Podklady k fakturaci - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Verze z 3. 7. 2015, 12:54; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V přehledu Podklady k fakturaci naleznete všechny vygenerované podklady + podklady zadané ručně.

Přehled podkladů k fakturaci lze zobrazit:

 • z místní nabídky nad přehledem Aktivity – zobrazí se všechny již vygenerované podklady k fakturaci k označeným KJ
 • z místní nabídky nad přehledem Úkoly – zobrazí se všechny již vygenerované podklady k fakturaci k celému KJ, k němuž označený úkol/úkoly náleží.
 • z vlastního přehledu Podklady k fakturaci – nevyfakturované podklady lze editovat, přidávat nové podklady, nelze z tohoto místa generovat nové podklady
 • z podmenu Podklady k fakturaci > Fakturované – podklady lze jen prohlížet, nelze editovat, nelze přidávat nové, nelze generovat nové
 • z podmenu Podklady k fakturaci > Nefakturované - podklady lze editovat, přidávat nové bez vazby na plnění úkolu, nelze z tohoto místa generovat nové podklady


Obsah

Volby místní nabídky

V základním přehledu Podklady k fakturaci naleznete mimo standardní funkce tyto volby místní nabídky:

Oprava

Nové hodnoty k fakturaci se editují ve sloupci Upravené hodnoty. Upravit lze:

 • Množství k fakturaci
 • Sazba k fakturaci
 • Sazba DPH k fakturaci
 • Množství pro honorář k fakturaci (tato volba je aktivní pouze u podkladů, jejichž plnění je navázáno na úkol s typem ceny "Honorář dle množství")
 • Dodatek - % k fakturaci
 • Doplňkový text
 • Fakturace - výchozí stav je možné přednastavit v konfiguraci Firemní aktivity, je to buď Pořízeno nebo Schváleno k fakturaci. Lze jej změnit na Fakturace odložena, Nefakturovat. Pokud se má z podkladu vygenerovat fakturační položka, musí být podklad ve stavu Schváleno k fakturaci.
 • Poznámka (tiskne se na faktuře)


Původní hodnoty zůstanou v podkladu k fakturaci uloženy. Množství se dotahuje dle typu úkolu. U typu úkolu Honorář za úkol a Honorář za období se generuje jako 1, u ostatních typů se do tohoto pole dotahuje množství nebo čas na plnění úkolu. Sazba se dotahuje z pole Honorář na úkole, v případě použití úkolu typu Časový honoráře pak z cen pracovních pozic. Sazba DPH se dotahuje z přednastavení DPH položky ve Zboží a služby.

Editace podkladu k fakturaci


Upozornění Výchozí stav položky Fakturace lze nastavit v konfiguraci k modulu Firemní aktivity.

Nový

Nelze zadat nový podklad k fakturaci, aniž by byl přiřazen nějakému úkolu a plnění. Takový podklad by chyběl ve vyhodnocení plnění úkolů a vyhodnocení fakturace. Proto po kliknutí na ikonu Nový jste vyzváni k výběru úkolu a následně i k zadání plnění.

Pokud nechcete editovat hodnoty na automaticky vygenerovaném plnění, lze jej nechat prázdné s nulovým počtem hodin, ev. s nulovým množstvím. Po uložení plnění se otevře editor podkladu k fakturaci, kde můžete zadat nové hodnoty jako v předchozím případě Opravy. Pozor, takto vytvářený podklad nezohledňuje přednastavenou sazbu DPH, je nutné ji v podkladu zvolit.

Zrušit

Volba bude aktivní pouze v případě, že z podkladu nebyla vygenerována faktura, nebo pokud na konkrétním podkladu k fakturaci změníme stav na "Nefakturovat". V případě vygenerované faktury již nelze měnit stav podkladu k fakturaci.


Generovat podklad k fakturaci

Upozornění Akce je přístupná jen při zobrazení podkladů k fakturaci z přehledu Aktivity nebo z přehledu Úkoly. Stejně tak z přehledu úkolů na dané aktivitě (záložka 1-Aktivity oddíl [3]Úkoly k aktivitě

Samotné generování podkladů k fakturaci probíhá tak, že v přehledu podkladů k fakturaci zvolíte přes pravé tlačítko myši (v přehledu podkladů) volbou Generovat podklad k fakturaci.... Po generování se zobrazí informační hláška "Počet nově vygenerovaných podkladů: X", kde "X" reprezentuje počet nově generovaných podkladů. V případě, že nebude vygenerován žádný podklad, bude na místě "X" číslice 0.

Dle nastavení honoráře na úkolu se vygenerují podklady k fakturaci ke všem označeným úkolům v případě spuštění akce z přehledu Aktivity, nebo ke všem aktivitám, do kterých spadají označené úkoly, pokud akci spouštíte z přehledu Úkoly.

Do faktury se zahrnou všechna plnění, která mají nastaven atribut Schváleno na "ANO" a atribut Fakturace na „Fakturovat“. Zároveň se zahrnou všechny položky zboží a služeb, které jsou navázány na plnění úkolu s atributem Schváleno nastaveným na "Ano" a s atributem fakturovat, který je přímo na položce zboží a služeb nastaveným na "Ano".


Pokud je vygenerován podklad k fakturaci u úkolu s typem ceny „Honorář za úkol“ a „Honorář za úkol s limitem“, je stav tohoto úkolu automaticky nastaven na Dokončeno (předpokládá se jednorázová fakturace). Při smazání podkladu k fakturaci se stav změní opět na Probíhá.

Upozornění Nelze generovat podklad k fakturaci, pokud na úkolu není žádně dosud nefakturované plnění.


Příklad Pokud budete mít na aktivitě úkol (typ ceny: Honorář za úkol), který bude mít navázána dvě plnění a každé z těchto plnění má na záložce 2-Zboží a služby schválené 2 položky, tak počet podkladů k fakturaci, které vygenerujete nad úkolem, bude roven součtu všech schválených položek na každém z plnění a podkladu za samotný úkol. V tomto případě bude 5 podkladů k fakturaci

Otevření faktury vydané

Pokud již byl podklad k fakturaci vyfakturován a byla generována faktura, lze ji touto volbou zobrazit. Po zvolení akce se otevře k označeným podkladům přehled Vydaných faktur.


Hromadná změna stavu

Pro označené podklady můžete hromadně měnit stav Fakturace. Stav lze měnit jen v případě, že ještě nebyla vygenerována faktura.

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export