Saldokonta - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V Přehledu saldokontních skupin se definují jednotlivé saldokontní skupiny v závislosti na potřebách organizace pro sledování jednotlivých druhů saldokont (např. saldo dodavatelské, saldo odběratelské, saldo zúčtování se státním rozpočtem, saldo záloh apod.). Počet saldokontních skupin není pevně daný. Lze je uživatelsky definovat tak, aby jednotlivé skupiny uspokojily jak požadavky na účetní, tak na manažerské výstupy. U každé saldokontní skupiny je nutno definovat, podle jakých vazeb se budou saldokontní složky vytvářet. Saldokontní složky lze tvořit na základě zadaných vazeb - dle Párovacího znaku, Organizace, Zakázky, Útvaru nebo Zaměstnance, včetně Data párování, případně jejich kombinací. Např. klasické dodavatelské nebo odběratelské saldo má obvykle vazbu na Párovací znak (číslo faktury, příp.číslo dodavatelské faktury) a na Organizaci. Např.leasingy, půjčky a nájmy (opakované platby na základě uzavřených smluv) se vystavují obvykle s vazbou na Párovací znak, Organizaci a datum párování salda. (Datum párování salda nám zabezpečí rozpad předpisů do jednotlivých řádků saldokonta po měsících.)
V saldokontu lze vystavovat platební příkazy, upomínky a penalizační faktury. Na příslušné saldokontní skupině musí být možnost vystavování platebních příkazů, upomínek a penalizačních faktur povolena.

E-help Elektronický průvodce k nastavení saldokontní skupiny naleznete zde(nutno spustit zvuk)

Přehled Saldokontních skupin

Přehled saldokontních skupin otevřete z přehledu stromové struktury, volba Účetnictví, Saldokonta. Otevře se přehled Helios Orange - Saldokonta

Přehled saldokonta

Prehled saldo.jpg


V tomto přehledu je možné přidávat, rušit a editovat saldokontní skupiny, příp. tisknout jejich seznam. Mazání saldokontní skupiny je třeba potvrdit přihlašovacím jménem.

Formulář Saldokontní skupiny

Formulář Saldokontní skupiny otevřete v přehledu saldokonta stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2>.


Saldokontní skupina


Záložka 1 - Definice Saldokontní skupiny

Na záložce definice saldokontní skupiny se definují tyto položky:

1 - Identifikace

 • Číslo saldokontní skupiny

Třímístný údaj - identifikace saldokontní skupiny.

 • Název saldokontní skupiny

Textový údaj - název saldokontní skupiny.

 • Maska účtů

Lze zadat jednotlivé masky účtů oddělené čárkou. Např. 310, 3110,... Jednotlivé masky jsou zpracovány od začátku čísla účtu, tedy konverzí 310, 3110.
Při založení nového účtu v Číselníku účtů se automaticky doplní vazba na účet do všech saldokontních skupin dle zadané masky. Platí i pro generování účtů např. při importu účetních dokladů.
V přehledu saldokontních skupin je dále nová akce "Navázání účtů dle masek". Pro označené saldokontní skupiny provede doplnění vazeb pro všechny účty v účetním rozvrhu odpovídající zadání.

2 - Charakter salda - Slouží k výběru možností týkající se vystavování upomínek, penalizačních faktur a platebních příkazů na dané saldokontní skupině.

Pole Upomínky a pen. faktury mají dva stavy:

- nevystavovat - nelze vystavit Upomínky a Penalizační faktury.
- vystavovat - lze vygenerovat Upomínky a Penalizační faktury.

Pole Vystavovat PP (platební příkazy)

- nevystavovat - nelze vystavit PP
- na organizaci - tato nabídka se zobrazí v případě, že je na saldokontní skupině nastavena vazba na Organizaci. PP budou vygenerovány na dané Organizace, resp. jejich bankovní účty.
- na zaměstnance - tato nabídka se zobrazí v případě, že je na saldokontní skupině nastavena vazba na Zaměstnance. PP budou vygenerovány na dané zaměstnance, resp. jejich bankovní účty.
- ruční vystavení - PP lze vystavit ručně pomocí tlačítka Nový v přehledu platebních příkazů na daném saldokontním řádku.

 • Nezobrazit z deníku

Pokud bude pole zatrženo, nebude možno tuto skupinu zobrazit při pořizování dokladů v deníku (párovací znak - vstup do saldokonta - tato skupina nebude v přehledu nabízených stejně jako prázdné skupiny).

 • Napočítat do skupin organizací

Pokud bude pole zatrženo, budou z tohoto saldokonta napočítány údaje do skupin organizací viz skupiny organizací.

 • Napočítat do peněžních toků
 • Zahrnout do předběžné analýzy
 • Opravné položky - povolit vygenerovat opravné položky
 • Povolit účtovat kurzové rozdíly - pokud chcete povolit účtování kurzových rozdílů


3 - Vazby
Slouží k definici vazeb dané saldokontní skupiny. Vazby lze vytvářet podle těchto položek:

 • Zakázka
 • Středisko
 • Organizace
 • Párovací znak
 • Zaměstnanec
 • Datum párování salda

Vazby lze libovolně kombinovat. Vazby znamenají, jakým způsobem je daná saldokontní skupina sledována a napočítávána.
Nejjednodušším případem je sledování jen podle jedné vazby. (Příkladem je sledování jen podle párovacího znaku. To znamená, že do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak, který definuje daný saldokontní řádek.)
Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb a to dle čísla organizace a párovacího znaku. (Jedná se např. o klasické odběratelské nebo dodavatelské saldo. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace.)
Je možné používat i kombinace více vazeb, tj. i vazeb na Střediska (Útvary) nebo na zakázky či zaměstnance.
Datum párování salda se používá zvláště při účtování předpisů vytvářených na základě smluv (např.leasingy, nájmy, půjčky atd.), kde každá splátka má stejný Párovací znak a Organizaci, je ale potřeba tyto předpisy v saldokontu evidovat měsíčně.
Na dané saldokontní skupině pomocí volby Nápočet kontrolních sum je možno si pomocí Nastav zobrazit sloupce Suma saldo 1, Suma zůstatek deník a Suma rozdíl, kterým se dá jednoduše provést kontrola aktuálního salda na účetnictví.


4 - Účetní kódy - kontace

 • Číslo kontace - kurz. rozdíl k fakturám - zadáváte číslo kontace pro dorovnání kurzových rozdílů v běžném roce. Můžete vstoupit do číselníku kontací a vybranou kontaci přenést do formuláře.
 • Číslo kontace - hal. dorovnání - zadáváte číslo kontace pro dorovnání rozdílů sald. případu. Můžete vstoupit do číselníku kontací a vybranou kontaci přenést do formuláře.
 • Číslo kontace - kurz. rozdíl k bil. dni - zadáváte číslo kontace pro dorovnání kurzových rozdílů k bilančnímu dni. Můžete vstoupit do číselníku kontací a vybranou kontaci přenést do formuláře.
 • Číslo kontace - opravné položky - zadáváte číslo kontace pro opravné položky. Můžete vstoupit do číselníku kontací a vybranou kontaci přenést do formuláře.
 • Číslo kontace - přeúčtování - zadáváte číslo kontace pro přeúčtování. Můžete vstoupit do číselníku kontací a vybranou kontaci přenést do formuláře.

Pokud kontace nezadáte přímo na příslušné účetní skupině, budete jednotlivé kontace pro zaúčtování vybírat ručně až při jejich účtování.

Záložka Účty

Upozornění Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se zobrazuje pouze záložka saldokontní skupiny. Po zadání údajů na záložce Saldokontní skupiny uložíte údaje stiskem klávesy OK. Při dalším otevření této Saldokontní skupiny bude zobrazena i záložka Účty a lze navazovat jednotlivé účty.Saldokonta - záložka účty


Nové účty přiřazujete stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2>. Otevře se přehled Účtový rozvrh, kde si vyberete účet (účty) a stiskem tlačítka Přenos nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete.

Upozornění Vazby účtů k saldokontním skupinám lze provádět ve formuláři Saldokontní skupina na záložce Účty. Naopak lze saldokontní skupiny zařazovat na formuláři Účet v přehledu Účtový rozvrh, záložka Saldokonta.

Místní nabídka - Saldokonta - Účetnictví

Tyto volby jsou umístěny v místní nabídce (pravé tlačítko myši) nad saldokontní skupinou v přehledu saldokonta.

Stav saldokonta

Podrobně popsáno v samostatné kapitole Stav saldokonta (Ctrl-S) - Účetnictví.

Archiv saldokontních případů

Tato volba je umístěna v místní nabídce (pravé tlačítko myši) nad saldokontní skupinou v přehledu saldokonta. Po potvrzení této nabídky se zobrazí přehled saldokontních případů daného salda, které byly přesunuty do archivu.

Při přesunu archivního salda zpět do aktivního je v případě, že je v aktivním saldu nalezen stejný saldokontní případ, zobrazen dotaz na pokračování s upozorněním, že dojde ke sloučení obou saldokontních případů. Po potvrzení dojde ke sloučení aktivního saldokontního případu s původně archivním saldokontním případem. Možné operace zobrazíte tlačítkem Akce/Hlavní menu


Účetní řádky

Výběrem volby Účetní řádky v menu místní nabídky nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><U> se otevře přehled účetních zápisů tvořících daný saldokontní případ. S těmito řádky můžete dále pracovat obdobně jako v účetním deníku.

Tip Funkcí Změny a Hromadné změny je umožněno pracovat s hromadnými změnami.

Po provedené změn, které mají vliv na saldo, dojde automaticky k aktualizaci saldokontních případů.


Přesun saldokontních případů do salda

Výběrem této volby se označené saldokontní případy přesunou z archivu zpět do aktuálního salda.

Upozornění Funkce Aktualizace neaktualizuje archiv.

Stav saldokonta k datu…

Po potvrzení volby Stav saldokonta k datu… se otevře přehled nazvaný Přehledy salda ke dni... V tomto přehledu jsou zobrazeny jednotlivé aktualizace prováděné ke konkrétnímu dni. Tyto aktualizace mohou vzniknout dvěma způsoby:

 • po stisku tlačítka Nový se vytvoří nová aktualizace ke zvolenému dni - je prázdná. Pro její naplnění je potřeba provést aktualizaci
 • po provedení akce Aktualizace saldokont ke dni vybraných skupin se automaticky vytvoří nová aktualizace k datu se zadaným datumem.

Inventura pohledávek, Inventura závazků

Pomocí tisku formulářem - F8 - můžete tisknout Inventury pohledávek/závazků v hlavní i cizí měně a Formuláře saldokonto k datu v CM. Pro tisk musíte vybrat vhodný formulář. Pokud chcete odeslat Inventuru pohledávek svému zákazníkovi, musíte po nápočtu saldokonta k vybranému datu, ve fitru vybrat požadovanou Organizaci. Potom Ctrl+A označit všechny doklady ve filtru. Potom volbou Tisk/Tisk formulářem vytisknout. Máte možnost formulář i odeslat mailem - kliknutím na tlačítko E-mail v horní liště. Do adresy se přednastaví emailové spojení z dané organizace.

Pokud se aktualizuje saldo, je na tuto situaci uživatel, který by si chtěl toto saldo zobrazit, upozorněn hláškou.

Informaci o tom, že je nápočet saldokonta k datu řádně dokončen získá uživatel ze sloupce Datum aktualizace. Tento sloupec jasně vypovídá o tom, zda aktualizace doběhla v pořádku (sloupec je naplněn datem a časem ukončení aktualizace) nebo zda aktualizace buď nebyla nikdy spuštěna nebo nedoběhla (datum aktualizace je prázdné).

V menu místní nabídky jsou tyto akce:

Zobrazení přehledu - tato akce zobrazí okno Zvolený přehled salda ke dni... V tomto přehledu je vidět stav saldokonta k tomu dni, ke kterému bylo napočítáno. Je třeba však vědět, že se jedná se o nápočtový přehled, což znamená, že pokud byla provedena od poslední aktualizace změnu v deníku, zde se neprojeví a je nutno znovu aktualizovat pomocí funkce Aktualizace z menu místní nabídky.

Zobrazit s aktualizací - proběhne aktualizace a bude zobrazen přehled saldokonta tvořený na základě účetních zápisů k zadanému datu saldokonta (včetně).

V přehledech saldokonta k datu jsou přístupné další akce v menu místní nabídky, tyto jsou shodné s nabídkami v přehledu Stav saldokonta, kde je popsáno jejich ovládání.
V přehledu saldokonta k datu lze generovat Opravné položky.

Aktualizace vybraných přehledů

Tato akce slouží k tomu, aby se znovu vytvořila saldokonta pro označené přehledy.

Stav saldokonta k období stavu…

Po potvrzení volby Stav saldokonta k období datu… se otevře přehled nazvaný Přehledy salda k období stavu… V tomto přehledu jsou zobrazeny jednotlivé aktualizace provedené k období stavu. Tyto aktualizace mohou vzniknout dvěma způsoby:

 • po stisku tlačítka Nový se vytvoří nová aktualizace - je prázdná, pro naplnění je potřeba provést aktualizaci.
 • po provedení akce Aktualizace saldokont k období stavu vybraných skupin se automaticky vytvoří nová aktualizace.

V menu místní nabídky jsou tyto akce:

Zobrazení přehledu - tato akce zobrazí okno Zvolený přehled salda k období stavu... V tomto přehledu je vidět stav saldokonta k tomu období stavu, ke kterému bylo napočítáno. Je třeba však vědět, že se jedná se o nápočtový přehled - to znamená, že pokud byla od poslední aktualizace provedena změna v deníku, zde se neprojeví a je nutno aktualizovat pomocí funkce Aktualizace z menu místní nabídky.

Zobrazit s aktualizací - proběhne aktualizace a bude zobrazen přehled saldokonta tvořený na základě účetních zápisů k zadanému období stavu saldokonta.

V přehledech saldokonta k datu jsou přístupné další akce v menu místní nabídky, tyto jsou shodné s nabídkami v přehledu Stav saldokonta, kde je popsáno jejich ovládání.

Aktualizace vybraných přehledů - tato akce slouží k tomu, aby se znovu vytvořila saldokonta pro označené přehledy.

Aktualizace saldokonta

Pro aktualizaci salda jsou v místním menu následující možnosti:

Aktualizace salda všech skupin

Aktualizace saldokontní skupiny

Aktualizace sloupců salda (datum upomínek, sumy plat.příkazů)

Aktualizace saldokont ke dni pro vybrané skupiny

Aktualizace saldokont k období stavu pro vybrané skupiny

Rozkopírování

Slouží k rozkopírování saldokontních skupin do dalších databází.

Upozornění Při rozkopírování dojde k překopírování dané saldokontní skupiny, ale nepřenesou se vazby na účty ze záložky 2. Pokud jsou na dané saldokotní skupině na záložce 3 nastaveny kontace funkce rozkopírování po jejím spuštění oznámí chybu: Na záznam chcete navázat neexistující údaje - Nelze opravit a akce se neprovede.

Údržba salda

Spuštění této akce je nutné potvrdit přihlašovacím jménem. Poté se Helios zeptá: Opravdu spustit údržbu salda?, po kliknutí na tlačítko Ano dojde k údržbě salda. Při tomto procesu program smaže ze salda nulové řádky, pod kterými již nejsou žádné účetní zápisy (například po smazání dokladu v účetním deníku).

Navázání účtů dle masek

Vazbu účtů na saldokontní skupinu provádíme buďto ručně na záložce 2 Účty, nebo pomocí této akce. Pro úspěšné navázání účtů dle masek, je nutné na dané saldokontní skupině, na záložce 1 - Definice zadat do pole Maska účtů případnou masku.


Nápočet kontrolních sum

Po potvrzení volby dojde k nápočtu hodnot zůstatků účtů obsažených v saldokontní skupině do přehledu Saldokonta. Napočtené zůstatky lze zobrazit v přehledu Saldokonta pomocí Nastav. Jedná se o atributy Suma saldo 1, Suma zůst.deník a Suma rozdíl. Díky této akci lze jednoduše odkontrolovat zůstatek účtu proti zůstatku jednotlivých saldokontních skupin.

Napocet kontrolnich sum.jpg

Přehled opravných položek

Zobrazí přehled opravných položek generovaných ze salda.

Kontrolní přehled dokladů mimo saldo

Zobrazí se pohled do účetního deníku, který obsahuje účetní záznamy, které mají účet navázaný na saldokontní skupinu a mají nastaven druh data na "Není", tudíž nejsou do salda napočítány. Účetní záznamy lze označit a hromadně u nich nastavit druh data a datum splatno / uhrazeno. Zobrazený přehled umožňuje pohyb po jednotlivých saldokontních skupinách.

Saldo za účty

Z přehledu saldokontních skupin nebo z přehledu stavu salda lze pomocí akce "Saldo za účty" zobrazit přehled salda po účtech. Z přehledu stavu salda lze tato akce spustit pro označené saldokontní složky. V přehledu "Saldo za účty" jsou saldokontní složky rozpadlé za jednotlivé účty. Je možné zobrazit přehled účetních řádků, které tvoří danou složku. Z přehledu stavu salda nebo z přehledu "Saldo za účty" lze nadále zobrazit pomocí akce "Kontrola na stav účtu" kontrolní přehled "Saldo za účty seskupeně". Tento přehled obsahuje kontrolní sumy ze salda a z účetního deníku za jednotlivé účty.

Přes Nastav lze v přehledu Saldo za účty zobrazit návazné informace z číselníků Organizační struktura, Číselník organizací, Zakázka, Zaměstnanci a Saldokontní skupiny.

Tuto funkci je možné také spustit nad zobrazeným přehledem Saldo k datu. V přehledu "Zvolený přehled salda ke dni" je v místní nabídce Saldo za účty ke dni, tato volba funguje jen nad označenými řádky.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export