Verze 2.0.2020.0605 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Oprava Při přenosu řádku bankovního výpisu ze vzoru se zobrazí chybová hláška „List index out of bound(-1)“ a řádek se nepřenese. Opraveno.

V přehledu Vzory řádků bankovního výpisů, při založení nového záznamu systém hlásí chybu „Field 'CastkaDL' not found“. Po potvrzení hlášky lze nový vzor vytvořit a uložit. Opraveno.


Doprava

Novinka Od 1.7.2020 vstupuje v platnost novela zákona 299/2020 Sb. Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Na straně HELIOS Orange je metodika popsána na Wiki v Poradně a ve Store je k dispozici bezplatný skript pro import snížených sazeb SD.


Fakturace

Oprava Opraven výpočet korekcí při změně sazby DPH v případě, že je částka základů daně přiřazených záloh vyšší než částka základů daně realizační faktury.

Opraveno zaokrouhlení částek korekcí tak, aby bylo zaokrouhlení na max. 2 desetinná místa.


Firemní aktivity

Novinka Obnovena funkcionalita Odebrat v přehledech Organizace, Kontaktních osoby, Kontakty na záložce Účasníci jednání, která ve verzi 2.0.2020.0600 nefungovala po úpravě v agendě Řízená dokumentace.

Mzdy (CZ)

Novinka Antivirus C

Nad Výpočtem mzdy v oblasti Vyúčtování ANTIVIRUS vznikla nová nabídka:
Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění.
Tato akce bude přístupná pouze v období 06/2020 - 08/2020

Funkcionalitu využijete tehdy, pokud dle zákona 300/2020 Sb. splňujete podmínky pro uplatnění slevy na sociálním pojištění.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-300.htm.

Základní otázky jsou zpracovány zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/informace-k-prominuti-pojistneho-a-odkladu-platby-pojistneho

Z hlediska programu Helios Orange:

1.
To, zda nárok na uplatnění slevy firma má či nikoliv určujete v nabídce Výpočet mzdy, Antivirus - Vyúčtování, Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění. Potvrzení, zatržením u daného (vybraného) měsíce. Rozhodovat se budete vždy v rámci konkrétního vybraného období (v některém měsíci slevu např. uplatnit můžete, v jiném nikoliv)

Program neprovádí kontrolu na počet zaměstnanců, pravidlo 90 - 90% zaměstnanost, 90% úhrn vyměřovacích základů.....

2.
Do přehledu Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění se zobrazují zaměstnanci, kteří:
a) mají nastaveno Sociální pojištění = Počítat nebo Počítat od hranice a zároveň
b) jsou v daném měsíci ve výpočtu

3.
Ke snížení odvodu sociálního pojištění dochází pouze u pracovních poměrů (jsou vyloučeny dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti...)

4.
Ke snížení odvodu sociálního pojištění dochází pouze tehdy, pokud je zaměstnanec k poslednímu dni daného měsíce v pracovním poměru (včetně posledního dne měsíce)

5.
Ke snížení odvodu sociáního pojištění nedochází, pokud je u zaměstnance vyplněn jako Důvod výpovědi par. 52a)-52c) nebo Důvod ukončení par. 52a)-52c)

POZOR!!!!
Pokud u zaměstnance existuje jako důvod ukončení, výpovědi jeden z výše uvedených paragrafů, zadávejte tuto informaci až v měsíci, ke kterému se vztahuje. Pokud vyplníte v předstihu, program tohoto zaměstnance vyloučí ze snížení odvodu sociálního pojištění.

6.
Jestliže je v Potrzení (viz bod 1) konkrétní měsíc zatržen, dochází k promítnutí sníženého odvodu také v platebních příkazech. Před vytvořením platebního příkazu jste ještě jednou vyzvání k tomu, abyste potvrdili, že snížený odvod chcete na platebním příkaze uplatnit.
V definici platebního příkazu, na položce Sociální pojištění lze zobrazit akci, pomocí které uvidíte, jakým způsobem byla výsledná částka odvodu vypočítána

7. Došlo k úpravě xml výstupu pro ČSSZ (zahrnuty slevy)

8. Nad Výpočtem mzdy vznikl nový tiskový formulář - Přehled o výši pojistného - Antivirus C

9. POZOR!!!!!!!

Program neúčtuje automaticky snížení odvodu sociálního pojištění, tzn. do účetnictví se dostane původní, nesnížená částka. Toto je nutné upravit ručním zápisem v účetnictví.


Novinka ANTIVIRUS výkaz způsob zaokrouhlení

Po ověření na Ministerstvu práce a sociálních věcí upravujeme zaokrouhlování částek pojistného pro výkaz ANTIVIRUS. Nyní zaokrouhlujeme pojistné matematicky na dvě desetinná místa. Podle ministerstva se má uvádět částka na dvě platná desetinná místa to znamená, že se ostatní místa odtrhnout.

356, 3789865 se v současné verzi objeví jako 356,38
356, 3789865 se v po aplikování opravy objeví jako 356,37 – toto je pro ministerstvo správně.


Novinka ÚPRAVA - Důvod vynětí z ES - Absence

Nyní je možné přiřadit do číselníku "Důvody vynětí z ES" při důvodu "svévolné opuštění práce" mzdovou složku Skupina docházka = Absence, pro automatické generování do výpočtu mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Položka BS - seskupení podle bankovního spojení

Nyní je možné použít nastavení "Seskupit podle bankovního spojení" na položce definice platebního příkazu i v případě, kdy není na bankovním spojení vyplněna hodnota "Číslo účtu", ale jen hodnota "IBAN - elektronický formát" (dosud bylo vyžadováno vyplnění obou hodnot) .


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2020 - mzdové konštanty

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 174/2020 zo dňa 19. 6. 2020 sa od 1. 7. 2020 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 214,83. Táto hodnota je potrebná pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií), z toho dôvodu je nutné nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2020 spustiť akciu "Aktualizácia mzdových konštánt", čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2020.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2020

verzia iNUVIO:
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2020


Novinka ÚPRAVA - Celomesačné pandemické ošetrovné a vyplatený príjem

V prípade, kedy v mesiaci, v ktorom je zadané celomesačné pandemické ošetrovné je vyplatený príjem podliehajúci sociálnym odvodom, dochádza k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia z tohto príjmu, čo by nemalo vzhľadom k tomu, že pandemické ošetrovné nie je prerušením sociálneho poistenia.

Upravené tak, aby nedochádzalo k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Dôvod vyňatia z ES - Absencia

Odteraz je možné priradiť do číselníka "Dôvody vyňatia z ES" pri dôvode "svojvoľné opustenie práce" mzdovú zložku Skupina dochádzka = Absencia, pre automatické generovanie do výpočtu mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Položka BS - zoskupenie podľa bankového spojenia

Odteraz je možné použiť nastavenie "Zoskupiť podľa bankového spojenia" na položke definície platobného príkazu aj v prípade, kedy nie je na bankovom spojení vyplnená hodnota "Číslo účtu", ale len hodnota "IBAN - elektronický formát" (doteraz bolo vyžadované vyplenenie oboch hodnôt).


Obecné

Oprava Po přechodu na novou verzi DevExpress komponent došlo ke změně chování v rámci přepočtu uživatelského vzhledu editoru se zaškrtávátky vygenerovanými z externích sloupců. Mohlo dojít k roztažení editor "za roh". Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Od verze 3.0.2020.0600 v souvislosti s implementací slepé procedury ep_ZjistiCenuPolozky pro úpravu ceny položky zakládané na došlou objednávku zakládaly Obecné importy a externí řešení využívající procedury hp_DosleObj_NovaPolozka01/02/03 položky došlých objednávek s nulovou cenou. Opraveno.


Oprava Do stromu návazných dokladů se mohly chybně připojit nerelevantní došlé objednávky a na ně navázané doklady. Opraveno


Oprava Došlé objednávky (pořízené) - akce Změna typu dokladu na typ "v řešení" končila chybou "Invalid object name TabToDoList." Opraveno


Oprava Storno výdejky - při nastavení konstanty Ceny - "Ceny na příjemce při převodu z výdejky převodky" v Globální konfiguraci na hodnotu Dokladové ceny se počínaje verzí x.0.2020.0405 do dokladu k položkám do pole Požadovaná evidenční cena začala dotahovat dokladová cena z výdejky místo evidenční ceny. Opraveno


Oprava Výkaz lihu - nešlo naimportovat hlášením lihu celnímu úřadu kvůli prázdným řádkům Položka v exportním XML souboru. Opraveno.


Pokladna

Novinka Opraveno účtování dokladů pokladny a dokladů pokladního prodeje.


Výroba

Oprava Převod z kooperační objednávky do Evidence kooperací končil v některých případech chybovou hláškou.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export