Sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Verze z 12. 4. 2019, 11:57; Jana.purova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ze dne ze dne 17. ledna 2017 došlo ke změnám povinností ve vykazování příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů podle uvedeného zákona.

Seznam výkaznických povinností:

Subjekt Výkaz peněžních příjmů a výdajů Roční údaje o poskytnutých garancích Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
státní příspěvková organizace X X
veřejná vysoká škola X X
veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou X X
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy X
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. j zákona X
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. k zákona X X X


Příspěvkové organizace

V příloze č. 5 se původní části K., L. a M. mění takto:

 • Část K. - údaje o poskytnutých garancích - zrušena, netýká se příspěvkových organizací.

* Část L. - údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - došlo pouze k přejmenování na Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zůstává součástí přílohy č. 5. Údaje se vykazují pouze za poslední čtvrtletí, tj. za celý rok, v čtvrtletích I., II. a III. se neuvádí.

 • Část M. se nově podle vyhlášky č. 272/2017 Sb. jmenuje Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Týká se pouze státních příspěvkových organizací. Jeho periodicita je pro některé subjekty měsíční, pro jiné čtvrtletní, viz zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí č. 25/2017 Sb. Není již součástí přílohy č. 5, ale jedná se o samostatný výkaz. Viz společná kapitola Výkaz peněžních příjmů a výdajů.

Ostatní subjekty

Kromě příspěvkových organizací se zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí č. 25/2017 Sb. týká i dalších subjektů jako veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů, viz tabulka Seznam výkaznických povinností. Uvedené subjekty podle tabulky Seznam výkaznických povinností odesílají výkazy:

 • Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Viz společná kapitola Výkaz peněžních příjmů a výdajů.
 • Údaje o poskytnutých garancích.
 • Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ostatní subjekty odesílají jako samostatné výkazy. Tyto výkazy naleznete v nabídce Helios Controlling, Výkazy a reporty, Dokument. Jedná se o roční výkazy. Jedná se o výkazy v tabulkové formě, kde je nutno pro každou sledovanou garanci nebo projekt PPP vyplnit požadované údaje dle vyhlášky 272/2017 Sb.

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Výkaz peněžních příjmů a výdajů se vykazuje:

 • měsíčně
 • čtvrtletně, pokud průměrná výše celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.


Termíny výkazu peněžních příjmů a výdajů:

 • měsíčně do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • čtvrtletně do 30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí, za čtvrté čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následujícího kalendářního roku.

Předkládané údaje, měsíční stejně jako čtvrtletní, jsou vykazovány vždy kumulativně od počátku roku k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, resp. čtvrtletí, za které je výkaz předkládán.


Legislativní podklady:

Zákon č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

Metodika

CSÚIS

Uvedené 3 výkazy se odesílají prostřednictvím zpráv Helios Orange do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Jedná se o obdobu odesílání výkazů příspěvkových organizací nebo pomocného konsolidačního přehledu, viz Odesílání výkazů - Výkazy pro příspěvkové organizace. Informace o správném doručení a kontrolách výkazů se stahují pomocí inboxu, viz Inbox - Výkazy pro příspěvkové organizace.

Zaregistrování zodpovědné osoby (ZO) za účetní jednotku, která bude odpovědnou osobou za zasílání výkazů s přístupovými údaji do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) nejpozději do 31. 1. 2018. Registrace pomocí formuláře – k formuláři je zveřejněn návod na vyplnění:

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO

Registrační formulář

Helios Orange

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Jedná se v podstatě o výkaz o pohybech peněz (cash flow přímou metodou).

Upozornění Je nutné, aby VŠECHNY řádky účetních záznamů v účetním deníku na účtech peněz (banka, pokladna, peníze na cestě) v běžném stavu měly navíc údaj z číselníku příjmů a výdajů. Toto je nutno zajistit pro všechny uvedené účetní zápisy od 1.1.2018!
Tím vlastě určujete, ve kterém řádku výkazu se pohyb peněz projeví.

Státní příspěvkové organizace doposud dělaly tento výkaz jako část M. přílohy č. 5. Na rozdíl od části M. se ve výkazu peněžních příjmů a výdajů nevykazuje minulé období.

Tip Pozor Výkaz peněžních příjmů a výdajů má oproti části M. trochu jinou strukturu - jiné řádky. Pro rok 2018 je nutné naimportovat nový číselník příjmů a výdajů. Je nutno upravit i metodiku účtování.

Definice Výkazu peněžních příjmů a výdajů naleznete v přehledech:

 • Příspěvkové organizace - Výkazy pro příspěvkové organizace, přehled Definice výkazu. Účty peněz v definici jsou syntetické účty 068, 241, 243, 244, 245, 261 a 262.
 • Ostatní organizace - Výkazy a reporty, přehled Definice výkazu. (V legislativních výkazech definice Výkazu peněžních příjmů a výdajů není.) Účty peněz v definici jsou syntetické účty 211, 221 a 261.
Tip Pro výše uvedené účty doporučujeme v účtovém rozvrhu pro rok 2018 a následující nastavit Údaj příjmy a výdaje na Povinné.

Zpracování výkazů se neliší od zpracování jiných výkazů, např. rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty.

Tip Výkaz je v Heliosu k dispozici ve verzi Helios Orange 2.0.2017.1200 vč. číselníku Příjmy a výdaje pro rok 2018.

Číselník Příjmy a výdaje pro rok 2018 je nutno naimportovat akcí Import v Pomocné číselníky, Příjmy a výdaje. Název importovaného souboru je PRIJVYD_CZ_201801.TXT.Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export