Správa měřidel - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Agenda umožňuje sledovat měřidla používaná v modulu Řízení výroby, tak i ostatních metrologická zařízení podléhající speciálnímu i běžnému režimu jejich používání, tj. ta, která vyžadují plánování a sledování pravidelně se opakujících činností, jako jsou:

 • kontrola
 • ověření
 • kalibrace
 • apod.

Tyto pravidelné činnosti mohou záviset:

 • na odpracovaných hodinách
 • na odpracovaných cyklech (počtu užití)
 • na uplynutí stanoveného časového intervalu

Obsah

Možnosti agendy

Jednotlivé druhy sledovaných měřidel lze prvotně zařadit do uživatelsky nadefinovaných kategorií, pro které je možné si jednak upravit podobu editorů prostřednictvím nástroje uživatelských editorů, jednak jim přiřadit používané hodnoty v číselnících:

 • Stavy měřidel
 • Druhy měřidel
 • Kategorie měřidel

V rámci zavedení měřidla do sledování lze:

 • Podrobněji začlenit měřidlo do určité skupiny zadáním hodnoty z uživatelem definovaného číselníku Typ měřidla.
 • Stanovit kategorii měřidla rovněž zadáním hodnoty hodnoty z uživatelem definovaného číselníku Kategorie měřidla. Tímto číselníkem doporučujeme rozlišovat měřidla na toto základní kategorie: Etalon, Informativní, Stanovené, Pracovní, případně další dle potřeby.
 • Napojit sledované měřidlo na příslušnou kartu v číselníku Karty majetku
 • Napojit sledované měřidlo
  • na číselník Kmen zboží
  • na kartu Stav skladu ve skladu (výdejně nářadí), kde je měřidlo evidováno
  • na kartu Stav výrobních čísel určující konkrétní kus měřidlo
 • Určit správce měřidla
 • Nastavit pro jednotlivé druhy činností (kategorie úkolů) parametry sloužící
  • k automatizovanému sledování měřidel evidovaných v záznamech Evidence výrobních operací
  • ke generování opakovaných činností (úkolů) s požadovaným předstihem
   • buď v návaznosti na využití měřidla ve výrobě
   • nebo po uplynutí stanoveného časového intervalu od provedení minulého úkolu dané kategorie

Ke každému měřidlu lze během jeho životnosti:

 • Přiřazovat jeho aktuální stav z uživatelsky zadávaného číselníku Stav měřidla
 • Naplánovat potřebné činnosti s určením konkrétního zaměstnance provádějícího daný úkol
  • ručně
   • zadáním jednoho úkolu, nebo vícekrát se opakujícího úkolu k záznamu v agendě
   • akcí pro generování jednoho úkolu z přehledu Evidence nářadí
  • automatizovaně
   • akcí pro generování opakovaných úkolů spuštěnou nad vybranými záznamy agendy
   • případně periodicky spouštěnou automatickou akcí
 • Evidovat splnění úkolu se zajištěním vynulování hodnot evidujících dobu používání, či počet užití napočítaných do splnění dané kategorie úkolu na daném měřidle.
 • Sledovat čas strávený na plnění úkolů
 • Vyhodnocovat plnění úkolů
 • Vystavit objednávku na služby související s měřidlem (kalibrace, opravy apod.)
 • Evidovat technickou dokumentaci a dokumenty s protokoly o provedených zkouškách

Ručně zadané i automatizovaně generované úkoly tvoří plán sledování měřidel, který lze sledovat ve společném přehledu Plán a realizace sledování měřidel.

Nové spravované měřidlo

Založení spravovaného měřidla

Předmětem sledování může být:

 • jednak takové měřidlo, o jehož užívání lze získávat potřebná data z evidence v modulu Řízení výroby

v záznamech na záložce 2 – Evidence nářadí u vykázaných operací v Evidenci výrobních operací

  • v tomto případě je zdrojem informace o užití nářadí v závislosti na Typu životnosti nářadí buď Doba použití, nebo Počet použití evidované v záznamech Evidenci nářadí, kde je dané nářadí uvedeno.
  • je nutná vazba měřidla na Kmen zboží
  • je možné propojit měřidlo s kartami Stav skladu (např. ve skladu, který je používán jako výdejna nářadí) a Stav výrobního čísla
  • současně lze měřidlo propojit i s kartou v modulu Majetek
Upozornění Předpokladem pro správné automatizované nápočty příslušných hodnot pro nářadí je, že každý kus používaný ve výrobě je zaveden v Číselníku nářadí pod vlastním Registračním číslem.
 • dále měřidlo zavedené v některé ze základních evidencí systému Helios, ale bez vazeb na modul Řízení výroby
  • je možné propojit s jejich kartou v modulu Majetek
  • měřidla zavedená v číselníku Kmen zboží a napojená na tento číselník lze propojit i
   • na kartu Stavu skladu, v němž je měřidlo evidováno
   • na kartu Stavu výrobního čísla tohoto skladu
 • konečně i měřidlo, které se nevyskytuje v žádné z jiných evidencí systému Helios
  • veškeré potřebné údaje pro ně lze zadat přímo v záznamu agendy Správa měřidel bez nutnosti čerpat data odjinud.

Záznam pro nové spravované měřidlo se zakládá do přehledu Správa měřidel standardním tlačítkem Nový. Pokud je k této agendě QMS v číselníku Kategorie QMS zavedeno více kategorií pro různé skupiny měřidel, objeví se nejprve přehled Kategorie QMS s kategoriemi pro tuto agendu. Teprve po zvolení kategorie v přehledu se objeví karta s novým záznamem agendy s nastavenou kategorií.

Karta Správa měřidel

Karta Správa měřidel

Záložka 1 – Spravované měřidlo

 • Pořadové číslo - generuje se standardně automaticky vzestupně v rámci kategorie. Spolu s hodnotou Kategorie jednoznačně definuje záznam s daným měřidlem.
 • Předmět sledování - v okamžiku propojení záznamu
  • na evidenci Karty majetku se nezadané pole automaticky naplní názvem z karty majetku
  • na Kmen zboží se nezadané pole automaticky naplní názvem z karty Kmene zboží
Pole slouží uživateli k rychlé orientaci ve sledovaných měřidlech. Je tedy na uživateli, zda a jak případně automaticky doplněný text upraví.
 • Stav měřidla - hodnota z číselníku 1 QMS Stavy měřidel. Je-li údaj zadán, není možné daný záznam zrušit.
 • Druh měřidla - hodnota z číselníku 2 QMS Druhy měřidel. Slouží k uživatelské klasifikaci spravovaných měřidel.
 • Kategorie měřidla - hodnota z číselníku 3 QMS Kategorie měřidel. Slouží k základní klasifikaci spravovaných měřidel z pohledu metrologie.
 • Výrobce - název výrobce měřidla - v okamžiku propojení záznamu
  • na evidenci Karty majetku se nezadané pole automaticky naplní výrobcem z karty majetku
  • na Kmen zboží se nezadané pole automaticky naplní názvem výrobce z karty Kmene zboží
 • Správce měřidla - pracovník, který zodpovídá za dané měřidlo
 • Začátek - Datum a čas zahájení sledování daného měřidla - nastaví se automaticky při založení záznamu aktuálním datem a časem, lze je podle potřeby upravit
 • Konec - Datum a čas ukončení sledování měřidla - zadává uživatel při vyřazení měřidla ze sledování – automatizované akce pro generování opakovaných úkolů sledování měřidel záznamy s vyplněným datem v tomto poli ignorují.
 • [2] Vazby – další možné vazby do systému Helios:
  • Typ a číslo majetku – vazba do evidence Karty majetku Karty majetku v modulu Majetek. Všechna pole jsou napojena na výběr z číselníku Karty majetku, před výběrem je třeba v automaticky aktivovaném okně Vyberte datum potvrdit datum K jakému datu si přejete stav majetku vidět.
  • Kmen zboží (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr z číselníku Kmen zboží. Pokud se prvotně nastaví vazba na Stav skladu, tato vazba se automaticky doplní.
  • Stav skladu (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr karet z přehledu Stav skladu v přednastaveném skladu, sklad lze v přehledu pro výběr změnit.
  • Výrobní čísla sklad - pole je napojeno na výběr stavových karet VČ z přehledu Stav výrobních čísel pro skladovou kartu zadanou výše (dokud není zadána, nelze vazbu na stav VČ zadat).
  • Výrobní číslo - neprázdné pole se vyplní hodnotou výrobního čísla v okamžiku napojení na Stav výrobních čísel, nebo na Typ a číslo majetku (je-li na kartě výrobní číslo zadáno). Převzatou hodnotu lze kdykoliv změnit. Tento údaj při správném používání umožňuje snadné vyhledávání dle výrobního čísla bez ohledu na to, zda je či není zavedeno v některém z připojených záznamů přes vazby Výrobní čísla sklad, či Typ a číslo majetku.
 • Popis – popis ke sledovanému měřidlu

Záložka 2 - Parametry (zadávání parametrů opakovaných úkolů)

Karta Správa měřidel – 2 - Parametry
 • Cena bez DPH, Cena s DPH – do těchto údajů se automaticky sčítají hodnoty příslušných celkových cen uvedených u položek uvedených pro dané měřidlo na záložce 3 – Zboží a služby přiřazených úkolů.
 • [2] Parametry opakovaných úkolů – přehled s definicemi parametrů nastavených pro jednotlivé kategorie úkolů sledování pro dané měřidlo. Daná kategorie úkolu definuje určitý typ opakované činnosti, která probíhá na různých měřidlech. U konkrétního měřidla (záznamu agendy Správa měřidel) se pak definují v editoru Parametry opakovaných úkolů potřebné parametry umožňující pro daný případ sledovat, zda jsou splněny podmínky pro naplánování dalšího úkolu pro vykonání dané činnosti.
 • Tlačítkem Nový se založí záznam pro parametry dalšího typu opakovaného úkolu. Nejprve se objeví přehled Kategorie úkolů QMS, kde je třeba zvolit, pro jakou kategorii úkolu budou parametry určeny. Každou kategorii úkolu lze přiřadit jednomu sledovanému měřidlu právě jedenkrát, proto se nabízejí už pouze ty, které ještě nebyly u daného záznamu měřidla. Po zvolení kategorie úkolu se zobrazí Karta Parametry opakovaných úkolů.
Karta Parametry opakovaných úkolů – 1 – Parametry opakovaných úkolů
 • Na záložce 1 – Parametry opakovaných úkolů je třeba určit, co se u dané činnosti sleduje za charakteristiku rozhodující o zopakování činnosti. K tomu slouží příznak Typ parametru, který lze nastavit takto:
  • Doba užití – doba, po kterou je měřidlo aktivně používáno. Pro automatizované sledování parametru tohoto typu slouží standardně záznamy Evidence výrobních operací a standardně i jemu podřízené záznamy Evidence nářadí v modulu Řízení výroby. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Doba užití pro opakování úkolu – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje, po jaké době užití se má daná činnost opakovat
   • Doba užití pro generování úkolu – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje, po jaké době užití se má vygenerovat úkol pro danou činnost. Tímto parametrem stanovíte, v jakém předstihu se úkol vygeneruje.
   • Doba užití celková – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje celkovou dobu aktivního užití. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Doba užití aktuální – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje dobu aktivního užití, která uběhla od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Jednotka – časová jednotka (sec/min/hod), v níž se udávají předchozí hodnoty. Po zahájení automatizovaného sledování jednotku neměňte.
  • Počet užití – určuje, kolikrát bylo měřidlo použito. Pro automatizované sledování parametru tohoto typu slouží standardně záznamy Evidence výrobních operací a zároveň i jemu podřízené záznamy Evidence nářadí v modulu Řízení výroby výroby. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Počet užití pro opakování úkolu – hodnota určuje, po kolika užitích se má daná činnost opakovat
   • Počet užití pro generování úkolu – hodnota určuje, po kolika užitích se má vygenerovat úkol pro danou činnost. Tímto parametrem stanovíte, v jakém předstihu se úkol vygeneruje.
   • Počet užití celkový – hodnota určuje celkový počet užití. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Počet užití aktuální – hodnota určuje počet užití, k němuž došlo od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
  • Časový interval – předepsaný časový interval pro splnění opakované činnosti. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Časový interval pro opakování úkolu – doba ve zvolené jednotce, za jakou se má splnit další opakovaný úkol po datu splnění předchozího úkolu dané kategorie
   • Časový interval jednotka - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota.
   • Předstih pro generování úkolu - doba ve zvolené jednotce předstihu, kdy se má vygenerovat úkol před požadovaným datem jeho splnění - jde vlastně v daném případě o rezervu nezbytnou pro zajištění potřebného zdroje pro jeho realizaci a naplánování zahájení úkolu tak, aby byl dokončen k datu Termín splnění. Po zajištění zdroje na konkrétní termín je případně možné Termín zahájení úkolu upravit.
   • Jednotka předstihu - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota
   • Datum zahájení – datum, od kdy se daná činnost sleduje. Jde o startovní čáru, od níž odvíjí automatické generování prvního úkolu. Dokud není hodnota zadána, úkoly pro danou činnost se automaticky negenerují. Jakmile je datum zadáno, prověřuje se při generování nejprve, zda již k danému měřidlu neexistují dokončené úkoly dané kategorie. Pokud ano, tak jako startovní čáru použije nejvyšší datum dokončení z těchto úkolů. Pokud žádný takový úkol neexistuje, je startovní čárou zde zadaná hodnota parametru.
  • Operace zahájení sledování – parametr je určen pro typ Typ parametru nastavený na Doba užití, nebo Počet užití. Je to odkaz na záznam (jeho ID) Evidence výrobních operací. Určuje startovní čáru, od které se zahájilo sledování charakteristiky pro generování úkolu s danou činností. Dokud tuto hodnotu uživatel nevyplní, k automatizovanému výpočtu hodnot nedochází. Je-li zadán, dojde při následujícím automatizovaném výpočtu k aktualizaci hodnot celkových a aktuálních ze záznamů od tohoto záznamu včetně, které mají Datum případu menší nebo rovné požadovanému datu. Odkaz na poslední zpracovaný záznam v pořadí dle ID záznamu se automaticky ukládá do parametru Poslední započtená operace.
  • Poslední započtená operace - parametr je určen pro typ Typ parametru nastavený na Doba užití, nebo Počet užití. Je to odkaz na poslední zpracovaný záznam (jeho ID) Evidence výrobních operací. Je-li vyplněn, startuje automatizovaný výpočet charakteristik od tohoto záznamu. Zrušení odkazu způsobí, že další výpočet proběhne opět od Operace zahájení sledování. Je na uživateli, aby si v daném případě vynuloval, nebo upravil již dříve napočítané hodnoty o době užití, či počtu užití.
 • Úkol - vazba na aktuální úkol určený k zajištění činnosti dané kategorie. Úkol lze připojit i ručně, ale standardně se vygeneruje a připojí automaticky akcí Generování opakovaných úkolů, a to v závislosti na typu parametru:
   • Doba užití - když Aktuální hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem Doba užití pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven Termín zahájení (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce Generování opakovaných úkolů v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Doba užití pro opakování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li Doba užití pro generování úkolu definována, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Doba užití pro opakování úkolu.
   • Počet užití - když Aktuální hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem Počet užití pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven Termín zahájení (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce Generování opakovaných úkolů v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Počet užití pro opakování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li Počet užití pro generování úkolu definován, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Počet užití pro opakování úkolu.
   • Časový interval - v předstihu definovaném parametrem Předstih pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu má stanoven Termín dokončení i Termín zahájení, který je předsunut proti termínu dokončení o hodnotu danou parametrem Předstih pro generování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN).
 • Na záložce 2 – Popis úkolu lze zadat údaje, které se budou přebírat do generovaných úkolů:
  • Předmět úkolu – stručný název úkolu
  • Popis – podrobný popis úkolu pro dané měřidlo
  • Zadavatel – zaměstnanec - zaměstnanec, který úkol zadává
  • Řešitel – zaměstnanec - zaměstnanec, kterému je úkol určen
  • Řešitel – kontaktní osoba – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.

Volby místní nabídky

Generování opakovaných úkolů

Akce pro aktuální či označené záznamy parametrů opakovaných úkolů aktualizuje napočítávané hodnoty a v případě, že jsou splněny podmínky pro zadání dalšího úkolu dané kategorie, vygeneruje nový úkol k danému měřidlu.

Záložka 3 – Kontroly/kalibrace/ověření

Přehled úkolů zadaných k danému měřidlu ručně na této záložce, nebo vygenerovaných akcemi

 • Generování opakovaných úkolů spouštěnou nad přehledem Správa měřidel, nebo nad přehledem Parametry opakovaných úkolů
 • Generuj úkol do Údržby…/Správy měřidel spouštěnou nad přehledem Evidence nářadí

Nový úkol se ručně zakládá stiskem tlačítka Nový <F2>.

Úkol správy měřidel - Editace úkolů

Obsahuje tato pole:

 • Předmět úkolu – stručný popis obsahu úkolu.
 • Kategorie - popis – popis ke kategorii úkolu QMS přiřazené danému úkolu.
 • Zadavatel – zaměstnanec - zaměstnanec, který úkol zadal
 • Řešitel – zaměstnanec - zaměstnanec, kterému je úkol určen
 • Řešitel – kontaktní osoba – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.
 • Termín zahájení - plánované datum a čas zahájení úkolu.
 • Termín splnění - plánované datum a čas, kdy má být úkol splněn. Pokud je vyplněn Termín zahájení, musí být vyplněn i Termín splnění.
 • Datum kontroly - datum a čas průběžné kontroly
 • Datum zahájení - datum a čas, kdy bylo zahájeno řešení úkolu.
 • Datum dokončení - datum a čas, kdy byl úkol ukončen. Systém kontroluje, zda Datum zahájení je nižší nebo rovno hodnotě v poli Termín splnění. Vyplněním hodnoty se automaticky změní Stav na hodnotu Dokončeno.
 • Stav - stav, ve kterém se daný úkol aktuálně nachází. Nastaví se výběrem z nabídky: Nezahájeno, Probíhá, Dokončeno, Čeká se na někoho dalšího, Odloženo. V případě, že je vybrán stav Dokončeno, automaticky se nastaví Datum dokončení aktuálním datem a časem, úkol je splněn. Na takový úkol nelze zadávat další dílčí plnění úkolu.
 • Priorita - stupeň priority daného úkolu, lze zvolit z nabídky Nízká, Střední (implicitní nastavení), Vysoká
 • Výsledek akce – umožňuje stanovit, zda měřidlo vyhovuje pro další užití. Lze zvolit z nabídky (není) (implicitní nastavení – výsledek nebyl stanoven), Vyhovuje, Vyhovuje s výhradou, Nevyhovuje - další podrobnosti jsou v poli Popis k výsledku akce
 • Hotovo hod. - hodiny čerpané na řešení úkolu
 • Celkem hod. – plánovaný počet hodin na řešení úkolu
 • Popis - bližší popis daného úkolu pro dané měřidlo
 • Popis k výsledku akce – podrobnější komentář k hodnotě zvolené v poli Výsledek akce, případně libovolná informace z průběhu plnění úkolu
Záložka 2 – Plnění úkolů

Zde se zobrazí přehled plnění daného úkolu. Pomocí tlačítka Nový, lze plnění také zadat. Ve spodní části záložky jsou zobrazena informativní okna Plnění celkem a Plnění celkem bez DPH. Do nich se sčítají částky z položek Zboží a služeb, které jsou na plnění úkolů navázány. Dále je zde atribut Typ plnění, který určuje, jaký formulář plnění se uživatelům u tohoto úkolu nabídne. Varianty jsou:

 • Datum provedení - zadává se doba provedení (tzn.počet hodin) v aktuálním dni, lze zadat položky Zboží a služby
 • Datumy Od-Do - zadává se datum počátku plnění a datum konce plnění (tzn. počet dní).

Podrobnosti k zadávání plnění úkolů se dozvíte v kapitole Plnění úkolů QMS.

Záložka 3 - Zboží a služby

Zde lze zadat požadovaný materiál, případně služby týkající se úkolu. Můžete vybírat z karet zboží a služeb, zadávat nové karty do číselníku Zboží a služby a do Stavových karet vybraného skladu. V menu místní nabídky lze generovat příslušné skladové doklady. Pokud je u položek uvedena cena a množství, napočítávají se celkové ceny (v případě 0 množství jednotkové ceny) do polí Cena bez DPH a Cena s DPH zobrazených standardně na záložce 2 – Parametry.

Volby místní nabídky

Vedle obvyklých akcí používaných nad Úkoly ve Firemních aktivitách.

Generování úkolů a opakováním

Akce aktivuje formulář Editace opakovaných úkolů. Na záložce 1 – Úkol lze nadefinovat Předmět, Kategorii úkolu QMS, Prioritu a Popis. Na záložce 2 – Opakování se definují pravidla určující, kolikrát se úkol k danému záznamu agendy vygeneruje a s jakými termíny. Na záložce 3 – Řešitelský tým pak lze uvést řešitele (zaměstnance, nebo kontaktní osobu) a další členy řešitelského týmů ze Zaměstnanců a z Kontaktních osob.

Záznam agendy QMS

Zobrazí přehled Správa měřidel se záznamem, k němuž úkol náleží.

Parametry opakovaného úkolu...

Zobrazí přehled QMS opakované úkoly, a pokud je na aktuální úkol odkaz v některém ze záznamů v Parametrech opakovaných úkolů, zobrazí se v přehledu právě tento záznam a lze jej otevřít k editaci.

Záložka 4 – Servisní organizace

Obsahuje v sekci [1] – Servisní organizace vazbu na hlavní servisní organizaci a její kontaktní osobu. Na 4 záložkách v sekci [2] – Další zaměstnanci a kontakty na servisní organizace je možné připojit do jednotlivých přehledů vazby na další zaměstnance, organizace, kontaktní osoby a kontakty určenými k zajišťování sledování a servisu daného měřidla.

Záložka 5 - Protokoly

Obsahuje přehled elektronických dokumentů s dokumentací používanou k danému měřidlu a s protokoly o provedených kalibracích, zkouškách měřidla apod.

Záložka 6 - Doklady

Přehledy s doklady oběhu zboží a fakturace připojenými, případně i pořízenými v souvislosti se správou měřidla. Na jednotlivých záložkách jsou k dispozici všechny akce odpovídající danému typu dokladu. Akce Přidat a Odebrat nevytváří ani nemaže doklady samé, ale pouze vytváří/ruší vazbu mezi dokladem a záznamem agendy QMS.

 • Záložka Doklady - společný přehled dokladů připojených k danému záznamu agendy. Zde ale nelze spouštět akce.
 • Záložka Příjemky - zde lze připojit příjemku s položkami pořízenými v souvislosti s daným měřidlem
 • Záložka Výdejky - zde mohou být výdejky na materiál na opravu daného měřidla apod.
 • Záložka Vydané objednávky – zde mohou být objednávky vystavené na položky potřebné pro správu daného měřidla
 • Záložka Přijaté faktury - zde lze připojit přijaté faktury za dodávky zboží a služeb, které souvisely s daným měřidlem

Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem myši v přehledu Správa měřidel aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:

Místní nabídka v přehledu Správa měřidel

MS Office

Akce přístupné navíc v agendách QMS podobně jako v modulu Firemní aktivity:

 • Odeslat pozvánky do MS Outlook - Nad označeným záznamem klikněte na volbu Odeslat pozvánky do MS Outlook (nebo klávesovou zkratku CTRL+O). Otevře se okno pozvánky v MS Outlook. Pokud je na aktivitě vše správně vyplněno, v okně pozvánky je vyplněn předmět, "Čas zahájení" a "Konec". Je-li navázána organizace s kontaktem (e-mail), je tento email přednastaven v okně odchozí pozvánky v MS Outlook. Pozvánka je automaticky nejprve uložena a následně připravena k editaci. Pokud pozvánku zavřete bez odeslání, nadále bude jako záznam v MS Outlook.
 • Odeslat do kalendáře MS Outlook - Tato akce přenese označené záznamy do lokálního přednastaveného kalendáře MS Outlook. Pokud záznam už v MS Outlook existuje a byl změněn, tak se v kalendáři MS Outlook aktualizuje.
 • Načíst emaily z MS Outlook - Tato akce načítá - připojí do dokumentů uváděných na záložce 5 – Dokumentace aktuálního záznamu agendy maily z doručené pošty z MS Outlook. Nepřenášejí se emaily, které mají příznak soukromé. Po spuštění akce se zobrazí formulář Výběr položek pro přenos, kde je možné určit Datum od a Datum do, tj. období, za které chcete došlou poštu načíst. Tlačítkem Načtení do přehledu na formuláři vyberete emaily, které jsou v MS Outlook ve složce Doručená pošta a splňují podmínku datumového rozpětí. Všechny jsou označeny příznakem Vybraný. Tlačítky Pridat.gif a Odebrat.gif lze označení pro aktuální, či více vybraných záznamů měnit. Maily označené jako vybrané pak tlačítkem OK připojíte k záznamu agendy jako dokumenty ve formátu txt. Přílohy k emailu jsou jednotlivě zapsány do historie dokumentu daného dokumentu, a lze je tedy zobrazit akcí Historie dokumentů spuštěnou nad daným dokumentem v přehledu s dokumenty. Formulář pro přenos je shodný s formulářem pro přenos položek z kalendáře (akce "Načíst kalendář z MS Outlook").
Upozornění Komunikace je možná od verze MS Outlook 2003.

Kopie s možností opakování

Po vybrání této akce se objeví editor, který umožňuje zadat 2 režimy vytváření kopie

 • Standardní kopie
 • Opakovaná kopie

Režim Standardní kopie vytvoří jednu kopii. Kopírují se následující údaje a vazby

 • Předmět sledování
 • Typ měřidla
 • Kategorie měřidla
 • Správce měřidla
 • vazba na Kmen zboží
 • Popis
 • záznamy Poznámky…
 • veškeré kontaktní informace na záložce 4 – Servisní organizace
 • záznamy Spotřeba materiálu a služeb…

Režim Opakovaná kopie vytvoří N kopií podle zadaných parametrů opakování. Tyto kopie mají nastaveny atributy Začátek a Konec podle uvedených parametrů. Pozor, vytvořené kopie jsou svébytné záznamy a nejsou spolu nijak svázány (takže zásadní rozdíl oproti Opakovaným úkolům ve Firemních aktivitách, žádná řada opakování u záznamů agendy neexistuje!!!). Princip zadání opakování a význam atributů vychází z MS Outlook a je stejný jako v Opakovaných úkolech v modulu Firemní aktivity.

Upozornění Při kopírování aktivit se nekopírují Dokumenty.
Upozornění Režim "Opakovaná kopie" nemá pro agendu Správa měřidel praktické použití.

Přesun do jiné kategorie

Vyberete kategorii v rámci agendy Správa měřidel, do které chcete záznam přesunout.

Upozornění Při přesunu dojde k přečíslování záznamu na další pořadové číslo v rámci nově vybrané kategorie QMS.

Poznámky…

Zde se zobrazí přehled Poznámky k aktivitám s poznámkami připojenými k aktuálnímu záznamu (je označen kurzorem), resp. k více označeným záznamům. Do přehledu můžete přidávat poznámky k aktuálnímu záznamu, nebo naopak libovolné poznámky v přehledu rušit.

Dokumenty

Zobrazí se přehled dokumentů, které jsou připojeny k danému záznamu agendy na záložce 5 - Protokoly. Můžete zde tlačítkem Připojit Pridat.gif připojit další dokumenty již evidované či právě doplněné do tabulky Dokumenty. Nový dokument do tabulky lze založit a připojit i přímo tlačítkem Nový. V nově zakládaném záznamu dokument popíšete, uvedete název dokumentu a cestu, kde se nachází, příp. zda je uložen v databázi a zda je součástí všeobecných dokumentů. Jakmile záznam uložíte, automaticky se i připojí do přehledu připojených dokumentů. V přehledu lze naopak i zrušit připojení vybraného dokumentu k záznamu agendy pomocí tlačítka Odpojit Odebrat.gif. Dokument zůstane evidovaný v tabulce Dokumenty. Standardním tlačítkem Zrušit dokument odpojíte a zároveň zrušíte v tabulce Dokumenty. V Historii dokumentů... (akce nad připojeným dokumentem) jsou k dispozici i přílohy emailů, které byly přeneseny z MS Outlook. Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky, Dokumenty.

Úkoly…

Zobrazí se přehled Plány a realizace sledování měřidel s úkoly zadávanými k danému měřidlu obvykle na záložce 3 – Kontroly/kalibrace/ověření. Do tohoto seznamu můžete další úkoly přidávat nebo naopak je v seznamu rušit. Další popis práce s úkoly naleznete v kapitole Úkoly QMS.

Parametry opakovaných úkolů

Zobrazí se přehled QMS opakované úkoly s parametry řídícími generování jednotlivých kategorií opakovaných úkolů přiřazených měřidlu z aktuálního, nebo z označených záznamů agendy Správa měřidel. Standardně se tyto parametry zadávají na záložce 2 – Parametry na kartě editoru záznamu agendy Správa měřidel. Do tohoto seznamu můžete další parametry pro aktuální záznam přidávat nebo naopak je v seznamu rušit.

Generování opakovaných úkolů

Akce pro aktuální či označené záznamy aktualizuje napočítávané hodnoty k jednotlivým kategoriím opakovaných úkolů prováděných na daném měřidle a v případě, že jsou splněny podmínky pro zadání dalšího úkolu dané kategorie, vygeneruje nový úkol k danému měřidlu.

Z vybraných záznamů jsou prověřovány ty, u nichž není vyplněno datum Konec a mají v parametrech opakovaných úkolů přiřazeny nějaké opakované úkoly a nastaveny pro ně příslušné parametry, včetně tzv. startovní čáry.

Po ručním spuštění akce je třeba nejprve zadat datum určující časový horizont pro výběr záznamů z Evidence výrobních operací, z nichž a z jim podřízených záznamů Evidence nářadí se čerpají údaje pro nápočet příslušných hodnot.

Dotaz na datum určující horizont pro výběr záznamů

Následně postupně aktualizuje napočítávané hodnoty a v případě, že jsou nastaveny i parametry pro automatické generování úkolu a nastavené hodnoty jsou splněny a úkol ještě nebyl vygenerován, příslušný úkol založí. Do úkolu převezme hodnoty definované na záložce 2 – Popis úkolu na kartě Parametry opakovaných úkolů. Pokud je splněna hodnota pro uskutečnění úkolu, nastaví i jeho požadovaný Termín zahájení. To se týká i úkolů, které byly vygenerovány v předstihu a nemají ještě Termín zahájení zadán.

Po skončení akce se objeví hlášení s těmito informacemi:

 • Aktuálně přepočteny hodnoty užití u celkem parametrů: - udává, u kolika parametrů opakovaných úkolů došlo skutečně k aktualizaci napočítávaných hodnot
 • Aktuálně vygenerováno opakovaných úkolů: - udává, kolik akce právě vygenerovala úkolů
 • Počet opakovaných úkolů bez termínu zahájení: - udává, kolik z těch právě vygenerovaných úkolů nemá termín zahájení
 • Počet opakovaných úkolů s plánovaným termínem zahájení: - udává, kolika úkolům z právě i z dříve vygenerovaných byl právě vyplněn termín zahájení

Datové zdroje pro nápočet hodnot užití

Závisí na typu parametru opakovaného úkolu a na tom, která hodnota se fakticky ve výrobě sleduje:

 • Typ parametru Doba užití - zdrojem je údaj Doba použitíEvidenci nářadí (TabPrikazMzdyAZmetkyNaradi.DobaPouziti). Není-li tato hodnota definována (je NULL), je zdrojem Skutečně odprac. čas strojeEvidenci výrobních operací (TabPrikazMzdyAZmetky.Sk_cas), je-li různý od 0, jinak je to Normovaný čas stroje (TabPrikazMzdyAZmetky.nor_cas)
 • Typ parametru Počet užití - zdrojem je údaj Počet užitíEvidenci nářadí (TabPrikazMzdyAZmetkyNaradi.PocetUziti). Není-li tato hodnota definována (je NULL), je zdrojem počet dobrých a zmetkových kusů z  Evidence výrobních operací, k níž je záznam Evidence nářadí připojen

Zpětná vazba z opakovaného úkolu

Vygenerovaný úkol (jeho ID) je evidován u příslušného záznamu v parametrech opakovaných úkolů. Pokud je úkol připojen, objeví se v editoru Parametry opakovaných úkolů v poli Úkol a vedle červený text ÚKOL VYGENEROVÁN, resp. ÚKOL NAPLÁNOVÁN, je-li již v úkolu uveden Termín zahájení. Jakmile se daný úkol splní, odkaz na úkol se zruší. Opakovaný úkol nelze zrušit, pokud je na něj odkaz v Parametrech opakovaných úkolů.

Spotřeba materiálu a služeb…

Přehled zobrazí položky uvedené v označených záznamech agendy. Je-li akce spuštěna pouze nad 1 záznamem, lze přidat položku výběrem ze stavu skladu. Položky lze vyřazovat i editovat.

Související záznamy QMS...

Tato volba zobrazí všechny související záznamy agend QMS, na jejichž kartě je aktuální záznam zadán jako související záznam QMS (v agendách QMS může být v editoru používán různý název, např. Zdroj NO/Zdroj PO, nebo Související QMS, nebo v editoru není k dispozici a lze propojení realizovat pouze akcí nad záznamem, který chcete připojit). Jedná se o časový pohled na předchozí záznamy QMS, v chronologickém přehledu lze obdobně vidět záznamy QMS časově následné. V podstatě jde o různé časové pohledy na tzv. strom souvisejících záznamů QMS.

Doklady

Pomocí této nabídky lze k záznamu agendy připojit doklady Oběhu zboží a Fakturace, případně si zobrazit již připojený doklad. Jedná se o tyto možnosti: Příjemky, Výdejky, Objednávky, Expediční příkazy, Rezervace, Nabídkové sestavy, Vydané faktury, Přijaté faktury, Položky oběhu zboží, Došlé objednávky a Položky došlých objednávek. Po potvrzení nabídky (dokladů) se nejprve zobrazí přehled dokladů již připojených, po stisku Nový se objeví návazný přehled z modulů Oběh zboží nebo Fakturace, kde vybraný doklad přenesete tlačítkem Přenos. V případě, že z připojeného dokladu je položkovým nebo dokladovým převodem tvořen další doklad, je tento doklad k záznamu agendy připojen automaticky. Pokud zvolíte volbu Položky oběhu zboží (F9), tak se zobrazí položky zboží připojené k danému záznamu agendy. V tomto přehledu se můžete rychle přesunout na stav skladu a to tak, že vyberete požadovanou položku a v menu zvolíte možnost "Zboží".

Strom souvisejících záznamů QMS

Tato volba zobrazí (ve formě kategorie, číslo a předmět) přehled všech záznamů agend QMS ve struktuře stromu, tj. tak, jak časově vznikaly. Zvýrazněn je záznam, na kterém jste nastaveni kurzorem.

Odeslat e-mailem

Možnost odeslat mailovou zprávu na kontakty uvedené v záznamu agendy.

Editor pro akci Odeslat e-mailem

Po spuštění akce lze ve formuláři Zpráva (E-mail) v poli pro připojování příloh napravo nahoře připojit dokumenty 3 akcemi z místní nabídky aktivované pravým tlačítkem myši nad tímto polem:

 • Přidat přílohu z disku… - výběr dokumentu ze složek na disku
 • Přidat přílohu z dokumentů – výběr z dokumentů evidovaných v tabulce Dokumenty
 • Přidat přílohu z navázaných dokumentů – výběr z dokumentů připojených k záznamu agendy

Zprávu lze odeslat všem adresátům společně, nebo i postupně jednotlivým adresátům (zaškrtnutím políčka Odeslat jednotlivě). Podle toho, kam zapíšete, nebo převezmete adresy z nabídky kontaktních údajů na záložkách v dolní části formuláře, se každému adresátu odešle zpráva jako adresný mail (Komu), nebo jako slepou kopii (Skrytá) nebo jako adresnou kopii (Kopie). V levém spodním rohu formuláře se dá nastavit, kam se přebírané adresy budou zadávat.

Připojené emaily

Tato volba umožňuje k záznamu agendy připojit libovolný počet emailů.

Plánování času

Pro jednotlivé řešitele úkolů je možno naplánovat čas, který budou trávit na plnění úkolů.

Logování změn stavu…

Zobrazí pro aktuální záznam či označené záznamy přehled LOG tabulka změn se záznamy o změnách hodnoty údaje Stav z číselníku QMS 1 definovaném pro agendu Správa měřidel v přehledu Stavy měřidel. V přehledu LOG tabulka změn jsou dotaženy údaje z číselníku Zaměstnanci i z číselníku QMS 1.

Pohyby aktuálního zboží…

Akce spustí standardní přehled Pohyby zboží s pohyby pro stavovou kartu zadanou v polích Stav skladu v sekci [2] Vazby záznamu agendy.

Pohyby vybraného zboží nad všemi sklady…

Akce spustí standardní přehled Přehled pohybů oběhu zboží s pohyby pro kmenovou kartu zadanou v polích Kmen zboží v sekci [2] Vazby záznamu agendy.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export