Položky kooperační objednávky - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Tento přehled zobrazuje jednotlivé položky kooperačních objednávek. Přímo z těchto položek je možné pomocí funkce "Převod do evidence kooperací - jednotlivě/hromadně" zaevidovat výrobní operace typu kooperace, které se nacházejí na těchto položkách.

Seznam atributů

 • Kooperační objednávky - Odkaz na hlavičku kooperační objednávky, ke které daná položka náleží.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, jehož kooperační operace je převedena na tuto položku.
 • Výrobní číslo - Odkaz na výrobní číslo výrobního příkazu.
 • Výrobní operace - Odkaz na konkrétní výrobní operaci daného příkazu, jehož množství je převedeno na tuto položku objednávky.
 • Kooperace - Odkaz do číselníku kooperací na konkrétní druh kooperace. Tento údaj je přednastaven z výrobní operace a je možné jej změnit.
 • Organizace - Odkaz na organizaci z hlavičky objednávky.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec, který je vyráběn danou operací.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z daného výrobního příkazu.
 • Uzavřeno - Informuje, zda daná položka objednávky je ručně uzavřena a tím i splněna. Na uzavřenou položku objednávky nelze již provádět návaznou evidenci.
 • Autor uzavření - Zobrazuje uživatele, který provedl uzavření.
 • Splněno - Informuje, zda daná položka objednávky je již splněna - vykryta. To znamená, že buď je položka objednávky ručně uzavřena, a nebo je převedena do evidence kooperací a tedy je vykryta.
 • Položka - Jednoznačné číselné označení dané položky v rámci dané objednávky.
 • Doklad, Alternativa - Identifikace výrobní operace v rámci výrobního příkazu.
 • Konstrukční a technologická dávka - viz Dávka TPV
 • Kooperační množství - Potřebné kooperační množství na jednu Dávku TPV vyráběného dílce. Tento údaj je přednastaven z definice výrobní operace a je možné jej změnit.
 • Celkové kooperační množství - Celkové kooperační množství na zadané množství v atributu "kusy".
 • Kusy - Převedené množství z dané výrobní operace typu kooperace. Pro toto množství výrobku je požadováno provedení kooperace v dané objednávce.
 • Kusy převedené - Jedná se o "Kusy", které již byli převedeny z dané položky objednávky do evidence kooperací.
 • Kusy v kooperaci - Jedná se "Kusy", které doposud nebyly převedeny do evidence kooperací. Pokud daná položka je již ručně uzavřena, tak tento atribut vykazuje nulové množství.
 • Cena - Cena za provedení kooperace zadaných "Kusů". Tato cena je přednabídnuta na základě kalkulačních cen kooperace. Tuto cenu je možné ručně změnit.
 • Počet přepravních dávek - Zobrazuje počet přepravních dávek na zadané množství. Tento údaj je vypočten na základě parametrů dané kooperace.
 • Požadovaný termín dodání - Informativní údaj.
 • Potvrzený termín dodání - Informativní údaj.
 • Poznámka - Libovolný textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.

Funkce

Standardní funkce pro přidání, zrušení a opravu jednotlivých položek jsou dostupné pouze v editoru Kooperačních objednávek při jejich definování na druhé záložce.


Převod

Tato funkce slouží k hromadnému přidání nových položek z živých výrobních operací a je aktivní pouze v editoru Kooperačních objednávek stejně jako standardní funkce pro manipulaci se záznamy (Nový, Oprava, Zrušit).
Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled všech dostupných živých výrobních operací. Pokud na hlavičce kooperační objednávky je vybrána organizace (dodavatel), tak tento přehled je zafiltrován pouze na operace s druhem kooperace, který má ve své definici přednastavenou danou organizaci nebo nemá přednastavenou žádnou organizaci. Tento filtr je možné pomocí funkce "Nastav" zrušit.
V tomto zobrazeném přehledu se provede výběr požadovaných výrobních operací a tento výběr se potvrdí funkcí "Přenos".


Kooperační objednávka

Pomocí této funkce se zobrazí editor objednávky, jejíž součástí je aktuální položka z přehledu.


Generování faktury přijaté

Tato funkce slouží ke generování faktury přijaté za provedené externí práce od dodavatelů kooperace.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných položek - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství či ceny.

Seznam atributů:

 • Množství - Fakturované množství v jednotkách kooperace.
 • Celková cena - Fakturovaná cena.
 • Dodavatel - Odkaz na dodavatele kooperace.
 • Kooperace - Odkaz na provedenou kooperaci.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz operace.
 • Evidence výrobních operací - Odkaz na evidenci operace v případě, kdy generování bylo iniciováno z přehledu "Evidence kooperace".


Funkce:
Rozpustit cenu
Pomocí této funkce je možné mezi označené záznamy rovnoměrně rozpustit celkovou fakturovanou částku.


Generování faktury se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program zkontroluje, zda existuje pro všechny vybrané záznamy přednastavená dokladová řada na Řadě výrobního příkazu (Řada dokladu přijatých faktur na kooperace). Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu faktury přijaté.
Pro stanovení fakturované položky - službové karty - se využívá nastavení v číselníku kooperací. Z tohoto důvodu musí být na každé kooperaci, u které bude prováděno generování faktury přijaté, vyplněn parametr "Fakturovaná služba".
Po stanovení dokladové řady funkce vygeneruje pro každého dodavatele samostatný doklad - fakturu přijatou. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.

Při generování faktury přímo z kooperačních objednávek jsou tyto faktury svázány s konkrétní kooperační objednávkou. Při realizaci těchto faktur proběhne automatické zaevidování fakturovaných kooperací do Evidence kooperací.

Převod do evidence kooperací - jednotlivě

Tato funkce umožňuje poloautomatickým způsobem zaevidovat výrobní operace typu kooperace, které se nacházejí v položkách objednávek.
Při aktivaci této funkce se zobrazí editor přehledu Evidence kooperace. V tomto editoru budou přednastaveny údaje z aktuální položky z přehledu. Jedná se o výrobní příkaz, výrobní operaci, kooperační objednávku včetně konkrétní položky a doposud nezaevidované množství z položky objednávky. V tomto okamžiku je možné provést ruční korekci údajů. Po zkontrolování všech údajů je možné tyto údaje uložit popřípadě evidenci stornovat a to hned několika způsoby:

 • tlačítkem "OK & Další" - Údaje budou uloženy a po uložení se otevře editor pro evidenci následující položky z přehledu položek kooperačních objednávek.
 • tlačítkem "Storno & Další" - Údaje nebudou uloženy. Otevře se editor pro evidenci následující položky z přehledu položek kooperačních objednávek.
 • tlačítkem "Ulož & Nový"</u> - Údaje budou uloženy a po uložení se otevře editor pro evidenci stejné položky z přehledu položek kooperačních objednávek jako v předešlé evidenci.
 • tlačítkem "OK" - Údaje budou uloženy a daný poloautomat bude ukončen.
 • tlačítkem "Storno" - Údaje nebudou uloženy a daný poloautomat bude ukončen.

To znamená, že evidence neprobíhá pro označené položky v přehledu, ale pouze začne na aktuální položce a pokračuje na následující položky v přehledu.
Během pokusu o uložení evidované operace se může objevit hlášení typu "Informace o položce kooperační objednávky byla odhozena". Znamená to, že se snažíte zaevidovat operaci nad položkou kooperační objednávky, která není doposud realizovaná nebo naopak je již splněna. V tomto případě systém umožňuje dokončení evidence pouze bez návaznosti na danou objednávku.

Převod do evidence kooperací - hromadně

Tato funkce pro označené záznamy slouží k hromadnému zaevidování dokončených operací typu kooperace z vybraných položek kooperačních objednávek. Po spuštění následuje přípravná fáze, kde je možné stanovit u jednotlivých záznamů počet evidovaných kusů.

Uzavření

Pomocí této funkce je možné provést nastavení/zrušení uzavření označených položek realizovaných objednávek. Uzavřením položek tyto položky prohlašujeme za vyřízené - splněné.


Přehledy

Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí přehled všech položek faktur přijatých, které mají vazbu na aktuální položku kooperační objednávky.

Evidence kooperací

Tato funkce zobrazí přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat všechny zaevidované kooperační operace, které byli zaevidovány s návazností na aktuální položku objednávky z přehledu.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export