Slovník pojmů výroby - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N  O  P   Q  R  S  T  U   V   W   X   Y   Z


Pro správnou orientaci v modulech Technická příprava výroby – TPV a Řízení výroby je nutné si definovat několik základních pojmů. Pojmem budeme rozumět ustálená slova s poměrně přesně definovaným významem. Tato kapitola má velký význam i pro pochopení celé řady dalších formulací používaných v této dokumentaci.


A

Alternativy

1. Využívá se u materiálů, dílců. Rozlišujeme alternativy kmene zboží a alternativní kusovníkové vazby. V prvním případě říkáme že materiál A je nahraditelný materiálem B v jakémkoliv výrobku, kde je materiál A použit (viz Vyráběné dílce nebo Nakupované materiály). V případě alternativní kusovníkové vazby se definuje náhrada jedné konkrétní kusovníkové vazby u konkrétního výrobku za jinou náhradní vazbu na jiný materiál (viz Kusovníkové vazby).

2. Využívá se u operací. Rozlišujeme alternativy pracoviště a alternativní operace. V prvním případě říkáme že každá operace v jakémkoliv výrobku, která se provádí na pracovišti A se může provádět i na náhradním pracovišti B (viz Číselník pracovišť). V případě alternativních operací se definuje náhrada jedné konkrétní operace v technologickém postupu u konkrétního výrobku za jinou náhradní operaci (viz Technologický postup).

3. Využívá se u nářadí. U nářadí lze definovat pouze alternativní vazby nářadí. Alternativní vazba definuje náhradu jedné konkrétní vazby nářadí u konkrétního výrobku za jinou náhradní vazbu na jiné nářadí (viz Vazby nářadí).


Atribut

Databázový výraz -jedná se o jednu hodnotu ze záznamu. Např. záznam = informace o jednom konkrétním pracovišti v číselníku pracovišť. Název pracoviště je jedna konkrétní informace (jeden atribut) ze záznamu o pracovišti.


C

Celkové náklady

Celkové náklady jsou součtem přímých a nepřímých nákladů.


D

Datum případu

(ve výrobních pohybech)
Časový okamžik, ke kterému se vztahuje dané provedení úkolu. K tomuto datu se provede pohyb v nedokončené výrobě. V případě pohybových dokladů oběhu zboží se pohyb v nedokončené výrobě provede k datu realizace daného dokladu.


Datum TPV

Jedná se o Datum TPV na spodní liště některých výrobních přehledů. Toto datum mě určuje jaká platná data uvidím, pokud si do přehledu dotáhnu informaci podléhající změnovému řízení. Stejně tomu tak je i při zobrazování těchto dat v tiskových formulářích. Změnu datumu provedete dvojitým kliknutím na tuto položku v liště přehledu.

Dávka TPV

viz Konstrukční a technologická dávka


Dílec

Kmenová karta zboží s příznakem "Dílec".
Pod pojmem dílec se rozumí součástka, finální výrobek, polotovar nebo podskupina, která se ve firmě vyrábí či kompletuje. V žádném případě se nejedná o nakoupený, dosud neopracovaný materiál ani o nakoupenou součástku bez opracování. Na dílec většinou existuje výkresová dokumentace a technologický postup (viz Vyráběné dílce).


Dočasně platná změna

Jedná se o rozpracovanou změnu z Číselníku změn, která zahájila platnost pouze v rámci modulu TPV. Taková změna slouží technologovi k ověření správnosti jeho nových dat. Jakýkoliv přehled či funkce v modulu TPV bude tuto změnu brát, jako by byla platná, kdežto v modulu Řízení výroby se tato změna nepromítá !!!
Současně pod touto změnou lze provádět opravy či další změny v datech TPV. Dočasná platnost se nastavuje pro konkrétního (aktuálně přihlášeného) uživatele. U ostatních uživatelů modulu TPV se nepromítne (pokud si ji sami nenastaví jako dočasně platnou). Stejně tak, jako u ostré platnosti, tak i u dočasně platných změn se ctí "Datum platnosti" - pokud toto datum se odehrává v budoucnosti, tak se údaje pořízené pod touto změnou promítnou v TPV až od stanoveného datumu (viz Číselník změn).


E

Externí atribut

Jedná se o dodatečně přidaný atribut do konkrétního přehledu (tabulky) pomocí uživatelských nástrojů v konfiguraci programu Helios Orange. Tento atribut může být různého datového typu a jeho hodnoty se zadávají funkcí v místní nabídce daného přehledu "Oprava externích informací...". Externí atributy se využívají k uložení dodatečné informace k záznamu.


F

Finál

Pod pojmem finál se rozumí dílec, který je uveden přímo v plánech zadávené výroby a předpokládá se jeho přímý odvod na sklad hotových výrobků a prodej. Jedná se ve většině případů o finální výrobek nebo náhradní díl.


Fixní množství

Množství, které je zapotřebí k výrobě dílce pouze jedenkrát bez ohledu na velikost výrobní dávky.


J

Jednicový čas (TAC)

Jedná se o čas potřebný k provedení dané operace na jednom kusu výrobku. Jednicový čas (TAC) lze zadávat v hodinách, minutách nebo sekundách.

Jednicová mzda

Jedná se o mzdu za jednicový čas. Jednicová mzda je uvedena v hlavní měně.

K

Kalkulační cena výrobku - rozpad kalkulační ceny

Kalkulační cena vyjadřuje celkovou cenu výrobku buď plánovanou z TPV nebo skutečnou v Řízení výroby. Při nápočtu plánované ceny se uplatní jednotlivé kalkulační ceny v TPV jako je cena materiálů, cena kooperace, cena OPN, cena vedlejších produktů, mzda za operace vypočtená z tarifů či zadaná přímo, cena nářadí atd. Při výpočtu skutečné ceny v Řízení výroby se do ceny dostanou skutečně naběhlé ceny z výdejek materiálů a polotovarů, ceny za odvedené mzdy, ceny za zaevidované kooperace, ceny OPN, atd.
Celková cena výrobku je vždy evidována v kalkulačním rozpadu, tzn. že jsou zachovány jednotlivé typy - složky ceny: materiál, materiál(A/B/C), materiálová režie, mzda, kooperace, režie střediska, režie provozu, režie pracoviště, náklady na pracoviště, OPN, vedlejší produkt (tato složka je vyjádřena kladným číslem, i když výslednou cenu snižuje), nářadí, nespecifikované náklady (nefiguruje v plánované kalkulaci). Tento rozpad ceny je držen i na skladových kartách polotovarů a je přenášen příjemkami z výroby a výdejkami do výroby.
Při výpočtu kalkulační ceny výrobku je vždy vyžadován "Kalkulační vzorec", který výslednou cenu upraví dle zadaných kritérii. Ve většině případů lze dotaz na kalkulační vzorec ignorovat (ukončení přenosového přehledu bez výběru). V takovém případě bude výpočet cen proveden bez ovlivnění kalkulačním vzorcem.

Kalkulační vzorec

Kalkulační vzorec slouží k úpravě jednotlivých složek kalkulační ceny výrobku při jejím výpočtu (viz Číselník kalkulačních vzorců).


Kmenové středisko

Výrobní středisko, které je zodpovědné za výrobu daného dílce. Jedná se o nepovinný údaj. Pokud jej vyplníte, můžete jej použít do tisků výrobní dokumentace a pro přednastavení výchozích skladů v modulu řízení výroby.
Kmenové středisko může být jakékoliv středisko z organizační struktury u kterého je nastaven Typ střediska - Výrobní středisko, Montážní nebo Nákladové středisko. Současně se na kmenovém středisku může definovat:

  • Sklad materiálů - přednastavený sklad pro výdej materiálů do výroby, které jsou zapotřebí k výrobě daného dílce s tímto kmenovým střediskem
  • Výrobní mezisklad - přednastavený sklad pro výdej či odvádění polotovarů
  • Sklad hotových výrobků - přednastavený sklad pro odvádění hotových finálních výrobků
  • Nákladové středisko - středisko pro potřeby účtování nedokončené výroby


Koeficient plnění

Koeficient plnění při definici plánovacího kalendáře vyjadřuje násobek disponibilní kapacity zdroje v daném časovém úseku.
Např. při nastavení koeficientu na hodnotu 4 jsou veškeré operace provedeny za 1/4 jejich skutečné doby.


Koeficient vícestrojové obsluhy

Zkratka - KVO.
Jedná se o koeficient v rozsahu (0,1>, který stanovuje poměr času obsluhy vůči strojnímu času. Používá se v okamžiku, kdy pracovník obsluhuje více strojů současně.

Konstrukční a technologická dávka

(Dávka TPV)

Dávka TPV stanovuje, na jak velkou výrobní dávku je definována konstrukce a technologie daného výrobku.
Standardně je dávka TPV rovna jedné - to znamená, že kusovníky, postupy, vazby nářadí, vazby OPN a vedlejší produkty jsou definovány na jednu evidenční měrnou jednotku vyráběného dílce. Pokud je však receptura daného výrobku definována např. na dávku 100.000 litrů, tak je možné tuto dávku nastavit a tím celou konstrukci a technologii definovat na takto velkou dávku. Současně nám tento způsob umožní zadat i velmi malé množství vstupujících položek, které by standardně při dávce TPV rovno jedné nebylo možné zadat.
Dávku TPV je možné změnit při definici konstrukce a technologie daného výrobku na záložce Parametry změny.


Kooperační množství

U operací typu kooperace udává poměr mezi MJ z číselníku kooperace a vyráběným výrobkem. Pokud se vyrábí dílec, který je zapotřebí natřít u externí firmy a tato firma provádí stříkání 1m2 barvou za 100Kč, pak "Kooperační množství" udává kolik m2 je zapotřebí u vyráběného dílce natřít.

M

Materiál

Kmenová karta zboží s příznakem "Materiál".
Pod pojmem materiál se rozumí vždy výchozí dosud neopracovaný materiál, případně nakoupená součástka, která se namontuje bez jakékoliv úpravy. Do této skupiny patří veškeré nakupované materiály pro výrobu, příp. i polotovary, které firma nakupuje jako celek (viz Nakupované materiály).


Materiálová režie

Jedná se o procentuální navýšení ceny za materiál. Slouží k pokrytí nákladů při manipulaci s materiálem na skladu.
Procento materiálové režie se zadává v Číselníku skupin zboží nebo v Kalkulačních cenách materiálů, které jsou nadřazené hodnotě ze skupiny zboží.


Montážní dílec

Jestliže je u dílce zatrženo políčko Montáž, není na něj v Řízení výroby vystaven samostatný výrobní příkaz. Jedná se o tzv. fiktivní položku. Montážní dílce se většinou samostatně nevyrábějí, ani se nevyrábějí na výrobní mezisklad. Tyto dílce ani nemívají vlastní technologický postup.Technologický postup na montážní položky bývá zpravidla součástí vyšší nadřízené sestavy. Kusovník montážního dílce je přiřazen také do potřeb nejbližší vyšší sestavy, která nemá nastaven příznak „montáž“. V případě, že takováto vyšší sestava neexistuje, jsou její požadavky přiřazeny do potřeb finálního výrobku.
Pokud jsou dílce seskupeny do variant, tak vždy skupina variant daného dílce má atribut montáž nastaven na stejnou hodnotu.


N

Nářadí

Kmenová karta zboží s příznakem "Nářadí".
Pod pojmem nářadí rozumíme veškeré nářadí a přípravky používané během výrobního procesu (viz Číselník nářadí).


Nepřímé náklady

Jedná se o výrobní náklady dílce, které vznikají v podsestavách daného dílce. Tyto podsestavy jsou vyráběny pomocí samostatných výrobních příkazů.
Druhou možností vzniku nepřímých nákladů je oprava zmetku návazným výrobním příkazem, kde cena zmetku je převedena na tento návazný příkaz ve formě nepřímých nákladů.


Nespecifikované náklady

Jedná se o speciální složku kalkulačního rozpadu ceny, která se vyskytuje pouze v Řízení výroby při evidenci skutečných nákladů (při výpočtu plánované kalkulace tato složka nemá význam).
Cena na skladových kartách polotovarů je uložena včetně kalkulačního rozpadu této ceny. Pak při výdeji polotovarů ze skladu do výroby se vedle celkové ceny za polotovar napočítávají i jednotlivé složky dle kalkulačního rozpadu. Může se stát, že součet složek kalkulační ceny se nerovná celkové ceně polotovaru. Tento rozdíl je pak vyjádřen ve složce "nespecifikované náklady". Rozdíl může vzniknout buď jako zaokrouhlovací odchylka, ruční korekcí celkové ceny na výdejce nebo příjmem polotovaru na sklad a to nevýrobní příjemkou. Tento třetí způsob zapříčiní, že se na sklad dostane pouze celková cena z příjemky, ale do jednotlivých složek kalkulačního rozpadu tato cena není navedena - na skladě se takto nespecifikovaná cena dostane do složky "nespecifikované náklady". Při výdeji polotovaru do výroby se pak uplatní cena i z této složky a tím naběhnou nespecifikované náklady i ve výrobě.


Nižší

Pod pojmem nižší se rozumí položka, která v konstrukčních vazbách vstupuje do libovolného dílce.


O

Odváděcí operace

Jedná se výrobní operaci konkrétního výrobního příkazu, která má nastavenou vlastnost "Odváděcí operace". Tato vlastnost určuje, že kusy zaevidované na této operaci již nebudou dále zpracovávány (dílec je již hotov) a budou odvedeny na sklad popřípadě převedeny na nadřízený výrobní příkaz. Této speciální operace se využívá při přednabízení množství pro odvádění hotových dílců.
Tuto vlastnost je možné definovat již v technologickém postupu v TPV. Pokud tomu tak není, tak je systémem automaticky označana jako odváděcí operace poslední operace dílce daného příkazu. Na řadě výrobních příkazů se specifikuje, zda mezi odváděcí operace můžeme zahrnout i tzv. režijní operace. Odváděcí operace lze dodatčně specifikovat i ručně přímo v přehledu výrobních operací.

OPN

Ostatní Přímé Náklady zahrnují veškeré dodatečné náklady na výrobu dílce, které není možné specifikovat jiným způsobem. Např. náklady za elektřinu, které nejsou součástí režií, náklady za zapůjčení nářadí atd. (viz Číselník OPN). V případě plánovaných nákladů je možné přímo při definici konstrukce a technologie daného výrobku specifikovat náklady OPN. Pokud se jedná o nečekané náklady, tak se evidují jednotlivé OPN až na konkrétních výrobních příkazech v Řízení výroby.


Optimální výrobní dávka

Jedná se o optimální výrobní dávku stanovenou technologem (viz Parametry změny). Uplatňuje se při výpočtu kalkulací při výpočtu ceny za přípravný nebo ukončovací čas a to jen tehdy, pokud je v globální konfiguraci nastaven Způsob výpočtu kalkulace na hodnotu "dělit optimální výrobní dávkou".
Pokud hodnota optimální výrobní dávky není zadaná, tak optimální výrobní dávka je rovna aktuální výrobní dávce.

P

Permanentní odchylka

V případě, kdy si uživatel nepřeje provozovat odchylkové řízení v modulu Řízení výroby (archivovat jednotlivé změny ve výrobní dokumentaci), tak se toto odchylkové řízení dá vypnout. Provádí se vytvořením tzv. "permanentní odchylky" - odchylka, která má příznak "Permanentní" - je stále platná. Od okamžiku vzniku takovéto odchylky se jakákoliv změna výrobní dokumentace v Řízení výroby provádí automaticky vždy pod touto permanentní odchylkou. Ve všech funkcích, které standardně vyžadovaly zadání odchylky z Číselníku odchylek je tato potřeba potlačena a je zde automaticky vybrána právě tato permanentní odchylka. Vlastnost "Permanentní" lze zrušit a přejít tak zpět k používání plné funkcionality odchylkového řízení (viz Číselník odchylek).


Permanentní změna

V případě, kdy uživatel si nepřeje provozovat změnové řízení v TPV (archivovat jednotlivé změny), tak se toto změnové řízení (popřípadě jen určitá oblast) dá vypnout. Provádí se vytvořením tzv. "permanentní změny" - změna, která má příznak "Permanentní" - je stále platná. Od okamžiku vzniku takovéto změny se jakákoliv změna dat provádí automaticky vždy pod touto permanentní změnou. Ve všech funkcích, které standardně vyžadovaly zadání změny z Číselníku změn je tato potřeba potlačena a je zde automaticky vybrána právě tato permanentní změna. !!! I takto stále platná změna je nastavena od určitého "Datumu platnosti"- pokud toto datum se odehrává v budoucnosti, tak se údaje pořízené pod touto změnou promítnou až od stanoveného datumu. Vlastnost "Permanentní" lze zrušit a přejít tak zpět k používání plné funkcionality změnového řízení (viz Číselník změn).


Polotovar

Jedná se o vyráběný dílec, který se většinou samostatně neprodává a je vyráběn pro potřeby větších výrobních celků.


Položka

Pod pojmem položka se může v některých případech rozumět dílec nebo materiál (např. položka kusovníkových vazeb).


Přímé náklady

Jedná se o výrobní náklady dílce, které vznikají přímo při výrobě daného dílce a ne v podsestavách dílce. Výjimku tvoří montážní podsestavy které jsou součástí výroby daného dílce a tedy náklady vzniklé při jejich montáži patří také do přímých nákladů. Může to být cena za materiál a materiálovou režii, náklady na mzdy, kooperace, nářadí, OPN, výnos z vedlejších produktů.


Přípravný čas (TBC)

Jedná se o čas na přípravu operace, který nelze rozpustit do času jednicového (čas potřebný např. na seřízení stroje). Ve většině případů se zadává jedenkrát na celou výrobní dávku. Jakým způsobem se přípravný čas rozpočítá do kalkulací lze nastavit v globální konfiguraci. Přípravný čas (TBC) lze zadávat v hodinách, minutách nebo sekundách.

Přípravná mzda

Jedná se o mzdu za přípravný čas. Přípravná mzda je uvedena v hlavní měně.

R

Režijní položka

Materiály/Dílce označené jako režijní se započítají do kalkulací, všech tiskových výstupů (kusovníky, technologické postupy) apod., ale nepředpokládá se, že by se měly vydávat ze skladu do výroby. Všechny vygenerované materiálové/polotovarové požadavky s touto vlastností v modulu Řízení výroby budou automaticky označeny jako splněné.
Při zaplánování výrobku z Výrobního plánu do Výrobních příkazů se na polotovary s touto vlastností negenerují Výrobní příkazy.
Vlastnost "Režijní položka" lze nastavit přímo na kmenové kartě materiálu/dílce nebo jen na konkrétní kusovníkové vazbě.
Při výpočtu kusovníků, výrobních požadavků atd. se provede zjištění, zda se jedná o Režijní položku a tento výsledek se zakonzervuje. Při výpočtu hraje svou roli i dědičnost - pokud nadřízený celek má tuto vlastnost, tak i podřízené položky zdědí tuto vlastnost.


Řídící výrobní příkaz

Jednotlivé výrobní příkazy mohou být mezi sebou provázány. U každého příkazu se může definovat jeho nadřízený výrobní příkaz. Tímto způsobem vzniká strom příkazů. Nejvýše postavený výrobní příkaz ve stromě je označován jako řídící příkaz. Při generování příkazů z výrobního plánu tento strom závislostí vzniká automaticky.


T

Tabulka

Databázový výraz - jedná se o skupinu záznamů se stejnou strukturou. Např. číselník pracovišť můžeme označit jako tabulka pracovišť.


Typová operace

Jedná se o předdefinované operace v Číselníku typových operací. Tyto operace se můžou použít při definici Technologického postupu, ale nelze je zde upravovat. Pokud je nutné provést změnu definice operace (např. změnit jednicový čas apod.), tak tato změna se vykoná pouze jednou přímo v Číselníku typových operací a funkcí "Aktualizace typové operace" se tato změna promítne ve všech technologických postupech, kde je tato typová operace použita.

Typy operací

  • Jednicová operace - Patří mezi nejpoužívanější pracovní operace. Je placená v úkolové mzdě. Eviduje se čas operace a mzda. Jedná se o interní operaci, která se kalkuluje do mzdových nákladů.
  • Režijní operace - Jedná se o časovou operaci, která se finančně nezapočítává do mzdových nákladů. Tato operace nemá vliv na výpočet kalkulace. Eviduje se pouze čas (ten má vliv na výpočet kapacit daného pracoviště).
  • Kooperace - Jedná se o operaci, která je prováděna externě u jiného dodavatele. Každá kooperace obsahuje odkaz na číselník kooperací (řada a kód kooperace). Eviduje se kooperační množství. Cena kooperace je vypočtena z kooperačního množství podle nastavení položek v navázaném číselníku kooperací, kde je uveden i aktuální dodavatel kooperace. Do kalkulačního vzorce vstupují náklady této operace jako náklady za kooperaci.

Operace jednicové a režijní můžeme také nazývat operacemi vlastními.


U

Ukončovací čas (TEC)

Je to obdoba přípravného času. Jedná se o čas potřebný na ukončení operace, který nelze rozpustit do času jednicového (čas potřebný např. na sejmutí formy a úklid pracoviště). Ve většině případů se zadává jedenkrát na celou výrobní dávku. Jakým způsobem se ukončovací čas rozpočítá do kalkulací lze nastavit v globální konfiguraci. Ukončovací čas (TEC) lze zadávat v hodinách, minutách nebo sekundách.

Ukončovací mzda

Jedná se o mzdu za ukončovací čas. Je uvedena v hlavní měně.

Uživatelské atributy pracoviště

Uživatelské atributy pracoviště jsou speciální atributy definované na uživatelské úrovni. Tyto atributy se využívají při evidenci (odvádění) výrobních operací v modulu Řízení výroby. Pokud při odvádění operací má evidované pracoviště definovány uživatelské atributy, zobrazí se jejich seznam na speciální záložce v editoru Evidence výrobních operací. Jejich posloupnost je dána atributem "Pořadí", který se definuje při přiřazení jednotlivých uživatelských atributů ke konkrétnímu pracovišti (viz Číselník pracovišť).
Tyto atributy se používají např. pro vkládání dalších technických údajů, které je možné na daném pracovišti evidovat. Mohou se zde pořizovat a následně vyhodnocovat.


V

Varianty

Varianty lze evidovat na dílcích, materiálech, nářadích, atd. Praktický význam mají jen u vyráběných dílců. Jedná se o výrobek, který se vyrábí v několika modifikacích např. v různých barvách. Každá varianta výrobku je samostatná kmenová karta a má také samostatnou skladovou kartu. Ve skupině variant daného výrobku je jedna z nich označena jako základní varianta výrobku. Každá varianta daného dílce mimo základní variantu musí mít zadaný unikátní kód varianty (definuje se přímo v editoru dílce).
Skupina variant daného dílce musí také splňovat podmínku, která říká, že všechny výrobní příznaky u těchto dílců se musí shodovat - dílec, montáž, materiál, nářadí, vedlejší produkt.
Standardně je v přehledech zobrazena jen základní varianta. Pokud si přejete zobrazit všechny výrobky včetně jejich variant, tak je zapotřebí aktivovat funkci "Zobrazení všech variant" v daném přehledu.
Největší síla variant je pak při definici konstrukce a technologie daných dílců. Jejich základ je společný - udržuje se společně pro všechny varianty daného výrobku a pouze odlišnost např. barva je definovaná u každé varianty samostatně.


Vedlejší produkt

Kmenová karta zboží s příznakem "Vedlejší produkt".
Pod pojmem vedlejší produkt rozumíme veškeré výrobní odpady, které vznikají během výrobního procesu. Tyto odpady můžou být dále zpracovány jako materiál nebo polotovar (viz Vedlejší produkty).


Vyřadit z kalkulace materiál/dílec

Materiály/Dílce označené vlastností "Vyřadit z kalkulace" se nadále vyskytují ve všech kusovníkových rozpadech výrobků, ale nezapočítávají se do kalkulací těchto výrobků. Materiálové/polotovarové požadavky s touto vlastností v modulu Řízení výroby nákladově nezatíží výrobní příkaz, na kterém se nacházejí. Výdej těchto položek do výroby se promítne pouze množstevně, ale nikoliv finančně.
Vlastnost "Vyřadit z kalkulace" lze nastavit přímo na kmenové kartě materiálu/dílce nebo jen na konkrétní kusovníkové vazbě.
Při výpočtu kusovníků, výrobních požadavků atd. se provede zjištění, zda se jedná o položku s touto vlastností a tento výsledek se zakonzervuje. Při výpočtu hraje svou roli i dědičnost - pokud nadřízený celek má tuto vlastnost, tak i podřízené položky zdědí tuto vlastnost.

Výrobní evidenční jednotka

Jedná se o nejmenší jednotku, která se může vyrobit. V řízení výroby pak množství dílce na výrobním příkaze musí být v násobcích této jednotky. Tento údaj je možné přednastavit přímo v editoru vyráběného dílce.


Vyšší

Pod pojmem vyšší se rozumí dílec, který je kompletován z definovaných položek podle konstrukčních vazeb.


Z

Základní kalkulace

Základní kalkulace je ocenění 1 ks vyrobeného dílce v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Nastavení se provádí v přehledu vyráběných dílců.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export