Verze 2.0.2010.1230 - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ICS Dovoz:

Přidána kontrola vyplněnosti dokladu, bude hlídáno zadání kódu ob. operací, od 1.1.2011 musí být na 1 znak.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, ECS Vývoz:

Akce Kopie dokladu (Nová z, Nová ze vzoru) a Převod dokladu převezme pouze jednomístný kód ob. operací. (od 1.1.2011)


Novinka ECS Vývoz:

Dle požadavků celní správy nebude od 1.1.2011 z položek dokladu exportován atribut Region.
Rovněž byla zrušena kontrola QP153.


Evidence pošty

Oprava Datové schránky

Pokud má uživatel nastavenu neomezenou platnost hesla, v procesním okně se zobrazila chybová hláška.
Opraveno.


Fakturace

Oprava Na přijatých fakturách, na druhé záložce "Sumace a slevy", v sekci "Doplňkové položky" je možné vytvářet nové doplňkové položky pro korekci DPH, avšak tlačítko F2 Nový za určitých okolností nefungovalo.

Opraveno. Pokud uživatel stiskne tlačítko F2 Nový v přehledu doplňkových položek a přitom neexistuje žádná sazba DPH použitá na dokladu, ke které neexistuje příslušná doplňková položka, je zobrazena informační hláška:
"Nové doplňkové položky pro korekci DPH lze vytvářet jen pro ty sazby DPH, které jsou na dokladu použity a ke kterým dosud doplňkové položky neexistují. Pro sazbu DPH "není" nelze doplňkové položky vytvářet."


Firemní aktivity

Oprava Pokud je přednastavena kategorie úkolu, nebylo možné založit nový úkol - chyba "argument %".

Opraveno.


Intrastat (CZ)

Tip Balíček změn pro připravenost Intrastatu k 1.1.2011

Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti vyhláška č. 317/2010 ze dne 5. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Helios Orange je připraven pro přechodné období, kdy se pořizují a vykazují hlášení Intrastatu jak za rok 2010, tak za rok 2011, případně i opravy výkazů podaných za období 2010. Modul respektuje pravidla odpovídající vykazovanému období.
Změny se týkají jak v Jednotlivých operací, tak v Měsíčního hlášení, případně doplňujících údajů pro Intrastat v modulu Oběh zboží.

1) Změna způsobu vykazování vlastní hmotnosti. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, vyznačuje se v gramech po desetinné čárce za vyznačenou nulu s přesností na 3 desetinná místa. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje matematicky (tj. tak, že se desetinná místa vyjadřující méně jak půl kilogramu zaokrouhlují směrem dolů. Od půl kilogramu se zaokrouhluje směrem nahoru).

2) Změna způsobu vykazování množství v doplňkových měrných jednotkách. Vyžaduje se uvést údaj s přesností na 3 desetinná místa.

3) Ke změnám dochází v pravidlech pro uvádění údajů o zvláštních druzích a pohybech zboží nízké hodnoty. Malé zásilky se budou nově určovat podle hodnoty 200,- EUR (dle odpovídajícího kurzu), nikoliv dle původní hranice 6.000,- Kč.

4) Ruší se vykazování údaje o kraji původu odeslaného zboží.

5) Změna v algoritmu pro vyhodnocování podkladů pro podání OMH.

V souvislosti s výše uvedenými změnami byly mimo jiné též upraveny následující funkční části modulu Intrastatu:

 • Kopie jednotlivých operací
 • funkce tlačítka "OK+Kontrola" u jednotlivých operací
 • Kopie měsíčního hlášení
 • funkce tlačítka "OK+Kontrola" u měsíčního hlášení


Novinka Podání hlášení Intrastatu přes Portál veřejné správy:

Pro vytvoření el. podpisu bude použit algoritmus SHA-2 (SHA-512), v ECR obálce 2.0.
Místo kódování S/MIME bude použito XML Signature.

Zaručený elektronický podpis se plně řídí doporučením W3C XML Signature
(http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/).
Šifrování je dle doporučení W3C XML Encryption (http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/).


Mzdy (CZ)

Tip Submodul Rozpad nákladů

Obsahem submodulu je evidence rozúčtování mzdových nákladů (hrubých mezd) na jednotlivé účetní atributy (střediska, zakázky, nákladové okruhy a vozidla) dle procentuálního zatížení a přiřazení tohoto rozpadu k jednotlivým zaměstnancům.

Bližší popis funkcionality naleznete v tomto odkazu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Rozpad_mzdov%C3%BDch_n%C3%A1klad%C5%AF_(mzdov%C3%BDch_slo%C5%BEek)_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Pokud byla v rodinných příslušnících navázána sleva na dítě, nebylo možné zadat rodinného příslušníka - typ - manželka

Objevila se hláška: RP má přiřazené daňové zvýhodnění/bonus. Chybný vztah RP/povoleno jen pro děti/
Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka PRAVIDELNÝ a NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM 2011

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je nutné od 1.1.2011 rozlišovať charakter príjmu zamestnanca a to na:

 • pravidelný
 • nepravidelný

Pre tento účel vznikol v editore Mzdových údajov na záložke Pracovný pomer nový zaškrtávací atribút "NP". Tzn., že užívateľ si musí označiť nad mzdovým obdobím 1/2011 zamestnacov, ktorí sa pre účely sociálneho poistenia považujú za zamestnancov s nepravidelným príjmom označením tohto atribútu. Po označení/odznačení tohto atribútu a následnom uložení mzdovej karty sa systém spýta:

"Zmena hodnoty atribútu Nepravidelný príjem mimo mzdové obdobie vzniku pracovného pomeru. Pokračovať?"

Ide o mäkkú hlášku, ktorá stráži to, aby nedošlo k zmene tohto rozlíšenia príjmu po prihlásení do Sociálnej poisťovni. Akonáhle dôjde k zmene rozlíšenia príjmu je nutné ukončiť pracovný pomer a založiť nový, t.j. odhlásiť zamestnanca z pravidelného príjmu a prihlásiť ho na nepravidelný alebo opačne.

UPOZORNENIE:

Povinnosti zamestnávateľa v sociálnom poistení, tak ako platia do 31. decembra 2010, zostávajú novelou zákona zachované. Zamestnanca s nepravidelným príjmom má zamestnávateľ povinnosť prihlásiť a odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia rovnako ako zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, t. j. v rovnakých lehotách, aké platia v súčasnosti. Zamestnávatelia, ktorí sa nimi stanú podľa novej právnej úpravy platnej od 1. januára 2011, prihlasovaciu povinnosť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne musia splniť do 31. januára 2011. Zamestnávateľ, zamestnávajúci zamestnancov s nepravidelným príjmom k 1. januáru 2011, je povinný prihlásiť týchto zamestnancov na účely dôchodkového poistenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do 31. januára 2011


Novinka NOVINKA - Nad prehľad Ročné zostavy pribudla nová akcia Označ zamestnancov pre:

Mzdový list - označí aktívnych zamestnancov pre tlač Mzdových listov. Sú označení len tí zamestnanci, pre ktorých má zmysel mzdový list tlačiť (t.j. existovala aspoň jedna vypočítaná mzda v danom kalendárnom roku (podmienkou je mať zaktualizovaný/napočítaný Mzdový list, aby obsahoval aj údaje z výpočtu mzdy aktuálneho mesiaca)).

Potvrdenie o príjme - označí aktívnych zamestnancov pre tlač Potvrdenia o zúčtovaných príjmoch. Sú označení len tí zamestnanci, pre ktorých má zmysel potvrdenie o príjme tlačiť, čiže nebude im vykonané RZD (t.j. existoval nenulový súčet úhrnu príjmov v RZD a zároveň vo vybranom roku má Stav RZD nastavený na "Nepočítať" (podmienkou je mať aktualizované/napočítané RZD, aby obsahovalo aj údaje z výpočtu mzdy aktuálneho mesiaca)).


Novinka Tlačivo REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY 2011

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení došlo k zmene tlačiva RLFO.

RLFO (prihlášky, odhlášky, zmeny, prerušenia), ktoré spadá do roku 2011 musí byť podané do Sociálnej poisťovni na novom tlačive. Z čoho vyplýva, že napr. zamestnancov, ktorých pracovný pomer vzniká 1.1.2011 je nutné prihlásiť do Sociálnej poisťovni najneskôr dňa 31.12.2010 už na novom tlačive RLFO.

Z toho dôvodu pribudol nad prehľadom Registračný list FO nový tlačový formulár:

Registračný list FO od 1.1.2011


Novinka Tlačivo REGISTRAČNÝ LIST ZAMESTNÁVATEĽA 2011 (RLZ)

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení došlo k zmene tlačiva RLZ.

RLZ (prihlášky, odhlášky, zmeny), ktoré spadá do roku 2011 musí byť podané do Sociálnej poisťovni na novom tlačive. Toto tlačivo obsahuje novú položku GP platí: Áno/Nie.

Z tohto dôvodu pribudol:

1. v editore RLZ na záložke Organizácia nový zaškrtávací atribút "GP-odvod", po jeho označení sa na RLZ označí ÁNO a po zrušení jeho označenia sa na RLZ označí NIE.

2. nad prehľadom Registračný list FO/Registračný list zamestnávateľa od roku 2011 nový tlačový formulár:

Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2011


Novinka elektronický REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY 2011 (eRLFO)

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení došlo k zmene v štruktúre eRLFO (individuálneho ako aj hromadného).

RLFO (prihlášky, odhlášky, zmeny, prerušenia), ktoré spadá do roku 2011 by mal byť podaný na e-portál Sociálnej poisťovni (https://esluzby.socpoist.sk) v novej štruktúre (verzia 2011). Z čoho vyplýva, že napr. zamestnancov, ktorých pracovný pomer vzniká 1.1.2011 a neskôr by mali byť prihlásení do Sociálnej poisťovni najneskôr dňa 31.12. 2010 už v novej štruktúre xml súboru.

Z toho dôvodu pribudli nad prehľadom Registračný list FO od roku 2011 nové podakcie akcie eRLFO:

Individuálny (verzia 2011) Hromadné podanie (verzia 2011)

Dočasne sme nad týmto prehľadom ponechali aj generovanie eRLFO v starej verzii 1.7 a to z toho dôvodu, že Sociálna poisťovňa pravdepodobne ponechá túto možnosť podania dočasne:

"Zaslať RLFO zamestnancov s pravidelným príjmom a dohodárov, ktorým poistenie vznikne po 1.1.2011 (zanikne po 1.1.2011), je možné aj prostredníctvom doterajších schém (RLFO a RLZEC verzia 1.7)."

(zdroj: eSluzbyServiceDesk@socpoist.sk)


Novinka Tlačový formulár Potvr.zamestnávateľa o zam.na ND 2009 bol upravený tak, aby dátum v riadku č. 2 "Zamestnanec naposledy pracoval dňa" rešpektoval dátum ukončenia pracovného pomeru.


Novinka Do položky Druh PP pribudla nová hodnota "Konateľ".

Tento druh PP sa použije ak fyzická osoba je v právnom vzťahu, z ktorého plynie právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b./ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, čím sa podľa novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení považuje za zamestnanca.


Novinka Pri generovaní novej databázy sa na MZ 452 - Príplatok za nočnú bude generovať hodinová sadzba nulová.


Novinka Novinka - Rozpad nákladov

Prehľad Definícia rozpadu nákladov za nachádza v Konštantách a číselníkoch. Na základe tejto definície dôjde k rozúčtovanie mzdových nákladov (príjmové MZ) na jednotlivé úrovne organizačnej štruktúry (zákazka, útvar, nákladový okruh, vozidlo) podľa percentuálneho zaťaženia a priradeniu tohto rozpadu k jednotlivým zamestnancom.

Bližší popis funkcionality nájdete v tomto odkaze: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Rozpad_mzdov%C3%BDch_n%C3%A1kladov_(mzdov%C3%BDch_zlo%C5%BEiek)_-_Mzdy_(SK)

UPOZORNENIE:

Zároveň dochádza k zmene používania atribútu "Neúčtovať na zamestnanca" (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konšt./zál. Sadzby a konšt.). Po zaškrtnutí tohto atribútu sa doteraz predkontácie do prehľadu Účtovanie miezd negenerovali po jednotlivých zamestnancoch. Vzhľadom k tomu, že prehľad Účtovanie miezd by mal vždy obsahovať všetky predkontácie detailne (bez zoskupovania) a až následné účtovanie by malo prípadne zoskupenie riadkov vykonať, bude toto nastavenie v krátkom čase zrušené.

Samotné neúčtovanie na zamestnanca je možné nastaviť priamo v module Účtovníctvo (cesta: Účtovný rozvrh/záložka Ďalšie údaje/atr. Zamestnanec sa nastaví na hodnotu "Zakázané"). Pri takomto nastaveni sa po spustení akcie Účtovanie kontácie z prehľadu Účtovanie miezd nezaúčtujú riadky na zamestnanca.


Novinka Pri zadaní a následnom uložení manželky zamestnanca, ktorí mal na sebe naviazané dieťa s daňovým bonusom, systém hlási:

Rodinný príslušník má na priradený daňový bonus. Chybný vzťah rodinného príslušníka (povolené len pre deti).

Kontrola upravená


Oprava Generovanie mzdových kalendárov pre rok 2011 neoznačí ako sviatky tieto dni: 6.1. 2011 a 22.4.2011

Opravené.

Po update sa automaticky doplnia sviatky na tých kalendároch pre rok 2011, ktoré majú ako sviatok nastavený deň 1. 1. 2011 (doplní sa 6.1.2011) a 25. 4. 2011 (doplní sa 22. 4. 2011).


Obecné

Novinka Upraveno umísťování tlačítek OK, Storno (popř. dalších) na editačních formulářích s velikostí větší než aktuální rozlišení obrazovky.


Oprava Opraveny chyby v Tisku a exportu do PDF (verze eDoc), texty se v PDF zobrazovaly přes sebe nebo s nedostatečnými mezerami.

Opravu řeší nová verze eDocEngine 3.0.2.209.


Oběh zboží

Novinka V přehledu Stav skladu je akce Umístění - změna umístění zboží. Zobrazí se formulář se stromečkem zboží na jednotlivých umístěních včetně podrobných informací o výrobních číslech na umístěních. Z tohoto stromečku lze přetahováním myší aktivovat funkci pro přesun zboží na jiné cílové umístění. Chyběla zde ale funkcionalita pro vytváření a mazání umístění.

Doplněno. Tvorba nových umístění a jejich případný výmaz je možno provést přímo z formuláře ze stromečku Změny umístění. Slouží k tomu dvě nová tlačítka a případně i nové akce kontextového menu "Nové umístění" a "Přehled umístění". Po provedení těchto akcí je stromeček přegenerován a zobrazuje tedy stále aktuální informace.


Splátkování a leasing

Oprava Při akci Změna kurzu na pohybech v předmětu leasingu jde sice kurz zadat na 3 desetinná místa, ale po provedení akce se zaokrouhlil na 2 desetinná místa a i hodnoty pohybu byly počítány z kurzu zaokrouhleného na 2 desetinná místa.

Opraveno.


Účetní standardy

Novinka Generování Stavů účtů standardu je doplněno o generování nulových řádků, pokud v daném období - měsíci - není na účet účtováno.


Novinka Účetní standardy-Storno konta

Akci Storno konta je možno provádět hromadně, akce je doplněna o procesní okno.
Před akcí se otevře dialogové okno, do kterého je možno zadat protiúčet. Když se nezadá, vytvoří se jednostranné zápisy stávajícím způsobem, když se protiúčet zadá, vytvoří se vyrovnané dvouřádkové zápisy.


Účetnictví

Tip Submodul Vrácení DPH

Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve kterém mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, ve kterém má sídlo.

Fáze 1 byla uvolněna již dříve: Umožněno pořizování účetních dokladů a účtování faktur/dobropisů a pokladních dokladů pro účely vracení DPH (refundace).

Fáze 2 uvolněna nyní: Umožněno zakládání a plnění žádostí o vracení DPH.

Číselník kódů vracení DPH

 • nový číselník Účetnictví - Číselník období DPH - Kódy vracení DPH
 • číselník obsahuje kódy a popis vracení DPH
 • údaj "Země" je nepovinný, pouze informativní
 • číselník je přednaplněn kódy 1 - 10

Hlavička (žádost) vracení DPH

 • nový přehled "Vracení DPH" v soudku Účetnictví - Číselník období DPH
 • hlavička Vracení DPH určuje datumový rozsah, seznam zemí, koeficient pro krácení daně pro žádost o Vracení DPH a bankovní spojení (vlastní organizace)
 • hlavičku Vracení DPH lze uzavřít, poté do ní nelze již zařadit žádný účetní řádek
 • akce v přehledu:
  • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků zařazených do Vracení DPH
  • Účetní doklady - zobrazí přehled úč.dokladů, které obsahují řádky zařazené do Vracení DPH
  • Zobrazení přehledu - zobrazení přehledu položek dané Vracení DPH
  • Uzavření hlavičky Vracení DPH
  • Otevření hlavičky Vracení DPH
 • nelze zadat hlavičku Vracení DPH, která by se překrývala s jinou neuzavřenou hlavičkou pro téže země
 • k hlavičce Vracení DPH lze přiřadit země, do Vracení DPH pak budou načítány účetní záznamy s účtem DPH jen pro dané země
 • pro každou zemi lze definovat, zda se jedná o "Žadatele" či "Zástupce" a přiřadit i konkrétní bankovní spojení dané země tyto údaje lze editovat použitím akce "Bankovní spojení" v lokálním menu přehledu přiřazených zemí nebo pomocí tlačítka "Bankovní spojení", pro nastavení "Žadatel" lze přiřadit bankovní spojení vlastní organizace, pro nastavení "Zástupce" lze přiřadit bankovní spojení ostatních organizací

Položky Vracení DPH

 • lze zobrazit z přehledu hlaviček Vracení DPH
 • položka Vracení DPH obsahuje údaje o konkrétním dokladu Vracení DPH (identifikace dokladu, země, organizace, párovací znak, datum, částky DPH, kód Vracení DPH, dovoz/nákup a popisy)
 • částka odpočtu DPH je určena jako částka DPH * koeficient / 100
 • akce v přehledu:
  • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků položky Vracení DPH
  • Hromadná změna - umožňuje hromadnou změnu kódu Vracení DPH a dovoz/nákup
  • Kontrola identifikace dokladů
 • položky Vracení DPH nelze ručně přidávat, jen přenosem z úč.deníku
 • položky Vracení DPH lze generovat akcí "Vracení DPH" z přehledu úč.deníku
 • "Kontrola identifikace dokladů" je akce, která zkontroluje, zda není porušena vazba mezi číslem úč.dokladu v deníku a na položkách Vracení DPH (k porušení vazby by nemělo normálním provozem dojít, akce vedoucí k porušení jsou v lokálním menu deníku zakázány, má-li daný účetní řádek vazbu na Vracení DPH - jedná se např. o akce "Změna čísla dokladu" nebo "Přesun dokladu do jiného DUD"
 • opravu některé položky Vracení DPH lze provést tak, že se položka smaže a příslušné opravené úč.záznamy se pomocí akce "Vracení DPH" v účetním deníku přenesou zpět do Vracení DPH

Účetní deník

 • nová akce "Vracení DPH" v lokálním menu přehledu úč.deníku
 • označené úč.řádky vygenerují položky Vracení DPH
 • úč.řádky musí splňovat tyto podmínky :
  • fáze účtováno nebo zaknihováno
  • účet DPH musí mít nastaveno místo plnění Vracení DPH
  • jednoznačný párovací znak a organizace
  • musí existovat vhodná hlavička Vracení DPH
 • před generování položek Vracení DPH se musí v editoru zadat: Kód Vracení DPH - z číselníku kódů Vracení DPH Dovoz / nákup, toto nastavení bude přiřazeno všem generovaným položkám Vracení DPH
 • při generování může dojít k těmto chybám :
  • Účetní záznam je již do Vracení DPH převeden
  • Účetní záznam je blokován jiným uživatelem
  • Doklad je ve fázi pořízeno
  • Místo plnění na účtu DPH není Vracení DPH
  • Liší se měna na dokladu a měna účtu DPH
  • Nenalezena vhodná hlavička Vracení DPH
  • Nejednoznačná hlavička Vracení DPH
  • Chybí párovací znak
  • Nejednoznačný párovací znak
  • Chybí organizace
  • Nejednoznačná organizace


Novinka Uzávěrku lze nově dělat i po vozidlech.
 • v účtovém rozvrhu lze zadat v editoru účtu příznak "Uzávěrka po vozidlech"
 • při provádění uzávěrky lze v editoru uzávěrky zvolit uzávěrku po vozidlech
 • vlastní uzávěrka je rozšířena o případný rozpad konečných a počátečních stavů v deníku po vozidlech


Novinka Účto-úrok z prodlení po novelizaci vládního nařízení.

㤠1
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“
Již se s platností od 1.7.2010 nemění každé pololetí.
Pro úroky z prodlení vzniklé prodlení před 1.7.2010 platí původní pravidla - pololetní uplatnění podle aktuálních REPO sazeb

Upraveno.


Oprava Při práci v editoru účetního deníku se mohla objevit chyba
Varování nebo chybová hláška "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Boolean)"

Souvisela s dotažením období DPH. Chyba se mohla projevit pouze při práci v DUD, které mají v čísle nenumerické znaky.
Důsledkem chyby bylo to, že se regulérně nedotáhlo příslušné období DPH a bylo nutné ho přiřadit ručně.
Opraveno.


Oprava Účetní kódy - kontace: oprava zkráceného veřejného názvu atributu TabRadekUKod.UcetDAL z MD na Dal
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export