Statistické sestavy - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Statistické sestavy

Přehled Statistické sestavy obsahuje definice statistických sestav, které je možné ze systému Helios Orange exportovat. Výchozí přehled zobrazuje parametry pro generované sestavy.

Upozornění Statistické sestavy slouží k sestavení zákonných sestav, nelze tedy vytvářet vlastní definice sestav. K tomuto účelu slouží Generátor mzdových sestav.


Statistické sestavy - přehled


Kód

Kód statistické sestavy.

Název

Název statistické sestavy.

Typ

Rozlišení typu statistické sestavy, platnost pro rok, legislativa.

Měsíc od

Měsíc platnosti definice.

1. měsíc

Mzdové období, od kterého se údaje pro statistickou sestavu sbírají.

Perioda

Jak často, po kolika měsících se sestava generuje.


Po stisku tlačítka Oprava se otevře editor definice sestavy. Definice se vždy skládá ze dvou záložek

1 - Základní údaje 2- Položky


Záložka 1 - Základní údaje

Na záložce se nacházejí údaje o respondentovi, čili o zaměstnavateli (ekonomickém subjektu). Jedná se základní údaje, které se generují v hlavičce výkazu. Pokud se ukazatel mění, ať už jednorázově nebo s roční pravidelností, změníte ho přímo zde. Ukazatele jsou buďto navázány na existující přehled v modulu mzdy (číslo okresu LAU) nebo jsou ručně editovatelné bez návaznosti (Prostředky pro platy, Jméno sestavitele,...). Množství a typ ukazatelů se může měnit dle typu sestavy (ISP, ISPV,...).


Statistické sestavy - Základní údaje ISPV


Statistické sestavy - Základní údaje ISP


Záložka 2 - Položky

Záložka obsahuje seznam a popis ukazatelů statistické sestavy. Ty se dělí do dvou sekcí.


[1] Zaměstnavatel (Ekonomický subjekt)

Seznam ukazatelů zaměstnavatele.


[2] Zaměstnanec

Seznam ukazatelů zaměstnance.

Položky seznamů jsou těchto typů:

1. Systémový

Položky se automaticky načítají z karty zaměstnance, mzdových údajů a doplňujících údajů.

Dotaz nebo informativní hláška Údaje těchto atributů se z velké části načítají z posledního měsíce periody. Jedná se hlavně o údaje uvedené v Doplňujících údajích.


2. Uživatelský

Položky, které uživatel uvede do definice sestavy ručně (Číslo okresu LAU)


3. Sumace ze MS

Položky se načítají na základě přiřazených mzdových složek do ukazatele statistické sestavy. Seznam mzdových složek, které jsou do ukazatele přiřazeny, vidíte ve sloupci Mzdové složky.

Nad ukazatelem, který je takto označen, lze spustit akci místní nabídky Mzdové složky. Otevře se přehled všech mzdových složek, které jsou ukazateli přiřazeny. Pomocí tlačítka Přidat mzdovou složku přidáte z číselníku Mzdových složek označené mzdové složky. Pomocí tlačítka Odebrat mzdovou složku naopak označenou složku z definice odeberete.

V místní nabídce se dále nachází akce Doplň distribuční MS, po jejím spuštění se doplní námi distribuované a přednastavené MS složky.

Statistické sestavy - položky definice


Akce

Nad přehledem Statistické sestavy se nachází následují akce.


Doplň definice sestav

Akce dogeneruje do definice vybrané sestavy případné neexistující definice ukazatelů. Stane tak při změně struktury sestavy nebo v případě doplnění neexistující definice sestavy.

Upozornění Po spuštění této akce je nutné zkontrolovat definice ukazatelů typu Sumace ze MS, zda obsahuje všechny vámi používané MS.


Generuj sestavu

Spuštěním akce Generuj sestavu nad konkrétní definicí statistické sestavy se do přehledu příslušné statistické sestavy vygenereje vypočtená sestava. Vlastnímu uložení hodnot předchází editor pro zadání období zpracování sestavy. Po stisknutí tlačítka OK dojde k vygenerování.


Statistické sestavy - položky definice


ISPV

Pod soudkem Statistické sestavy se nachází přehledy jednotlivých statistických sestav (ISP, ISPV,...). Při prvním vstupu je přehled prázdný. Plní se až po vygenerování sestavy za určité období akcí Generuj sestavu.

Po vygenerování vznikne záznam s hodnotami za zvolené období. Tlačítkem Oprava se otevře editor s detaily vygenerované sestavy. Detail je rozdělen na dvě záložky.


1 - Ekonomický subjekt

Na záložce se nacházejí údaje za ekonomický subjekt, tedy za zaměstnavatele nebo chcete-li hlavičkové součtové údaje. Jednotlivé ukazatele lze ovlivnit následujícím způsobem.


Statistické sestavy - Hlavičkové údaje, Zaměstnavatel


Výpočet

Hodnota vypočtená systémem


Korekce

Hodnota zadaná uživatelem ke korekci vypočtené hodnoty ze systému (+/-).


Celkem

Celková hodnota, tedy Výpočet + Korekce.


2 - Zaměstnanci

Na této záložce vidíte přehled ukazatelů za jednotlivé zaměstnance. Jednotlivé řádky lze rozkliknout tlačítkem Oprava a podobně jako v záložce Ekonomického subjektu ukazatele upravovat.

Upozornění Pokud je u řádku zaškrtnut sloupec Chyba, je to signál, že v daném řádku se nachází chyba. Pro zjištění, v čem je problém, použijte v Místní nabídce akci Přehled chyb.


Statistické sestavy - přehled chyb výkazu


Volba Akce Přehled chyb

Akce pracuje nad označenými záznamy a zobrazí seznam zaměstnanců, kterých se chyba týká a název chybného ukazatele.


Osobní číslo

Osobní číslo zaměstnance, u kterého se našla chyba.


Příjmení

Příjmení zaměstnance, u kterého se našla chyba.


Vznik PP

Datum vzniku pracovního poměru zaměstnance, u kterého se našla chyba.


Ukončení PP

Datum ukončení pracovního poměru zaměstnance, u kterého se našla chyba.


Typ chyby

Popis chyby.


Info

Název ukazatele statistické sestavy, ve kterém chyba nastala.

Upozornění Po odstranění chyby je nutné provést nové generování sestavy za období.


Akce

Nastavení příznaku exportu

Akce nastaví nad aktuálním záznamem sloupec Export. Po vygenerování zprávy se sloupec Export zaškrtne automaticky.

Upozornění Exportovanou sestavu nelze měnit ani mazat.

Zrušení příznaku exportu

Akce zruší zaškrtnutí položky v sloupci Export.


Formy výstupu

V jednotlivých přehledech statististických sestav (ISP,ISPV,...) se sestavy exportují ve formátu XML pomocí akce Zprávy, Generování zpráv (CTRL+ALT+G), po spuštění se objeví přehled definice zpráv.

Pro každou statistickou sestavu zde najdete formáty.

Zvolíte patřičný formát zprávy. Před prvním spuštěním generování zprávy je nutné pomocí tlačítka Oprava nastavit vlastnosti definice zprávy.


Adresa místa určení zpráv

Pokud budete výkaz odevzdávat na disketě nebo CD, zapište/vyberte sem cestu na adresář, kde bude soubor uložen (C:\ISPV). Do cesty je možné zapsat i sdílenou složku jiného počítače v síti (\\PC01\ISPV\).

Pokud jste nastavili cestu, uložíte pomocí tlačítka OK. Následně můžete provést generování zprávy pomocí tlačítka Přenos nebo dvojklikem levého tlačítka na myši.

Pokud se pokusíte vyexportovat pomocí zprávy sestavu s neopravenými chybami, jste upozorněni následující hláškou.


Statistické sestavy - Export s chybou


Po vyexportování sestavy se automaticky zaškrtne atribut ve sloupci Export.


ÚNP 4-01 (Roční výkaz ÚNP 04-01)

Statistická sestava ÚNP 4-01 slouží jako podklad pro roční výkaz ÚNP 4-01. Novou definici výkazu, pokud ji zatím v přehledu nemáte, založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem UNP_04_01_CZ.

Definice výkazu obsahuje dvě záložky:

Na záložce Základní údaje se vyskytují základní informace o předkladateli, které je nutné vyplnit, hodnoty zůstanou přednastaveny.

Druhá záložka Položky obsahuje řádky výkazu rozdělené do sekcí po jednotlivých tabulkách. Řádky výkazu systémového typu se týkají Evidenčních stavů zaměstnanců. Všechny řádky obsahují korekční atributy pro ovlivnění vypočítaných hodnot.

Řádky, které jsou typu Sumace ze MS, jsou přednastaveny podle vzoru a obsahují seznam mzdových složek.

Upozornění Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat a případně zařadit uživatelské mzdové složky, které nejsou distribuční.

V navigačním stromečku pod Statistickými sestavami vznikl přehled Únp 04-01, který obsahuje generované sestavy dle definice. Sestavy lze tisknout pomocí tiskového formuláře. Formulář slouží jako podklad pro vyplnění formuláře pro podání.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export