Verze příprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 28 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
===Banka===
 
 
 
{{New|V přehledech bankovních výpisů 99 a 100 byla doplněna možnost nastavit přístupová práva na akce Automatické přiřazení úhrad a Generování bankovních spojení.
 
 
POZOR !!
 
 
Pokud máte nastavený Negativní režim práv, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "Zakázáno"!}}
 
 
 
{{New|Pro přehlednější kontrolu účtování bankovních výpisů byl do přehledů Řádky bankovního výpisu doplněn sloupec "Účetní účty úhrad", kde se zobrazují účetní účty z úhrad, oddělené čárkou. Číslo účtu se zobrazuje pouze jednou i když je použito na více úhradách.}}
 
 
 
{{New|Při zpracování zejména zahraničních bankovních výpisů, kdy není vyplněný variabilní symbol a faktura se dohledává z údajů v účelu platby, se v případech, kdy dohledaná faktura nebyla zaúčtovaná, nevyplnil atribut variabilní symbol na úhradě řádku bankovního výpisu. Nyní se doplňuje variabilní symbol, podle kterého se dohledala faktura. V ostatních případech se variabilní symbol dotahuje ze zaúčtování faktury z párovacího znaku podle nastavení saldokontního účtu - použit prioritně.}}
 
 
 
{{New|V editoru Peněžní ústavy se po zadání hodnoty SWIFT předvyplní atribut Země. Hodnota musí existovat v číselníku Země, jinak zůstane prázdný. Po aktualizaci na novou verzi se u stávajících záznamů, kde je vyplněn SWIFT, doplní ISO kód země.}}
 
 
 
{{New|Do uživatelských konstant Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice byl přidán atribut "Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury:" s možnosti nastavení:
 
*dle globální konfigurace
 
*pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
 
*i na již uhrazené nebo přeplacené faktury
 
*nepovolit přeplatek faktury}}
 
 
 
{{New|Při spuštění akce Přechod na nové bankovní spojení nad přehledem Bankovní spojení byla doplněna konverze čísla účtu do IBAN.}}
 
 
 
{{New|V přehledu Úhrady faktur byla vytvořena akce "Spárovat úhradu v přípravě" - ruční spárování úhrady s předpisem. Po označení záznamů v přípravě (platební příkaz nebo  úhrada kartou) a bankovního výpisu nebo ruční úhrady se kontroluje hodnota úhrad. Rozdíl záznamů v přípravě se musí rovnat 0. Pokud ne se zobrazí hláška "Rozdíl částek úhrad v přípravě: NNNN,NN". Musí být označeno minimálně dva záznamy, každý s jinou hodnotou V přípravě. Tyto záznamy dostanou jedinečné číslo párování úhrady a u předpisu se vynuluje hodnota Částky po bance. U záznamů úhrad typu platební příkaz a úhrada kartou se zruší příznak v přípravě.
 
Akce "Zrušit spárování úhrady v přípravě" vynuluje číslo párování úhrady u všech záznamů s aktuálním ID úhrady v přípravě a u úhrad typu platební/inkasní příkaz a úhrada kartou nastaví příznak v přípravě, dále se obnoví Částka po bance.}}
 
 
 
{{New|Nové nastavení v globálních konstantách Banky, záložka Bankovní výpisy/Úhrady "Přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku". Po odškrtnutí se nebudou přenášet z deníku atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky.
 
}}
 
 
 
{{New|V Globálních nastavení Banky - Tuzemské plat.příkazy byla doplněna konstanta "Nedohledávat bankovní účet dodavatele, pokud není vyplněn na přijaté faktuře". Při generování tuzemských platebních příkazů, když bude nový atribut zaškrtnutý a na faktuře bude chybět bankovní spojení se zobrazí chybová hláška "Není vyplněn bankovní účet dodavatele" a platební příkaz se nevygeneruje.}}
 
 
 
{{New|Hromadná změna atributů na nezaúčtovaných řádcích bankovního výpisu, mimo atribut Příjmy a výdaje, byla povolena i v případech existence záznamů úhrad.}}
 
 
 
{{New|Ošetření procesů při vícenásobném zobrazení řádků v přehledu řádků bankovních výpisu.
 
 
Jsou-li některé řádky zobrazeny vícenásobně (1:N) v rámci označených řádků, nelze spustit tyto akce:
 
*Příprava účtování řádku
 
*Test účtování řádku
 
*Účtování řádku
 
*Odúčtování řádku z účetnictví
 
*Zrušení příznaku účtování
 
*Zrušit přípravu účtování
 
*Pohled do účetního deníku
 
*Úhrady označených řádků
 
*Generování bankovních spojení
 
*Hromadné změny
 
*Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad
 
*Přiřazení úhrad - Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení
 
*Přiřazení úhrad - Auto.přiřazení úhrad - uživ.definice
 
*Kartové centrum - Připojit celé výkazy
 
*Kartové centrum - Připojit vybrané položky
 
*Kartové centrum - Odpojit kartové centrum
 
 
Tyto akce se nespustí a zobrazí se chybové hlášení:
 
"Vybrané záznamy obsahují řádky, které jsou zobrazeny vícenásobně. Akci nelze provést."
 
 
Je-li požadována akce "Oprava" a daný záznam je zobrazen v přehledu vícenásobně, opravu nelze provést a zobrazí se chybové hlášení :
 
"Záznam je v přehledu zobrazen vícenásobně. Operaci nelze použít."
 
 
Řešením uvedených chybových situací je zajistit, aby záznamy v přehledu byly zobrazeny pouze jednou. Většinou se toho docílí tak, že se ze zobrazení odstraní sloupce z vazeb, které mají v názvu text "pozor - vazba 1:N".
 
}}
 
 
 
{{New|Do přehledů Bankovní výpisy - úhrady a Bankovní výpis - řádky a úhrady byly doplněny vazby Bankovní spojení, Účtový rozvrh, Číselník organizací, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Organizační struktura, Zaměstnanci a Karty vozidel.}}
 
 
 
{{Error|Na řádku bankovního výpisu a úhradě při prokliku atributu Variabilní symbol do přehledu Účetní deník celkem přes období se neaplikovala přednastavená sestava. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů přes Zprávy, Generování zpráv neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.
 
}}
 
 
 
{{Error|Přehled v záložce 4 Detail editoru zahraničních platebních příkazů, nereagoval na změnu velikosti okna. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Na řádku bankovního výpisu, který je již zaúčtován, bylo možno měnit typ transakce. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Jeden bankovní výpis se nekorektně zaúčtuje do více účetních dokladů v deníku pokudi se jedná o první účtování, tj. doklad v deníku ještě neexistuje a účtuje se z přehledu řádků, kde se zobrazí řádky z více bankovních výpisů a tyto řádky nejsou setříděný podle čísla bankovního výpisu. U takových výpisů následně nefunguje korektně odúčtování. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Pokud bylo povoleno přiřazení bankovních úhrad na již uhrazené faktury a na vydané faktuře bylo Číslo dod.faktury stejné jako Párovací znak, další úhrada se již nepřiřadila - hláška Nalezeno více vydaných faktur. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Na bankovním výpisu v editoru řádky, při změně kódu měny se zobrazovala chybová hláška: "Field 'DatumVypisu' not found". Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Opraveno chybné načtení měny položek kartového centra formátu KB CSV.}}
 
 
 
{{Error|Při kopii řádku bankovního výpisu se chybně kopírovaly i hodnoty atributů Stav autom. přiřazení úhrad, Výsledek autom. přiřazení úhrad, Stav přípravy účtování a Výsledek přípravy účtování. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|V editoru bankovního spojení se neukládalo zaškrtnutí atributu SEPA. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Při generování platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) se neakceptovalo jiné než přednastavené vlastní bankovní spojení. Opraveno.}}
 
 
 
{{Error|Opraven přenos organizace na úhradu řádku bankovního výpisu při přiřazení faktury automatickým přiřazením úhrad a v editoru úhrady výběrem z přehledu Pohledávky / Závazky}}
 
 
 
 
===Celní případy===
 
===Celní případy===
  
  
{{New|ECS Vývoz - import xml zprávy CZ599A - při importu byly testovány kódy DPH a v případě kolize v číselníku DPH byla zobrazena hláška.
+
{{Error|Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.
Upraveno, test nebude prováděn.}}
+
např. pravidla:  
 
+
PO213_skupiny
 
+
PO219_GTCE
{{New|Nastavení parametrů / změny přednastavených atributů pro F2 Nová:
+
PO213_elementy
*Převody dokladů / kopie kontejnerů - [ false ]
+
PO230
*Posílat hash na CÚ - [ false ]
+
.....}}
*Provádět kontrolu - [ false ]
+
*Automatické vyplňování odstavce 31 [ true ]
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Úprava exportu zahraničních záruk pro xml zprávy:
+
*DNPODD
+
*DNPODDCN
+
*DNSD
+
*DNUKO
+
*DNPRISD
+
*Dotazovací zpráva na záruky
+
*Kontrola dokladu v ICS vůči délce označení záruky na 17 znaků.
+
 
+
Zahraniční záruka bude exportována v elementu GUF01Z, česká v GUF01.}}
+
 
+
 
+
===CRM===
+
 
+
 
+
{{New|Dokumenty – přehled Aktivity (193), který byl používán pro zobrazování záznamů v tabulce Aktivity (TabKontaktJednani), k nimž je připojený daný dokument (viz akce Vazby na doklady v přehledu dokumentů), při opravě neaplikoval editor příslušející agendě QMS/CRM, do níž záznam patřil. Proto byl nahrazen společným přehledem Aktivity a agendy QMS (1733). Přehled 1733 byl zároveň doplněn do hlavní nabídky v modulu QMS ve skupině Další. Dosud byl tento přehled používán v akcích nad číselníkem Organizace.}}
+
 
+
 
+
{{New|Organizace, Kontaktní osoby – do Nastav doplněny vazby na přednastavené kontakty Hromadně pro e-mail}}
+
 
+
 
+
===Doprava===
+
 
+
 
+
{{New|Nad sklad zásilek byla přidána akce pro fakturaci. Pro tuto akci lze nastavit práva)}}
+
 
+
 
+
{{New|Ve stazce byl upraven typ atributů PS nádrže a KS nádrže na numeric. Zároveň byl upraven atribut pro zobrazení nadspotřeby v editoru Stazky, který nyní zobrazuje nadspotřebu v litrech a procentech.}}
+
 
+
 
+
{{New|Struktura tabulky pro zpracování záznamů o transakcích platebních karet PHM byla rozšířena o vazbu na zaměstnance.}}
+
 
+
 
+
{{New|Do přiznání k silniční dani byly doplněny údaje o podepisující osobě. Doplněno do editace a do XML. Doplněno do editace a do XML}}
+
 
+
 
+
===EET===
+
 
+
 
+
{{Error|Za určité konstelace nešel uložit certifikát EET v Uživatelských lokálních nastaveních s chybou:
+
"Nalezeno více stejných hodnot položky Vystaveno pro:!". Opraveno
+
}}
+
 
+
 
+
===eServer===
+
 
+
 
+
{{New|Nové přehledy zobrazující informace o eServer notifikacích:
+
 
+
Notifikační služba eServer
+
*Registr přihlášených zařízení
+
*Mobilní notifikace
+
*Mailové zprávy a Přílohy mailů
+
}}
+
 
+
 
+
===Evidence pošty a datové schránky===
+
 
+
 
+
{{New|Přehled záznamů datových schránek, akce Nový, proklik do kontaktů, akce Vyhledávání datových schránek, zadat typ subjektu a např. IČO organizace (na obrázku dohledání fyzické osoby). Stisk tlačítka Vyhledej, vygeneruje záznam s ID datové schránky do výsledků vyhladávání. Správný výsledek se přidá do kontaktů DS přes Akce, Přidat do kontaktů.
+
Zde byla opravena chyba v editoru Vyhledávání datových schránek, Najít schránku pomocí jména. Zobrazovala se chybová hláška - Unauthorized (401) - ¨https://ws.mojedatovaschranka.cz/DS/df¨
+
}}
+
 
+
 
+
===Fakturace===
+
 
+
 
+
{{New|Při ručním vytváření zápočtů ve fakturaci a v saldu je číslo zápočtu přednastaveno s ohledem na existující mezery v číselné řadě - systém najde první mezeru. Uživatel je informován hlášením "Zápočet bude vložen do mezery v číselné řadě".
+
Pro generování zápočtů v Návrháři zápočtů je uplatněn tentýž algoritmus (informativní hlášení se nezobrazuje).
+
Výchozí třídění přehledů zápočtů ve fakturaci a v saldu je doplněno o sloupec "Číslo", aby se zápočty zobrazovaly setříděné dle čísla a datumu pořízení.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně k faktuře v cizí měně  v modulu Fakturace se nově v procesním okně vypíše upozornění na nesouladměn}}
+
 
+
 
+
{{Error|U tiskových formulářů -1470, -1471, -1473, -1474, -1475, -1476, -1546 se nedotahoval kód PDP. Na místo toho se zobrazovalo ID záznamu. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V přehledu faktur Faktury k datu v definici počítaných sloupců Saldo, Saldo před splatnosti a Saldo po splatnosti chyběl prefix tabulky. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraveno vyhodnocení salda v editoru úhrad faktury, pro faktury zadané minusem.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V úhradách faktur bylo opraveno vyhodnocení minusových hodnot salda faktury a částky úhrady. Dále ruční úhrady již neovlivňuje konfigurace banky "nepovolit přeplatek faktury".}}
+
 
+
 
+
{{Error|K faktuře přijaté nebylo možné připojit doklad k přijaté platbě se samovyměřením. Opraveno}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opravena chyba, pokud je označeno zaškrtávátko Záloha do výše realizace a připojuje se záloha a zatím NENÍ ULOŽENA faktura, tak se záloha nepřenesla. Údaje faktury se před navázáním nově před navázáním zálohy uloží napřed do tabulky.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy se v přehledu faktur k datu - Denní přehled faktur - zohledňuje nově i datum uvolnění zádržného.}}
+
 
+
 
+
===Firemní aktivity===
+
 
+
 
+
{{New|Stahování pošty z Outlooku – měl-li uživatel na stanici více účtů v Outlooku a nastavil v "Uživatelské konstanty -> Firemní aktivity -> Přednastavená složka" složku z jiného účtu, než z výchozího, tak nešlo poštu akcí "Firemní aktivity -> Další -> E-mail -> Pošta v Outlooku nebo Z přednastavené složky" spustit. Končilo chybovou hláškou: "TRwMAPITable.findFirst has raised the following exception: The given EntryID is not a valid EntryID! (-2147221241)"}}
+
 
+
 
+
{{New|Do přehledu Úkoly spuštěného z přehledu aktivit, nebo zobrazeného v editoru aktivity je nově k dispozici akce "Generování úkolů s opakováním", která byla dříve implementována pouze k úkolům agend QMS.}}
+
 
+
 
+
{{New|Položky aktivity – do Nastav doplněna vazba Organizace, která odkazuje na organizaci z aktivity, v níž je položka zadána.}}
+
 
+
 
+
 
+
{{Error|Cena z návazné skupiny karet platná pro výchozí množství nastavené na kmenové kartě se při vložení nové položky ihned neaplikovala, a to ani v případě, že platila od množství 0. Cena se uplatnila až po zadání/změně množství. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Majetek===
+
 
+
 
+
{{New|V protokolu zavedení pro 3.pohyby nebo pohyby umístění, jsou do záhlaví přehledu doplněny údaje typ číslo a název majetku.}}
+
  
  
{{Error|Byla opravena akce Uzávěrka, kdy změna data uzávěrky neoprávněně změnila na protokolu zavedení datum platnosti počátečního stavu daňového pohybu.}}
+
===Doprava (SK)===
  
  
{{Error|Při generování karty majetku z protokolu zavedení se v některých případech mohla zobrazit hláška:
+
{{New|Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML}}
[SQL:8162] The formal parameter "@MaKar_CisloMaj" was not declared as an OUTPUT parameter, but the actual parameter passed in requested output.
+
Opraveno.}}
+
  
  
Řádka 257: Řádka 20:
  
  
{{New|Daň srážková - měsíční přehled
+
{{New|Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad
  
Pokud existovala výplata s nulovým základem zálohové daně a současně s opravnou MS opravující srážkovou daň, nedostal se zaměstnanec s touto výplatou do výše uvedeného tiskového formuláře.
+
Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.
  
 
Upraveno}}
 
Upraveno}}
  
  
{{Error|Evidence DNP - import XML notifikací z ePortálu
+
{{New|Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru
  
Při importu souboru notifikace z webové aplikace ePortálu docházelo k chybě při konverzi datumu platnosti notifikace
+
V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020.
 +
Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání.
 +
Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)}}
  
Opraveno}}
 
  
 +
{{New|ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)
  
{{New|Evidence DNP - upraveny kontroly před přenosem docházek do předzpracování
+
Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba)
 +
nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".
  
Při stisknutí akce DNP k proplacení dochází před vlastním zobrazením přehledu k nové kontrole, která sumačně informuje o stavu dávek v aktuálním období.
+
upraveno}}
Informuje o dávkách, které nemají ke konci měsíce datum pokračování nebo datum ukončení.
+
  
Existují neukončené dávky NP (bez dokladu) k poslednímu dni zpracovávaného období.
 
Počet neukončených PN generovaných z eNeschopenek: (počet)
 
Počet neukončených dávek NP zadaných ručně: (počet)
 
Chcete generovat docházkové MS i pro tyto neukončené dávky NP (bez dokladu)?}}
 
  
 +
{{New|Poštovní poukázky typu B - nové sazby
  
{{New|Evidence DNP - DNP k proplacení - přenos ukončených pracovních poměrů
+
Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.}}
  
Pokud měl zaměstnanec pracovní neschopnost po ukončení praovního poměru, tato neschopnost byla zadána do Evidence DNP, tato neschopnost se nenabízela v akcei DNP k proplacení.
 
Nově se tento zaměstnanec bude v nabídce DNP k proplacení nabízet tehdy, pokud bude mít ve Mzdových údajích zatržen atribut - Do výpočtu po konci PP/vynětí.}}
 
  
 +
{{New|Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování
  
{{New|Exekuce - výpočet nezabavitelné částky v souvislosti s odstupným/odchodným
+
V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené.
 +
Výpočet  nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.}}
  
Zákonem  191/2020 Sb.  dochází ke zpřesnění  § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ  (odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce).  Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že  se nezabavitelná částka  od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.
 
  
V případě, že v Heliosu Orange je použita mzdová složka vyplacení odstupného/ odchodného, která patří do mzdové skupiny Prémie a odměny, vstupním formulářem jsou procenta a má nastaven základ pro výpočet Odstupné při ukončení PP nebo Odchodné při ukončení PP, pak se při výpočtu nezabavitelné částky zohlední počet měsíců (procenta zadaná pří výpočtu MS). Zohlední se tak, že měsíční nezabavitelná částka se vynásobí počtem měsíců odstupného. Částka, která vznikne je uložena na položce Exekuce - nezabavitelná částka - navýšení za odstupné a bude se přičítat k měsíční hodnotě nezabavitelné částky konkrétního měsíce.
+
{{Error|Přehled o výši pojistného
  
Pokud je odstupné zadáváno jako částka ručně, automatické navýšení nefunguje a je třeba částku NČ upravit ručně.
+
Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>
}}
+
  
 +
Opraveno. }}
  
{{New|Doplňující údaje - upravené formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU a Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU
 
  
Byl upraven vzhled formulářů pro zaměstnávání cizinců.}}
+
{{Error|Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování
  
 +
V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.
  
{{New|Hlášení o ukončení nemoci - pobočky
+
Opraveno
 
+
V případě, že ve firmě je využíváno evidence na pobočky, nedotahoval se správně variabilní symbol z definice pobočky (údaj byl dosazován ze Mzdových konstant).
+
 
+
Upraveno tak, aby byly respektovány variabilní symboly jednotlivých poboček.}}
+
 
+
 
+
{{New|Hlášení o ukončení - Návrat do zaměstnání - Datum
+
 
+
Jestliže zaměstnanec poslední den pracoval, zobrazovalo se ve výše uvedeném atributu datum dalšího dne, nikoliv datum, kdy již zaměstnanec pracoval.
+
 
+
Upraveno}}
+
 
+
 
+
{{New|Importy do předzpracování přes XML soubor
+
 
+
Pokud importní soubor neobsahuje data pro import. Například:
+
 
+
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
+
<TabPredzp>
+
</TabPredzp>
+
 
+
nebo
+
 
+
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
+
<TabPredzp>
+
<Obdobi>
+
<Rok>2020</Rok>
+
<Mesic>4</Mesic>
+
</Obdobi>
+
</TabPredzp>
+
 
+
Nedojde k importu a uživatel je upozorněn, že soubor neobsahuje žádná data pro import.
+
Nyní končilo chybou a zamrznutím programu.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Insolvence - Datum platnosti do
+
{{Error|Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění
  
Jestliže je do Paušálů a srážek zadávána mzdová složka, která má ve své definici zatrženo Insolvenční srážka, proběhne při ukládání editoru kontrola prostřednictvím měkké hláška o tom, zda je vyplněno Datum platnosti do.
+
Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění.
Důvod je ten, aby nedocházelo k delšímu srážení částek než odpovídá zákonu.}}
+
Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.
 
+
 
+
{{New|Nezabavitelná částka uplatněná jinde
+
 
+
Pokud ve Mzdových údajích zatrhete atribut Nezabavitelná částka uplatněná jinde, máte nově možnost při ukládání říct, že tato nezabavitelná částka se má propsat i do následujícíh  období (např. u důchodců apod.). Není nutné tedy částku vyplňovat každý měsíc opakovaně.}}
+
 
+
 
+
{{New|Exekuce - Oznámení o skončení zaměstnání
+
 
+
Nově lze tisknout tento formulář do "okénkové" obálky.
+
O tom, zda chcete, či nechcete formulář do okénkové obálky tisknout rozhodujete v editoru před tiskem.}}
+
 
+
 
+
{{New|Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát
+
 
+
Od června  2020 dochází ke zvýšení hranice, do které je plátcem pojistného stát.
+
Hranice nově činí částku 11607 Kč.
+
K nastavení konstanty dojde automaticky - nejdříve v měsíci, kde nebyly doposud vypočítané mzdy.}}
+
 
+
 
+
{{New|Zdravotní a sociální pojištění za více období
+
 
+
Z důvodu většího komfortu (pro uživatele, pro kontrolní orgány) vznikly nad Ročními sestavami nové formuláře:
+
 
+
*Sociální pojištění - přehled za více období
+
*Zdravotní pojištění - přehled za více období
+
 
+
Nově lze tedy tisknout jmenné sestavy zaměstnanců ohledně pojištění za více období najednou.
+
V tisku se zobrazí za sebou jednotlivá období, která vyberete.
+
Tzn. pokud vyberete např. období 01-10/2020, zobrazí se tisková sestava, která bude obsahovat záznamy za deset měsíců tak, jako byste je tiskli jednotivě v jednotlivých vybraných obdobích.
+
Tiskovou sestavu lze tvořit i přes roky (není zde limitace na konkrétní kalendářní rok).}}
+
 
+
 
+
{{New|Vyloučené doby pro přílohu k žádosti o DNP
+
 
+
Pokud byla ve výpočtu generována přečerpaná dovolená, její dny chybně ovlivňovaly vyloučené doby.
+
  
 
Opraveno
 
Opraveno
 
}}
 
}}
 
 
{{New|Statistické sestavy - Čtvrtletní výkaz práce P2-04
 
 
Upraveny řádky týkající se OON (DPP a DPČ), kde došlo k rozšíření podmínek podle druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.
 
}}
 
 
 
{{New|Daň zálohová - měsíční přehled odvodů
 
 
Jestliže měl zaměstnanec nastaven jiný typ daně než Základní daň (např. po ukončení pracovního poměru), nezobrazoval se tento zaměstnanec ve výše uvedeném tiskovém formuláři, když mu bylo vyplaceno roční zúčtování (MS 097).
 
 
Upraveno}}
 
  
  
Řádka 401: Řádka 80:
  
  
{{New|NOVINKA - Importy do Predspracovania cez XML súbor
+
{{New|NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá
  
Ak importný súbor neobsahuje údaje pre import, napríklad:
+
Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:
  
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
+
1. nový distribučný tlačový formulár:
<TabPredzp>
+
</TabPredzp>
+
  
alebo
+
Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
 +
-403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021
 +
-403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021
 +
-403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
 +
-403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
  
<?xml version<nowiki>=</nowiki>"1.0" encoding<nowiki>=</nowiki>"windows-1250"?>
+
UPOZORNENIE:
<TabPredzp>
+
IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
<Obdobi>
+
<Rok>2020</Rok>
+
<Mesic>4</Mesic>
+
</Obdobi>
+
</TabPredzp>
+
  
Nedôjde k importu a používateľ je upozornený nato, že súbor neobsahuje žiadne údaje pre import.
+
IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.
Doteraz to skončilo chybou a zamrznutím systému.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov
+
 
+
Pri zahájení výpočtu mzdy za JANUÁR sa odteraz kontroluje aj to, či nedošlo pri decembrovej uzávierke predchádzajúceho roka k nepreneseniu zostatku dovolenky z minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať nasledovnou hláškou:
+
 
+
"Existujú zamestnanci so zostatkom nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov, ktorých nárok vznikol pred a po MD/RD/PN a zároveň do konca roku návratu do ES nedošlo k jeho vyčerpaniu.
+
Pre zobrazenie zoznamu týchto zamestnancov vstúpte do prehľadu Dohadné položky a použite distribučný tlačový formulár Neprenesené zostatky dovolenky z MR.
+
Pred samotným výpočtom mzdy za január je možné zostatok z minulých rokov navýšiť priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v atribúte Zostatok MR.
+
Pokračovať?"
+
 
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, tak pokračuje vo výpočte mzdy (tj ignoruje túto hlášku), ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa výpočet mzdy nezaháji a systém očakáva, že používateľ si pred samotným výpočtom miezd za JANUÁR skontroluje tieto neprenesené zostatky dovoleniek, aby bolo možné nahľad tlačového formulára Neprenesené zostatky dovolenky z MR, je potrebné mať vygenerované Dohohadné položky. V prípade, že sa rozhodne, že navýši zostatok dovolenky z MR v Mzdových údajoch zamestnanca v JANUÁRI o neprenesené nevyčerpané zostatky z minulých rokov, je potrebné, aby nezabudol následne pregenerovať prehľad Dohadné položky.
+
+
Nad prehľadom Dohadné položky vznikol distribučný tlačový formulár:
+
Sys. č.          Názov
+
-400422     Neprenesené zostatky dovolenky z MR
+
 
+
Tento tlačový formulár zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí sa počas minulého roka vrátili do evidečného stavu (napr. z MD/RD alebo dlhodobej PN) a nevyčerpali si dovolenku z minulých rokov k 31. 12. minulého roka a tento nevyčerpaný zostatok sa nepreniesol do nového roka.
+
 
+
Zamestnávateľ môže po zvážení v týchto prípadoch neprenesenú dovolenku do aktuálneho roka preniesť tým, že navýši v mzdovej karte za JANUÁR na záložka Dovolenka atr. Zost. MR. Následne ak vygeneruje dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku, tak sa zostatok z MR zaktualizuje podľa hodnoty v mzdových údajoch.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|NOVINKA - Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde
+
 
+
Pokiaľ v Mzdových údajoch zaškrtnete atribút Nepostihnuteľná čiastka uplatnená inde, má používateľ odteraz možnosť si pri ukladání zvoliť, či sa táto nepostihnuteľná čiastka má prepísať aj do nasledujúcich  období (napr. pri dôchodcoch a pod.). Nie je nutné teda čiastku vyplňovať každý mesiac opakovane.
+
 
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Číselník Dane - atribúty pre Potvrdenie o zdan. mzde
+
 
+
V editore číselníka Dane so symbolom ZD na záložke Zúčtovanie dane sa od mzdového obdobia 1/2016 nebudú odteraz zobrazovať atribúty (už nie sú súčasťou tohto tlačiva):
+
*MZ - príjem podľa § 32 ods. 1a bod 4
+
*MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o skončení zamestnania exekútorovi
+
 
+
Odteraz je možné vytlačiť distribučný tlačový formulár sys. č. -403230  Oznámenie pre exekútora o odchode zamestnanca do "okienkovej" obálky (cesta: Ročné zostavy).
+
O tom, či chce/nechce používateľ tlačový formulár tlačiť do okienkovej obálky rozhoduje v dialógu pred tlačou.
+
}}
+
  
 +
Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.}}
  
{{New|ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav
 
  
Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:
+
{{New|ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)
  
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
+
Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba)
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
+
neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".
  
 
Upravené}}
 
Upravené}}
  
  
{{New|ÚPRAVA - Záporný VZ na ZP a SP
+
{{New|NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR
  
V prípade záporného vymeriavacieho základu pre ZP a SP, ktorý vo väčšine prípadov vzniká pri prečerpanej dovolenke, nie je povolený záporný vymeriavací základ v riadnom mesačnom výkaze. Z toho dôvodu, ak vo výpočte mzdy vznikne záporný VZ pre ZP aj SP, tak sa vynuluje a záporný VZ nevznikne.
+
Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj
 
+
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.;
Takejto situácii by sa malo podľa metodického oddelenia ZP UNION vyhnúť a ak to nie je možné, tak by mal zamestnávateľ postupovať podľa nasledovných usmernení, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prípadu, kedy zamestnanec v 6/2017 ukončil PP a zároveň mu bolo zrazené prečerpanie dovolenky, vďaka ktorému vznikli záporné VZ na ZP a SP:
+
b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.;
 
+
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.,
zdroj: VšZP
+
d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.
+
V mesiaci 6/2017 bude vykázaný daný poistenec s nulami.  
+
Suma vymeriavacieho základu zamestnanca vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa nesmie byť v mínusovej položke.
+
Vysporiadať prečerpanú dovolenku je potrebné vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa ( dávka 514 s charakterom A - aditívny, alebo O - opravný ) v ktorom mal daný zamestnanec príjem - vymeriavací základ, kde opravíte sumu vymeriavacieho základu zamestnanca, tzn. znížite vymeriavací základ o sumu prečerpanej dovolenky.
+
Napr. ak v marci 2017 čerpal dovolenku a po skončení pracovného pomeru (PP) sa ukáže že prečerpal dovolenku, tak oprava sa vykoná nie v mesiaci jún 2017 kedy sa ukončil PP ale v mesiaci marec 2017, kde bola dovolenka čerpaná.
+
+
V prípade, že následne vznikne preplatok v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je povinná  vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur.
+
+
Pre informáciu Vám uvádzame, že nie u každého poistenca sa vykonáva RZ a teda čakať na vykonanie RZ v uvedenom prípade nie je potrebné, ale postupuje sa v zmysle vyššie uvedeného.
+
Ďalej Vám uvádzame, že pokiaľ bude mať uvedený zamestnanec neplatené voľno, tak počas neplateného voľna sa fyzická osoba nepovažuje na účely zákona o zdravotnom poistení za zamestnanca, nakoľko nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti (§ 11 odsek 3, druhá veta). Zamestnávateľ má na zmenu platiteľa uvedenú v § 11 odsek 3, druhá veta podľa § 24 písmeno c) oznamovaciu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje a následne prihlasuje kódom 2N a to v oznamovacej lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec si určí iného platiteľa poistného do 8 dní.  
+
 
+
 
+
zdroj: ZP UNION
+
V prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok, musí mu zamestnávateľ na predmetné obdobie zaevidovať ospravedlnenú neprítomnosť v práci, tzv. neplatené voľno. Zamestnanec si za toto obdobie musí odviesť preddavky na verejné zdravotné poistenie sám.
+
Súčasne musí zamestnávateľ opraviť výkaz preddavkov za obdobie, kedy k takému čerpaniu dovolenky došlo.
+
 
+
 
+
zdroj: ZP Dovera
+
v riadnom mesačnom výkaze nemôže byť uvedený mínusový vymeriavací základ. Poistencovi je možné tento mínusový príjem uviesť len v aditívnom výkaze.
+
 
+
 
+
zdroj: www.socpoist.sk
+
V situácií týkajúcej sa „prečerpanej dovolenky” sa postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, minimálne ale nulový vymeriavací základ.
+
 
+
Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykoná vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou”. To znamená, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporný, t.j. nemôže byť v mínusových hodnotách.
+
 
+
V prípade, ak v dôsledku zrazenia náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku je výsledný vymeriavací základ za kalendárny mesiac, za ktorý sa zráža táto náhrada mzdy, záporný, na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha za tento kalendárny mesiac zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ vo výške 0 a poistné na sociálne poistenie v sume 0.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku
+
 
+
Východzie prehľady Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku bol vzhľadom k zmene vo výkazoch za obdobie 4/2020 upravený nasledovne:
+
 
+
1. Opatrenie 1,3A:
+
*atribút Základ SP bol odstránený
+
*atribút Hrubý príjem bol pridaný
+
 
+
2. Opatrenie 3B:
+
*atribút Základ SP bol odstránený
+
*atribút Vyplatená mzda bol odstránený
+
*atribút Hrubý príjem bol pridaný
+
 
+
Covid - 19 definícia bola upravená, že položka "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (MZ)" bola premenovaná na "Odpočítaj z príjmu (MZ) - platí pre všetky opatrenia (MZ)". Zároveň pomocou tejto definície je možné odteraz tu vymenovanými MZ-kami znížiť stĺpčeky Hrubá mzda, Hrubý príjem a Úhrn príjmov z prehľadu Podklad pre účely vyplenenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku.
+
 
+
Nad prehľadmi Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku vznikli systémové zostavy:
+
Distribučný výkaz za 3/2020
+
Distribučný výkaz za 4/2020
+
 
+
Výberom z týchto zostáv si používateľ zobrazí stĺpčeky platné pre konkrétny výkaz.
+
  
 
UPOZORNENIE:
 
UPOZORNENIE:
Vzhľadom k tomu, že sa rôznia názory na to, čo je očakávané v stĺpčeku Vyplatená mzda/Hrubá mzda, zostavy zobrazujú v týchto stĺpčekoch Úhrn príjmov pre daň, používateľ si môže tento stĺpček podľa potreby zmeniť pomocou tlačidla Nastav a znížiť o konkrétne MZ-ky pomocou Covid-19 definície.
+
Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.
  
POZOR:
+
V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.
Ak ste si sťahovali používateľské filtre z nášho webu z Poradni SK, je potrebné tieto filtre vymazať.
+
}}
+
  
 
+
Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do  nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.
{{New|ZMENA - Prenos RZD 2019
+
 
+
Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.,  ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.
+
 
+
Na základe tohto ustanovenia sme upravili možnosť prenosu RZD za rok 2019 až do mzdového obdobia 9/2020 (štandardne je prenos umožnený max. do 4. mesiaca nasledujúceho po roku, za ktorý sa RZD vykonáva).
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|ZMENA - Tvorba dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku pri MD/RD/celoročnej PN
+
 
+
Odteraz sa pri do tvorby dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku z minulého roka bude kumulovať doteraz nevyčerpaný zostatok z minulých rokov (doteraz sa do tvorby dostali len zostatky z nárokov predchádzajúceho roka). Ide o zostatky, ktoré nemohli byť čerpané lebo zamestnanec bol do konca roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria, na MD, RD alebo celoročnej PN. Čiže zostatok dovolenky z MR v mzdových údajoch za január bude odteraz totožný s tvorbou dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku v prehľade Dohadné položky.
+
  
 
Príklad:
 
Príklad:
Zostatok z MR k 31.12. 2018 je 22 dní
+
Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92.
Počas celého roka 2019 je zamestnanec na RD, tj nečerpá si dovolenku na zotavenie
+
v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol
Zostatok z MR k 31.12. 2019 je 22 dní (je to zostatok, ktorý vznikol z nárokov pred rokom 2019, počas roka 2019 nevznikol žiadny nárok)
+
  
Riešenie:
+
V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.
Zostatok z MR v MÚ 1/2020 bude 22 dní, tvorba dohadných položiek za rok 2019 bude taktiež 22 dní. V prípade návratu zamestnanca z RD do ES počas roka 2020 by malo dôjsť k čerpaniu tohto zostatku dovolenky z minulých rokov.
+
  
Jedným z hlavných dôvodov, prečo došlo k tejto zmene je to, že je tu snaha vytvoriť rezervu na tieto dovolenky v čo najpribližnejšej výške, v ktorej by sa táto nevyčerpaná dovolenka čerpala v novom roku.
+
Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".
  
UPOZORNENIE:
+
Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:
Na základe tejto zmeny je potrebné vystornovať interným dokladom dohadné položky za tieto nevyčerpané dovolenky k 31. 12. roka, ktorý predchádza roku novej tvorby dohadných položiek (inak by boli v tvorbe toľkokrát koľkrát sa prenášali do nasledujúcich rokov).
+
  
 +
"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR.
 +
Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.
  
===Obecné===
+
Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?
  
 +
ÁNO/NIE"
  
{{New|Pokud je v licenci více legislativ, tak přednastavená legislativa při generování nové databáze je nyní vždy česká.}}
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.
  
 +
Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii:
 +
1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72
  
{{New|Při generování nové databáze se u Formy úhrady Platebním příkazem zaškrtne atribut Bezhotovostní.}}
+
2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume  € 22,72.
  
 +
Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch:
 +
Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 +
Nárok - počet mesiacov: 12
 +
Rozdiel - čiastka: 22,72
 +
Rozdiel - počet mesiacov: 1
  
{{New|Možnosti / Globální konstanty / Systémové konstanty – nad konkrétní databází akce: Seznam externích doplňků - lze zafiltrovat na speciální procedury.
+
Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.
aktualizován přehled ep_ procedur, všech, včetně nevytvořených na SQL serveru.}}
+
 
+
 
+
{{New|Číselníky - přidán přehled Elektronické certifikáty zobrazující seznam elektronických certifikátů použitých v agendách:
+
*Definice zpráv - tabulka šifrovacích certifikátů
+
*Definice zpráv - tabulka podepisovacích certifikátů
+
*Glob.konstanty – šifrovací certifikát pro PDF
+
*Uživ. konstanty – certifikát pro podpis PDF
+
*Uživ. konstanty – podpis dokumentů pro archivaci
+
*Mzdové konstanty – eNeschopenky, šifrovací certifikát
+
*CLA – komunikační certifikáty - správcovské certifikáty
+
*CLA – komunikační/podepisovací certifikáty za celou firmu
+
*CLA – komunikační/šifrovací certifikáty za celou firmu
+
*Kontakty – šifrovací certifikáty
+
*EET certifikáty
+
 
+
V přehledu je vidět, na koho je vystaveno, platnost a přes F4 Nastav lze zobrazit konkrétní záznamy, kde je certifikát použit.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Kurz. lístek - přidána podpora volání uživ. uložené SQL procedury na konci importu.
+
{{New|ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021
  
dbo.ep_KurzLi @CisloKurzListku INT, @DruhImportu INT
+
Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:
}}
+
  
 +
1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:
  
{{New|Do informace o uživateli ve stavovém hlavního okna či přehledu bylo doplněno zobrazení názvu počítače.}}
+
Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho
  
  
{{New|Organizace – doplněna kontrola na duplicitu DIČ DPH pro organizace z jiných zemí než CZ/SK. Pokud nezačíná DIČ DPH znaky CZ/SK a je nalezen záznam se stejnou hodnotou, objeví se upozornění s možností zobrazit přehled s duplicitními záznamy, obdobně jako se to děje při zadávání IČO}}
+
2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:
  
 +
Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace
  
{{New|Zprávy - byla přidána podpora šifrovaného přenosu SFTP (SSH2 FTP) na LINUX/UNIX systemy, podpora autentikace:
+
Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:
*jmeno:heslo
+
*SSH klice (PPK soubor)
+
*SSH Keyagent (napr. PuTTY klient)
+
}}
+
  
 +
- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane
  
{{New|V rámci info políček pro přenos hodnoty pro externí sloupec nešlo použít jiný uživatelský či externí sloupec.}}
+
- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane
  
 +
- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane
  
{{New|Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).
+
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:
Verze 2019 vol 2.8}}
+
  
 +
pre verziu 2.0:
 +
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
  
{{New|Organizace - optimalizace rychlosti aktualizace Archivu změn - významné pro hromadné aktualizace přes Ares/Finstat }}
+
pre verziu edície iNUVIO:
 
+
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22
 
+
{{Error|Při zavření editoru z akce "Práva na data" v přehledu uživatelů či rolí může dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Po obnově systémové DB do systémové DB, ale jiného jména, se u vícedatových instalací objevovala chyba, kdy při prvním spuštění HELIOSU do této obnovené DB zůstalo ve výběrovém dialogu původní systémové jméno a pokud DB takového jména neexistovala, nabízelo se její vytvoření.
+
Při druhém spuštění již bylo vše OK (v dialogu bylo správné, tj. nové systémové jméno). Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba, kdy po importu daňových režimů a klíčů ze starších vzorových TXT souborů nedošlo k naplnění vazeb na řádky DPH a části KH. Vzorové soubory DANKLICE_202001.TXT a starší.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{Error|Opravena komunikace při použití PROXY serveru u Ověření DIČ - VIES (EK), Kontroly nespolehlivých plátců a Komunikátoru EET.}}
+
{{New|ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť
  
 +
1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:
  
{{Error|Při zadávání záznamu do vazby 1:1 v rámci vícenásobných vztahů může dojít při kontrole duplicity k přehození názvů klíčových atributů a tím vyvolání chyby "Neplatný název sloupce". Opraveno.}}
+
"Automatická príloha
 +
Cesta na súbor nie je platná!
 +
C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"
  
  
{{Error|Do Archivu změn k číselníku Organizace se zapisoval po provedení změn i záznam, který byl předtím založen a uložen, aniž uživatel vyplnil jakýkoliv v archivu sledovaný údaj. Opraveno.}}
+
2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani  XML" sa mohla objaviť hláška:
  
 +
"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."
  
{{Error|Pokud je v některém návazném kroku automatu nastaveno přerušení běhu, tak se automat přeruší pouze na dané úrovni, nikoliv centrálně. Opraveno.}}
+
Upravené
 
+
 
+
{{Error|Oprava chování práva "Oprava":
+
V některých situacích se mohlo stát, že při odebrání práva na Opravu a ponechání práva na Nový nešlo pořídit nový záznam - projevilo se např. v přehledu Interní komentáře (1536), kde přes pravý infopanel šlo komentáře zadávat, ale při použití cesty:
+
Systém -> Interní komentáře -> Přidat interní komentář (Shift + Ctrl + Q), se objevila se hláška, že chybí právo Oprava a nový záznam nešlo pořídit.}}
+
 
+
 
+
===Oběh zboží===
+
 
+
 
+
{{New|Algoritmus pro nabízení nové hodnoty výrobního čísla pro kmenovou kartu VČ byl upraven tak, aby po 100 neúspěšných pokusech najít další nepoužitou hodnotu v řadě k naposledy založené kmenové kartě VČ nabídl další hodnotu k maximální hodnotě VČ. V akci "Nové výrobní číslo" nad záložkou Stav výrobních čísel v editoru položky dokladu se při generování další hodnoty v rámci generované sady tlačítkem Generuj po 100 neúspěšných pokusech akce přeruší s dosud vygenerovanými záznamy pohybů, stavů a kmenových karet VČ. Pro vygenerování dalších výrobních čísel je třeba akci spustit znovu a upřesnit navrženou "startovací" hodnotu výrobního čísla.}}
+
 
+
 
+
{{New|Došlé objednávky - do procedury hp_DosleObj_ZapisDoZajisteni02, která řeší zajištění stavem skladu při zadávání položky na objednávku i v rámci akce Aktualizace zajištění stavem skladu, bylo implementováno volání slepé procedury ep_DosleObj_VratIDZboSklad. V proceduře lze ošetřit zajišťování z více skladů dle vlastních pravidel. }}
+
 
+
 
+
{{New|Výrobní čísla/šarže
+
 
+
Kmenová karta VČ – nový příznak "Vč/šarže k prověření" (výchozí nastavení 0 – není k prověření). Nastavit/zrušit nastavení příznaku lze v editoru i akcemi
+
*Vč/šarže k prověření
+
*Vč/šarže prověřena
+
nad aktuálním/označenými záznamy.
+
 
+
Řada dokladů typu Výdejka/Výdejka v evidenční ceně – nový příznak "Povolit výdej Vč/šarže k  prověření" - výchozí nastavení 0 –  při tomto nastavení je uživatel při výběru VČ/šarže ve stavu k prověření na výdejku varován, a pokud přesto pohyb Vč s tímto nastavením na kmenové kartě VČ zadá, výdejku nebude možné realizovat, dokud se stav na kartě nezmění.
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Účtování DSN.
+
===Obecné===
V přehledu na záložce "Účtování" souvisejících nákladů byl přidán nový sloupec "Číslo řádku účetního kódu".
+
Obsahuje číslo řádku účetního kódu (kontace), ze kterého byl řádek účtování generován.
+
Chybí-li při účtování na některém řádku účet, je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet pro řádek (X)!" kde v závorkách je X<nowiki>=</nowiki>číslo řádku účtování. Není-li číslo řádku účtování naplněno (v případě, že příprava účtování byla provedena starší verzí HeO), je zobrazeno chybové hlášení "Není zadán účet".
+
}}
+
  
  
{{New|Generování návazných dokladů z došlých objednávek - úprava, aby bylo možné lépe spojovat akce do automatu.
+
{{Error|Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.}}
Tam kde je výběr položek, je nově k dispozici zatržítko s volbou "Zobrazit vygenerovaný doklad".
+
Dále na profil generování návazného dokladu přidána volba "Zobrazit vygenerovaný doklad". Funguje pro libovolnou akci generování návazných profilů.
+
Chování zatržítka při výběru položek:
+
*v případě, že je na profilu zatržena volba "Zobrazit vygenerovaný doklad", je volba na editoru výběru položek zatrhnutá a pouze ke čtení
+
*v případě, že na profilu není volba zatržena, je volba na editoru výběru položek ne/zatržena dle poslední volby uživatele (toto nastavení je pro uživatele a je společné pro doklady DOBJ i OZ) a je editovatelná.
+
Pozn.: V případě (např. při generování faktury vydané z výdejky), že uživatel doklad vystornuje (tedy se neuloží) a měl zatrženo "Zobrazit vygenerovaný doklad", nezobrazí se již příslušný přehled.
+
}}
+
  
  
{{New|Při položkovém převodu z výdejky vygenerované z došlé objednávky do příjemky se mohla objevit chyba "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést" a položku nebylo možno z výdejky do příjemky převést. Opraveno}}
+
===Sklady, nákup a prodej===
  
  
{{New|V přehledu stavu skladu jsou přidány nové sloupce "Poslední příjem (Sk. dat. real.)" a "Poslední výdej (Sk. dat. real.)". Sloupce zobrazují poslední datum příjmu/výdeje. Na řadách dokladů příjmů, výdejů a storen lze přednastavit, zda se má daná řada napočítávat pro tyto nové sloupce. K přednastavení slouží zatržítka "Poslední příjem (datum)" a "Poslední výdej (datum)".
+
{{Error|Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno}}
Díky těmto sloupcům je pak hned vidět, kdy se odehrál poslední příjem a výdej - je možné např. identifikovat karty, kde se dlouho nepříjimalo/nevydávalo. Díky možnosti přednastavení na řadě je možné např. vyřadit převodky a výdeje do spotřeby, aby nedocházelo ke zkreslení informace.}}
+
 
+
 
+
{{New|Výkaz lihu pro ORO bude možné provést i pro více organizací bez IČO. Seskupí se pod jeden záznam.}}
+
 
+
 
+
{{New|Došlé objednávky - do stromu návazných dokladů je zahrnut i doklad obsahující textovou položku přenesenou z došlé objednávky.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Kompletační položky na došlých objednávkách - při nastavení na profilu pro generování výdejky - Způsob převodu:
+
*Kompletační položky s přenosem položek objednávky
+
*Položky objednávky s přenosem kompletačních položek
+
v případě, že uživatel upravil množství dílů ve výrobku zadaném na řádku došlé objednávky, nebo v kompletačních položkách, neprošla realizace návazné výdejky s chybovým hlášením "Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku." Opraveno - kontrola se nyní provádí pouze v případě, že počty dílů na položce došlé objednávky odpovídají definici kompletu v TPV.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Je-li na skladě vedena evidence zásob včetně výrobních čísel a umístění, pak je možné provádět změny umístění konkrétních dílčích zásob zboží mezi jednotlivými umístěními. V takovém případě se při každém pokusu o přeskladnění určitého množství zboží nejprve kontroluje, zda není zboží na výchozím umístění blokováno tzv. rozpiskou umístění, která může být součástí dosud nerealizované výdejky. Tato kontrola byla však nedostatečná a hlídala jen celkový stav zásob na umístění a nikoliv dílčí zásobu pro dané VČ. Při pokusu o přeskladnění určitého VČ tak mohlo dojít k nežádoucímu stavu, kdy bylo zboží přeskladněno i přesto, že mělo zůstat na zdrojovém umístění blokováno rozpiskou umístění nerealizované výdejky. Opraveno, doplněna kontrola pro konkrétní VČ.}}
+
 
+
 
+
===Personalistika (CZ)===
+
 
+
 
+
{{New|Uchazeč o zaměstnání - nevyplněný zdravotní stav
+
 
+
Pokud v editoru Uchazeči o zaměstnání uživatel klikne do položky Zdravotní stav (na záložce Nástupní údaje), ale nic nevyplni, ani nepřenese, objeví se při uložení editoru chybová hláška:
+
 
+
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
+
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
+
 
+
Upraveno}}
+
 
+
 
+
===Personalistika (SK)===
+
 
+
 
+
{{New|ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - nevyplnený zdravotný stav
+
 
+
Ak v editore Uchádzača o zamestnanie používateľ klikne do položky Zdravotný stav (na záložke Nástupné údaje), ale nič nevyplní ani neprenesie, objaví sa pri uložení editora chybový hláška:
+
 
+
"Položka 'Zdravotný stav' musí byť zadaná!
+
[SQL:515, 16, line 1] Cannot inset the value NULL into column 'ZdravStav', table 'EVD03.dbo.TabPersUchazec'; column does not allow nulls. UPDATE fails."
+
 
+
Upravené}}
+
 
+
 
+
===Pokladna===
+
 
+
 
+
{{New|Při generování nové databáze, se již v číselníku Výčetka platidel pro CZK negenerují záznamy pro bankovky v hodnotě 20 a 50 Kč.}}
+
 
+
 
+
{{New|Nastavení na řadě pokladny "Záporný stav zakázat" se nyní akceptuje i při generování pokladního dokladu z jiných modulů (Fakturace, Leasing apod.).}}
+
 
+
 
+
{{New|Po změně způsobu zaokrouhlení Částky HM pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje" na hlavičce PD je již okamžitě počítáno s tímto novým stavem.}}
+
 
+
 
+
{{New|Upravena kontrola na Záporný stav pokladny při ukládání položek pokladního dokladu - jedná-li se o pořizování první položky pokladního dokladu, je při kontrole počítáno i s případnou původní částkou na hlavičce.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Opraven výpočet DPH po změně Sazby DPH, na hlavičce i na položce pokladního dokladu. Hodnoty základu daně, DPH a celkem s DPH se přepočítají podle nastavení v konfiguraci na řadě pokladny.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Na řádcích pokladních dokladů bylo opraveno plnění sloupce Druh sazby DPH. Dále obdobné sloupce byli doplněny na hlavičce pokladního dokladu (Druh Sazby DPH 1 až 4). Do těchto atributů se zapisuje odpovídající hodnota z číselníku Sazeb DPH.}}
+
 
+
 
+
{{Error|V rekapitulaci DPH pokladních dokladů se chybně určoval směr plnění DPH v případě, že byla na dokladu položka "Nová záloha" (vyúčtování vydané nebo přijaté zálohy) a tato záloha byla ve stejné nebo vyšší hodnotě než součet položek. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
{{Error|Při použití akce Hromadné generování pokladního dokladu ve fakturách se na pokladní doklad nepřenášelo nastavení zaokrouhlení na jednotky z konfigurace. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Pokladní prodej===
+
 
+
 
+
{{New|Do konfigurace pokladního prodeje byl doplněn nový parametr "Na konci hledat název". Po jeho zapnutí se mezi pole, kde se hledání provádí doplní i název skladové karty. Pokud se karta nenajde, tak se bez ohledu na právě nastavené hledání zobrazí seznam karet setříděný dle názvu.}}
+
 
+
 
+
{{New|Novým parametrem přidaným do konfigurace pro pokladní prodej je nastavení, oproti čemu se má provádět kontrola (dostatečného)  množství při uložení prodejky. Zda oproti množství skladem, jako dosud, či např. brát zřetel i na blokace z došlých objednávek. Je dispozici šest variant nastavení kontroly.}}
+
 
+
 
+
{{New|Při zadávání dotace / odvodu se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.}}
+
 
+
 
+
{{New|Při zadávání storna se program k pokladní chová stejně jako při zadávání prodejky. Pokud je již přihlášena, tak ji zapíše na záznam, pokud ne, tak zobrazí přihlašovací dialog dle nastavení konfigurace.}}
+
 
+
 
+
===Přepravní služby===
+
 
+
 
+
{{New|1. nad seznamem objednávek přidána akce pro hromadnou fakturaci zásilek - z označených zásilek vzniknou hromadné faktury
+
2. v Nastavení parametrů/záložka fakturace je parametr "Zakmknout zásilku po fakturaci" - po jeho zaškrtnutí se budou objednávky po vyfakturování automaticky uzamykat a bude znemožněna další editace.}}
+
 
+
 
+
===QMS Systém řízení kvality===
+
 
+
 
+
{{Error|Bez práv pro rušení nešlo odebrat zaměstnance z Distribučního seznamu, i když na tuto akci bylo přiděleno právo. Opraveno.}}
+
 
+
 
+
===Splátkování a leasing===
+
 
+
 
+
{{New|Na řádcích účetních kódů pro Leasing lze nově zadat "Párovací znak" <nowiki>=</nowiki> "Pár.znak na dokladu". Při tomto nastavení se do účetních řádků dotahuje párovací znak z pohybů Leasingu.
+
Párovací znak 2 se i nadále nastavuje standardním způsobem.
+
}}
+
  
  
Řádka 807: Řádka 220:
  
  
{{New|Byl upraven proces rozúčtování v účetním deníku. Nově se generují i účetní řádky s nulovou částkou.
+
{{New|U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP<nowiki>=</nowiki>"x"".
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Opravu DPH v účetním deníku lze nově provést jak v editoru účetního řádku, tak i v přehledu účetních dokladů. Pro obě akce lze nastavit nové společné právo.
+
{{Error|Byla opravena chyba, která se projevovala takto:
 
+
Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.
POZOR !!
+
 
+
Pokud máte nastavený NEGATIVNÍ REŽIM PRÁV, bude výchozí hodnota práva pro všechny uživatele "ZAKÁZÁNO"!
+
Uživatelům (rolím), kteří mají mít možnost Opravu DPH provádět, je nutno v tomto případě právo na akci Oprava DPH povolit.
+
 
+
V editoru účetního deníku:
+
Pomocí akce "Oprava DPH". Akce již nevyžaduje zadání hesla, editor na změnu daně se zobrazí ihned a pole pro zadání základu a/nebo částky DPH jsou přístupná. Není třeba použít zaškrtávátko "Ruční DPH".
+
 
+
V přehledu Účetní deník:
+
V menu "Změny" je k dispozici nová akce "Oprava DPH". Otevře se podobný editor jako při použití akce "Oprava DPH" v editoru. V editoru změny DPH lze použít šipky pro posun mezi záznamy.
+
 
+
Pro obě varianty platí:
+
*pro řádek základu DPH je přístupné pouze pole pro změnu základu DPH
+
*pro řádek částky DPH je přístupné pouze pole pro změnu částky DPH
+
*pro řádek s účtem Samovyměření jsou přístupná obě pole
+
*pro obě akce lze nastavit nové společné právo
+
 
+
Akci "Oprava DPH" nelze provést v těchto případech (obě pole pro změnu základ a částka DPH jsou nepřístupná):
+
*nejedná se o daňový řádek
+
*období / období stavu / uživatelské období je uzavřeno
+
*účetní doklad je ve fázi "Uzavřeno"
+
*není nastaven plátce DPH
+
*období DPH je uzavřeno
+
*není zadáno datum DUZP / Doručení
+
*účetní řádek spadá do uzavřeného KH DPH CZ / KV DPH SK/ výkaz MOSS
+
*účetní řádek je řádkem přeúčtování daně
+
 
}}
 
}}
  
  
{{New|Při generování tuzemského platebního příkazu v hlavní měně ze Saldokonta k faktuře v cizí měně, se nově v procesním okně vypíše upozornění "Měna saldokontního případu je jiná než hlavní měna."}}
+
{{Error|Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).}}
 
+
 
+
{{Error|V přehledu Účetní a fakturační saldo k datu byla opravena definice a názvy sloupců s opravnými položkami k datu:
+
*DOP uplatněno k datu
+
*NOP uplatněno k datu
+
*OP uplatněno k datu}}
+
 
+
 
+
{{New|Podmínky správného účtování starších sazeb DPH :
+
*u sazby DPH nesmí buď nesmí být nastaveno "Datum ukončení" nebo musí být "Datum ukončení" vyšší než datum DUZP na dokladech
+
*Daňový klíč musí obsahovat také vazbu a účty na starší sazbu DPH
+
*v Účtovém rozvrhu musí existovat příslušné účty DPH se starší sazbou pro dané období
+
 
+
Princip úpravy:
+
Při účtování faktur/dobropisů a leasingu systém kontroluje, zda na Daňovém klíči existují vazby na sazby DPH zadané na položkách dokladů (nejen aktuální sazby DPH ale i starší). V případě, že vazby existují dojde k účtování v dané (starší sazbě DPH).
+
 
+
Funkcionalita starších sazeb DPH je dále zavedena do těchto oblastí účetních dokladů v deníku :
+
*rozúčtování
+
*samovyměření
+
*kopie, kopie pro SH, kopie pro KH
+
*krácení poměrným koeficietem
+
*generování kurzového rozdílu
+
*export a import dokladů
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Došlo ke změnám v editoru výsledku kontroly dokladů pro DPH.
+
Kontrola pro "Faktury a dobropisy" byla rozdělena do dvou řádků - zvlášť pro vydané faktury a dobropisy a pro přijaté faktury a dobropisy.
+
U řádků s výsledkem kontroly "Nalezeny nezaúčtované doklady" lze pomocí akce (tlačítka) "Zobrazení přehledu" zobrazit příslušný přehled, který obsahuje nezaúčtované doklady. Z přehledu lze doklady zaúčtovat.
+
Dojde-li k otevření jakéhokoliv přehledu dokladů, je poté aktivní i akce (tlačítko) "Opakovat kontrolu". Pomocí této akce lze opětně spustit kontrolu dokladů.
+
Platí pouze pro prvotní doklady (faktury/dobropisy, doklady pokladny, doklady pokladního prodeje a případně doklady Leasingu).
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Období DPH se dotahuje na kopírovaný doklad dle cílového datumu DUZP resp. datumu doručení podle stejných pravidel, jako při akci Nový.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V globálních konstantách Účetnictví jsou nastavení "Dohledání kurzu pro DPH", "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" a "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" rozšířeny o volbu "kurz předchozího dne".
+
Dále v globálních konstantách Banka - Bankovní výpisy je nastavení "Způsob dohledání kurzu (hlavička i řádky" rozšířeno o volbu "kurz předchozího dne".
+
Stejně tak jsou rozšířeny volby na druhu účetního dokladu (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH") a na přiznání k DPH (nastavení "Dohledání kurzu pro DPH").
+
 
+
Při nastavení "kurz předchozího dne" systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.
+
 
+
Při dohledávání kurzu pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni se nová volba neuplatní - je dohledáván vždy kurz aktuálního dne.
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba při zobrazování obratové tabulky se syntetickými účty (collate).
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V editorech saldokontních skupin účetního salda a účetního fakturačního salda lze nyní i při zakládání nové saldokontní skupiny ihned navazovat účty resp. druhy dokladů zboží.
+
Pro tuto funkcionalitu je nutné napřed zadat číslo saldokontní skupiny, které vyhovuje požadavkům :
+
*číslo saldokontní skupiny nesmí být prázdné,
+
*číslo saldokontní skupiny nesmí být rovno "000",
+
*číslo saldokontní skupiny se nesmí již vyskytovat v přehledu saldokontních skupin účetního ani účetního fakturačního salda.
+
Jsou-li tyto požadavky splněny, číslo saldokontní skupiny je ihned po zadání uloženo do databáze (proto je nadpis pole tučným písmem).
+
Jsou-li navázány účty nebo druhy dokladů zboží, zadané číslo saldokontní skupiny již nelze změnit.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Účtování pohybů splátek leasingu v případě, že dojde k přeplacení celkové částky (při úhradě poslední splátky je zaplacen více).
+
 
+
POZOR, je nutno napřed VŽDY spustit automatické přiřazení úhrad.
+
 
+
Akce Příprava účtování.  Je-li řádek BV připraven k účtování (pomocí akce přípravy k účtování) a částka na řádku BV je vyšší než součet částek na úhradách leasingu, je v editoru řádku BV zobrazena nová záložka "3-Dorovnání leasingu". Na záložce jsou pole potřebná k účtování dorovnání úhrad leasingu :
+
*Částka - dorovnání leasingu
+
*Částka transakce - dorovnání leasingu
+
*Měna - dorovnání leasingu
+
*Účetní účet - dorovnání leasingu
+
*Variabilní symbol - dorovnání leasingu
+
*Datum párování - dorovnání leasingu
+
*Organizace - dorovnání leasingu
+
 
+
Hodnoty polí jsou předvyplněny z předmětu leasingu, lze je editovat.
+
O nutnosti dorovnání úhrad leasingu je uživatel informován v procesním okně přípravy účtování textem "(!) pozor, částka transakce a částka úhrady v leasingu se liší – dogenerován rozdíl dorovnání leasingu".
+
Není-li dotažen účetní účet, je zobrazen text "(!) účet pro rozdíl dorovnání leasingu nebyl dotažen".
+
3. Účtování - dorovnání leasingu je účtováno stejným principem jako řádek BV. Údaje jsou dotaženy z polí viz výše, dimenze (kromě organizace) jsou dotaženy z řádku BV.
+
Není-li zadán účetní účet, je zobrazena chyba "Není zadán účet pro rozdíl dorovnání leasingu" a účtování neproběhne.
+
Po úspěšném zaúčtování nelze pole viz výše editovat.
+
 
+
Pozn. Přípravu účtování je nutné provádět pomocí akce přípravy účtování. Ruční zadání účetního účtu v editoru řadku BV neprovede vyhodnocení nutnosti provést dorovnání úhrad leasingu.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Byl upraven nápočet salda a účetního fakturačního salda. Dříve mohl vzniknout saldokontní případ bez navázaných účetních řádků (vznikl např. opravou párovacího znaku nebo organizace a pod.), nyní se tak nestane.
+
Proto při běžné práci již nebude třeba spouštět akci "Údržba salda" pro vymazání nulových saldokontních případů.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|V editoru saldokontních skupin je nová oblast "Saldokonto ke dni/období stavu".  Zde je nové zaškrtávátko "Aktualizace salda včetně archivu". Výchozí stav je zaškrtnuto.
+
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, probíhá aktualizace salda stejně jako dříve, tedy včetně deníkových záznamů s vazbou na archivní saldo.
+
Není-li zaškrtávátko zaškrtnuto, aktualizace napočítá pouze ty deníkové záznamy, které nemají vazbu na archivní saldo.
+
}}
+
 
+
 
+
{{New|Akce zakázání nebo blokování účtu doplněna o dotazy:
+
 
+
Jsou-li nalezena následující období, je zobrazen příslušný dotaz :
+
*"Zakázat i v následujících obdobích ?"
+
*"Zablokovat i v následujících obdobích ?"
+
*"Povolit i v následujících obdobích ?"
+
*"Odblokovat i v následujících obdobích ?"
+
 
+
Po potvrzení "Ano" dojde k nastavení blokování/zakázání i v následujících obdobích (neuzavřených).
+
}}
+
 
+
 
+
{{Error|Byla opravena chyba při aktualizaci kontrolního výkazu DPH SK, kdy se načetlo méně řádků z účetního deníku nebo skupinové registrace. V případě, že účetní doklad obsahoval "shodné" řádky (které mají i stejné částky základu DPH a DPH), které se liší pouze číslem řádku, byl do KV DPH načten jen jeden takový řádek (tj. částka byla nižší).
+
 
+
Do doby opravy lze použít opravný patch:
+
*Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0403.
+
*Oprava_aktualizace_KV_DPH_SK_32726_405.HQL viz Dokumenty, pro verzi 2/3.0.2020.0405.
+
}}
+
 
+
 
+
===Výkazy a finanční analýza===
+
 
+
 
+
{{New|CSUIS - INBOX - v dialogu pro zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje bylo zrušeno tlačítko Tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb. Dtto bylo zrušeno pole Číslo zásilky - pro tisk přílohy č.10 k vyhlášce č.383/2009 Sb.
+
 
+
(příloha č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. byla zrušena novelou č. 437/2011 Sb. )}}
+
 
+
 
+
===Výroba===
+
  
  
{{New|Na číselníku kooperací a v přehledu Evidence kooperací  je možné zadat Místo určení výběrem z číselníku organizací.
+
{{Error|Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:
Místo určení se automaticky přenáší mezi Kooperační objednávkou, Evidencí kooperací a Fakturou přijatou.}}
+
Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :
 +
*na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
 +
*na řádku 29 bylo obrácené znaménko
 +
*na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
 +
*na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
 +
*ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37
  
 +
Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.}}
  
{{New|Přidána podpora pro logování změn výrobních parematerů kmenové karty (např. parametry dílců, parametry materiálů apod.)}}
 
  
 +
{{New|PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:
 +
Řádné
 +
Opravné
 +
Dodatečné
  
{{New|Byla provedena optimalizace procedury realizace Dodatečných souvisejících nákladů s vazbou na výrobu.}}
+
Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné}}
  
  
{{New|Zobrazení přehledu Výrobních příkazů nad výrobním plánem nyní umožňuje práci s více označenými výrobními  plány.
+
===Zakázky===
Dosud bylo možné zobrazit výrobní přízkazy pouze jednoho výrobního plánu.}}
+
  
  
{{New|Byla provedena optimalizace rychlosti v rámci kontroly výdeje materiálu na první operaci.}}
+
{{Error|V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.}}
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_verze_2008]]

Aktuální verze z 15. 2. 2021, 14:47

Obsah

Celní případy

Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.

např. pravidla: PO213_skupiny PO219_GTCE PO213_elementy PO230 .....


Doprava (SK)

Novinka Byla upravena akce pro export Přiznání k silniční dani do souboru XML


Mzdy (CZ)

Novinka Výpočet mzdy akce Přehled neproplacených náhrad

Umožnit kontrolu nad všemi typy nemocenských dávek, zlepšení přehlednosti pro uživatele.

Upraveno


Novinka Proplácení "staré" dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě nepravidelných kalendářů mohlo v případě ukončení pracovního poměru dojít k nepřesnému určení proplácených hodin u zůstatku dovolené z roku 2020. Nad Výpočtem mzdy vznikla akce Kontrola dovolené, která v případě, že detekuje rozdíly v proplácených hodinách, provede jejich srovnání. Tato kontrola probíhá také automaticky (bez nutnosti jejího spuštění) před významnými akcemi ukončující výpočet mzdy (tisky, generování platebních příkazů, účtování, uzávěrka)


Novinka ÚPRAVA - Akce Importy / Formát TXT (Předzpracování TXT)

Pokud je v importním souboru položka "Typ MZ" prázdná, tak se po importu údajů do Předzpracování (v případě MZ-ek se Vstupním formulářem Hodiny nebo Hodiny x sazba) nespočítala částka a sazba se naplnila hodnotou "1".

upraveno


Novinka Poštovní poukázky typu B - nové sazby

Byly změněny nové sazby dle platného ceníku.


Novinka Nevybraná, Přečerpaná dovolené - nulování

V případě, že byla v měsíci lednu 2021 proplacena nevybraná dovolená, nedošlo po uzávěrce ledna 2021 k vynulování zůstaku dovolené. Výpočet nevybrané dovolené probíhal správně, jedná se jen o zobrazení v editoru Mzdových údajů.


Oprava Přehled o výši pojistného

Do XML (Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání) se v některých případech nedostal element <vs>

Opraveno.


Oprava Přepočet mzdy, kontrola nároku dovolené 2021 a zadané předzpracování

V některých případech (hlavně při ukončení pracovního poměru v lednu), kdy bylo zadáno předzpracování do již vypočítané mzdy a při přepočtu takové vypočtené mzdy pomocí akce přepočti chybné se nezaktualizoval správně zůstatek dovolené.

Opraveno


Oprava Needitovatelnost položky Počítat sociální pojištění

Ve mzdových údajích nebylo možné editovat položku Počítat sociální pojištění. Problém nastával, když se položka měnila u pracovního poměru cizince, který měl v minulém roce zatrženo zahraniční pojistné pro stanovení superhrubé mzdy. Nyní ten atribut není vidět v editoru mzdových údajů, ale fyzicky zůstal zaškrtnutý a tím pádem docházelo k blokaci.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021 -403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021 -403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020 -403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.; b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.; c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z., d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92. v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR. Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii: 1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch: Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Nárok - počet mesiacov: 12 Rozdiel - čiastka: 22,72 Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha Cesta na súbor nie je platná! C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

Upravené


Obecné

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. Opraveno


Účetnictví

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

  • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
  • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
  • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
  • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
  • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křžkem:

Řádné Opravné Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádné


Zakázky

Oprava V případě, že zakázky číslované v dané řadě s nastaveným prefixem nebyly v databázi v souvislé řadě od 1, začala se nově založená zakázka po úpravě rozšířující možnost zadávání prefixu pro číslování generovat s číslem vyplňujících mezery v číslování. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export