľa uvedenú v § 11 odsek 3, druhá veta podľa § 24 písmeno c) oznamovaciu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje a následne prihlasuje kódom 2N a to v oznamovacej lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec si určí iného platiteľa poistného do 8 dní.


zdroj: ZP UNION
V prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok, musí mu zamestnávateľ na predmetné obdobie zaevidovať ospravedlnenú neprítomnosť v práci, tzv. neplatené voľno. Zamestnanec si za toto obdobie musí odviesť preddavky na verejné zdravotné poistenie sám.
Súčasne musí zamestnávateľ opraviť výkaz preddavkov za obdobie, kedy k takému čerpaniu dovolenky došlo.


zdroj: ZP Dovera
v riadnom mesačnom výkaze nemôže byť uvedený mínusový vymeriavací základ. Poistencovi je možné tento mínusový príjem uviesť len v aditívnom výkaze.


zdroj: www.socpoist.sk
V situácií týkajúcej sa „prečerpanej dovolenky” sa postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, minimálne ale nulový vymeriavací základ.

Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykoná vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou”. To znamená, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporný, t.j. nemôže byť v mínusových hodnotách.

V prípade, ak v dôsledku zrazenia náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku je výsledný vymeriavací základ za kalendárny mesiac, za ktorý sa zráža táto náhrada mzdy, záporný, na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha za tento kalendárny mesiac zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ vo výške 0 a poistné na sociálne poistenie v sume 0.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku

Východzie prehľady Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku bol vzhľadom k zmene vo výkazoch za obdobie 4/2020 upravený nasledovne:

1. Opatrenie 1,3A:

 • atribút Základ SP bol odstránený
 • atribút Hrubý príjem bol pridaný

2. Opatrenie 3B:

 • atribút Základ SP bol odstránený
 • atribút Vyplatená mzda bol odstránený
 • atribút Hrubý príjem bol pridaný

Covid - 19 definícia bola upravená, že položka "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (MZ)" bola premenovaná na "Odpočítaj z príjmu (MZ) - platí pre všetky opatrenia (MZ)". Zároveň pomocou tejto definície je možné odteraz tu vymenovanými MZ-kami znížiť stĺpčeky Hrubá mzda, Hrubý príjem a Úhrn príjmov z prehľadu Podklad pre účely vyplenenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Nad prehľadmi Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku vznikli systémové zostavy:

 • Distribučný výkaz za 3/2020
 • Distribučný výkaz za 4/2020

Výberom z týchto zostáv si používateľ zobrazí stĺpčeky platné pre konkrétny výkaz.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom k tomu, že sa rôznia názory na to, čo je očakávané v stĺpčeku Vyplatená mzda/Hrubá mzda, zostavy zobrazujú v týchto stĺpčekoch Úhrn príjmov pre daň, používateľ si môže tento stĺpček podľa potreby zmeniť pomocou tlačidla Nastav a znížiť o konkrétne MZ-ky pomocou Covid-19 definície.

POZOR: Ak ste si sťahovali používateľské filtre z nášho webu z Poradni SK, je potrebné tieto filtre vymazať.


Novinka ZMENA - Prenos RZD 2019

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.

Na základe tohto ustanovenia sme upravili možnosť prenosu RZD za rok 2019 až do mzdového obdobia 9/2020 (štandardne je prenos umožnený max. do 4. mesiaca nasledujúceho po roku, za ktorý sa RZD vykonáva).


{{New|ZMENA - Tvorba dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku pri MD/RD/celoročnej PN

Odteraz sa pri do tvorby dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku z minulého roka bude kumulovať doteraz nevyčerpaný zostatok z minulých rokov (doteraz sa do tvorby dostali len zostatky z nárokov predchádzajúceho roka). Ide o zostatky, ktoré nemohli byť čerpané lebo zamestnanec bol do konca roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria, na MD, RD alebo celoročnej PN. Čiže zostatok dovolenky z MR v mzdových údajoch za január bude odteraz totožný s tvorbou dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku v prehľade Dohadné položky.

Príklad:
Zostatok z MR k 31.12. 2018 je 22 dní
Počas celého roka 2019 je zamestnanec na RD, tj nečerpá si dovolenku na zotavenie
Zostatok z MR k 31.12. 2019 je 22 dní (je to zostatok, ktorý vznikol z nárokov pred rokom 2019, počas roka 2019 nevznikol žiadny nárok)

Riešenie:
Zostatok z MR v MÚ 1/2020 bude 22 dní, tvorba dohadných položiek za rok 2019 bude taktiež 22 dní. V prípade návratu zamestnanca z RD do ES počas roka 2020 by malo dôjsť k čerpaniu tohto zostatku dovolenky z minulých rokov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo došlo k tejto zmene je to, že je tu snaha vytvoriť rezervu na tieto dovolenky v čo najpribližnejšej výške, v ktorej by sa táto nevyčerpaná dovolenka čerpala v novom roku.

UPOZORNENIE:
Na základe tejto zmeny je potrebné vystornovať interným dokladom dohadné položky za tieto nevyčerpané dovolenky k 31. 12. roka, ktorý predchádza roku novej tvorby dohadných položiek (inak by boli v tvorbe toľkokrát koľkrát sa prenášali do nasledujúcich rokov).


Obecné

Novinka Pokud je v licenci více legislativ, tak přednastavená legislativa při generování nové databáze je nyní vždy česká.


Novinka Při generování nové databáze se u Formy úhrady Platebním příkazem zaškrtne atribut Bezhotovostní.


Novinka Možnosti / Globální konstanty / Systémové konstanty – nad konkrétní databází akce: Seznam externích doplňků - lze zafiltrovat na speciální procedury.

aktualizován přehled ep_ procedur, všech, včetně nevytvořených na SQL serveru.


Novinka Číselníky - přidán přehled Elektronické certifikáty zobrazující seznam elektronických certifikátů použitých v agendách:
 • Definice zpráv - tabulka šifrovacích certifikátů
 • Definice zpráv - tabulka podepisovacích certifikátů
 • Glob.konstanty – šifrovací certifikát pro PDF
 • Uživ. konstanty – certifikát pro podpis PDF
 • Uživ. konstanty – podpis dokumentů pro archivaci
 • Mzdové konstanty – eNeschopenky, šifrovací certifikát
 • CLA – komunikační certifikáty - správcovské certifikáty
 • CLA – komunikační/podepisovací certifikáty za celou firmu
 • CLA – komunikační/šifrovací certifikáty za celou firmu
 • Kontakty – šifrovací certifikáty
 • EET certifikáty

V přehledu je vidět, na koho je vystaveno, platnost a přes F4 Nastav lze zobrazit konkrétní záznamy, kde je certifikát použit.


Novinka Kurz. lístek - přidána podpora volání uživ. uložené SQL procedury na konci importu.

dbo.ep_KurzLi @CisloKurzListku INT, @DruhImportu INT


Novinka Do informace o uživateli ve stavovém hlavního okna či přehledu bylo doplněno zobrazení názvu počítače.


Novinka Organizace – doplněna kontrola na duplicitu DIČ DPH pro organizace z jiných zemí než CZ/SK. Pokud nezačíná DIČ DPH znaky CZ/SK a je nalezen záznam se stejnou hodnotou, objeví se upozornění s možností zobrazit přehled s duplicitními záznamy, obdobně jako se to děje při zadávání IČO


Novinka Zprávy - byla přidána podpora šifrovaného přenosu SFTP (SSH2 FTP) na LINUX/UNIX systemy, podpora autentikace:
 • jmeno:heslo
 • SSH klice (PPK soubor)
 • SSH Keyagent (napr. PuTTY klient)


Novinka V rámci info políček pro přenos hodnoty pro externí sloupec nešlo použít jiný uživatelský či externí sloupec.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2019 vol 2.8


Novinka Organizace - optimalizace rychlosti aktualizace Archivu změn - významné pro hromadné aktualizace přes Ares/Finstat


Oprava Při zavření editoru z akce "Práva na data" v přehledu uživatelů či rolí může dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Po obnově systémové DB do systémové DB, ale jiného jména, se u vícedatových instalací objevovala chyba, kdy při prvním spuštění HELIOSU do této obnovené DB zůstalo ve výběrovém dialogu původní systémové jméno a pokud DB takového jména neexistovala, nabízelo se její vytvoření.

Při druhém spuštění již bylo vše OK (v dialogu bylo správné, tj. nové systémové jméno). Opraveno.


Oprava V souvislosti s panelem Aktuality mohlo dojít při ukončení HELIOSu k chybě Access Violation Error, popř. zůstal HELIOS viset v seznamu spuštěných procesů, i když žádné okno již nebylo vidět.


Oprava Byla opravena chyba, kdy po importu daňových režimů a klíčů ze starších vzorových TXT souborů nedošlo k naplnění vazeb na řádky DPH a části KH. Vzorové soubory DANKLICE_202001.TXT a starší.


Oprava Opravena komunikace při použití PROXY serveru u Ověření DIČ - VIES (EK), Kontroly nespolehlivých plátců a Komunikátoru EET.


Oprava Při zadávání záznamu do vazby 1:1 v rámci vícenásobných vztahů může dojít při kontrole duplicity k přehození názvů klíčových atributů a tím vyvolání chyby "Neplatný název sloupce". Opraveno.


Oprava Do Archivu změn k číselníku Organizace se zapisoval po provedení změn i záznam, který byl předtím založen a uložen, aniž uživatel vyplnil jakýkoliv v archivu sledovaný údaj. Opraveno.


Oprava Pokud je v některém návazném kroku automatu nastaveno přerušení běhu, tak se automat přeruší pouze na dané úrovni, nikoliv centrálně. Opraveno.


Oprava Oprava chování práva "Oprava":

V některých situacích se mohlo stát, že při odebrání práva na Opravu a ponechání práva na Nový nešlo pořídit nový záznam - projevilo se např. v přehledu Interní komentáře (1536), kde přes pravý infopanel šlo komentáře zadávat, ale při použití cesty:
Systém -> Interní komentáře -> Přidat interní komentář (Shift + Ctrl + Q), se objevila se hláška, že chybí právo Oprava a nový záznam nešlo pořídit.

Oběh zboží

Novinka Algoritmus pro nabízení nové hodnoty výrobního čísla pro kmenovou kartu VČ byl upraven tak, aby po 100 neúspěšných pokusech najít další nepoužitou hodnotu v řadě k naposledy založené kmenové kartě VČ nabídl další hodnotu k maximální hodnotě VČ. V akci "Nové výrobní číslo" nad záložkou Stav výrobních čísel v editoru položky dokladu se při generování další hodnoty v rámci generované sady tlačítkem Generuj po 100 neúspěšných pokusech akce přeruší s dosud vygenerovanými záznamy pohybů, stavů a kmenových karet VČ. Pro vygenerování dalších výrobních čísel je třeba akci spustit znovu a upřesnit navrženou "startovací" hodnotu výrobního čísla.


Novinka Došlé objednávky - do procedury hp_DosleObj_ZapisDoZajisteni02, která řeší zajištění stavem skladu při zadávání položky na objednávku i v rámci akce Aktualizace zajištění stavem skladu, bylo implementováno volání slepé procedury ep_DosleObj_VratIDZboSklad. V proceduře lze ošetřit zajišťování z více skladů dle vlastních pravidel.


Novinka Výrobní čísla/šarže

Kmenová karta VČ – nový příznak "Vč/šarže k prověření" (výchozí nastavení 0 – není k prověření). Nastavit/zrušit nastavení příznaku lze v editoru i akcemi

 • Vč/šarže k prověření
 • Vč/šarže prověřena

nad aktuálním/označenými záznamy.

Řada dokladů typu Výdejka/Výdejka v evidenční ceně – nový příznak "Povolit výdej Vč/šarže k prověření" - výchozí nastavení 0 – při tomto nastavení je uživatel při výběru VČ/šarže ve stavu k prověření na výdejku varován, a pokud přesto pohyb Vč s tímto nastavením na kmenové kartě VČ zadá, výdejku nebude možné realizovat, dokud se stav na kartě nezmění.


Novinka Účtování DSN.

V přehledu na záložce "Účtování" souvisejících nákladů byl přidán nový sloupec "Číslo řádku účetního kódu".
Obsahuje číslo řádku účetního kódu (kontace), ze kterého byl řádek účtování generován.
Chybí-li při účtování na některém řádku účet, je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet pro řádek (X)!" kde v závorkách je X=číslo řádku účtování. Není-li číslo řádku účtování naplněno (v případě, že příprava účtování byla provedena starší verzí HeO), je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet".


Novinka Generování návazných dokladů z došlých objednávek - úprava, aby bylo možné lépe spojovat akce do automatu.

Tam kde je výběr položek, je nově k dispozici zatržítko s volbou "Zobrazit vygenerovaný doklad".
Dále na profil generování návazného dokladu přidána volba "Zobrazit vygenerovaný doklad". Funguje pro libovolnou akci generování návazných profilů.
Chování zatržítka při výběru položek:

 • v případě, že je na profilu zatržena volba "Zobrazit vygenerovaný doklad", je volba na editoru výběru položek zatrhnutá a pouze ke čtení
 • v případě, že na profilu není volba zatržena, je volba na editoru výběru položek ne/zatržena dle poslední volby uživatele (toto nastavení je pro uživatele a je společné pro doklady DOBJ i OZ) a je editovatelná.

Pozn.: V případě (např. při generování faktury vydané z výdejky), že uživatel doklad vystornuje (tedy se neuloží) a měl zatrženo "Zobrazit vygenerovaný doklad", nezobrazí se již příslušný přehled.


Novinka Při položkovém převodu z výdejky vygenerované z došlé objednávky do příjemky se mohla objevit chyba "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést" a položku nebylo možno z výdejky do příjemky převést. Opraveno


Novinka V přehledu stavu skladu jsou přidány nové sloupce "Poslední příjem (Sk. dat. real.)" a "Poslední výdej (Sk. dat. real.)". Sloupce zobrazují poslední datum příjmu/výdeje. Na řadách dokladů příjmů, výdejů a storen lze přednastavit, zda se má daná řada napočítávat pro tyto nové sloupce. K přednastavení slouží zatržítka "Poslední příjem (datum)" a "Poslední výdej (datum)".

Díky těmto sloupcům je pak hned vidět, kdy se odehrál poslední příjem a výdej - je možné např. identifikovat karty, kde se dlouho nepříjimalo/nevydávalo. Díky možnosti přednastavení na řadě je možné např. vyřadit převodky a výdeje do spotřeby, aby nedocházelo ke zkreslení informace.


Novinka Výkaz lihu pro ORO bude možné provést i pro více organizací bez IČO. Seskupí se pod jeden záznam.


Novinka Došlé objednávky - do stromu návazných dokladů je zahrnut i doklad obsahující textovou položku přenesenou z došlé objednávky.


Oprava Kompletační položky na došlých objednávkách - při nastavení na profilu pro generování výdejky - Způsob převodu:
 • Kompletační položky s přenosem položek objednávky
 • Položky objednávky s přenosem kompletačních položek

v případě, že uživatel upravil množství dílů ve výrobku zadaném na řádku došlé objednávky, nebo v kompletačních položkách, neprošla realizace návazné výdejky s chybovým hlášením "Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku." Opraveno - kontrola se nyní provádí pouze v případě, že počty dílů na položce došlé objednávky odpovídají definici kompletu v TPV.


Oprava Je-li na skladě vedena evidence zásob včetně výrobních čísel a umístění, pak je možné provádět změny umístění konkrétních dílčích zásob zboží mezi jednotlivými umístěními. V takovém případě se při každém pokusu o přeskladnění určitého množství zboží nejprve kontroluje, zda není zboží na výchozím umístění blokováno tzv. rozpiskou umístění, která může být součástí dosud nerealizované výdejky. Tato kontrola byla však nedostatečná a hlídala jen celkový stav zásob na umístění a nikoliv dílčí zásobu pro dané VČ. Při pokusu o přeskladnění určitého VČ tak mohlo dojít k nežádoucímu stavu, kdy bylo zboží přeskladněno i přesto, že mělo zůstat na zdrojovém umístění blokováno rozpiskou umístění nerealizované výdejky. Opraveno, doplněna kontrola pro konkrétní VČ.


Personalistika (CZ)

Novinka Uchazeč o zaměstnání - nevyplněný zdravotní stav

Pokud v editoru Uchazeči o zaměstnání uživatel klikne do položky Zdravotní stav (na záložce Nástupní údaje), ale nic nevyplni, ani nepřenese, objeví se při uložení editoru chybová hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav

Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:

"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."

Upravené


Pokladna

Novinka Při generování nové databáze, se již v číselníku Výčetka platidel pro CZK negenerují záznamy pro bankovky v hodnotě 20 a 50 Kč.


Novinka Nastavení na řadě pokladny "Záporný stav zakázat" se nyní akceptuje i při generování pokladního dokladu z jiných modulů (Fakturace, Leasing apod.).


Novinka Po změně způsobu zaokrouhlení Částky HM pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje" na hlavičce PD je již okamžitě počítáno s tímto novým stavem.


Novinka Upravena kontrola na Záporný stav pokladny při ukládání položek pokladního dokladu - jedná-li se o pořizování první položky pokladního dokladu, je při kontrole počítáno i s případnou původní částkou na hlavičce.


Oprava Opraven výpočet DPH po změně Sazby DPH, na hlavičce i na položce pokladního dokladu. Hodnoty základu daně, DPH a celkem s DPH se přepočítají podle nastavení v konfiguraci na řadě pokladny.


Oprava Na řádcích pokladních dokladů bylo opraveno plnění sloupce Druh sazby DPH. Dále obdobné sloupce byli doplněny na hlavičce pokladního dokladu (Druh Sazby DPH 1 až 4). Do těchto atributů se zapisuje odpovídající hodnota z číselníku Sazeb DPH.


Oprava V rekapitulaci DPH pokladních dokladů se chybně určoval směr plnění DPH v případě, že byla na dokladu položka "Nová záloha" (vyúčtování vydané nebo přijaté zálohy) a tato záloha byla ve stejné nebo vyšší hodnotě než součet položek. Opraveno.


Oprava Při použití akce Hromadné generování pokladního dokladu ve fakturách se na pokladní doklad nepřenášelo nastavení zaokrouhlení na jednotky z konfigurace. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Do konfigurace pokladního prodeje byl doplněn nový parametr "Na konci hledat název". Po jeho zapnutí se mezi pole, kde se hledání provádí doplní i název skladové karty. Pokud se karta nenajde, tak se bez ohledu na právě nastavené hledání zobrazí seznam karet setříděný dle názvu.


Novinka Novým parametrem přidaným do konfigurace pro pokladní prodej je nastavení, oproti čemu se má provádět kontrola (dostatečného) množství při uložení prodejky. Zda oproti množství skladem, jako dosud, či např. brát zřetel i na blokace z došlých objednávek. Je dispozici šest variant nastavení kontroly.


Novinka Při zadávání dotace / odvodu se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.


Novinka Při zadávání storna se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.


Přepravní služby

Novinka 1. nad seznamem objednávek přidána akce pro hromadnou fakturaci zásilek - z označených zásilek vzniknou hromadné faktury

2. v Nastavení parametrů/záložka fakturace je parametr "Zakmknout zásilku po fakturaci" - po jeho zaškrtnutí se budou objednávky po vyfakturování automaticky uzamykat a bude znemožněna další editace.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Bez práv pro rušení nešlo odebrat zaměstnance z Distribučního seznamu, i když na tuto akci bylo přiděleno právo. Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka Na řádcích účetních kódů pro Leasing lze nově zadat "Párovací znak" = "Pár.znak na dokladu". Při tomto nastavení se do účetních řádků dotahuje párovací znak z pohybů Leasingu.

Párovací znak 2 se i nadále nastavuje standardním způsobem.


Účetnictví

Novinka Byl upraven proces rozúčtování v účetním deníku. Nově se generují i účetní řádky s nulovou částkou.


Novinka Opravu DPH v účetním deníku lze nově provést jak v editoru účetního řádku, tak i v přehledu účetních dokladů. Pro obě akce lze nastavit nové společné právo.

POZOR !!

Pokud máte nastavený NEGATIVNÍ REŽIM PRÁV, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "ZAKÁZÁNO"!
Uživatelům (rolím), kteří mají mít možnost Opravu DPH provádět, je nutno v tomto případě právo na akci Oprava DPH povolit.

V editoru účetního deníku:
Pomocí akce "Oprava DPH". Akce již nevyžaduje zadání hesla, editor na změnu daně se zobrazí ihned a pole pro zadání základu a/nebo částky DPH jsou přístupná. Není třeba použít zaškrtávátko "Ruční DPH".

V přehledu Účetní deník:
V menu "Změny" je k dispozici nová akce "Oprava DPH". Otevře se podobný editor jako při použití akce "Oprava DPH" v editoru. V editoru změny DPH lze použít šipky pro posun mezi záznamy.

Pro obě varianty platí:

 • pro řádek základu DPH je přístupné pouze pole pro změnu základu DPH
 • pro řádek částky DPH je přístupné pouze pole pro změnu částky DPH
 • pro řádek s účtem Samovyměření jsou přístupná obě pole
 • pro obě akce lze nastavit nové společné právo

Akci "Oprava DPH" nelze provést v těchto případech (obě pole pro změnu základ a částka DPH jsou nepřístupná):

 • nejedná se o daňový řádek
 • období / období stavu / uživatelské období je uzavřeno
 • účetní doklad je ve fázi "Uzavřeno"
 • není nastaven plátce DPH
 • období DPH je uzavřeno
 • není zadáno datum DUZP / Doručení
 • účetní řádek spadá do uzavřeného KH DPH CZ / KV DPH SK/ výkaz MOSS
 • účetní řádek je řádkem přeúčtování daně


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně ze Saldokonta k faktuře v cizí měně, se nově v procesním okně vypíše upozornění "Měna saldokontního případu je jiná než hlavní měna."


Oprava V přehledu Účetní a fakturační saldo k datu byla opravena definice a názvy sloupců s opravnými položkami k datu:
 • DOP uplatněno k datu
 • NOP uplatněno k datu
 • OP uplatněno k datu


Novinka Podmínky správného účtování starších sazeb DPH :
 • u sazby DPH nesmí buď nesmí být nastaveno "Datum ukončení" nebo musí být "Datum ukončení" vyšší než datum DUZP na dokladech
 • Daňový klíč musí obsahovat také vazbu a účty na starší sazbu DPH
 • v Účtovém rozvrhu musí existovat příslušné účty DPH se starší sazbou pro dané období

Princip úpravy:
Při účtování faktur/dobropisů a leasingu systém kontroluje, zda na Daňovém klíči existují vazby na sazby DPH zadané na položkách dokladů (nejen aktuální sazby DPH ale i starší). V případě, že vazby existují dojde k účtování v dané (starší sazbě DPH).

Funkcionalita starších sazeb DPH je dále zavedena do těchto oblastí účetních dokladů v deníku :

 • rozúčtování
 • samovyměření
 • kopie, kopie pro SH, kopie pro KH
 • krácení poměrným koeficietem
 • generování kurzového rozdílu
 • export a import dokladů


Novinka Došlo ke změnám v editoru výsledku kontroly dokladů pro DPH.

Kontrola pro "Faktury a dobropisy" byla rozdělena do dvou řádků - zvlášť pro vydané faktury a dobropisy a pro přijaté faktury a dobropisy. U řádků s výsledkem kontroly "Nalezeny nezaúčtované doklady" lze pomocí akce (tlačítka) "Zobrazení přehledu" zobrazit příslušný přehled, který obsahuje nezaúčtované doklady. Z přehledu lze doklady zaúčtovat. Dojde-li k otevření jakéhokoliv přehledu dokladů, je poté aktivní i akce (tlačítko) "Opakovat kontrolu". Pomocí této akce lze opětně spustit kontrolu dokladů. Platí pouze pro prvotní doklady (faktury/dobropisy, doklady pokladny, doklady pokladního prodeje a případně doklady Leasingu).


Novinka Období DPH se dotahuje na kopírovaný doklad dle cílového datumu DUZP resp. datumu doručení podle stejných pravidel, jako při akci Nový.


Novinka V globálních konstantách Účetnictví jsou nastavení "Dohledání kurzu pro DPH", "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" a "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" rozšířeny o volbu "kurz předchozího dne".

Dále v globálních konstantách Banka - Bankovní výpisy je nastavení "Způsob dohledání kurzu (hlavička i řádky" rozšířeno o volbu "kurz předchozího dne".
Stejně tak jsou rozšířeny volby na druhu účetního dokladu (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH") a na přiznání k DPH (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH").

Při nastavení "kurz předchozího dne" systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.

Při dohledávání kurzu pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni se nová volba neuplatní - je dohledáván vždy kurz aktuálního dne.


Oprava Byla opravena chyba při zobrazování obratové tabulky se syntetickými účty (collate).


Novinka V editorech saldokontních skupin účetního salda a účetního fakturačního salda lze nyní i při zakládání nové saldokontní skupiny ihned navazovat účty resp. druhy dokladů zboží.

Pro tuto funkcionalitu je nutné napřed zadat číslo saldokontní skupiny, které vyhovuje požadavkům :

 • číslo saldokontní skupiny nesmí být prázdné,
 • číslo saldokontní skupiny nesmí být rovno "000",
 • číslo saldokontní skupiny se nesmí již vyskytovat v přehledu saldokontních skupin účetního ani účetního fakturačního salda.

Jsou-li tyto požadavky splněny, číslo saldokontní skupiny je ihned po zadání uloženo do databáze (proto je nadpis pole tučným písmem). Jsou-li navázány účty nebo druhy dokladů zboží, zadané číslo saldokontní skupiny již nelze změnit.


Novinka Účtování pohybů splátek leasingu v případě, že dojde k přeplacení celkové částky (při úhradě poslední splátky je zaplacen více).

POZOR, je nutno napřed VŽDY spustit automatické přiřazení úhrad.

Akce Příprava účtování. Je-li řádek BV připraven k účtování (pomocí akce přípravy k účtování) a částka na řádku BV je vyšší než součet částek na úhradách leasingu, je v editoru řádku BV zobrazena nová záložka "3-Dorovnání leasingu". Na záložce jsou pole potřebná k účtování dorovnání úhrad leasingu :

 • Částka - dorovnání leasingu
 • Částka transakce - dorovnání leasingu
 • Měna - dorovnání leasingu
 • Účetní účet - dorovnání leasingu
 • Variabilní symbol - dorovnání leasingu
 • Datum párování - dorovnání leasingu
 • Organizace - dorovnání leasingu

Hodnoty polí jsou předvyplněny z předmětu leasingu, lze je editovat.
O nutnosti dorovnání úhrad leasingu je uživatel informován v procesním okně přípravy účtování textem "(!) pozor, částka transakce a částka úhrady v leasingu se liší – dogenerován rozdíl dorovnání leasingu". Není-li dotažen účetní účet, je zobrazen text "(!) účet pro rozdíl dorovnání leasingu nebyl dotažen".
3. Účtování - dorovnání leasingu je účtováno stejným principem jako řádek BV. Údaje jsou dotaženy z polí viz výše, dimenze (kromě organizace) jsou dotaženy z řádku BV.
Není-li zadán účetní účet, je zobrazena chyba "Není zadán účet pro rozdíl dorovnání leasingu" a účtování neproběhne.
Po úspěšném zaúčtování nelze pole viz výše editovat.

Pozn. Přípravu účtování je nutné provádět pomocí akce přípravy účtování. Ruční zadání účetního účtu v editoru řadku BV neprovede vyhodnocení nutnosti provést dorovnání úhrad leasingu.


Novinka Byl upraven nápočet salda a účetního fakturačního salda. Dříve mohl vzniknout saldokontní případ bez navázaných účetních řádků (vznikl např. opravou párovacího znaku nebo organizace a pod.), nyní se tak nestane.

Proto při běžné práci již nebude třeba spouštět akci "Údržba salda" pro vymazání nulových saldokontních případů.


Novinka V editoru saldokontních skupin je nová oblast "Saldokonto ke dni/období stavu". Zde je nové zaškrtávátko "Aktualizace salda včetně archivu". Výchozí stav je zaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, probíhá aktualizace salda stejně jako dříve, tedy včetně deníkových záznamů s vazbou na archivní saldo.
Není-li zaškrtávátko zaškrtnuto, aktualizace napočítá pouze ty deníkové záznamy, které nemají vazbu na archivní saldo.


Novinka Akce zakázání nebo blokování účtu doplněna o dotazy:

Jsou-li nalezena následující období, je zobrazen příslušný dotaz :

 • "Zakázat i v následujících obdobích ?"
 • "Zablokovat i v následujících obdobích ?"
 • "Povolit i v následujících obdobích ?"
 • "Odblokovat i v následujících obdobích ?"

Po potvrzení "Ano" dojde k nastavení blokování/zakázání i v následujících obdobích (neuzavřených).


Oprava Byla opravena chyba při aktualizaci kontrolního výkazu DPH SK, kdy se načetlo méně řádků z účetního deníku nebo skupinové registrace. V případě, že účetní doklad obsahoval "shodné" řádky (které mají i stejné částky základu DPH a DPH), které se liší pouze číslem řádku, byl do KV DPH načten jen jeden takový řádek (tj. částka byla nižší).

Do doby opravy lze použít opravný patch:

 • Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0403.
 • Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726_405.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0405.


Výkazy a finanční analýza

Novinka CSUIS - INBOX - v dialogu pro zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje bylo zrušeno tlačítko Tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb. Dtto bylo zrušeno pole Číslo zásilky - pro tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb.

(příloha č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. byla zrušena novelou č. 437/2011 Sb. )


Výroba

Novinka Na číselníku kooperací a v přehledu Evidence kooperací je možné zadat Místo určení výběrem z číselníku organizací.

Místo určení se automaticky přenáší mezi Kooperační objednávkou, Evidencí kooperací a Fakturou přijatou.


Novinka Přidána podpora pro logování změn výrobních parematerů kmenové karty (např. parametry dílců, parametry materiálů apod.)


Novinka Byla provedena optimalizace procedury realizace Dodatečných souvisejících nákladů s vazbou na výrobu.


Novinka Zobrazení přehledu Výrobních příkazů nad výrobním plánem nyní umožňuje práci s více označenými výrobními plány.

Dosud bylo možné zobrazit výrobní přízkazy pouze jednoho výrobního plánu.


Novinka Byla provedena optimalizace rychlosti v rámci kontroly výdeje materiálu na první operaci.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export