Pohledy na data - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Úvod

Data přímo načtená do datového skladu jsou strukturovaná z hlediska jednotlivých dimenzí pouze v některých případech (skupiny zboží, skupiny organizací,...). Aby se dalo používat strukturování dat ve většině případů, je obecným řešením využití definic pohledů a struktur dimenze. Přiřazením definice pohledu (perspektivy) pro konkrétní data datového skladu vytvoříte konkrétní pohled na konkrétní data. Například pohled na vyhodnocení prodejnosti zboží podle sortimentu a regionů za poslední 3 roky vytvoříte výběrem definice datového skladu Sklady a fakturace za rok 2010 - 2012 a definice pohledu na data Sklady a fakturace. Stejná data tedy můžete zobrazovat různými pohledy, např. pohledem na vyhodnocení prodejnosti zboží podle sortimentu a regionů nebo pohledem na vyhodnocení prodejnosti zboží podle cenové úrovně a prodejních dealerů.


Schéma

Schéma pohledu na data. Vlastní pohled na data, neboli to co nás hlavně zajímá, je dán:

 • přiřazenou definicí datového skladu - jaká data se budou analyzovat - např. prodeje zboží za léta 2010 - 2012
 • přiřazenou definicí pohledu - jak budeme data analyzovat - např. organizace podle regionální struktury a zboží podle sortimentu

Podle uvedeného příkladu bude umožněno porovnávat prodeje zboží za léta 2010 - 2012 podle regionální struktury postupně podle např. zemí, pokud je to zajímavé, tak pro jednotlivé země podle regionů (krajů), případně i nižších územních celků (např. okresů) až na úroveň jednotlivých odběratelů - oproti zboží podle námi dodávaného sortimentu. Lze zjistit, že v některých místech dle regionální struktury je prodejnější zboží určitého sortimentu a v jiných místech je prodejnější zase jiný sortiment. Podle těchto poznatků lze stanovit priority obchodní strategie v dalších obdobích.


Definice pohledu na data je definována tím, jaké dimenze jsou pro danou definici pohledu důležitá, v uvedeném případě se jedná o dimenzi organizace a o dimenzi zboží a služby. Pro dimenzi organizace byla přiřazena struktura dimenze podle regionální struktury a pro dimenzi zboží a služby byla přiřazena struktura dimenze zboží podle dodávaného sortimentu.


Schéma pohledu na data:


Schema Pohled na data

Přístupová práva

Pro konkrétního uživatele případně roli lze pohled na data zobrazit pokud je právo k příslušné definici datového skladu. Další přístupová práva jsou na úrovni pohledů na data, pro každý pohled na data lze přístupová práva konkrétním uživatelům případně rolim nastavit samostatně. To znamená, že příslušný pracovník má přístup pouze k pohledům na data, která má oprávnění vidět.

Sestava

Každému pohledu na data lze přiřadit vlastní sestavu, kde jsou nadefinovány zejména sloupce k zobrazení, třídění a případně seskupení. Stiskem tlačítka Zobrazit se zobrazí příslušný pohled na data s vybranou sestavou. Sestavu nadefinujete ve zobrazení pohledu na data pomocí nástroje Nastav a uložíte pod novým jménem. Uloženou sestavu pak vyberete v poli Přiřazená sestava pohledu na data.

Kontingenční tabulka

Každému pohledu na data lze přiřadit vlastní kontingenční tabulku. Stiskem tlačítka Zobrazit kontingenční tabulku se (bez předchozího otevření přehledu) přímo otevře přiřazená tabulka kontingenční tabulka. Kontingenční tabulku nadefinujete ve zobrazení pohledu na data pomocí nástroje Nastav a uložíte pod novým jménem. Uloženou kontingenční tabulku pak vyberete v poli Přiřazená kontingenční tabulka pohledu na data.

Přehled Pohledy na data

Přehled Pohledy na data otevřete z nabídky Helios Controlling, Pohledy na data. Zobrazí se přehled Pohledy na data :


Přehled Pohledy na data


Přehled Pohledy na data


V přehledu Pohledy na data si založíte jednotlivé pohledy na data. Jedná se o zobrazení hodnot datového skladu a využitím struktur dimenzí začleněných do jedné definice pohledu na data. To znamená, že stejná data načtená do hodnot datového skladu je možno zobrazovat pomocí různých pohledů z hlediska struktur použitých dimenzí. Zároveň nastavíte přístupová práva jednotlivým oprávněným uživatelům, každý z těchto uživatelů bude mít ke zobrazení pouze pohledy na data, ke kterým má oprábnění a která potřebuje vidět.

Formulář Pohledy na data

Formulář Pohledy na data otevřete stiskem tlačítka Nový Novy.jpg nebo klávesy <F2>. Otevře se přehled Definice datového skladu, vyberete požadovanou definici datového skladu, označíte a přeneste stiskem tlačítka Přenos Prenos.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>:


Formulář Pohledy na data


Formulář Pohled na data


V formuláři Pohledy na data jsou tato pole:


 • Definice datového skladu - needitovatelné informativní pole, použitá Definice datového skladu.
 • Název pohledu na data 1 - povinné pole, název pohledu na data.
 • Název pohledu na data 2 - nepovinné pole, další název pohledu na data.
 • Defince pohledu - pole z výběrem z přehledu Defince pohledů. Vyberete příslušnou Definci pohledu. Doporučujeme toto pole vyplnit.
 • Přiřazená sestava - nepovinné pole. Můžete, obdobně jako v Definici datového skladu vybrat Sestavu (nastavení zobrazení přehledu), kterou si napřed vytvoříte v přehledu Datový sklad - přehled otevřeného z označeného Pohledu na data.
 • Přiřazená kontingenční tabulka - nepovinné pole. Můžete, obdobně jako v Definici datového skladu vybrat Kontingenční tabulku, kterou si napřed vytvoříte v přehledu Datový sklad - přehled otevřeného z označeného Pohledu na data.
 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek - nepovinné pole. Můžete, obdobně jako v Definici datového skladu omezit počet nabízených kontingenčních tabulek podle začátku názvů kontingenčních tabulek.
 • Poznámka pohledu na data - nepovinné pole, libovolná poznámka.

Místní menu Pohledy na data

Místní menu Pohledy na data:


Místní menu Pohledy na data


Místní menu Pohledy na data obsahuje tyto specifické funkce:


 • Zobrazit Ctrl+H - zobrazení přehledu dat označeného Pohledu na data. Hotkey Ctrl+H .
 • Zobrazit kontingenční tabulku Ctrl+K - zobrazení kontingenční tabulky označeného Pohledu na data. Hotkey Ctrl+K.
 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup k pohledům na data a k hodnotám pohledů na data.

Otevře se přehled Definice práv k pohledům na data. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Definice práv - Pohledy na data


Formulář Definice práv - Pohledy na data


V dialogovém oknu Nastavení práv se nastavuje přístup k dané k definici datového skladu a k hodnotám datového skladu:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace definice datového skladu
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou definici datového skladu ani hodnoty datového skladu vůbec neuvidí

Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou k definici pohledu na data nastavena žádná práva, mají k pohledu na data práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou k definici pohledu na data definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup k definici pohledu na data pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí definici pohledu na data, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani příslušný pohled na data.
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export