Výkazy pro příspěvkové organizace 2016 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Pro rok 2016 platí pro vykazování příspěvkových organizací novelizované vyhlášky č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb. Novely byly provedeny vyhláškami č. 369/2015 Sb. a č. 370/2015 Sb. Vyhláškou č. 373/2015 Sb. byla novelizovaná vyhláška č. 312/2014 Sb. - konsolidační vyhláška státu. Viz Sbírka zákonů 2015 částka 159.

Upozornění Pro účtování příspěvkových organizací je třeba mít staženu aktuální verzi Helios Orange, verze 2.0.2016.0301, případně vyšší.


Tip Po stažení aktuální verze Helios Orange doporučujeme v Helios Store, záložka Kompletní seznam, stáhnout Číselníky pro příspěvkové organizace, viz obr.:


Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace


Tip Pokud provedete tento import z Helios Store, Číselníky pro příspěvkové organizace, nemusíte importovat jednotlivé číselníky, viz dále, pouze zkontrolujte, zda jsou pro rok 2016 naplněny.

Popis nejdůležitějších změn

Podrobné informace naleznete v komplexním dokumentu Pokyny pro zahájení účetního roku 2016.


Videonávod

Upozornění Pro kontrolu a aktualizaci výkazů pro rok 2016 doporučujeme navštívit tento odkaz na webinář ("videonávod"): https://softwarehelios.adobeconnect.com/p19g4ijsvm4/


Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova - v Helios Orange číselník syntetických účtů - číselník pro rok 2016 je v distribuci. Je třeba ji naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Číselník syntetických účtů. Stávající syntetické účty je nutno všechny označit a zrušit. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_10.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_XX.TXT s vyšším číslem než XX > 10, např. CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_11.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


 • Zrušené účty a účtové skupiny
  • 044 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
  • 045 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
  • 475 – Dlouhodobé zprostředkování transferů
  • 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů


 • Nové účty
  • 975 – Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
  • 976 – Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu


 • Účty a účtové skupiny se změnou názvu
  • Skupina 90 – Majetek a závazky účetní jednotky
  • 247 – Účty státních finančních aktiv
  • 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů
  • 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic
  • 939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní


Úpravy počátečních stavů

Účet roku 2015 Účet roku 2016 Popis
475 469, 459 Účet je od 1.1.2016 zrušen pro ÚSC i PO, aktivní je od r. 2016 pouze pro OSS. V případě PO by měl mít účet na konci roku nulový zůstatek. V případě, že tomu tak není doporučujeme počáteční stav účtu 475 převést na počáteční stav účtu 469 nebo 459 podle toho, zda se kladný konečný zůstatek účtu 475 na konci roku nachází na straně MD (převod na SU 469) nebo Dal (převod na SU 459).
375 377, 378 Účet je od 1.1.2016 zrušen pro PO, aktivní je od r. 2016 pouze pro OSS a ÚSC. V případě PO by měl mít účet na konci roku nulový zůstatek. V případě, že tomu tak není doporučujeme počáteční stav účtu 375 převést na počáteční stav účtu 377 nebo 378 podle toho, zda se kladný konečný zůstatek účtu 375 na konci roku nachází na straně Má Dáti (převod na SU 377) nebo Dal (převod na SU 378).

Analytiky pro příspěvkové organizace

Při tvorbě nových účtů podle předchozího bodu je třeba pro tvorbu nových analytických účtů dodržovat metodiku popsanou v dokumentu:

Účtová osnova Fenix - Závazná analytika - 2016.

Pomocný analytický přehled

Na základě vyhlášky č. 370/2015 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), dochází ke změně ve vykazovaných skutečnostech ve Výkazu PAP.

Změny pro rok 2016 jsou uvedeny v souboru excelu Pomocný analytický přehled 2016 - příloha č. 2a vyhlášky 383/2009 Sb. ve znění pp.

Seznam organizací, které budou výkaz odevzdávat, se pro rok 2016 nemění. Výkaz i nadále odevzdávají vybrané účetní jednotky, kromě:

 • Zdravotních pojišťoven,
 • Dobrovolných svazků obcí,
 • Obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný ČSÚ je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 3000,
 • Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 mil. Kč.

Údaje pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu (rozšířený výkaz PAP, tj. části XIV, XV, XVI a XVII, partnery s příznakem P2x) nevykazují a nepředkládají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl ke dni 1. 1. 2015 menší než 10 000. Tyto části výkazu PAP budou k datu 31. 12. 2016 tedy vykazovat a předávat pouze organizační složky státu, obce s počtem obyvatel 10 000 a vyšším a všechny příspěvkové organizace, které odevzdávají PAP.

Pokud podléháte povinnosti odevzdávat PAP, je nutno před zpracováním výkazů za 1. čtvrtletí 2016 označit konstantu Konsolidace PAP. Viz Helios Controlling, Výkazy pro příspěvkové organizace, Popisné údaje. Na aktuálních popisných údajích na záložce 5 - Výkazy pro příspěvkové organizace, "zaškrtávátko" Konsolidace PAP označit, pokud již označena není dříve.

Podle novelizované vyhlášky se od roku 2016 nevykazují partneři transakce u majetkových účtů a s nimi souvisejících účtů oprávek a opravných položek a dále u účtů 407 a 41441401, 547, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 56499, 644, 66499. Novelou vyhlášky bylo zrušeno vykazování údaje průměrná marže v části XI výkazu.

Výkaz byl rozšířen o syntetické účty, které jsou nově nadefinované ve Směrné účtové osnově podle novelizované vyhlášky č. 410/2009 Sb. Ve výkazu byly zrušeno detailní členění účtů v souvislosti s režimem přenesené působnosti a účty týkající se REPO a DEPO termínovaných operací a opcí, které se od r. 2016 vykazují na účtech 364 a 369.

 • Změna struktury v podstatě téměř všech stávajících částí PAP – nové řádky z titulu nových účtů PAP. Nové účty PAP. V průběhu prvního čtvrtletí 2016 budou k dispozici nové verze jednotlivých částí PAP pro rok 2016.
 • Výkaz pomocný analytický přehled se rozšíří o čtyři nové části PAP XIV až XVII., které se budou odevzdávat pouze ročně. Nové části PAP XIV až XVII. budou k dispozici v průběhu roku 2016.
Analytiky PAP

Číselník pro rok 2016 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Analytiky PAP, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor ANALPAP_CZ_201601.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor ANALPAP_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. ANALPAP_CZ_201602.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


 • Zrušené účty v PAP
  • 34634606 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 34934906 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 36336316 - Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO
  • 36336317 - Pevné termínové operace a opce (pohledávky) – DEPO
  • 36336326 - Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO
  • 36336327 - Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO
  • 37337306 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 37437406 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 37537501 - Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 37537509 - Zprostředkování krátkodobých transferů – ostatní
  • 38838806 - Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 38938906 - Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 47147106 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 47247206 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 57109 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti
  • 67209 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace v rámci přenesené působnosti


 • Nové účty vykazované v PAP
  • 369 - Pohledávky z neukončených finančních operací
  • 975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
  • 976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu


 • Účty vykazované v PAP se změnou názvu
  • 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů
  • 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic
  • 475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů
Opravy počátečních stavů pro účely vykazování PAP

Z důvodu zrušení některých analytik PAP je nutné provést po provedení uzávěrky roku 2015, tj. v 1. účetním období roku 2016, opravy počátečních stavů. Tato operace reálně představuje převedení počátečních stavů níže uvedených analytik na povolené analytiky PAP, popř. na jiné syntetické účty:

 • 34634606 - Převod na analytiku PAP 34634609
 • 34934906 - Převod na analytiku PAP 34934909
 • 36336316 - Převod na SU 369
 • 36336317 - Převod na analytiku PAP 37737709 nebo 46946909
 • 36336326 - Převod na SU 364
 • 36336327 - Převod na analytiku PAP 37837809 nebo 45945909
 • 37337306 - Převod na analytiku PAP 37337301
 • 37437406 - Převod na analytiku PAP 37437401
 • 38838806 - Převod na analytiku PAP 38838809
 • 38938906 - Převod na analytiku PAP 38938909
 • 47147106 - Převod na analytiku PAP 47147101
 • 47247206 - Převod na analytiku PAP 47247201


U některých účtů PAP (v níže uvedené tabulce označeno „Partner aktiva/pasiva P10“) je od r. 2016 povinnost uvádět do partnera aktiva/pasiva skutečné IČO protistrany, s kterou byla operace (obchod) provedena. Z toho vyplývá, že u těchto účtů není možné v partneru aktiva/ pasiva mít uveden identifikátor „444“:

 • 04306103
 • 04306104
 • 04306203
 • 04306204
 • 06106103
 • 06106104
 • 06206203
 • 06206204
 • 17106103
 • 17106104
 • 17206203
 • 17206204
 • 17706103
 • 17706104
 • 17706203
 • 17706204
 • 25125103
 • 25125104
Partneři PAP

Číselník pro rok 2016 je v distribuci. Viz Číselníky, Organizace, přehled Partneři PAP, pro rok 2016. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PARTPAP_CZ_201601.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PARTPAP_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. PARTPAP_CZ_201202.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.
Partneři v konsolidaci státu

Pro rok 2016 je k dispozici nový číselník Partneři v konsolidaci státu. V tomto přehledu je seznam všech organizací vstupujících do procesu konsolidaci státu. Číselní se nachází v přehledu Číselníky, Organizace, Partneři v konsolidaci státu.

Z textového souboru je třeba naimportovat seznam těchto organizací. Akce místního menu Import, vyhledat a označit soubor PARTKON_CZ_201602.TXT a potvrdit stiskem tlačítka Otevřít.

V přehledu Partneři v konsolidaci státu je také nová akce místního menu Aktualizace konsolidace organizací ke dni.... Po importu partnerů v konsolidaci státu je třeba tuto akci spustit. Jako datum zvolte datum, ke kterému se provádí uzávěrka, tj. poslední den období. Po provedení akce bude aktualizováno "zaškrtávátko" Konsolidace v organizacích. Podle "zaškrtávátka" Konsolidace se bude řídit určování partnerů ve výkazech PAP.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PARTKON_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 02, např. PARTKON_CZ_201603.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


Upozornění V číselníku organizací pro partnery, kteří v konsolidaci státu nejsou, nepoužívejte v poli IČO zástupný kód 444 (resp. 00000444), ale zadávejte skutečné IČO.


Tip V přehledu Partneři v konsolidaci státu doporučujeme zobrazit i sloupec Verze importu. Pokud by existoval importní soubor s vyšším číslem, je třeba provést import ze souboru a aktualizaci konsolidace organizací ke dni... znovu.
Typy změn

Číselník pro rok 2016 je v distribuci. Proti roku 2015 nedoznal změn, ale je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Typy změn, pro rok 2016. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor TYPYZMEN_CZ_201601.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor TYPYZMEN_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. TYPYZMEN_CZ_201602.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.
Kontroly PAP

Číselník pro rok 2016 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Kontroly PAP, pro rok 2016. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor KONTRPAP_CZ_201601.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor KONTRPAP_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. KONTRPAP_CZ_201602.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.
Kontaktní osoba

Pro správný export XML zpráv je nově zapotřebí, aby byla zadána kontaktní osoba. Kontaktní osobu lze zadat buď pro všechny výkazy centrálně, viz Výkazy pro příspěvkové organizace, přehled Popisné údaje. Aktuální popisné údaje otevřít, záložka 2 - Další údaje a v poli Osoba zodpovědná za účetnictví vyberete příslušnou kontaktní osobu, viz obr.:

Výkaz - kontaktní osoba

Druhá možnost je zadat kontaktní osobu na každém výkazu, který se odesílá do CSÚIS, povinná je na výkazech PAP I., X., XI., XII., XIII., XV., XVI. a XVII. Na výkazu se kontaktní osoba zadává na záložce 4 - Komentář, dole pole Kontaktní osoba, viz obr.:

Výkaz - kontaktní osoba

Výkazy

 • Rozvaha – změny struktury + účtů. Bude k dispozici nová definice rozvahy.

Příloha

V příloze došlo k určitým změnám struktury většiny tabulek. Bude k dispozici nová definice Přílohy.

 • Tabulka M. - Tabulka M. Doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu. V roce 2016 se vykazují - stejně jako v roce 2015 - všechny řádky tabulky, tj. i detailní řádky.


Viz i: Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy a Metodika příloha, str. 20 až 23.

Doplnění ke mzdové části:

 • A.2.V.1. – sem patří veškeré složky mzdy, které jdou do hrubé mzdy a jsou součástí pak účetního dokladu (521xxx)
 • A.2.V.2.- tady do toho řádku patří příspěvek FKSP, ochranné pomůcky a vyplacené cestovní náhrady. Otázka je, že například cestovní náhrady nemusejí jít přes mzdy. Výdej pracovních oděvů taky nemusí projít přes výplatu mzdy. Hodnota fondu FKSP se vypočítává jako základ na sociální pojištění * 1%, ale mzdou neprojde. Většinou se částka zaúčtuje interním dokladem.
 • A.2.V.3. – Sem patří sociální pojištění a zdravotní pojištění za firmu. Dál sem patří příspěvek zaměstnavatele na úrazové pojištění. Pak jsem ještě můžou patřit příspěvky od firma na penzijní připojištění nebo životní pojištění. To vše prochází mzdou a je zaúčtováno v účetním dokladu ve mzdách.
 • A.2.V je sumace těch tří předchozích řádků.
Příjmy a výdaje

Číselník pro rok 2016 je v distribuci. Oproti roku 2015 nedoznal změn. Je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Příjmy a výdaje, pro rok 2016. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PRIJVYD_CZ_201601.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PRIJVYD_CZ_2016XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. PRIJVYD_CZ_201602.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.

Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export