Upomínky - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce upomínky slouží pro vystavování upomínky k nezaplacené faktuře. Upomínku vystavíte tak, že označíte kurzorem příslušný řádek faktury v přehledu příslušného salda, klepnutím pravého tlačítka myši vyberete volbu místního menu Upomínky… a potvrdíte. Otevře se přehled Vystavené upomínky k vybranému saldokontnímu případu. Při vystavování nové upomínky stiskem tlačítka Nový otevřete formulář pro pořízení Upomínky.

Formulář upomínky


Do formuláře upomínky se přenese číslo a název organizace (odběratele), Název upomínky se nabídne podle příslušného stupně upomínky o jeden stupeň vyšší než nejvyšší stupeň doposud vystavené upomínky k danému saldokontnímu případu (název upomínky lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat), Záhlaví upomínky (lze také libovolně v rámci daného počtu znaků editovat) a Text upomínky (lze také libovolně v rámci daného počtu znaků editovat).

Dále se přenese Bankovní spojení vlastní organizace – nabídne se bankovní spojení, které je označeno jako „Přednastaveno“. Pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení a žádné bankovní spojení nemá označeno „Přednastaveno“, bude bankovní spojení prázdné a je nutno vybrat bankovní spojení vlastní organizace, na který má být upomínaná částka zaplacena.

Text v textových polích Název upomínky, Záhlaví, a Text upomínky se nabídne podle stupně upomínky (viz kapitola Upomínky – Stupně upomínek). Při vystavování první upomínky k dané saldokontní složce se automaticky nabídnou texty prvního stupně upomínek, pro druhou upomínku k dané saldokontní složce se automaticky nabídnou texty druhého stupně upomínek atd.

V pravé horní části formuláře jsou údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury, Měna, Částka (upomínaná částka), Datum splatnosti a Procento penále. Všechny údaje o vlastní faktuře se dají editovat.

V pravé dolní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).

Údaje upomínky uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít otevřít, stisknete tlačítko Storno.

Vystavení upomínky v cizím jazyce

Pro vystavení upomínky v cizím jazyce, musí být splněno několik podmínek:

  • v číselníku Komunikační jazyky musí být zadán cizí jazyk
  • organizace musí mít navázaný komunikační jazyk (Organizace - způsob platby)
  • stupeň upomínky musí mít jazykovou variantu v tomto komunikačním jazyce

Při dodržení těchto podmínek bude k vybranému saldokontnímu případu vytvořena upomínka v cizím jazyce.

Upozornění Pokud bude saldokontní případ v cizí měně, bude přednabídnuta cizí měna salda a částka v cizí měně.

Vlastní formulář upomínky vytisknete z přehledu upomínek stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Tisk – Tisk…, otevře se přehled formulářů upomínek, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem upomínky. Upomínku můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze upomínku přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

Upozornění Volba Upomínky je v menu místní nabídky aktivní pouze pro saldokontní skupiny, které mají povoleno vystavování upomínek a penalizačních faktur.


Hromadné vystavení upomínek

Tato volba slouží k automatickému hromadnému vygenerování upomínek k saldokontním případům (neuhrazeným fakturám), které si v přehledu saldokonta označíte. Klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Hromadné vystavení upomínek. Otevře se přehled Vystavené upomínky:

Přehled Vystavené upomínky

Vystavene upominky.jpg

Pokud vystavujete upomínky i na opravné daňové doklady (dříve dobropisy), tak pro dobropis tvořený jediným účetním řádkem se upomínka generuje na zápornou částku. Obsahuje-li však saldokontní složka více úč.řádků, program není schopen jednoznačně určit, zda se jedná o fakturu nebo dobropis.

Takto vygenerované upomínky můžete libovolně editovat (viz kapitola Upomínky) a tisknout jednotlivě nebo hromadně (v případě že označíte v přehledu vystavených upomínek více řádků upomínek).


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Problémy dohledání kurzu při vystavení upomínek k faktuře v cizí měně:

Může se stát, že upomínku nevystavíte a dostanete chybovou hlášku:

Dotaz nebo informativní hláška Nenalezen kurz faktury nebo je zadáno více kurzů pro měnu a datum.

Problém může být v kurzu faktury, kterou upomínáte, ale zpravidla je v kurzu, který se Helios Orange snaží dohledat pro vyčíslení penále. Ano, již při vystavení upomínky se vypočítává penále a to kurzem platným ke dni vystavení upomínky. Zkontrolujte tedy nastavení konstanty Způsob dohledání kurzu pro účetnictví v globální konfiguraci modulu Účetnictví, podle které se dohledání kurzu pro penále řídí. Pokud je nastavena na přesný denní kurz, je v kurzovním lístku hledán aktuální kurz dané měny. Chybová hláška říká, že nebyl nalezen nebo je jich k danému dni v kurzovním lístku více.

Řešením je buď

  • zadat do kurzovního lístku kurz s aktuálním datem nebo
  • změnit konstantu na nejbližší předchozí. Tuto volbu ale zvažte, kurz se používá při vystavení upomínek, penalizačních faktur a k přepočtu zápočtů.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export