Společné číselníky - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Modul Účetnictví pro svou práci využívá některé společné číselníky systému Helios Orange. Zde jsou charakteristiky nejdůležitějších z nich.

Obsah

Období

Číselník období slouží k vytvoření jednotlivých účetních období ve smyslu zákona o účetnictví.

V tomto číselníku můžete provádět aktualizaci všech účetních sestav daného období a nastavujete režim stavů účtů (OFF-LINE či ON-LINE).

Důležitou akcí pro modul Účetnictví v tomto číselníku je Uzavření a otevření účetních knih případně zrušení tohoto uzavření.

Akce Uzavření účetního období uzavře nejen účetnictví, ale i všechny moduly systému Helios Orange.

Práce s tímto číselníkem je popsána v kapitole Přehled období.

Organizační struktura

Organizační struktura firmy je jedním z nejdůležitějších číselníků systému Helios Orange. Z hlediska modulu Účetnictví slouží organizační struktura k rozdělení firmy na účetní (nákladové) útvary (např. divize, střediska, provozy apod.), které využívá při sledování nákladů a výnosů firmy.

Organizační struktura může mít maximálně 5 úrovní, ale nemusí tuto stromovou strukturu mít .To znamená, že část organizační struktury např. závod můžete dělit na další části struktury, např. střediska a tato střediska dále rozdělíte na další části, např. provozy nebo sklady. Názvy jednotlivých úrovní si volíte sami. Takto můžete definovat strukturu až do hloubky 5-ti úrovní. Záleží na tom, jak podrobné informace chcete využitím struktury získávat. Stromový charakter struktury umožňuje vyhodnocovat data nejen za vybranou část struktury, ale i za část struktury včetně všech jejich podúrovní současně. Tuto vlastnost využijete zejména v modulu Účetnictví při tisku sestav jako je Rozvaha, Výsledovka a řady dalších sestav.

Vlastní definice je podrobně popsána v kapitole Organizační struktura.

Organizace

Při práci s modulem Účetnictví je tento číselník důležitý zejména pro sledování saldokontních případů.

Číselník organizací obsahuje seznam vašich odběratelů, dodavatelů a ostatních organizací. Tento číselník je využíván většinou modulů systému Helios Orange. Seznam je společný pro odběratele i dodavatele, takže je-li váš obchodní partner současně vaším dodavatelem i odběratelem, může být v číselníku veden pod jednou kartou. ( Vedení tohoto obchodního partnera na jedné kartě doporučujeme z hlediska vedení vzájemných zápočtů, salda atd.)

V číselníku můžete pořizovat nové karty organizací, opravovat nebo rušit již pořízené karty. Rušit kartu organizace můžete tehdy, pokud není obsažena v žádných dalších evidencích, nemá tedy žádnou návaznost do jiných modulů. Můžete tisknout opisy seznamu nebo tisknout sestavy prostřednictvím definovaných formulářů.

Potvrzením hlavní nabídky ČíselníkyOrganizace se zobrazí přehled jednotlivých záznamů, tedy seznam organizací.

Číselník organizací a práce s ním je podrobně popsán v kapitole Organizace.

Zakázky

Přehled Zakázek naleznete v nabídce Číselníky, Zakázky.

Modul Zakázky slouží k zadávání karet zakázek jejich sledování, plánování a vyhodnocování. Na zakázku lze zadávat termíny, plánované náklady a výnosy a dále je porovnávat se skutečnými náklady a výnosy dle dokladů v systému Helios Orange.

Modul Zakázky je určen k evidenci a následnému vyhodnocení různých akcí, které z hlediska programu Helios Orange označíte jako zakázku. Jsou to jednotlivé obchodní případy, projekty, akce v rámci firmy, apod. Zakázky lze vyhodnocovat jednak sumačně, sledujete pouze náklady a výnosy, jednak i s rozlišením na jednotlivé dílčí operace vztahující se k zakázce. Výsledek skutečných účetních operací lze porovnávat s plánovanými částkami jak sumačními, tak i s časově rozlišenými. Aby bylo možno si zobrazit i doklady vystavené na zakázku, je nutné, aby na nich bylo vyplněno číslo zakázky.

Upozornění Podmínkou pro to, aby bylo možné pracovat s účetními doklady v modulu Zakázka je, aby na konkrétním účetním zápise byla přiřazena zakázka. U účtů, u kterých chcete sledovat zakázku, je vhodné nastavit v účetním rozvrhu parametr Zadávání zakázky – povinné.


Práce s číselníkem a celým modulem Zakázky je popsána v kapitole Zakázka.

Účetní kódy - kontace

Účetní kódy - kontace, slouží v jednotlivých agendách ekonomického systému Helios Orange (Oběh zboží, Fakturace, Pokladna atd.) k označení jednotlivých prvotních dokladů (příjemky, výdejky, faktury, pokladní doklady atd.) účetním předpisem, pomocí kterého je následně prvotní doklad zaúčtován do účetního deníku v modulu Účetnictví.

Pro modul Účetnictví slouží k předdefinování účetních předpisů pro často se opakující účetní zápisy (např. platby nájemného, účtování leasingu apod.) nebo doklady, které jsou dány předepsaným procentním poměrem (rozúčtování nákladů na útvary, zakázky nebo rozúčtování základu a DPH z částky vč. DPH apod.). Předdefinované účetní předpisy slouží k zrychlenému ručnímu pořizování účetních zápisů.

Práce s tímto číselníkem je popsána v kapitole Účetní kódy - kontace.

Kurzovní lístek

Nabídka kurzovní lístek umožňuje zadat libovolný počet zahraničních měnových jednotek a jejich kurzových hodnot pro přepočet.

Práce s tímto číselníkem je popsána v kapitole Kurzovní lístek.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export