Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Skupinové DPH - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Verze z 20. 3. 2018, 14:04; Milos.simicek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Submodul Skupinové DPH modulu Účetnictví umožňuje vést daňovou evidenci a vystavit přiznání k DPH v případě, že se jedná o skupinu podle § 5a až 5c zákona 235/2004 Sb (dále jen Zákona o DPH). Podle zákona jedná za skupinu její zastupující člen a tedy i přiznává DPH za celou skupinu spojených osob.

Členové skupiny mohou exportovat vlastní daňové záznamy a zastupující člen tyto záznamy může importovat do vlastní databáze Helios Orange. Do výkazu DPH zastupujícího člena jsou poté zpracovány jak vlastní daňové záznamy, tak i importované daňové záznamy členů. Jak export tak import daňových záznamů probíhá přes zprávy (formát XML), zprávu lze šifrovat. Pokud členové skupiny používají jiný informační systém s vlastní evidencí DPH, lze provést import do dat zastupujícího člena jen v tom případě, že bude respektován požadovaný formát exportů.


Obsah

Příprava

DIČ pro skupinu

Skupina má vlastní DIČ, které má speciální strukturu CZ699xxxxxn. Všechny organizace ve skupině mají ve svém období DPH, za které přiznávají daň ve skupině uvedeno toto DIČ na první záložce 1 - Období DPH a také mají zadané stejné DIČ DPH v číselníku organizací - viz obrázek.

Vyplnění DIČ pro účely DPH


Nastavení zpráv

V číselníku období DPH zvolte z místní nabídky Zprávy -> Generování zpráv. Otevře se Přehled definice zpráv. Tady přes ikonu Nový založíte novou zprávu.

Zpráva pro odesílání daňové evidence člena skupiny DPH

Vyplníte:

 • Formát zprávy - vyberete Skupinová registrace DPH.
 • Název zprávy - uživatelský název pro lepší orientaci při práci s programem.
 • Adresa místa zdroje zpráv - adresa, ze které se budou data načítat volbou Načtení zpráv. Vplňuje zastupující člen skupiny, který načítá zprávy od ostatních členů.
 • Adresa místa určení zpráv - adresa, kam se bude zvolená zpráva generovat, resp. kam se bude po vygenerování odesílat. Vyplňuje pouze člen skupiny, který posílá zprávy zastupujícímu členovi. Adresou může být adresář nebo přímo e-mailová adresa příjemce zprávy.
 • Soubor po načtení smazat - zatržením zajistíte, že se po načtení de Helios Orange soubor ze svého úložiště smaže.
 • Zprávy po načtení převést do dokladů - zatržením zajistíte, že se obsah zprávy převede do příslušné tabulky daňová evidence.
 • Zprávy po vytvoření odeslat - zatržením zajistíte odeslání vygenerovaného souboru do adresy místa určení zpráv Pokud je v adrese e-mail pak zajistíte odeslání na zvolenou mailovou adresu.
 • Jméno pro export. soubor - vybíráte z možností:
  • Použít vygenerované - jméno exportního souboru určí program - doporučeno! Program vygeneruje soubor se jménem HeDPH_ICO_yyyymm_TypDPH_ISOZeme.XML.
  • Vždy použít zadané - použije se jméno souboru zadané v poli Jméno exportního souboru
  • Dotaz na jméno při exportu - při generování zpráv se objeví dotaz na jméno souboru


Tip Zprávu lze elektronicky podepsat a šifrovat - v tomto případě vyplníte příslušné certifikáty na záložku 4-Certifikát.


Více o nastavování zpráv se můžete dozvědět v kapitole Přehled definice zpráv

Export / Import zpráv

Export a import daňových dokladů se provádí prostřednictvím vygenerovaných xml zpráv. Nastavení zpráv viz.předchozí odstavec.

Export daňových dokladů člena skupiny

Člen skupiny, který používá systém Helios Orange bude postupovat následovně:

 • v číselníku období DPH vybere období, pro které chce doklady importovat
 • z místní nabídky zvolí Zprávy -> Generování zpráv
 • v otevřeném přehledu definic zpráv vybere připravenou zprávu pro export (formát zprávy musí být "Skupinová registrace DPH") a stiskne tlačítko Přenos.
  • v případě, že jako Adresa místa určení zpráv je uvedena e-mailová adresa, xml zpráva s doklady se automaticky odešle na tuto adresu
  • v případě, že jako Adresa místa určení zpráv je uveden adresář, je do něj soubor uložen.

Jsou importovány všechny doklady obsažené v označeném období DPH.


Import daňových dokladů zastupujícím členem

Zastupující člen při importu do Helios Orange postupuje následovně:

 • uloží xml soubor s daty do adresáře, který je v nastavení zprávy uveden jako adresa místa zdroje zpráv
 • kdekoliv v číselníku období DPH z místní nabídky zvolí Zprávy-> Generování zpráv
 • v otevřeném přehledu definic zpráv vybere připravenou zprávu pro import (formát zprávy musí být "Skupinová registrace DPH") a stiskne tlačítko Stažení.
 • otevře se přednastavený adresář, zde vybere xml zprávy a stiskne tlačítko Otevřít.

Při importu si zpráva podle hlavičkových údajů sama určí konkrétní období DPH, kam daňové doklady patří. Pokud importuji záznamy opakovaně, pak záznamy občerstvuji (tedy stávající záznamy se stejným klíčem jsou z daňové evidence smazány).

Nelze importovat doklady vlastní organizace.

Daňová evidence

Z místní nabídky v čísleníku období DPH lze zobrazit nový přehled Daňová evidence. V tomto přehledu se zobrazují daňové doklady všech členů skupiny, tedy vlastní daňové doklady i doklady importované.

U všech dokladů v této evidenci lze provést opravu čísla účtu a párovacího znaku.

Oprava dokladů v přehledu daňová evidence

Pokud například člen skupiny používá jiné analytické účty DPH, není třeba tyto účty sjednocovat, ale lze je před importem v této evidenci opravit. Druhou možností je importovat doklady bez úpravy a sjednocení účtů DPH provést až po importu v daňové evidenci zastupujícího člena.


V přehledu daňová evidence lze z místní nabídky spouštět akce

 • Aktualizace vlastních daňových dokladů
 • Účetní řádky
 • Hromadná změna
Akce místní nabídky v přehledu daňové evidence


Aktualizace vlastních daňových dokladů

Tato akce přesune vlastní daňové záznamy z deníku do daňové evidence pro vybrané období DPH. Pokud jsou již v daňové evidenci nějaké záznamy, jsou občerstveny.

Účetní řádky

Touto akcí lze zobrazit kompletní účetní doklady k označeným záznamům DPH.

Upozornění Lze zobrazit pouze pro "vlastni" záznamy DPH, ne pro záznamy importované, ty už detailní rozpad na účetní řádky neobsahují.


Hromadná změna

Akce umožňuje hromadně měnit účet DPH skupiny a párovací znak pro označené záznamy. Pokud v editoru atribut nevyplníte, znamená to, že původní hodnotu si nepřejete změnit.


Tisk přiznání

Zastupující člen skupiny po importu a kontrole daňové evidence postupuje stejně jako v případě přiznání DPH jednotlivce. Tedy období DPH uzavře, a volbou Tisk formulářem tiskne.


Popis struktury zprávy pro import

Přiznání k DPH (CZ)

Název XML souboru přiznání k DPH (CZ)

HeDPH_ICO_RRRRMM_N_Mena.xml, kde :

 • ICO ... IČO člena
 • RRRRMM ... rok a měsíc období DPH
 • N ... 0..běžné, 1..opravné, 2..dodatečné období DPH
 • Mena ... kód měny DPH
Příklad Příklad: HeDPH_123456787_200901_0_CZ.xml

Význam a povinnosti jednotlivých elementů přiznání k DPH (CZ)

název elementu      typ     povinný     default      popis   
ICO VARCHAR(20) ANO -- IČO člena
GUID BINARY(16) NE -- vlastní GUID
UzivCislo VARCHAR(20) NE -- vlastní číslo řádku
CisloDokladu INT NE -- číslo dokladu
CisloRadku INT NE -- určuje pořadové číslo řádku v rámci dokladu
ISOKodZeme VARCHAR(3) NE -- kód země DPH
MenaDPH VARCHAR(3) NE -- kód měny DPH
NahradniDPH TINYINT ANO 0 0..běžné, 1..opravné, 2..dodatečné období DPH
UcetDPHSkup VARCHAR(30) NE -- účet zastupujícího člena
CisloUcet VARCHAR(30) ANO -- účet člena / účet DPH člena (u řádku částky daně)
UcetDPH VARCHAR(30) NE -- účet DPH člena (u řádku základu daně)
DatumDUZP DATETIME ANO -- datum DUZP
SazbaDane NUMERIC(5,2) NE -- sazba DPH
ZakladDane NUMERIC(19,6)    NE 0.0 základ daně u řádku základu daně
CastkaDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka daně u řádku částky daně
Castka NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka (částka celkem / základ daně / částka daně)
CastkaMena NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka v cizí měně (částka celkem / základ / částka daně)
Strana TINYINT ANO 0 strana, 0..MáDáti, 1..Dal
DatumPripad DATETIME NE -- datum případu
ParovaciZnak VARCHAR(20) NE '' párovací znak
Mena VARCHAR(3) NE -- kód cizí měny
Popis VARCHAR(255) NE '' popis

Vzor xml zprávy přiznání k DPH

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?> 
- <HeliosIQ>
- <header>
- <delivery>
- <message>
<messageID>C:\DOCUME~1\ld\LOCALS~1\Temp\HeDPH_123456787_200901_0_CZ.xml</messageID>
<sent />
</message>
- <to>
<address />
</to>
- <from>
<address />
</from>
</delivery>
- <manifest>
- <document>
<name>Daňová evidence</name>
<description>internal-format-HELIOS:lcs_cz:Skupinová registrace DPH</description>
</document>
</manifest>
</header>
- <body>
- <TabSkupRegDPH>
<ICO>123456787</ICO>
<DatumOd>20090101</DatumOd>
<DatumDo>20090131</DatumDo>
<NahradniDPH>0</NahradniDPH>
<ISOKodZeme>CZ</ISOKodZeme>
- <RadekDPH>
<ICO>123456787</ICO>
<GUID>2C2DC70D-C0BB-439A-882F-704A23950D9B</GUID>
<CisloDokladu>1</CisloDokladu>
<CisloRadku>1</CisloRadku>
<ISOKodZeme>CZ</ISOKodZeme>
<MenaDPH>CZK</MenaDPH>
<NahradniDPH>0</NahradniDPH>
<UcetDPHSkup>343005</UcetDPHSkup>
<CisloUcet>131704</CisloUcet>
<UcetDPH>343005</UcetDPH>
<DatumDUZP>20090111</DatumDUZP>
<SazbaDane>5</SazbaDane>
<ZakladDane>100</ZakladDane>
<CastkaDane>0</CastkaDane>
<Castka>100</Castka>
<CastkaMena>0</CastkaMena>
<Strana>1</Strana>
<DatumPripad>20090101</DatumPripad>
</RadekDPH>
</TabSkupRegDPH>
</body>
</HeliosIQ>

Kontrolní hlášení (CZ)

Název XML souboru pro kontrolní hlášení (CZ)

TemHeKHDPH_ICO_RRRRMM_X.xml, kde :

 • ICO ... IČO člena
 • RRRRMM ... rok a měsíc období DPH
 • X ... R..řádné, RO..řádné opravné, N..následné, N0..následné opravné
Příklad Příklad: TemHeKHDPH_12345678_201712_R.xml

Význam a povinnosti jednotlivých elementů pro kontrolní hlášení (CZ)

 • Údaje pro název souboru a hlavičku
název elementu      typ     povinný     default      popis   
ICO NVARCHAR(20) ANO -- IČO člena
Rok NVARCHAR(4) ANO -- rok výkazu
Ctvrtleti NVARCHAR(1) (ANO) -- čtvrtletí výkazu
Mesic NVARCHAR(2) (ANO) -- měsíc výkazu
NahradniDPH TINYINT ANO -- typ výkazu, 0..běžný, 1..opravný, 2..dodatečný


 • Údaje dokladů
název elementu      typ     povinný     default      popis   
ICO NVARCHAR(20) ANO -- IČO člena
GUID BINARY(16) NE -- vlastní GUID
IdObdobi INT ANO -- číslo období dokladu člena
Sbornik NVARCHAR(3) ANO -- DUD dokladu člena
CisloDokladu INT ANO -- číslo dokladu člena
CisloRadku INT NE -- číslo řádku dokladu člena
NahradniDPH TINYINT ANO -- typ výkazu, 0..běžný, 1..opravný, 2..dodatečný
PlneniDoLimitu BOOLEAN ANO -- plnění do limitu 20tis.
KodZbozi NVARCHAR(20) (ANO) -- kód zboží
KontaktOsoba INTEGER NE -- číslo kontaktní osoby
JmenoKOs NVARCHAR(100) (ANO) jméno kontaktní osoby
PrijmeniKOs NVARCHAR(100) (ANO) příjmení kontaktní osoby
PorCisKV NVARCHAR(32) (ANO) pořadové číslo faktury
CisloUcet NVARCHAR(30) NE -- účet dokladu člena
UcetDPH NVARCHAR(30) NE -- účet DPH dokladu člena
DatumDUZP DATETIME ANO -- datum DUZP
SazbaDane NUMERIC(5,2) NE -- sazba DPH
ZakladDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 základ daně u řádku základu daně
CastkaDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka daně u řádku částky daně
Castka NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka (částka celkem / základ daně / částka daně)
CastkaMena NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka v cizí měně (částka celkem / základ / částka daně)
Strana TINYINT ANO 0 strana, 0..MáDáti, 1..Dal
DatumPripad DATETIME NE -- datum případu
ParovaciZnak NVARCHAR(20) NE párovací znak
Mena NVARCHAR(3) NE -- kód cizí měny
Popis NVARCHAR(255) NE popis
UcetDPHSkup NVARCHAR(30) ANO -- účet DPH skupiny
UzivCislo NVARCHAR(20) NE -- uživatelské číslo
DICOrg NVARCHAR(20) ANO -- DIČ organizace na dokladu
ISOKodZemeDIC NVARCHAR(3) NE -- kód země DPH na dokladu
IdDanovyKlicSkup INT NE -- ID daňového klíče skupiny
KodSkup NVARCHAR(30) (ANO) -- kód daňového klíče skupiny
ISOKodZemeSkup NVARCHAR(3) ANO -- kód země DPH skupiny
CisloOrg INTEGER NE -- číslo organizace

Popis k elementům :

 • Hodnota (ANO) ve sloupci povinný znamená, že je hodnota povinná jen v některých případech.
 • Čtvrtletí a Měsíc ... povinné je vždy buď čtvrtletí nebo měsíc
 • KodZbozi, JmenoKOs, PrijmeniKOs, PorCisKV ... povinné údaje jen pro některé části KH
 • IdObdobi ... číslo globálního období v HeO, do kterého KV spadá
 • Sbornik ... doporučená hodnota "XXX"
 • CisloDokladu ... číslo dokladu v externím systému, ze kterého se importuje do HeO
 • UcetDPHSkup ... číslo účtu DPH v HeO
 • KodSkup ... kód daňového klíče v HeO
 • ISOKodZemeSkup ... ISO kód země v HeO (např.CZ)

Vzor xml zprávy kontrolního hlášení (CZ)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HeliosIQ>
<header>
<delivery>
<message>
<messageID>C:\Users\XYZ\AppData\Local\TemHeKHDPH_12345678_201712_R.xml</messageID>
<sent></sent>
</message>
<to>
<address></address>
</to>
<from>
<address></address>
</from>
</delivery>
<manifest>
<document>
<name>Evidence dokladů KH DPH</name>
<description>internal-format-HELIOS:lcs_cz:Skupinová registrace KH DPH</description>
</document>
</manifest>
</header>
<body>
<TabSkupRegKHDPH>
<ICO>12345678</ICO>
<Rok>2017</Rok>
<Ctvrtleti></Ctvrtleti>
<Mesic>12</Mesic>
<NahradniDPH>0</NahradniDPH>
<RadekKHDPH>
<ICO>12345678</ICO>
<GUID>C0E79FD1-4263-4100-ABA9-1B50BF505520</GUID>
<IdObdobi>4</IdObdobi>
<Sbornik>100</Sbornik>
<CisloDokladu>6</CisloDokladu>
<CisloRadku>1</CisloRadku>
<NahradniDPH>0</NahradniDPH>
<PlneniDoLimitu>1</PlneniDoLimitu>
<KodZbozi></KodZbozi>
<KontaktOsoba>NULL</KontaktOsoba>
<JmenoKOs></JmenoKOs>
<PrijmeniKOs></PrijmeniKOs>
<PorCisKV>111</PorCisKV>
<CisloUcet>601000</CisloUcet>
<UcetDPH>34300110400</UcetDPH>
<DatumDUZP>20171218</DatumDUZP>
<SazbaDane>21</SazbaDane>
<ZakladDane>100000</ZakladDane>
<CastkaDane>0</CastkaDane>
<Castka>100000</Castka>
<CastkaMena>0</CastkaMena>
<Strana>1</Strana>
<DatumPripad>20171218</DatumPripad>
<ParovaciZnak>111</ParovaciZnak>
<Mena></Mena>
<Popis></Popis>
<UcetDPHSkup>34300110400</UcetDPHSkup>
<UzivCislo>4/100/6/1</UzivCislo>
<DICOrg>CZ64949541</DICOrg>
<ISOKodZemeDIC>CZ</ISOKodZemeDIC>
<IdDanovyKlicSkup></IdDanovyKlicSkup>
<KodSkup></KodSkup>
<ISOKodZemeSkup>CZ</ISOKodZemeSkup>
</RadekKHDPH>
</TabSkupRegKHDPH>
</body>
</HeliosIQ>


Kontrolní výkaz (SK)

Název XML souboru pro kontrolní výkaz (SK)

TemHeKHDPH_ICO_RRRRMM_X.xml, kde :

 • ICO ... IČO člena
 • RRRRMM ... rok a měsíc období DPH
 • X ... R..řádné, RO..řádné opravné, N..následné, N0..následné opravné
Příklad Příklad: TemHeKHDPH_12345678_201712_R.xml

Význam a povinnosti jednotlivých elementů pro kontrolní výkaz (SK)

 • Údaje pro název souboru a hlavičku
název elementu      typ     povinný     default      popis   
název elementu typ povinný default
ICO NVARCHAR(20) ANO -- IČO člena
Rok NVARCHAR(4) ANO -- rok výkazu
Ctvrtleti NVARCHAR(1) (ANO) -- čtvrtletí výkazu
Mesic NVARCHAR(2) (ANO) -- měsíc výkazu
NahradniDPH TINYINT ANO -- typ výkazu, 0..běžný, 1..opravný, 2..dodatečný
 • Údaje dokladů
název elementu      typ     povinný     default      popis   
ICO NVARCHAR(20)
GUID BINARY(16) NE -- vlastní GUID
IdObdobi INT ANO -- číslo období dokladu člena
Sbornik NVARCHAR(3) ANO -- DUD dokladu člena
CisloDokladu INT ANO -- číslo dokladu člena
CisloRadku INT NE -- číslo řádku dokladu člena
NahradniDPH TINYINT ANO -- typ výkazu, 0..běžný, 1..opravný, 2..dodatečný
MJKV INT (ANO) -- měrná jednotka,0..kg,1..t,2..m,3..ks
MnozstviKV NUMERIC(19,6) (ANO) 0.0 množství
KodKV NVARCHAR(4) (ANO) kód zboží
PorCisKV NVARCHAR(32) (ANO) pořadové číslo faktury
PorCisPuvKV NVARCHAR(32) (ANO) pořadové číslo původní faktury
DatumKV DATETIME (ANO) -- datum pro KV
CisloUcet NVARCHAR(30) NE -- účet dokladu člena
UcetDPH NVARCHAR(30) NE -- účet DPH dokladu člena
DatumDUZP DATETIME ANO -- datum DUZP
SazbaDane NUMERIC(5,2) NE -- sazba DPH
ZakladDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 základ daně u řádku základu daně
CastkaDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka daně u řádku částky daně
Castka NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka (částka celkem / základ daně / částka daně)
CastkaMena NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka v cizí měně (částka celkem / základ / částka daně)
Strana TINYINT ANO 0 strana, 0..MáDáti, 1..Dal
DatumPripad DATETIME NE -- datum případu
ParovaciZnak NVARCHAR(20) NE párovací znak
Mena NVARCHAR(3) NE -- kód cizí měny
Popis NVARCHAR(255) NE popis
UcetDPHSkup NVARCHAR(30) ANO -- účet DPH skupiny
UzivCislo NVARCHAR(20) NE -- uživatelské číslo
DICOrg NVARCHAR(20) ANO -- DIČ organizace na dokladu
ISOKodZemeDIC NVARCHAR(3) NE -- kód země DPH na dokladu
IdDanovyKlicSkup INT NE -- ID daňového klíče skupiny
KodSkup NVARCHAR(30) (ANO) -- kód daňového klíče skupiny
ISOKodZemeSkup NVARCHAR(3) ANO -- kód země DPH skupiny


Popis k elementům :

 • Hodnota (ANO) ve sloupci povinný znamená, že je hodnota povinná jen v některých případech.
 • Čtvrtletí a Měsíc ... povinné je vždy buď čtvrtletí nebo měsíc
 • MJKV, MnozstviKV, KodKV, PorCisKV, PorCisPuvKV ... povinné údaje jen pro některé části KV
 • DatumKV ... povinné, je-li nutno přiřadit doklad do jiného KV, než dle období DPH
 • IdObdobi ... číslo globálního období v HeO, do kterého KV spadá
 • Sbornik ... doporučená hodnota "XXX"
 • CisloDokladu ... číslo dokladu v externím systému, ze kterého se importuje do HeO
 • UcetDPHSkup ... číslo účtu DPH v HeO
 • ISOKodZemeSkup ... ISO kód země v HeO (např.SK)

Vzor xml zprávy kontrolního výkazu (SK)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HeliosIQ>
<header>
<delivery>
<message>
<messageID>C:\Users\XYZ\AppData\Local\TemHeKHDPH_12345678_201712_R.xml</messageID>
<sent></sent>
</message>
<to>
<address></address>
</to>
<from>
<address></address>
</from>
</delivery>
<manifest>
<document>
<name>Evidence dokladů KH DPH</name>
<description>internal-format-HELIOS:lcs_cz:Skupinová registrace KV DPH</description>
</document>
</manifest>
</header>
<body>
<TabSkupRegKVDPH>
<ICO>SK12345678</ICO>
<Rok>2017</Rok>
<Ctvrtleti></Ctvrtleti>
<Mesic>12</Mesic>
<NahradniDPH>0</NahradniDPH>
<RadekKVDPH>
<ICO>SK12345678</ICO>
<GUID>C0E79FD1-4263-4100-ABA9-1B50BF505520</GUID>
<IdObdobi>4</IdObdobi>
<Sbornik>100</Sbornik>
<CisloDokladu>6</CisloDokladu>
<CisloRadku>1</CisloRadku>
<MJKV>0</MJKV>
<KodKV>1111</KodKV>
<PorCisKV>FA003</PorCisKV>
<PorCisPuvKV/>
<DatumKV/>
<CisloUcet>601000</CisloUcet>
<UcetDPH>34300110400</UcetDPH>
<DatumDUZP>20171218</DatumDUZP>
<SazbaDane>21</SazbaDane>
<ZakladDane>100000</ZakladDane>
<CastkaDane>0</CastkaDane>
<Castka>100000</Castka>
<CastkaMena>0</CastkaMena>
<Strana>1</Strana>
<DatumPripad>20171218</DatumPripad>
<ParovaciZnak>111</ParovaciZnak>
<Mena></Mena>
<Popis></Popis>
<UcetDPHSkup>34300110400</UcetDPHSkup>
<UzivCislo>4/100/6/1</UzivCislo>
<DICOrg>CZ64949541</DICOrg>
<ISOKodZemeDIC>CZ</ISOKodZemeDIC>
<IdDanovyKlicSkup></IdDanovyKlicSkup>
<KodSkup></KodSkup>
<ISOKodZemeSkup>CZ</ISOKodZemeSkup>
</RadekKVDPH>
</TabSkupRegKVDPH>
</body>
</HeliosIQ>


Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export