Výpočet mzdy - místní nabídka - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Měsíční docházka

Menu "Měsíční docházka" vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši, nebo stiskem tlačítka Akce v nástrojové liště. K dispozici je Vám následující místní nabídka s možností výběru:

 • Vybraných zaměstnanců...
 • Kódy MS...

Vybraných zaměstnanců...

Pokud máte již přiřazené kód MS k jednotlivým docházkovým mzdovým složkám, můžete prostřednictvím akce Měsíční docházka - Vybraných zaměstnanců vygenerovat pro označené zaměstnance ve výpočtu mzdy přehled docházky po jednotlivých dnech.

Ukázka zobrazení přehledu měsíční docházky


Zobrazí se přehled, v němž je každému z označených zaměstnanců přiřazen jeden záznam (řádek). Každý takový záznam obsahuje atribut pro každý den vybraného mzdového období (jsou označeny 1 až 31). Všechny atributy jednotlivých dnů se nejprve naplní denním úvazkem z osobního kalendáře zaměstnance. Docházka a nepřítomnost se zobrazují dle nastavení kódů MS. Je možný souběh více kódů v jeden den.

Výsledný přehled je následně možné vytisknout přes akci místní nabídky Tisk - Opis přehledu, případně vyexportovat do tabulkového procesoru Microsoft Excel (přes nabídku MS Office - MS Excel).

Kódy MS...

Aby bylo možné vytisknout zaměstnancům přehled jejich měsíční docházky, je v první řadě nutné přiřadit příslušným docházkovým mzdovým složkám jednoduché označení (kód). Tyto kódy mzdových složek se poté použijí při generování přehledu Měsíční docházka.


Kódy MS zadáváte přes nabídku Nový. Otevře se vstupní formulář pro přiřazení kódu:

Přiřazení kódu MS
Mesicni dochazka Mzdy CZ 02.jpg


Zde vyplňujete následující pole:


Kód

Zadáváte kód MS, který se se bude zobrazovat v přehledu Měsíční docházka pro danou mzdovou složku.


Zobrazit hodiny

Máte možnost zvolit, jak se budou zobrazovat hodiny pro příslušnou MS ve výsledném přehledu docházky:

 • Nezadáno
 • Jen méně než denní úvazek
 • Nezobrazovat vůbec
 • Zobrazit vždy

Docházkové mzdové složky se zobrazují i s nulovými hodinami, odpracované doby s nulovými hodinami se nezobrazují.


Zobrazit kód MS

Máte možnost zvolit, zda se bude zobrazovat kód pro příslušnou MS:

 • Zobrazovat
 • Nezobrazovat - v tomto případě se nebude zobrazovat kód MS, ale budou se zobrazovat hodiny (není možné zadat kombinaci Zobrazení hodin a Zobrazení kódu takovou, aby nebylo zobrazováno ani jedno z nich)


Číslo MS

Vybíráte přes pomocné tlačítko Tritecky.jpg číslo docházkové mzdové složky z číselníku Mzdové složky.


Název MS

Po výběru mzdové složky z číselníku mzdových složek se zde zobrazí název vybrané mzdové složky.


Roční docházka

Menu "Roční docházka" vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši, nebo stiskem tlačítka Akce v nástrojové liště. K dispozici je Vám následující místní nabídka s možností výběru:

 • Přehled náhrad při pracovní neschopnosti
 • Přehled neproplacených náhrad
 • Ostatní docházka
 • Podpůrčí doba
 • ČSSZ - Žádost o DNP
 • Dovolená - zobrazení zůstatků

V této nabídce lze tisknout sestavy veškeré roční docházky.


Přehled náhrad při pracovní neschopnosti

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete volbu Roční docházka, Přehled náhrad při pracovní neschopnosti. V zobrazeném přehledu se objeví přehled proplacených náhrad všech zaměstnanců za celý kalendářní rok.

Upozornění Jestliže použijete možnost likvidovat pokračující náhrady za nemoc jinou mzdovou složkou (tzn. dojde např. k tomu, že pracovní úraz se změní na pokračující nepracovní úraz), je nutné v tomto přehledu změnit nastavení položek (např. čísla mzdové složky) prostřednictvím Nastav výběrem položek ze složky Číselník MS - změna typu likvidace.


Přehled neproplacených náhrad

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete volbu Roční docházka, Přehled neproplacených náhrad. V zobrazeném přehledu se objeví přehled neproplacených náhrad všech zaměstnanců za celý kalendářní rok.


Ostatní docházka

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete volbu Roční docházka, Ostatní docházka. V zobrazeném přehledu se objeví přehled všech docházkových mzdových složek za celý kalendářní rok. Pomocí standardních funkcí programu lze vytisknout pouze vybrané docházkové mzdové složky (např. pouze dovolenou apod.).


Podpůrčí doba u nemocenského

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete volbu Roční docházka, Podpůrčí doba. V zobrazeném přehledu se objeví seznam zaměstnanců s přehledem dnů (rok zpětně od aktuální likvidace), které jsou načítány při kontrole podpůrčí doby. Jedná se o následující položky:

 • Dřív.zam. - dny nemocí zadaných v Nemocích v minulých zaměstnáních
 • Dřív.nem. - dny minulých nemocí, které byly zadány již ve výpočtu v Helios Orange
 • Dřív.likv. - součet dní dřívějších likvidací
 • Akt.likv. - dny aktuální nemoci
 • Likv.celk. - celkový počet dní spadajících do 1 roku zpětně
 • PD - počet dní podpůrčí doby (zpravidla 380 kalendářních dnů)
 • Rozdíl - rozdíl PD a Likv.celk. (zbývající počet dní podpůrčí doby)


Kontrola podpůrčí doby probíhá:

 • Při likvidaci nemocenských dávek - jedná se o tzv. měkkou kontrolu, tzn., že vás program upozorní na to, že podpůrčí doba byla překročena, ale v případě, že přesto budete chtít nemocenské dávky vyplatit, umožní vám to.
 • Nad Mzdovými údaji volbou Měsíční kontrola mzdových údajů - upozornění na blížící se překročení hranice podpůrčí doby
 • Po měsíční uzávěrce v Měsíční kontrole mzdových údajů - upozornění na blížící se překročení hranice podpůrčí doby


Do kontroly podpůrčí doby jsou automaticky zahrnováni zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru nebo jsou vyjmuti ze stavu a dále zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr a v daném (kontrolovaném) období mají zadanou docházkovou mzdovou složku, na které je Číslo mzdové složky pro likvidaci - Nemocenská, Pracovní úraz, Ostatní úrazy.


ČSSZ - Žádost o DNP (dávku nemocenského pojištění)

Přes nabídku Roční docházka - ČSSZ Žádost o DNP - příloha nad záznamem zaměstnance ve Výpočtu mzdy můžete vytisknout formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (akce Tisk - Tisk formulářem (F8) - formulář Příloha k žádosti o dávku), který zasíláte na OSSZ/PSSZ společně se žádostí o nemocenské dávky.

V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze ty případy, u nichž potřebujete "Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění" na ČSSZ zaslat, tzn. nemoci delší než 14 kalendářních dnů (v období od 1.1.2012 do 31.12.2013 déle než 21 kalendářních dnů), ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobá péče.


Na rozdíl od formulářů v přehledu Tisk formulářem (F8) ve Výpočtu mzdy, kde bylo původně možné formuláře vytisknout:

 • nemusíte filtrovat na případy, u nichž máte povinnost Přílohu k žádosti o.. na ČSSZ zaslat, vše vidíte ve výše uvedeném přehledu
 • z hlediska tisku Přílohy již nemusíte myslet na to, že ji musíte tisknout v měsíci vzniku nemoci, nyní je nerozhodné, v jakém období stojíte, program automaticky na základě počátku nemoci určí rozhodné období
 • jestliže v jednom měsíci existují dvě nemoci, ošetřovné apod. lze ve výše uvedeném přehledu vytisknout dvě samostatné žádosti (s konkrétním číslem rozhodnutí)
 • v případě, že program při tisku Přílohy nenajde v předchozích 12 měsících žádné údaje pro výpočet DVZ, postupuje tak, že dohledává předchozí kalendářní rok, v němž byl započitatelný příjem a kde existuje alespoň 30 kalendářních dnů (využití hlavně v případě opakovaných mateřských dávek po neplacené mateřské dovolené).
 • jestliže nastane sociální událost v měsíci nástupu nebo není splněná podmínka (vyměřovací základ a 30 kalendářních dnů), musí být na formuláři Příloha k žádosti vyplněn Pravděpodobný výdělek. V tomto případě se neplní Měsíc, Rok, Vyměřovací základ ani Vyloučené doby.
Upozornění Pravděpodobný výdělek se do formuláře neplní automaticky, je nutné ho vyplnit ručně!!! Vstoupíte do editoru záznamu ČSSZ - žádost o dávku a na první záložce doplníte položky Pravděpodobný výdělek - vyplňujete zde plnou hodnotu Pravděpodobného výdělku, "třicetinu" z něj vytvoří až příslušná ČSSZ.
Upozornění Pokud nejsou vyplněny údaje v jednotlivých měsících a částka vychází 0 a je zadána hodnota pravděpodobná výše příjmu, pak není tato nula zobrazeno. Kontrola vychází z definice XML zprávy pro elektronické podání.


V případě, že se jedná o zaměstnance, který má více než 5 nemocí, vytisknete formulář Příloha k žádosti o - více nemocí, kde se část zobrazující nemoci dynamicky natahuje v závislosti na počtu nemocí.


Upozornění Pokud již byla vytvořená Příloha (tzn. vstoupili jste již do nabídky ČSSZ - žádost o DNP příloha) a Vy následně provedete nějakou změnu (např. zadání čísla rozhodnutí, doplnili jste v měsíci nástupu nějakou odměnu, apod.), jste při opětovném vstupu do nabídky ČSSZ - žádost o DNP příloha upozorněni hláškou:


Dotaz nebo informativní hláška Existují neaktuální Přílohy k žádosti. Chcete neaktuální neodeslané přílohy zaktualizovat?

Jestliže odpovíte Ano, Přílohy se zaktualizují na základě zadaných dat.


Upozornění V přehledu Příloh je na první pozici zobrazen sloupec A (Aktuální). Jehož zatržení/nezatržení identifikuje aktuálnost dané přílohy.


Nad označeným záznamem přílohy k žádosti o DNP (zaměstnanci) v přehledu ČSSZ - žádost o DNP - příloha lze v nabídce Tisk formulářem tisknout formulář Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP, obsahující přehled exekučních srážek zaměstnance. Formulář obsahuje kromě údajů o zaměstnanci:

 • Nezabavitelnou částku
 • Počet vyživovaných osob
 • Typ exekuční srážky
 • Číslo rozhodnutí
 • Údaje o nabytí právní moci respektive zda je srážka deponovaná
 • Údaje o celkové částce srážky a již sraženou částku
 • Údaje o bankovním spojení


Také můžete vytisknout formulář Příloha k žádosti o dávku + exekuce. V případě, že je zaměstnanci srážena srážka exekucí, je společně s tiskem formuláře přílohy vytištěna i příloha se seznamem exekučních srážek.

Upozornění Tento formulář doporučujeme používat vždy - buď zaměstnanec exekuce nemá, potom se další "exekuční" strana nevytiskne, nebo má - a potom tuto přílohu nikdy nezapomenete vytisknout.


Tip Pokud v přehledu formulářů zvolíte z místní nabídky akci Všechny definované formuláře, zobrazíte i starší používané formuláře Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) a Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) + exekuce, kde bylo provedeno datování (tzn. omezení platnosti do 30.4.2015), tzn. že staré formuláře se zobrazí pouze do období duben 2015. V květnu 2015 už uvidíte pouze formuláře aktuální.


Přílohu k žádosti o .. můžete také podávat elektronicky podobně jako například RELDP či oznámení na ČSSZ/OSSZ. V místní nabídce zvolíte akci Zprávy, Generování zpráv (zobrazí se jedna jediná zpráva) a stisknete tlačítko Přenos.

Upozornění Do definice zprávy musíte přiřadit správné certifikáty pro šifrování a elektronický podpis jako u ostatních zpráv posílaných na ČSSZ přes VREP.

O stavu zprávy jste informováni v položce Stav (stejně jako u jiných elektronických podání).


Upozornění Před tím, než Přílohu k žádosti o .. odešlete elektronicky (případně vytisknete), je nutné vyplnit údaje ze druhé strany formuláře.


Údaje vyplníte tak, že na záznamu přílohy daného zaměstnance stisknete tlačítko Oprava. Zobrazí se editor, který se skládá z několika záložek. Pro ruční vyplnění bude nejdůležitější záložka třetí - Strana 2. Vyplněním položek se stane příloha finální pro export na ČSSZ přes Portál veřejné správy, případně pro tisk. Tyto vámi vyplněné údaje zůstanou v systému uloženy.


Kontaktní osoba - doplňuje se automaticky plné jméno přihlášeného uživatele

Telefon - vyplňuje se automaticky telefon zadaný u přihlášeného uživatele

Místo podání - kopíruje se z již dříve vyplněné Přílohy - tzn., že fakticky Místo podání zadáte pouze jednou, při první nemoci a dále se vám bude kopírovat do všech následujících měsíců


V editaci formuláře přílohy jsou k dispozici následující akce:

Měnit načtené údaje

Akci je nutné potvrdit globálním heslem. Po zadaní hesla se zpřístupní automaticky načtené položky k editaci.

Načíst údaje z databáze

Akce vrátí hodnoty do původního stavu dle dat zadaných v databázi.

Změna stavu el.podání

Akce umožňuje po zadání hesla změnu údajů na záložce 4.El.podání.


V místní nabídce v přehledu ČSSZ - žádost o DNP jsou k dispozici akce:

Příloha k žádosti, Generuj nové

Příloha k žádosti, Aktualizuj vybrané

Akce umožňují provést aktualizaci přílohy vhledem k následnému zadání návazných údajů až po zadání dávek nemocenského pojištění do Výpočtu mzdy (např. načtení vyměřovacích základů a dnů do přílohy z Údajů pro výpočet DVZ).


U nemocí a mateřských dávek v ochranné lhůtě (u ošetřovného ochranná lhůta neexistuje) je pro určení rozhodného období stěžejní den po ukončení pracovního poměru. Tento den se bere jako "den vzniku sociální události". Od tohoto data se správně načítají jak údaje datumové (Rozhodné období od, do) , tak finanční (Započitatelné příjmy). Při určení rozhodného období se tedy postupuje tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění (pracovní poměr).

Příklad Příklad určení RO v OL:

Konec PP 28.5.2014, dne 4.6. 2014 byl uznán práce neschopným, nastoupil na mateřskou...

Bod, od kterého počítáme rozhodné období (tzn. vznik sociální události) není 4.6.2014, ale je to den, který bezprostředně následuje po ukončení PP, tzn. 29.5.2014.

Rozhodné období je tedy: 1.5.2013 - 30.4.2014


Dovolená - zobrazení zůstatků

V tomto přehledu jsou zobrazeny zůstatky dovolené rozdělené z hlediska nároku za minulý rok a z hlediska nároku za běžný rok.

 • Jestliže je přehled zobrazen v měsíci, který je již uzavřen, jsou hodnoty čerpání načteny měsíční uzávěrkou.
 • Jestliže je přehled zobrazen v měsíci, který není uzavřen, jsou hodnoty čerpání dovolené daného měsíce brány do přehledu z výpočtu.

Přehled je tedy vždy aktuální a je z něho tedy možno čerpat informace pro zobrazení detailního přehledu zůstatků dovolené na výplatním lístku.


Dobírky

Přehled dobírek

Jestliže někteří zaměstnanci dostávají mzdu v hotovosti, tzn. není jim zasílána na účet, lze po zpracování mezd vytisknout přehled dobírek (tzv. podpisovku). Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Přehled dobírek. V zobrazeném přehledu se objeví pouze ti zaměstnanci, kteří mají vyplácenou mzdu v hotovosti (z hlediska výpočtu je vyplněno pole Vyúčtování). K setřídění pro tisk je možné použít volbu Nastav.


Výčetka platidel celkem

Jestliže vyplácíte některým zaměstnancům mzdu v hotovosti, musíte zabezpečit tisk výčetky platidel pro banku. K tomuto účelu slouží nabídka Výčetka platidel celkem. Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Výčetka platidel celkem. Objeví se přehled nominálních hodnot platidel a počet kusů, které je nutné pro zaměstnance na výplatu v hotovosti vybrat v peněžním ústavu.


Podklady pro prémie z MS min.období

Tato akce je vidět jen pokud existují mzdové složky skupiny Prémie a odměny a vstupním formulářem Procento s nastaveným atributem Základ pro výpočet na MS z minulých období. V dočasné tabulce se zobrazuje přehled takto nastavených mzdových složek. To platí vždy pro dané zaměstnance (nad vybranými záznamy) a pro dané období.

Mimořádná sleva na SP (1/2009 - 7/2009)..

Akce Mimořádná sleva na SP je přístupná POUZE v měsíci účinnosti. V přehledu jsou napočítány slevy od ledna 2009 do posledního měsíce před měsícem účinnosti zákona (do července 2009).

 • Mimořádná sleva se uplatní pouze u toho zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá k poslednímu dni měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti.
 • Mimořádná sleva se uplatní pouze za měsíce, v nichž nebyla doručena výpověď.
 • Mimořádná sleva se u souběžných pracovních poměrů (tzn. stejné rodné číslo a překrývající se trvání pracovních poměrů) uplatní i tehdy, pokud jsou podmínky pro přiznání slevy splněny alespoň na jednom pracovním poměru (nesmí se však jednat o zaměstnání "malého rozsahu" a nesmí jít o ukončený pracovní poměr v předchozích měsících).


Samotný výpočet slevy v běžném měsíci probíhá automaticky, pro přehlednost doporučujeme ve výpočtu zobrazit pomocí nástroje Nastav položky ze složky Výpočet mzdy - Sleva na SP - zaměstnavatel a Sleva SP - info. V první položce vidíte, zda a případně v jaké výši se sleva v běžném měsíci vypočítala, ve druhé položce vidíte informaci o tom, zda sleva byla vypočtena a pokud vypočtena nebyla, tak z jakého důvodu (dle legislativních podmínek).


Poznámka k výpočtu

Pro vypočtenou mzdu konkrétního zaměstnance můžete v daném měsíci doplnit libovolnou poznámku.


Mzdový automat

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Mzdový automat. Tato nabídka slouží k vypočítání mezd všech zaměstnanců (na rozdíl od volby Nový v místní nabídce, kdy dochází k přepočítání mzdy pouze jednoho označeného zaměstnance). Do mzdového automatu se nabízejí pouze ti zaměstnanci, kteří:

 • Mají zadány mzdové údaje (tzn. nejsou zde ti, kteří mají vyplněnu pouze základní kartu zaměstnance)
 • Nemají v daném měsíci doposud vypočítanou mzdu (tzn. nejsou zde ti, kterým již byla v daném měsíci počítaná mzda)
 • Mají v daném měsíci nárok na výpočet mzdy (tzn. jsou v pracovním poměru, popř. jsou vyjmuti ze stavu, ale mají nárok na náhradu mzdy)
 • mají zatrženo na mzdové kartě Zahrnout do automatu.


Po potvrzení nabídky Mzdového automatu se označí všichni zaměstnanci, kteří splňují výše uvedené podmínky. Po stisku tlačítka Přenos se objeví dialogové okno Výpočet mzdy, které vás informuje o výpočtu mzdy všech označených zaměstnanců. Stiskem tlačítka Konec na tomto dialogovém okně se objeví detail výpočtu zaměstnance (jedná se o zaměstnance s nejvyšším osobním číslem).

Upozornění Pokud je vybraný měsíc již uzavřen nebo jste již vygenerovali předkontace, je nabídka Mzdový automat změněna na Nevypočítané mzdy. Volbou této nabídky si můžete zobrazit přehled těch zaměstnanců, u kterých nemáte v daném měsíci vypočítanou mzdu, přestože zaměstnanci splňovali podmínky pro zahrnutí do Výpočtu mzdy.

Další výpočet mzdy již probíhá stejným způsobem, jak je popsáno výše.


Přepočet mezd

Chybné

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Přepočet mezd, Chybné. Tato volba slouží pro případ, že je nutné provést přepočet mezd, které byly spočítány špatně (např. nebyly správně propojeny pracovní poměry).

Označené

Výpočet mzdy zaměstnance má dvě fáze.

 • První fáze

Po vytvoření základního výpočtu, který vznikl pomocí tlačítka Nový nebo pomocí Mzdového automatu, je stav výpočtu mzdy zaměstnance nastaven na Automat.

 • Druhá fáze

Jestliže zaměstnanci v daném měsíci zadáte do výpočtu jakoukoliv mzdovou složku, je stav výpočtu zaměstnance nastaven na Proveden.

Nabídka Přepočet mzdy, do které vstoupíte z místní nabídky, slouží pro nastavení stavu výpočtu na Proveden, aniž by došlo k zadání mzdové složky do výpočtu.

Upozornění Z hlediska výpočtu mzdy a následných operací není důležité, v jakém stavu je výpočet mzdy zaměstnance. Jedná se pouze o údaj, který vás informuje o tom, zda má zaměstnanec vypočtenou mzdu pouze na základě údajů v kartě zaměstnance a v paušálech (stav Automat) nebo zda jste zaměstnanci zadali do výpočtu další mzdové složky (stav Proveden).

Servis

Z volby Servis můžete zvolit následující akce:

Mzdový list - přepočet

Akce provede pro vybrané zaměstnance zpětný nápočet mzdového listu za již uzavřená období. Akce je chráněná heslem a v praxi bude využívána pouze výjimečně. Mzdový list je automaticky načítán při měsíční uzávěrce, případně lze načíst hodnoty do mzdového listu před měsíční uzávěrkou akcí Přepočet mzdového listu v Ročních sestavách.


RELDP - zpětný nápočet vybraného zam.

Tuto volbu budete používat pouze zřídka. Pokud nedojde k nekorektnímu zásahu do databáze, nebude nutné tuto akci využívat. Spuštění akce provede zpětný nápočet ročního evidenčního listu důchodového pojištění vybraného zaměstnance v daném roce.

RELDP - zpětný nápočet všech zam.

Tuto volbu budete používat pouze zřídka. Pokud nedojde k nekorektnímu zásahu do databáze, nebude nutné tuto akci využívat. Spuštění akce provede zpětný nápočet ročního evidenčního listu důchodového pojištění všech zaměstnanců v daném roce.


Kontrola předzpracování

Tato akce zapne či vypne kontrolu vypočítaných mezd na existenci mzdových složek v Předzpracování, které v daném mzdovém období nejsou vložené do mzdy.

Upozornění Pokud si tuto akci uživatel zapne, tak se mu bude kontrola spouštět až do momentu vypnutí, kromě uzavřených období, nad nimi je akce vypnuta vždy.

Pokud je kontrola zapnutá a v předzpracování existuje MS, která nebyla vložena do mzdy (např. zaměstnanec není vůbec ve výpočtu), pak se před tiskem formulářů, před generováním předkontací a při spuštění měsíční uzávěrky objeví informace:

Dotaz nebo informativní hláška V Předzpracování existují mzdové složky, které nebyly vloženy do mzdy. Pokračovat?

Pokud odpovíte Ano, akce se provede. Pokud odpovíte Ne, akce se ukončí a můžete výpočty zkontrolovat.


Kontrola slev na SP (2009)

V případě, kdy zaměstnanec dosáhl maximálního vyměřovacího základu (VZ) na SP a současně došlo v některém z následujících období k tomu, že vyměřovací základ pro SP byl nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy, došlo k chybnému výpočtu slevy na SP. V tomto případě nárok na slevu nenáleží. V případě, že byl příjem nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy a k překročení max. VZ došlo v daném měsíci, byla sleva vypočtena ve špatné výši. Výpočet slevy na soc. pojištění za zaměstnavatele při překročení max. VZ byl upraven. Změna ve výpočtu se projeví od měsíce, ve kterém ještě není vypočtena žádná mzda.

Kontrolu slev na SP (2009) můžete spustit v libovolném mzdovém období roku 2009. Pokud nalezne rozdíl mezi již uplatněnou slevou ve vypočtené mzdě (za období 08/2009-12/2009) a slevou fiktivně vypočtenou novým algoritmem, zobrazí nejprve informaci o sumě těchto rozdílů a následně zobrazí přehled jednotlivých rozdílových záznamů. Pokud jste si novou verzi Helios Orange nainstalovali v situaci, kdy byla v aktuálním mzdovém období vypočtena alespoň jedna mzda, doporučujeme kontrolu slev na SP spustit až po ukončení výpočtu VŠECH mezd tohoto mzdového období.

Kontrola mimořádných slev na SP (2009)

Obdobně funguje i Kontrola mimořádných slev na SP (2009), pouze s tím rozdílem, že sumační info i detailní přehled "Mimořádné slevy na SP po úpravě" jsou za všechny mimořádné slevy. Pro detailní porovnání lze přehled Mimořádné slevy uplatněné standardně nad přehledem Výpočtu mezd v obdobi 08/2009.

O případné korekce musíte následně upravit platební příkaz pro odvod sociálního pojištění v aktuálním období.


DVZ - přepočti vybraným zaměstnancům

Tato funkce v místní nabídce přehledu Výpočet mzdy umožňuje přepočet denních vyměřovacích základů v aktuálním měsíci. Přepočet probíhá na základě údajů zobrazovaných ve Vývoji průměrů (ve formuláři mzdové karty v nabídce Zaměstnanci, Mzdové údaje). Vyměřovací základy a kalendářní dny se načítají jednak měsíční uzávěrkou z výpočtu mzdy zaměstnance a jednak z podkladů zadaných v přehledu Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu. Takto spočítaný průměr je současně zapsán do Mzdových údajů vybraného zaměstnance.

Upozornění Přepočet DVZ je povolen pouze u zaměstnanců, kteří:1.) jsou ve stavu 2.) mají ukončený PP s nastaveným atributem Do výpočtu po konci PP/vynětí 3.) jsou vyjmutí z evidenčního stavu s nastaveným atributem Do výpočtu po konci PP/vynětí 4.) na placené MD (vyjmutí bez nastaveného atributu, přesto jde do výpočtu)
Upozornění Podmínkou pro to, aby přepočet průměru proběhl je to, aby ve výpočtu mzdy označených zaměstnanců neexistovala mzdová složka likvidace nemocenské.


DVZ - kontrola za rok ...

Kontrola zobrazí přehled všech zaměstnanců po jednotlivých (již použitých) měsících, kde je pro každý tento měsíc uveden vyměřovací základ a kalendářními dny pro výpočet denního vyměřovacího základu (DVZ), DVZ spočítaný z těchto hodnot a DVZ uvedený na mzdové kartě (v přehledu Mzdové údaje). Červeně jsou označeni ti zaměstnanci, u kterých se vyskytují rozdíly mezi údaji (DVZ) na mzdové kartě a údaji, které program skutečně vypočítal. Jsou to například zaměstnanci s ukončeným PP nebo vyjmutí z ES bez nastaveného atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí.


Kontrola kalendářů

Tato akce umístěná nad seznamem vypočtených mezd zobrazí přehled zaměstnanců, kteří mají ve vybraném období chybně nastavený rok kalendáře. Týká se zaměstnanců, kteří jsou ve stavu a dále pak zaměstnanců vyňatých nebo s ukončeným pracovním poměrem, kteří mají ve mzdových údajích nastaven atribut "Do výpočtu po konci PP/vynětí".

Pracující důchodci

Pokud vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Pracující důchodci, získáte přehled důchodců a atributů, které jsou směrodatné pro určení jejich nároku na výplatu starobního důchodu:

 • Nárok - nárok na důchod
 • PP neurč. - důchodce s PP na dobu neurčitou

Kontrola pracujících důchodců probíhá:

 • Při generování nové mzdy zaměstnance (tlačítkem Nový nebo Mzdovým automatem)
 • Ve výpočtu mzdy

Obě kontroly jsou pouze měkké, informativní.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Filip Bísek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export