Pomocný konsolidační přehled za rok 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Povinnost sestavit a odeslat PKP část I., III., IV. a V.

Pokud jste již PKP v Helios Orange sestavovali za rok 2016, v roce 2017 postupujte takto:

 1. V přehledu Struktura výkazů PKP pro období (rok) 2017 spustit akci Aktualizace nastavení výkazů PKP, tím se přehled naplní.
 2. V účtovém rozvrhu pro období (rok) 2017 označit všechny účty a spustit akci Doplnění položek PKP. Doplní položku PKP pro případné nově pořízené účty. Nastavení, které jste provedli pro účty minulý rok zůstává.
 3. Na účtech, kde nedošlo automaticky k dohledání položky PKP, přiřadit položku PKP ručně, viz záložka 2 - Další údaje, pole Položka PKP.
 4. V účtovém rozvrhu přes vazbu na strukturu výkazů PKP zobrazit sloupce Vzájemný vztah a Významná částka.
 5. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Vzájemný vztah. Zde by všude měla být nastavena povinnost účtovat na organizaci. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP III. U nových účtů doplňte pomocí funkce Hromadné změny.
 6. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Významná částka. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Týká se však pouze účtů navázaných na položku PKP, u které je reálná možnost, že bude překročen limit 10% sumy aktiv netto. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP V. Opět pro nové účty.
 7. Pro účty, pro které byla doplněna povinnost účtovat na organizaci podle předchozích dvou bodů, zkontrolovat, zda byla organizace (partner PKP) v deníku zaúčtována. Pokud ne, je zapotřebí organizaci doplnit.
 8. U rozvahových účtů (příp. podrozvahových účtů) je třeba organizaci doplnit i do počátečních stavů. Zůstatek počátečního stavu rozdělit podle zůstatků pro jednotlivé organizace. Je možné provést interním dokladem. Pokud však data předchozího období (2016) máte už v Helios Orange, můžete využít automatického vygenerování dokladu počátečního stavu.
Na účtech je třeba mít označen parametr Uz. organizace na Ano.
Potom při akci Uzavření a otevření účetních knih (případně Zrušení a obnovení uzavření a obnovení účetních knih) v paramteru - Uzávěrka po organizacích vyberete Ano. Pro rozvahové a podrozvahové účty (které mají nastavenu volbu Uzávěrka organizace na Ano) budou počáteční stavy rozděleny podle organizací, které vykazovaly ke konci uzavíraného roku nenulový zůstatek na daném účtu.
 1. Číselníky/Organizace/Partneři v konsolidaci státu – pro Období (rok)2017 importovat a potom spustit akci Aktualizace konsolidace ke dni 31.12.2017.
 2. Pomocný konsolidační přehled/Definice výkazu změnit období na 2017 a spustit Definice – doplnění vazeb účtů
 3. Vytvořit nové skupiny výkazů a skupiny textových příloh, generovat nové období, generovat výkazy, aktualizovat výkazy.

Povinnost sestavit a odeslat PKP část VI.

(Tato povinnost se týká osob pod společným nebo podstatným vlivem)

Výkaz sestavujete v submodulu Výkazy a reporty. Definice výkazu - změníte období na 2017 a spustíte akci Defince - doplnění vazeb účtů. Tím se doplníte do definice výkazu PKP VI. příslušné účty, zkontrolujte. Výkaz sestavíte obdobným způsobem, jako např. rozvahu.

Doplnění metodických pokynů

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu. Pomůcka byla vytvořena s cílem zpřesnit konsolidovaným jednotkám státu, které postupují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., oblast vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl pořízen z dotace. Metodická pomůcka obsahuje také praktické příklady. http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual/2018/metodicka-pomucka-pro-vykazovani-majetku-31317

Detailní popis k sestavení výkazů naleznete v příručce na webu

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export