Roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP) - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do nabídky Roční ELDP vstoupíte tak, že ve stromové struktuře potvrdíte Mzdy, Roční sestavy, Roční ELDP. Z této nabídky lze vytisknout údaje do originálního formuláře ELDP. Údaje se načítají jednak automaticky při měsíční uzávěrce a jednak je lze načíst ještě před měsíční uzávěrkou (viz níže Nápočet do vybraných RELDP či individuální uzávěrkou zaměstnance v přehledu Mzdové údaje). První měsíční uzávěrka, kterou projde zaměstnanec, vytvoří v tomto přehledu ELDP s pořadovým číslem 1. Do tohoto ELDP se budou automaticky načítat při dalších měsíčních uzávěrkách údaje dalších měsíců.


Upozornění Pozor!!! Přehled Roční ELDP není vázaný na mzdové období. V přehledu jsou vidět všechny ELDP za roky zpracované v programu Helios Orange. Pokud potřebujete s evidenčními listy pracovat (opravovat, odesílat) musíte být přepnuti do aktuálního mzdového období, v uzavřeném mzdovém období není možné ELDP editovat. Do aktuálního období se přepnete v přehledu Mzdy - Mzdové období akcí Vyber období nebo z jakéhokoli přehledu vázaného na mzdové období přes dolní lištu.


Upozornění Pro odpovídající druh pracovního poměru se vytváří samostatný RELDP.


Upozornění K vygenerování RELDP pro pracovní poměr dohoda o provedení práce dochází uzávěrkou zaměstnance resp. měsíční uzávěrkou mezd v měsíci, kdy byla překročena hranice úhrnu příjmů v částce 10 000. Průběh pojištění je v trvání od prvního dne měsíce překročení až k datumu ukončení pracovního poměru dohody o provedení práce. Případné měsíce, ve kterých nebyla hranice přesáhnuta, jsou vykřížkovány. Datum výdělečné činnosti je vyplněno dle původního data sociálně pojištěn od, pokud datum nespadalo do minulého roku.


Upozornění Pokud jsou zapojeny ve mzdových konstantách pobočky, zohledňuje se variabilní symbol z definice platebního příkazu typu Státní platby pro konkrétní pobočku, na kterou je zaměstnanec přiřazen z řádku Sociální pojištění. Okres a Sídlo ČSSZ se zohledňují z číselníku poboček. Při exportu na ČSSZ musí být vybrány pouze záznamy jedné konkrétní pobočky.


E-help Elektronického průvodce ke zpracování evidenčních listů naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Upozornění Můžete si také zakoupit webinář, který se věnuje zpracování RELDP. Seznam webinářů k zakoupení najdete v naší videotéce
.

Oprava

Stiskem tlačítka Oprava se dostanete do detailu Ročních ELDP. Můžete si jednak prohlížet napočtené údaje a jednak máte možnost tyto údaje v případě nutnosti opravovat. Opravu údajů je možné provést jen ve mzdovém období, které je označeno jako "Aktuální". Formulář Ročních ELDP obsahuje hlavičku a dále je rozdělen na 3 záložky:


Reldp1.jpg


Hlavička

Rok

Jedná se o rok, za který je RELDP zpracováván.


Č.

Jedná se o pořadové číslo RELPD.


Typ ELDP

Načítá se typ ELDP dle stavu zaměstnance. Údaj je možné ručně změnit (typ Zaměstnání ukončeno smrtí lze zadat pouze ručně).


Oprava ze dne

Při vytváření RELDP typu Opravný (nikoli Zpětně vyhotovený) se do položky Oprava ze dne přenese z původního RELDP typu Zaměstnání trvá nebo zaměstnání ukončeno nebo Zaměstnání ukončeno smrtí (vždy může nastat pouze jeden z těchto případů v daném roce) položka Datum vyhotovení.


Datum uzavření

Zobrazuje se datum, ke kterému byl daný RELDP uzavřen akcí Uzavření vybraných RELDP.


Vyhotoveno

Zadáváte datum, ke kterému RELDP vytváříte. Datum je možné vyplnit ručně nebo přes akci Datum vyhotovení.


Záložka Základní údaje

Záložka obsahuje informace o zaměstnanci a o zaměstnavateli.


[1] Identifikace pojištěnce

Údaje na záložku Identifikace pojištěnce se dotahují z osobní karty zaměstnance, kterou naleznete v přehledu Mzdy, Zaměstnanci. Pokud v ELDP chybí nějaký údaj, je nutné jej zadat do karty Zaměstnance.


Příjmení

Doplňuje se na základě položky Příjmení z karty Zaměstnance.


Jméno

Doplňuje se na základě položky Jméno z karty Zaměstnance.


Titul

Doplňuje se na základě položky Titul z karty Zaměstnance.


Rodné číslo

Doplňuje se na základě položky Rodné číslo z karty Zaměstnance.


Ulice

Doplňuje se na základě položky Ulice z karty Zaměstnance.


Číslo domu

Doplňuje se na základě položky Popisné č. a Orientační č. z karty Zaměstnance.


Rodné příjmení

Doplňuje se na základě položky Rodné příjmení z karty Zaměstnance.


Obec

Doplňuje se na základě položky Místo z karty Zaměstnance.


Pošta

Doplňuje se na základě položky Pošta z číselníku PSČ. (vyplňuje se pouze prvních pět písmen z názvu dodávací pošty)


PSČ

Doplňuje se na základě položky PSČ z karty Zaměstnance.


Země

Doplňuje se na základě položky Země z karty Zaměstnance.


Datum narození

Doplňuje se na základě položky Datum narození z karty Zaměstnance.


Z hlediska formální správnosti údajů o pojištěnci na výsledném tiskovém formuláři je třeba dodržet některá pravidla:

 • Jména zaměstnanců by měla být vyplněna s diakritikou.
 • Aby se na formuláři RELDP vytiskla položka Pošta, musí být vyplněna položka Pošta v číselníku PSČ. To znamená, že PSČ i město na kartě zaměstnance je nutné zadávat přes návazný číselník.


Upozornění Jestliže je v číselníku PSČ vyplněna Pošta, tiskne se na formulář RELDP a doplní se v exportním souboru pro ČSSZ tento údaj. Pokud v číselníku PSČ Pošta vyplněna není, tiskne se do REDLP a exportuje se prvních 5 znaků z Místa uvedeného v číselníku zaměstnanců.


[2]Organizace

Většina údajů se do sekce o Organizaci dotahuje z karty vlastní organizace, kterou naleznete v přehledu Číselníky, Organizace (jedná se o organizaci s číslem 0). Pokud v ELDP chybí nějaký údaj, je nutné jej zadat do karty Organizace.


OSSZ - Okres

Načítá se kód okresu místně příslušné OSSZ, který musíte mít vyplněný v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložce 2.DNP a pojištění - DNP, náhrady.


OSSZ - Sídlo

Načítá se sídlo místně příslušné OSSZ, které musíte mít vyplněno v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložce 2.DNP a pojištění - DNP, náhrady.


Název organizace

Doplňuje se na základě položky Název v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)


Ulice

Doplňuje se na základě položky Ulice v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)


Číslo domu

Doplňuje se na základě položky Ulice v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)


Obec

Doplňuje se na základě položky Místo sídla v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)


PSČ

Doplňuje se na základě položky PSČ v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)


IČO

Doplňuje se na základě položky IČO v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0). V případě, že zaměstnavatel nemá IČO přiděleno, zůstane údaj nevyplněn.


Variabilní symbol

Doplňuje se z bankovního spojení pro odvod sociálního pojištění (Definice platebních příkazů, Typ Státní platby a kumulované srážky, Typ odvodu Sociální pojištění)


Výd.čin.od (výdělečná činnost od)

Vyplňuje se na základě položky Sociální pojištění od ve Mzdových údajích. Datum se vyplňuje jen tehdy, pokud byla výdělečná činnost konkrétního pojištěnce započata před kalendářním rokem, za který je ELDP veden.


Záložka Průběh pojištění

Údaje se na záložku Průběh pojištění automaticky načítají měsíční uzávěrkou mezd nebo spuštěním akce Nápočet do vybraných RELDP. Vyplňování ročních evidenčních listů důchodového pojištění se řídí platnými předpisy. Automaticky napočtené hodnoty lze v případě nutnosti ručně korigovat.


Průběh pojištění


[1] Vyměřovací základy

Na záložce Vyměřovací základy vidíte jednotlivé řádky informující o průběhu pojištění. Do detailu každého řádku můžete vstoupit pomocí tlačítka "Oprava" (nad označeným řádkem). Jednak jsou zde hodnoty automaticky načtené, jednak máte možnost údaje opravovat pomocí opravných položek.


Kód činnosti


Jedná se o trojmístný údaj, který se skládá z těchto hodnot:

 • První znak - dříve se načítal se dle nastavení položky Druh PP ve Mzdových údajích a také dle toho, kolik druhů pracovních poměrů má daný zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele, nyní se načítá dle položky Druh výdělečné činnosti ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Sociální pojištění.
 • Druhý znak - načítá se dle toho, zda zaměstnanec čerpal dávky nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti (u nemocí, které započaly před rokem 2009), zda dostal zaměstnanec po skončení pracovního poměru nějaký příjem, zaměstnanec dosáhl za trvání výdělečné činnosti důchodového věku, atd.


Upozornění V případě, že je po skončení zaměstnání vyplácen dodatečný příjem zaměstnanci, který je zaměstnán na Dohodu o provedení práce nebo se jedná o Zaměstnání malého rozsahu, nesmí se v RELDP vytvářet další řádek s kódem P. Příjmy u těchto druhů výdělečné činnosti jsou považovány za příjmy, které spadají do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo.


Pokud se jedná o zaměstnance, který má vyplněn Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce nebo má ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Sociální pojištění zatržen atribut Malý rozsah a tomuto zaměstnanci je zúčtován příjem po skončení zaměstnání, potom:

 • v RELDP existuje již pouze jeden řádek
 • již není vyplňován kód P
 • příjmy po ukončení zaměstnání jsou načteny do měsíce, kdy byly vyplaceny (tzn. do měsíce po ukončení zaměstnání). Lze zkontrolovat v detailu řádku RELDP (RELDP, záložka Průběh pojištění).


Vzhledem k tomu, že dodatečně zúčtované příjmy načítáme do měsíce zúčtování, je v rámci kalendářního roku vše v pořádku, na RELDP se zobrazuje sumační částka Vyměřovacích základů.


V případě, že se jedná o zúčtování dodatečných příjmů tzv. "přes roky", tzn. např. zaměstnanec ukončí pracovní poměr (DPP nebo Zaměstnání malého rozsahu) v prosinci a dodatečný příjem je mu zúčtován v lednu, je nutné RELDP upravit ručně pomocí položky Korekce u Vyměřovacích základů. V případě, že by byl RELDP za předchozí rok již odeslán, je nutné vytvořit opravný RELDP.

Podmínky pro to, aby se dodatečně zúčtovaný příjem na RELDP načetl jsou stejné jako doposud, tzn. musí se jednat o příjem, který zakládá účast na sociálním pojištění (u Dohody o provedení práce je příjem vyšší než 10 000 Kč, u Zaměstnání malého rozsahu o příjem vyšší než 2 500 Kč).

Aby se výše uvedené projevilo u již existujících RELDP je nutné spustit akci Přepočet vybraných RELDP.


V přehledu RELDP si pomocí nástroje Nastav vyfiltrujete ELDP pro Druh pracovního poměru nastaveného na Dohoda o provedení práce, případně kde je Zaměstnání malého rozsahu zatrženo.


Jestliže víte, že u těchto zaměstnanců nebyly dělány žádné korekce, lze spustit akci Přepočet RELDP - Od počátku roku s výmazem. Jestliže víte, že jste u těchto zaměstnanců dělali korekce, spustíte Přepočet RELDP - Od počátku roku (původně zadané korekce v RELDP zůstanou akcí nedotčeny).


 • Třetí znak - načítá se dle nastavení položky Druh PP ve Mzdových údajích. Pokud je zadán druh PP "Statutární zástupce firmy", vyplňuje se znak S (statutární zástupce obchodní společnosti nebo družstva).
Upozornění Od 1.1.2014 není možné na RELDP uvádět v třetím znaku trojmístného kódu průběhu pojištění znak "S". Vyplňování údaje S na třetí pozici trojmístného kódu připadá v úvahu naposledy za období do 31. 12. 2013. Generování bylo tedy od roku 2014 upraveno. Na případné zadání kódu "S" ve třetím znaku průběhu pojištění budete upozorněni hláškou: "Od roku 2014 povolena pouze hodnota Ostatní. Pokračovat?"

Jednotlivé znaky můžete opravit na záložce Kód činnosti v detailu každého řádku RELDP. Vybírat můžete ze seznamu přes pomocné tlačítko Seznam.jpg.


Od:

U zaměstnanců, kteří nastoupili v roce, za který se roční ELDP sestavuje, se položka Od vyplňuje se na základě položky Sociální pojištění od zadaná ve Mzdových údajích. U stávajících zaměstnanců se vyplňuje první den v příslušném roce (tj. 1.1.). Pokud zaměstnanec pobírá po skončení výdělečné činnosti dávky nemocenského pojištění (u nemocí, které započaly před rokem 2009), vyplňuje se do políčka Od datum zahájení pobírání nemocenských dávek.


Do:

U zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trvá, se doplní poslední den v příslušném roce (tj. 31.12.). U zaměstnanců, jimž skončil pracovní poměr během roku, se položka Do vyplňuje na základě údaje Konec PP - Datum ve Mzdových údajích. V případě, že zaměstnanec pobíral dávky nemocenského pojištění po konci výdělečné činnosti, vyplňuje se zde datum konce pobírání těchto dávek.


MR

Od roku 2009 se zavádí sledování zaměstnání malého rozsahu. Tuto položku je v případě, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, nutno vyplnit ve Mzdových údajích na záložce Daně a pojištění, Pojištění, zatržení položky MR. Dle tohoto atributu program rozlišuje, zda se má při nápočtu RELDP vytvořit více řádků či nikoliv.

Upozornění Položku je možno editovat. Každý nápočet RELDP však vždy znovu přenastaví položku podle hodnoty ve MÚ načítaného období - samozřejmě v tom řádku, do kterého načítané období datumově spadá.


Dny pojištění

Počet kalendářních dnů, po které byl zaměstnanec pojištěn v daném kalendářním roce. Počet dnů můžete opravit přes políčko Korekce.


Vyloučené doby

Počet vyloučených dnů za kalendářní rok celkem. Počet dnů můžete opravit přes políčko Korekce.


Vyměřovací základ

Vyplňuje se úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro sociální pojištění za kalendářní rok celkem. Výši vyměřovacího základu můžete opravit přes políčko Korekce.


Dny po důch. (resp. Doby odečtené)

Doby odečítané po důchodovém věku za kalendářní rok celkem (kalendářní dny, ve kterých byl zaměstnanec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod). Počet dnů můžete opravit přes políčko Korekce.


Upozornění Měsíce, které nejsou považovány za dobu důchodového pojištění v době trvání výdělečné činnosti, se uvádí znak "X". Tento znak je možné opravit pomocí dvojitého poklepání ve volném políčku.


Více informací k vyplňování RELDP naleznete v materiálu Všeobecné zásady k vyplňování RELDP přímo od ČSSZ, který je ke stažení na jejich www stránkách.


Započtené doby

Tato záložka je přístupná pouze u RELDP před rokem 2009.


Znak

Doplňuje se na základě položky Důvod vynětí ze Mzdových údajů:

 • V - Základní vojenská služba
 • M - Placená mateřská dovolená
 • C - Civilní služba


Datum od

Doplňuje se na základě položky Datum vynětí ze Mzdových údajů.


Datum do

Doplňuje se na základě položky Návrat do ES ze Mzdových údajů (datum o 1 den nižší než je datum návratu do ES).


Záložka El.podání

Na této záložce jsou načítány údaje týkající se elektronického odesílání ročních RELDP na OSSZ přes VREP.


Reldp stav.jpg


Upozornění V případě potřeby je možné měnit stav podání a datumy zasílaného ELDP přes tlačítko Tritecky.jpg vedle položky GUID scénáře a potvrzení globálně platným heslem.


Nový RELDP

Pomocí tlačítka Nový lze vytvořit opravný nebo zpětně vyhotovený roční ELDP. Nejprve musíte vybrat zaměstnance, pro kterého chcete opravný či zpětně vyhotovený roční ELDP zpracovat (označit a vybrat přes tlačítko "Přenos"). Poté musíte vyplnit Parametry pro vytvoření RELDP:

Novy - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Rok

Zadáváte rok, za který je opravný či zpětně vyhotovený RELDP vyhotovován. Přednabízí se aktuální rok.


Typ ELDP

Pomocí tlačítka Seznam.jpg vybíráte ze seznamu požadovaný typ ELDP:

 • Opravný - zaměstnání trvá
 • Opravný - zaměstnání ukončeno
 • Opravný - zaměstnání ukončeno smrtí
 • Rekontruovaný - zaměstnání trvá (od roku 2011)
 • Rekontruovaný - zaměstnání ukončeno (od roku 2011)
 • Rekontruovaný - zaměstnání ukončeno smrtí (od roku 2011)
 • Zpětně vyhotovený - zaměstnání trvá (do roku 2010 včetně)
 • Zpětně vyhotovený - zaměstnání ukončeno (do roku 2010 včetně)
 • Zpětně vyhotovený - zaměstnání ukončeno smrtí (do roku 2010 včetně)


Přenést Průběh pojištění z generovaného ELDP

Pokud políčko zaškrtnete, přenesou se údaje o průběhu pojištění z vygenerovaného RELDP u vybraného zaměstnance. Pokud políčko zaškrtnuté nebude, budete údaje vyplňovat ručně.

Upozornění Při vytváření RELDP typu Opravný (nikoli tedy zpětně vyhotovený) se do položky Oprava ze dne přenese z původního RELDP typu Zaměstnání trvá nebo zaměstnání ukončeno nebo Zaměstnání ukončeno smrtí (vždy může nastat pouze jeden z těchto případů v daném roce) položka Datum vyhotovení.


Pořadové číslo RELDP

Vyplňujete pořadové číslo RELDP.


Výběr parametrů potvrdíte stiskem tlačítka "OK". Zobrazí se formulář Roční evidenční list důchodového pojištění, který je podrobně popsán v nabídce "Oprava".


Zrušit RELDP

Pomocí tlačítka Zrušit lze smazat pouze ručně založený záznam v přehledu Roční ELDP (tj. opravné nebo zpětně vyhotovené ELDP).

Upozornění Mazat lze pouze záznamy, které jsou ve stavu Pořízeno. Pokud je záznam opravdu nutné zrušit, lze v Opravě daného záznamu na záložce El.podání změnit stav záznamu přes tlačítko Tritecky.jpg na Pořízeno.


Tisk RELDP

Roční evidenční list důchodového pojištění lze pro vybraného zaměstnance vytisknout. Nad označeným záznamem v přehledu Roční ELDP zvolíte z místní nabídky (přes pravé tlačítko myši) funkci Tisk, Tisk formulářem (F8). Nabídnou se Vám dva distribuční formuláře:

 • RELDP předtištěný formulář - slouží k tisku RELDP do originálního formuláře (tvrdá karta);
 • RELDP kopie pro organizaci - slouží k tisku formuláře pro účely firmy a k předání zaměstnanci (na čistý papír).


Vyberete formulář a pomocí tlačítka "Náhled" dojde k zobrazení formuláře před tiskem.


Upozornění Jestliže je v číselníku PSČ vyplněna Pošta, tiskne se na formulář RELDP tento údaj. Pokud v číselníku PSČ Pošta vyplněna není, tiskne se do REDLP prvních 5 znaků z Místa uvedeného v číselníku zaměstnanců.


Nápočet do vybraných RELDP

Pomocí funkce Nápočet do vybraných RELDP, kterou najdete v místní nabídce přehledu Roční ELDP, lze načíst do označených RELDP hodnoty za aktuální měsíc ještě před měsíční uzávěrkou mezd. Pokud tuto volbu nepoužijete, proběhne nápočet automaticky vždy při měsíční uzávěrce.


Upozornění Akce načítá záznam do RELDP za aktuální měsíc dle vypočtené mzdy zaměstnance.


Přepočet vybraných RELDP

 • od začátku roku - tato funkce napočítá RELDP od začátku roku
 • od začátku roku s výmazem - tato funkce napočítá RELDP od začátku roku a pokud jste dělali jakékoliv ruční zásahy do RELDP, tyto vymaže
Upozornění V běžném provozu není nutné uvedené akce spouštět, nápočet RELDP probíhá automaticky při měsíční uzávěrce.


Uzavření vybraných RELDP

Tato akce místní nabídky umožňuje uzavřít vybrané RELDP. Po zvolení akce jste vyzváni k zadání těchto údajů:

Novy - Mzdy - ceska legislativa CZ 3.jpg


Musíte zadat datum, ke kterému chcete RELDP uzavřít. Dále musíte zvolit, zda chcete uzavřít celý RELDP nebo pouze řádky vyměřovacích základů. Uzavřený RELDP nelze editovat.


Upozornění Jestliže zaměstnanci odešlete RELDP na ČSSZ (např. z důvodu podání žádosti o důchod) a zaměstnanec u vás dále pracuje, musíte odeslaný REDLP celý uzavřít, aby se dalšími nápočty založil nový řádný RELDP na zbytek roku.


Zrušení uzavření vybraných RELDP

Pomocí akce Zrušení uzavření vybraných RELDP můžete znovu otevřít uzavřený RELDP k dalším opravám.


Kontrola vybraných RELDP

Funkce Kontrola vybraných RELDP, kterou najdete v místní nabídce přehledu Roční ELDP, kontroluje vyplněnost RELDP vybraných zaměstnanců.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

V některých případech se může zobrazit chyba ve variabilním symbolu. Zkontrolujte, zda je správně vyplněn variabilní symbol v nabídce Konstanty a číselníky - Mzdové konstanty na záložce 4 - Nastavení a definice v sekci [5] Elektronická podání, pobočky. Dále zkontrolujte na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [3] Dávky nemocenského pojištění položku OSSZ v Kód. Jedná se o kód OSSZ, pod kterou spadá Vaše organizace. Pokud jsou údaje správné, může být hláška o chybě způsobena tím, že neodpovídají první tři znaky variabilního symbolu třímístnému kódu OSSZ. Danou chybu je pak možné ignorovat a elektronicky podat na OSSZ.


Datum vyhotovení

Do vybraných RELDP s nevyplněným datumem

Funkce Datum vyhotovení - Do vybraných RELDP s nevyplněným datumem, kterou najdete v místní nabídce přehledu Roční ELDP, umožňuje zadat k vybraným zaměstnancům hromadně položku Datum vyhotovení ve formuláři RELDP na záložce Organizace. Vybrané datum bude do editačního formuláře doplněno jen v případě, že tam doposud zadáno nebylo.


Do všech vybraných RELDP

Funkce Datum vyhotovení - Do vybraných RELDP s nevyplněným datumem, kterou najdete v místní nabídce přehledu Roční ELDP, umožňuje zadat k vybraným zaměstnancům hromadně položku Datum vyhotovení ve formuláři RELDP na záložce Organizace. Pokud je již datum vyhotovení ve formuláři RELDP u vybraného zaměstnance či zaměstnanců vyplněno, bude nahrazeno datumem zadávaným touto akcí.


Zprávy (elektronické odesílání RELDP)

Roční evidenční listy důchodového pojištění lze na ČSSZ předávat kromě tiskové podoby také v elektronické formě přes komunikační kanál Veřejné rozhraní pro e - Podání (dále jen "VREP") nebo na datovém médiu. Před vlastním zasíláním RELDP elektronickou cestou je nutné provést registraci na příslušné Správě sociálního zabezpečení (blíže internetové stránky ČSSZ či dokument v Poradně na našich WWW stránkách). Ke zprovoznění elektronické komunikace jsou také potřebné certifikáty. Podpisový klíč (kvalifikovaný certifikát) je možné získat od České pošty - PostSignum QCA, od I.CA (První certifikační autority) nebo od eIdentity a.s. Certifikáty, které jsou zapotřebí ke zprovoznění elektronické komunikace a jsou společné pro všechny organizace, je možné si stáhnout v šásti dokumentace Poradna - Zprovoznění elektronických služeb (oblast Elektronické certifikáty, Lidské zdroje). Teprve následně je třeba nastavit údaje pro elektronickou komunikaci v programu Helios Orange.


Nastavení v programu Helios Orange:

Konstanty a číselníky

V modulu Mzdy vstupte do přehledu Konstanty a číselníky do opravy formuláře Mzdové konstanty. Na 4.záložce Ostatní v oblasti Elektronická podání musíte vyplnit položku RELDP – variabilní symbol (pozn. variabilní symbol je jedním z tzv. známých údajů, které jste obdrželi při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení). V položce RELDP – pověř. pracovník bylo dříve nutné vyplnit plné jméno pověřeného pracovníka, který bude RELDP odesílat. Již není nutné vyplňovat.


Nastavení zpráv

Zasílání RELDP v elektronické podobě přes VREP nebo přes datovou schránku probíhá prostřednictvím akce Zprávy - Generování zpráv (Ctrl+Alt+G), kterou najdete v místní nabídce přehledu Roční sestavy, Roční ELDP. V Přehledu definice zpráv je třeba nastavit vlastnosti definic zpráv pro odesílání RELDP (nad vybranou zprávou spustit akci Oprava).

Zpráva RELDP - podání (VREP) je určena pro samotné zasílání RELDP. Vyplňujete zde následující záložky:


1. Editace

Na 1.záložce Editace je potřeba specifikovat správnou Adresu místa určení zpráv. Jedná se o adresář pro export zpráv. Budou-li data přes datovou schránku, zapíšete sem cestu na adresář, kam se soubor s RELDP uloží ve formátu XML (např. C:\RELDP). Do cesty lze zapsat i sdílenou složku jiného počítače (např. \\PC01\RELDP). Častějším způsobem bude předání dat on-line, přes internet přímo přesVREP. V tomto případě bude uvedena adresa místa určení: https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission.


4. Certifikát

Na 4.záložce Certifikát je potřeba přiřadit příslušné certifikáty pro šifrování a pro elektronický podpis:

Na podzáložce Šifrování přiřadíte k definici zprávy certifikát určený k šifrování zpráv pro ČSSZ, tj. CSSZsifr.cer. Zvolíte akci Nový a v editoru kliknete na tlačítko Tritecky.jpg u položky Vystaveno pro.


Z nabídnutého úložiště vyberete příslušný certifikát platný pro dané období(vystaveno pro: DIS.CSSZ.2019, vystavitel: PostSignum Public CA 2) a přenesete jej pomocí tlačítka OK. Pro šifrování se již přednabízí sekce Umístění Current_user a Název umístění CA (tedy Intermediate CA - Zprostředkující certifikační úřady). Toto lze změnit dle způsobu instalace certifikátu CSSZsifr.cer.


Výběr certifikátu z úložiště


Přiřazení platného certifikátu do definice


Po přenosu certifikátu uložte nastavení tlačítkem OK (údaje lze vypsat i ručně bez přenosu, ale Vystavitel musí být napsaný přesně!). Tímto jste do programu zadali informaci, že všichni uživatelé budou zprávy tohoto typu šifrovat tímto certifikátem CSSZsifr.cer.


Na podzáložce El.podpis zadáte pro každého uživatele zvlášť certifikát, který bude použit pro elektronický podpis (tzv."kvalifikovaný certifikát"). Proto je potřeba, aby se každý uživatel přihlásil na svůj počítač pod svým účtem a přihlásil se také do programu Helios Orange pod svým účtem, a nastavil si zde, jakým certifikátem bude podepisovat (centrálně toto nastavit nelze z bezpečnostních důvodů - samotné certifikáty s privátním klíčem jsou přístupné jen tomu, pod jehož účtem se instalovaly; ani administrátor počítače nevidí certifikáty s privátními klíči jiných uživatelů instalovaných do sekce Personal v úložišti Aktuální uživatel). Budete-li údaje [Vystaveno pro, Vystavitel, Seriove cislo] vypisovat ručně, pak se stačí za každého uživatele přihlašovat pouze do programu Helios Orange. Certifikáty nebudou přístupné, ale v programu lze tyto údaje ručně vyplnit. Doporučený postup je ten předchozí. Způsob výběru a přiřazení certifikátu pro elektronický podpis je obdobný jako u certifikátu pro šifrování.


Upozornění Certifikát pro šifrování je tedy potřeba zadat do definice zprávy pouze jednou (automaticky již bude přiřazen i pro ostatní uživatele na tomto počítači). Certifikát pro elektronický podpis je potřeba zadat pro definici a pro každého uživatele. Zároveň platí, že lze pro definici zprávy zadat pouze jeden certifikát podpisu pro stejného uživatele.


Upozornění Ostatní certifikáty (tj. PostSignum_CA.cer SN=27.cer, PostSignum_ROOT.cer , Gov_dev_SSL.cer, ICA_kvalifikovany.cer) se pouze nainstalují do příslušného úložiště certifikátů (viz popis v dokumentu v Poradně) a poté se již nikam nepřiřazují.


Upozornění Bez šifrovacího a podpisového certifikátu lze exportovat zprávy pouze na disk pro účely odeslání datovou schránkou, nikoli na VREP.


Pokud budete mít definici pro odeslání zprávy připravenou, můžete pokračovat zasíláním zprávy na ČSSZ. Nad označenými záznamy spustíte akci z místní nabídky Zprávy – Generování zpráv. Vyberete definici RELDP - podání (VREP) a pomocí tlačítka Přenos spustíte vlastní odeslání.

V procesním okně jste průběžně informováni o stavu zasílaného souboru:

[[Image:Novy_-_Mzdy_-_ceska_legislativa__CZ_8.jpg]|Průběh odesílání RELDP přes VREP]


Po ukončení přenosu se změní hodnoty ve formuláři RELDP vybraných zaměstnanců na 4.záložce El.podání.


Položka Stav může nabýt následujících hodnot:

 • Pořízeno – ve stavu Pořízeno jsou všechny záznamy ročních ELDP, které byly automaticky vygenerovány programem nebo zadány ručně a nebyly odesílány
 • Odesláno na PVS / VREP – záznam bude ve stavu Odesláno na PVS / VREP, pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva RELDP XML podání a nedošlo prozatím k přijetí odpovědi
 • Přijato na PVS / VREP – záznam bude ve stavu Přijato na PVS / VREP, pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva RELDP XML podání a již přišla i odpověď Acknowledgement
 • Zpracováno na ČSSZ – záznam bude ve stavu Zpracováno na ČSSZ, jakmile přijde odpověď typu Přijato: Response – OK – Podání proběhlo úspěšně
 • Chyba – záznam bude ve stavu Chyba v případě, že přijde odpověď typu „Přijato: Error, podrobnosti v editoru zprávy Akce/Zobrazení dodatečných informací“ (v přehledu Roční ELDP zvolíte nad označeným záznamem RELDP akci z místní nabídky Zprávy – Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu a otevřete vybranou zprávu funkcí Oprava, poté vyberete v nabídce Akce volbu Zobrazení dodatečných informací)
Příklad Příklad:
chyba může nastat například v případě, že je u zaměstnance vyplněné špatné rodné číslo (část popisu chyby):

---

- <Body>

- <ErrorResponse xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/reldp/ErrorEnvelope">

- <Application>

- <Error>

<RaisedBy>RELDP</RaisedBy>
<Number xmlns="">259</Number>
<Text xmlns="">RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;</Text>
</Error>

- <Protocol>

- <error type="RELDP" version="1.0" result="WARNING" errMsg="RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;" errNumber="259" count="1" countErr="0" countWar="1">

<head col1="rodné číslo" result="Výsledek zpracování" errMsg="Chyba" />
<rec result="WARNING" errMsg="RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;" errNum="259" col1="700612350" xmlns="" />
</error>


Pokud bude záznam označen jako chybný, opravte příslušné údaje a pošlete jej znovu. Stejně postupujete i v případě, že záznam byl například jen odeslán na PVS / VREP či přijat na PVS / VREP a ještě nebyl zpracován na ČSSZ.


Společně se Stavem záznamu vybraných RELDP jsou také vyplňovány jednotlivé datumy, tj. Odesláno na PVS / VREP, Přijato na PVS / VREP a Zpracováno na ČSSZ ve formuláři RELDP na 4.záložce El.podání. Po přijetí RELDP na VREP je k záznamu také přiřazen tzv. GUID Scénáře. Jedná se o jakési označení (identifikaci) záznamu. Veškeré údaje na této záložce jsou nepřístupné k editaci. V případě problémů (nebo pokud jste záznamy odesílali prozatím jen ve zkušebním provozu a chcete je vrátit na původní stav) je možné jednotlivé položky změnit. V editoru RELDP vybraného zaměstnance půjdete na záložku El.podání a vedle položky GUID scénáře zvolíte tlačítko Tritecky.jpg a potvrdíte globálně platným heslem. Tím se údaje zpřístupní k editaci.


Upozornění Před odesláním RELDP doporučujeme spustit kontrolu jejich vyplněnosti. Z místní nabídky v přehledu Roční ELDP zvolíte nad vybranými záznamy akci Kontrola vybraných RELDP.


Upozornění Při odesílání ELDP na portál VREP se v procesu odesílání zobrazí výzva, zda chcete provést uzavření odesílaných ELDP. Výzvu lze potvrdit nebo přeskočit přes volby Ano či Ne. Pokud dáte Ano, objeví se editor pro zadání data a zda chcete uzavřít celé ELDP nebo pouze jeho řádky. Pak dojde k odeslání ELDP na portál VREP tak, jak jste zvyklí.


Další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export