Saldo nad prvotními doklady, metodika - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci)
(Kurzové rozdíly k bilančnímu dni.)
 
Řádka 110: Řádka 110:
 
====Kurzové rozdíly k bilančnímu dni.====
 
====Kurzové rozdíly k bilančnímu dni.====
  
Aby byla funkcionalita KR k bilančnímu dni správná, je nutno postupovat ve správném pořadí z hlediska času:
+
{{Warning|Aby byla funkcionalita KR k bilančnímu dni správná, je nutno postupovat ve správném pořadí z hlediska času:}}
 
*V první řadě vygenerovat všechny KR k úhradám faktur do dne, ke kterému se požaduje vygenerovat KR k bilančnímu dni (většinou k datu závěrky).  
 
*V první řadě vygenerovat všechny KR k úhradám faktur do dne, ke kterému se požaduje vygenerovat KR k bilančnímu dni (většinou k datu závěrky).  
 
*Poté vygenerovat vlastní KR k bilančnímu dni.  
 
*Poté vygenerovat vlastní KR k bilančnímu dni.  
 
*Teprve poté generovat další KR k úhradám faktur.  
 
*Teprve poté generovat další KR k úhradám faktur.  
  
Pozor zejména při automatickém generování KR na úhradách. Doporučujeme před datem uzávěrky dočasně přepnout konstantu Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akcí Doplnit kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly k úhradám do data závěrky vygenerovat ručně, kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky dočasně negenerovat. Jakmile budou doplněny všechny úhrady do data závěrky vč. (a vygenerovány KR a DU), vygenerovat KR k bilančnímu dni a následně dogenerovat ručně kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky. Nakonec konstantu vrátit do původního nastavení Automaticky při úhradě. Obdobně nutno postupovat, i když se jedná o nastavení konstanty Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akcí Doplnit kurzové rozdíly.
+
{{Tip|Pozor zejména při automatickém generování KR na úhradách. Doporučujeme před datem uzávěrky dočasně přepnout konstantu Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akci Doplnit kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly k úhradám do data závěrky vygenerovat ručně, kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky dočasně negenerovat (ani ručně ani automaticky). Jakmile budou doplněny všechny úhrady do data závěrky vč. (a vygenerovány KR a DU), vygenerovat KR k bilančnímu dni a následně dogenerovat ručně kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky. Nakonec konstantu vrátit do původního nastavení Automaticky při úhradě. Obdobně nutno postupovat, i když se jedná o nastavení konstanty Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akci Doplnit kurzové rozdíly.}}
 
+
  
 
===Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci===
 
===Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci===

Aktuální verze z 13. 1. 2020, 15:11

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvod

Článek popisuje metodický postup při přechodu z účetního saldokonta na novou funkcionalitu salda nad prvotními doklady. Popis vlastní funkcionality salda nad prvotními doklady najdete zde

Saldo nad prvotními doklady je submodul modulu Fakturace a skládá se z několika oblastí:

 • Faktury přes období
 • Generování upomínek a penalizačních faktur z modulu Fakturace
 • Kurzové rozdíly ve fakturaci
 • Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci
 • Dorovnání setin ve fakturaci

Při aktivaci licence na submodul Saldo nad prvotními doklady se zpřístupní všechny tyto funkcionality.

Upozornění Pro využití nových funkcionalit je potřeba postupovat podle doporučeného metodického postupu, který je uveden dále.

Přechod na verzi s fakturačním saldem

Faktury přes období

Funkcionalita zobrazení faktur k datu (přehled Fakturace, Faktury k datu) a faktur přes období (přehled Fakturace, Faktury k datu, Faktury) je především záležitostí zobrazení přehledů faktur, lze využívat prakticky po zaškolení ihned.

Přehledy neslouží k aktivnímu pořizování faktur. Nejde zde doklady editovat ani rušit. Faktury přes období umožňují tisk dokladů, generování platebních příkazů přes období a vyhodnocování fakturace za potřebná období.

Upomínky a penalizační faktury generovat i z faktur

Upomínky a penalizační faktury lze též využívat po zaškolení prakticky ihned. U upomínek a penalizačních faktur nezáleží, zda jsou vystaveny z účetního salda nebo z faktur, jsou evidovány ve společných přehledech a lze je zobrazit jak z modulu Účetnictví, tak z modulu Fakturace. Funkcionality výpočtu penále a určení stupně upomínky jsou též posuzovány společně za penalizační faktury vystavené z obou míst.

Tip V praxi však doporučujeme upomínky a penalizační faktury vystavovat z jednoho místa, tj. buď z účetního salda, nebo z faktur.

Kurzové rozdíly ve fakturaci

Kurzové rozdíly ve fakturaci (dále KR) a dorovnání úhrad (dále DU).

Upozornění Zapojení funkcionality zásadně ovlivňuje metodiku salda a přechod lze provést až po důkladném proškolení uživatelů v oblasti této funkcionality a principů salda nad prvotními doklady včetně KR a DU. Proto zapojení funkcionality KR není možné provést bez předchozí přípravy.


Konstanty

Při výchozím nastavení je funkcionalita zapojení KR vypnuta a odpovídá tudíž stávajícímu stavu.

Konfigurace/Správa systému


Generovat kurzové rozdíly při úhradě

 • Zakázáno - výchozí nastavení, funkcionalita použití KR je ve fakturaci zakázána.
 • Akcí Doplnit kurzové rozdíly - KR se v úhradách faktur nepočítají automaticky, ale v off-line režimu akcí Doplnit kurzové rozdíly na označených fakturách, příp. na označených úhradách
 • Automaticky při úhradě - KR se v úhradách faktur generují automaticky ihned při vzniku úhrady


Částečné kurzové rozdíly

 • Pouze celkové kurzové rozdíly - Výchozí nastavení, funkcionalita odpovídá stávající funkcionalitě v účetním saldu. KR se generuje pouze v úhradě, kdy je faktura plně uhrazena.
 • Částečné kurzové rozdíly - KR se generuje ke každé úhradě vzhledem ke kurzu faktury
 • Částečné kurzové rozdíly k přeceněné částce - KR se generuje ke každé úhradě vzhledem ke kurzu faktury, pokud existuje KR k bilančnímu dni, tak ke kurzu posledního KR k bilančnímu dni.


Nastavení na saldokontní skupině

Na Saldokontních skupinách je nové zaškrtávátko

 • Povolit účtovat kurzové rozdíly - povoluje/zakazuje použití akce generování KR v účetním saldokontu (doposud nebylo žádné omezení).


Saldokontní skupina

Doporučení při přechodu na evidenci KR a DU nad fakturami

Upozornění Začátek použití nové metodiky doporučujeme nejlépe k novému účetnímu období (roku). Metodika je, zejména z hlediska pohledávek a závazků v cizích měnách, zásadně odlišná. Proto doporučujeme pohledávky a závazky pořizované současnou metodikou účetního salda „doběhnout“ podle stávající metodiky z hlediska saldokontních skupin i z hlediska analytických účtů závazků a pohledávek nasměrovaných do saldokontních skupin. Pro použití nové metodiky použití KR a DU nad fakturami je třeba vytvořit nové saldokontní skupiny a nové analytické účty závazků a pohledávek navázané na tyto saldokontní účty.

To v praxi znamená:

 • KR v přehledech faktur starého období ve fakturaci negenerovat a neúčtovat.
 • KR v tomto případě generovat jako doposud pouze v účetním saldu.
 • Na původních saldokontních skupinách zaškrtnout pole Povolit účtovat kurzové rozdíly.
 • V novém období se budou KR a DU generovat pouze z fakturace.
 • Na nových saldokontních skupinách nebude zaškrtnuto pole Povolit účtovat kurzové rozdíly. Tím je zajištěno, že v takto označené saldokontní skupině nelze ani omylem vygenerovat KR podruhé.

Popsaný postup zajistí, že stávající metodika KR v účetním saldu a nová metodika KR ve fakturaci budou navzájem úplně odděleny.


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Postup:

 • Zapnout režim generování KR k novému období – novému kalendářnímu nebo hospodářskému roku
 • Pro závazky a pohledávky v novém období založit a používat nové analytické účty pro závazky a pohledávky
 • Pro faktury v novém období založit a používat nové kontace s novými analytickými účty
 • Pro závazky a pohledávky v novém období založit a používat nové saldokontní skupiny
 • Nové analytické účty nasměrovat do nových saldokontních skupin
 • Na původních saldokontních skupinách zaškrtnout pole Povolit účtovat kurzové rozdíly, na nových nezaškrtávat
 • Používat zápočty ve fakturaci

Doporučení:

 • Nastavit v první fázi generování KR Akcí Doplnit kurzové rozdíly, nikoli automaticky při úhradě. KR doplňovat ručně pouze pro faktury nového období. Teprve, až budou doplněny KR k úhradám všech faktur uzavíraného období, lze nastavit na automaticky při úhradě.
 • KR včetně KR k bilančnímu dni a DU účtovat až pro faktury nového období.

Tento postup nutno dodržovat až do uhrazení nebo odepsání všech cizoměnových pohledávek předchozích období.


Poznámka:

 • Saldokontní skupiny používané původní metodikou generování KR v účetním saldu budou mít pole Povolit účtovat kurzové rozdíly zaškrtnuto, KR je možno v saldu generovat.
 • Saldokontní skupiny používané novou metodikou generování KR na fakturách budou mít pole Povolit účtovat kurzové rozdíly nezaškrtnuto, KR není možno v saldu generovat.
 • Saldokontní skupiny pro pohledávky/ závazky mimo faktury (např. úvěry, půjčky apod.), obecně pohledávky/ závazky, které nebyly účtovány do účetního deníku z faktur, budou mít pole Povolit účtovat kurzové rozdíly zaškrtnuto, KR je možno v saldu generovat.

Úhrady

Další významnou změnou je, že na rozdíl od stávajícího stavu budou existovat pohyby úhrad faktur, ke kterým bude vygenerován kurzový rozdíl a tento kurzový rozdíl bude zaúčtován. Obdobně budou existovat pohyby Kurzový rozdíl k bilančnímu dni, případně dorovnání úhrad, které budou zaúčtované. Důsledkem bude, že výše uvedené úhrady nebude možno rušit a opravovat, dokud nedojde napřed k odúčtování KR resp. DU. To se týká i rušení a oprav dokladů, na jejichž základě úhrada automaticky vznikla, tj. bankovních výpisů, pokladních dokladů a zápočtů ve fakturaci.

Kurzové rozdíly k bilančnímu dni.

Upozornění Aby byla funkcionalita KR k bilančnímu dni správná, je nutno postupovat ve správném pořadí z hlediska času:
 • V první řadě vygenerovat všechny KR k úhradám faktur do dne, ke kterému se požaduje vygenerovat KR k bilančnímu dni (většinou k datu závěrky).
 • Poté vygenerovat vlastní KR k bilančnímu dni.
 • Teprve poté generovat další KR k úhradám faktur.
Tip Pozor zejména při automatickém generování KR na úhradách. Doporučujeme před datem uzávěrky dočasně přepnout konstantu Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akci Doplnit kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly k úhradám do data závěrky vygenerovat ručně, kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky dočasně negenerovat (ani ručně ani automaticky). Jakmile budou doplněny všechny úhrady do data závěrky vč. (a vygenerovány KR a DU), vygenerovat KR k bilančnímu dni a následně dogenerovat ručně kurzové rozdíly k úhradám po datu závěrky. Nakonec konstantu vrátit do původního nastavení Automaticky při úhradě. Obdobně nutno postupovat, i když se jedná o nastavení konstanty Generovat kurzové rozdíly při úhradě na Akci Doplnit kurzové rozdíly.

Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci

Odpovídá funkcionalitě v účetním saldu. Funkcionalita účtování původních a nových zápočtů je stejná. V zápočtech v cizí měně ve fakturaci se nyní ve větší míře přednabízí příslušné částky v měně zápočtu, hlavní měně a měnách faktury v případě cizoměnových zápočtů. Pro tuto funkcionalitu je důležité, aby byl průběžně a včas aktualizován kurzovní lístek.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export