Verze 2.0.2019.0401 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Verze z 15. 4. 2019, 10:19; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V rámci automatického přiřazení úhrad byla optimalizována procedura pro vyhledávání faktur.


Oprava Opraveno vyhodnocení výsledků automatického přiřazení úhrad v procesním okně a při zápisu do atributu na položkách bankovního výpisu.


Oprava Při editaci úhrady po přiřazení faktury systém hlásí chybu "Prázdná nebo chybně zadaná položka Číslo faktury!". Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - rozšířeno pole DCH faktury na 80 zn.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - upraveny kontroly na MRN, hav.postup, a Datum propuštění.


Novinka Import položek z excelu/ze schránky:

Byla rozšířena možnost importu Nákladových kusů, včetně odkazu na balení, a možnost importu Předložených podkladů a licencí.

jména polí:
NKDruh1 NKZnacky1 NKPocetNK1 NKPocetKS1
NKDruh2 NKZnacky2 NKPocetNK2 NKPocetKS2
PDKod1 PDOzn1
PDKod2 PDOzn2


Novinka Hlavička deklarace - tlačítko

Kromě tlačítek OK, OK+Kontrola, Storno, Podání, Analýza chyb se může také zobrazit tlačítko Info z CÚ.
Tlačítko je určeno pro zobrazení dalších informací - zobrazení poslední navázané informační zprávy typu :

CZ435A - DN_ODPD - Žádost o odpis přijata
CZ433A - C_I_IOPD - Vyrozumění o provedení opravy nesprávnosti a o aktuálním stavu CP

CZ519A - C_I_ODCHV - CÚ vývozu vyzývá deklaranta k dořešení odchylek zjištěných na CÚ výstupu
CZ521A - C_R_ODOV - Informace o odmítnutí odbavení
CZ522A - C_R_NVYST - Rozhodnutí o zákazu výstupu zásilky
CZ532A - C_I_VYJV - Sdělení k uplatnění práva na vyjádření
CZ551A - C_R_NPRV - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ598A - C_I_VOP - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona

CZ019A - C_I_ODCH - Výzva držiteli režimu k projednání nesrovnalostí
CZ021A - C_R_ODO - Odmítnutí předložení zboží
CZ022A - C_R_OSTO - Návrat do stavu před zrušením TCP

CZ035A - C_I_ZDR - Oznámení o zahájení řízení ve věci vyměření celního dluhu
CZ036A - C_I_VDR - Výzva k prokázání skutečností
CZ051A - C_R_NPR - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ079A - C_I_VOPT - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona
CZ388A - C_I_DORSD - Výzva na dořešení odpisu SD
CZ386A - C_R_ZOSD - Rozhodnutí o zamítnutí změny SD


Novinka Záruky - při importu xml zprávy CZ037A CI_ZAJ bude zpracováván datový element GUU09 Režim.

Data budou zobrazena v přehledu na akci nad celní zárukou: Přehled použití záruky.


Novinka Přidána podpora generování dokladu CMR z Výdejek.

Do odstavce 5 Připojené doklady bude předvyplněn prefix DL.


Oprava ICS Dovoz - v případě, že výpočet CLA nevychází z jiného základu, a celní webová služba nevrátí žádná data ohledně DPH, mohla být zobrazena chybová hláška: není platné desetinné číslo.

Opraveno. např. položka : CN 7504 00 00, zeme US, Kod pref 100, rezim 5100


Oprava Kopie dokladu/položky: v závislosti na SQL serveru mohlo dojít při kopii předložených podkladů a licencí k prohození pořadí oproti zdrojovému dokladu.

Opraveno.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Datové schránky - limit na velikost odesílaných příloh
 • Do kontaktu typu Datová schránka byl doplněn parametr "Limit pro DS", který nabývá hodnot
  • 20 MB - maximální velikost všech odesílaných příloh nesmí překročit 20 MB (výchozí hodnota)
  • 50 MB- maximální velikost všech odesílaných příloh nesmí překročit 50 MB (tuto velikost umožňují přijímat pouze k tomu určené schránky, kterými disponují jen některé subjekty)
  • Nespecifikováno
 • Je-li limit specifikován (20/50 MB), program při přechodu do stavu "Připravena k odeslání" (akcí "Změna stavu - Připravena k odeslání", nebo zatržením příznaku "Zpráva k odeslání v editoru zprávy") zkontroluje celkovou velikost odesílaných příloh, a pokud překročuje nastavený limit, objeví se chybové hlášení a požadovaný stav se nenastaví.


Fakturace

Novinka Do tabulky a editoru textových položek dokladů OZ bylo přidáno pole pro Kód zboží PDP.

V editoru lze Kód PDP zadávat přenosem z číselníku kódů PDP (přehled pro výběr kódu je zafiltrován na zemi DPH a dle datumu DUZP resp. Datum případu).
Upraveno účtování TXT položek, do účetního deníku se přenáší Kód zboží PDP.
Další upravené procesy:

 • generování návazného dokladu
 • generování opravného daňového dokladu
 • kopie TXT položky


Novinka Fakturace - novela zákona o DPH 235/2004 Sb. - zálohy a kurzy

Řešení je platné jen pro vydané a přijaté faktury v cizí měně se zemí DPH CZ.

Nová volba na řadách dokladů a přímo na fakturách "Způsob přepočtu zálohových faktur".
Možná nastavení:
Volba "Kurzem zálohy" - přiřazené zálohy jsou vyšší než fakturovaná částka (peníze se vrací).
Volba "Kurzem realizační faktury" - přiřazené zálohy jsou nižší nebo stejné jako fakturovaná částka.
Volba "Dle konstanty" - přepočet se řídí nastavením globální konstanty "Daňový základ realizační faktury počítat z HM" a odpovídá stavající metodice.

Volba "Kurzem zálohy" - suma základů DPH na přiřazených zálohách musí být vyšší než částka na realizační faktuře. Po přiřazení záloh dojde k přenosu spočítaného kurzu DPH ze záloh na realizační fakturu.

Volba "Kurzem realizační faktury" - suma základů DPH na přiřazených zálohách musí být nižší nebo rovna částce na realizační faktuře. Po přiřazení záloh dojde k přepočtu záloh kurzem DPH z realizační faktury.

Při pořizování nové faktury dojde k přenosu pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" z řady dokladů (faktur).
Přiřazování zálohových faktur je umožněno jen v případě, že je zvolena jedna z voleb v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur" na realizační faktuře.
Při uložení editoru faktury tlačítkem OK nebo definované OK dojde ke kontrole přiřazených záloh.
Je-li vše v pořádku, dojde případně přenosu kurzu DPH ze záloh na realizační fakturu (v případě volby "Kurzem zálohy").

Možné chyby přepočtu záloh:

Chyba přepočtu:
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je nastaven Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení. Toto nastavení neumožnuje provést přepočet daňového kurzu realizační faktury pro výpočet základu daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění a rozdíl mezi základem daně zdanitelného plnění celkem a souhrnem základů daně uplatněných daňových záloh (úplat) je záporný.

Globální nastavení konstanty Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení najdete v Konfigurace > Sklady, nákup a prodej > Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení.
Podle tohoto nastavení se přenáší nastavení konstanty Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na každou nově pořizovanou fakturu.
Na faktuře můžete Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení změnit ve formuláři faktury,
tlačítko Akce > Zaokrouhlení a další údaje > Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení.
Pokud přepnete na realizační faktuře Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na Ze sumy položek v hlavní měně, přepočet se provede."

Chyba - suma záloh je nízká
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je požadován
způsob přepočtu zálohových faktur Kurzem zálohy.
Toto nastavení vyžaduje, aby byla suma záloh na přiřazených zálohách
vyšší než částka na realizační faktuře.
Suma záloh na přiřazených zálohách je však příliš nízká.
Je potřeba upravit výši záloh nebo přiřadit další zálohy k dané realizační faktuře."

Chyba - suma záloh je vysoká
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je požadován
způsob přepočtu zálohových faktur Kurzem realizační faktury.
Toto nastavení vyžaduje, aby byla suma záloh na přiřazených zálohách
stejná nebo nižší než částka na realizační faktuře.
Suma záloh na přiřazených zálohách je však příliš vysoká.
Je potřeba upravit výši záloh nebo odebrat některé zálohy k dané realizační faktuře."

Je-li zobrazena něktrá z výše uvedených chyb, je potřeba provést opravu dle popisu, jinak fakturu není možné realizovat.
Přepočet je možno spustit též akcí "Přepočet daňového kurzu realizační faktury" dostupnou v editoru faktur nebo v přehledu faktur (pro označené faktury).

Stav přepočtu je zapsán do nového sloupce faktur "Přepočet daňového kurzu realizační faktury". Stavy :

"Neurčeno" - nastaveno při přechodu na novou verzi u všech faktur, není požadována žádná akce, fakturu lze realizovat (po prvním otevření takové faktury systém automaticky určí jak "Způsob přepočtu zálohových faktur" tak i stav "Přepočet daňového kurzu realizační faktury"

"Není vyžadováno" - faktura není vedena v cizí měně nebo není země DPH=CZ nebo nejsou přiřazeny zálohy nebo je suma záloh na přiřazených zálohách nižší než částka na realizační faktuře, není vyžadována žádná akce, fakturu lze realizovat

"Vyžadováno" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře, je vyžadována akce "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", fakturu nelze realizovat

"Přepočteno" - došlo k přepočtu a dosazení kurzu DPH na realizační fakturu, není vyžadována žádná ake, fakturu lze realizovat

"Nelze přepočíst" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře, je vyžadována akce "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", ale je chybně nastavena volba "Způsob výpočtu <HM> celkem po zaokrouhlení" na faktuře. Aby mohl být přepočet dokončen, je nutno tuto volbu nastavit na "Ze sumy položek v hlavní měně" a spustit akci "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", fakturu nelze realizovat

"Suma záloh nižší než částka real.faktury" - suma záloh na přiřazených zálohách je rovna nebo nižší než částka na realizační faktuře a je nastavena volba "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem zálohy",
je potřeba navázat na realizační fakturu další zálohy nebo je nutno změnit volbu "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem realizační faktury" (k této změně je potřeba všechny dosavadní navázané zálohy zrušit), fakturu nelze realizovat

"Suma záloh vyšší než částka real.faktury" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře a je nastavena volba "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem realizační faktury",
je potřeba odebrat na realizační faktuře zálohy nebo je nutno změnit volbu "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem zálohy" (k této změně je potřeba všechny dosavadní navázané zálohy zrušit), fakturu nelze realizovat


Novinka Pokud byla zálohová faktura vystavena v režimu, kdy je Režim kurzu DPH pro faktury nastaven na: Pouze v účetním deníku a realizační faktura je nastavena na: Přímo na fakturách, tak zálohovou fakturu na realizační fakturu nebylo možno přenést.

Nově je převod umožněn. Pro přepočty přiřazených záloh na údaje v měně DPH se dohledají kurzy z kurzovních lístků takto:
Pokud měna DPH = měna faktury, převezmou se částky bez přepočtu
Pokud jsou měna DPH a měna faktury různé, dohledá se:

 • Pokud měna DPH a hlavní měna jsou stejné, kurz se dohleá v kurzovním lístku.
 • Pokud měna DPH a hlavní měna nejsou stejné, kurz se dohleá v kurzovním lístku cizích měn.

Pozor, kurzy musí být v kurzovním lístku (resp. kurzovním lístku cizích měn) napřed správně naimportovány.


Novinka Pro fakturaci na zaměstnance byl přidán tiskový zdroj pro zaměstnance a jeho adresu.


Novinka Ve fakturaci u akce "Generovat DDPP/Real" byla přidána možnost ovlivnit kurz cílového dokladu. Přednabízí se kurz cílového dokladu, jako by byl pořízen pomocí akce "Nový".


Novinka Faktury k datu v přehledu faktur nebyla akce na zobrazení přehledu položek dokladu - doplněno.


Oprava Při kopii faktury při odškrtnutí "Zachovat datum kurzu a kurz z původního dokladu" a po následné změně data kurzu se nezměnil kurz dle data kurzu a to se přeneslo i do cílového dokladu. Opraveno. Kurz se správně změní dle data kurzu a to se i přenese do cílového dokladu.

V souvislosti s tím zde byla i chyba u faktur vydaných, kdy se při kopii dokladu přenesl kurz na záložku hlavička, ale nepřenesl se na záložku dodatky. Opraveno.


Oprava Při přípravě faktur obsahujících QR PayBySquare kód k tisku akcí Hromadně pro email docházelo při větším počtu dokladů k chybovému ukončení programu. Opraveno


Oprava Opraven výpočet kurzových rozdílů a generování kurzových rozdílů k bilančnímu dni, při existenci více úhrad, pokud byly pořízený v jiném pořadí než byl datum úhrady.


Oprava Opravena chyba při vystavování penalizačních faktur, pokus je v Parametrech penalizačních faktur přednastaven Režim penalizace: Paušální náhrada.


Novinka Zaškrtávátko Realizační je přidáno i na jednotlivé navázané zálohové faktury.

Do editoru hlavičky přiřazené zálohy umístěn nový checkbox Realizační (napravo od pole Datum přijetí platby).
Zaškrtávátko Realizační na navázaných zálohových fakturách se přednastavuje takto:

 • V případě přenosu zálohové faktury z přehledu faktur se zaškrtávátko Realizační na přiřazených zálohách nastaví dle hodnoty zaškrtávátka "Zálohová faktura" na přenášené zálohové faktuře. Je-li zaškrtávátko "Zálohová faktura" zaškrtnuto, zaškrtávátko Realizační bude nezaškrtnuto. Není-li zaškrtávátko "Zálohová faktura" zaškrtnuto, bude zaškrtávátko Realizační zaškrtnuto.
 • V případě navázání zálohy pomocí "Nová bez vazby" se zaškrtávátko Realizační nastaví podle zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury.

Zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury lze editovat, i když jsou přiřazeny zálohy, pouze za podmínky, že na přiřazaných zálohách k faktuře bude zaškrtávátko Realizační na všech stejné. Zaškrtnutí zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury má za následek, že se automaticky zaškrtnou zaškrtávátka Realizační na přiřazaných zálohách (tj. na hlavičce i přiřazených zálohách Realizační všude zaškrtnuto). Odškrtnutí zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury má za následek, že se automaticky odškrtnou zaškrtávátka Realizační na přiřazaných zálohách (tj. na hlavičce i přiřazených zálohách Realizační všude odškrtnuto).

V případě, že se na některé přiřazené záloze zaškrtávátko Realizační zaškrtne a na jiné přiřazené záloze zaškrtávátko Realizační bude odškrtnuto, tak se Zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury převede do neutrálního stavu a je nepřístupné. Tento stav znamená, že na některých přiřazaných zálohách je zaškrtávátko Realizační zaškrtnuto a na jiných odškrtnuto.
Pokud se však na jednotlivých přiřazených zálohách zaškrtávátko Realizační nastaví na všech na zaškrtnuto, zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury se nastaví také na zaškrtnuto a je možno ho editovat.
Pokud se však na jednotlivých přiřazených zálohách zaškrtávátko Realizační nastaví na všech na odškrtnuto, zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury se nastaví také na odškrtnuto a je možno ho editovat.
Zaškrtávátko Realizační na navázaných zálohových fakturách bude možno editovat kdykoli do okamžiku realizace faktury.

Platí funkcionalita jako nyní:

 • Realizační zaškrtnuto - > generuje se doplňková položka, způsob vzniku Záloha.
 • Realizační NEzaškrtnuto - > NEgeneruje se doplňková položka.

V přehledu navázaných zálohových faktur jsou k dispozici nové akce:

 • "Nastavit realizační" - "Nastavení" ... zaškrtne na všech vybraných fakturách zaškrtávátko Realizační
 • "Nastavit realizační" - "Zrušit nastavení" ... odškrtne na všech vybraných fakturách zaškrtávátko Realizační

Zaškrtávátko Realizační je v editoru zálohových faktur viditelné jen pro zemi DPH CZ.
Země DPH je určena ze zadaného DIČ vlastní organizace, není-li zadáno, pak jako vlastní země.
V editoru faktury (realizační) je v případě, že jsou zaškrtávátka na přiřazených zálohových fakturách nastavena různě, omezena možnost změny DIČ vlastní organizace - je možno vybrat pouze DIČ se zemí DPH = CZ.

Veškeré popsané úpravy se týkají přehledu navázaných zálohových faktur, který může být zobrazen buď přímo v editoru faktur - záložka "5 - Sum.slevy, zálohy a rekap.DPH" nebo z menu přehledu faktur - "Návazné doklady" - "Zálohové faktury".

Přechodem na novou verzi bude zaškrtávátko Realizační na hlavičkách všech zálohových faktur nastaveno dle nastavení zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury.


Novinka Pokud se u faktur použila akce "Generuj DDPP/Real." pro více označených dokladů stejné řady, tak nebylo možné v editačním okně nastavit, že účetní kód se má vzít dle cílové řady dokladů. Upraveno.


Oprava Opravena chyba v zasílání evidence EET z Pokladny v případech úhrady faktur v cizí měně.


Novinka Do zápočtů ve fakturaci jsou přidány nová pole:
 • Druh zápočtu
  • Dohodou
  • Jednostranný

Výchozí nastavení Dohodou

 • Text zápočtu - možný proklik do Pomocné texty. Přenesený text možno změnit. Případně možnost pouze napsat bez výběru.
 • Text vyrovnání rozdílu - možný proklik do Pomocné texty. Přenesený text možno změnit. Případně možnost pouze napsat bez výběru.

K dispozici je nový univerzální tiskový formulář systémové číslo -1535.


Firemní aktivity

Oprava Od verze 2.0.2016.1100 po převodu editoru položky firemní aktivity do nového designu přestala fungovat logika nabízení a zadávání korektních měrných jednotek. Místo aby se nabízel omezený okruh jednotek dle jednotek zavedených u kmenové karty, se začaly nabízet všechny jednotky z číselníku měrných jednotek. Opraveno - vráceno do původního stavu.


Majetek

Novinka K typu majetku lze nastavit barvu. Podobně jako např. na druhu účetního dokladu.


Novinka Majetek, v editoru protokol zavedení, daňové pohyby zašrtávátko "měsíc po" nemělo popis. Popis doplněn.


Oprava Byla opravena chyba při účtování majetku z konstant ke dni. Nenabízely se k účtování pohyby částečného vyřazení.


Oprava Byly opraveny chyby v modulu Majetek, daňové pohyby, pohyb jiný způsob(časový), daňová skupina jiná skupina(časová).

Při generování karty majetku z protokolu zavedení se zobrazila chybová hláška:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a karta majetku se nezaložila.

Při akcích nový, oprava, rušení pohybu (kromě pohybu zavedení) se zobrazovaly hlášky:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a poté
"Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !"
Po odkliknutí těchto dvou hlášek se akce provedly.


Oprava Opravena chyba v daňových pohybech, kdy při akci nový pohyb (např. TZ, zvýšení/snížení ceny, atd.) se v poli Datum platnosti změní datum. A toto datum se ihned uloží. Došlo k tomu, že se nepřepočetlo DP Období odpisu a poté se počet odepisovaných měsíců chybně změnil podle nepřepočteného DP Období odpisu.


Mzdy (CZ)

Novinka Vyřazení z tisku mzdového listu - Evidenční mzdové složky (určení základu pro výpočet dalších MS)

V nastavení mzdové složky skupin Naturální mzda a nespecifikovaný příjem vznikla na záložce Konstanty, Ostatní položka Nenačítat na mzdový list. Pokud položku na MS zaškrtnete, nebude se započítávat do položek Osvobozeno od daně, Neuplatněno ZP, Neuplatněno SP.

Toto nastavení je platné pouze pokud částka je nastavena, že nejde do žádných základen odvodů. Slouží pouze pro evidenci nebo jako základ pro výpočet paušálních mzdových složek.


Novinka Mzdový list - navýšení daňového základu, ZP, SP

Ve Mzdových listech se nově objevují položky:

 • Příjmy navyšující základ daně
 • Příjmy navyšující základ SP
 • Příjmy navyšující zákad ZP

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek lze vidět konkértní mzdové složky


Novinka Mzdový list - Neodpracované dny/hodiny

Na tiskových formulářích Mzdového listu došlo k detailnímu rozpisu Neodpracovaných dnů.

Úpravy jsou provedeny v tiskovém formuláři:

a) Mzdový líst - zde se objevuje rozdělení Neodpracované doby podle skupin docházky (tzn. např. Pracovní neschopnost...)

b) Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se objevují v údajích ve dnech totéž co výše (např. Pracovní neschopnost) a v údajích v hodinách je konkrétní rozpad na mzdové složky pracovní neschopnosti (tzn. např. Nemocenská, Ošetřovné, Pracovní úraz...)

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek(bod b) - zde se mzdové složky nepřítomnosti načtou automaticky.


Novinka Distribuční mzdové složky - Nepeněžní plnění

Distribuční číselník mzdových složek obsahuje mzdovou složku pro vyčíslení nepeněžních plnění (příspěvek firmy na stravenky,...) z důvodu tisku takových mzdových složek na mzdovém listu. Pokud takovou mzdovou složku máte, lze použít pro její vytvoření tuto distribuční mzdovou složku s číslem 731 - Nepeněžní plnění.

Problematice jsme se věnovali v naší poradně https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Mzdy_-_evidence_nepeněžního_plnění_na_mzdovém_listě_-_Poradna_(CZ)


Novinka Mzdový list - Hrubý příjem pouze / Hrubý příjem - detail

Na Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k následující úpravě:

Nově se zde tiskně položka Hrubý příjem pouze - tisknou mzdové složky, které vstupují pouze do Hrubého příjmu (nikoliv do Hrubé mzdy).

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se mzdové složky vstupující pouze do Hrubého příjmu načtou automaticky.


Novinka Mzdový list - Mzda na účet

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k tomu, že v oblasti srážek se jako poslední objevuje mzdová složka, která je definována jako "Peníze na účet".


Novinka Mzdový list - Základní mzda zkrácená

Jestliže se jedná o Mzdový list ve verzi 2x - nově se nyní kromě Základní mzdy tiskne také řádek Základní mzda zkrácená.
Tento řádek se tiskne vždy.


Novinka Mzdový list - položky Dny, Hodiny

Ve Mzdových listech došlo k přeusporádání docházkových mzdových složek tak, aby za sebou následovaly nejdříve Dny, poté Hodiny.


Novinka Roční ELDP - uzavírání listu při odesílání na VREP

Při odesílání ELDP na portál VREP se v procesu odesílání zobrazí výzva, zda chcete provést uzavření odesílaných ELDP. Výzvu lze potvrdit nebo přeskočit přes volby Ano, Ne. Pokud dáte ano objeví se editor pro zadání data a zda chcete uzavřít celé ELDP nebo pouze jeho řádky.

Pak dojde k odeslání ELDP na portál VREP tak, jak jste zvyklí.


Novinka RELDP - duplicita při uzavření

Upravena funkcionalita uzavření RELDP.
V případě, že je ručně uzavřen RELDP a zaměstnanec má v daném měsíci datum ukončení pracovního poměru, při měsíční uzávěrce nedochází ke generování nového RELDP (údaje byly doposud duplicitně - jak v ručně uzavřeném RELDP, tak v nově vygenerovaném RELDP).


Novinka RELDP - zobrazování mzdového období

V přehledu RELDP se nově zobrazuje vybrané mzdové období (nikoliv aktuální, ale VYBRANÉ).

Tato informace může pomoci např. v tom, že na první pohled vidíte, jestli jste v uzavřeném období a tudíž nemůžete provádět změny v RELDP.


Oprava Tiskový formulář Roční sestavy - Potvrzení o slevě na děti

Formulář má přiliš krátkou délku údaje Bytem.

Opraveno


Oprava Roční ELPD - důchodce pracující na DPP nebo zaměstnání malého rozsahu a doby odečtené v případě příjmu pod hranici

Doby odečt.”: (Doby odečtené) uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých
pojištěnec výdělečně činný po dovršení důchodového věku (obecného dle § 32 nebo specielního dle § 74, § 74a, § 76, § 94 zákona č. 155/1995 Sb.), čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž se odečítají doby trvání omluvných důvodů (§ 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.). Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce).

Doba dočasné pracovní neschopnosti se po dovršení důchodového věku vykazuje jak v údaji „Vyloučené doby” tak i v údaji „Doby odečítané”. Tato doba se nezapočítává do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny” (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

V rámci HeO nebyla správně řešena věta: "Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce)." V takovém případě byly dny odečtené 0.

Opraveno


Oprava Základ daně v případě danění zálohovou daní při nepodepsaném prohlášení

V případě, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení a má srážkovou daň se při vysokých příjmech provede změna danění na zálohovou daň.
Základ daně je o korunu vyšší než součet úhrnu příjmů a suma pojistného SHM.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019

NR SR dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa zákon dani z príjmov.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Na základe tejto zmeny došlo v systemé HELIOS Orange k úprave kontroly nad výpočtom mzdy, ktorá stráži minimálnu výšku peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019, ktorá nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu € 500,-.

Ak suma zadaná v mzdovom období 5/2019 na mzdovej zložke určenej pre toto peňažné plnenie nedosiahne minimálnu hranicu, systém hlási: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku 500,00 EUR. Pokračovať? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí možno Áno, tak sa následne stav v stĺpci Výpočet zmení na Chyba a v stĺpci Info sa zobrazi detail chyby: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku."

Ak používateľ zvolí možnosť Nie, tak sa mu otvorí editor pre zadanie správnej čiastky.

Poznámka: Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2018 bola minimálna hranica vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Informácie k legislatívnym zmenám od 5/2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019#Pr.C3.ADplatky


Novinka ZMENA - Mzdové údaje - Počiatočné hodnoty - tlačidlo Nuluj

Z editora Počiatočné hodnoty bolo tlačidlo Nuluj presunuté do voľby Akcie a do sekcie Dovolenka, kratenie - dni.


Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie XML - email

Bolo upravené generovanie XML:

1. do časti "sídlo" sa do elementu <email> načívala hodnota z vlastnej organizácie z atribútu fax namiesto z atribútu email.

2. v niektorých prípadoch sa negerovali prílohy v novej štruktúre, upravené.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vs zrážková daň

Ak mal zamestnanec v jednom kalendárnom mesiaci príjmy zdanené rôznym typom dane, nápočet do tlačového formulára Potvrdenia o zdaniteľnej mzde tento mesiac nenapočítal.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - prerušenie poistenia

Po spustení akcie Nápočet ELDP (Aktulizácia) v niektorých situáciach nedošlo k prerušeniu riadkov v prípade prerušenia starobného poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Dôchodkový vek od roku 2022

Bol upravený výpočet dôchodkového nároku od roku 2022:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom.

POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.


Novinka ÚPRAVA - Číselník Mzdové zložky - distribučné - NNP

V číselníku Mzdové zložky - distribučné boli vykonané úpravy nastavenia na nasledovných distribučných mzdových zložkách:

1. MZ 732 - Nepeňažný príjem pre brutáciu:
- atr. Základ poistenia = plne poistenie bez dohôd
- atr. Príjem do vyúčtovania - vypnutý

2. MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu:
- atr. Hrubá mzda - vypnúť

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Všetky používateľské mzdové zložky, ktoré vznikli z distribučnej mzdovej zložky 732 budú mať po aktualizácii číselnika Mzdové zložky - distribučné nastavenú záložku Základ poistenia podľa distribučnej mzdovej zložky 732.

Ak ste si vytvárali z týchto distribučných mzdových zložiek mzdové zložky používateľské pre účely vyplatenia nepeňažných príjmov pre brutáciu príjmov spustite prosím, nad nimi akciu Porovnaj/Mzdové zložky a Základ poistenia a v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka NOVINKA - Príplatky od 5/2019

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce platnej od 1. 5. 2018 sú zmeny v nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa príplatkov zamestnancov a dohodárov:

§ 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
§ 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
§ 123 ods. 2 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2019 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vykoná nasledovné zmeny:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Atribút / Pôv. hodnota / Nová hodnota
450 / Príplatok za sobotu / Vypocet_Procento / 25.00 / 50.00
452 / Príplatok za nočnú / Vypocet_Procento / 30.00 / 40.00
455 / Príplatok za nedeľu / Vypocet_Procento / 50.00 / 100.00
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce / Vypocet_Procento / 35.00 / 50.00

UPOZORNENIE:
Následne by používateľ mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

POZNÁMKA:
Distribučné mzdové zložky majú nastavenú najnižšiu zákonnú sadzbu príplatkov. Zákonník práce, ale umožňuje na základe splnenia zákonných podmienok zamestnávateľa ešte nižšiu sumu mzdových zvýhodnení (t.j. ak existuje u zamestnávateľa derogačná klauza dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca). V takomto prípade používateľ sadzbu na svojich používateľských príplatkových MZ-kách si upraví ručne podľa potreby, jedná sa o tieto distribučné mzdové zložky:

Číslo MZ / Názov MZ / % najmenej / % derogačná klauzula
450 / Príplatok za sobotu / 50 / 45
452 / Príplatok za nočnú / 40 / 35
455 / Príplatok za nedeľu / 100 / 90

2. Nad výpočtom mzdy je nová kontrola, ktorá kontroluje nastavenie zmenených hodnôt. Ak zistí v číselníku Mzdové zložky oproti číselníku Mzdové zložky - distribučné rozdiel (kontroluje to len na distribučnú MZ 452 - Príplatok za nočnú), tak sa používateľovi zobrazí hláška:

"Od 5/2019 došlo k legislatívnej zmene nastavenia MZ pre príplatky. Uskutočnite porovnanie Vami používaných MZ s distribučnými a následné nahratie rozdielov. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí Áno, tak bude môcť pokračovať vo výpočte mzdy s nenastavenými používateľskými mzdovými zložkami.

Ak používateľ zvolí Nie, tak by mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

UPOZORNENIE:
Ak ste už mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2019 spustili na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2019.


Novinka NOVINKA - Elektronické oznámenie kategórie 2 - XML

Dňom 1. 7. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. 1. v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvý krát sa toto ustanovenia uplatní v januári 2019.

INFO:
Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019 (zdroj: http://www.uvzsr.sk).

Na základe umernenia ÚVZ SR je zamestnávateľ povinný vyplniť v elektronickom formulári na webe ÚVZ SR formulár Oznamovanie kategórie práce 2 a následne ho uložiť a uložený súbor zaslať ako prílohu k e-mailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Na základe týchto skutočnosti vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikla nová definícia Správy pre generovanie tohto oznámenia vo formáte XML:

Oznamovanie kategórie práce 2

UPOZORNENIE:
Generovanie tejto správy by malo vždy prebiehať nad DECEMBROM, aby sa načítali údaje k 31. 12. príslušného roka. Generovanie je, ale možné spustiť nad akýmkoľvek vybraným mzdovým obdobím.

TIP 1:
Vygenerované XML je možné skontrolovať priamo na http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html a to pomocou tlačidla Načítať a následnom stlačení tlačidla Skontrolovať.

TIP 2:
Priamo v definícii tejto správy je možné nastaviť automatické odoslanie vygenerované XML na vyššie uvedenú emailovú adresu a to nasledovne: a. záložka Správa
- do atribútu Adresa miesta určenia správ používateľ uvedie: kategoria2@uvzsr.sk

b. na záložke Spojenie sekcia Email:
- do atribútu Predmet používateľ uvedie: Oznamovanie kategorie 2 - OBCHODNÉ MENO
- do atribútu Text používateľ uvedie text emailovej správy a tlačidlo OK uloží nastavenie správy.

UPOZORNENIE:
VŠETCI zamestnanci, ktorí boli v stave k 31.12. 2018 musia mať v 12/2018 vyplnené nasledovné Doplňujúce údaje:

 • Profesia
 • SK ISCO
 • Kategória zdravotných rizík
 • Faktory pracovného prostredia

2. Nad prehľadom Doplňujúce údaje nad uzavretým alebo odoknutým obdobím 12/2018 je možné použiť novú akciu Kopírovanie atribútov pre Oznámenie kat.2 pomocou, ktorej používateľ môže prekopírovať tieto povinné údaje z aktuálneho mzdového obdobia do mzdového obdobia 12/2018.

Používatelia systému HELIOS Orange edícia iNUVIO majú k dispozícii akciu Hromadné zmeny pomocou, ktorej môžu povinné údaje doplniť hromadne.


Novinka NOVINKA - Daňový bonus na dieťa od 4/2019

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo dňa 4. 12. 2019:

§ 33 ods. 1 znie:

„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“


a za § 52zv sa vkladá § 52zw, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zw

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.“.

Na základe tejto zmeny vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. prvotné nastavenie nových nárok DB podľa veku dieťaťa
- pri prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy, ktorý neobsahuje vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 sa objaví hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa."

v prípade, že v čase updatu už boli vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 a vyššie, tak sa zobrazí hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa.

V období od 4/2019 do aktuálneho obdobia existujú vypočítané mzdy s daňovými bonusmi.
Tieto mzdy je potrebné prepočítať."

Tzn., ak by používateľ vypočítal mzdy za 4/2019 a vyššie na staršej verzii, ktorá neobsahuje úpravy ohľadom nového DB, tak po update na túto verziu a vyššiu sa mu po prepočítaní miezd zaktualizujú uplatnené DB od mzdového obdobia 4/2019.

2. editor číselníka Odpočítateľné položky a bonusy:
- vznikol nový atribút Ročná čiastka 2, je viditeľný len ak Typ odpočtu = Bonus a len od mzdového obdobia 4/2019. Nový atribút je prednaplnený hodnotou "532,08"
- vznikol nový atribút Mesačná čiastka 2, je možné si ho zobraziť do prehľadu pomocou tl. Nastav

3 prehlad Rodinní príslušníci:
- bola upravená akcia Zladenie údajov od roku 2019 tak, že ak v kalendárnom roku existuje na záznam naviazaný DB, zladenie údajov neprepisuje spätne Dátum narodenia

- v editore Rodinného príslušníka nie je možné meniť dátum narodenia dieťaťa, pokiaľ má priradený DB

- v prípade, že by bol zmenený Dátum narodenia dieťaťa, na ktorom je naviazaný DB, skriptom, tak dôjde k automatickému prepočtu DB v MÚ

- vznikla nová akcia Daňový bonus, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:
a.Kontrola nastavenia daňových bonusov - akcia kontroluje zadanie dátumu narodenia dieťaťa a nastavenie daňových bonusov podľa veku dieťaťa v danom období v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

b. Oprava chybne nastavených daňových bonusov - akcia nastavuje daňový bonus podľa dátumu narodenia dieťaťa v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

Tieto podakcie je možné použiť od mzdového obdobia 4/2019 a fungujú nad označenými záznamami.

4. editor Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Dane a na záložke Paušály, Deti v sekcii Rodinní príslušníci:
- vznikol nový atribút Typ daňového bonusu, ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

0=Nie je daň.bonus od 04/2019

1=Sadzba 1 (deti nad 6 rokov)

2=Sadzba 2 (deti do 6 rokov)

5. Výpočet miezd:
- algoritmus výpočtu uplatneného daňového bonusu bol od mzdového obdobia 4/2019 upravený tak, aby rešpektoval nastavenie podľa veku dieťaťa. Výpočet mzdy nastavuje aj sumu DB v MÚ pokiaľ je nastavená chybne

6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019:
- v editore RZD bol zapojený nový výpočet nároku na daňový bonus

Informácie k legislatívnym zmenám nájdete aj na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._4._2019

Nástroje přizpůsobení

Novinka Upravena regenerace přehledu po návratu z návazného přehledu uživatelských sloupců. V některých případech mohla nastat chyba Access Violation Error (hlavně v případě návratu do definovaného přehledu).


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.03.


Novinka Doplněna možnost lokalizace názvu Automatu pomocí textů v jiných jazycích.


Obecné

Novinka V dataskopu v definici sdruženého pohledu je nyní u jednotlivých prvků možnost vypnout zobrazení záhlaví (týká se grafů, pokročilých grafů, kontingenčních tabulek a OLAP).


Novinka Do definice dataskopu bylo doplněno zaškrtávátko 'Zobrazit se sbaleným stromem'. Pokud je zaškrtnuto, je dataskop zobrazen se sbaleným stromem.


Novinka V definici parametru externí akce typu Helios číselník je možno zakázat přímou editaci. Pak ale není možnost zadanou hodnotu smazat. Upraveno - doplněna klávesová zkratka Del pro smazání hodnoty.


Novinka Do exportu do XLS byla doplněna detekce počtu řádků. Pokud je více jak 65536, zobrazí se varování.


Oprava Nad přehledem databází je možno zobrazit seznam tabulek a v něm pak přehled s indexy konkrétní tabulky. Tato akce ale ukazuje chybně vnořené sloupce (pokud je index obsahuje) a v některých případech může skončit i SQL chybou. Opraveno.


Novinka V rámci externích akcí, parametrů dataskopu, automatů a cizích klíčů uživatelských tabulek je možno definovat klávesové zkratky pro odpovídající akce v přehledu. Množina zkratek byla velmi omezena, nyní je omezení uvolněno. Pravidla jsou následující:
 • přetížením klávesových zkratek F2, Enter, Del a F8 lze překrýt standardní akce HELIOSu (toto šlo i před uvolněním)
 • jako klávesovou zkratku není možno použít samostatné písmeno (bez Ctrl, Shift nebo Alt)
 • pokud je nastavena klávesová zkratka, kterou v daném přehledu standardně používá HELIOS, pak bude ignorována (zkratky HELIOSu mají přednost)


Oprava Nastavení počtu maximálně vrácených řádků nefunguje v případě sestavy s Master x Detail pohledem. Opraveno.


Oprava Při přechodu z přehledu, který má zapnuto seskupení do přehledu, který má zapnuto omezené načítání dat, nedojde k inicializaci omezeného načítání. Opraveno.


Novinka Do tabulky mzdových období byl doplněn počítaný sloupec ID, jedná se o kopii IDObdobi, pouze s jiným názvem. Tento sloupce je nutný pro možnost zadávat notifikační předpisy a externí uživatelské sloupce.


Novinka Doplněno ošetření cesty pro automatickou přílohu uloženou do databáze.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 8.2.8


Novinka Do info bubliny nad jménem přihlášeného uživatele ve stavovém řádku bylo přidáno zobrazení jeho SPID.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2018.26.181203.


Novinka Pokud je počítač se spuštěným HELIOSem uspán, pak při následném probuzení nelze navázat spojení s SQL Serverem. Pokud je nastaven jiný jazyk jak čeština, může dojít při zobrazení chybové hlášky k chybě Access Violation Error.


Oprava Při zobrazení dataskopu jako akce není při posunu na nový záznam respektováno nastavení "Automaticky rozbalit řádky/sloupce" a "Automaticky nastavit šířku sloupců" u kontingenčních tabulek. Opraveno.


Oprava V Dataskopu nelze zadat podmínku pro strom dokumentů, neuloží se. Opraveno.


Novinka V rámci definice definovaných přehledů byla doplněna detekce CTE definice. Aby detekce proběhla správně, musí být splněny následující podmínky:
 • definice začíná WITH (není předřazen žádný komentář)
 • vlastní definice WITH v těle neobsahuje nepárové závorky v komentáři

CTE dotaz musí být uložen jako databázový pohled.


Oprava Veřejné názvy vnořených sestav v definovaném opisu přehledu obsahují systémový název sloupce. Opraveno.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.0.1.11


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.479.


Novinka Doplněna detekce sloupce typu DECIMAL v rámci definovaných přehledů.


Oprava Akce "Textové položky dokladů oběhu zboží" nad přehledem Zakázky vybíraly chybně záznamy podle čísla zakázky v hlavičkách dokladů a nikoliv dle čísla zakázky na textové položce. Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 8.1.2.


Oprava Pokud se do společných příloh v přehledu dokumentů hromadně pro e-mail zadá příloha přes akci Soubor, nedojde k odeslání této přílohy. Opraveno.


Oprava V organizační struktuře se v rámci založení nového období nepřenášel parametr Zakázáno. Opraveno.


Oprava Pokud nebyly zadány v IČO organizace nuly na začátku do formátu 8 znaků, tak zadání nové organizace se stejným IČO s nulami na začátku, nebylo vyhodnoceno jako signalizovaná duplicita. Opraveno


Novinka Počítaný sloupec Ulice s čísly v číselníku Organizace byl upraven tak, aby v případě, že není vyplněna Ulice a je vyplněno Číslo popisné nahradil chybějící ulici textem č. p..


Novinka Do přehledu logování změn byl doplněn počítaný sloupec Tabulka a sloupec. Jak již název napovídá, obsahuje data sloučená ze sloupce Tabulka a sloupce Sloupec ve formátu "T.A". Nad hodnotami v tomto sloupci byla doplněna bublinová nápověda, která zobrazí veřejný název sloupce, pokud je dohledán.


Novinka Do přehledů byla doplněna akce "Všechny změny", která zobrazí přehled všech změn pro danou tabulku přehledu (změny záznamů + smazaná data). Zároveň byly do přehledu změn doplněny vazby na vybrané tabulky.


Oprava Export tisku z ReportBuilderu do souboru typu RTF - ve výsledném souboru nejsou zobrazeny obrázky. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava U došlých objednávek se v některých situacích nesprávně zobrazoval stav "Částečně kryto" tam, kde měl být zobrazován stav "Částečně realizováno". Šlo o případy, kdy bylo částečně realizováno(realizován výdej) a zároveň se na dokladu objevovala položka, která byla bez krytí (nebyla zajištěna stavem skladu). Opraveno.


Novinka Zajištění DOBJ při realizaci příjmů bez vazby na DOBJ:

Na řadách příjemek je atribut "Po realizaci spustit "Aktualizace zajištění stavem skladu"", kde je defaultně hodnota "Nespouštět" a dále je možnost nastavit "Spustit" nebo "Spustit s dotazem".
Dle nastavení se pak případně akce na konci realizace spustí, tj. pro položky příjemky dohledá dle data případu nejstarší položky na došlých objednávkách a pro ně spustí "Aktualizace zajištění stavem skladu".
Do akce je možné zasáhnout pomocí slepé procedury dbo.ep_DOBJ_UpravDPaIDProAktZajStavSk.

Zajištění DOBJ při realizaci příjmů s vazbou na DOBJ (z DOBJ generována VOBJ a z té generovaná příjemka):
Na řadu DOBJ byl přidán atribut "Při převodu objednávky do příjemky zajistit". Tímto atributem je řízeno, zda bude přednastaveno, že se má zajišťovat při převodu VOBJ na příjemku. Nejpravděpodobnější využití bude v kombinaci s nezatrženým "Automaticky zajistit zboží, které je stavem skladu", kde si pak zatrhnu "Při převodu objednávky do příjemky zajistit". Díky tomu se pořízená DOBJ nezajistí - zajistí se až při příjmu.


Novinka Do akce "Ceníky položek", tj. akce jejíž pomocí lze exportovat/importovat ceny položek pomocí tabulkového editoru byl přidán atribut "Měrná jednotka" a "Druh cenotvorby". Druh cenotvorby slouží jen informativně pro zobrazení nebo export. Měrná jednotka umožňuje jak zobrazení a export, tak je možné i importovat měrné jednotky.

Pokud je v globální konfiguraci aktivovaná funkcionalita "Ceníky včetně MJ", je pak možno navíc pro jednu položku v rámci jedné cenové úrovně zadat ceny pro více měrných jednotek - v přehledu ceníku položek je pak cena pro každou MJ reprezentována vlastním řádkem. Více cen pro měrné jednotky bylo možné zadávat už dříve jednotlivě, nyní bylo přidáno pracovat s měrnou jednotkou i hromadně exportem/importem pomocí tabulkového editoru.
Zároveň byla akce importu upravena tak, že se na konci nezobrazuje pouze počet importovaných řádků, ale zobrazí se procesní okno, kde jsou jednak detailnější informace o případných chybách, ale zároveň i upozornění o případných nově importovaných záznamech kmenových karet a množstevních jednotek.


Oprava Při založení nové kmenové karty pomocí importu ceníku ze schránky nebyl respektován Druh skladu přednastavený na skupině karet. Opraveno.


Novinka U sloupců Plánovaný zisk a Zisk ve spojitosti s marží byla doplněna finanční maska ### ### ###,##


Novinka Do pohybů výrobních čísel přidány sloupce "Množství druhové" a "CC evidenční druhová", tak aby i zde bylo možné zobrazit znaménko dle směru pohybu, tak jako je to i u pohybů skladových položek.


Novinka V kmenových kartách při spuštění akce "Ceníky položek" se zobrazuje editor, kde je atribut "Výběr zobrazovaných cen". Zde jsme nahradili hodnotu "Pouze korunové" za "Pouze v hlavní měně". Je to univerzálnější pojem - byl s tím problém v SK legislativě, kde termín korunové nedává vůči EUR smysl.


Oprava Při změně hodnoty příznaků
 • Realizační faktura
 • Zálohová faktura

v editoru pro řady faktur v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží se hlásila chyba: "Access violation at address 0ACEBC96 in module 'HeLCS2.bpl'. Read of address 00000000." Opraveno


Oprava V dokladech v přehledu skladu je akce "Výrobní čísla aktuální položky" dostupná jen pro položky, které jsou na doklad zařazené.

Nezobrazují se VČ u položek, které nejsou zařazeny na doklad. Opraveno.


Novinka Aktualizace údaje Množství na DO k vyřízení ve Stav skladu způsobovala zablokování běhu programu. Upraveno: Programový kód byl optimalizován a doplněny indexy. Pokud jste byli nuceni vypnout globální konstantu Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady (v případě zpomalení systému parametr deaktivujte) a využíváte možnost zajištění došlé objednávky stavem z jiného skladu, můžete ji opět zapnout.


Personalistika (CZ)

Novinka Personalistika - Pracovní pozice a jako vzor pro školení a lék. prohlídky zaměstnanců - úprava chování

1/ Na pracovní pozici vznikl nový atribut "Přenést školení k zaměstnanci", který je implicitně zatržený (tzn., chová se stejně jako doposud). Pokud ale atribut "Přenést školení k zaměstnanci" nebude zatržen, potom:
- a) jestliže přiřadím v nabídce Zaměstnanci konkrétnímu zaměstnanci Pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci
- b) jestliže přiřadím v nabídce Pracovní pozice konkrétního zaměstnance na Pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci
- c) jestliže přiřadím na Pozici nové školení/prohlídku, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci

2/ V přehledu soulad školení , lékařských prohlídek přibyla akce "Vyřadit ze školení". Po stisknutí akce se u zaměstnance vymaže dané školení, prohlídka (na Pozici vše zůstane stejné). K vymazání dojde pouze tehdy, pokud na školení nebyl vygenerován plán, školící akce.


Novinka Úprava - Generování plánu školení a lékařských prohlídek

V přehledu Školení, lékařské prohlídky, v editoru do sekce Periodické byla přidána položka Generovat plán od a má hodnoty Absolvovat do, Poslední účast, přičemž přednastavená hodnota je Poslední účast. Pokud zůstane nastavena na poslední účast, plán školení se generuje jako doposud, pokud absolvuje zaměstnanec školení, pak se perioda počítá od data účasti.

Pokud je nastavena hodnota druhá, Absolvovat do, pak se plán generuje od data Absolvoval do.

Příklad: Absolvovat do 15.12. 2017
- Poslední účast však bude dřívější - např. 5.10. 2017 (absolvuje dříve)
- Perioda např. 3 měsíce

řešení:
- dosud by se další plán vygeneroval s datem 5.1.2018 (odečtené 3 měsíce od Poslední účasti)
- od nynějška se plán generuje s datem 15.3.2018 (počítáno od Absolvovat do)


Novinka Potvrzení výmazu pracovní pozice z personální organizační struktury

Při práci v personální organizační struktuře se často stává, že omylem uživatel smaže pracovní pozici ze stromu. Doplněna výzva k potvrzení smazání.


Personalistika (SK)

Novinka Pracovná pozícia vs požadovné školenie a lek. prehliadky

1. Na pracovnej pozícii vznikol nový atribút "Preniesť školenie na zamestnanca", ktorý je implicitne zaškrtnutý (tzn., chová sa rovnako ako doteraz). Pokiaľ, ale nebude zaškrtnutý, tak:

a. ak priradím v ponuke Zamestnanci konkrétnemu zamestnancovi Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

b. ak priradím v ponuke Pracovné pozície konkrétneho zamestnanca na Pracovnú pozíciu, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca

c. ak priradím na Pracovnú pozíciu nové školenie/prehliadku, neprenesú sa požadované školenia/prehliadky na zamestnanca


2. Nad prehľadom Súlad školení, lekarskych prehliadok pribudla akcia "Vyradiť zo školenia". Po stlačení akcie sa na zamestnancovi vymaže dané školenie/prehliadka (na Pracovnej pozícii všetko zostane bez zmeny). K vymazaniu dôjde len vtedy, ak na školení nebol už vygenerovaný plán, školiaca akcia.


Novinka ZMENA - Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

V editore Školenie, lekárske prehliadky do sekcie Periodické bola pridaná položka Generovať plán od a má hodnoty Absolvovať do, Posledná účasť, pričom prednastavená hodnota je Posledná účasť.

Pokiaľ zostane nastavená na hodnotu "Posledná účasť", plán školení sa generuje ako doteraz, pokiaľ absolvuje zamestnanec školenie, potom sa perióda počíta od dátumu účasti.

Pokiaľ je nastavená hodnota "Absolvovat do", potom sa plán generuje od dátumu Absolvoval do.

Príklad: Absolvovať do 15.12. 2017
- Posledná účasť však bude skoršia - napr. 5.10. 2017 (absolvuje skôr)
- Perióda napr. 3 mesiace

Riešenie:
- doteraz by se ďalší plán vygeneroval s dátomom 5.1.2018 (odčítané 3 mesiace od Poslednej účasti)
- odteraz sa plán generuje s dátomom 15.3.2018 (počítané od Absolvovať do)


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie výmazu pracovnej pozície z personálnej organizačnej štruktúry

Pri práci v personálnej organizačnej štruktúre sa často stáva, že omylom používateľ zmaže pracovnú pozíciu zo stromu. Doplnená výzva k potvrdeniu zmazania.


Pokladna

Oprava Opraven přepočet částek DPH na položce pokladního deníku v cizí měně.


Oprava Při kopii pokladního dokladu se nepřenášela Země DPH, což mělo za následek na nových položkách přednabízení všech sazeb DPH vč. neplatných. Opraveno.


Oprava Opraveno přepínání mezi řadami pokladen dvojklikem na statusbaru.


Oprava Opraven přenos hodnoty atributu Vlastní DIČ DPH při zaúčtování pokladního dokladu.


Novinka Při smazání všech položek pokladního dokladu se nyní nulují částky na hlavičce dokladu.


Novinka V určitých případech při uložení pokladního dokladu systém zobrazil chybu: Prázdná nebo chybně zadaná položka Účetní kód.

Upraveno načítání Účetního kódu na pokladní doklad po připojení faktury nebo dobropisu.


Novinka V editoru pokladních položek doplněna zkratka "Ctrl+Alt+D" pro přepočet DPH.


Oprava Opraven přenos párovacího znaku na pokladní doklad po připojení faktury a jeho výmaz po odpojení.


Novinka Upravena podmínka zpřístupňující volbu "Připojit odpovídající pokladní doklad" v akcích nad přehledem Pokladních dokladů k faktuře.


Pokladní prodej

Novinka Novela zákona o DPH 235/2004 Sb. § 36/5 - nedaňové zaokrouhlení
 • Na způsobu úhrady je k dispozici nové zaškrtávátko Zaokrouhlení nedaňově
 • Pokud bude označeno, zaokrouhovací rozdíl při zaokrouhlení na celé Kč nebude zahrnut do základu DPH ani do částky DPH, ale bude se jednat o zaokrouhlovací rozdíl, který není plněním z hlediska DPH
 • Nedaňové zaokrouhlení je vyčísleno v nově zavedených sloupcích "Částka nedaňové zaokruhlení..."
 • Distribuční formuláře účtenek byly upraveny - zaokrouhlení se nyní tiskne z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení včetně nedaňového zaokrouhlení <HM>" (původně to bylo z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení HM"), a to v případě, že je tato hodnota různá od nuly
 • Pro účtování bude nutno doplnit druhy řádků kontace Zaokrouhlení zisk (hlavička) a/nebo Zaokrouhlení ztráta (hlavička), pokud již neexistují
 • Aktualizační skript automaticky pro Hotovost přednastavenou v Globálních konstantách Pokladního prodeje nastavil příznak Zaokrouhlení nedaňově
 • Viz též článek v poradně "Novela zákona o DPH od 1.4.2019".


Novinka V pokladním prodeji byla přidána možnost nastavit způsobům úhrady příznak "Archivní záznam". Tyto způsoby úhrady se pak při úhradách nepoužívají. Výjimkou jsou dotace, odvod a úhrada body, které mají ve způsobech úhrady vlastní řídící prvky, zda se použít mají či ne. Pro tyto způsoby úhrad se "Archivní záznam" nebere v potaz, jelikož lze jednotlivě řídit příslušnými parametry.


Novinka Pokud je na řadě účtenky vyplněna řada dokladu - storno, generuje se automaticky při stornu účtenky doklad storna výdeje.


Novinka Do pokladního prodeje byl přidán přehled stavu skladu pro výběr položek podobně jako je tomu u ostatních dokladů. Je možno si aktivovat/deaktivoat v globální a lokální konfiguraci.


Novinka Optimalizace rozložení editoru pro dotykový režim ve prospěch přehledu s položkami.
 • 2 ovládací tlačítka "Částka v jiné měně", "Přihlásit pokladní" byla přesunuta ze spodní části nahoru vedle zobrazované částky k úhradě
 • odstraněny rámečky kolem přehledu položek
 • horní oblast s ovládacím tlačítky lze vertikálně více zkrátit


Oprava Akce "Dotace"/"Odvod" pro řadu vedenou v cizí měně vyžadovaly zadání aktuálního kurzu v číselníku "Prodejní kurzy" i v případě, kdy nebyl na řadě účtenek nastaven příznak "Vyžadovat dnešní kurz měny" a kurz pro účtenky se přebíral z kurzovního lístku. Opraveno - pro dané nastavení se v akcích použije nejnovější kurz z kurzovního lístku.


Správa osobních údajů

Novinka GDPR - Kontakty k zaměstnanci a kontakty ke kontaktní osobě mimo vztah kontaktní osoby a organizace

U kontaktů, které mají přiřazený Druh kontaktu Domů, se již nenastavuje automaticky příznak Přednastaveno Příznak lze nastavit dodatečně akcí Přednastavit. Pokud má takový kontakt již nastaven příznak Přednastaveno, akce se nad příslušným záznamem změní na Odnastavit a umožní zrušit nastavení příznaku Přednastaveno. Jde zejména o prevenci před nechtěným přenášením soukromého kontaktu zaměstnance na doklady.


Splátkování a leasing

Oprava Opravena chyba v přehledech leasingu (Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení), pokud se nástrojem nastav odstraní sloupce s vazbou na skupinu, tak se zobrazí hláška:

[SQL:4104,16] The multi-part identifier "VTabSTDLeaSkupinaTabSTDLeaPredmet.Ucel" could not be bound.


Oprava Byla opravena chyba při generování sdruženého platebního příkazu z Leasingu, které skončilo chybovou hláškou, že nelze smazat záznam v tabulce TabLogZajisteniDPH.


Účetnictví

Novinka Novela CZ zákona o DPH upravuje výpočet částky DPH z částky vč. DPH (výpočet "zhora"). Pouze pro doklady se zemí DPH CZ.

Pro zemi DPH CZ a datum DUZP rovno nebo vyšší než datum účinnosti novely - pravděpodobně 1.4.2019 - se částka DPH počítá novým vzorcem:
Částka DPH Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / KoeficientCZ
kde KoeficientCZ = 1 + sazba DPH % / 100

V důsledku to znamená, že se původně používaný výpočet DPH koeficientem: sazba DPH % / (100 + sazba DPH %) a zaokrouhlená na 4 desetinná místa byl zrušen. Nově je dosaženo toho, že se DPH počítaná z částky bez DPH ("zdola") a z částky vč. DPH ("zhora") rovnají (s tolerancí +/- v řádu haléře).

Nový výpočet platí pro výpočet částky DPH v oblastech :
- Účetnictví (účetní deník)
- Pokladna
- Zálohové faktury (navázání zálohových faktur)
- Účtenka - finanční vratka
- Korekce sazby DPH (skladové doklady a fakturace)


Novinka Byla vyřešena možnost rozdělit kontrolní hlášení (KH) na dvě období ve stejném měsíci v případě fúze:

1) doporučený postup - nejdříve změnit datumy od-do u období DPH, až poté u KH DPH

2) úprava datumů od-do u KH DPH (viz níže) provede systém automaticky, ovšem pouze za těchto podmínek :
- KH DPH je "Řádné"
- KH DPH není uzavřeno
- KH DPH neobsahuje žádné doklady

Období DPH:
Po změně datumů od-do u období DPH je zobrazen dotaz, zda se mají změnit i datumy u příslušného KH DPH.
Po potvrzení dotazu dojde ke změně datumů od-do u příslušného KH DPH takto :
a) období DPH a KH DPH jsou oboje měsíční nebo čtvrtletní - datumy od-do jsou změněny u odpovídajícího KH DPH
b) období DPH je čtvrtletní a KH DPH jsou měsíční - datumy od-do jsou změněny u KH DPH, které odpovídá změněným datumům u období DPH.
c) je-li již založeno období DPH, které je zkráceno, a v pořizovaném účetním dokladu je zadáno DUZP mimo rozsah tohoto období DPH (se stejným měsícem a rokem), systém vygeneruje doplňující období DPH téže časové periody s upraveným datumem OD resp. datumem DO

KH DPH:
Datumový rozsah KH DPH lze změnit a vytvořit tak druhé KH DPH do stejné časové periody (měsíc / čtvrtletí). Při zakládání nového KH DPH systém dotáhne změněné datumy u odpovídajícího období DPH (existuje-li) a dosadí je do datumů od-do zakládaného KH DPH.
Datumy od-do lze měnit jen v případě, že KH DPH neobsahuje navázané účetní doklady.
V případě, že je období DPH již rozděleno např. na 2 části, pořizování nových KH DPH respektuje toto rozdělení a postupně doplňuje správné datumy OD-DO dle jednotlivých období DPH.


Novinka Kopie dokladu deníku a externí informace

V editoru definice Uživatelských sloupců je pro tabulku účetního deníku (TabDenik) umožněno zaškrtnout zaškrtávátko "Kopírovat".
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, systém kopíruje i příslušné uživatelské sloupce.
Platí pro akce v přehledu účetního deníku :
- kopie / storno (jeden účetní doklad)
- kopie / storno (více označených dokladů)
- kopie pro opravu Souhrnného hlášení
- kopie pro opravu Kontrolního hlášení

Poznámka: Je-li zaškrtávátko "Kopírovat" zatrženo u alespoň jednoho libovolného uživatelského sloupce tabulky TabDenik, je možné, že se výše zmíněné operace kopírování velkých dokladů nebo většího množství dokladů zpomalí !!

Kopie dokladu deníku a zadání organizace

V editoru kopie je nová volba "Změna organizace".
Volby :
"Neměnit" ... organizace na kopii zůstává zachována původní
"Změnit" ... organizace na kopii je nahrazena zadanou organizací včetně DIČ
"Zrušit" ... organizace na kopii je zrušena
Výchozí nastavení : Neměnit
Při nastavení "Změnit" je zadání organizace povinné.
Při nastavení "Neměnit" a "Zrušit" jsou pole pro zadání organizace a DIČ prázdná a nepřístupná.
Platí pouze pro kopii jednoho účetního dokladu.


Novinka Tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.20 (od 29.7.2016), systémové číslo -1057, v poli Přiznání sestavil je doplněno jméno. Tj. tisk ve formátu Jméno Příjmení.


Novinka Do globálních konstant byl přidán atribut Seskupit případy starší než poslední časové rozlišení do skupiny 9999. Změna nastavení se projevuje po znovunačtení příslušných přehledů.

Byla provedena revize vyhodnocení úhrad faktur.


Novinka Pokud se v editoru samovyměření ručně změní základ DPH v hlavní měně, základ DPH v měně DPH se nepřepočítá, ale zůstává nezměněn. Tím dojde ke změně kurzu DPH, je určen podílem základu DPH v hlavní měně a základu DPH v měně DPH. Nový kurz DPH je zobrazen vedle pole pro základ DPH v měně DPH, je needitovatelný a zaokrouhlený na 3 desetinná místa.

Spočítaný kurz DPH je po potvrzení Samovyměření přenesen do účetního deníku, Základ daně, Částka daně a Odchylka daně jsou spočítány dle tohoto kurzu.
V přehledu deníkových dokladů je nový sloupec "Samovyměření - počítaný kurz", sloupec (zaškrtávátko) signalizuje, že byl kurz DPH při Samovyměření spočítán.


Novinka Upraveny tiskové formuláře formátu PDF/FDF.


Oprava Byla opravena chyba při ověřování spolehlivosti plátce DPH, kdy se ojediněla zobrazovala chybová hláška "Cannot Drop table #TempTabOznacCisOrg".


Novinka Vytvořena nová verze číselníků pro PO - 201902.

Obsahuje původní číselníky z verze 201901 a nový číselník PARTKON.
Nové číselníky budou součástí nové distribuční verze.
Bude též možno číselníky stahovat ze Store.


Oprava Sloupec Řádek DPH CZ v přehledu daňových dokladů v případě daňových klíčů pro samovyměření zobrazoval pouze řádek přiznání k DPH na výstupu, na který je navázán (např. řádek 3), ale nezobrazoval vazbu řádek přiznání k DPH na vstupu (např.43). Opraveno.


Novinka Při akci Uzavření a otevření účetních knih se v ojediněnlém případě vyskytla hláška:

[SQL:8115,16] Arithmetic owerflow error converting numeric to data type numeric.
Projevuje se v případě extrémě velkých obratech na účtech.

Systém nyní při provádění roční uzávěrky kontroluje velikost výsledných částek pro zápis do účetního deníku a následný zápis do salda a stavů účtů na maximální velikost (řád jednotky bilionů). Je-li některá z výsledných částek vyšší (řád desítky bilionů a vyšší), je zobrazeno chybové hlášení :
"Při výpočtu roční uzávěrky byla napočítána příliš velká částka. Roční uzávěrku nelze provést. Kontaktujte výrobce programu." a uzávěrka není provedena.
Zdroj částky jsou v tomto případě zapsány do přehledu účetních období k uzavíranému období do neveřejného sloupce "Uzávěrka-příliš velká částka-zdroj".
Poznámka:
Kontrola před spuštěním účetní uzávěrky chybu příliš vysoké částky neodhalí.


Novinka V editoru účtového rozvrhu lze v poli Třetí účet/analytika PAP (dříve nazývaný pouze Třetí účet) vybrat analytiku účtu PAP přenosem z přehledu "Analytiky PAP" promocí tlačítka [...]. Lze přenést jen ty analytické účty, u kterých souhlasí syntetický účet na první tři znaky čísla účtu a číslo účtu PAP je delší než 3 znaky.


Novinka V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je zpřístupněno nastavení, jak se má doplňovat párovací znak.

Jsou k dispozici tyto volby:

 • Číslo dokladu
 • Číslo zálohového dokladu
 • Číslo dodavatelské faktury
 • Číslo původního dokladu
 • Číslo organizace
 • Číslo zakázky
 • Automaticky
 • Číslo zaměstnance
 • Nákladový okruh
 • Číslo vozidla
 • Číslo zál. dod. faktury
 • Číslo pův. dod. faktury
 • Popis dodávky
 • Objednávka
 • Z deníku / faktury (z účetního dokladu účtování faktury, není-li dotažen, pak párovací znak z faktury)

Kromě poslední volby (Z deníku / faktury) všechnu ostatní volby doplňují párovací znak z údajů hlavičky faktury.

Původně systém doplňoval párovací znak z účetního dokladu účtování faktury , když nebyl doplněn, pak hodnotu pole "Párovací znak" na faktuře (odpovídá nové variantě "Z deníku / faktury").

Přechodem na novou verzi systém na všechny řádku účetního kódu pro úhrady nastaví volbu "Z deníku / faktury" (odpovídá původnímu nastavení).

V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je dále zpřístupněno nastavení, jak se má dotahovat párovací znak 2.

Jsou k dispozici volby:

 • PZ2 na dokladu nebo konverzí z PZ
 • Konverzí z PZ
 • PZ2 na faktuře


Novinka Editor rozpočtu - rozpočty pro státní příspěvkové organizace

V editoru sloupce pojmenovány tak, aby pro uživatele byly názvy jednoznačné:

Rozpočet rok X
Rozpočet rok X + 1
Rozpočet rok X + 2
Rozpočet rok X + 3


Novinka Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Zprávy - generování zpráv - do xml doplněny údaje o kontaktní osobě.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Ošetřen přístup do view potřebných pro ePortal. Inicializuje se jen z přehledů ePortálu.


Novinka Pohledy do deníku z řádků výkazu byly rozšířeny i o součtové řádky.


Oprava Výkazy a finanční analýza, opravena chyba, kdy akce aktualizace po měsících neproběhne, pokud je bez minulých období.


Novinka Ve schvalování účetní závěrky byly omezeny typy souborů v příloze na pdf, jpg a png.


Oprava Oprava where při volání návazného přehledu zaměstnanců.


Oprava Účetní standardy - Hromadná kopie dokladu

Editor se chová nestandardně.
Opraveno


Workflow

Novinka Ve stromečku workflow se v počtu vět u filtrů s ručně vyplněnou SQL podmínkou zobrazuje správný počet záznamů (tj. po zohlednění této podmínky).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export