Verze 2.0.2018.0900 - Změny 2018

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(odstranění popisu k novému hlášení SP - má být je INUVIO)
m
Řádka 357: Řádka 357:
  
 
Jestliže došlo k ukončení dohody v průběhu měsíce, nebylo toto datum respektováno na odhlášce.
 
Jestliže došlo k ukončení dohody v průběhu měsíce, nebylo toto datum respektováno na odhlášce.
 
 
}}
 
}}
  

Verze z 16. 10. 2018, 11:10

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Při exportu tuzemských a zahraničních platebních příkazů SEPA upravena kontrola na zadání měny. Chybové hlášení "Nevyplněný kód měny" se objeví jen v případě, že je měna skutečně nevyplněna. Původní kontrola na vyplnění měny EUR byla odebrána.


Novinka Kartové centrum

Doplněn import sumačních řádků formátu CS Flat - Global Payments :
04 - věta avíza, úroveň účtování IČO pro obchodníka s cashback rozšířením
05 - věta avíza, úroveň účtování Obchodní místo pro obchodníka s cashback rozšířením

Upraven import detailních řádků formátu CS Flat - Global Payments :
26 - věta detailního avíza pro obchodníka cashback
27 - věta detailního avíza pokladny s volitelným Id trans cashback


Novinka Do tabulky TabPenezniUstavy byly doplněny sloupce Autor, Datum pořízení, Změnil a Datum Změny.


Oprava V přehledu 328 Pohledávky v editoru úhrady na položce bankovního výpisu nefungoval rychlý filtr. Opraveno


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu datové zprávy CZ532A CI_VYJV

CÚ vývozu elektronicky informuje deklaranta o jeho právu na vyjádření ve smyslu článků 29 a 22 odst. 6 UCC


Novinka ECS Vývoz - přidána možnost zapsat data RHU:


Rozšíření struktury zprávy CZ515A
1. Byla přidána nová skupina "JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ" (QRHU) do skupiny RHU ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV)

2. Přidána nová podmínka QP341: "JESTLIŽE je celní prohlášení podané současně jako žádost o povolení RHÚ,

PAK elementy "Číslo povolení" a "Země vydání povolení" NESMÍ být použity,
JINAK elementy "Číslo povolení" a "Země vydání povolení" MUSÍ být použity.

3. Podmínka QP431 přidána k elementu "Číslo povolení" (RHU02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

4. Přidáno nové pravidlo QP340:
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postupu MŘ v režimu vývoz,
PAK nelze žádat o udělení jednorázového povolení RHÚ."
5. Pravidlo QP340 přiřazeno k elementu "Žádost o povolení RHU" (RHU04) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

6. Přidána nová podmínka QP346:
"JESTLIŽE hodnota elementu „Žádost o povolení RHU“ je rovná 1,

PAK skupina „JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ“ MUSÍ být uvedena,
JINAK skupina „JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ“ NESMÍ být uvedena.""
7. Podmínka QP436 přiřazena ke skupině "JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ" (QRHU) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

8. Do skupiny QRHU ve zprávě CZ528A (C_R_PRIV) přidán element "Místo zpracování nebo použití" (QRHU09)."


Novinka ICS Dovoz - do datové zprávy CZ423A DN_DJZCP byl přidán export skupiny TRAN - Údaje o transakci:

exportována budou data:
TRAN01 - Kód měny
TRAN02 - Fakturovaná částka
TRAN03 - Směnný kurz
TRAN04 - Druh obchodu.

Při exportu je zohledněna podmínka exportu D003_CZ423A :

Tato skupina je povinná u režimů: volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) ,
aktivní zušlechťovací styk (51YY),
dočasné použití (53YY).
Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D009:

Jestliže je použit ZJP místního řízení nebo zápis do záznamů deklaranta, PAK tento element musí mít hodnotu "1" nebo "2" nebo "3".


Novinka ICS Dovoz - do datové zprávy CZ423A DN_DJZCP byl přidán export elementu G13 Cena za položku.

Podmínky exportu jsou stejné jako v ICS Dovoz CZ415A DN_PODD :
REžim musí začínat na 0,4,6 nebo
51XX, 53XX nebo
se musí jednat o sklad typu D.


Novinka Kontejnery - rozšíření možnosti editace seznamu kontejnerů.


Novinka NCTS Přijatý -

Na spodní liště se může zobrazi tlačítko "Info od CÚ" - to je v případě, že přišla od celního úřadu datová informační zpráva.
Např. : CZ052A (CI_PODSD) - Informace o nutnosti podání celního prohlášení pro dočasné uskladnění


Novinka NCTS Přijatý - přidána podpora importu datové zprávy CZ052A :

CZ052A (C_I_PODSD) - Informace o nutnosti podání celního prohlášení pro dočasné uskladnění


Novinka NCTS Vydaný - storno :

umožněno odeslání žádosti o storno i pro stav Propuštěno.
V takovém případě nebude dle podmínky QP225 exportován atribut Typ odůvodnění QSTO114.


Novinka NCTS Vydaný - z exportu datových zpráv DN_POD CZ015A a DN_OPR CZ013A byly odstraněny exporty elementů

GUFVE - Omezení platnosti pro ES (GU/GUF/GUFVE) a
GUFVN - Omezení platnosti pro nečlenské státy ES (GU/GUF/GUFVN)


Novinka NCTS Vydaný - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona

Přidána podpora importu datové xml zprávy CZ079A CI_VOPT .


Novinka NCTS Vydaný - změna kontroly pr11

"Druh prohlášení" (G03) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR):
"Na doplňkové deklaraci NESMÍ být použita hodnota "T-", "TIR", ani "T2SM".


Doprava

Novinka Doplněna funkce pro kopírování dokladu PHM.


Novinka V Doprava/Nastavení parametrů na záložce Údaje pro kontrolu návazností byl přidán atribut "Blokovat stazky po uzávěrce"


Oprava Při účtování zahraničních cestovních příkazů mohl vzniknout účetní doklad s více než dvěma desetinnými místy.

Opraveno. Částka v CZK se zaokrouhlí, může ale dojít k následnému nesouladu přepočtu z cizí měny.


Oprava Při generování cestovních náhrad pro soukromé vozidlo z knihy jízd se nerespektují koeficienty náhrad za využití soukromého vozidla. Opraveno.


EET

Novinka Následné čerpání - uplatnění DPH při nákupu

Dosavadní řešení problematiky následného čerpání v Helios Orange vycházelo z toho, že při pořízení kreditu nebude uplatněno DPH. U položky s nastaveným příznakem Druh EET na "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování" se tedy částka započte v tržbě EET do celkové tržby a do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct). Hodnota DPH, když ji uživatel u položky případně zadal, se do příslušných atributů pro daň a základ nezapočítala. Z pohledu tohoto řešení šlo o nesprávné nepřípustné nastavení, které ale nebylo nijak hlídané.

Při uplatnění následného čerpání v pokladním prodeji (jinde jej uplatnit možné není) použitím způsobu úhrady s příznakem "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" se zadaná částka u tohoto způsobu úhrady v tržbě EET započítala do atributu"Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby" (cerp_zuct).

Řešení dále nepředpokládalo, že by se čerpaná částka nevyčerpala úplně při úhradě dané účtenky, tj. v případě přeplatku se vracená částka v hotovosti neevidovala do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) se záporným znaménkem.

Nové řešení:
Při generování úhrad EET na všech místech, kde lze nákup následného čerpání realizovat, tj.
- v pokladním prodeji
- v úhradách faktur
- v pokladně (v dokladu generovaném z faktury, v ručně zadaném dokladu)

se při pořízení následného čerpání nyní respektuje zadání DPH u položky s nastaveným příznakem Druh EET na "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování", tj. celková částka se v tržbě EET nadále započítá do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) a navíc se základ a daň započítá do příslušných atributů pro základ (ZAKL_DANx) a daň (DANx), nebo do atributu Celková částka plnění osvobozených od DPH (DPH = 0) (zakl_nedl_dph) při sazbě 0 a do zakl_nedl_dphNULL při sazbě NULL.

V pokladním prodeji, kde lze následné čerpání použít k úhradě, byl Způsob úhrady v pokladním prodeji rozšířen o atribut
- Sazba DPH k následnému čerpání (SazbaDPHCerpZuct )
který lze zadat při zatrženém příznaku "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" a určuje, jaká daň byla pro dané následné čerpání uplatněná při jeho pořízení.

Při výpočtu rekapitulace DPH k účtence je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě zadané sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct není NULL) převzaté ze způsobu úhrady rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné záznamu k dané sazbě DPH v rekapitulaci. Vypočtené hodnoty jsou pro účely účtování případů odečtení "zálohy" DPH uloženy v tabulce "Rozpis DPH pro způsoby úhrady, které jsou EET následným čerpáním" (TabUctenkaUhradaEETCerpZuct)

Při výpočtu úhrady EET je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě nenulové sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct) rovněž rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné sazbě v tržbě EET.

Poznámka: Na jedné účtence pokladního prodeje je nyní zakázáno zadávat položky s DIČ od různých poplatníků, tj. lze zadat buď položky bez Dič pověřujícího poplatníka, nebo položky s jedním Dič pověřujícího poplatníka.Novinka Je doplněno účtování v pokladním prodeji:

Nové druhy řádků kontace druh pohybu Pokladní prodej:

 • Následné čerpání/zúčtování - částka celkem
 • Následné čerpání/zúčtování - základ DPH
 • Následné čerpání/zúčtování - částka DPH

Obdoba druhů řádků kontace Záloha - ... na kontacích faktur.
Částky jsou vždy účtovány záporně.
Účtování cizí měny na těchto řádcích není podporováno (nastavení "Cizí měna" v editoru není k dispozici).

Pokud je na způsobu úhrady účtenky vyplněn druh sazby DPH pro následné čerpání zůstatku a jsou zadány úhrady v režimu následného čerpání, jedná se o podklad pro nové druhy řádků kontace.

Z úhrad v režimu čerpání zůstatku se určí základ DPH a částka DPH. Částka celkem = základ DPH + částka DPH.

Stávající částka celkem (hlavička) se poníží o sumu Následné čerpání/zúčtování - částka celkem.

Účtování Následné čerpání/zúčtování - základ DPH a Následné čerpání/zúčtování - částka DPH je provedeno s rozpadem podle sazeb DPH


Novinka Do atributů pro FileStream byl přidán atribut, ve kterém je uložený XML soubor z komunikace EET (TabEETKomXML.EET_XML).

EServer

Oprava QR faktura - oprava založení faktury.


Evidence pošty a datové schránky

Oprava Byly opraveny chyby způsobující nestandartní chování přehledu Datová schránka (třídění a rolování v přehledu).


Fakturace

Novinka Faktury k datu - přehled Faktury - byl doplněn sloupec Uživatelské označení (UO), které umožňuje uživateli označovat záznamy, s nimiž chce následně pracovat.


Novinka Faktury k datu - přehled Faktury - byl doplněn rozpad data pro sloupec Datum případu (D, M, R, Q, T).


Novinka Globální konstanta Zaplacené faktury posuzovat k:
 • Saldo
 • Saldo v přípravě

byla přesunuta z globální konfigurace soudečku Banka do globální konfigurace soudečku Fakturace.


Oprava V přehledu Faktury (BID 1354) se ve sloupcích saldo a saldo v přípravě v některých případech zobrazoval u zaplacených faktur a dobropisů zápočtem rozdíl 1 Kč.

Opraveno.


Oprava Při zakládání přijaté faktury z došlé pošty a vydané faktury z odeslané pošty se nepřenášel daňový režim přednastavený na řadě faktury. Opraveno.


Oprava Opraven výpočet částečných kurzových rozdílů, pokud již byl vygenerován kurzový rozdíl k bilančnímu dni.


Firemní aktivity

Novinka Do Nastav pro přehled Plnění úkolů byla doplněna vazba na Kategorie plnění úkolů.


Novinka Doplněno přebírání způsobu dopravy do dokladů zakládaných z aktivity dle nastavení na organizaci.


Oprava Firemní aktivita s druhem cenotvorby Vstupní (nákup) - pokud byla na kmenové kartě zadaná výstupní měrná jednotka, tak se aplikovala na položku zakládanou do aktivity, či do úkolu aktivity, a to i když byla zadaná vstupní měrná jednotka. Opraveno: Je-li definována vstupní měrná jednotka, aplikuje se, jinak se aplikuje evidenční měrná jednotka.

Poznámka: Na položky v plnění úkolů nejsou možnosti rozšířené cenotvorby aplikovány, tj. uplatňuje se vždy výstupní cenotvorba a výstupní měrná jednotka, je-li zadána.


Oprava Při generování došlé objednávky z položek aktivity a úkolu se nepřebíraly slevy zadané na položkách. Opraveno.


Oprava Při pokusu o smazání položky plnění úkolů se objevila hláška: [SQL:208,16] Invalid object name 'TabDosleObjNavazDok20' a položka se nezrušila. Opraveno.


Oprava Plnění úkolů - při otevření záznamu zadaného s typem plnění Datumy Od-Do k opravě docházelo k samovolnému vynulování hodnoty Doba provádění. Opraveno.


Oprava Plnění úkolů
 • Akce Zrušit aktivovaná nad více záznamy plnění úkolů zrušila i záznamy ve stavu Schváleno, pokud aktuální záznam nebyl v tomto stavu. Opraveno
 • Akce Zrušit aktivovaná nad více záznamy plnění úkolů z různých úkolů zrušila i plnění z úkolů ve stavu Dokončeno, pokud aktuální záznam náležel úkolu, který nebyl ve stavu Dokončeno. Opraveno.


Oprava Při generování dokladů z aktivity se ve vygenerovaných dokladech nenastavoval tiskový formulář přiřazený pro daný druh dokladu v "komunikačním jazyku" přednastaveném na organizaci převzaté z aktivity do dokladu. Opraveno.


Oprava Při generování dokladů z aktivity se na ně nepřenášela forma úhrady z organizace převzaté z aktivity. Opraveno.


Oprava Při generování vydané faktury z položek firemní aktivity se do dokladu nepřenášelo bankovní spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace přednastavené na měně použité na dokladu. Opraveno.


Oprava Došlé objednávky
 • Při založení nové aktivity z přehledu Aktivity spuštěného nad přehledy
  • Došlé objednávky
  • Došlé objednávky v přípravě
  • Došlé objednávky archiv

se tato aktivita nepropojila s daným dokladem objednávky. Opraveno


Oprava Přednastavení měny na položkách firemních aktivit
 • Kategorie aktivity/QMS - doplněn parametr "Měna pro položky" - analogie s přednastavením měny na řadách dokladů
 • Měna do položky se přebírá přednostně z organizace, pak z kategorie, není-li nikde, tak se přednastaví HM

Změna měny na položce firemní aktivity

 • Pokud se měna zadaná na položce změnila na "není" nebo na hlavní měnu, nedošlo k nastavení hodnot pro kurz na 1. Opraveno.

Zakládání hlaviček dokladů k firemní aktivitě

 • Pokud se do hlavičky zakládaného dokladu přenášela organizace a měla přednastavenou měnu, měna se do dokladu z organizace nepřenesla, použila se měna z řady dokladu. Opraveno.


Kapacitní plánování

Novinka Nově je možné transportní dávku pro kapacitní plán definovat i na jednotlivých operacích, popřípadě pracovištích.


Novinka V konfigurace kapacitního plánu je nový parametr: "Zohlednit nerealizované výdejky materiálů".

Při výpočtu se ze stavu skladu odečte množství všech nerealizovaných výdejek.
Požadavky materiálů, na které existuje nerealizovaná výdejka, se budou chovat, jakoby byl materiál již vydán.


Kontrakty a odvolávky

Novinka V parametrech dodavatelských kontraktů je nový parametr "Generovat původní nepořebné termíny s nulovým množstvím". Při zaškrtnutí této volby se při generování nové odvolávky provede dogenerování již nepotřebných termínů z předešlé odvolávky, ale s nulovým množstvím.

Současně při generování nové odvolávky, pokud systém zjistí, že již zboží není vyžadováno, ale v předešlé odvolávce bylo, tak provede po odsouhlasení uživatelem vygenerování nové odvolávky s nulovým požadavkem.


Mzdy (CZ)

Novinka Hromadné oznámení zaměstnavatele

Při tisku formuláře docházelo k zobrazení Místa (obce) v kolonce Název zaměstnavatele.

Upraveno


Novinka Zdravotní pojištění - počet pojištěnců - Výkon trestu

Jestliže měl zaměstnanec nastaven jako Důvod vynětí = Výkon trestu, vazba - nebyl tento zaměstnanec načítán do výstupních sestav pro pojišťovny do Počtu pojištěnců.
Tzn. do sestav nad Výpočtem mzdy:

Zdravotní pojištění – počet pojištěnců
Zdravotní pojištění - přehled
Zdravotní pojištění - přehled s limity
Zdravotní pojištění 2011....

Nyní se tento zaměstnanec do sestav správně načítá.


Novinka Hlášení změn ZP - cizinci

Pokud se jednalo o zaměstnance cizince, jehož vznik PP nebyl v pracovní den, generovalo se jako Datum změny Datum sociálního pojištění.

Nově se generuje jako Datum změny Datum vzniku pracovního poměru.


Novinka Hlášení změn na ZP - kód G

Kód G se nyní správně generuje v případě, že nastupuje student (generují se kódy P a G).
Generování probíhá jak u pracovních poměrů, tak u dohod.

Kód G se generuje také v případě, kdy se stávající zaměstnanec stane studentem (rozhodující pro generování je přiřazená sleva na studenta, která zohledňuje datum platnosti).


Novinka Hlášení změn ZP - Datum odhlášení u dohod

Jestliže došlo k ukončení dohody v průběhu měsíce, nebylo toto datum respektováno na odhlášce.


Oprava Roční sestavy - formulář Potvrzení pro ÚP - doba důchodového pojištění

Formulář neukazoval nepojištěná období (zaměstnanec měl například celý měsíc neplacené volno)

Opraveno


Oprava Formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1. 1.1 2012)

V případě ukončení pracovního poměru použitím § 66, kdy zaměstnanec skončí ve zkušební době ze strany zaměstnavatele se chybně tiskne zaměstnání BYLO ukončeno z následujících důvodů.

Opraveno


Novinka Hlášení změn ZP - tiskové výstupy

V případě, že v přehledu Hlášení změn ZP zvolíte Tisk, objeví se nyní nově nejdříve výběr tiskového formuláře (doposud se nejdříve zobrazoval dialog pro zadání údajů).

Dle vybraného formuláře se následně zobrazí editor:

1. Jestliže vyberete formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, zobrazí se dialog, kde se přednabídne zdravotní pojišťovna podle toho, na kterém záznamu jste byli před tiskem. Následují dialogy upřesňující údaje pro tisk

2. Jestliže vyberete formulář Hlášení změn ZP + konkrétní pojišťovna, objeví se dialog, kde se zobrazí:

a) Pojišťovna - přednabídne se zdravotní pojišťovna dle vybraného formuláře
b) Tisk - vybíráte, které záznamy chcete tisknout - zda Všechny, Realizované, Nerealizované
c) Označit jako vytištěné - zatržením tohoto atributu dojde k tomu, že záznamy se v přehledu označí jako Vytištěné (fajfka pod písmenem T) a z hlediska následného tisku se budou chovat jako Realizované

3. Jestliže vyberete formulář Hlášení změn ZP - obecný

a) Pojišťovna - přednabídne se zdravotní pojišťovna dle záznamu, na kterém jste byli právě nastaveni
b) Tisk - vybíráte, které záznamy chcete tisknout - zda Všechny, Realizované, Nerealizované
c) Označit jako vytištěné - zatržením tohoto atributu dojde k tomu, že záznamy se v přehledu označí jako Vytištěné (fajfka pod písmenem T) a z hlediska následného tisku se budou chovat jako Realizované


Novinka Přehled o platbě pojistného - Počet zaměstnanců

V případě, že se jednalo o hlavní pracovní poměr MALÉHO rozsahu a zaměstnanec v konkrétním měsíci neměl žádný vyměřovací základ (např. byl celý měsíc nemocen), nezobraoval se tento zaměstnanec v tiskových formulářích, které vykazují počty pojištěnců (Přehled o platbě pojistného, Zdravotní pojištění - počet pojištěnců...).

Nově upravena podmínka tak, že:

U zaměstnanců s nulovým odvodem na ZP dojde k vyloučení ze sestavy pouze v případě, že še jedná o DPČ nebo DPP. Všichni ostatní s nulovým odvodem na ZP, bez ohledu na to, zda mají nastaveno Od hranice, do sestavy vstupují.


Novinka Hlášení změn ZP - cizinci - kódy přihlášení

Úprava generování kódů přihlášení pro cizince.

Jestliže má zaměstnanec z EU již přidělné číslo od zdravotní poijšťovny a toto číslo je vyplněno ve Mzdových údajích, generuje se při přihlášení kód A.

Jestliže zaměstnanec z EU přidělné číslo nemá, není vyplněno ve Mzdových údajích, generuje se kód E.


Novinka Roční sestavy - označení zaměstnance pro Mzdový list

Doposud se akcí nad Ročními sestavami označovali pouze zaměstnanci, kteří měli alespoň jeden měsíc v roce vypočítanou mzdu.
Tato podmínka však nezohledňovala situaci, kdy se jednalo o zaměstnance na rodičovské dovolené, který do výpočtu nevstupuje.

Nově je zohledněna podmínka, že do označených Mzdových listů vstupují i zaměstnanci, kteří nejsou ve výpočtu mzdy, ale druh vynětí je Rodičovská dovolená.


Novinka Oznámení na ČSSZ - změny

1. V přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny akce pro nastavení a zrušení příznaku Vytištěno. Obě akce pod jsou v submenu Realizace tiskem.

2. v editoru Oznámení na ČSSZ je rozšírena podmínka pro zákaz editace všech polí. K podmínce zohledňující Stav (Přijato, Zpracováno, Odesláno) přibyla podmínka zohledňující příznak Vytištěno. Aby bylo možné pole editovat, nezmí být záznam Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Rozšíření podmínky se týká rovněz restrikce při rušení záznamu z přehledu Oznámení na ČSSZ. Záznam lze zrušit pouze v případě, že záznam není Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Výjimku z blokování editace tvoří skupina editačních prvků Elektronické podání, které mají vlastní režim. Po otevření editoru jsou needitovatelné, ale editaci lze povolit akcí editoru Editace EP.

3. jen verze 3.X :
- v přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořena akce Změny pro budoucí automatické generování změn pro Oznámení na ČSSZ
- v přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny 3 nové akce v ribbonové skupině Přehled změn. První akce - Vybraný záznam - zobrazuje zalogované změny sledovaných atributů pro ČSSZ, které byly promítnuty do vybraného záznamu Oznámení. Týká se jen Oznámení automaticky generovaných typu Změna. U Oznámení jiného typu akce zobrazí prázdný přehled. Druhá akce - Vybrané období - zobrazí přehled logovaných změn pro vedených ve vybraném mzdovém období. Třetí akce - Pohled přes období zobrazí všechny zalogované změny přes všechna období.
- byl celkově přeušpořádán ribbon přehledu Oznámení na ČSSZ


Novinka Statistická sestava P1-04 a P1C-01

Definice P1-04 je upravena a to tak, že přibyly položky druhů financování a to Státní rozpočet – normativ a Státní rozpočet – podpůrné opatření. Nákladové okruhy, které se vyplní do těchto položek, jsou napojeny na řádky výkazu 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, které obsahují přepočtené počty k 30.9. za SR (normativ), z podpůrčích opatření, z ESF.

P1C-01 výpočet tohoto výkazu byl upraven, zdroje financování v oblasti pedagogů jsou napojeny na druhy financování z předchozího odstavce. Určit zda pozice zaměstnance pedagoga má zástup jiným zaměstnancem je řešena tak, že v doplňujících údajích je zaškrtávací položka „Zástup pedagoga“. Takový pedagog, jehož plat je financovaný z normativu státního rozpočtu má pak ve výkazu zdroj financování „01“

Po instalaci verze je nutné provést doplnění definice v přehledu statistických sestav a to spuštěním akce doplnění definice.


Novinka Přihláška a evidenční list zaměstnavatele

V přehledu Hlášení na ZP je formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.


Novinka Hlášení změn ZP - více pracovních poměrů

V případě, že měl zaměstnanec pouze jeden pracovní poměr, bylo z hlediska přihlášení a odhlášení na ZP vše v pořádku.
Jestliže však měl zaměstnanec více pracovních poměrů současně (např. Hlavní pracovní poměr, Souběžný pracovní poměr, Dohody), docházelo k tomu, že se každý pracovní poměr posuzoval samostatně.
Ve svém důsledku potom mohlo dojít k tomu, že zaměstnanec byl na zdravotní pojišťovnu přihlášen víckrát, nebo byl naopak odhlášen i v případě, že mu jiný pracovní poměr trval.

Obecně platí, že:

Zdravotní pojišťovny nezajímají jednotlivé druhy pracovních poměrů, zajímá je zaměstnanec jako "celek", tzn. dle rodného čísla.

Pojišťovně stačí zaslat přihlášku prvního pracovního poměru a k odhlášení dochází až v případě, kdy je ukončen poslední pracovní poměr zaměstnance.

Nově tedy platí:

- V případě, že je použita akce v Hlášení změn ZP - Úplné bez dohod (tzn. všechny pracovní poměry bez Dohod), program kontroluje, zda: - v případě přihlášky a odhlášky neexistuje jiný "živý", běžící pracovní poměr, pokud existuje, přihlášku či odhlášku nevygeneruje (tzn. změnu s kódem P nebo O)

Tímto je zabezpečeno, že již nebude docházet k duplicitám při přihlášení pracovních poměrů a k neoprávněnému odhlášení z pracovního poměru (pokud jiný pracovní poměr trvá).

- V případě, že je použita akce v Hlášení změn ZP - Dohody (tzn. Dohoda o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti), program kontroluje, zda: - v případě přihlášky a odhlášky neexistuje jiný "živý", běžící pracovní poměr, pokud existuje, přihlášku či odhlášku nevygeneruje (tzn. změnu s kódem P nebo O).

Vzhledem ke specifikům přihlášek a odhlášen Dohod (navázání na Výpočet mzdy a dosažení příslušné hranice), nelze jednoduchým způsobem kontrolovat duplicity u Dohod.


Pomůckou pro to, abyste případné duplicity odhalili, je tzv. Kontrolní přehled v Hlášení změn ZP.

POZOR!!!

Jestliže máte kombinaci pracovních poměrů a dohod, potom:

- pokud pracovní poměr vznikne dříve než dohoda, vygeneruje se správně jen kód P
- pokud pracovní poměr vznikne později než dohoda, vygenerují se dva kódy P - opět pomůže Kontrolní přehled v Hlášení změn ZP


Jestliže máte více dohod, potom:

- nejsme schopni zkontrolovat, je nutné použít pro kontrolu tzv. Kontrolní přehled v Hlášení změn ZP


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO - Dohody, kedy vznik/zánik PP spadá do rovnakého kalendárneho mesiaca

Bola upravená akcia pre generovanie RLFO nad prehľadom Registračné listy FO, v prípade, kedy Druh PP = DPČ, DVP, DBPŠ a Typ PP = Nepravidelný príjem mali zhodný dátum vzniku a zániku PP.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o príjme - riadok 01b a 02c

V zmysle poučenia k Potvrdeniu o príjme sa do riadku 01b:
"Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 ZDP, a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Riadok sa vypĺňa len u daňového rezidenta SR, nakoľko zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45) sa vzťahuje len na rezidenta SR (osoba s trvalým pobybom na území SR). Riadok sa nevypĺňa u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR). Uvedené príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01. V praxi ide príjmy, ktoré vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi za prácu vykonanú v zahraničí. Vysporiadanie daňovej povinnosti z týchto príjmov bude zamestnanec vykonávať formou podania daňového priznania (použije metódu vyňatia alebo metódu zápočtu). "

Na základe tohto poučenia vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné novinky:
1. v editore Výpočtu mzdy vznikla hromadná akcia Príjem zo zahraničia. Pomocou tejto akcie vie označiť používateľ tie príjmy, ktoré zamestnávateľ vyplatil rezidentovi SR a, pri ktorých sa pri zdaňovaní postupuje v zmysle zákona o dani z príjmov.§ 45 Zamedzenie dvojitého zdanenia.

2. prehľad Mzdový list bol rozšírený o nové atribúty:

Príjem zo zahraničia - čiastka
Príjem zo zahraničia - sociálne poistenie
Príjem zo zahraničia - zdravotné poistenie

Tieto atribútu si môže používateľ zobraziť do prehľadu Mzdového listu pomocou tlačidla Nastav.

3. distribučný tlačový formulár: Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403308 /Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

odteraz zobrazuje hodnoty v riadkoch 01b a 02c z editora Mzdového listu.


Novinka ÚPRAVA - Výplatná páska - prehľad odvodov

Ak je vo výpočte mzdy zamestnanca vykonaný spätný rozpočet sociálneho poistenia a zároveň aj ručná korekcia sociálneho poistenia, tak sa na výplatnej páske táto ručná korekcia nezobrazí.

Upravené, tak aby sa zobrazovala.


Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdový list - Oslobodené od dane

Odteraz sa do editora mzdového listu na záložku Mzda, daň do atribúty Oslobodené dane nenačítavajú čiastky zo MZ-iek, ktoré sú priradené:
- do číselnika Poisťovne záložka Krátenie VZ sekcia Hodnoty časť Korekcia poistného - Organizácia
- do číselníka Poisťovne záložka Ročné zúčtovanie poistenia sekcia Ročné zúčtovanie poistenia sekcia Zamestnávateľ
- do číselníka Dane symbol dane ZD záložka Zúčtovanie dane sekcia Prenos do mzdy - Z toho je


Novinka ÚPRAVA - Hromadné overenie na insolvenčnom registry (ČR)

Funkcionalita bola upravená, aby zobrazovala chybové stavy, ktoré server ISIR odošle pri dotaze. Oznamované sú napr.: nefunkčné pripojenie k serveru alebo nedostatočné parametre pre vyhľadanie záznamu v registry.

Úpravy sa dotkli funkcionality v prehľadoch Organizácie, Zamestnanci, Uchádzači o zamestnanie.


Novinka NOVINKA - logovanie zmien pre účely RLFO

Aby bolo možné evidovať zmeny týkajúce sa sociálneho poistenia bez otázky po vykonaní zmeny v editore Mzdových údajov, Číselníku zamestnancov a Doplňujúcich údajoch, bola vykonaná úprava, ktorá loguje (zaznamenáva) vykonané zmeny do zvláštnej tabuľky zmien.
Odteraz sa už pri vykonávanej zmene (,ktorá má význam z hľadiska RLFO) nebude zobrazovať otázka, ale vykonané zmeny sa budú logovaľ (zapisovať) do tabuľky zmien.

Pokiaľ existujú Mzdové údaje v aktuálnom období, zalogujú sa vykonané zmeny do aktuálneho obdobia, pokud existujú Mzdové údaje zamestnanca v bežnom období, zapíšu sa zmeny do bežného obdobia, ak neexistujú v dobe vykonávaných zmien Mzdové údaje vôbec (napr. zmena sa vykonaná v číselníku Zamestnanci, ale ešte nie je založená mzdová karta zamestnanca), logovanie neprebehne.

Používateľ má teraz možnosť si tieto zalogované/zaznamenané zmeny zobraziť priamo nad prehľadom Registračné listy FO v skupine akcii Prehľad zmien pomocou akcií:
Vybraný záznam
Vybrané obdobie
Pohľad cez obdobia

Priamo nad týmito prehľadmi si môže používateľ rozhodnúť, ktoré zaznamenané zmeny chce dostať do generovania záznamov do prehľadu Registračné listy (Druh evidencie = Zmena), a ktoré nie a to pomocou akcie Zákaz prenosu.

Odteraz teda používateľ do prehľadu Registračné listy FO vygeneruje nevyexportované záznamy pre vybrané obdobie pomocou 2 akcií:
Prihlášky, odhlášky, prerušenia, MD, RD
Zmeny osobných údajov (táto akcia generuje záznamy z Prehľadu zmien)


Novinka ÚPRAVA - Hláška pri zmene symbolu zdravotnej poisťovni

Ak používateľ zmení symbol zdravotnej poistovni (nad prehľadom Konštanty a číselníky/Poisťovne akciou Zmena symbolu poisťovni), tak sa odteraz zobrazí hláška:

"Došlo k zmene symbolu poisťovni. Ak je tento symbol použitý v definícii generátorovej zostavy, je nutné ho zmeniť aj v nej."

Cieľom tejto hlášky je upozorniť používateľa na nutnosť zmeny v definícii generátorovej zostavy, v ktorej je použitá rozširujúca funkcia "DOH_POL("N


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje - prehľad zmien

Funkcionalita zobrazenia zmien mzdových údajov bola v edícii iNUVIO presunutá do akcií prehľadu Mzdové údaje (cesta: Akcie/Pohľad cez obdobia (označené)) a nebolo možné vybrať položky (cez tl. F4 - Nastav), v ktorých sa majú zmeny vyhľadávať. Táto funkcionalita bola opravená. Akcia Mzdové údaje - prehľad zmien zobrazí prehľad, v ktorom pomocou tl. Nastav si používateľ zobrazí položky, v ktorých má dôjsť k vyhľadániu zmenených hodnôt. Následne spustí za vybrané záznamy (zamestnancov) akciu Vyhľadať zmeny, ktorá zobrazí dialógové okno, v ktorom nastaví rozmedzie období a ďalšie parametre pre vyhľadávanie. Výsledkom je prehľad s výpisom zmien.

Prehľad slúži k porovnaniu konkrétnych mzdových údajov za vybrané obdobie (tzn. je možné napr. zistiť, ako a v akom období došlo ku zmene základnej mzdy, čísla účtov apod.). Systém je schopný detekovať zmenu účtu len vtedy, keď sa staré bankové spojenie neprepisuje, ale vytvára sa nové bankové spojenie. Porovnávajú sa údaje, ktoré sú v prehľade (tu je možné vytvoriť zostavu pomocou tl. Nastav podľa vlastných požiadavkov), číslo účtov (kde je Základ pre výpočet = Vyúčtovanie a Percento = 100%) a paušálné mzdové zložky. Akcia porovnania sa spúšťa z miestnej ponuky voľbou Vyhľadanie zmien. Do dialogového okna sa vyplňuje obdobie, za ktoré sa majú zmeny porovnať, prípadne paušály, číslo účtu a zvolí sa či, sa majú zobraziť len zmeny alebo všetky informácie bez ohľadu na to, či zmena nastala alebo nie.

V dialógovom okne kde sa nastavuje obdobie a výberajú sa paušálne mzdové zložky nebolo možné vybrať číslo paušálu a to v prípade, keď bolo vybrané iné obdobie ako je aktuálne mzdové obdobie.

Opravené


Novinka NOVINKA - Informačné karty - príloha 8 a 9 platné od 7.5.2018

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403165 / Informačná karta č. 9 / 7.5.2018
-403164 / Informačná karta č. 8 / 7.5.2018


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - položky zrážok zo mzdy

V prípade, že sa vyskytujú vo výpočte mzdy zamestnanca v kalendárnom mesiaci zhodné zrážky zo mzdy (čo sa týka mzdovej zložky aj čiastky), v položkách mzdového listu sa zobrazuje čiastka len jednej z nich (príklad: vo výpočte mzdy je zadaná MZ 912 - Neprednostná zrážka 2x s čiastkou € 4,-, na mzdovom liste sa zobrazuje riadok Neprednostná zrážka 1x s čiastkou € 4,- namiesto € 8,-).

Upravené


Novinka NOVINKA - Jednorázový štátny sviatok dňa 30.10.2018

Na základe novely zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch bol schválený jednorázový štátny sviatok na deň 30.10.2018.

UPOZORNENIE:
V systéme HELIOS Orange sa po update na túto verziu označí vo všeobecných a osobných kalendároch deň 30.10.2018 ako sviatok, len ak v danom kalendári bol deň 29.8.2018 označený ako sviatok a zároveň v čase updatu nebolo mzdové obdobie 10/2018 uzavreté/odomknuté, neboli v ňom vypočítané mzdy alebo v Predspracovaní neboli dochádzkové mzdové zložky zasahujúce do 30.10. 2018 . Preto odporúčame vykonať tento update ešte pred tým ako začnete obstarávať položky do Predspracovania alebo spustíte výpočet miezd za 10/2018.

POZOR:
Ako zistíte, v ktorom osobnom kalendári nebol sviatok noznačený:

1. vstúpite do prehľadu Osobný mzdový kalendár a pomocou tlačidla Nastav si zobrazíte stĺpčeky:
Hodiny sviatkov 8
Hodiny sviatkov 10

2. stĺpec Hodiny sviatkov 10 si zafiltrujte na hodnotu "0", tým získate zoznam zamestnancov, ktorí nemajú v uvedený sviatok v mesiaci OKTÓBER. Ak pri týchto zamestnancoch je v stĺpci Hodiny sviatok 8 hodnota "0", znamená to, že ani v mesiaci AUGUST nemali označený sviatok. Tu predpokladáme, že je to korektný stav, t.j. pri danom zamestnancovi nikdy neevidujete v kalendári sviatky. Ak, je v stĺpci Hodiny sviatkov 8 hodnota vyššia ako "0", tak je to zamestnanec, u ktorého predpokladáme, že evidujete sviatky a teda je potrebné tento sviatok zaevidovať aj v OKTÓBRI.
Sviatok zaevidujete do osobných kalendárov zamestnancov v mzdovom období 10/2018 buď v prehľade Predspracovanie alebo Výpočet mzdy pomocou akcie Mzdový kalendár a označením atr. Sviatok.

Ak sa jedná o väčší počet zamestnancov, môžete použiť synchronizáciu všeobecných kalendárov s osobnými. Postupujte nasledovne:
1. ak máte vypočítané mzdy, zrušte ich a ak máte v prehľade Predspracovanie položky, ktoré zasahujú do dňa 31.10., tak ich vyexportujte (stačí len dochádzkové mzdové zložky) pomocou akcie Export/Format XML a následne tieto vyexportované položky zmažte z prehľadu Predspracovanie
3. v prehľade Mzdový kalendár otvorte jednotlivé všeobecné kalendáre a stlačte tlačidlo Synchronizuj, otvorí sa Vám okno pre zadanie atribútov pre synchronizáciu všeobecného kalendára s osobnými kalendármi priradenými zamestnancom
5. v časti Prenes atribúty zaškrtnite atr. Sviatok a v časti Synchronizuj v mesiacoch zaškrtnite Október, stlačte tlačidlo OK
6. do prehľade Predspracovanie naimportujte vyexportované položky pomocou akcie Importy/Formát XML a vypočítajte mzdy


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - príloha

Do prílohy Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre zobrazenie údajov o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse bol upravený počet zobrazovaných deti (zobrazovalo sa až 8 a ďalšie dieťa, ako to platilo do 31.12.2017) a zároveň u detí, ktoré nemajú pridelené rodné číslo sa uvádza ich Dátum narodeniaJedná sa o úpravu distribučného tlačového formulára:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

POZOR:
Ak dieťa nemá rodné číslo, je potrebné do atr. Rodné číslo RP zapísať rodné číslo pred lomítko vyskladané z jeho dátumu narodenia. Príklad:
dátum narodenia: 05.05.2005
rodné číslo: 050505 alebo 050505/

UPOZORNENIE:
Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka ÚPRAVA - Zápočtový list časť Údaje pre zápočet predchádzajúcich období dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Ak bola PN-ka zlikvidovaná až v nasledujúcich mesiacoch po mesiaci vzniku, tak sa nezobrazovala v tlačivách pre Zápočtový list (cesta: Ročné zostavy) v časti Údaje pre zápočet predchádzajúcich období dočasnej pracovnej neschopnosti.

Upravené

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do výběru přehledů pro externí akci bylo pro definované přehledy doplněno zobrazení systémového názvu. Zároveň je možno pomocí kontextového menu tento externí název zkopírovat do schránky.


Obecné

Novinka Při definici přehledu pro uživatelský soudeček je možno zadat Alternativní název. Ten se původně použil pouze pro název přehledu ve stromu hlavní nabídky. Nyní se Alternativní název použije jako nový název přehledu - objeví se v záhlaví okna, v Nastav, v Opisu přehledu atd. Originální název přehledu je zobrazen v informacích o přehledu (Alt+B).


Novinka Do přehledů byla doplněna možnost exportovat do XLS/XLSX pouze data. Nepřenáší se formátování v rámci přehledu (zarovnání, barvy apod.). Export je rychlejší a méně paměťově náročný.

Stávající export do XLS/XLSX je také výrazně paměťově méně náročný.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5462. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2.15.


Novinka Byla optimalizována kontrola konzistence při náběhu HELIOS Orange/Easy. Uplatní se při prvním spuštění v rámci dne.


Novinka Odstraněno omezení na 100 externích atributů k tabulce. Editor momentálně kontroluje limit 1023.


Novinka Zrychlení náběhu všech editačních oken.


Novinka Do exportu přehledů do souboru XLS, XLSX, TXT, XML, HTML bylo přidáno zobrazení průběhu s možností přerušení.


Novinka V přehledu rolí je nyní možno převzít práva z jiné role.


Novinka Funkce editoru "Přizpůsobit velikost okna" může při použití více monitorů přehodit okno na jiný monitor než na kterém byl editor původně zobrazen.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2018.24.180321.


Novinka V editoru Definice logování změn byl doplněn popisek vysvětlující význam I/U/D.


Novinka Do číselníku Zakázky byly doplněny dva nové atributy
 • Zeměpisná šířka
 • Zeměpisná délka

které lze zadat na záložce Dodatky.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.0.0.10


Novinka Při generování nové DB je nastaveno AUTO_SHRINK na hodnotu OFF.


Novinka Upravena hláška při chybné registraci (spuštění) pluginu:

"Chyba při registraci pluginu (pro registraci je třeba mít administrátorská práva na stanici kde spouštíte aplikaci HELIOS, resp. práva zápisu do registrů Windows, a mít aplikaci spuštěnou v kontextu správce, tj. volbou Spustit jako správce)."


Novinka Do číselníku Organizace byl přidán nový atribut "Agent/přepravní partner” (v editoru je na záložce Dodatky). Příznak umožňuje určit u organizace, zda jde o koncového klienta, nebo tzv. agenta (resp. partnera), se kterým nemáme přímou smlouvu, kdy jsme podle nového znění zákona o DPH povinni fakturova dopravu s DPH i do třetí země.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2018 vol 1.4


Novinka Číselník Organizace
 • Název organizace (TabCisOrg.Nazev, TabCisOrgArch.Nazev) byl prodloužen ze 100 na 255 znaků.
 • Do tabulky Změny na organizacích byl doplněn počítaný sloupec Firma (analogie s tabulkou Organizace)


Oprava Pokud je vyplněna implicitní cesta pro načtení dokumentu v Uživatelských konstantách lokálních - Dokumenty, objevila se při pokusu o smazání hláška, že cesta musí být zadána. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Bylo povoleno zasahovat ruční opravou do množstevního stavu výrobních čísel v případě, že nejsou používána umístění. Toto se ukázalo býti jako nežádoucí a rozhodli jsme se těmto opravám zamezit i v případech, kdy není používáno umístění. Pokud by se tato záležitost v nějaké implementaci ukázala jako nežádoucí, kontaktujte prosím hotline.


Novinka Do položek došlých objednávek byla přidána akce "Najdi doklad", která funguje stejně jako u jiných dokladů, např. expedičních příkazů.


Novinka Pro akci zobrazení textových položek dokladu přidána klávesová zkratka Shift+F9. Původně byla akce bez klávesové zkratky.


Oprava Kurzor nezůstával v některých případech na správném záznamu.

Dělo se u kmenových a skladových karet v souvislosti s obnovením přehledu. Dále byl velmi podobný problém u došlých objednávek, kde se kurzor ztratil, aniž by bylo nutné spouštět obnovení. Dále u přehledu kmenových karet po zavření přehledu sazeb DPH. Dále byl u kmenových a skladových karet problém s držením kurzoru v souvislosti s ručním tříděním přehledu.
Opraveno.


Novinka Došlé objednávky - způsob dopravy
 • Pokud nebyl přednastaven způsob dopravy na organizaci zadané do hlavičky došlé objednávky, hodnota způsobu dopravy přednastavená v hlavičce dokladu z řady došlé objednávky se při uložení dokladu vymazala. Opraveno
 • Pokud se změnila Organizace v hlavičce došlé objednávky s již vyplněným způsobem dopravy na organizaci, jež měla přednastavený svůj způsob dopravy, a předtím byla v Místo určení zadaná organizace, která neměla přednastavený způsob dopravy, nedošlo k aktualizaci způsobu dopravy v hlavičce dokladu dle hodnoty přednastavené na nově zadané organizaci. Opraveno
 • Procedury hp_DosleObj_ZmenaOrganizace01,02,03, hp_DosleObj_ZmenaMistaUrceni01,02,03 byly upraveny tak, aby aktualizovaly způsob dopravy na dokladu dle přednastavení na organizaci pouze v případě, že je to vyžádáno, nastavením nového vstupního parametru procedury AktualizovatZpusobDopravy na hodnotu 1. V Helios Orange se procedury volají s touto hodnotou parametru. Není-li parametr uveden, má výchozí nastavení na hodnotu 0, tj. nastavení na organizaci se ignoruje.


Novinka Na položkách dokladu u slev pro skupinu č.6 bylo před několika měsíci přidáno zamčení skupiny. Pro tuto skupinu zamčení nedává smysl, byla tedy odemčena. Skupiny 1 až 5 zůstávají zamčené.


Novinka Funkcionalita vráceného množství v pokladním prodeji byla kromě běžných výdejek rozšířena i na výdeje v evidenční ceně.


Novinka Objekty v zobrazení stromu návazných skupin byly vyřazeny z navigace prostřednictvím klávesnice, tím se zrychlí pohyb po zadávacích polích na formulářích dokladů pomocí tabelátoru.


Oprava Při generování zajištění valutové došlé objednávky se i přes nastavení řady pro generování vydané objednávky jako valutové v EUR vygeneruje vydaná objednávka v CZK.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba Incorrect syntax near ',' v zásobách za období při kombinaci nastavení:

V přehledu kmenových karet v přehledu zásoby za období vybraných položek (akce Přehledy pohybů -> Zásoby za období vybraných položek na všech skladech) při zadání časového rozmezí a intervalu, dále na druhé záložce při výběru druhu rozpadu dle řady dokladů a zaškrtnuto "Seskupit výstup". Při zobrazení detailu přehledu se zobrazila chyba


Oprava Pokud byla na doklad zařazena položka pomocí množstevního editačního pole pod přehledem stavu skladu nebo pokud byla zadána výběrem při označení více položek, tak se nepřenesl na položku dokladu externí atribut ze skladové/kmenové karty. Opraveno.


Oprava V editorech čárového kódu (TabBarCodeZbo), ceny kmenové karty (TabNC) a editorech ceny a slevy k položce návazné skupiny karet (TabSOZNaCeny, TabSOZNaSlevy) nebylo možné pro nový záznam vyplňovat externí atributy. Bylo nutné záznam nejprve uložit a teprve potom externí atributy vyplňovat. Opraveno.


Oprava Pokud vznikla faktura generováním z došlé objednávky a výdejky, tak pokud je zároveň v globální konfiguraci používán kurz DPH kurz faktury, tak se na vygenerovaném dokladu faktury objevil kurz DPH 1 na místo kurzu z hlavičky. Opraveno.


Pokladna

Oprava Při zaúčtování pokladního dokladu se nepřenášela Země DPH do účetního deníku - opraveno.

Doplněno předvyplnění Země DPH podle země nastaveného vlastního DIČ DPH na řadě pokladny.
Doplněna kontrola do editoru pokladny: musí být stejná země DPH na všech položkách.


Oprava Opraveno uložení změny Druhu účetního dokladu pro příjem v číselníku pokladen.


Oprava Opraveno zobrazení stavu pokladny na výčetce platidel pro hlavní měnu.


Oprava Na řádce pokladního dokladu při změně sazby DPH na není se atribut Základ DPH skryl, ale nevynuloval. Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava Položková vratka k účtence uhrazené v CZK bez zaokrouhlení generovala úhradu v hotovosti nezaokrouhlenou. Opraveno.


Oprava V pluginu pokladního prodeje pro export/import účtenek pro přenos mezi databázemi se nepřenáší daňový režim a daňové klíče. Opraveno.


Oprava Výčetku platidel nešlo v minulé verzi zadávat v jiné měně než CZK. Opraveno.


Novinka Na některých monitorech s možností dotykového ovládání nefugovalo tlačítko 1 na dotykové numerické klávesnici v editoru pro zadání výše úhrady. Vyřešeno odstraněním klávesových zkratek (1, 2, ...) pro volbu způsobu úhrady.


Přepravní služby

Novinka Upraveno generování faktur z Sběrná služba - kusové zásilky nebo Spedice - celokamionové zásilky. Při fakturaci se při nesouladu DUZP a implicitního období u generované faktury zobrazí číselník období, ze kterého je možné vybrat relevantní období.


Novinka Do číselníku Organizace byl doplněn atribut Agent/Přepravní partner, který se uplatní v kalkulacích vztažených k příslušné organizaci. Tento parametr má následně zásadní vliv na dohledání sazby DPH v číselníku Pravidla stanovení DPH.


Novinka Doplněn objem zásilky do kontejneru u FCL


QMS Systém řízení kvality

Novinka Parametry opakovaných úkolů - pro typ parametru Časový interval umožněno zadat pro hodnotu Datum zahájení i časový údaj.


Novinka Nová akce Hromadné zadání parametrů opakovaných úkolů - umožňuje zadat najednou parametry pro více označených záznamů měřidel/strojů a zařízení, pokud mají některé společné výchozí hodnoty pro danou kategorii úkolu. Parametry se založí pouze do těch záznamů, kde ještě úkol dané kategorie neexistuje.


Splátkování a leasing

Oprava Pokud se vygeneroval platební příkaz z modulu leasing nebo ze salda a následně provedlo automatické přiřazení úhrad v bankovním výpise, neprovedla se úhrada bankou do úhrad leasingu. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Pokud je v přiznání DPH nebo KH/KV nastaven filtr tak, že není zobrazen žádný záznam (v nazafiltrovaném přehledu ale záznamy DPH jsou), nepředvyplnily se při akci Nový údaje o firmě na hlavičce. Funkcionalita je doplněna:

1. Není-li přehled prázdný, země pro přenos údajů se převezme z aktuálního (označeného) záznamu. V této části se funkcionalita nezměnila.
2. Je-li přehled prázdný (vlivem zafiltrování), postupuje se takto :
2.1. určí se vlastní země
2.1.1. jestliže existují v tabulce jen záznamy s vlastní zemí ->
2.1.1.1. země pro přenos údajů = vlastní země
2.1.2. jestliže existují záznamy s jinou než vlastní zemí :
2.1.2.1. načte se seznam zemí
2.1.2.1.1. je-li pouze jedna země -> země pro přenos údajů = tato země
2.1.2.1.2. není-li žádná země -> země pro přenos údajů = vlastní země
2.1.3. je více zemí :
2.1.3.1. zobrazí se přenosový přehled zemí pro přenos (přednastavena je vlastní země)
2.1.3.1.1. uživatel přenese nějakou zemi -> země pro přenos údajů = tato země
2.1.3.1.2. uživatel nepřenese žádnou zemi -> země pro přenos údajů = vlastní země
Platí pro přehledy :

 • Přiznání (období) DPH (země DPH)
 • Kontrolní hlášení CZ (země sídla)
 • Kontrolní výkaz SK (země sídla)


Novinka V editoru globálních konstant - Účetnictví, první záložka je nové zaškrtávátko "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE".

Umožňuje zapnout nebo vypnout ON-LINE nápočet sloupců v saldu z upomínek a platebních příkazů:
- Datum první upomínky
- Datum poslední upomínky
- Maximální stupeň upomínky
- Suma tuzemských platebních příkazů
- Suma zahraničních platebních příkazů
Nápočet těchto sloupců je časově náročný a prodlužuje celkový čas aktualizace salda
i pro uživatele, kteří tyto sloupce nepotřebují.

Přechodem na novou verzi HeO se přepne globální konstanta "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE" do stavu OFF-LINE (nezaškrtnuto) a výše uvedené sloupce se vyprázdní. Před jejich názvem v přehledu salda je uvedeno "OFF-LINE".
Jejich plnění lze zajistit ručním spouštěním akce "Aktualizace sloupců salda (datum upomínek, sumy plat.příkazů)", která je dostupná v přehledu saldokontních skupin. Pozor - změna názvu sloupců se projeví až při dalším otevření Helios Orange!

Pro opětovný automatický nápočet je nutno konstantu "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE" zpětně zatrhnout.


Oprava Opravena chyba, kdy se při stažení zpráv z INBOXU žádanka CSÚIS nedostala do přehledu žádanek.


Výkazy a finanční analýza

Novinka K většině dimenzí datových skladů bylo přidáno pole TOP. Pokud se zadá kladné číslo napočte se TOP organizací, zboží, zakázek atd. u ostatních dojde k seskupení (tj celkový součet bude skutečný celkový součet).

Např. TOP 15 organizací podle tržeb, ostatní organizace se sloučí do 1 sumárního údaje.


Novinka Do přehledu Dokument ve Výkazy a Reporty byl doplněn nový typ zprávy Výkazy pro PO/PKP, určené pro odesílání výkazů Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru do CSÚIS.


Novinka V přehledech PAP + PKP Vysvětlení:

- Přehled Vysvětlení PO BID 20832
- Přehled Vysvětlení PKP BID 20822
je zakázaná akce Nový.


Novinka Procento přeúčtování režií lze zadat s přesností až na 6 destetinných míst.


Novinka Doplněny výkazy: Roční údaje o poskytnutých garancích a Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Viz Výkazy a reporty, Dokument.


Novinka eReporty

Doplněna funkcionalita, díky které lze nadefinovat libovolný počet provázaných řídicích přehledů a to s volitelnými vazbami, ne jenom AND.


Novinka eReporty

Doplněny vlastnosti pro požadované nastavení grafu


Novinka eReporty

Vytvořen systém, který pracuje s tabulkou TabFiaWebJOINs, ve které jsou definované vazby, včetně možnosti říci, že všechny.
Doplněny definice vazeb na tuto tabulku, takže jsou vidět ve stromu vazeb.
Systém umožňuje spravovat obsah tabulky vazeb skriptem, takže lze algoritmizovat definici vazeb.
Doplněny počítané sloupce pro všechny dimenze, kde jsou vidět vazby ve sloupci.


Novinka eReporty

Změněno vytváření webové stránky. Při akci Nový se nabídne datový zdroj a z něj se vytvoří webová stránka s objektem vytvořeným z vybraného datového zdroje. Pokud se zdroj nevybere, vytvoří se webová stránka bez dat (položka menu). Navíc byla k datovým zdrojům doplněna akce "Vytvořit webovou stránku", která vytvoří stránku všetně vazeb.


Novinka eReporty

V přehledu "data pro web" doplněna akce "Vytvořit webovou stránku".
Akce doplněny ikonami a uspodářany do ribbonu. A to včetně akcí z pluginu.
Do editoru doplněny ribbony a ikony.

Doplněn přehled webových objektů.
Změna práce při vytvoření stránky a položky HM. Nyni se hned vytvoří po dotazu celá struktura.


Oprava Opravena chyba v odpovědích na žádanku:

Do elementu SubjektICO:


<bus:SubjektICO>12345678</bus:SubjektICO>
se dostalo chybně IČO z položky, nikoli IČO z hlavičky žádanky. Opraveno, správně je IČO z hlavičky žádanky (TabCSUISSchrankyZadanky.ICO).


Novinka Do editoru řádků žádanky byly přidány v souvislosti se změnou formátu XML žádanky nová pole:

- Částka partner
- Částka jednotka účetní


Oprava Opraveno ukládání procedur v editoru definice přeúčtování režií.


Oprava Opravena chyba, kdy se při určitém nastavení nenapočítávaly výkazy po měsících.


Výroba

Novinka Funkci "Generování skladových dokladů" bylo dosud možné spouštět pouze pro výrobní příkazy ve stavu "Zadáno". Nově je možné tuto funkci spouštět i pro výrobní příkazy ve stavu "Předzpracováno".


Novinka Při výpočtu kontroly pokrytí nad výr. příkazem existuje nově možnost definovat množství výrobního příkazu, pro které se má provést tento výpočet.


Oprava Při hromadné změně profesí v TPV se objevovala chybová hláška "incorrect syntax near '=' ".

Opraveno.


Oprava V evidenci operací lze provést generování návazného dokladu - výdej materiálu, příjem výrobku na sklad, atd.

Pokud byl návazný doklad vystornován, nebylo možné provést opětovné generování návazného dokladu.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export