Plán - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Tento přehled zobrazuje plán výroby. Obsahuje soupis finálních výrobků, které byly a nebo budou požadovány. Výrobní plány můžou být využity k evidenci aktuálních požadavků, které mají jít okamžitě do výroby, tak i k evideci dlouhodobého výhledu výroby. Jednotlivé plány se kategorizují pomocí řad výrobních plánů. Tyto řady specifikují chování těchto výrobních plánů. Například stanovují, zda se při objednávání materiálů má brát ohled i na materiálové požadavky daných výrobních plánů, které doposud čekají na uvolnění do výroby.

Výrobní plány je možné načíst z variant plánů z TPV, naimportovat jej z externích dat nebo jej pořídit ručně. Plán výroby je také možné sestavit např. na základě došlých objednávek od odběratelů.

Uvolnění do výroby se provádí funkcí "Zaplánování do výroby". Touto funkcí se z vybraných výrobních plánů generují odpovídající výrobní příkazy jak na finální výrobky, tak i na požadované podsestavy finálních výrobků.

Z dlouhodobých výrobních plánů se podle potřeby automaticky generují "Plánované výrobní příkazy" a jejich požadavky (materiál/operace/...). Nejedná se o skutečné výrobní příkazy, ale pouze o fiktivní příkazy. Tento rozpad se může využít v procesu objednávání materiálů a nebo v procesu bilancování kapacit zdrojů v modulu Pokročilé kapacitní plánování.

Seznam atributů

 • Kmen zboží - Odkaz na vyráběný dílec, který je třeba vyrobit. Jedná se ve většině případů o finální výrobek. Pokud se jedná o variantní dílec, tak je možné pomocí tlačítka Změna varianty provádět výměnu dílce za některou z jeho variant.
 • Zakázková modifikace vyráběného dílce - Odkaz na kartu zastupující zakázkově modifikovaný dílec.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázka – Odkaz na zakázku, k níž je daná položka plánu výroby vztažena. Jedná se o nepovinný údaj.
 • Hlavička pohybového dokladu požadavku - Odkaz na doklad Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek (Exp. příkaz, Rezervace, ...).
 • Položka pohybového dokladu požadavku - Odkaz na položku dokladu Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek.
 • Hlavička došlé objednávky požadavku - Odkaz na došlou objednávku, z které vznikl daný požadavek.
 • Položka došlé objednávky požadavku - Odkaz na pložku došlé objednávku, z které vznikl daný požadavek.
 • Řady výrobních plánů - Odkaz na řadu, v které je pořízen daný záznam.


 • Číslo výrobního plánu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Stav zaplánování - Zobrazuje jednoduchým způsobem stav zaplánování dané položky do výroby. Atribut může nabývat následujících hodnot:"X" - daný plán má zaplánované celé požadované množství
  • "/" - daný plán již byl zaplánován, ale jen částečně - nějaké požadované množství zbývá zaplánovat
  • bez vyplnění - daný plán nebyl doposud zaplánovaný
 • Zadáno - Informuje, zda již na daném plánu proběhlo zaplánování jak částečné, tak i úplné.
 • Uzavřeno - Informuje, zda daný záznam je uzavřen či nikoliv. Uzavřený plán nelze již měnit ani zaplánovat do výroby.
 • Řada - Řada výrobního plánu.
 • Datum - Požadované datum ukončení výroby dílce.
 • Požadovaný termín naskladnění - Zobrazuje termín z původního požadavku OZ posunutý o čas potřebný k expedici (Lhůta naskladnění z karty zboží).
 • Množství - Požadovaný počet kusů daného dílce.
 • Zaplánované množství - Informuje, jaká část z požadovaného množství již byla zaplánována.
 • Nezaplánované množství - Množství, které čeká na zaplánování do výroby.
 • Nesoulad zaplánovaného množství - Příznak detekuje nesoulad mezi "Zaplánovaným množstvím" a množství na návazných výrobních příkazech. Aktualizaci údaje "Zaplánované množství" je možné provést pomocí funkce Aktualizace zaplánovaného množství.
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost výrobního plánu na základě stavu evidence výrobních operací návazných výrobních příkazů.
 • Stav výrobních příkazů - Zobrazuje "Stav" z nejméně rozpracovaného návazného výrobního příkazu.
 • Plánované ukončení výroby - Zobrazuje "Plánovaný termín ukončení" nejzazšího návazného výrobního příkazu.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.
 • Objednávka - Informativní textový údaj. Tento údaj je přednastaven buď z varianty plánu, z kterého daný plán byl načten nebo z hlavičky dokladu Oběhu zboží, z kterého vzešel daný požadavek (viz Požadavky z ...).
 • Skupina plánu - Zařadí položku plánu do určité skupiny plánu. Narozdíl od předběžného plánu je možné používat pouze "Globální" skupiny plánu. Jedná se o nepovinný informativní údaj.
 • Kmenové středisko - Tento údaj se vyplní pouze pokud kmenové středisko pro výrobu dílce je odlišné od přednastaveného kmenového střediska z karty vyráběného dílce. V opačném případě se nevyplňuje a tento stav je signalizován zaškrtávátkem Dle výchozího nastavení.
 • Datum TPV - Datum, ke kterému se dohledává platná dokumentace dílce ve změnovém řízení.
  Pokud údaj není vyplněn, tak se výpočty vztahují k dnešnímu datu.
  Pokud je nutné vyrobit náhradní díl dle rok staré dokumentace, tak se datum TPV nastaví na toto požadované datum.

Funkce

Poznámky

Ke každému výrobnímu plánu je možné vytvořit libovolný počet poznámek. Každá taková poznámka se skládá z názvu a samotné libovolně dlouhé textové poznámky. Tyto poznámky lze zakládat i přímo v editoru výrobního plánu.

Požadavky

Načtení varianty plánu

Do plánu výroby lze pomocí této funkce načíst uloženou variantu plánu, v které jsou uloženy výrobní požadavky z předběžného plánu.
Zobrazí se přehled variant plánů, kde vyberete jednu či několik variant a svůj výběr potvrdíte funkcí "Přenos".
Pokud dané položky obsahují vazbu na "Skupinu plánu", tak jsou přeneseny pouze ty skupiny, které mají nastavený příznak "globální".

Požadavky skladu

Viz Požadavky skladu v Předběžném plánu.

Požadavky z dokladů

Viz Požadavky z dokladů v Předběžném plánu.

Import

Pro import dat do výrobního plánu platí stejná pravidla jako při importu popsaném v dokumentaci Vyráběných dílců.

Návrh termínu dodání

Tato funkce provede výpočet náročnosti výroby dílce z výrobního plánu a navrhne termín, kdy by daný výrobní požadavek mohl být dokončen.
Po aktivaci dané funkce se zobrazí formulář, na kterém se specifikuje způsob výpočtu termínu. Na výběr je:

 • Dle průběžné doby výroby jednotlivých dílců - Při tomto druhu výpočtu systém zjistí seznam všech potřebných dílců k výrobě a podle nastavené konfigurace na kartě dílců (Typ plánovací doby, Průběžná doba výroby dávky, Doba přerušení mezi příkazy, Typ průběžné doby, Plánovací dávka) provede výpočet termínu dodání. Při tomto druhu výpočtu se nebere ohled na aktuální naplněnost výrobních kapacit.
 • Dle aktuálního kapacitního vytížení výroby - Při tomto druhu výpočtu se provede fiktivní kapacitní zaplánování pomocí modulu Pokročilé kapacitní plánování. Systém vezme "Aktivní" kapacitní plán, podle jeho konfigurace doplánuje všechny chybějící nezaplánované výrobní požadavky a na konec zaplánuje požadovaný výrobní plán. Aktivní kapacitní plán tímto výpočtem nebude změněn.

Po provedení výpočtu tlačítkem "Výpočet" je možné navržený termín přenést do výrobního plánu tlačítkem "Přenos".

Zaplánování do výroby

Pomocí funkce Zaplánování do výroby se pro označené výrobní plány provede zaplánování těchto plánů do výroby a to tak, že budou vygenerovány konkrétní výrobní příkazy pro výrobu požadovaných finálních výrobků včetně příkazů na výrobu potřebných podsestav. Při generování podsestav se vychází z platných dat TPV k zadanému datumu TPV.

Na základě zvolených kritérií se snaží systém vygenerovat příkazy na všechny vyráběné dílce, z kterých se finální výrobek skládá (bez ohledu na jejich umístění ve struktuře výrobku). V případě, že dílec z podsestavy má nastavenou na své kartě vlastnost montážní, negeneruje se na něj samostatný výrobní příkaz. Jeho požadavky z Konstrukce a technologie se automaticky přiřadí do požadavků nadřízeného vyššího dílce.
Z generování výrobních příkazů jsou automaticky vyřazeny i ty dílce, které ve svých plánovacích parametrech na kartě dílce mají nastavenou vlastnost "Vyřadit z generování podřízených příkazů".

Základní nastavení zaplánovacího procesu se konfiguruje přimo na řadě výrobního plánu. Po aktivaci funkce systém pouze vyžaduje zadat:

 • Automatické zaplánování do výroby – Tato volba znamená, že systém automaticky provede výpočet podle přednastavených parametrů a zobrazí přímo už jen vygenerované výrobní příkazy ke schválení. Pokud volba není zaškrtnuta, systém prochází strukturou výrobků a před vytvořením nového výrobního příkazu žádá od uživatele potvrzení vypočtených hodnot. Uživatel má tak možnost interaktivně zasahovat do procesu zaplánování.
  • S možností výběru varianty dílce - Při automatickém chodu a při zaškrtnutí této volby systém bude zobrazovat jen ty dílce, které mají definované varianty. Uživatel tak má možnost stanovit variantu dílce, která se bude vyrábět.


Dále při generování příkazů je zohledněna při výpočtu množství "Výrobní evidenční jednotka" zadaná na kartách dílců. Ta určuje, v jakých násobcích může být zadávané množství na výrobních příkazech - jedná se jak o množství čisté, tak i zadané. Dále pak je množství upraveno dle nastavené "Minimální dávky" popřípadě zvolené volby "Zadávat násobky minimální dávky". Současně při výpočtu množství zadaného je brán zřetel na přednastavené "Procento ztrát" i "Fixní množství ztrát", které toto množství navyšují o předpokládané ztráty. Tyto hodnoty jsou taktéž přednastaveny na kartách dílců.
Tyto úpravy množství se netýkají montážních dílců.


Další parametry nastavené na kartách dílců se využívají při stanovení "Plánovaného zadání" a "Plánovaného ukončení" generovaných příkazů. Jedná se o "Typ průběžné doby", "Typ plánovací doby", "Plánovací dávku", "Průběžnou dobu výroby dávky" a "Doba přerušení mezi příkazy". Jejich způsob použití je popsán v seznamu atributů vyráběných dílců.
Při výpočtech datumových termínů je brán zřetel na pracovní kalendář firmy. To znamená, že se respektují dny pracovního volna či plánované výluky ve výrobě. Tento kalendář se nachází v číselníku Plánovacích kalendářů - jedná se o ten kalendář, který je přednastaven jako výchozí.

Pokud nezvolíte automatické zaplánování výrobního příkazu, spustí se Vám průvodce, který Vás provede generováním jednotlivých příkazů. Na formuláři průvodce jsou k dispozici následující informace:

 • Dílec - Zobrazuje dílec, pro který se právě definují parametry k vytvoření výrobního příkazu. Pokud se jedná o variantní dílec, tak je možné pomocí tlačítka Změna varianty provádět výměnu dílce za některou z jeho variant.
 • Zakázka - Zobrazuje zakázku, s kterou bude nový výrobní příkaz spojen.
 • Potřeba dílců - Čistá potřeba dílců pro výrobu daného požadavku před optimalizací.
 • Technologická dávka - Pouze informativní údaj o nastavené optimální výrobní dávce u tohoto dílce.
 • Napočítávat stavy - pokud je tato volba zaškrtnuta, jsou dle zadaných kritérií napočteny následující údaje:
  • Virtuální množství na skladě - Součet množství na všech odpovídajících skladech.
  • Minimum - Součet mimin na všech odpovídajících skladech.
  • Maximum - Součet maxim na všech odpovídajících skladech.
  • Zadáno ve výrobě - Celkové množství živých kusů, které jsou na zadaných nebo předzpracovaných výrobních příkazech.
  • Blokováno pro výrobu - Celková velikost požadavků výroby na daný polotovar v zadaných nebo předzpracovaných výrobních příkazech.
  • Dosud zaplánováno - Celkové čisté množství daného dílce na právě vygenerovaných příkazech, které již prošli průvodcem zaplánování.
  • Dosud blokováno - Celkové množství požadavků na daný dílec na právě vygenerovaných příkazech, které již prošli průvodcem zaplánování.
 • Kusy čisté - Kusy čisté chystaného výrobního příkazu.
 • Kusy zadané - Kusy zadané chystaného výrobního příkazu navýšené o předpokládané ztráty. Jestliže nebudete chtít daný polotovar zadávat do výroby, zadejte do tohoto políčka hodnotu 0.
 • Plánované zmetky - Rozdíl kusů zadaných oproti čistým.
 • Plánované zadání - Plánované zadání generovaného příkazu.
  Tento údaj je přednastaven pomocí parametrů daného dílce, které jsou popsány výše.
 • Plánované ukončení - Plánované ukončení generovaného příkazu.
  Tento údaj je přednastaven jako datum, které je o jeden den menší než plánované datum zahájení nadřízeného výrobního příkazu s respektováním kalendáře. V případě, že se jedná o příkaz na položku zadanou v plánu, je plánované datum ukončení rovno plánovanému datu ve výrobním plánu.
 • Evidenční jednotka - Evidenční jednotka daného dílce.
 • Procento ztrát, Fixní množství, Plánovací dávka, Typ průběžné doby, Typ plánovací doby, Průběžná doba, Doba přerušení mezi příkazy, Minimální dávka, Zadávat násobky minimální dávky - Skupina atributů, zobrazující některé parametry daného dílce, které ovlivňují proces zaplánování.


Dále je možné v zobrazeném formuláři současně zobrazit pomocí místní nabídky:

 • Přehled skladů - Zobrazí přehled skladových karet daného dílce.
 • Přehled výrobních příkazů - Zobrazí přehled existujících živých výrobních příkazů daného dílce.
 • Přehled materiálů a polotovarů - Zobrazí seznam všech požadavků živých výrobních příkazů na daný dílec.
 • Přehled vedlejších produktů z výroby - Zobrazí seznam všech vedlejších produktů z výroby živých výrobních příkazů, kde vedlejším produktem je daný dílec.
 • Přehled budoucích pohybů - Funkce zobrazí přehled budoucích pohybů, které se týkají daného dílce.


Zadané hodnoty v průvodci se potvrdí tlačítkem OK a zaplánování bude pokračovat a popřípadě zobrazí další okno průvodce s dalším požadavkem na vytvoření výrobního příkazu. Dále je možné zvolit tlačítko OK+Automat, kterým také potvrdíte zadané hodnoty, ale dále již bude probíhat automatické zaplánování bez využití průvodce. Tlačítkem OK+Replikace také potvrdíte zadané hodnoty a v následujícím kroku zaplánování se zobrazí daný požadavek ještě jednou ponížený o již potvrzené množství. Tato možnost nám například umožní danou dávku zadat po částech v různých variantách vyráběného dílce. Tlačítkem Beze změny akceptujete přednabídnuté hodnoty při otevření průvodce - změny pořízené v momentálním okně průvodce budou ignorovány. Poslední možností je tlačítko Storno, které předčasně ukončí celý proces zaplánování.

Po automatickém zaplánování nebo v druhém případě po zaplánování pomocí průvodce se zobrazí seznam budoucích výrobních příkazů, kde je možné ještě předchystané příkazy upravit, smazat nebo pomocí tlačítka Storno ještě celý proces zaplánování předčasně ukončit.

Atributy budoucích příkazů se skládají z podmnožiny atributů skutečných výrobních příkazů. Proto zde budou popsány jen atributy, které jsou navíc. Tyto atributy mají varovný charakter.

Pomocné atributy budoucích příkazů:

 • Není vygenerovaný kalendář (NK) – Tento příznak znamená, že v řízení výroby není vygenerovaný kalendář pro požadované období. Systém potom spočítá plánované datum zahájení a ukončení příkazu tak, jako by všechny dny byly pracovní.
 • Plánované datum zadání se odehrává v minulosti (PZMin) – Vzhledem ke skutečnosti, že proces zaplánování probíhá od plánovaného data ukončení finálního výrobku zpětně, může se plánované datum zahájení výroby budoucího příkazu odehrávat v minulosti (před dnešním dnem). Tento stav signalizuje právě tento příznak. Bylo by vhodné toto datum opravit. Není to však podmínkou.
 • Plánované datum ukončení se odehrává v minulosti (PUMin) – Obdobná varovná hláška, jako v předešlém případě s tím , že se v minulosti odehrává plánované datum ukončení daného budoucího příkazu.

Funkce přehledu budoucích příkazů:

 • Změna výrobní řady - Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit řadu budoucího příkazu.
 • Seskupit výrobní příkazy – Tato volba umožňuje seskupit označené budoucí příkazy, které jsou na stejný dílec tak, že sečte jejich požadavky a vytvoří nové budoucí příkazy na místo původních. Při potvrzení této volby si můžete zvolit seskupovací kritéria. Můžete si vybrat, zda při seskupování budete respektovat vazbu na původní doklad a zda budete sekupovat po zakázkách.
 • Přehledy
  • Výrobní plán - Funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí výrobní plány, které jsou zodpovědny za vznik daného požadavku pro výrobu.
  • Zdrojové doklady - Tato funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí položky dokladů oběhu zboží (rezervace, exp. příkazu, nabídky, ...). Jedná se o položky dokladů, na jejichž základě vznikl daný požadavek pro výrobu.
  • Podřízené výrobní příkazy – Zobrazí přehled všech budoucích výrobních příkazů, které mají vazbu na označený výrobní příkaz. Jedná se vlastně o přímé podsestavy, které vstupují do daného budoucího příkazu.
  • Vazby na nadřízené výrobní příkazy - Pro označený výrobní příkaz zobrazí přehled vazeb na nadřízené budoucí výrobní příkazy.
  • Vazby na podřízené výrobní příkazy - Pro označený výrobní příkaz zobrazí přehled vazeb na podřízené budoucí výrobní příkazy.

Volbou Pokračovat dojde k vygenerování ostrých výrobních příkazů. Pokud na formuláři budoucích příkazů byla nastavena volba Automatické předzpracování pro výrobu, budou tyto nové příkazy automaticky převedeny do stavu ”Předzpracováno”. Pokud však byla nastavena volba Automatické zadání do výroby, budou tyto nové příkazy automaticky převedeny do stavu ”Zadáno” a budou tak uvolněny do výroby.

Změna plánovaného ukončení výroby

Funkce se zeptá na nový termín plánovaného ukončení. Po zadání termínu je tento údaj zapsán do vybraného výrobního plánu. Pokud z daného výrobního plánu jsou již vygenerované výrobní příkazy, tak tato funkce provede aktualizaci hodnot Plánovaného zadání a Plánovaného ukončení vygenerovaných výrobních příkazu. Nápočet bude probíhat podle nastavených parametrů vyráběných dílců - stejně jako v procesu zaplánování výrobních plánů do výroby. Pokud výpočet je nastaven tak, že má vychází z časů technologického postupu, tak v tomto případě jsou upřednostněny údaje z Výrobních operací výrobních příkazů oproti definici technologického postupu v TPV. To znamená, že se do výpočtu zahrnou i případné odchylky ve Výrobních operacích.
Pokud vstupní údaj "Plánované ukončení" nebude vyplněn, tak dojde pouze k aktualizaci termínů na vygenerovaných výrobních příkazech podle původního plánovaného termínu dokončení z výrobního plánu.

Uzavření

Pomocí této funkce je možné vybrané záznamy v přehledu uzavřít popřípadě u nich zrušit uzavření. Uzavřené plány nelze již měnit ani zaplánovat do výroby.

Hromadné změny

Hromadná změna plánu

Funkce u všech označených položek plánu umožňuje změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


Seskupení stejných požadavků

Pomocí této funkce je možné sloučit označené výrobní plány se stejnými parametry, které doposud nebyly zaplánovány do výroby. Hlavním parametrem je vyráběný dílec. Zda dalším parametrem je i zakázka a vazba na původní doklad (na Expediční příkaz, ...) stanovuje dotazovací dialog.


Aktualizace zaplánovaného množství

Pomocí této funkce se provede aktualizace hodnoty v atributu "Zaplánované množství" u označených výrobních plánů.
Pokud po zaplánování výrobního plánu dojde ke smazání vygenerovaného výrobního příkazu nebo ke změně množství na příkazu, tak atribut "Zaplánované množství" nebude souhlasit s realitou. Tuto nesrovnalost je možné právě touto funkcí odstranit.
Podmínkou funkčnosti této aktualizace je, že daný plán byl zaplánován s volbou "Zachovat vazbu na výrobní plán". Pokud tak nebylo učiněno, tak tato aktualizace pro takovýto plán nastaví hodnotu "Zaplánovaného množství" na nulu a plán se bude tvářit, jakoby doposud nebyl zaplánován.


Kontrola vyráběných dílců

Tato funkce slouží k prověření úplnosti a korektnosti zadaných dat TPV u označených vyráběných dílců. Typ kontrol, které se budou provádět, se definuje v úvodním formuláři této funkce.


Plánovaná výroba

Rozpad plánované výroby má význam pouze u dlouhodobých plánů. Rozpad se napočítává automaticky v okamžiku, kdy je zapotřebí s ním pracovat - objednávat materiál, kapacitně plánovat. Rozpad je napočten pouze pro nezaplánované množství. Jakmile je výrobní plán zadán do výroby, tak je rozpad smazán.

Plánované výrobní příkazy

Přehled zobrazí plánované výrobní příkazy, které odpovídají vybraným výrobním plánům.

Materiály a polotovary plánovaných výrobních příkazů

Přehled zobrazí materiálové a polotovarové požadavky plánovaných výrobních příkazů, které odpovídají vybraným výrobním plánům.

Výrobní operace plánovaných výrobních příkazů

Přehled zobrazí výrobní operace plánovaných výrobních příkazů, které odpovídají vybraným výrobním plánům.

Vedlejší produkty plánovaných výrobních příkazů

Přehled zobrazí seznam vedlejších produktů, které by měly vzniknout u plánovaných výrobních příkazů, které odpovídají vybraným výrobním plánům.

Aktualizace rozpadu

Jakmile je rozpad výrobního plánu napočten, tak se již při změně TPV automaticky neaktualizuje. V tomto případě je vhodné z důvodu promítnutí změn TPV provést ruční aktualizaci.

Přehledy

Zdrojové doklady

Tato funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí položky dokladů oběhu zboží (rezervace, exp. příkazu, nabídky, ...). Jedná se o položky dokladů, na jejich základě vznikl daný požadavek pro výrobu.

Výrobní příkazy

Tato funkce zobrazí přehled výrobních příkazů, které vznikly vygenerováním z daného plánu. Podmínkou pro korektní zobrazení údajů je, že daný plán byl zaplánován s volbou "Zachovat vazbu na výrobní plán".
Pomocí funkce Přidat / Odebrat je možné přiřazené výrobní příkazy k výrobnímu plánu měnit.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export