Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Roční zúčtování daně - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka slouží pro výpočet ročního zúčtování daně jednotlivých zaměstnanců. Provedete zde načtení údajů, opravu i tisk příslušných formulářů.

E-help Elektronického průvodce k Ročnímu zúčtování daně naleznete zde (je nutné pustit zvuk).

Volbou Roční sestavy - Roční zúčtování daně otevřete přehled zaměstnanců, kteří mají již v jednotlivých měsících načtené údaje pro výpočet ročního zúčtování. V tomto přehledu vidíte aktuální stav vypočteného zúčtování daně, které vychází z dosud vypočtených nebo ručně zadaných hodnot.


Upozornění Údaje pro roční zúčtování daně v jednotlivých měsících načítá měsíční uzávěrka mezd nebo spuštění ručního nápočtu v daném měsíci před měsíční uzávěrkou (místní nabídka Nápočet ročního zúčtování daní).


Upozornění Solidární zvýšení daně a RZD

V případě výskytu solidárního zvýšení daně (SZD) u zaměstnance (byť jen v jediném měsíci), nebylo možné tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování daně za rok 2013. Tito zaměstnanci si museli podat daňové přiznání.

V ročním zúčtování za rok 2014 bylo možné provést roční zúčtování i zaměstnancům, kteří ve zdaňovacím období solidární zvýšení daně měli, ale neplyne jim povinnosti platit solidární zvýšení daně v rámci celého zdaňovacího období.


V přehledu RZD je zobrazen Atribut S - Solidární zvýšení daně. Je zatržen pouze v případě, když úhrn ročního příjmu je vyšší než 48 násobek průměrné mzdy (pro rok 2014 se jednalo o částku 1 245 216 Kč). Pak je zaměstnanec povinen podat si daňové přiznání. Program na tuto skutečnost upozorňuje také při vstupu do editoru RZD.

Při ukládání editoru RZD (stisku tlačítka OK) dojde k validaci. V případě výskytu SZD se zobrazí hláška:

Dotaz nebo informativní hláška V průběhu zdaňovacího období bylo odvedeno solidární zvýšení daně. Zaměstnanci nelze provést roční zúčtování daně. Pokračovat?


Oprava ročního zúčtování

Pokud v tomto přehledu vstoupíte do zaměstnance, kterému chcete upravit roční zúčtování nebo si jen prohlédnout vypočtené roční zúčtování, otevře se formulář, který v horní části obsahuje celkem tři záložky a ve spodní části je přehled napočtených údajů za jednotlivé měsíce.

Roční zúčtování daně


Os. číslo
Příjmení a jméno
Datum narození
Rok

Tyto položky nejsou editovatelné a jsou načteny z karty zaměstnance.

Záložka 1 - Základní údaje

[1] Parametry

Přenést přeplatek do mzdy

Toto pole je implicitně zatržené. Je nutnou podmínkou pro možnost přenosu ročního zúčtování daně do mzdy zaměstnance. Pokud není atribut nastavený, nebude se záznam pro přenos do mzdy vůbec nabízet.

Upozornění Atribut Přenést přeplatek do mzdy lze pro označené záznamy hromadně nastavit či zrušit pomocí akcí Nastav/Zruš u vybraných zaměstnanců ve volbě Příznak přenosu z místní nabídky v přehledu Roční zúčtování daně.
Upozornění Na základě zatrženého atributu Přenést přeplatek do mzdy jsou také kontrolovány uplatněné slevy na dani - např. uplatnění plné výše slevy na poplatníka.


RZD

V položce RZD má automaticky každý zaměstnanec nastavenou hodnotu Počítat. Tato položka slouží pro určení stavu, v jakém se nachází dané roční zúčtovaní daně.

Dotaz nebo informativní hláška Pokud je v položce RZD nastavená hodnota na Nepočítat, tak se v přehledu Roční sestavy po spuštění akce z místní nabídky Označ zaměstnance pro - Potvrzení o příjmu označí všichni zaměstnanci pro tisk Potvrzení o příjmu vzhledem k tomu, že si budou podávat sami daňové přiznání.


Seskupit za rodné číslo

Pomocí tohoto atributu můžete seskupit roční zúčtování daně (RZD) v rámci roku u zaměstnanců, kteří mají stejné rodné číslo a nemají svázané (souběžné) pracovní poměry, tj. například v případě opětovného nástupu zaměstnance během roku. Pokud toto políčko zaškrtnete, dojde k přenesení údajů z RZD těch zaměstnanců, kteří mají shodné rodné číslo jako zaměstnanec na kartě, na kterou se RZD seskupuje, a zároveň nejsou navázány na jiný pracovní poměr. Záznamy z dalších pracovních poměrů při seskupení dle rodného čísla mají název "měsíc/rok - další PP [karta nnnnnn]". Karty, ze kterých se údaje přenáší, zároveň z přehledu RZD zmizí. Při odškrtnutí atributu se přehled RZD vrátí do původního stavu.


[2] Položky

Záložka Základní údaje obsahuje ve spodní části údaje načtené pro roční zúčtování v jednotlivých měsících (jednotlivé řádky). Řádky se načítají automaticky na základě vypočtených mezd zaměstnanců za jednotlivé měsíce po měsíční uzávěrce. Další řádky lze vkládat také ručně (např. zadání údajů z potvrzení od předchozího zaměstnavatele, korekce automaticky načtených údajů).


Nový záznam do ročního zúčtování

Volbou Nový v tomto přehledu otevřete vstupní formulář pro ruční zadání údajů za konkrétní měsíc. Tuto možnost využijete v tom případě, že zaměstnanec nastupuje v průběhu roku a vy z hlediska ročního zúčtování daně musíte doplnit údaje z předchozích zaměstnání na základě Potvrzení o příjmu (případně pro zadání korekcí údajů z napočtených měsíců - např. odpočtů).


Měsíční údaje pro roční zúčtování


Na základě podkladů zaměstnance získaných od předchozího zaměstnavatele doplníte v chybějících měsících následující položky:


Záložka RZD - měsíční nápočet


[1] Základní údaje


Datum od
Datum do

V těchto dvou polích vyplníte interval, za jaké období chcete vkládat doplňované údaje. Vkládáte zde celé období, tzn. není členěno po měsících.


Název

Do tohoto textového pole vyplníte název, pod kterým doplňujete údaje (pouze pro Vaši evidenci).


Úhrn příjmů

V tomto poli vyplníte celkovou výši zdanitelných příjmů zaměstnance za doplňované období.


Pojistné

Úhrn odvodů zdravotního a sociálního pojištění zaplacené zaměstnavatelem za doplňované období.


Daň

Jedná se o „hrubou“ daň, tj. daň bez uplatnění slev. Položka není editovatelná, načítá se se pouze u záznamů, které vzniknou generováním při měsíčních uzávěrkách (není nutné ji při ručním zadávání doplňovat, rozhodující pro roční zúčtování je údaj, který je vyplněný v položce Sražená daň).


[2] Slevy na dani

Ve spodní polovině formuláře doplníte výši slev na dani na poplatníka, které zaměstnanec uplatnil za doplňované období u předchozího zaměstnavatele (případně korekci špatně uplatněné slevy).


S_POP

Uplatněná Sleva na poplatníka.


S_CID

Uplatněná Sleva na částečnou invaliditu.


S_PID

Uplatněná Sleva na plnou invaliditu.


S_ZTPP

Uplatněná Sleva na ZTPP.


S_STD

Uplatněná Sleva na studium.


[3] Daňové zvýhodnění


Nárok


Dítě, Dítě ZTPP

Zadáváte, na jaké daňové zvýhodnění má zaměstnanec nárok, tedy nikoliv to, co bylo uplatněno.


Daňové zvýhodnění - sleva


Sleva

Doplníte výši skutečně uplatněné slevy za dané období.

Tip U záznamu od předchozího zaměstnavatele není nutné doplňovat.


Úprava slevy

Není editovatelná položka. Do generovaných záznamů se načítá případná korekce slevy na dani přes opravnou MS (vyplacené či nevyplacené).


Sražená daň

Doplníte výši sražené zálohy na daň. V této částce je již zohledněna případná sleva na dani, tj. jedná se o daň po slevě. Jedná se tedy o daň, kterou zaměstnanec skutečně zaplatil.


Daňové zvýhodnění - bonus


Bonus

Doplníte výši skutečně vyplaceného daňového bonusu za dané období.


Úprava bonusu

Vyplňuje částku případné korekce daňového bonusu (vyplaceného či nevyplaceného). Do automaticky generovaných záznamů se načítá částka případné korekce zadaná přes MS.


DB-úhrn příjmů

Jedná se o příjem, který je nutné vyplňovat pro posuzování nároku na roční daňový bonus. Platí, že u poplatníka může být uplatněn roční daňový bonus, pokud jeho zdanitelný příjem v roce je vyšší než šestinásobek minimální mzdy.


Záložka Slevy a odpočty


[1] Slevy a odpočty

V přehledu se zobrazují slevy a odpočty, které má zaměstnanec zadané ve mzdových údajích. Je zde vidět jak nároková částka slevy (odpočtu), tak částka skutečně uplatněná ve mzdě.


[2] Pojištění a daně

V přehledu jsou z výpočtu mzdy zaměstnance načtené mzdové složky sociálního a zdravotního pojištění, daní a případná sleva či daňový bonus.


Při ukládání formuláře ročního zúčtování probíhá u zaměstnanců, kteří mají zatrženu položku Přenést přeplatek do mzdy kontrola na to, zda:

 • je uplatněná základní sleva na poplatníka v plné výši
 • probíhá kontrola na to, zda je u slev na studium, částečnou a plnou invaliditu, uplatněna poměrná část roční částky dle měsíců, za které měly být tyto slevy uplatněny (ale nebyly, protože výše daně byla nízká, takže se slevy neuplatnily nebo se uplatnily pouze částečně)
 • nejsou překročeny maximální částky všech ostatních odpočitatelných položek
 • není překročena maximální částka pro odpočet úroků
 • není překročena maximální částka pro slevu na životním pojištění
 • není překročena maximální částka pro slevu na penzijní pojištění
 • částka odpočtu na dary není nižší než minimální a vyšší než maximální
Upozornění Kontroly probíhají na základě nastavených hodnot v konstantách (Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Daně, Odpočty).


Záložka 2 - Zúčtování daně

Na záložce jsou načteny všechny údaje pro roční zúčtování a zobrazen výpočet daně. Údaje nejsou editovatelné.

Zúčtování daně

Zúčtování daně


[1] Výpočet daně

a) Úhrn příjmů od všech plátců Sečtené příjmy z jednotlivých měsíců, případně ze všech zaměstnání.


b) Úhrn pojistného

Sečtené pojistné za zaměstnavatele z jednotlivých měsíců, případně ze všech zaměstnání.


c) Dílčí základ daně (od všech plátců)

Vypočteno jako rozdíl hodnot "a-b".


d) Nezdanitelné částky celkem

Suma všech uplatněných nezdanitelných částek daně (viz záložka Daňové slevy a odpočty).


e) Základ daně snížený o nezdanitelné částky

Vypočteno jako rozdíl hodnot "c-d".


f) Základ daně snížený o nezdan.částky zaokrouhlený

Zaokrouhleno na 100 Kč dolů.


g) Vypočtená daň

Daň vypočítaná z částky "f".


h) Sleva na dani podle § 35 ba

Uplatněné slevy na dani podle výše uvedeného paragrafu (možno doplnit na záložce Daňové slevy a odpočty).


i) Daň po slevě na dani podle § 35 ba

Rozdíl hodnot "g-h". Vůči této dani se provádí porovnání s daňovým zvýhodněním.


[2] Daňové zvýhodnění

j) Nárok celkem

Celková výše nároku na daňové zvýhodnění.


k) z toho sleva na dani

Uplatňuje se do výše položky Daň po slevě na dani podle § 35 ba.


l) daňový bonus

Rozdíl hodnot "j-k".


[3] Zúčtování daňových bonusů

m) Daňový bonus

Výše daňového bonusu, který lze v RZD uplatnit - viz částka "l".


n) Vyplacené měsíční bonusy

Suma skutečně vyplacených daňových bonusů během roku.


o) Rozdíl na daňovém bonusu

Vypočten jako rozdíl hodnot "m-n".


[4] Zúčtování záloh na daň po slevě

p) Daň po slevě podle § 35 ba

Hodnota v bodu "i".


q) Snížení o slevu podle § 35 c

Jedná se o uplatněnou slevu z daňového bonusu - viz "k".


r) Daň po všech slevách

Vypočteno jako rozdíl "p-q".


s) Sražené zálohy

Skutečně sražené zálohy na daň (po všech slevách).


t) Oprava daně

Načtená hodnota opravy daně ze mzdové složky 909 Oprava daně.


v) Rozdíl daní po slevách

Vypočteno jako rozdíl "r-(s+t)".


w) Kompenzace rozdílů

Vznikne součtem hodnot "o+v".


Záložka 3 - Daňové slevy a odpočty

Zde vyplňujete slevy na dani a nezdanitelné částky, které nelze uplatnit v průběhu roku. Doporučujeme vyplnit až na konci roku před samotným provedením ročního zúčtovaní. Současně je zde přehled měsíčně uplatňovaných slev na dani a daňového zvýhodnění a tyto položky není možné na této záložce editovat.

Daňové slevy a odpočty
Rocni zuctovani dane - Mzdy - ceska legislativa CZ 4.jpg


[1] Slevy na dani

Uplatněné měsíčně

Sleva na dani na poplatníka
Částečný invalidní důchod
Plný invalidní důchod
Sleva na dani na ZTPP
Sleva na dani na studium

Údaje není možné editovat, načítají se ze záložky 1 - Základní údaje.


Uplatněné ročně

Sleva na dani na manžela
Sleva na dani na manžela ZTTP

Zde zadáváte roční částky slev uplatňovaných na manžela/manželku.


Sleva na dani za umístění dítěte

Zde zadáváte roční částku slevy na dítě ve školce (tzv. školkovné).


Slevy na dani celkem

Načítá se celková suma slev na dani.


[2] Daňové zvýhodnění

Nárok - Dítě, Dítě ZTTP
Z toho - Sleva, Bonus

Načítá se celková nárok na daňové zvýhodnění na dítě (dítě ZTTP) a z toho uplatněná sleva či daňový bonus.


U položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko Tritecky.jpg. Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné. Jestliže následně v tomto přehledu stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku, zobrazí se detailní přehled o vzniklých rozdílech. Akce Bilance ročního nároku je chráněna heslem.


Pokud rozdíly existují, zobrazí se vám hláška s dotazem, zda se má vytvořit korekční záznam. Jestliže odpovíte, že ANO, na záložce Základní údaje bude vytvořen řádek s korekční hodnotou.


Upozornění Pro správný výpočet korekční částky je nutné, abyste neměli vložené ruční korekce nároku daňového zvýhodnění. Jestliže jste vložili korekci ručně (legislativní, z Prohlášení k dani z předchozího zaměstnání, zapomenuté daňové zvýhodnění) odpovězte na následující dotaz NE.


Doporučený postup při ročním zúčtování v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na děti:


 • V přehledu Ročního zúčtování na první záložce Základní údaje jsou pouze údaje načtené z vypočtených mezd, NEEXISTUJE zde žádný ručně vložený řádek, který by obsahoval vyplněný atribut Dítě nebo Dítě ZTPP v sekci Daňové zvýhodnění
 • Vstoupíte na záložku Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko Tritecky.jpg - zobrazíte tak přehled, kde vidíte jednotlivé děti a jejich nároky a skutečně uplatněné daňové zvýhodnění.
  • stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku
  • pokud nemáte vložené žádné ruční korekce na daňová zvýhodnění, odpovíte na dotaz, zda se má vytvořit korekční řádek ANO, vytvoří se korekční řádek na vzniklý rozdíl


 • Nyní můžete vyplnit na záložce Základní údaje případné další korekce týkající se nároku na daňové zvýhodnění (zapomenuté dítě, nárok na daňové zvýhodnění od předchozího zaměstnavatele...)


Pokud již máte vložené ruční záznamy (předchozí zaměstnání, zapomenuté dítě, ale nikoliv legislativní korekce), a potřebujete zjistit, jaká je výše legislativních rozdílů, potom postupujte takto:

 • V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko Tritecky.jpg. Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.
 • Stisktněte kombinaci kláves CTRL X - vzpočítá se sumace nároků, skutečností a hlavně rozdílů
 • Atribut Rozdíl zobrazuje částku, kterou ručně vložíte jako novou položku na první záložku Základní údaje do atributu Dítě, případě Dítě ZTPP v sekci Daňová zvýhodnění


[3] Nezdanitelné částky

Životní pojištění
Penzijní připojištění
Dary
Úroky z úvěrů
Odborové příspěvky
Zkoušky

Zde zadáváte roční nezdanitelné částky, které se mají odečítat z daňového základu.

Upozornění V položce Odborové příspěvky na tlačítko ... je možné zobrazit částku sraženou na odborové příspěvky (od prosince předešlého roku do listopadu roku za který se RZP počítá). Částka je nasčítána, za všechny pracovní poměry za rodné číslo zaměstnance.


Roční zúčtování daně a srážková daň

Z hlediska legislativy:

Podepíše-li poplatník nejpozději do 15. února následujícího roku dodatečně prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 a prokáže-li skutečnosti pro poskytnutí nezdanitelných částek podle § 15, slev na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění podle § 35c, plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně.


Z hlediska nastavení Heliosu Orange:

Jestliže měl zaměstnanec např. celý kalendářní rok 2014 uplatňovanou pouze srážkovou daň, i přesto se mu v nabídce Roční zúčtování zobrazí pro daný rok 2014 záznam. Jednotlivé měsíce, ve kterých byla odvedena srážková daň, jsou načteny s nulovými hodnotami.

Pokud zaměstnanec dodatečně podepíše prohlášení, postupujte tímto způsobem:

 • Vstupte do prosince 2014 a v nabídce Roční sestavy, Tisk - Tisk formulářem (F8) mu vytiskněte Potvrzení o srážkách srážkové daně (vzor č. 1)
 • Vstupte do přehledu Roční zúčtování, otevřete přes tlačítko Oprava záznam příslušného zaměstnance (zde uvidíte nulové hodnoty v měsících, kdy byla uplatněna srážková daň) a stiskněte tlačítko Nový.
 • Otevře se editor, kde vyplníte údaje z Potvrzení o srážkách srážkové daně (plus další údaje) - odvedenou srážkovou daň vyplníte do položky Sražená daň, zohledníte zde všechny slevy, na které má nárok (poplatník, studium...)
 • Dále pokračujete, jako by se jednalo o klasického zaměstnance se zálohovou daní (tzn. např. uplatňuje další nezdanitelné částky apod.).


Nový zaměstnanec do ročního zúčtování

Volbou Nový v přehledu Zaměstnanci, Roční zúčtování daně můžete zakládat nové zaměstnance do přehledu zaměstnanců pro roční zúčtování daně. Podmínkou je vytvořená mzdová karta zaměstnance. Touto akcí založíte prázdnou hlavičku pro jednotlivé záznamy ročního zúčtování.


Nápočet ročního zúčtování daně

Touto akcí spustíte v konkrétním měsíci nápočet údajů pro roční zúčtování daně, na základě vypočtených mezd, ještě před automatickým načtením, které provádí měsíční uzávěrka mezd. Touto akcí spustíte nápočet všech zaměstnanců či označených zaměstnanců, kteří mají v daném měsíci vypočítanou mzdu.


Příznak přenosu

Touto akcí můžete hromadně pro označené záznamy v přehledu RZD nastavit (Nastav u vybraných zaměstnanců) či zrušit (Zruš u vybraných zaměstnanců) atribut Přenést přeplatek do mzdy.


Přenes přeplatky do mezd

Touto akcí dochází k přenosu přeplatků do mezd (na mzdovou složku 097 - Roční zúčtování daně se záporným znaménkem). Podmínky pro přenesení částek do mzdy zaměstnanců:

 • Ve formuláři ročního zúčtování konkrétního zaměstnance je zatržena položka Přenést pžeplatek do mzdy.
 • V položce Přeplatek je částka vyšší než 50 Kč.
 • Roční zúčtování konkrétního zaměstnance doposud nebylo přeneseno do mezd (atribut v základním přehledu - P - Přeplatek přenesen není zatržen)
 • Přenos přeplatků musí probíhat pouze do měsíců prvního čtvrtletí (leden-březen) a samozřejmě nesmí být vybraný měsíc uzavřen.


Upozornění To, do kterého měsíce bude přeplatek z ročního zúčtování přenesen, je dáno měsícem, ve kterém právě pracujete. Doporučujeme, abyste před provedením přenosu přeplatků vstoupili do nabídky Mzdové období, Výběr období a požadované období, do kterého chcete přeplatky přenést, vybrali.


Po potvrzení nabídky Přenes přeplatky do mezd se objeví přehled zaměstnanců, kteří splňují první tři výše uvedené podmínky. Pomocí tlačítka přenos se všem nebo vámi vybraným zaměstnancům přenese částka přeplatku ročního zúčtování do mzdy vybraného měsíce.


Upozornění Po spuštění akce Přenes přeplatky do mezd se může objevit hláška:
Dotaz nebo informativní hláška „Existují zaměstnanci s rozdílnou částkou ročního nezdanitelného minima. Chcete zobrazit seznam těchto zaměstnanců s možností výběru pro zarovnání tohoto rozdílu?“

Pokud zvolíte tlačítko ANO, můžete v zobrazeném přehledu označit ty zaměstnance, u kterých chcete tento rozdíl dorovnat (prostřednictvím tlačítka Přenos). Pokud zvolíte tlačítko NE, dostanete se do přehledu všech zaměstnanců, u kterých můžete přeplatky přenést (včetně těch, kteří neuplatnili celou částku ročního nezdanitelného minima). U všech zaměstnanců, u kterých přenášíte přeplatky do mezd by základní nezdanitelné minimum mělo být uplatněno v plné výši (bez ohledu na to, zda odpracovali ve vaší firmě celý rok nebo nikoliv). Výjimkou mohou být pracující důchodci.

Není důležité, zda bude přenos probíhat před výpočtem mzdy daného měsíce (výpočtová věta se automaticky založí), nebo v okamžiku, kdy již mzdy vypočítány jsou.

Přeplatky je možné přenést postupně v jednotlivých měsících prvního čtvrtletí.


Upozornění V případě přeneseného přeplatku RZD do výpočtu mzdy nebo stavu uzavřeno položky Roční zúčtování je záznam ročního zúčtování daně zablokován k editaci.


Zruš přeplatky ve mzdách

Jestliže chcete přeplatek ročního zúčtování zrušit (byl přenesen zaměstnanci, který na roční zúčtování nemá nárok, nebo bylo roční zúčtování vypočítáno nesprávně), použijete tuto volbu. Objeví se přehled všech zaměstnanců, kterým bylo roční zúčtování přeneseno do mezd. Vyberete konkrétního zaměstnance a stisknete tlačítko Přenos. Touto akcí dojde k tomu, že se zruší z výplat konkrétního měsíce mzdová složka 097 a v ročním zúčtování zmizí příznak toho, že roční zúčtování bylo provedeno. V tuto chvíli je roční zúčtování opět volné pro případné úpravy.


Příznak pro výpočet RZD

Pomocí akce Příznak pro výpočet RZD lze nastavit pro označené zaměstnance všechny možné stavy položky RZD:

Nastav na Počítat pro vybrané zaměstnance
Nastav na Nepočítat pro vybrané zaměstnance
Nastav na Uzavřeno pro vybrané zaměstnance
Nastav na jiný pro vybrané zaměstnance


Tisk formulářem

Pomocí akce Tisk - Tisk formulářem (F8) vytisknete formulář Roční zúčtování 2015 (vzor.č.19).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export