Plnění úkolů - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V přehledu plnění úkolů můžete zadat záznam o tom, jak a kým byl úkol plněn, můžete na plnění navázat položky ze skladu a nová kontaktní jednání, kterými daný úkol pokračoval. Po potvrzení nabídky Nový vybíráte úkol, ke kterému chcete evidovat dané plnění. Otevře se formulář pro zadání plnění úkolu v závislosti na tom, jaký Typ plnění je nastaven na úkolu, který plníte.Zadání plnění úkolu - typ plnění Datum provedení

Formulář plnění úkolu

Formulář obsahuje tato pole:

Záložka 1 - Plnění úkolů

 • Datum a čas provedení úkolu - zadáváte datum ve tvaru DMR, případně čas splnění
 • Doba provádění - zadáváte, jak dlouho trvalo provedení úkolu. V přehledu úkolů lze potom zobrazit přes Nastav celkovou dobu plnění. V případě, že je na kartě úkolu zadán údaj Celkem hod. tak i Plnění rozdíl.
 • Zaměstnanec - z číselníku vybíráte zaměstnance, který úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Útvar - zadáváte útvar, který úkol plnil.
 • Kontaktní osoba - z číselníku kontaktních osob vybíráte, kdo úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Poznámka - doplňující informace k plnění úkolu. Poznámka se přenáší do podkladu k fakturaci a odtud následně do faktury klientovi.
 • Kategorie - plnění úkolu lze přiřadit kategorii, slouží pro další filtraci a sestavy.
 • Množství pro honorář - zde se zadává množství pro honorář. Je zobrazeno pouze v případě, pokud je fakturace u úkolu nastavena na "Honorář dle množství".

Záložka 2 - Zboží a služby

Umožňuje vybírat z přednastaveného skladu (dle Kategorie aktivit) položku Zboží a služeb, která byla pro splnění úkolu nezbytná. Před vybráním položky pomocí tlačítka Nový máte možnost vybrat měnu zadávaných položek - klikněte na tlačítko Akce a zvolte Měna (Ctrl+Alt-M). Zadáváte:

 • Měna - vybíráte z číselníku měn.
 • Kurz - zadáváte kurz nebo jej vybíráte z kurzovního lístku kliknutím na tlačítko Tritecky.jpg.
 • Druh vstupní ceny - vybíráte ze seznamu druh vstupní ceny.
Zadání měny zboží a služeb
Upozornění Pozor, k jednomu plnění úkolu mohou mít navázané položky zboží a služeb právě jednu měnu a jeden kurz.


Celková finanční hodnota položek se zobrazí na kartě úkolu na záložce 3-Plnění úkolů v poli Plnění celkem a Plnění celkem bez DPH. Schválené položky zboží a služeb mohou být klientovi (tj.organizaci na úkole) vyfakturovány.


Schvalování se provádí buď na kartě úkolu na záložce 3-Plnění úkolů, kdy po vybrání plnění přejděte do výběru položek přes klávesovou zkratku F9, nebo pomocí tlačítka pravé myši na plnění a výběrem možnosti Zboží a služby..., nebo přímo v přehledu všech plnění opět buď opět pomocí F9 nebo pravého tlačítka myši a volbou Zboží a služby... akcí Schválení označených... z menu místní nabídky v tomto přehledu. Akcí lze hromadně schválit zboží a služby, tzn. změnit stav atributů:

 • Proplatit výdaje - označujete, zda zboží a služby mohou být zadavateli plnění úkolu proplaceny nebo ne. Volíte mezi hodnotami:
  • Ne
  • Ano
  • Nefakturovat
 • Fakturovat - označujete, zda zboží a služby mají být fakturovány klientovi nebo ne. Volíte mezi hodnotami:
  • Ne
  • Ano

Při nastavení Ano, bude tato položka zahrnuta do generování podkladu k fakturaci.


V editoru hromadného schvalování zboží a služeb je přednastavena volba „Beze změny“, která znamená, že atribut s tímto nastavením se hromadnou změnou nemění a zůstává tedy na původních hodnotách.

Schválení zboží a služeb

Následně je zobrazen průběh hromadné akce a každá označená položka je vyhodnocena. V případě problémového zápisu je zobrazeno upozornění a záznam není změněn.

Záložka 3 - Aktivity

Umožňuje navázat již stávající aktivitu, které se plnění týká (tlačítko Přidat). Případně vytvořit nový záznam aktivity (tlačítko Nový).


Záložka 4 - Schvalování

Zalozka 4-schvalovani.png

Záložka slouží ke schválení plnění úkolu a k nastavení jeho fakturace klientovi. Vyplňujete následující položky:

 • Stav - vyjadřuje stav plnění úkolu
  • Pořízeno = je rozpracováno, plnění se nedostane do fakturace
  • Ke schválení = je ukončena editace, plnění čeká na schválení
  • K opravě = bylo vráceno k opravě
  • Schváleno = plnění bylo schváleno
  • K vyjádření = plnění čeká na vyjádření další osoby


 • Schváleno
  • Ne = plnění čeká na schválení
  • Ano = schváleno, je možno fakturovat
  • K opravě = vrací se autorovi k opravě


 • Fakturace
  • Fakturovat - bude fakturováno klientovi. Do generování podkladu k fakturaci je toto plnění zahrnuto.
  • Nefakturovat - nebude se klientovi fakturovat. Do generování podkladu k fakturaci je není plnění zahrnuto.


 • Mzdová složka - vybíráte ze mzdových složek přiřazených k úkolu, který plníte a které mají současně nastaven vstupní formulář na "Hodiny". Přiřazení viz Úkoly - Povolené mzdové složky.


 • Interní poznámka - lze použít pro podrobnosti k plnění úkolu.

Zadání plnění úkolu - typ plnění Datumy Od - Do

Záložka 1 - Docházka

Zalozka 1-Dochazka.png
 • Datum Od - zadáváte datum začátku plnění úkolu, předvyplněno je aktuální datum
 • Datum Do - zadáváte datum konce plnění úkolu, předvyplněno je aktuální datum
 • Kategorie - lze vybrat kategorii plnění úkolu, slouží pro filtraci a sestavy
 • Doba provádění - je předvyplněno počtem hodin dle Kalendáře zaměstnance, nelze editovat pokud Datum Od je jiný než Datum Do. V případě, že Datum Od a Datum Do jsou shodné, lze počet hodin editovat.
 • Zaměstnanec - z číselníku vybíráte zaměstnance, který úkol plnil. Pokud má přihlášený uživatel na kartě vyplněno pole LoginID, tak se údaj předvyplní.
 • Poznámka - doplňující informace k plnění úkolu. Poznámka se přenáší do podkladu k fakturaci a odtud následně do faktury klientovi.


Záložka 2 - Zboží a služby

Funkcionalita záložky je shodná se záložkou Zboží a služby u typu plnění Datum provedení


Záložka 3 - Schvalování

Záložka slouží ke schválení plnění úkolu a k nastavení jeho fakturace klientovi.

 • Stav - vyplňujete identické položky jako u předcházejícího typu plnění.
 • Schváleno - dtto
 • Mzdová složka - vybíráte ze mzdových složek přiřazených k úkolu, který plníte a které mají současně nastaven vstupní formulář na "Od-do". Přiřazení viz Úkoly - Povolené mzdové složky.
 • Interní poznámka - dtto


Tip

Plnění úkolů lze zadávat i ve formuláři daného úkolu na záložce 3 - Plnění úkolů.

Volby místní nabídky

Zboží a služby

Zobrazí přehled zboží a služeb navázaných na označené plnění úkolu/úkolů. Stejný přehled lze získat i z formuláře plnění úkolu, záložka 2 - Zboží a služby. Také z tohoto přehledu lze spustit hromadnou akci na schalování navázaných položek Zboží a služeb - Schválení označených...

Schválení označených

Touto akcí lze hromadně schválit plnění úkolů, tzn. změnit stav atributů

 • Stav
 • Schváleno
 • Fakturace

V editoru hromadného schvalování zboží a služeb je přednastavena volba „Beze změny“, která znamená, že atribut s tímto nastavením se hromadnou změnou nemění a zůstává tedy na původních hodnotách.

Průběh hromadné akce je zobrazen a každá označená položka je vyhodnocena. V případě problémového zápisu je zobrazeno upozornění a záznam není změněn – viz příklady na obrázcích.

Průběh schvalování plnění

Hromadnou změnou nelze změnit atributy u již vyfakturovaných plnění. Na akci Schválení označených lze nastavit práva.

Vyhodnocení plnění

Akce spustí nad označenými plněními nápočet vyhodnocení, tzn. částka z vygenerovaných faktur je zpětně rozpuštěna na plnění, ze kterých faktura vznikla. Více viz kapitola Generování vydaných faktur.

Změna kurzu a měny

Takto lze měnit atributy Datum kurzu, Kurz a Množství kurz, které mají uplatnění při generování podkladů k fakturaci. V tomto editoru zaškrtávátko "Dotahovat kurz". Pokud je zaškrtnuto, kurz a množství se dotáhne na základě vyplněného datumu kurzu a měny na plnění z kurzovního lístku. Pokud není zaškrtnuto, do plnění se propíší hodnoty zadané u zaškrtnutých atributů.

Hromadně lze plnění měnit pouze v případě, že z nich nebyl vygenerován podklad k fakturaci.

Zároveň bylo přidáno právo pro "Hromadné změny".

Hromadné změny na plnění

Návazné doklady

V podmenu Návazné doklady jsou dvě akce a to "Podklady k fakturaci" a "Vydané faktury". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled s vygenerovanými daty, které vznikly pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury". Tyto akce fungují jak nad jedním tak i nad více označenými záznamy.

V přehledu Vydané faktury v podmenu Návazné doklady jsou naproti tomu tři akce: "Úkoly", "Plnění úkolů" a "Podklady k fakturaci". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled se zdrojovými daty, ze kterých vznikla vybraná vydaná faktura pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury" ve firemních aktivitách.

Uzávěrka plnění úkolů

V konfiguraci modulu Firemní aktivity lze zadat datum, do kterého včetně je zablokováno zadávání nových plnění.

Konfigurace modulu Firemní aktivity


Na plnění spadající do uzávěrky lze zadávat zboží a služby a lze provádět změny, nelze však zadávat nová plnění úkolů s datem provedení menším nebo rovným než je datum uzávěrky. V případě pokusu o uložení takového plnění je uživatel upozorněn chybovou hláškou.

Upozornění Termín uzávěrky plnění funguje pouze ve spojení s webovým klientem. Viz také hláška u tohoto pole v konfiguraci: Uzávěrka plnění úkolu z prostředí klient.helios.eu.Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export