Výpočet - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1 053: Řádka 1 053:
  
 
''1. skupina (mají vypočtenou mzdu)'' <br>
 
''1. skupina (mají vypočtenou mzdu)'' <br>
''- zaměstnanec je ve stavu NEBO je vyjmutý na MD ci RD<br>''
+
''- zaměstnanec je ve stavu NEBO je vyjmutý na MD ci RD a z důvodu výkonu trestu<br>''
 
''- zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny<br>''
 
''- zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny<br>''
 
''- musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo<br>''
 
''- musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo<br>''

Aktuální verze z 15. 10. 2018, 19:25

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka slouží k výpočtu mezd daného kalendářního měsíce.

Upozornění Výpočet mzdy lze provádět pouze v měsíci, které je v nabídce Mzdové období označeno jako aktuální (viz Mzdové období).


E-help Elektronického průvodce k základnímu zpracování mezd naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Dotaz nebo informativní hláška Před tím, než budete provádět první výpočet, doporučujeme zkontrolovat:
 • Zda jsou mzdové složky nastaveny takovým způsobem, který vám vyhovuje (nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové složky)
 • Zda jsou Konstanty nastaveny takovým způsobem, aby vyhovovaly vašim konkrétním požadavkům (nabídka Konstanty a číselníky). Konstanty lze rozdělit do dvou skupin:

a) Jednu skupinu tvoří konstanty, které jsou nastaveny na základě platné legislativy (minimální mzda, nemocenské dávky, odpočitatelné položky, daňová pásma apod.). U této skupiny konstant nedoporučujeme nic upravovat nebo měnit.
b) Druhou skupinu tvoří konstanty, jejíž nastavení je závislé na vašich zvyklostech, popř. vnitřních směrnicích (způsob číslování nemocenských dávek, způsob proplácení svátků u měsíčních mezd, nároky na dovolenou apod.) Této skupině konstant je třeba před započetím samotného výpočtu mezd věnovat náležitou pozornost. V případě, že programem přednastavené hodnoty vašim požadavkům nevyhovují, je nutné je přepsat a upravené hodnoty uložit.


Dotaz nebo informativní hláška Před tím, než budete v jednotlivých měsících provádět výpočet mezd doporučujeme:
 • Zkontrolovat, zda jste zadali všem zaměstnancům potřebné údaje do nabídky Paušály, Děti

V případě, že již je vypočítaná výplata a vy zapomenete zaměstnanci mzdovou složku do Paušálů a srážek zadat, je nutné výplatu zrušit, doplnit mzdovou složku do nabídky Paušály a srážky a výpočet provést znovu. Z toho důvodu je vhodné, abyste před samotným výpočtem mezd měli požadované paušály a srážky u zaměstnanců již zadané.

Upozornění Jestliže je v konkrétním měsíci vypočítaná výplata alespoň jednoho zaměstnance, není možné změnit nastavení většiny konstant. Jestliže je v konkrétním měsíci použita ve výpočtu určitá mzdová složka, není možné její nastavení v daném měsíci měnit


Nový záznam

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete tlačítko "Nový". V zobrazeném přehledu jsou pouze ti zaměstnanci, kteří:

 • Mají zadány mzdové údaje (tzn. nejsou zde ti, kteří mají vyplněnu pouze základní kartu zaměstnance)
 • Mají v daném měsíci nárok na výpočet mzdy (tzn. jsou v pracovním poměru, popř. jsou vyjmuti ze stavu, ale mají nárok na náhradu mzdy)
 • Nemají v daném měsíci doposud vypočítanou mzdu (tzn. nejsou zde ti, kterým již byla v daném měsíci počítaná mzda)

Zaměstnance, kterému chcete vypočítat mzdu, označíte zvýrazněným řádkem a stisknete tlačítko "Přenos". Objeví se formulář "Výpočet mzdy".

V tomto formuláři je vypočítaná mzda pro konkrétního zaměstnance, na základě údajů, které jsou:

 • Ve Mzdových údajích zaměstnance (mzda, datum nástupu, datum výstupu, odvody, danění apod.)
 • V Paušálech a srážkách (zadané paušální nebo srážkové mzdové složky)
 • V Předzpracování (jestliže předzpracování používáte)


Hlavička formuláře = Osobní číslo, Příjmení, Jméno, Datum narození

Tato pole jsou nepřístupná editaci, zobrazují se automaticky na základě údajů, které jsou vyplněny v kartě zaměstnance.


Informace o stavu zaměstnance

Na základě mzdových údajů zaměstnance se zobrazuje informace o stavu zaměstnance - např. ES: ve stavu, Změna ES: nástup do PP atd.


Vznik PP
Konec PP

Tato pole jsou nepřístupná editaci, zobrazují se automaticky na základě údajů, které jsou vyplněny ve mzdových údajích zaměstnance.


Info

Tlačítko S

Po stisku tlačítka se zobrazí Informace o stavu zpracování mezd:

Informace o stavu zpracování mezd


Tlačítko M

Po stisku tlačítka se zobrazí editor mzdových údajů (stejně jako po spuštění akce Mzdové údaje nad libovolnou MS ve výpočtu mzdy).


Tlačítko K

Po stisku tlačítka se zobrazí editor osobního kalendáře zaměstnance (stejně jako po spuštění akce Mzdový kalendář nad libovolnou MS ve výpočtu mzdy).


Záložka 1 - Souhrnné údaje

Na této záložce jsou zobrazeny nejdůležitější údaje týkající se výpočtu mzdy. Všechna pole se vyplňují automaticky a nelze je ručně editovat.

Formulář výpočtu, záložka Souhrnné údaje:
Vypocet mzdy CZ 01.jpg


 • Oddíl Hodiny:

Úvazek
Plný fond pracovní doby dle pracovní doby zaměstnance, zjištěný z plánovaného rozvrhu pracovní doby (tzn. nominální počet hodin, které by zaměstnanec měl v daném měsíci odpracovat, bere se v úvahu datum nástupu a výstupu zaměstnance) bez ohledu na zadanou docházku.

Docházka
Fond pracovní doby pokrácený o zadanou docházku (Úvazek – zadaná docházka)

Odprac.(Odpracováno)
Sumace hodin ze mzdových složek, které patří do skupiny mzdových složek Základní mzda a mzdových složek, které mají zatrženo Započítávat do přesčasů.


 • Oddíl Mzda:

Hrubá mzda
Hrubá mzda zaměstnance v daném měsíci. Jedná se o sumaci mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo "Hrubá mzda".

Hrubý příjem
Hrubý příjem zaměstnance v daném měsíci. Jedná se o sumaci mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo "Hrubý příjem".

Čistá mzda
Čistá mzda zaměstnance.

Vyúčtování
Částka, kterou zaměstnanec dostává v hotovosti (tzn. nedostává peníze na účet, ale dostává je tzv. dobírkou).


Úhrn příjmů:
Sumace hodnot příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance.

Soc.pojištění:
Částka odvodu sociálního pojištění za zaměstnance.

Zdr.pojištění:
Částka odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance.

Základ daně:
Sumace všech základů pro odvod daně. Základem daně je tzv. Superhrubá mzda. (Superhrubá mzda se vypočte z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšených o částky sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel platí za zaměstnance.)

Daň.sleva:
Jedná se o souhrn uplatněných slev na dani z příjmů, na základě podepsaného Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.(maximálně do výše vypočítané daně).

Daň po slevě:
Výše daně po uplatnění daňového zvýhodnění (od neupravené daně se odečítá sleva na dani).

Daň.bonus:
Jedná se o částku daňového bonusu vypočtenou rozdílem měsíční zálohy na daň z příjmů a daňového zvýhodnění na vyživované dítě (je zde hlídána maximální a minimální hranice a také podmínka dosažení minimální mzdy).


Záložka 2 - Pojištění

Sociální

Základ:
Částka základu pro výpočet odvodu sociálního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo "Základ soc. pojištění".

Zaměstnanec:
Částka vypočteného odvodu sociálního pojištění za zaměstnance z výše uvedených mzdových složek.

Organizace:
Částka vypočteného odvodu sociálního pojištění za firmu z výše uvedených mzdových složek.


Zdravotní

Základ
Částka základu pro výpočet odvodu zdravotního pojištění. Načítají se zde všechny mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo "Základ zdr. pojištění".

Zaměstnanec
Částka vypočteného odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance z výše uvedených mzdových složek.

Organizace
Částka vypočteného odvodu zdravotního pojištění za firmu z výše uvedených mzdových složek.


Důchodové

Základ
Částka základu pro výpočet zálohy na důchodové pojištění.

Záloha
Částka vypočtené zálohy na důchodové pojištění.

Odvod
Částka odvodu důchodového pojištění.


Mzdové složky pojištění

Přehled mzdových složek, které reprezentují odvody zdravotního, sociálního a důchodového pojištění včetně čísla, názvu mzdové složky a částky.


Záložka 3 - Daň

Daň

V záhlaví konkrétní daně se zobrazuje, jakým typem daně je zaměstnanec zdaňován. Tzn. může zde být zobrazeno Základní daň, Typ daně 1, Typ daně 2, apod.

Základ HPP (základ daně z hlavního pracovního poměru)
Základ pro odvod daně z hlavního PP. Základem daně je tzv. Superhrubá mzda. (Superhrubá mzda se vypočte z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšených o částky sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel platí za zaměstnance.)

Základ VPP (základ daně z vedlejšího pracovního poměru)
Základ pro odvod daně z navázaného PP. Jestliže má zaměstnanec více než jeden pracovní poměr, objevuje se daňový základ z jiných pracovních poměrů zde (viz atribut "Hlavní PP" ve Mzdových údajích zaměstnance)

Daň celkem
Částka odvodu daně.

Daň.sleva
Jedná se o souhrn uplatněných slev na dani z příjmů, na základě podepsaného Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.(maximálně do výše vypočítané daně).

Daň.bonus
Jedná se o částku daňového bonusu vypočtenou rozdílem měsíční zálohy na daň z příjmů a daňového zvýhodnění na vyživované dítě.(je zde hlídána maximální a minimální hranice a také podmínka dosažení minimální mzdy).

Daň po slevě
Výše daně po uplatnění daňového zvýhodnění (od neupravené daně se odečítá sleva na dani).


Upozornění Uvedené položky jsou vidět v případě nastavení typu Základní daň. V ostatních případech jsou zobrazeny pouze položky Základ a Daň.


Mzdové složky odvodu daně

Přehled mzdových složek, které reprezentují vypočtenou daň, slevy a odpočty a daňový bonus včetně čísla, názvu mzdové složky a částky.


Solidární daň

Od roku 2013 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb.

Měsíční výpočet solidárního zvýšení daně (SZD) je zpracován dle §38ha. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

VZ (Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ)
Jedná se o vyměřovací základ pro stanovení SZD vzhledem k pracovnímu poměru, kterému je počítána mzda. Výpočet probíhá jako Úhrn příjmů PP - Hranice SZD.

VZ celkem (Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem)
Pokud má zaměstnanec více aktivních pracovních poměrů u zaměstnavatele, obsahuje položka vyměřovací základ pro stanovení SZD ze všech svázaných pracovních poměrů zaměstnance. Výpočet probíhá jako SUMA Úhrnu příjmů ze všech svázaných PP - Hranice SZD. V případě, že zaměstnanec nemá více pracovních poměrů, jsou částky obou VZ totožné.


Pokud je při výpočtu mzdy uveden vyměřovací základ SZD celkem, dojde k výpočtu 7% částky SZD. Nezaokrouhlená částka SZD je připočtena k vypočtené zálohové dani před slevou a zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Položka Daň celkem tedy osahuje zálohu na dani společně se solidárním zvýšením daně.

Příklad Příklad výpočtu solidární daně v roce 2016:

Zaměstnanec má u zaměstnavatele dva pracovní poměry, jeden hlavní pracovní poměr na dobu určitou a druhý dohodu o pracovní činnosti. V rámci hlavního pracovního poměru dochází ke společnému zdanění.

Hlavní pracovní poměr:
Úhrn příjmů 98 300,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 276,- (10 000 + 98 300 - 108 024)
Vypočtená částka SZD 19,32,- (276 x 7%)


Dohoda o pracovní činnosti:
Úhrn příjmů 10 000,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 0
Vypočtená částka SZD 0
Upozornění V přehledu výpočtu mzdy lze přes nástroj Nastav zařadit do sestav tyto položky týkající se solidární daně:
 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ
 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem
 • Solidární zvýšení daně - obsahuje nezaokrouhlenou vypočtenou částku SZD


Slevy a odpočty

Na záložce Daň - Slevy a odpočty je zobrazen přehled slev a odpočtů, které zaměstnanec uplatňuje na základě podepsaného Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Přehled obsahuje atributy symbol slevy, typ slevy (odpočtu), nárokovanou částku slevy a částku, která byla uplatněna.


Super hrubá mzda

Na záložce Daň - Super hrubá mzda jsou zobrazeny hodnoty pro výpočet Základu daně tzv. Superhrubá mzda. (Superhrubá mzda se vypočte z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšených o částky sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel platí za zaměstnance). Skládá se z přehledu Základu sociálního a zdravotního pojištění a vlastního výpočtu základu daně.


Základy SP/Základy ZP

Formulář výpočtu, záložka Super hrubá mzda - Základ SP/Základ ZP:
Vypocet mzdy CZ 05 ZakladSP.PNG


 • 01-01/2013 - suma základu sociálního pojištění od začátku roku do předcházejícího měsíce výpočtu mzdy
 • 02/2013 (SPP) - suma základu sociálního pojištění v měsíci výpočtu mzdy ze souběžných pracovních poměrů zaměstnance
 • 02/2013 - suma základu sociálního pojištění v měsíci výpočtu mzdy
 • Celkem - součet sloupců


Upozornění V řádku SP neohr. se načítají hodnoty základů pro sociální pojištění bez ohledu na maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění. V řádku SP jsou hodnoty základů vztažené k maximálnímu vyměřovacímu základu pro sociální pojištění. To znamená, že v případě dosažení maximálního vyměřovacího základu jsou hodnoty nulové a součet se zastaví na částce maximálního vyměřovacího základu.

Obdobně se chová i podzáložka Základy ZP.

Upozornění V roce 2013 byl zrušen maximální VZ pro zdravotní pojištění, kumulované údaje se na záložku nenačítají.


Výpočet SHM

Formulář výpočtu, záložka Super hrubá mzda - Výpočet SHM:
Vypocet mzdy CZ 05 SHM.PNG

Úhrn příjmů
Sumace hodnotu příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance.

SP firma
Částka vypočteného odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele.

ZP firma
Částka vypočteného odvodu zdravotního pojištění za zaměstnavatele.

Super HM
Částka základu daně tzv. Superhrubá mzda.

Nad roční limit
V případě překročení částky ročního limitu pro příspěvky na ŽP a PF obsahuje atribut částku nad limit, která je zohledněna v úhrnu příjmů.

Nad měsíční limit
V případě překročení částky měsíčního limitu pro příspěvek na bydlení obsahuje částku nad limit, která je zohledněna v úhrnu příjmů.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Při výpočtu částek odvodů SP a ZP za firmu může docházet ve výpočtu mzdy k drobných rozdílům v částkách odvodů SP a ZP za firmu, které zaměstnavatel skutečně odvádí na ČSSZ, a v částkách odvodů ZP a ZP započítávaných do SHM (tj. základu daně). Je třeba si uvědomit, že se výpočet sociálního pojištění za zaměstnavatele z hlediska vlastního odvodu SP na ČSSZ řídí dle zákona 589/1992 Sb.(v Heo údaje na záložce Pojištění ve formuláři Výpočtu mzdy) a z hlediska stanovení základu pro výpočet daně dle zákona 586/1992 Sb. (záložka Daň - SHM ve Výpočtu mzdy)


Výpočet odvodu SP za firmu: č. 589/1992 Sb. § 5a Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3.

Helios postupuje takto: vypočte úhrn základů zaměstnanců, dále tuto částku vynásobí 25% a zaokrouhlí na koruny nahoru.


Zjištění základu pro odvod daně: č. 586/1992 Sb. §6 ods (13) ...Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Helios postupuje takto: pro každého zaměstnance vypočte Základ SP x 25%, následně provede zaokrouhlení na celé koruny nahoru. Tato částka pak vstupuje do výpočtu základu pro daň.


Helios musí nějakým způsobem provést rozpočítání odvedeného sociálního pojištění za firmu. Postupuje tak, že vezme dílčí zaokrouhlené hodnoty odvodu SP za firmu, porovná jejich součet s odvedenou částkou SP za firmu a provede korekci, aby SP za firmu v součtu odpovídalo odvedené částce. Proto může dojít k rozdílu.


Obdobně je postupováno v případě ZP.


Záložka 4 - Docházka

Všechny údaje na druhé záložce jsou nepřístupné ruční editaci a jsou výsledkem výpočtu. Slouží pouze pro vaši orientaci.


Docházka - měsíc RRRR

Na záložce Docházka je graficky zobrazena docházka zaměstnance v daném měsíci. V záhlaví formuláře je barevná legenda, podle které se jednotlivé typy docházky zobrazují.


Formulář Výpočtu mzdy - záložka Docházka
Vypocet mzdy CZ 02.jpg


Docházka DNP - měsíc RRRR

Na záložce Docházka DNP je graficky zobrazena docházka zaměstnance v daném měsíci z hlediska nemocnských dávek. V záhlaví formuláře je barevná legenda, podle které se jednotlivé typy DNP zobrazují.


Formulář výpočtu mzdy - záložka Docházka DNP
Vypocet mzdy CZ 02 kalendar.jpg


DNP přes období

Přehled zobrazuje likvidace pracovní neschopnosti (PN) a dávek nemocenského pojištění (DNP) zaměstnance přes období (nezobrazuje se tedy jen aktuální měsíc).

Přehled se skládá z následujících atributů:

 • Typ dávky - zda se jedná o nou nebo pokračující dávku
 • Číslo mzdové složky likvidace
 • Název mzdové složky likvidace
 • Datum od - do pracovní neschopnosti
 • Kalendářní dny nemoci
 • PHV - průměrný hodinový výdělek
 • PHV_Zkr_1 - redukovaný průměrný hodinový výdělek
 • Hodiny 1 - počet hodin pracovní neschopnosti v prvním pásmu
 • Hodiny 2 - počet hodin pracovní neschopnosti v druhém pásmu
 • Částka - Částka náhrady za PN
Upozornění Stejný přehled lze zobrazit v editoru likvidace PN na tlačítko Likvidace.


Záložka 5 - Předzpracování

Na záložce Předzpracování vidíte mzdové složky zadané v Předzpracování před Výpočtem mzdy k vybranému zaměstnanci a zároveň máte možnost přidávat přímo ve výpočtu další mzdové složky. Bližší popis funkcionality naleznete v Předzpracování.


Záložka 6 - Konta přesčasů

Záložku Konta přesčasů budete mít ve formuláři k dispozici v případě, že máte zakoupený modul Pracovní konta. Pro každý typ konta přesčasů (typ A a typ B) obsahuje dvě záložky:

Detail

V tomto přehledu jsou zobrazena konta, která mají být v aktuálním období výpočtu vyčerpána, tj. uplynulo zúčtovací období (perioda).


Možné čerpání

Přesčasy celkem

Je načten celkový součet přesčasů, které lze čerpat.


Čerpání NV

Je načten celkový součet čerpání náhradního volna.


K čerpání

Zobrazuje se rozdíl přesčasy celkem a čerpání NV.


Přehled na pravé straně zobrazuje měsíce zúčtovacího období, v kterých je možné příslušné přesčasové hodiny čerpat.


Upozornění Záložka Možné čerpání se nezobrazuje v uzavřených mzdových obdobích.


Oprava mzdové složky

Jestliže chcete automaticky vygenerované nebo vámi zadané mzdové složky opravit, stisknete tlačítko Oprava. K uložení provedených změn stisknete tlačítko OK.

Upozornění Opravovat nelze ty mzdové složky, které mají ve své definici v Číselníku mzdových složek zatrženo Hodiny pro krácení.


Nová mzdová složka

Doposud popisovaný způsob výpočtu ilustroval situaci, kdy zaměstnanci není nutné zadávat do výpočtu další mzdovou složku. Tzn., že celá jeho výplata je tvořena pouze tím, co je zadáno v kartě zaměstnance v nabídce Paušály a srážky a Předzpracování. Tento způsob výpočtu však nebude příliš častý. V daleko větší míře bude docházet k tomu, že v jednotlivých měsících se bude mzda zaměstnance měnit, tzn. budou se zaměstnanci ve výpočtu zadávat další mzdové složky.

Zrekapitulujme stávající situaci:

Vstoupili jste do nabídky Výpočet, stiskli jste tlačítko Nový a z přehledu nabízených zaměstnanců jste vybrali toho zaměstnance, kterému chcete vypočítat mzdu. Program otevřel formulář výpočtu a vypočítal zaměstnanci výplatu na základě údajů z karty zaměstnance a z údajů, které jste zadali do Paušálů a srážek, popř. do Předzpracování. Nyní chcete zadat zaměstnanci další mzdové složky.

Pro zadání nové mzdové složky stisknete tlačítko Nový ve spodní části formuláře výpočtu. Objeví se číselník mzdových složek, ze kterého vyberete požadovanou mzdovou složku, a stisknete tlačítko Přenos. V závislosti na tom, jakou mzdovou složku jste vybrali, budou na zobrazeném formuláři přístupná konkrétní pole, která vyplníte (tzn. koruny, hodiny apod.) K uložení nové mzdové složky stisknete klávesu OK. Po uložení mzdové složky dojde automaticky k přepočtu mzdy zaměstnance.

Formulář pro zadávání údajů na mzdové složce
Vypocet mzdy CZ 01 novy.jpg


Skutečnost, která pole lze vyplňovat, tzn. která pole jsou přístupná, je ovlivněno definicí mzdových složek (konkrétně polem Vstupní formulář, blíže viz kapitola Číselník mzdových složek).

Způsob zadávání všech nových mzdových složek je kromě zadávání nemocenských dávek naprosto stejný. Zadávání nových mzdových složek lze z hlediska dopadu na výpočet rozdělit do následujících skupin:


Zadání plusových nebo minusových mzdových složek

(Prémie, odměny, doplatky, příplatky za odpolední, noční, svátek, pohledávky podniku, stravenky apod.)


Jedná se o mzdové složky, které zvyšují nebo naopak snižují mzdu zaměstnance. Nejčastěji se na těchto mzdových složkách zadávají koruny (např. u doplatků mzdy, prémií) a hodiny (např.u příplatků za odpolední apod.).


Výsledkem zadání těchto mzdových složek je navýšení hrubé mzdy, hrubého příjmu (v případě plusových mzdových složek) nebo snížení vyúčtování (v případě minusových mzdových složek)

Upozornění Pokud zadáváte do Výpočtu mzdy mzdovou složku se vstupním formulářem Úkolová mzda, zobrazí se poněkud odlišný formulář: Údaje o úkolové mzdě můžete do jednotlivých položek vepsat přímo (tj. vyplníte násobitel a sazbu, čímž se dopočtou koruny a dále doplníte hodiny). Ovšem také můžete využít tlačítka Úkolová mzda a poté vybírat sazbu z číselníku Úkolové sazby a pouze doplnit násobitel. Opět se vám automaticky spočítá celková částka a vy už doplníte jen hodiny.


Formulář pro zadání mzdové složky se vstupním formulářem Úkolová mzda
Vypocet mzdy CZ 01 ukol.jpg


Zadání mzdové složky v cizí měně

Pokud je na mzdové složce v číselníku MS nastavený atribut Povolit cizí měnu, objeví se při zadání mzdové složky do Výpočtu mzdy, do Předzpracování či do paušálů a srážek (případně její opravě) editační prvky pro zadávání kódu cizí měny a pro přepínání mezi částkami v hlavní měně mezd a a v cizí měně (šipky nahoru a dolů):

Zadání MS v cizí měně
Oprava mzdove slozky - Mzdy - ceska legislativa CZ 3.jpg


Pokud nevyplníte do pole Měna kód cizí měny, budete moci vyplnit pouze pole Částka (hodnota v korunách). Po stisku tlačítka "tři tečky" u měny můžete vybrat a přenést (případně i nově zadat) kód cizí měny s příslušným kurzem. Poté zadáte částku v CM do pole Částka CM. Pokud chcete přepočítat částku z CM na hlavní měnu mezd (CZK), stiskněte tlačítko se šipkou nahoru. Naopak pokud byste potřebovali přepočíst částku zadanou v CZK na částku v CM, stiskněte tlačítko se šipkou dolů.


Upozornění Do samotného výpočtu mzdy vstupuje vždy částka v hlavní měně mezd jako doposud. Částka v hlavní měně odpovídá hodnotě částky v cizí měně. Částka v cizí měně tedy do výpočtu mzdy jako taková nevstupuje. Na začátku výpočtu mzdy dochází k přepočtu zadaných částek v CM na mzdových složkách do základní měny mezd a v té pak probíhá celý výpočet. Na konci výpočtu dojde k přepočtu částek z hlavní měny do CM na mzdových složkách typu Srážka ze mzdy s nastaveným procentem z Vyúčtování.


Ze srážkových MS se zadanou cizí měnou je pak možné vygenerovat zahraniční platební příkaz (viz Definice platebních příkazů).


Zadání docházkových mzdových složek s náhradou mzdy

(Dovolená, volno placené, volno studijní apod.)

Jedná se o mzdové složky, které snižují tarifní mzdu, snižuje se počet hodin v poli Docházka a Odprac. ve formuláři výpočtu (nebyl odpracován celý fond pracovní doby) a současně je vypočítaná náhrada mzdy za konkrétní docházkovou mzdovou složku. Náhrada je vypočítaná pouze tehdy, existují-li pro výpočet podklady, tzn. nejčastěji položka Průměr na dovolenou. U těchto mzdových složek zadáváte rozmezí dnů.

Upozornění Jestliže zadáte rozmezí pouze jednoho dne, zpřístupní se pole hodiny. Tímto způsobem můžete zadat docházku, která netrvala celý den, ale pouze určitý počet hodin.


Formulář pro zadávání údajů na mzdové složce docházky
Vypocet mzdy CZ 01 novy.jpg


Zadání docházkových mzdových složek bez náhrady mzdy

(Volno neplacené, absence apod.)

Jedná se o mzdové složky, které snižují tarifní mzdu, snižuje se počet hodin v poli Docházka ve formuláři výpočtu a není vypočítaná náhrada mzdy za danou nepřítomnost. U těchto mzdových složek zadáváte rozmezí dnů.

Upozornění Jestliže zadáte rozmezí pouze jednoho dne, zpřístupní se pole hodiny. Tímto způsobem můžete zadat docházku, která netrvala celý den, ale pouze určitý počet hodin.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Neplacené volno, absence vs. ZP - platné do roku 2014:

Pokud zaměstnanec čerpal neplacené volno (např. MS 246) nebo měl absenci (např. MS 244), zvyšoval se za dobu jejich čerpání základ pro odvod ZP o poměrnou část (za celé kalendářní dny - u MS pro neplacené volno a absenci byl nastaven atribut Základ zdr.pojištění). Odvod za firmu i za zaměstnance se z tohoto navýšení ZP vypočetl klasickým způsobem.

Ve výpočtu mzdy bude měl tedy zaměstnanec např. MS 001 Základní mzda v částce 2 718 (40h, 5p., 6k.) MS 246 Neplacené volno v částce 0 (136h, 17p., 24k.)

ZP za dobu čerpání NV bylo navýšeno o ... 8 500 / 31 x 24, tj. 8 581

Z tohoto rozdílu zaplatil zaměstnanec na ZP svou třetinu a zaměstnavatel 2/3. Pokud jste chtěli, aby z doplatku do ZP za neplacené volno platil celé ZP zaměstnanec, byla na MS pro neplacené volno (absenci) v tomto případě nastavena příslušná srážková mzdová složka (MS 920, příp. MS 921).

Ve výpočtu mzdy byla tedy současně s neplaceným volnem (absencí) vygenerována srážková mzdová složka s částkou 9% z navýšení ZP, tj. 592 Kč (8 581 x 0,09).

Účetně se jednalo o snížení nákladů firmy na ZP a současně snížení závazku k zaměstnanci (331xxx / 524xxx nebo prohozené strany záporně).


Neplacené volno, absence vs. ZP - platné od roku 2015:


Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno (např. MS 246) nebo má absenci (např. MS 244), nezvyšuje se již základ pro odvod ZP o poměrnou část (u MS pro neplacené volno a absenci není nastaven atribut Základ zdr.pojištění a není v atributu Číslo mzdové složky pro srážku ZP vyplněno číslo mzdové složky).

Nicméně, jestliže bude od roku 2015 zadáváno do výpočtu neplacené volno, resp. absence, musí být zachována skutečnost, že je zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměrovacího základu. Toto bude zajištěno tím, že zaměstnanci budou mít ve Mzdových údajích zatržen atribut Uplatnit MVZ(jedná se o implicitní nastavení u nově zadaného zaměstnance).

V případě doplatku do minimálního vyměřovacího základu platí, že pojistné z tohoto doplatku platí zaměstnanec (nejedná-li se o doplatek do minimálního vyměřovacího základu z důvodu překážek na straně zaměstnavatele). Aby ke srážce doplatku v programu došlo, je nutné ve Mzdových údajích zatrhnout na záložce Zdravotní pojištění atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ. Pokud tento atribut v případě zadávání neplaceného volna/absence nezatrhnete, bude odvod zdravotního pojištění v pořádku, ale firma zaplatí celý odvod zdravotního pojištění (nedojde ke srážce 9% z doplatku do MVZ). V případě zatržení se do výpočtu generuje v případě doplatku do MVZ mzdové složka MS 081 Srážka ZP z doplatku do MVZ - opět se jedná účetně o pohledávku firmy vůči zaměstnanci (ponížen nákladů firmy na ZP - Obdoba dříve používaní MS 920 či 921).


Zadání nemocenské z hlediska docházky a proplacení nemocenských dávek (tj. do roku 2008)

Jestliže onemocní zaměstnanec nebo jiná osoba, na kterou má právo zaměstnanec uplatňovat nemocenské dávky (OČR), postupujete následujícím způsobem:

a) Zadáte docházkovou mzdovou složku (tzn. mzdovou složku 200, 201, popř. další). Tyto mzdové složky sníží tarifní mzdu, sníží se počet hodin v poli Docházka a Odprac. ve formuláři výpočtu. Nedojde k vypočítání náhrady mzdy za dobu nemoci. U těchto mzdových složek zadáváte rozmezí dnů. Jestliže zadáte rozmezí pouze jednoho dne, zpřístupní se pole hodiny. Tímto způsobem můžete zadat nemoc, která netrvala celý den, ale pouze určitý počet hodin

Formulář pro zadávání Nemocenské
Oprava mzdove slozky - Mzdy - ceska legislativa CZ 5.jpg


b) Jestliže od zaměstnance máte k dispozici i lístek na peníze, můžete rovnou při zadávání prvního kroku (bod a)) potvrdit tlačítko Likviduj. Tímto krokem dojde k předvyplnění formuláře pro likvidaci nemocenských dávek. Údaje do tohoto formuláře se předvyplní ze zadané docházky. Vy je můžete opravovat na základě konkrétních požadavků (např. lístek na peníze není vystaven na celé období zadané nemocenské, opravíte dny, za které se má náhrada mzdy vypočítat).

Upozornění Po stisku tlačítka Likviduj se automaticky objeví ta mzdová složka, která je na docházkové mzdové složce vyplněna na záložce Konstanty v poli Číslo MS pro likvidaci.
Upozornění Od roku 2004 jsou nové nemocenské propláceny dle nových pravidel. Nemocenské, které pokračují z minulého roku, se proplácí starým algoritmem. Způsob zadávání nemocenské se nezměnil, je stejný pro oba případy. V přehledu Výpočet, Měsíční sestavy lze přes Nastav zobrazit atribut Výpočet ND, který indikuje použitý algoritmus výpočtu dávek nemocenského pojištění (tj. Neurčeno, Algoritmus 2003, Algoritmus 2004).


Formulář likvidace nemocenských dávek
Oprava mzdove slozky - Mzdy - ceska legislativa CZ 6.jpg


Typ dávky

Zadáváte, o jaký typ nemocenské dávky se jedná. Zda se jedná o novou nemoc, nebo nemoc, která pokračuje z předchozího období, popř. se jedná o korekci nemocenských dávek.

 • Nová
 • Pokračující
 • Korekce
Upozornění V případě Pokračující nemoci se na formuláři likvidační mzdové složky objeví druhá záložka nazvaná Změna typu likvidace. Pokud dojde v průběhu jedné nemoci ke změně typu likvidace nemocenské (např.z pracovního úrazu na běžnou nemoc), musíte vyplnit do políčka Číslo MS číslo mzdové složky, na kterou se nemoc změnila. Změnu typu likvidace nelze provádět pro nemocenské typu Mateřská dovolená a Ošetřování člena rodiny. Na formulářích, týkajících se výplaty DNP, se poté zobrazuje tento typ likvidace. Docházková mzdová složka je i při změně likvidace stále stejná s původní docházkovou mzdovou složkou.


Datum od
Datum, od kdy je proplácená pracovní neschopnost. Toto pole se automaticky předvyplní ze zadané docházky. Lze jej měnit.


Datum do
Datum, do kdy je proplácená pracovní neschopnost. Toto pole se automaticky předvyplní ze zadané docházky. Lze jej měnit.


Dny 1, Dny 2, Dny 3, Dny 4
Počet kalendářních dní, které budou propláceny v příslušném pásmu procentem dle platné legislativy.


Kal.dny celkem
Celkový počet proplacených kalendářních dnů nemoci.


Max. propl.dnů (Maximální počet proplácených dnů)
Udává počet dnů, po které se bude daná nemocenská dávka poskytovat. Toto pole je přístupné pouze u OČR. Udává nejběžnější maximální počet dnů, které lze proplatit. Např. u OČR se v současné době jedná o 9 dnů. Tento údaj je nastaven v konstantách. V likvidačním formuláři je implicitně nastavena nula. Jestliže vznikne potřeba údaj změnit (např. u samoživitelky), je možné údaj při likvidaci ručně přepsat anebo zaškrtnout na mzdové kartě zatrhávátko OČR - osamělý zaměstnanec. Na základě tohoto údaje bude program automaticky proplácet vyšší počet dnů.


Již proplacené dny
Tento údaj program doplňuje automaticky u pokračujících nemocenských dávek na základě již proplacených dnů v předchozích měsících. Pokud zvolíte typ dávky Pokračování a program nenalezne odpovídající předchozí nemocenskou, bude v položce Již proplacené dny vyplněn příznak "nenavazuje" a nebudete moci nemocenskou uložit.

Výjimku představuje případ, kdy teprve začínáte v programu Helios Orange pracovat, tj. zpracováváte mzdy v 1. ostrém období. U některých zaměstnanců se může stát, že jim budete chtít proplatit nemoc z období před zpracováním mezd v programu Helios Orange nebo bude jejich nemoc navazovat na nemoc před zpracováním mezd v programu Helios Orange.


Existují tyto možnosti:

Proplacení (likvidace) minulé nemoci bez docházky – typ NOVÁ

 • použijete ve Výpočtu mzdovou složku pro likvidaci (např. 203 Nemocenská) a případně změníte průměr pro DNP – při uložení vás program upozorní:
Dotaz nebo informativní hláška Nemocenská není pokryta mzdovou složkou typu Docházka – nemoc s likvidací. Pokračovat?


Dotaz nebo informativní hláška Zadaný průměr pro výpočet DNP (xxx) nesouhlasí s odpovídajícím průměrem na kartě nebo na předcházející likvidaci (yyy). Uložit likvidaci se zadaným průměrem?
 • použijete nabídku Nemoci z minulých zaměstnání, kam zadáte odpovídající docházku a poté ve výpočtu zlikvidujete


Proplacení (likvidace) minulé nemoci bez docházky – typ POKRAČOVÁNÍ

 • můžete pokračovat jako v předchozím případě (pokud jste v 1. ostrém období, program vám dovolí uložit likvidaci i v případě, že je v položce Již proplacené dny příznak „nenavazuje“)


Pokračující nemocenská (navazující na minulou nemocenskou)

 • použijete ve Výpočtu jak mzdovou složku pro docházku, tak mzdovou složku pro likvidaci, na které nastavíte typ Pokračování – pokud jste nevyužili nabídku Nemoci v minulých zaměstnáních, bude políčko Již proplacené dny přejmenováno na Dny propl. v dřív. zam. a bude přístupné editaci (můžete zde vyplnit dny nemocí, které byly proplaceny v jiném sw a aktuální nemoc na ně navazuje) a můžete změnit průměr pro DNP – při uložení vás program upozorní:
Dotaz nebo informativní hláška Pokračující nemoc nenavazuje na žádnou předcházející. Pokračovat?
Dotaz nebo informativní hláška Zadaný průměr pro výpočet DNP (xxx) nesouhlasí s odpovídajícím průměrem na kartě nebo na předcházející likvidaci (yyy). Uložit likvidaci se zadaným průměrem?
 • pokud využijete nabídku Nemoci z minulých zaměstnání, položka Již proplacené dny se automaticky vyplní a je nepřístupná k editaci

V následujících měsících už této položce nebudete muset věnovat pozornost, protože se bude plnit automaticky na základě proplacených DNP.

Pokud kliknete na tlačítkoTritecky.jpg vedle tohoto políčka, zobrazí se informace o podpůrčí době daného zaměstnance.


DVZ (Denní vyměřovací základ)
Program dosazuje automaticky průměr, kterým se má náhrada vypočítat. V případě přechodu na Helios Orange musíte pro případ, že se jedná o pokračující nemoc, zadat správný průměr ručně. Program Vás upozorní na nesoulad Vámi zadaného průměru pro DNP a průměru vyplněného na mzdové kartě v daném měsíci hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný průměr pro výpočet DNP (xxx) nesouhlasí s odpovídajícím průměrem na kartě nebo na předcházející likvidaci (yyy). Uložit likvidaci se zadaným průměrem?

Pokud jste zadali průměr dobře, potvrďte akci volbou tlačítka Ano. Pokud se chcete vrátit do formuláře likvidační MS, stiskněte tlačítko Ne. Na rozdíl od předchozích verzí program dovede vypočítat denní vyměřovací základ již v měsíci nástupu zaměstnance. Při zadávání likvidace nemocenské program ohlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Likvidace DNP v měsíci nástupu. Nabídnutý DVZ je vypočten z aktuální mzdy.


Při ukládání se pak dále zobrazí informace:

Dotaz nebo informativní hláška Počátek RO. DVZ přepočten a uložen do karty. Pokračovat?

Po stisku tlačítka ANO dojde k uložení mzdové složky do výpočtu mzdy a zapsání DVZ do mzdové karty v daném mzdovém období.


Krácení o %
Jestliže je nutné náhradu pokrátit, zadáváte v této položce, o kolik procent má být nemocenská dávka pokrácená.

Upozornění Dle legislativy platné od 30.6.2008 pokud zaměstnanec část prvního dne odpracoval, nemocenské dávky mu za první den nenáleží (ani poměrná část). V tomto případě se využije pro první den nemoci toto políčko a mzdy se krátí o 100%


Číslo dokladu
Číslo dokladu nemocenských dávek. Jestliže máte v konstantách nastaveno, že se nemocenské dávky budou číslovat automaticky (buď měsíční nebo roční číselnou řadou) bude toto pole nepřístupné. Pouze v případě, že máte nastaveno ruční číslování nemocenských dávek, je toto pole přístupné editaci.


Koruny

Pole, ve kterém je vypočítaná náhrada za nemocenské.

Formulář nemocenských dávek uložíte pomocí tlačítka OK.

c) Jestliže od zaměstnance lístek na peníze nemáte k dispozici, ukončíte zadávání nemocenských dávek bodem a). V následujících měsících, kdy vám zaměstnanec lístek na peníze přinese, použijete pro likvidaci nemocenské mzdové složky (Nemocenská 203, OČR 205, Pracovní úraz 206) a na formuláři likvidace nemocenských dávek stisknete tlačítko Neproplaceno. Tady vám program nabídne nezlikvidované nemocenské. Vyberete požadovanou nepřítomnost a stisknete tlačítko Přenos. Další postup při zadávání je naprosto stejný jako je popsáno výše. Po stisku tlačítka Docházka Vám program zobrazí veškerou docházku k danému zaměstnanci a pro stisku tlačítka Likvidace veškeré dosavadní likvidace.


Zadání nemocenské z hlediska docházky a proplacení náhrady za nemoc (tj. od roku 2009)

Jestliže onemocní zaměstnanec nebo jiná osoba, na kterou má právo zaměstnanec uplatňovat nemocenské dávky (OČR), postupujete následujícím způsobem:

a) Zadáte stejně jako dříve docházkovou mzdovou složku (tzn. mzdovou složku 200, 201, popř. další). Tyto mzdové složky sníží tarifní mzdu, sníží se počet hodin v poli Docházka a Odprac. ve formuláři výpočtu. Nedojde k vypočítání náhrady mzdy za dobu nemoci. U těchto mzdových složek zadáváte rozmezí dnů. Zadáváte rozsah nemoci, bez ohledu na to, kolik dnů platí zaměstnavatel a kolik dnů platí ČSSZ.

Upozornění Jestliže zadáte rozmezí pouze jednoho dne, zpřístupní se pole hodiny. Tímto způsobem můžete zadat nemoc, která netrvala celý den, ale pouze určitý počet hodin, tj. zaměstnanec 1.den odpracoval část směny.
Upozornění Obdobně zadáte docházku i v případě, že zaměstnanec 1.den nemoci odpracoval celou směnu. Počet hodin bude v tomto případě 0.


Formulář pro zadávání Nemocenské
Vypocet mzdy CZ 01 nemoc.jpg


b) Likvidaci nemoci potvrdíte tlačítkem Likviduj. Tímto krokem dojde k předvyplnění formuláře pro likvidaci náhrady za nemoc. Údaje se do tohoto formuláře předvyplní ze zadané docházky. Vy je můžete opravovat na základě konkrétních požadavků.

Upozornění Po stisku tlačítka Likviduj se automaticky objeví ta mzdová složka, která je na docházkové mzdové složce vyplněna na záložce Konstanty v poli Číslo MS pro likvidaci.


Formulář proplacení náhrady za nemoc
Vypocet mzdy CZ 01 nemoclikviduj.jpg


Neproplaceno

Při stisknutí tlačítka Neproplaceno se objevují neproplacení nemocenské dávky 12 měsíců zpětně včetně vybraného měsíce (dříve se neproplacené nemocenské dávky zobrazovaly pouze v rámci aktuálního roku).


Již proplacené dny

Tento údaj program doplňuje automaticky u pokračujících nemocenských dávek na základě již proplacených dnů v předchozích měsících. Pokud zvolíte typ dávky Pokračování a program nenalezne odpovídající předchozí nemocenskou, bude v položce Již proplacené dny vyplněn příznak "nenavazuje" a nebudete moci nemocenskou uložit.

Výjimku představuje případ, kdy teprve začínáte v programu Helios Orange pracovat, tj. zpracováváte mzdy v 1. ostrém období. U některých zaměstnanců se může stát, že jim budete chtít proplatit nemoc z období před zpracováním mezd v programu Helios Orange nebo bude jejich nemoc navazovat na nemoc před zpracováním mezd v programu Helios Orange.


Typ dávky
Zadáváte, o jaký typ nemocenské dávky se jedná. Zda se jedná o novou nemoc, nebo nemoc, která pokračuje z předchozího období, popř. se jedná o korekci nemocenských dávek.

 • Nová
 • Pokračující
 • Korekce


Upozornění Jestliže je likvidována nemocenská dávka, dochází při ukládání likvidace ke kontrole toho, zda tato nemocenská dávka bezprostředně nenavazuje na nemocenskou dávku předchozí. Pokud ano, nově kontrolujeme, že se má jednat o Typ dávky Pokračující. Pokud tento typ dávky nemáte zadaný, tzn. máte zadán typ dávky Nová, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou.


Upozornění V případě Pokračující nemoci se na formuláři likvidační mzdové složky objeví druhá záložka nazvaná Změna typu likvidace. Pokud dojde v průběhu jedné nemoci ke změně typu likvidace nemocenské (např.z pracovního úrazu na běžnou nemoc), musíte vyplnit do políčka Číslo MS číslo mzdové složky, na kterou se nemoc změnila. Změnu typu likvidace nelze provádět pro nemocenské typu Mateřská dovolená a Ošetřování člena rodiny. Na formulářích, týkajících se výplaty DNP, se poté zobrazuje tento typ likvidace. Docházková mzdová složka je i při změně likvidace stále stejná s původní docházkovou mzdovou složkou.


Datum od
Datum, od kdy je proplácená pracovní neschopnost. Toto pole se automaticky předvyplní ze zadané docházky. Lze jej měnit.


Datum do
Datum, do kdy je proplácená pracovní neschopnost. Toto pole se automaticky předvyplní ze zadané docházky. Lze jej měnit.


Číslo rozhodnutí
Uvádíte číslo rozhodnutí o nemocenské dávce, které se následně tiskne na formulář pro ČSSZ, který se jmenuje Příloha k žádosti o a tiskne se nad Výpočtem mzdy přes akci Roční docházka - ČSSZ žádost o DNP - příloha.

Upozornění Položka Číslo rozhodnutí umožňuje zadání i 19-ti místného čísla elektronické neschopenky, včetně pomlčky. Kontroly v Heliosu Orange stále upozorňují na formát čísla pro tištěné formuláře neschopenek. Jedná se však o kontroly pouze upozorňující a lze stisknutím tlačítka Ano pokračovat.


Krácení o %

Jestliže je nutné náhradu pokrátit (např. z důvodu nedodržení léčebného režimu), zadáváte v této položce, o kolik procent má být nemocenská dávka pokrácená.


PHV (průměrný hodinový výdělek)
Neredukovaný průměr na dovolenou (náhrady), který se shoduje s položkou průměr na dovolenou ve Mzdových údajích.


Částka

Pole, ve kterém je vypočítaná náhrada za nemocenské.


Číslo dokladu

Číslo dokladu nemocenských dávek. Jestliže máte v konstantách nastaveno, že se nemocenské dávky budou číslovat automaticky (buď měsíční nebo roční číselnou řadou) bude toto pole nepřístupné. Pouze v případě, že máte nastaveno ruční číslování nemocenských dávek, je toto pole přístupné editaci.


Hodiny náhrady mzdy za PN

1.den
Jestliže zaměstnanec první den určitý počet hodin odpracoval, vyplňujete odpracované hodiny do této položky.

Upozornění Pokud jste zadali správně již docházkovou MS, tj. 1.den nemoci zvlášť s příslušným počtem hodin nemoci, přenesou se zbývající odpracované hodiny do formuláře likvidační MS automaticky.


Příklad 1. den nemoci zaměstnanec odpracoval 5 hodin při délce směny 8 hodin:

První den nemoci zadáte na docházkovou mzdovou složku zvlášť a do atributu Hodiny zadáte počet hodin nemoci, tedy 3 hodiny. Při likvidaci se přenese na mzdovou složku náhrady za nemoc do pole 1. den počet hodin 8 - 3 = 5.

Tato položka je důležitá i z hlediska určování celého intervalu 14 kalendářních dnů. Jestliže zaměstnanec celý první den odpracoval, tzn. hodiny v položce 1. den se shodují s jeho denním úvazkem zaměstnance, začíná běžet 14 kalendářních dnů až ode dne následujícího.

Upozornění V případě, že zaměstnanec odpracoval 1.den celou směnu, musíte první den zadat zvlášť v docházce s nulovými hodinami, aby nebyla pokrácena základní mzda, na likvidační MS pak zatrhnete políčko 1.den celá směna.


Pásmo 1
Hodiny, za první tři pracovní dny nemoci, automaticky se přednabízejí dle kalendáře.

Upozornění V případě, že zaměstnanec 1.den nemoci část směny odpracoval, přenáší se do položky Hodiny 1 počet hodin nemoci zadaný na docházkové MS.


Pásmo 2
Hodiny, od čtvrtého pracovního dne nemoci, automaticky se přednabízejí dle kalendáře.


Povol změnu hodin
Jestliže tuto položku zatrhnete, budou Hodiny 1 a Hodiny 2 přístupné a budete je moci upravit. Tuto funkcionalitu použijete např. tehdy, pokud máte zaměstnance na nepravidelnou, nerovnoměrnou pracovní dobu a nemáte pro ně přesně vytvořené kalendáře.


Karanténa
Jestliže se bude jednat o karanténu, použije se pro zadání nemoci/karantény stejná mzdová složka jako při klasické nemocenské. Zde provedete označení, že se jedná o karanténu. S vypočítanou částkou za karanténu se počítá jako se zákonnou náhradou.


Přechod Náhrada PN -> DNP
Hodiny NM
Hodiny DNP

Atributy přechodu z náhrady za pracovní neschopnost (proplácí zaměstnavatel) na dávky nemocenského pojištění (proplácí ČSSZ) se použijí v případě, kdy měl zaměstnanec noční směnu na přelomu 21. a 22. dne (v roce 2013). Můžete ovlivnit, kolik z toho posledního dne máte jako zaměstnavatel ještě proplácet a kolik jde již na vrub sociálky (celý den je pracovní a není odlišeno, kdy končila noční směna).

Pokud by měl zaměstnanec nemoc například od 1.9. do 30.9, tak bude v položce Hodiny 1 je uvedeno 24 hodin (první tři dny, které se neproplácí), v položce Hodiny 2 je uvedeno 96 hodin (pracovní dny proplacené zaměstnavatelem). Poslední den, kdy ještě proplácí zaměstnavatel - tj. 21, je v kalendáři označen jako pracovní, je za něj tedy náhrada 8 hodin.

Pokud tedy zadám například do Hodiny NM 6 hodin a do Hodiny DNP 2 hodiny, pak se mi hodnota v položce Hodiny 2 poníží na 94 hodin (pokrátí se o hodiny DNP, které již proplácí sociálka).


 • Detail PN

Vypocet mzdy CZ 01 nemocdetail.jpg

Na záložce Detail PN jsou rozepsané hodnoty pro výpočet náhrady za nemoc pro kontrolu.


Formulář nemocenských dávek uložíte pomocí tlačítka OK.


Oprava SP a ZP

Pro opravu základů sociálního a zdravotního pojištění slouží korekční mzdové složky MS 900 Oprava ZP a MS 901 Oprava SP. Z upravených základů pro SP a ZP jsou následně přepočtené i částky odvodů pojištění. V některých případech je však nutné opravit přímo částky odvodů SP a ZP.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Sociální a zdravotní pojištění lze opravovat přes mzdové složky MS 900 Oprava ZP a MS 901 Oprava SP. Pomocí těchto MS můžete navýšit či ponížit vyměřovací základ na ZP či SP, čímž jsou následně ovlivněny i samotné odvody na SP a ZP. V případě, že byste potřebovali snížit základ ZP do mínusu, nesmí být na mzdové kartě v daném mzdovém období zatržen atribut Uplatnit MVZ na záložce 3 - Odvody, Zdravotní pojištění.


V případě, že byste potřebovali upravit přímo samotné odvody SP nebo ZP, pak si musíte pro tento účel založit nové mzdové složky.


V případě sociálního i zdravotního pojištění otevřete pomocí tlačítka Oprava zdrojovou mzdovou složku (MS 013 Soc. poj. - pracovník - pracovník pro účel vytvoření MS odvodu SP i ZP za pracovníka nebo MS 014 Soc. poj. - firma - firma pro účel vytvoření MS odvodu SP i ZP za firmu). Na dotaz "Systémová mzdová složka. Chcete editovat pouze její předkontaci?" odpovězte "NE" a potvrďte systémovým heslem. Otevře se formulář mzdové složky k editaci a dole stiskněte tlačítko Ulož + Nová MS. V editoru zkopírované mzdové složky upravte Číslo mzdové složky, které musí spadat do intervalu 001 - 200, zadejte Název MS (např. Oprava částky odvodu SP - zaměstnanec), Vstupní formulář změňte na Částka. Na záložce 2 - Konstanty v sekci [2] Srážky zatrhněte příslušný atribut pro požadovaný typ odvodu (nápočet do SP nebo ZP za firmu nebo zaměstnance), dále zatrhněte v sekci [3] Ostatní atribut Nabídnout ve výpočtu. Schvalte mzdovou složku zatržením atributu Schv. a stiskněte tlačítko OK pro uložení.


Při výskytu takovéto mzdové složky se jednotlivé částky odvodů zvýší o zadanou částku. Korekce ovlivní částky odvodů na standardních mzdových složkách pro odvod sociálního pojištění (013,014), respektive na mzdových složkách pro odvod zdravotního pojištění na jednotlivé pojišťovny. Tyto opravné MS nebudou účtovány.

Korekční mzdové složky lze použít pro všechny druhy pracovních poměrů včetně DPP a DPČ.


Zrušení mzdové složky

Jestliže chcete zadanou mzdovou složku zrušit, stisknete tlačítko Zrušit. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke smazání konkrétní mzdové složky. Stiskem tlačítka Ne nebo Storno zůstane mzdová složka ve výpočtu konkrétního zaměstnance zachována.

Upozornění Jestliže jste již v nabídce Výpočet mzdy, Účtování vygenerovali předkontace, není možné vypočítané mzdy opravovat. Pro případnou opravu je nutné zrušit vygenerované předkontace, případně mzdy odúčtovat, jestliže již byly zaúčtovány
.


Mzdová složka

Jestliže si nejste zcela jistí, zda mzdová složka, kterou zadáváte ve výpočtu je nastavena dle vašich požadavků, nemusíte odcházet z výpočtu do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové složky. Nastavte se na konkrétní mzdovou složku, u které vás zajímá její nastavení, stiskněte pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberte volbu Mzdová složka. Zobrazí se formulář mzdové složky.


Osobní kalendář

Jestliže si chcete ověřit či upravit nastavení osobního kalendáře pro konkrétního zaměstnance, stisknete ve výpočtu pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Mzdový kalendář. Tímto způsobem můžete zkontrolovat měsíční fond, pracovní dny, svátky apod. Bližší popis k nastavování mzdových kalendářů naleznete zde.

Formulář Mzdového kalendáře
Vypocet mzdy CZ mzdovy kalendar.jpg


Mzdové údaje

Pomocí akce Mzdové údaje, kterou najdete v místní nabídce přímo v editoru výpočtu mzdy zaměstnance, se dostanete do mzdové karty zaměstnance. Zde máte možnost opravovat některé údaje (např. základní mzdu, kalendář, průměr na dovolenou, nastavení sociálního a zdravotního pojištění, daní, aj.), aniž byste museli rušit výpočet mzdy a vstupovat do přehledu Mzdové údaje pod nabídkou Zaměstnanci. Po změně některého z údajů a uložení mzdové karty dojde k automatickému přepočtu mzdy dle nového nastavení.


Přepočet mezd

Výpočet mzdy zaměstnance má dvě fáze.

 • První fáze

Po vytvoření základního výpočtu, který vznikl pomocí tlačítka Nový nebo pomocí Mzdového automatu, je stav výpočtu mzdy zaměstnance nastaven na Automat.

 • Druhá fáze

Jestliže zaměstnanci v daném měsíci zadáte do výpočtu jakoukoliv mzdovou složku, je stav výpočtu mzdy zaměstnance nastaven na Proveden.


Nabídka Přepočet mezd, do které vstoupíte z místní nabídky, slouží pro nastavení stavu výpočtu na Proveden, aniž by došlo k zadání mzdové složky do výpočtu.


Upozornění Z hlediska výpočtu mzdy a následných operací není důležité, v jakém stavu je výpočet mzdy zaměstnance (Automat nebo Proveden). Jedná se pouze o údaj, který vás informuje o tom, zda má zaměstnanec vypočtenou mzdu pouze na základě údajů v kartě zaměstnance, v paušálech, v předzpracování (stav Automat) nebo zda jste zaměstnanci zadali do výpočtu další mzdové složky (stav Proveden).


Upozornění Příslušný řádek výpočtu však může být kromě příznaků Automat a Proveden označen příznakem chyby (Chyba, Změna x Předzp., Změna x MS, Změna x VPP, Neschválená_MS, Změna PHV/DVZ, Min.vyúčtování, atd.).

Pokud takováto situace nastane, existují kontroly nad příslušnými akcemi. Tyto kontroly jsou jednak tzv. TVRDÉ (vybraná akce se vůbec neprovede), jednak MĚKKÉ (akce není blokována).

TVRDÉ kontroly, probíhající přes všechny zaměstnance, existují nad těmito akcemi (pokud má alespoň jedna výplata příznak chyby, vybraná akce se neprovede):

 • Výpočet mzdy -> Tisk -> Tisk formulářem
 • Výpočet mzdy -> Roční docházka -> Přehled DNP
 • Účtování mezd -> Vygeneruj předkontace
 • Generátor mzdových sestav -> Výpočet
 • Definice platebních příkazů -> Generování platebních příkazů


a kontroly, probíhající pouze nad vybranými zaměstnanci:

 • Roční sestavy -> Přepočet mzdových listů
 • Podklady pro ELDP -> Nápočet do ELDP MĚKKÉ kontroly
 • Výpočet mzdy -> Roční docházka -> Přehled neproplacených nemocenských
 • Výpočet mzdy -> Roční docházka -> Ostatní docházka
 • Výpočet mzdy -> Roční docházka -> Podpůrčí doba }}


V případě chyby spustíte akci Přepočet mezd a program Vás informuje o detailu chyby (u příznaků Chyba, Min.vyúčtování, ..) nebo se mzda přepočítá (u příznaků Změna x VPP, Změna x Předzp., ..).

Upozornění Kontrola na minusové vyúčtování je prováděna i u souběžných PP. Pro případné srovnání je nutné založit si korekční MS.


Roční přehled likvidace DNP

Ve výpočtu mzdy konkrétního zaměstnance stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte volbu Roční přehled likvidace DNP. V zobrazeném přehledu vidíte mapu docházky.

Vypocet mzdy CZ likvidaceDNP.jpg


V jednotlivých řádcích vidíte přehled měsíců. Každý měsíc je v přehledu zobrazen dvakrát. Jednou se měsíc váže k docházce, podruhé k likvidaci. Ve sloupcích jsou zobrazeny kalendářní dny jednotlivých měsíců. Písmeno D znamená, že v konkrétním měsíci a konkrétním dnu byla zadána nemocenská docházka. Písmeno L znamená, že v konkrétním měsíci a konkrétním dnu byla provedena likvidace (proplacení) nemocenských dávek. Znamená to tedy, že pokud je zadaná nemocenská plně proplacena, musí se písmena D a L v řádcích pod sebou shodovat. Jestliže tomu tak není, nemocenské dávky nejsou plně proplacené.


Zpětná oprava

Ve výpočtu mzdy konkrétního zaměstnance stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte volbu Zpětná oprava. Pomocí této akce nedochází k žádným změnám v již uzavřených a vypočítaných měsících (oprava je provedena vždy do mzdy aktuálního období).

Formulář "Zpětná oprava"
Vypocet mzdy CZ zpetna oprava.jpg


Typ opravy
Vybíráte, který údaj chcete opravovat:

 • Tarifní mzda
 • Příjmová mzdová složka
 • Daňový odpočet
 • Daňové zvýhodnění
 • Sleva na dani


Rozmezí mzdových období (od - do)
Vybíráte období (měsíc a rok), pro které chcete vybraný údaj opravovat.


Opravované údaje
Mění se dle vybraného typu opravy. Zobrazuje se příslušná mzdová složka či položka, kterou budete opravovat.


Opravné údaje
Mění se dle vybraného typu opravy. Zobrazuje se příslušná mzdová složka, na kterou bude provedena oprava v aktuálním období. Údaj můžete změnit.


Vypočti rozdíl
Po stisku tlačítka Vypočti rozdíl dojde ke spočítání rozdílu příslušné položky. Jestliže potvrdíte formulář tlačítkem OK, vloží se vypočítaná částka rozdílu na příslušnou mzdovou složku do výpočtu mzdy zaměstnance v aktuálním měsíci.


Příklad Příklad opravy slevy na dani:

V měsíci 1/2007 byla u zaměstnance uplatněna sleva na dani na poplatníka, přestože na ni neměl nárok. Z tohoto důvodu byla u zaměstnance za tento měsíc špatně odvedená daň. Nastavení formuláře pro zpětnou opravu bude vypadat takto:

 • Typ opravy: Sleva na dani
 • Rozmezí mzdových období: leden 2007 - leden 2007
 • Opravované údaje: S_POP - tj. sleva na poplatníka
 • Opravné údaje: přednabídne se MS 906 Úprava slevy na dani

Po stisku tlačítka Vypočtu rozdíl dojde ke spočítání rozdílu na dani. Po potvrzení formuláře tlačítkem OK se do výpočtu mzdy vloží mzdová složka 906 s vypočítanou částkou (v tomto případě -600 korun).

Upozornění Oprava slevy na dani má ve formuláři zpětné opravy dvě různá uspořádání editačních prvků. V jednodušším případě, kdy v zadaném intervalu mzdových období neobsahuje žádná mzda vybraného zaměstnance Daňové zvýhodnění, dochází pouze ke změně Slevy na dani (sleva jde maximálně do výše daňové povinnosti). Tomu odpovídá i možnost zadání pouze čísla mzdové složky pro opravu slevy na dani. Ve druhém případě, kdy některá z mezd obsahuje Daňové zvýhodnění, se zadávají čísla mzdových složek jak pro opravu daňové slevy, tak i daňového bonusu. Důvodem je fakt, že oprava Slevy na dani může způsobit změnu rozložení uplatnění Daňového zvýhodnění (Sleva + Bonus). V takovém případě je ve formuláři zpětné opravy (po Výpočtu rozdílu) aktivní klávesová ikona Podrobná informace, pomocí níž je možné zobrazit sumaci za vybraná období všechny prvky ovlivňující výši daňové slevy a bonusu před a po opravě.


Zrušit

Jestliže chcete zrušit celou výplatu zaměstnance, tzn. nechcete zrušit jenom některé mzdové složky, ale opravdu celý obsah výpočtu mzdy zaměstnance (např. z toho důvodu, že jste zapomněli zaměstnanci zadat Paušály a srážky), stisknete v nabídce Výpočet mzdy tlačítko Zrušit. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu chcete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke zrušení celé výplaty zaměstnance, stiskem tlačítko Ne nebo Storno zůstane výpočet mzdy daného zaměstnance v přehledu zachován.


Tisk mzdových sestav

Vstupíte-li do nabídky Výpočet mzdy, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete nabídku Tisk(rychlá volba "F8"), Tisk formulářem můžete zobrazit a vytisknout různé sestavy pro vybrané zaměstnance. Vybírat můžete z následujícího přehledu (výběr provedete pomocí tlačítka "Náhled" z panelu nástrojů, nebo na vybraný záznam 2x klikněte myší):

 • Daň srážková - měsíční přehled odvodu
 • Daň zálohová - měsíční přehled odvodu
 • Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství
 • Přehled o výši pojistného
 • Sociální pojištění - přehled
 • Sociální pojištění - přehled nad limit
 • Sociální pojištění - přehled s limity
 • Výplatní lístek - bez MS nemocenská docházka 2013
 • Výplatní lístek - pevný - bez MS nemocenská 2013
 • Výplatní lístek 2013
 • Výplatní lístek pevný 2013
 • Výplatní lístek souhrnný 2013
 • Výplatní lístek souhrnný 2013 A4
 • Zdravotní pojištění - přehled
 • Zdravotní pojištění - přehled nad limit
 • Zdravotní pojištění - přehled s limity
 • Zdravotní pojištění – počet pojištěnců
 • Zdravotní pojištění 2011
 • Zdravotní pojištění ČPZP 2011
 • Zdravotní pojištění MVČR 2011
 • Zdravotní pojištění OZP 2011
 • Zdravotní pojištění RBP 2011
 • Zdravotní pojištění Škoda 2011
 • Zdravotní pojištění VoZP 2011
 • Zdravotní pojištění VZP 2011


Upozornění Platnost tiskových formulářů

Do definice tiskových formulářů přibyla nová oblast [4] Platnost, kterou se určuje platnost tiskového formuláře. Tiskové formuláře, které mají vyplněnou platnost, se zobrazují nad vybraným mzdovým obdobím, které spadá do rozmezí platnosti. Jestliže je platnost prázdná, zobrazuje se nad všemi mzdovými obdobími.

Pokud chce uživatel viděl všechny tiskové formuláře bez ohledu na datum platnosti, zvolí nad přehledem Definice tiskových formulářů akci Všechny definované formuláře (opačnou akcí je akce Pouze aktivní záznamy).

Do implicitního Nastav v přehledu Definice tiskových formulářů přibyly sloupce Platnost od, Platnost do.

Jestliže máte v databází formuláře, které již byly vyřazené z distribuce, nedoplní se automaticky do těchto formulářů datumy platnosti. Pokud chcete staré formuláře datovat (tzn. nastavit jim staré datum platnosti, aby se vám v přehledu daného období již nezobrazovaly), postupujte, prosím, následujícím způsobem:

 • vstupte do nabídky Nápověda, Helios Store
 • vstupte na záložku Součást distribuce
 • vyberte "Import platnosti distribučních mzdových tiskových formulářů"
 • zvolte z místní nabídky volbu Přidat
 • ve spodní editoru části zvolte tlačítko Instalovat

Poté uvidíte v jednotlivých mzdových přehledech pouze ty formuláře, které jsou aktuální.


Upozornění V tiskových formulářích Daň srážková - měsíční přehled odvodu a Daň zálohová - měsíční přehled odvodu uvidíte přehled jednotlivých zaměstnanců a detailní rozpad jejich daňové povinnosti. Do tiskového formuláře se dostávají zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:
 • PP není navázán na jiný PP
 • údaje se načítají z výpočtu mzdy ve vybraném období
 • typ daně je Základní daň + vyměřovací základ HPP+VPP je větší než nula NEBO u jiných typů daně je nenulový jejich základ
 • zaměstnanci mají ve výpočtu alespoň jednu nenulovou následující mzdovou složku 097, 906, 907, 908, 909


Upozornění Výplatní lístek se tiskne jen pro označené zaměstnance.


Upozornění Při tisku formulářů nad Výpočtem mzdy jsou z hlediska poboček rozlišovány formuláře za jednotlivé zaměstnance, kde existuje informace o variabilním symbolu - zde se automaticky dotahuje variabilní symbol z nastavení v definici platebního příkazu typu Státní platby pro konkrétní pobočku, na kterou je zaměstnanec přiřazen z řádku Sociální pojištění a formuláře, které se tisknou sumarizačně za jednotlivé pobočky (Přehled o výši pojistného, Zdravotní pojištění..) - zde, pokud jsou zapojeny pobočky, se před tiskem zobrazí seznam s výběrem poboček, za kterou se má tiskový formulář vytisknout.


Upozornění Před tisky formulářem probíhá kontrola na úplnost výpočtu mezd (tj. zda je u vypočtených mezd stav výpočtu automat nebo proveden). Systémové formuláře pro tisk přehledu SP a ZP jsou kontrolovány přes všechny vypočtené mzdy. Ostatní formuláře (systémové výplatní lístky + formuláře definované uživatelem) jsou kontrolovány pouze přes mzdy, které spadají na uživatele v rámci nastavení Mzdových práv.


Upozornění Ve sloupci Dosažení MVZ na formulářích Sociální pojištění - přehled a Zdravotní pojištění - přehled je uveden znak "M" v případě, kdy je dosažen maximální vyměřovací základ na sociální nebo zdravotní pojištění. Ve formulářích Sociální pojištění - přehled s limity a Zdravotní pojištění - přehled s limity je kromě sloupce Dosažení MVZ přidán také sloupec Nad limit měsíční a Nad limit roční. Do sloupce Nad limit měsíční se načítá hodnota ubytování, která překročí zákonem stanovenou část, ze které se pojistné neplatí. Do sloupce Nad limit roční se načítá hodnota penzijního a životního pojištění, která překročí zákonem stanovenou část, ze které se pojistné neplatí. Formuláře Sociální pojištění - přehled nad limit a Zdravotní pojištění - přehled nad limit zobrazují pouze zaměstnance, kteří překročili limit sociálního a zdravotního pojištění. V přehledu Sociální pojištění - přehled s limity je zobrazen sloupec Sleva SP. Do sloupce Sleva se načítá pouze sleva běžného měsíce, nikoliv sleva mimořádná. V měsíci srpnu tedy výsledná částka odvodu na SP na tomto formuláři NEBUDE souhlasit na odvod na platebním příkazu. Na formuláři je třeba částku mimořádné slevy ručně odečíst (pouze v měsíci srpnu 2009)


Upozornění Aby bylo možné detailně zkontrolovat, z jakých pracovních poměrů jsou do formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (v Heliosu se jedná o formuláře nad Výpočtem mzdy pojmenované "Zdravotní pojištění _konkrétní zdravotní pojišťovna_2011") napočítány hodnoty počet pojištěnců, vyměřovací základ a odvod pojistného, byl nad Výpočtem mzdy vytvořen nový formulář Zdravotní pojištění - počet pojištěnců.


Formulář je seskupen dle rodného čísla zaměstnance, případně čísla pojištěnce (tzn., jestliže má zaměstnanec dva nebo více pracovních poměrů, které podléhají odvodu zdravotního pojištění, je ve formuláři zobrazen a napočítán pouze jednou, ve sloupci Počet PP (pracovních poměrů) vidíte, kolik pracovních poměrů podléhá u konkrétního zaměstnance odvodu zdravotního pojištění.


V rámci jedné zdravotní pojišťovny se zde zobrazují hodnoty pro:

1. Zaměstnance v evidenčním stavu, nebo zaměstnance vyjmuté - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá jak počet pojištěnců, tak základ a odvod zdravotního pojištění.

2. Zaměstnance po ukončení pracovního poměru - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá pouze základ a odvod zdravotního pojištění (byl- li nějaký), do počtu pojištěnců se tito zaměstnanci nenačítají.


Sumační část na konci každé zdravotní pojišťovny musí odpovídat hodnotám na formuláři Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (Počet pojištěnců, Vyměřovací základ, Odvod celkem).

Kontrolní sestava je rovněž podkladem pro kontrolu elektronického výstupu na zdravotní pojišťovnu (Výpočet, Měsíční exporty za organizaci, Přehled o platbě pojistného txt)


Podmínky pro nápočet poštu pojištěnců jsou následující:


1. skupina (mají vypočtenou mzdu)
- zaměstnanec je ve stavu NEBO je vyjmutý na MD ci RD a z důvodu výkonu trestu
- zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
- musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
- v daném období má zaměstnanec vypočtenou mzdu
- pokud je zaměstnanec pojištěn Od hranice, musí této hranice dosáhnout, jinak není pojištěn
- pokud jde o Dohody o PP, musí být dosažena hranice pro platbu ZP, jinak není pojištěn
- jsou zohledněny Pobočky


2. skupina (MD a RD - nemají vypočtenou mzdu)
- zaměstnanec je vyjmutý na MD či RD
- zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
- musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
- jsou zohledněny Pobočky


Odeslání zaheslovaného PDF

Akce Tisk, Odeslání zaheslovaného PDF... umožňuje odeslat tiskový formulář jako zaheslované PDF pomocí e-mailu. V současné době je možné používat toto odesílání v přehledu Výpočet mzdy (např. pro odesílání výplatních lístků) a v Ročních sestavách (např. pro Potvrzení o zdanitelných příjmech či Mzdové listy). Heslo je nutné zadat v přehledu Mzdy, Zaměstnanci. Nad vybraným zaměstnancem spustíte akci Oprava a na záložce 2. Další údaje zadáte do oblasti [4] Zabezpečení zvolené heslo do políčka Heslo pro PDF. Pokud je heslo prázdné, bere se číslo zaměstnance včetně vodících nul (např. 000001). Odeslání zaheslovaného PDF zvyšuje zabezpečení citlivých údajů.

Upozornění V obecném číselníku zaměstnanců v přehledu Číselníky, Zaměstnanci není tento atribut viditelný.


E-mailová adresa se bere z kontaktů zaměstnanců. V přehledu Mzdy, Zaměstnanci označíte vybraného zaměstnance a přes pravé tlačítko zvolíte akci Kontakty. Přes Nový založíte nový kontakt a do Druhu spojení vyberete Hromadně pro e-mail. Do Spojení pak zadáte požadovanou e-mailovou adresu.


Upozornění V přehledech Výpočet mzdy a Roční sestavy je možné přes Nastav zobrazit sloupec Hromadně pro e-mail. Atribut se označí u těch zaměstnanců, kteří mají ve svých kontaktech zadaný druh spojení "Hromadně pro e-mail". Pro odeslání zaheslovaného PDF lze pak přes atribut vyfiltrovat pouze příslušné zaměstnance.


Volbou Tisk - Odeslání zaheslovaného PDF... se otevře číselník Definice pro zaheslované PDF. Je potřeba zvolit Nový a definici založit. Editor obsahuje tyto údaje:

Základní údaje

 • Název - uživatelský popis definice.
 • Tiskový formulář - seznam dostupných tiskových formulářů, ze kterého si musíte zvolit požadovanou formu výstupu.
 • Typ souboru - (PDF nebo PDF (RB) - včetně písma nebo bez písma) viz typy souborů v číselníku Definice exportu tisku.

E-mail

 • Text pro e-mail - lze zadat ručně, nebo vybrat z číselníku Texty pro e-mail.
 • Použít příznaky - lze nastavit standardní přínzaky pro e-mail (Potvrzení o přečtení, Potvrzení o doručení, Důležitost zprávy)

Výběrem uložené definice <Ctrl+Enter> se pak pro označené záznamy jednotlivě generuje vybraný formulář do PDF a odesílá se e-mailem na adresu zadanou v kontaktech zaměstnance. Adresát obdrží e-mail s přílohou PDF, kterou může otevřít pouze po zadání správného hesla.


Při generování a odeslání se vytváří log, který je na závěr zobrazen. Mohou nastat 3 stavy:

 • OK
 • Nebyl nalezen e-mail (zaměstnanec nemá kontakt označený Hromadně pro e-mail)
 • Chyba při odesílání e-mailu


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export