Výrobní příkazy - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Výrobní příkaz představuje konkrétní výrobní dávku daného dílce. Každý výrobní příkaz je vystaven v určité řadě výrobních příkazů, která určuje chování výrobních příkazů. !!! Z tohoto důvodu doporučuji důsledné prostudování možných nastavení na těchto řadách.
Výrobní příkazy vznikají většinou automaticky generováním z výrobního plánu, lze je však pořizovat i ručně. Při ručním založení příkazu se neprovádí generování výrobních příkazů na podsestavy jako je tomu při generování z výrobního plánu.
Jednotlivé příkazy mohou být mezi sebou provázány. Tímto způsobem vzniká strom příkazů. Nejvýše postavený výrobní příkaz ve stromě je označován jako řídící příkaz. Při generování příkazů z výrobního plánu tento strom závislostí vzniká automaticky.
Při vytvoření příkazu jsou automaticky zakonzervovány i všechny montážní podsestavy, jejichž požadavky budou součástí daného příkazu. Tyto montážní podsestavy zobrazuje přehled "Dílce výrobního příkazu".


Životní cyklus každého výrobního příkazu se může skládat z následujících fází:
- předzpracování příkazu do výroby
- provedení korekcí v dokumentaci pomocí odchylkového řízení
- objednání chybějícího materiálu
- kapacitní zaplánování příkazu
- zadání příkazu do výroby
- tisk výrobní dokumentace
- výdej materiálů a polotovarů potřebných k výrobě daného dílce
- generování kooperačních objednávek
- odvedení výrobních operací
- evidence ostatních přímých nákladů
- odvedení vedlejších produktů na sklad
- odvedení hotového výrobku na sklad nebo převod výrobku na nadřízený výrobní příkaz
- uzavření hotového výrobního příkazu

Veškeré vznikající náklady na výrobní příkaz generují přírůstky nedokončené výroby. Nedokončená výroba je evidovaná ve skutečných cenách. Při odvádění hotových výrobků jsou naopak generovány úbytky nedokončené výroby.

Seznam atributů

 • Vyráběný dílec - Odkaz na vyráběný dílec.
 • Zakázková modifikace vyráběného dílce - Odkaz na kartu zastupující zakázkově modifikovaný dílec.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázka - Zakázka, ke které se výroba daného dílce vztahuje.
 • Hlavička pohybového dokladu požadavku - Odkaz na doklad Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek (Exp. příkaz, Rezervace, ...).
 • Položka pohybového dokladu požadavku - Odkaz na položku dokladu Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek.
  V případě sloučení výrobních příkazů, které vznikly z různých zdrojových dokladů, tato vazba nebude zobrazovat data. Seznam dokladů bude možné zobrazit pomocí funkce Přehledy - Zdrojové doklady.
 • Hlavička došlé objednávky požadavku - Odkaz na došlou objednávku, z které vznikl daný požadavek.
 • Položka došlé objednávky požadavku - Odkaz na pložku došlé objednávku, z které vznikl daný požadavek.
 • Výrobní plán - Odkaz na výrobní plán, z kterého byl daný požadavek vygenerován.
  V případě sloučení výrobních příkazů z několika Výrobních plánů tato vazba nebude zobrazovat Výrobní plán. Seznam plánů bude možné zobrazit pomocí funkce Přehledy - Výrobní plán.
 • Zakázka řídícího příkazu - Zakázka z výrobního plánu nejvýše postaveného výrobního příkazu ve stromě příkazů (z řídícího příkazu). Pokud vazba na plán není nalezena, jedná se o zakázku z řídícího příkazu.
 • Finální výrobek - Odkaz na vyráběný dílec z výrobního plánu řídícího příkazu. Pokud vazba na plán není nalezena, jedná se o odkaz na vyráběný dílec z řídícího příkazu.
 • Číselník změn - Odkaz na poslední platnou změnu z Konstrukce a technologie daného dílce, která měla vliv na výrobní dokumentaci daného příkazu.
 • Parametry změny - Odkaz na parametry změny z Konstrukce a technologie daného dílce k datu "Datum TPV" z výrobního příkazu.
 • Počáteční náklady na zmetky - Odkaz na počáteční náklady daného příkazu v kalkulačním rozpadu ceny. Pokud daný příkaz slouží k opravě zmetků, tak v těchto nákladech se nachází cenové zatížení výrobního příkazu z těchto zmetků.


 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Řada - Každému výrobnímu příkazu je nutné přiřadit řadu, která dále specifikuje chování všech výrobních příkazů pořízených v dané řadě.
 • Příkaz - Unikátní číselné označení příkazu v rámci jedné výrobní řady.
 • Sdružený výrobní příkaz - Informuje, zda daný výrobní příkaz je součástí Sdružených výrobních příkazů.
 • Stav - Označuje aktuální stav (fázi) výrobního příkazu. Atribut může nabývat následujících hodnot:
  • Pořízeno – Výrobní příkaz je pouze evidenčně zadán v systému. V žádných výpočtech se však nezohledňuje.
  • Předzpracováno – Výrobní příkaz je připraven k zadání do výroby. Jsou již vygenerovány výrobní požadavky, které lze měnit pomocí odchylkového řízení. Lze na něj objednávat materiály a polotovary. Lze kapacitně plánovat. Nelze však na něj vydat materiál ani evidovat operace ve výrobě - nelze finančně zatížit.
   Pokud se stav "předzpracováno" používá z důvodu provedení dodatečných odchylek výrobních požadavků před jejich uvolněním do výroby, tak je zapotřebí, aby na Řadě výrobního příkazu na záložce "Zadání příkazu do výroby" nebyla zaškrtnuta vlastnost "Aktualizace výrobního příkazu při zadání do výroby". Ta by jinak způsobila opětovné generování výrobních požadavků dle předpisu z TPV, které by přepsaly ručně vytvořené odchylky.
   Stejná pravidla je zapotřebí dodržet i v případě, kdy se v tomto stavu tiskne dokumentace včetně čárových kódů výrobních operací. Tyto jednoznačné čárové kódy by po zadání do výroby se zaškrtnutou volbou "Aktualizace ..." byli přepsány za jiné.
  • Zadáno – Příkaz je uvolněn do výroby. Provádí se na něj veškerá evidence v řízení výroby a postupně probíhá odvádění na sklad hotových výrobků.
  • Pozastaveno - Nelze vydávat materiál, evidovat operace - nelze evidovat přírůstky a úbytky nedokončené výroby.
  • Ukončeno – Výrobní příkaz je ukončen přirozenou cestou - všechny kusy z výrobního příkazu jsou vyrobeny a odvedeny nebo jsou vyzmetkovány. Podle nastavení na řadě příkazu je možné na ukončený příkaz dále ještě provádět dodatečnou evidenci nákladů.
  • Uzavřeno – Výrobní příkaz je ručně uzavřen. V řízení výroby se s ním již nekalkuluje. Uzavřený příkaz již neobsahuje neodvedené náklady.
 • Plánované zadání – Plánované datum zadání výrobního příkazu do výroby.
 • Plánované ukončení - Plánované datum ukončení výrobního příkazu.
 • Původní plánované ukončení - Zakonzervovaná prvotní hodnota "Plánovaného ukončení". K zakonzervování dojde během procesu předzpracování nebo zadání výrobního příkazu do výroby.
 • Vypočítané zahájení - Zobrazuje čas zahájení výrobního příkazu, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
 • Vypočítané ukončení - Zobrazuje čas ukončení výrobního příkazu, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
 • Datum TPV - Datum, ke kterému se vztahují výpočty, které načítají data ze změnového řízení v TPV. Pokud údaj není vyplněn, tak při zadání příkazu do výroby je přednastaven na dnešní den. Pokud je nutné vyrobit náhradní díl dle rok staré dokumentace, tak se datum TPV nastaví na toto požadované datum. Následně při zadání příkazu budou vygenerovány výrobní požadavky dle staré dokumentace.
 • Datum předzpracování - Datum předzpracování výrobního příkazu (datum, kdy "Stav" příkazu přešel do fáze "Předzpracováno").
 • Zadání - Datum zadání výrobního příkazu (datum, kdy "Stav" příkazu přešel do fáze "Zadáno").
 • Ukončení - Datum ukončení výrobního příkazu (datum, kdy "Stav" příkazu přešel do fáze "Ukončeno" popřípadě "Uzavřeno").
 • Požadovaný termín naskladnění - Zobrazuje termín z původního požadavku OZ posunutý o čas potřebný k expedici (Lhůta naskladnění z karty zboží).
 • Předzpracováno - Informuje, zda je příkaz předzpracován.
 • Zadáno - Informuje, zda je příkaz zadán do výroby.
 • Ukončeno - Informuje, zda je příkaz ukončen.
 • Uzavřeno - Informuje, zda je příkaz uzavřen.
 • Autor uzavření - Uživatel systému, který provedl uzavření příkazu popřípadě pozastavení příkazu.
 • Kusy čisté – Požadované kusy, které je třeba odvést. Jedná se o původní požadavek, který ještě není navýšen o předpokládané ztráty.
  Po zadání čistých kusů v editoru se automaticky dopočítají "kusy zadané" navýšené o předpokládané ztráty. Pokud si přejete provést zadání obráceně - nejdříve zadat "kusy zadané" a z nich dopočítat "kusy čisté", tak tento přepočet je možné provést pomocí funkce v místní nabídce editoru "Dopočítat kusy čisté".
 • Kusy zadané - Počet kusů zadaných do výroby včetně navýšení o předpokládané ztráty.
 • Plánované zmetky - Rozdíl "Kusů zadaných" a "Kusů čistých".
 • Původní kusy zadané - Jedná se o původní "Kusy zadané", které byli nastaveny při zadání výrobního příkazu do výroby.
  Kusy zadané mohou být v průběhu životního cyklu příkazu změněny, a tak pomocí tohoto atributu je možné zjistit původní stav "Kusů zadaných".
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost výrobního příkazu na základě stavu evidence výrobních operací.
 • % odvedení - Zobrazuje procentuální stav odvedení dílců na daném výrobním příkazu.
 • Kusy živé – Zbývající živé kusy na výrobním příkaze, které nadále figurují v rozpracované výrobě. Tato hodnota se snižuje odvedením výrobku nebo jeho vyzmetkováním. V případě uzavření výrobního příkazu je tato hodnota rovna nule.
 • Kusy živé (čisté) - Předpokládané čisté živé množství, které by se mělo teoreticky získat z existujících "Kusů živých".
 • Nerealizované množství na příjemkách - Zobrazuje celkové množství, které se nachází na nachystaných nerealizovaných výrobních příjemkách, pomocí kterých se provádí odvedení výrobku na sklad.
 • Kusy odvedené – Počet dobrých odvedených kusů z výrobního příkazu na sklad nebo na nadřízený výrobní příkaz. Hodnota se zvýší v okamžiku realizace příjemky na sklad. Při přímém převodu se zvýšení provede okamžitě.
 • Zmetky - Počet zaevidovaných zmetkových kusů.
 • Čárový kód - Čárový kód vyráběného dílce pro jeho snadnější identifikaci ve výrobě.
 • Evidenční jednotka - Viz Výrobní evidenční jednotka.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.
 • Náklady OPN - Celková cena ostatních přímých nákladů, zaevidovaná na daném výrobním příkaze.
 • Náklady OPN odvedené - Celková cena ostatních přímých nákladů, která již byla odvedena z nedokončené výroby daného příkazu (např. na sklad).
 • Neodvedené náklady po ukončení - Součet všech neodvedených nákladů u ukončeného výrobního příkazu. Zda vůbec může být příkaz po ukončení finančně zatížen určuje nastavení na Řadě příkazů.
 • Sklad - Přednastavený sklad pro odvedení hotových kusů z nedokončené výroby.
  Tento sklad je vyhledáván v následujícím pořadí:
  • Výchozí sklad pro odvádění z parametrů na kmenové kartě dílce.
  • Přednastavený sklad z Kmenového střediska na výrobním příkaze - u dílce typu "Polotovar" se jedná o "Výrobní mezisklad" u dílce typu "Finál" se jedná o "Sklad hotových výrobků".
 • Typ dílce - Určuje, zda se jedná o "Polotovar" či "Finální výrobek". Tento údaj je přednastaven z parametrů na kmenové kartě dílce.
 • Počet návazných výrobních příkazů na opravu - Počet výrobních příkazů, které opravují vyzmetkované kusy tohoto příkazu.
 • Příkaz na opravu - Informuje, zda se pomocí daného příkazu provádí oprava zmetkových kusů jiného příkazu.
 • Nadřízený výrobní příkaz - Zobrazuje přímý nadřízený výrobní příkaz k aktuálnímu příkazu. Pokud výrobní příkaz vstupuje do několika nadřízených výrobních příkazů, tak je zde zobrazen nejstarší z nich.
 • Řídící výrobní příkaz - Zobrazuje řídící výrobní příkaz k aktuálnímu příkazu. Jedná se o nejvýše postavený příkaz ve stromě výrobních příkazů.
 • Strom - Zobrazuje stromové uspořádání podřízených příkazů.
 • Úroveň vnoření - Zobrazuje úroveň vnoření výrobního příkazu ve stromě podřízených příkazů.
 • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda daný příkaz bude zahrnut do nápočtu kapacitního plánu v Řízení výroby. Tento údaj je přednastaven podle nastavení Řady výrobního příkazu.
 • Směr zaplánování - Přednastavený směr zaplánování pro potřeby výpočtu základního kapacitního plánu.
 • Transportní dávka - Tento údaj definuje velikost plánovacích dávek u vlastních operací vyráběného dílce v modulu Pokročilé plánování výroby. Pokud hodnota není definovaná, tak se při plánovacím procesu údaj načítá z parametrů dílců.
 • Objednávka - Informativní textový údaj. Tento údaj je přednastaven buď z výrobního plánu, z kterého daný příkaz byl vygenerován nebo z hlavičky dokladu Oběhu zboží, z kterého vzešel daný požadavek (viz Požadavky z ...).
 • Skupina plánu - Zařadí daný příkaz do určité skupiny plánu. Jedná se o nepovinný informativní údaj, který může být přednastaven z výrobního plánu.
 • Kmenové středisko - Kmenové středisko pro daný výrobní příkaz.
 • Nákladový okruh - Přednastavený Nákladový okruh, který se uplatní při generování pohybových dokladů oběhu zboží z daného výrobního příkazu. Tento údaj může být přednastaven z Řady výrobního příkazu.
 • Skupina účetních kódů - Přednastavená Skupina účetních kódů pro potřeby účtování rozpracované výroby. Tento údaj může být přednastaven na Řadě výrobního příkazu nebo přímo v parametrech vyráběného dílce, kde toto nastavení má přednost.
 • Vytištěno - Informuje, zda daný příkaz má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo u některé související dokumentace tohoto příkazu. Mezi související dokumentaci patří:
  • Dílce výrobního příkazu
  • Materiály a polotovary pro výrobu
  • Výrobní operace
  • Vedlejší produkty z výroby
 • Materiály a polotovary vydány - U zadaného výrobního příkazu informuje, zda má splněné všechny požadavky na vydání materiálů a polotovarů.
 • Výrobní operace splněny - U zadaného výrobního příkazu informuje, zda má splněné všechny požadavky na zaevidování výrobních operací.
 • Vedlejší produkty odvedeny - U zadaného výrobního příkazu informuje, zda má splněné všechny požadavky na odvedení vedlejších produktů.


Dále následují atributy obsahující plánované náklady na jeden kus výrobku v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Tyto údaje jsou napočteny v okamžiku zaplánování do výroby dle kalkulačního vzorce přednastaveného na řadě příkazu.

 • Náklady na materiál – Celková kalkulační cena za materiály.
 • Náklady na materiál (A/B/C) – Celková kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Náklady na materiálovou režie - Celková kalkulační cena za materiálovou režii.
 • Náklady na kooperaci – Celková kalkulační cena za kooperace.
 • Celkový přípravný čas strojní - Celkový přípravný čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Celkový jednicový čas strojní - Celkový jednicový čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Celkový ukončovací čas strojní - Celkový ukončovací čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Celkový přípravný čas obsluhy - Celkový přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Celkový jednicový čas obsluhy - Celkový jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Celkový ukončovací čas obsluhy - Celkový ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Náklady na přípravnou mzdu – Celkové mzdové náklady na přípravný čas.
 • Náklady na jednicovou mzdu – Celkové mzdové náklady na jednicový čas.
 • Náklady na ukončovací mzdu – Celkové mzdové náklady na ukončovací čas.
 • Režie středisek – Celková režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie provozu – Celková režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie pracoviště – Celková režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Náklady pracoviště – Celkové náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • OPN - Celková kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
 • Výnos z vedlejších produktů - Celková kalkulační cena vedlejších produktů.
  Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Náklady na opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Celkové náklady – Součet všech celkových nákladů.
 • Přímé náklady na materiálPřímá kalkulační cena za materiály.
 • Přímé náklady na materiál (A/B/C) – Přímá kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Přímé náklady na materiálová režie - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii.
 • Přímé náklady na kooperaci – Přímá kalkulační cena za kooperace.
 • Přímý přípravný čas strojní - Celkový přímý přípravný čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímý jednicový čas strojní - Celkový přímý jednicový čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímý ukončovací čas strojní - Celkový přímý ukončovací čas strojů potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímý přípravný čas obsluhy - Celkový přímý přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímý jednicový čas obsluhy - Celkový přímý jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímý ukončovací čas obsluhy - Celkový přímý ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě dané dávky.
 • Přímé náklady na přípravnou mzdu – Přímé mzdové náklady na přípravný čas.
 • Přímé náklady na jednicovou mzdu – Přímé mzdové náklady na jednicový čas.
 • Přímé náklady na ukončovací mzdu – Přímé mzdové náklady na ukončovací čas.
 • Přímá režie středisek – Přímá režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režii provozu – Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režie pracoviště – Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímé náklady pracoviště – Přímé náklady pravoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • Přímé OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
 • Přímé výnosy z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Přímé náklady na opotřebení nářadí – Přímá cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Přímé celkové náklady – Součet všech přímých nákladů.

Funkce

Nový

Tato funkce slouží k ručnímu vytvoření výrobního příkazu. Po aktivaci se zobrazí dotaz na dílec, který má být vyráběn. Po potvrzení výběru dílce funkcí "Přenos" se zobrazí dotaz na Řadu příkazu, ale jen tehdy, pokud řada již nebyla přednastavena v parametrech na kmenové kartě daného dílce. Následuje zobrazení editoru výrobního příkazu.
Pokud je tato funkce volána z přehledu Výrobního plánu, tak se u nového příkazu nastaví vazba na tento výrobní plán a současně se přednastaví i zakázka z tohoto plánu. Pokud je funkce volána z přehledu podřízených výrobních příkazů, tak se vedle odkazu na plán a zakázku předvyplní i odkaz na nadřízený výrobní příkaz. Tyto údaje jsou převzaty z nadřízeného příkazu, z kterého je volán tento přehled.


Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených výrobních příkazů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.


Dokumenty

Ke každému příkazu lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Poznámky

Ke každému příkazu je možné vytvořit libovolný počet poznámek. Každá taková poznámka se skládá z názvu a samotné libovolně dlouhé textové poznámky. Tyto poznámky lze zakládat i přímo v editoru výrobního příkazu.


Požadavky

Mezi výrobní příkazy je možné načíst z oběhu zboží požadavky několika způsoby.


Požadavky skladu

Viz Požadavky skladu v Předběžném plánu.


Požadavky z dokladů

Viz Požadavky z dokladů v Předběžném plánu.


Změna stavu

Charakteristika jednotlivých stavů výrobních příkazů je popsána v sekci Seznam atributů atribut "Stav".


Předzpracovat

Pro označené příkazy ve stavu "Pořízeno" provede změnu stavu na "Předzpracováno".
Provede se vygenerování výrobních požadavků z dat TPV ke dni podle atributu "Datum TPV". Pokud toto datum není zadané, tak se přednastaví na aktuální den. Jedná se o Materiály a polotovary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby.


Zrušit předzpracování

Pro označené příkazy ve stavu "Předzpracováno" provede změnu stavu na "Pořízeno".
Veškeré vygenerované výrobní požadavky včetně jejich odchylek budou vymazány.


Zadat do výroby

Pro označené příkazy ve stavu "Pořízeno" nebo "Předzpracováno" provede změnu stavu na "Zadáno".
Provede se vygenerování výrobních požadavků z dat TPV ke dni podle atributu "Datum TPV". Pokud toto datum není zadané, tak se přednastaví na aktuální den. Jedná se o Materiály a polotovary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby.
Pokud se jedná o předzpracovaný výrobní příkaz, který na řadě nemá zaškrtnutou vlastnost "Aktualizace výrobního příkazu při zadání do výroby", tak se výrobní požadavky opětovně negenerují a zůstanou v takové podobě, v které byli před spuštěním této akce. V opačném případě u předzpracovaných příkazů dojde ke změně "Datumu TPV" na aktuální den, dále budou přepsány výrobní požadavky včetně případných odchylek a budou vygenerovány nové čárové kódy pro identifikaci výrobních operací.

Současně při zadání příkazu do výroby se generují OPN na výrobní příkaz dle platné dokumentace TPV. Také se generují podle nastavení na řadě příkazu výrobní čísla vyráběných dílců.
Provede se napočet plánované kalkulační ceny výrobního příkazu v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce podle vzorce nastaveného na řadě příkazu. Tento nápočet se opírá o dokumentaci výrobního příkazu. To znamená, že bude zohledňovat i případné zaznamenané odchylky ve výrobních požadavcích.


Pozastavit

Pro označené příkazy ve stavu "Zadáno" nebo "Ukončeno" provede změnu stavu na "Pozastaveno".


Zrušit pozastavení

Pro označené příkazy ve stavu "Pozastaveno" provede změnu stavu na původní stav, který byl před pozastavením příkazu.


Uzavřít

Pro označené příkazy ve stavu "Zadáno", "Pozastaveno" nebo "Ukončeno" provede změnu stavu na "Uzavřeno".
Uzavření lze provést pouze u příkazů, které mají odvedené všechny náklady. Pokud příkazy obsahují neodvedené náklady, tak je zapotřebí provést odvedení výrobku na sklad nebo odvedení nákladů do úbytku. Při těchto akcích je možné toto odvedení provést přímo s uzavření daného příkazu pomocí volby "Konečné odvedení (s uzavřením příkazu)".


Zrušit uzavření

Pro označené příkazy ve stavu "Uzavřeno" provede změnu stavu na "Zadáno" nebo "Ukončeno" podle toho v jakém stavu se příkaz nacházel před uzavřením.


Generování skladových dokladů

(nejen skladových :-)
Tato funkce umožňuje z jednoho místa generovat výdejky materiálů, hromadně odvádět výrobní operace, generovat příjemky vedlejších produktů, generovat příjemky hotových výrobků nebo provést přímý převod hotového polotovaru na nadřízený výrobní příkaz.
Funkce pro označené zadané výrobní příkazy zobrazí přehled "Generování skladových dokladů". V tomto přehledu se definuje požadované množství výrobku daného příkazu.


Seznam atributů:

 • Příkaz - Odkaz na konkrétní vybraný příkaz.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec výrobního příkazu. Pokud se jedná o variantní dílec, který má na kartě nastavenou vlastnost "Odvádět na základní variantu", tak je zde přednastavena základní varianta daného dílce z příkazu. Současně u variantního dílce je možné v editoru daného záznamu pomocí tlačítka "Změna varianty" vyměnit daný dílec za jeho libovolnou variantu. Tato manipulace s dílcem má význam pouze pro akci "Odvádění dílce na sklad" nebo pro "Převod polotovarů" (viz níže).
 • Množství - Tato hodnota určuje, jaké množství daného dílce se bude odvádět v případě odvádění dílce. V případě ostatních akcí, jako je "Výdej materiálu", "Evidence operací", atd. slouží k výpočtu přednabízeného množství jednotlivých požadavků v těchto návazných akcí.
  Atribut "Množství" je přednastaven ze živých kusů daného příkazu po odečtení všech nerealizovaných výrobních příjemek tohoto příkazu. To znamená, že pokud existuje na daném příkazu 10 ks živých a již dříve byla nachystána příjemka pro 2 hotové výrobky, která doposud nebyla zrealizovaná, tak systém bude přednabízet 8 ks daného dílce.
 • Max. množství - Určuje maximální velikost množství. Pokud na řadě příkazu na záložce "Odvedení příkazů" je nastavena vlastnost "Nekontrolovat počet odvedených kusů", tak maximální hodnota není definována.
 • Sklad - Přednastavený sklad pro odvedení hotových kusů. Tento údaj je načten z nastavení výrobního příkazu a má význam pouze pro akci "Odvádění dílce na sklad".
  Sklad pro odvedení je možné dodatečně v tomto přehledu změnit.
 • Kód umístění - Pomocí tohoto pole je možné při odvádění dílce na sklad definovat skladové umístění výrobku.

Funkce přehledu:

Přidat
Tato funkce umožní dodatečně přidat do zobrazeného seznamu vybraných příkazů další výrobní příkazy ze systému.
Zobrazí se přehled všech dostupných příkazů. V tomto přehledu se provede výběr požadovaných příkazů a funkcí "Přenos" se tento výběr potvrdí.

Odebrat
Tato funkce odebere označené příkazy ze seznamu pro generování.

Replikace záznamu
Pomocí této funkce je možné konkrétní vybraný příkaz ze seznamu zdvojit a tak v seznamu pro generování mít tento příkaz několikrát. Této možnosti se využívá u variantních dílců. Daný dílec se vyrábí anonymně (co se varianty týče) a teprve při odvádění se specifikuje množství od každé varianty, které vzniklo. Pokud máme dávku na 100 ks a je vyrobeno 60 ks varianty V1 a 40 ks varianty V2, tak provedeme jednou replikaci daného příkazu. U jednotlivých záznamů tohoto příkazu specifikujeme odpovídající množství a konkrétní variantu daného dílce. Následně pak akcí "Odvedení dílce na sklad" je možné provést příjem těchto konkrétních variantních dílců na sklad jednou příjemkou.

Výrobní čísla
Tato funkce zobrazí výrobní čísla daného příkazu, která budou odvedena při akci "Odvedení dílce na sklad" nebo pří "Převodu polotovarů".
Pokud na řadě výrobního příkazu na záložce "Odvedení příkazů" je nastavena volba "Generovat pohyb výrobních čísel", tak tento seznam je automaticky předvyplněn a stačí tedy provést jen kontrolu. V opačném případě, kdy je zapotřebí odvádět včetně výrobních čísel, je nutné tento seznam výrobních čísel naplnit ručně. Manipulace v seznamu se provádí pomocí standardních funkcí:
- Přidat - Je zobrazen seznam všech výrobních čísel daného příkazu, v kterém uživatel provede výběr a potvrzení výběru funkcí "Přenos".
- Oprava - Pomocí této funkce se provede úprava požadovaného množství daného výrobního čísla.
- Odebrat - Odebere vybrané výrobní čísla ze seznamu.

Požadavky na převod polotovaru
Pro potřeby akce "Převod polotovarů" (viz níže) se pomocí této funkce definuje cíl převodu. To znamená, že pokud odvádím polotovar P1 a chci, aby se automaticky převedl na nadřízený výrobní příkaz, kde je vyžadován v materiálových a polotovarových požadavcích aniž by se použilo meziskladu, tak pomocí této funkce specifikuji daný nadřízený výrobní příkaz či skupinu nadřízených výrobních příkazů. U každého vybraného nadřízeného příkazu určuji množství, které má být na něj převedeno.
Tento seznam nadřízených příkazů se může generovat automaticky. O přednabízení rozhoduje nastavení na Řadě výrobního příkazu parametr "Cíl přímého převodu polotvarů". Při přednabízení položek systém hledá vazby v následujícím pořadí:
- přímé propojení pomocí vazeb mezi příkazy
- příkazy generované z jednoho výrobního plánu (vazba na plán musí být zachována)
- příkazy spojené jednou zakázkou
Seznam cílů převodu je možné měnit i ručně pomocí standardních funkcí:
- Přidat - Je zobrazen seznam všech vyhovujících příkazů, u kterých existuje živý požadavek na daný polotovar. Funkcí "Přenos" potvrdím výběr konkrétního požadavku.
- Oprava - Pomocí této funkce se provede úprava požadovaného množství pro převod.
- Odebrat - Odebere vybrané cíle převodu ze seznamu.

Přednabídni množství pro odvedení podle ukončených operací
Tato funkce pro označené záznamy z přehledu provede korekci množství podle stavu odváděcí výrobní operace. To znamená, že pokud je zaevidováno 8 ks z 10 na odváděcí operaci a již přitom bylo odvedeno 5 hotových výrobků na sklad, tak systém přednabídne pouze již 3 ks k odvedení. Tyto 3 ks již prošli odváděcí operací, ale nebyly doposud odvedeny.

Změna skladu
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů z přehledu změnit přednastavený sklad pro potřeby akce "Odvedení dílce na sklad".
Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".


Po korektním vyplnění všech požadovaných údajů je možné spouštět jednotlivé akce:

Rezervace / Výdej materiálu
Tato akce slouží ke generování skladových dokladů (Výdej, Výdej v evidenční ceně, Expediční příkaz, Rezervace, Objednávka) z materiálových a polotovarový požadavků výrobních příkazů z tohoto přehledu. Viz funkce Generování rezervace/výdejky v přehledu "Materiály a polotvary pro výrobu" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství ke generování bude vypočtené pomocí zadaného množství na příkazech v tomto přehledu. To znamená, že pokud uživatel vybere příkaz, který je na 10 ks a nastaví požadované množství v tomto přehledu na 4 ks, tak přednabídnuté množství na materiálových a polotovarových požadavcích na tento příkaz bude vypočtené poměrným způsobem - 4 / 10 z celkového množství jednotlivých požadavků. Pokud daný příkaz vyžaduje 50 ks materiálu M, pak přednabídnuté množství bude 4/10 * 50 = 20 ks.

Evidence operací
Tato akce slouží k hromadnému automatickému zaevidování všech výrobních operací výrobních příkazů z tohoto přehledu. Viz funkce Hromadné zaevidování výrobních operací v přehledu "Výrobní operace" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství k zaevidování bude vypočtené pomocí zadaného množství na příkazech v tomto přehledu. To znamená, že pokud uživatel vybere příkaz, který je na 10 ks a nastaví požadované množství v tomto přehledu na 4 ks, tak přednabídnuté množství na výrobních operacích na tento příkaz bude vypočtené poměrným způsobem - 4 / 10 z celkového množství požadavku jednotlivých operací.

Odvedení vedlejších produktů
Tato akce slouží ke generování skladových příjemek všech vedlejších produktů výrobních příkazů z tohoto přehledu. Viz funkce Odvedení na sklad v přehledu "Vedlejší produkty z výroby" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství ke generování bude vypočtené pomocí zadaného množství na příkazech v tomto přehledu. To znamená, že pokud uživatel vybere příkaz, který je na 10 ks a nastaví požadované množství v tomto přehledu na 4 ks, tak přednabídnuté množství u jednotlivých vedlejších produktů na tento příkaz bude vypočtené poměrným způsobem - 4 / 10 z celkového množství jednotlivých požadavků. Pokud z daného příkazu má vzniknout 50 kg vedlejšího produktu, pak přednabídnuté množství k odvedení bude 4/10 * 50 = 20 kg.

Volba Respektovat existující doklady ovlivňuje způsob výpočtu požadavků v akcích Výdej materiálu, Evidence operací a Odvedení vedlejších produktů. Pokud je daná volba zaškrtnuta, tak při výpočtu požadavků je brán zřetel na již odvedené kusy výrobního příkazu včetně těch, které se nacházejí na nerealizovaných dokladech. Současně systém respektuje i již vykryté požadavky ať ve fázi přípravy nebo již ve formě realizovaných dokladů.
V praxi při výdeji materiálů to znamená, že pokud v aktuálním přehledu zvolíme opět 4 ks jako požadavek z celkového počtu 10 kusů výrobního příkazu, který má již odvedené 2 ks na sklad, tak požadavek materiálu je (4+2)/10 * 50, kde 50 je celkový požadavek materiálu na celou výrobní dávku. Vypočtený požadavek tedy je 30 ks. Současně systém zjistí, kolik již bylo daného matriálu vydáno a nebo je připraveno k výdeji. Pokud je již vydáno 25 ks materiálu, tak systém navrhne k výdeji pouze chybějící množství a to je 30-25 = 5 ks.
Podobným způsobem jsou ovlivněny výpočty požadovaných operací i vedlejších produktů.

Převod polotovarů
Při dokončení polotovaru zadaného na výrobním příkaze je možné daný polotovar odvést na mezisklad, a pak následně na jiném výrobním příkaze pokrýt materiálový/polotovarový požadavek tohoto příkazu tímto dílcem z meziskladu. To znamená, nejdříve vygenerovat příjemku hotového polotovaru na mezisklad. Tuto příjemku zrealizovat. Na jiném příkaze, který vyžaduje tento polotovar, generovat materiálovou/polotovarovou výdejku z meziskladu a tuto výdejku zrealizovat. Odvedením na mezisklad se zabývá akce "Odvedení dílce na sklad" (viz níže).
Existuje však ještě druhá možnost jak odvést hotový polotovar a jak jej vydat na nadřízený příkaz - akce "Převod polotovarů". Tato akce umožňuje přesun hotového polotovaru bez využití meziskladu - bez nutnosti generovat pohybové doklady oběhu zboží (příjem/výdej).
Základem pro převod polotovaru je správné nadefinování cílového (nadřízeného) výrobního příkazu pomocí funkce "Požadavky na převod polotovaru".

Po spuštění této akce se zobrazí dialog pro zadání "Datumu případu". Dále je možné zvolit tzv. "Konečné odvedení". Tato volba znamená, že se jedná o poslední odvádění z daného příkazu - budou odvedeny všechny zbývající náklady a příkaz bude převeden do stavu "Uzavřeno". Pokud tato volba není aktivovaná, tak se při převodu zadaného množství na specifikovaný nadřízený příkaz provede nápočet odváděcí ceny poměrným způsobem z existujících nákladů na daném příkaze. Takto vypočítaná skutečná cena v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce změní stav rozpracované výroby, která se vždy sleduje ve skutečných nákladech. Cena, za kterou se provede příjem na nadřízený příkaz je definována nastavením na řadě příkazu na záložce "Odvedení příkazů".
Převod polotovarů se provede včetně nadefinovaných výrobních čísel, které je možné přiřadit ve funkci "Výrobní čísla". Pokud je na kmenové kartě dílce nastaveno "Kontrola VČ", tak definice výrobních čísel pro převod je povinná.

Odvedení dílce na sklad Tato akce slouží ke generování skladové příjemky dílců z tohoto přehledu. Po realizaci této příjemky se provede odvedení těchto hotových dílců z nedokončené výroby.
Pro tuto akci je nutné mít korektně zadané sklady jednotlivých dílců. Pro každý sklad se budou generovat samostatné příjemky.
Po spuštění akce program zkontroluje, zda existuje pro všechny záznamy přednastavená dokladová řada na Řadě výrobního příkazu (Řada dokladu pro příjem dílce na sklad). Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu skladového dokladu.
Po stanovení dokladové řady se zobrazí dialog pro zadání "Datumu případu". Dále je možné specifikovat další volby, které ovlivňují způsob generování těchto příjemek. Jedná se o :

 • Konečné odvedení - Tato volba znamená, že se jedná o poslední odvádění z daného příkazu - budou odvedeny všechny zbývající náklady a příkaz bude převeden do stavu "Uzavřeno".
 • Dělit po zakázkách - Tato volba určuje, že i pro každou zakázku, která je specifikovaná na příkaze, se budou generovat samostatné příjemky.
 • Dělit po výrobních příkazech - Tato volba určuje, že pro každý výrobní příkaz se budou generovat samostatné příjemky.
 • Zobrazit vygenerovanou příjemku - Tato volba znamená, že po vygenerování příjemek se zobrazí přehled s těmito příjemkami. V tomto přehledu je možné provést dodatečnou korekci v příjemkách nebo je přímo i zrealizovat.


Pokud volba "Konečné odvedení" není aktivovaná, tak se odváděcí cena počítá poměrným způsobem z existujících nákladů na daném příkaze. Takto vypočítaná skutečná cena v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce změní stav rozpracované výroby, která se vždy sleduje ve skutečných nákladech. Cena, za kterou se provede příjem na sklad je definována nastavením na řadě příkazu na záložce "Odvedení příkazů".
Vygenerování příjemky se provede včetně nadefinovaných výrobních čísel, které je možné přiřadit ve funkci "Výrobní čísla".

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech" a nebo pokud je na Řadě výrobního příkazu na záložce "Odvedení příkazů" nastavena vlastnost "Generovat odvedení výrobku na sklad v evidenčních MJ". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.

Odvedení nákladů

Tyto funkce se zabývají odvedením nákladů z označených výrobních příkazů. Využívají se u příkazů, které již byli odvedeny (nezůstali žádné živé kusy) na sklad nebo na nadřízený příkaz a dodatečně na ně byli zaevidovány náklady. Tyto náklady je zapotřebí přenést buď na nadřízený příkaz, do kterého vstupovali polotovary z tohoto příkazu nebo do úbytku. V případě převodu do úbytku se tento speciální pohyb zobrazí v přehledu "Pohyby nedokončené výroby", kde je možné tyto pohyby podle potřeby zaúčtovat.


Do úbytku

Tato funkce, jak již bylo popsáno výše, provede odvedení nákladů z označených příkazů. Vygeneruje speciální pohyb v přehledu "Pohyby nedokončené výroby", kde tento pohyb bude možné zaúčtovat.
Po spuštění této funkce se zobrazí dialog pro zadání "Datumu případu". Dále je možné zvolit tzv. "Konečné odvedení". Tato volba znamená, že se po odvedení všech nákladů provede změna stavu příkazu na "Uzavřeno". Pokud si nepřejete odvést všechny náklady, ale vyžadujete odvedení jen některých složek z kalkulačního rozpadu ceny, tak je možné pomocí tlačítka "Možnosti" nastavit procentuální vyjádření jednotlivých složek, které si přejete odvést.


Na nadřízený výrobní příkaz

Tato funkce, jak již bylo popsáno výše, provede odvedení nákladů z označených příkazů na specifikované nadřízené výrobní příkazy.
Po spuštění této funkce se zobrazí přehled vybraných příkazů. Pomocí funkce "Oprava" se u každého příkazu musí specifikovat cílový nadřízený příkaz, na který mají být náklady převedeny. Pokud u daného příkazu již proběhla akce "Převod polotovarů na nadřízený příkaz", tak tento nadřízený příkaz bude přednastaven jako cíl pro převod nákladů.
Po potvrzení údajů tlačítkem "OK" se zobrazí dialog pro zadání "Datumu případu". Dále je možné zvolit tzv. "Konečné odvedení". Tato volba znamená, že se po odvedení všech nákladů provede změna stavu příkazu na "Uzavřeno". Pokud si nepřejete odvést všechny náklady, ale vyžadujete odvedení jen některých složek z kalkulačního rozpadu ceny, tak je možné pomocí tlačítka "Možnosti" nastavit procentuální vyjádření jednotlivých složek, které si přejete odvést.


Přehledy

Výrobní plán

Funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí výrobní plány, které jsou zodpovědny za vznik daného požadavku pro výrobu.
Pomocí funkce Přidat / Odebrat je možné zdrojové výrobní plány měnit.

Zdrojové doklady

Tato funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí položky dokladů oběhu zboží (rezervace, exp. příkazu, nabídky, ...). Jedná se o položky dokladů, na jejichž základě vznikl daný požadavek pro výrobu.

Sdružené výrobní příkazy

Tato funkce zobrazí přehled sdružených výrobních příkazů se sdružením, které obsahuje daný výrobní příkaz.

Sdružené výrobní operace

Funkce zobrazí přehled všech Sdružených výrobních operací, které se týkají aktuálního výrobního příkazu v přehledu.

Dílce výrobního příkazu - strom

Pomocí této funkce je možné zobrazit ve stromovém uspořádání závislosti mezi jednotlivými dílci aktuálního výrobního příkazu.


Dílce výrobního příkazu

Potvrzením této volby se otevře přehled Dílce výrobního příkazu, který bude zobrazovat všechny odpovídající dílce, z kterých se skládá aktuální příkaz z přehledu. Jedná se o samotný dílec z výrobního příkazu a všechny montážní podsestavy, jejichž požadavky jsou součástí daného příkazu.


Stromový rozpad výrobního příkazu

Tato funkce umožnuje pro daný výrobní příkaz zobrazit jeho kompletní rozpad ve stromové podobě. Tento rozpad může obsahovat (podle uživatelského nastavení) následující položky:

 • Podřízené výrobní příkazy
 • Dílce výrobního příkazu
 • Výrobní operace výrobního příkazu
 • Alternativní operace
 • Materiály výrobního příkazu
 • Polotovary výrobního příkazu
 • Alternativní materiály a polotovary
 • Vedlejší produkty výrobního příkazu

Současně uživatel může definovat, zda se položky mají zobrazovat pomocí klasického výčtu (nejprve operace, pak všechny materály, atd.) a nebo zda se položky mají zobrazovat podle technologické posloupnosti. Druhý způsob zobrazení znázorňuje závislost jednotlivých položek seznamu na druhých (např. materiály vstupují do konkrétních operací apod).
Pomocí funkce Barevné rozlišení může uživatel definovat barvy jednotlivých položek seznamu. Současně může funkcí Maska definovat i obsah jednotlivých položek seznamu.
V zobrazeném seznamu lze provádět vyhledávání podle části zobrazeného textu, zobrazovat zdrojová data a nebo provést tisk tohoto seznamu.

Funkce

 • Porovnání rozpadu s daty TPV - Funkce má za úkol zjistit rozdíly mezi stavbou daného výrobního příkazu a stavbou vyráběného dílce (z příkazu) podle platné dokumentace TPV k zadanému datumu TPV. Barevně zobrazí shody a případné rozdíly v dané struktuře.
  Pokud systém detekuje v dokumentaci TPV polotovary, na které neexistují odpovídající výrobní podpříkazy, tak tyto výrobní příkazy navrhne a umožní tyto příkazy buď jednotlivě a nebo hromadně generovat.


 • Montování - Funkce slouží ke zjištění stavu rozpracovanosti výrobního příkazu. Pro zadané množství finálního výrobku zjistí u každé položky zobrazené struktury, zda je již na požadované množství splněna či nikoliv. Tento stav je zdůrazněn barevným rozlišením. U položek, které nejsou splněny zobrazí i chybějicí množství a umožní provést buď jednotlivě a nebo hromadně evidenci těchto položek.


Podřízené výrobní příkazy - strom

Zobrazí stromové uspořádání závislostí mezi výrobními příkazy jejichž součástí je i aktuální příkaz z přehledu. Kompletní strom lze zobrazit pomocí tlačítka "Rozbalit" v dolní levé části okna. Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat následující funkce:

- Výrobní příkaz – Detailně zobrazí aktuální výrobní příkaz.
- Výrobní příkaz včetně podřízených - Detailně zobrazí aktuální výrobní příkaz včetně všech podřízených výrobních příkazů.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.


Podřízené výrobní příkazy

Tato funkce zobrazí přímé podřízené výrobní příkazy aktuálního příkazu z přehledu. Pokud si přejete zobrazit všechny podřízené příkazy (ne jen přímé - z první úrovně podřízených), tak je nutné spustit funkci "Podřízené výrobní příkazy - strom", která zobrazuje všechny úrovně podřízených příkazů.
Pokud je v tomto přehledu založen nový výrobní příkaz, tak je tento výrobní příkaz automaticky podřízen původnímu vybranému příkazu.

Vazby na nadřízené výrobní příkazy

Pro označený výrobní příkaz zobrazí přehled vazeb na nadřízené výrobní příkazy.

Vazby na podřízené výrobní příkazy

Pro označený výrobní příkaz zobrazí přehled vazeb na podřízené výrobní příkazy.

Návazné výrobní příkazy na opravu

Pokud na aktuálním příkazu z přehledu byl zaevidovaný opravitelný zmetek, tak tento zmetek je možné opravit pomocí návazného příkazu. Tento přehled pak zobrazuje všechny návazné výrobní příkazy, pomocí kterých se opravují zmetky vzniklé na tomto příkazu z přehledu.


Zmetky opravované aktuálním výrobním příkazem

Pokud na výrobním příkazu je zaevidovaný opravitelný zmetek, tak tento zmetek je možné opravit pomocí návazného příkazu. Tento přehled pak zobrazuje všechny zaevidované opravitelné zmetky (přehled Evidence výrobních operací), které jsou opravovány aktuálním výrobním příkazem z přehledu.


Kooperační objednávky

Potvrzením této volby se otevře přehled Kooperační objednávky, který bude zobrazovat všechny kooperační objednávky, které obsahují výrobní operace typu kooperace z vybraných příkazů z přehledu.

Položky kooperační objednávky

Potvrzením této volby se otevře přehled Položky kooperační objednávky, který bude zobrazovat všechny položky kooperačních objednávek, které vznikly z výrobních operací typu kooperace z vybraných příkazů z přehledu.

Položky pohybových dokladů s vazbou na výrobní příkaz

Potvrzením této volby se zobrazí přehled se všemi položkami dokladů oběhu zboží, které mají vazbu na aktuální výrobní příkaz.


Položky odváděcích pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí položky příjmových dokladů oběhu zboží, pomocí kterých se provádí nebo bude provádět u aktuálního příkazu příjem hotového výrobku na sklad. Současně jsou zde zobrazena i případná storna těchto položek. V tomto přehledu je možné vyvolat následující funkce:

 • Zobrazit - Pomocí této funkce se zobrazí přehled Příjemek oběhu zboží s příjemkou, která obsahuje aktuální položku z přehledu. Jedná se o plně funkční přehled, kde je možné aktivovat všechny funkce jako v přehledu příjemek oběhu zboží.
 • Pohyby výrobních čísel - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuální pohybové položce.
 • Aktualizace ceny na položce příjemky - Tato funkce umožní u vybraných nerealizovaných příjmových položek oběhu zboží přepočítat odváděcí cenu a cenu aktuálního úbytku nedokončené výroby podle aktuálního nastavení konfigurace programu a podle aktuálního stavu nedokončené výroby daného příkazu.

Položky přímého převodu polotovarů/odvedení nákladů

Potvrzením této volby se zobrazí speciální pohybové položky, pomocí kterých se provádí převod hotových polotovarů z daného podřízeného příkazu na nadřízené příkazy. Současně jsou zde zobrazeny i storna těchto pohybů. Součástí těchto položek jsou i speciální pohyby, pomocí kterých se provádí Odvedení nákladů z daného příkazu.

Seznam atributů:

 • Výrobní příkaz (zdroj) - Odkaz na podřízený výrobní příkaz, z kterého se provedlo odvedení.
 • Výrobní příkaz (cíl) - Odkaz na nadřízený výrobní příkaz, na který se provedlo převedení polotovaru či nákladů. V případě pohybu "Odvedení do úbytku" není cíl specifikován.
 • Materiál / Polotovar - Odkaz na konkrétní materiálový/polotovarový požadavek nadřízeného výrobního příkazu, na který byl převod směřován. V případě pohybu "Odvedení do úbytku" není tento atribut vyplněn.
 • Dílec - Specifikace daného dílce, který byl převáděn.
 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Druh pohybu - Identifikace druhu pohybu daného záznamu. Může se jednat o:
  • Převod polotovarů
  • Storno převodu polotovarů
  • Převod nákladů na polotovar
  • Storno převodu nákladů na polotovar
  • Odvedení do úbytku
  • Storno odvedení do úbytku
 • Datum případu - Časový okamžik, ke kterému se vztahuje dané provedení úkolu. K tomuto datu se provede pohyb v nedokončené výrobě.
 • Množství - Převáděné množství při převodu polotvarů.
 • Materiál, Mzda, ... - Vyjádření převodní ceny v kalkulačním rozpadu. Při převodu polotovarů se za tuto cenu přijme polotovar v nadřízeném příkaze.
 • Cena - Celková cena. Součet jednotlivých cen kalkulačního rozpadu.
 • Konečné odvedení - Informuje o tom, že daný převod byl či nebyl proveden se zaškrtnutou volbou "Konečné odvedení".
 • DSN - Příznak, který informuje o tom, že daný záznam vznikl pomocí dodatečných souvisejících nákladů.
 • Číslo původního záznamu - Tento údaj je vyplněn u storno položek.

Funkce:

 • Výrobní čísla - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuálnímu přímému převodu.
 • Generování storna - Pomocí této funkce je možné provést storno převodního dokladu. Po aktivaci funkce se zobrazí dotaz na "Datum případu" a na množství z původního dokladu, které si přejete stornovat. Současně je možné při částečném stornu specifikovat i výrobní čísla, která se budou stornovat.
 • Zrušit storno a původní doklad - Pokud je daný převodní doklad celý vystornován, tak je možné pomocí této funkce zrušit záznam jak o převodu, tak i o stornu tohoto převodního dokladu.

Pohyby nedokončené výroby

Potvrzením této volby se otevře přehled Pohyby nedokončené výroby, který bude zobrazovat všechny přírůstky a úbytky nedokončené výroby vybraných příkazů z přehledu.


Přehled nedokončené výroby

Potvrzením této volby se provede nápočet aktuálního stavu nedokončené výroby v kalkulačním rozpadu ceny vybraných příkazů. Jedná se o skutečné náklady na příkaz.

Seznam atributů:

 • Výrobní příkaz - Odkaz na konkrétní příkaz, pro který je proveden nápočet nedokončené výroby.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec z výrobního příkazu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Kusy odvedené - Aktuální stav odvedených kusů z výroby.
 • Zmetky - Aktuální stav vyzmetkovaných kusů.
 • Materiál – Celková cena za materiály.
 • Materiál (A/B/C) – Celková cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Materiálová režie - Celková cena za materiálovou režii.
 • Kooperace – Celková cena za kooperace.
 • Mzda – Celkové mzdové náklady.
 • Režie střediska – Celková režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie provozu – Celková režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Režie pracoviště – Celková režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Náklady pracoviště – Celkové náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • OPN - Celková cena za ostatní přímé náklady.
 • Výnos z vedlejších produktů - Celková cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Nespecifikované náklady - Celkové nespecifikované náklady.
 • Celková cena – Součet všech celkových nákladů.
 • Přímé náklady na materiálPřímá cena za materiály.
 • Přímé náklady na materiál (A/B/C) – Přímá cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
 • Přímé náklady na materiálová režie - Přímá cena za materiálovou režii.
 • Přímé náklady na kooperaci – Přímá cena za kooperace.
 • Přímé náklady na mzdu – Přímé mzdové náklady.
 • Přímá režie středisek – Přímá režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režie provozu – Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímá režie pracoviště – Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
 • Přímé náklady pracoviště – Přímé náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
 • Přímé OPN - Přímá cena za ostatní přímé náklady.
 • Přímé výnosy z vedlejších produktů - Přímá cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Přímé náklady na opotřebení nářadí – Přímá cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Součet přímých nákladů – Součet všech přímých nákladů.

Přehled nedokončené výroby k datu

Potvrzením této volby a po zadání datumu je možné zobrazit stav nedokončené výroby v kalkulačním rozpadu ceny vybraných příkazů k tomuto zadanému datumu. Jedná se o skutečné náklady v nedokončené výrobě těchto příkazů k tomuto datumu. Zobrazované atributy jsou shodné jako v přehledu "Přehled nedokončený výroby", který zobrazuje pouze aktuální stav nedokončené výroby.
Pokud mluvíme o stavu k datu, myslíme tím stav na konci tohoto dne - stav ve 23:59:59 hodin.


Porovnání plánovaných a skutečných nákladů

Pomocí této funkce je možné zobrazit u vybraných příkazů porovnání plánovaných a skutečných nákladů. Plánované náklady jsou ty, které byli vypočteny v době zadání příkazu do výroby s použitím kalkulačního vzorce nastaveného na řadě příkazu. Pro výpočet skutečných nákladů systém bude vyžadovat zadání kalkulačního vzorce. Pomocí tohoto vzorce a s použitím aktuálního stavu nedokončené výroby daného příkazu provede nápočet skutečných nákladů.

Seznam atributů:

 • Příkaz - Odkaz na konkrétní příkaz, pro který je proveden nápočet.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec z výrobního příkazu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.


Plánované náklady

 • Materiál (plán), ... , Nářadí (plán), Plánované náklady - Ceny celkových plánovaných nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.


Plánované náklady přímé

 • Materiál_P (plán), ... , Nářadí_P (plán), Plánované náklady přímé - Ceny přímých plánovaných nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.


Náklady celkové

 • Materiál, ... , Nespecifikované náklady, Celková cena - Ceny celkových skutečných nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.


Náklady přímé

 • Přímé náklady na materiál, ... , Přímé náklady na opotřebení nářadí, Součet přímých nákladů - Ceny přímých skutečných nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.


Časová náročnost

 • Čas strojní (plán) - Celkový plánovaný čas stroje.
 • Čas strojní (odvedený) - Celkový "Normovaný čas stoje" ze zaevidovaných operací.
 • Skutečně odpracovaný čas stroje - Celkový "Skutečně odpracovaný čas stroje" ze zaevidovaných operací.
 • Zaplacený čas stroje - Celkový zaplacený čas stroje ze zaevidovaných operací. U zaevidovaných operací, kde "Typ mzdy" je "Normovaná" se bere "Normovaný čas stroje". U zaevidovaných operací, kde "Typ mzdy" je "Časová" se bere "Skutečně odpracovaný čas stroje".
 • Čas obsluhy (plán) - Celkový plánovaný čas obsluhy.
 • Čas obsluhy (odvedený) - Celkový "Normovaný čas obsluhy" ze zaevidovaných operací.
 • Skutečně odpracovaný čas obsluhy - Celkový "Skutečně odpracovaný čas obsluhy" ze zaevidovaných operací.
 • Zaplacený čas obsluhy - Celkový zaplacený čas obsluhy ze zaevidovaných operací. U zaevidovaných operací, kde "Typ mzdy" je "Normovaná" se bere "Normovaný čas obsluhy". U zaevidovaných operací, kde "Typ mzdy" je "Časová" se bere "Skutečně odpracovaný čas obsluhy".


 • Úhrada zmetků - Celkový součet "Úhrad zmetků" ze zaevidovaných operací.
 • Splněno [%] - Zobrazuje informaci o stavu, v kterém se nachází daný příkaz. Každý ukončený příkaz je automaticky splněn na 100%. U živých příkazů se stav splnění počítá jako poměr hodnot "Čas strojní (odvedený)" a "Čas strojní (plán)".


Obraty stavů nedokončené výroby za výrobní příkaz

Tento přehled napočítá pro zadané období Od - Do obraty stavů nedokončené výroby jednotlivých vybraných příkazů. V jednotlivých položkách kalkulačního vzorce zobrazí vždy čtyři stavy:

 • počáteční stav nedokončené výroby k datu Od - 1
 • přírůstek nedokončené výroby za zadané období
 • úbytek nedokončené výroby za zadané období (tento údaj je veden jako kladné číslo, i když stav snižuje)
 • koncový stav nedokončené výroby k datu Do

Seznam atributů:

 • Výrobní příkaz - Odkaz na konkrétní příkaz, pro který je proveden nápočet obratovky.
 • Vyráběný dílec - Odkaz na dílec z výrobního příkazu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Středisko - Kmenové středisko z výrobního příkazu.
 • Náklady celkové - Ceny celkových nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.
 • Náklady přímé - Ceny přímých nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.
 • Náklady nepřímé - Ceny nepřímých nákladů v kalkulačním rozpadu ceny a jejich součet.
 • Mzdové náklady na středisko - Jedná se o náklady vzniklé v zadaném období při evidenci vlastních operací na nákladovém středisku zapsaném v atributu "Středisko".

Obraty stavů nedokončené výroby za středisko a výrobní příkaz

Tato funkce zobrazí stejný přehled jako funkce Obraty stavů nedokončené výroby za výrobní příkaz s tím rozdílem, že navíc budou zobrazeny další záznamy o jednotlivých střediscích, které byli použity při evidenci vlastních operací. Pro každý příkaz, který má v evidenci výrobních operací použité jiné nákladové středisko než je kmenové středisko z příkazu, bude navíc pro každé toto středisko napočítán záznam v obratovce. Tento záznam bude mít vyplněn atribut "Středisko" daným nákladovým střediskem a dále u něj budou napočítány atributy "Mzdové náklady na středisko", které budou zobrazovat náklady vzniklé v zadaném období při evidenci vlastních operací na daném nákladovém středisku.

Štítky

Pomocí této funkce je možné provést tisk štítků pro výrobky označených příkazů. Při aktivaci funkce budete dotázáni na "Balící množství". Toto balící množství určuje, pro jaké množství se má generovat jeden štítek. To znamená, pokud daný příkaz je zadaný na 10 ks a balící množství zadáme 2 ks, pak systém vygeneruje 5 štítků. Toto balící množství je možné zadat ručně a nebo je možné převzít hodnotu z vybraných parametrů vyráběného dílce. Po vygenerování odpovídajících štítků se zobrazí přehled s těmito štítky, nad kterým je možné definovat tisk štítků.

Seznam atributů:

 • Číslo záznamu - Pořadové číslo vygenerovaného štítku.
 • Pořadové číslo - Pořadové číslo vygenerovaného štítku v rámci jednoho výrobního příkazu.
 • Příkaz - Odkaz na konkrétní příkaz, pro který je provedeno generování štítků.
 • Výrobní číslo - Výrobní číslo z číselníku Výrobních čísel na příkaz.
 • Množství - Množství výrobku.
  Pokud na příkaze s 10 zadanými ks zadám balící množství 3 ks, pak budou vygenerovány 4 štítky s množství 3, 3, 3 a 1.
 • Poznámka - Textová poznámka. Při generování se předvyplní z výrobního čísla.


Hromadné změny

Změna plánovaného ukončení výroby

Funkce se zeptá na dva údaje: jaký má být nový termín plánovaného ukončení a zda má být přepočet termínů proveden i u podřízených výrobních příkazů. Po zadání údajů se provede aktualizace hodnot Plánovaného zadání a Plánovaného ukončení vybraných výrobních příkazu a popřípadě i jejich podřízených příkazů. Nápočet bude probíhat podle nastavených parametrů vyráběných dílců - stejně jako v procesu zaplánování výrobních plánů do výroby. Pokud výpočet je nastaven tak, že má vychází z časů technologického postupu, tak v tomto případě jsou upřednostněny údaje z Výrobních operací výrobních příkazů oproti definici technologického postupu v TPV. To znamená, že se do výpočtu zahrnou i případné odchylky ve Výrobních operacích.
Pokud vstupní údaj "Plánované ukončení" nebude vyplněn, tak dojde pouze k aktualizaci termínů na výrobních příkazech podle původního plánovaného termínu ukončení.

Změna zadaného množství

Tato funkce slouží ke změně zadaného množství na výrobních příkazech, který již byly zadány do výroby.
Po aktivaci funkce se zobrazí dialog pro zadání nových hodnot "kusů čistých" a "kusů zadaných". Po zadání čistých kusů se automaticky dopočítají "kusy zadané" navýšené o předpokládané ztráty. Pokud si přejete provést zadání obráceně - nejdříve zadat "kusy zadané" a z nich dopočítat "kusy čisté", tak tento přepočet je možné provést pomocí funkce v místní nabídce "Dopočítat kusy čisté".
Vzhledem k tomu, že s daným zadaným množstvím na příkaze je pevně svázáno i množství v jeho návazných požadavcích, tak je možné pomocí voleb určit, kde se má dané množství požadavku přepočítat podle nově zadaných hodnot. Jedná se o materiálové a polotovarové požadavky, výrobní operace (ty se přepočítávají vždy), vedlejší produkty, výrobní čísla a ostatní přímé náklady (jen ty, které vznikly na základě dokumentace TPV).
Po potvrzení zadaných hodnot tlačítkem "OK" se provede požadovaná změna. Pokud však zvolíte možnost "Přepočítat podřízené výrobní příkazy", tak se po potvrzení tlačítkem "OK" zobrazí seznam příkazů. Tento seznam bude obsahovat vybraný příkaz a jeho podřízené příkazy. U každého příkazu bude zobrazen návrh nového množství, které je možné i ručně zkorigovat. Následně po potvrzené tlačítkem "OK" se provede přepočet u všech zobrazených příkazů. (Při poklesu množství na nulu bude výrobní příkaz smazán.)

Hromadné změny výrobního příkazu

Funkce u všech označených příkazů umožňuje hromadně změnit některé atributy. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


Aktualizace výrobního příkazu

Tato funkce provede u všech označených zadaných nebo předzpracovaných výrobních příkazů aktualizaci jejich požadavků dle platné dokumentace TPV.
Po aktivaci funkce se zobrazí dialog pro zadání "Datumu TPV". K tomuto datu se provede dohledání platné dokumentace ve změnovém řízení TPV. Současně toto datum bude uloženo v aktualizovaných příkazech v atributu "Datum TPV". Dále je nutné pomocí jednotlivých voleb specifikovat oblasti, které si přejete aktualizovat. Jedná se o Dílce výrobního příkazu (seznam montážních podsestav, z kterých se daný dílec výrobního příkazu skládá), Materiály a polotvary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby, Ostatní přímé náklady (jen ty, které byli generovány z dokumentace TPV), Výrobní čísla a Plánované náklady (jen u zadaných příkazů). Aktualizace nákladů je vhodná v okamžiku, kdy dojde ke změně dokumentace oproti stavu v době zadání výrobního příkazu (například provedením odchylek v dokumentaci).
Pomocí volby "Rozdílová aktualizace" definujeme způsob provedení této aktualizace. Pokud volba není zatržená, provede se aktualizace tím způsobem, že daná oblast aktualizace je vymazána (včetně případných odchylek) a je znovu vygenerována. Z toho plyne, že aktualizovat danou oblast lze jen v případě, že v této oblasti nebyla zahájena evidence (výdej materiálů, evidence operací, atd.). V opačném případě, kdy je zvolena Rozdílová aktualizace, systém provede rozdílovou synchronizaci dané oblasti s daty v TPV. Záznamy, které jsou nově pouze v TPV, jsou přidány do výrobní dokumentace výrobního příkazu. Záznamy v TPV, které jsou již ve výrobní dokumentaci, způsoubí aktualizaci stávajících záznamů výrobní dokumentace - při téro aktualizaci bude zachováno původní identifikační označení záznamu výrobní dokumentace. A záznamy výrobní dokumentace, které již nejsou v TPV, jsou odebrány. Pokud tyto odebírané záznamy výrobní dokumentace jsou již zaevidovány (např. evidence operací), rozdílovou aktualizaci nelze provést.

Aktualizace kusů před operací

Tato funkce provede u výrobních operací označených výrobních příkazů aktualizaci atributu "Kusy před operací". Význam tohoto atributu je popsán v přehledu Výrobních operací. Při běžném provozu není nutné tuto aktualizaci provádět.


Aktualizace skladu pro odvedení dle TPV

Tato funkce znovu přednastaví u označených výrobních příkazů "Sklad pro odvedení" hotových výrobků podle aktuálního nastavení dat v TPV. Způsob dohledání skladu je popsán v sekci Seznam atributů výrobního příkazu.


Aktualizace stromu výrobních příkazů

Tato funkce znovu napočítá u označených výrobních příkazů atribut "Strom", který vyjadřuje stromové uspořádání vnořených výrobních příkazů. Při běžném provozu není nutné tuto aktualizaci provádět.


Kopie výrobního příkazu

Pomocí této funkce se provede kopie vybraných výrobních příkazů. Program se zeptá na řadu příkazů, v které se nové příkazy mají založit. Pak následuje kopírování jednotlivých příkazů včetně Dílců výrobního příkazu, Materiálů a polotovarů, Výrobních operací a Vedlejších produktů. Nové příkazy, které vzniknou kopií ze zadaných příkazů, budou vytvořeny do stavu "Předzpracováno".

Podklady pro výrobu

Výrobní čísla

Tato funkce umožní definovat výrobní čísla k výrobnímu příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Výrobní čísla na příkaz, který bude zobrazovat výrobní čísla aktuálního příkazu z přehledu.

Materiály a polotovary pro výrobu

Tato funkce umožňuje přístup k materiálovým a polotovarovým požadavkům výrobního příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Materiály a polotovary pro výrobu, který bude zobrazovat materiálové/polotovarové požadavky od všech vybraných příkazů z přehledu.

Výrobní operace

Tato funkce umožňuje přístup k výrobním operacím výrobního příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Výrobní operace, který bude zobrazovat všechny výrobní operace od všech vybraných příkazů z přehledu.

Nářadí pro výrobu

Funkce zobrazí přehled Nářadí pro výrobu, který bude zobrazovat seznam požadovaných nářadí pro vybrané příkazy z přehledu.

Vedlejší produkty z výroby

Tato funkce umožňuje přístup k vedlejším produktům, které budou vznikat pří výrobě příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Vedlejší produkty z výroby, který bude zobrazovat všechny vedlejší produkty od všech vybraných příkazů z přehledu.

Výrobní dokumentace

Funkce zobrazí přehled výrobních dokumentů daného výrobního příkazu.

Kontrola pokrytí materiálů a polotovarů pro výrobu

Funkce u označených výrobních příkazů prověří dostupnost jejich materiálových/polotavorových požadavků na skladě. Po spuštění funkce je uživatel vyzván k zadání druhu skladového množství, s kterým mají být požadavky porovnány. Po dokončení výpočtu je zobrazen seznam vybraných příkazů, který je rozšířen o nový údaj "Stav pokrytí". Pro jednotlivé příkazy je současně možné pomocí funkce "Detail kontroly pokrytí" zobrazit i stav pokrytí jednotlivých požadavků.

Evidence

Evidence výrobních operací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat zaevidované vlastní výrobní operace aktuálního příkazu z přehledu.


Evidence kooperací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat zaevidované výrobní operace typu kooperace aktuálního příkazu z přehledu.


Ostatní přímé náklady

Potvrzením této volby se otevře přehled Ostatní přímé náklady na výrobní příkaz, který bude zobrazovat dodatečné náklady aktuálního příkazu z přehledu.další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export