Verze 2.0.2021.0409 - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Verze z 4. 5. 2021, 08:31; Dagmar.mayerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Evidence pošty a datové schránky

Novinka Datové schránky

Byla upravena funkčnost odesílání datových zpráv. Pokud byla příloha datové zprávy umístěna na disku (nikoliv v DB) a kdokoliv měl tento soubor ve Windows otevřen, zpráva se neodeslala, ale výpis v procesním okně hlásil, že je vše v pořádku odesláno. Nyní se taková zpráva rovněž správně neodešle, ale systém nahlásí příčinu chyby, včetně názvu a umístění dotčeného otevřeného souboru.


Majetek

Oprava V přehledu majetku byly nepřístupné akce Aktualizace pohybů (daňových, účetních, 3P). Opraveno.

V případě nastavení účtování karty majetku na účtování Daňových pohybů docházelo při zadání uživatelského daňového pohybu k chybnému přepnutí atributu Účtování pohybu na Neúčtovat.


Mzdy (CZ)

Novinka Izolačka - prodloužení platnosti do 30.6.2021

Tato verze programu obsahuje prodloužení funkčnosti izolačky do 30.6.2021.

POZOR!!!!!
Pro správný výpočet izolačky i ve výplatách za květen a červen je NUTNÉ mít nainstalovánu tuto verzi!!!!

Podrobnosti jsou uvedeny zde:
https://help.helios.eu/wikics/Izola%C4%8Dka_-_prodlou%C5%BEen%C3%AD_platnosti_-_Zm%C4%9Bny_v_legislativ%C4%9B


Novinka Izolačka - výpočet přes měsíce

Došlo ke změně algoritmu výpočtu izolačky v případě, kdy je izolačka vyplácena přes měsíce (tzn. v jednom měsíci izolačka začala, v následujícím pokračuje).
Dle výkladu ČSSZ se má izolačka posuzovat jako jeden celek, i když je fakticky vyplácena např. na dvakrát (v jednom měsíci část a v následujícím další).
V prvním měsíci je izolačka vyplácena standardně, ve druhém měsíci je izolačka vypočítána tak, jako kdyby náležela za celé období od počátku a je zohledněna částka izolačky, která již byla vyplacená.


Novinka Izolačka - možnost zadání korekce

V případě, že dojde k nesprávnému vyplacení/nevyplacení izolačky, je nyní možné provést její korekci (viz bod 3).

Obecně lze z hlediska korekcí rozlišit tyto případy:

1. Provádí se korekce "klasické" náhrady:

Postupuje se stejně jako doposud:

a) zadáte mzdovou složku 213
b) zvolíte Typ dávky =Korekce
c) vyplníte pole Částka (lze zadat kladnou i zápornou hodnotu)

2. Provádí se korekce "karanténní" náhrady:
Postupujete následovně:

a) zadáte mzdovou složku 213
b) zvolíte Typ dávky = Korekce
c) zatrhnete atribut Karanténa
c) vyplníte pole Částka (lze zadat kladnou i zápornou hodnotu). Pole izolačka zůstává nevyplněno.

3. Provádí se korekce izolačky:

Korekci Izolačky lze provádět od období 03/2021 - 12/2021

Postupujete následovně:

a) zadáte mzdovou složku 213
b) zvolíte Typ dávky Korekce
c) zatrhnete atribut Karanténa
d) vyplníte pole Izolačka (automaticky dojde ke zkopírování této hodnoty do pole Částka). Lze zadat kladnou i zápornou hodnotu.

Korekce Izolačky se promítne do všech následných výstupů:

- Přehled o platbě pojistného (PVPOJ) - jak tiskový formulář, tak xml výstup
- Platební příkazy (zohlední se částka korekce)
- Účtování - zohlední se v hodnotě mzdové složky 106

Nově je atribut Izolačka viditelný nejen u Typu dávky Korekce, ale i v případě dávky Typu Nové nebo Pokračující nemoci.

V případě, že byste pomocí jedné korekční mzdové složky 213 chtěli korigovat jak "karanténní "náhradu, tak izolačku, postupujte takto:

a) zadáte mzdovou složku 213
b) zvolíte Typ dávky Korekce
c) zatrhnete atribut Karanténa
d) do položky Částka zadáte součet korekční karanténní í Náhrady a Izolačky
e) do položky Izolačka zadáte korekci Izolačky

Jestliže jsou vyplněny jak atributy Částka a Izolačka a hodnoty v atributech se NEROVNAJÍ, jste na tuto skutečnost upozorněni hláškou:
"Kompenzační příspěvěk v karanténě - Izolačka. Hodnota v poli Částka musí obsahovat součet korekce Náhrady za PN a korekce Izolačky. Je hodnota zadaná v poli Částka správná?"

Stále platí, že v editoru likvidační mzdové složky je v atributu Částka součet Náhrady a Izolačky. V atributu Izolačka je pouze výše vypočítané Izolačky (karanténního příspěvku).


Novinka Likvidace nemocenských dávek pomocí akcí Likvidace DNP (v editoru Výpočtu) a Likvidace neproplacených dávek (v přehledu Výpočtu) - vyhodnocení Nové nebo Pokračující nemoci

V případě, že se jedná o nemocenské dávky zadané v Evidenci DNP, dochází při použití výše uvedených akcí k "navázání" nemocenských dávek, resp. pracovních úrazů tímto způsobem:

1. Pokud se jedná o klasickou nemocenskou dávku, kdy jedna je ukončená a druhá na ni plynule navazuje (datum začátku je o jeden den vyšší než ukončení předchozí), nastaví se druhá dávka jako Pokračující, čísla rozhodnutí zůstávají původní

2. Pokud se jedná o nemocenskou dávku se zatrženou karanténou, kdy jedna je ukončená a druhá (opět se zatrženou karanténou) na ni plynule navazuje (datum začátku je o jeden den vyšší než ukončení předchozí), nastaví se druhá jako Pokračující

POZOR - toto se děje pouze po dobu platnosti izolačky, tzn. v tuto chvíli do 06/2021

3. Pokud se bude jednat o dvě na sebe navazující karantény po 06/2021, bude druhá karanténa vyhodnocena již jako Nová.


Novinka Potvrzení při změně zaměstnání

V případě, že uživatel nevyplní v editoru před tiskem položku V, tiskne se položka místo z nulté organizace nebo z příslušné pobočky.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie - nápočet do príloh

A. Nápočet do príloh bol upravený tak, aby:
1. zamestnanec, ktorý má viac pracovných pomerov a zároveň ktorému bolo vykonané RZD bez zoskupenia za rodné číslo (napr. z dôvodu toho, že na jednom z jeho pracovných pomerov bol príjem zdanenený zrážkovou daňou), mal správne indetifikovaný práve ten pracovný pomer, ktorý má byť napočítaný do prílohy V. (doteraz sa mohlo stať, že bol v prílohe IV.).

Príklad:
Zamestnanec ma HPP
Zamestnanec je konateľ s vyplatenými dividendami, ktoré podliehajú zrážkovej dani

2. zamestnanec, ktorý mal počas celého zdaňovacieho obdobia úhrn zdaniteľného príjmu nulový, ale bolo mu vykonané RZD z úhrnu zdaniteľných príjmov nenulových od iných zamestnávateľov, bol napočítaný do prílohy V. (doteraz nebol v žiadnej prílohe).

Príklad:
zamestnanec je celý rok vyňatý z ES na RD
požiada o vykonanie RZD z príjmov od iných zamestnávateľov

B. do nasledovného distribučného formára sa v časti "Počet zamestnancov, ktorým bol priznaný DBUR ... v úhrnnej sume" nezobrazovala čiastka:

Sys. č. / Názov
-403502 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)

Upravené


Obecné

Novinka Pokud je při exportu do souboru z náhledu tisku upraven název souboru tak, že neobsahuje příponu souboru (např. PDF, JPG apod.) a obsahuje tečku, je část názvu za tečkou smazána (včetně tečky samotné).


Oprava Pokud je v rámci Hromadně pro e-mail ve výsledném přehledu volána akce Odeslat neodeslané, dojde k chybě "List index out of bounds (11)". Opraveno.


Oprava Pokud při spuštění HELIOSu dochází nejprve k importu (např. tiskové formuláře, definice dataskopu apod.) může dojít k zobrazení chyby Access Violation Error. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Po provedení akce na přidání slevy i po přidání nové položky na prodejku se automaticky zruší označení položek na prodejce.


Splátkování a leasing

Novinka Úmor se počítá z nezaokrouhlené částky (pohybu nebo celkem) po odečtení úroku.


Účetnictví

Novinka Účtování příjemek a výdejek bylo dočasně vráceno zpět do stavu před verzí x.0.2021.0400, tzn. opět nelze účtovat nulové částky. Definitivní řešení bude realizováno v některé z příštích verzích HELIOS Orange.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export